Projektbeskrivning OpenDataUmea

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning OpenDataUmea"

Transkript

1 Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram nödvändiga villkor i avtal med leverantörer, Service Level Agreements med vidareutnyttjare, rutiner när en vidareutnyttjare begär att kommunen ska tillhandahålla öppet data mm. Effekten av Open data är ju direkt relaterad av hur stor omfattningen vidareutnyttjandet av datat blir och för att möjliggöra en stor omfattning av vidareutnyttjande måste man se mer än bara de tekniska utmaningarna. Även de löften vi som kommun kan utfärda t ex när det gäller hur länge vi garanterar dataförsörjning har en direkt inverkan på om en potentiell vidareutnyttjare vågar bygga produkter och tjänster som använder sig av våra data. Kommunens agerande och utfästelser och tydlighet vad gäller kriterier och rutiner ökar eller minskar affärsrisker beroende på hur de är utformade. Det måste också finnas bra rutiner (som helst är väldigt lika mellan olika kommuner) för hur en begäran om ett dataset tas emot av kommunen och slussas vidare till informationsägare och teknisk personal Projektets ambition är således att leverera en lösning som är komplett både tekniskt och administrativt. Vi avser att leverera datasetet och olika nödvändiga administrativa artefakter. Vi betraktar arbetet som en första iteration där fördjupningar av de olika delarna troligen kommer att behöva ske i kommande iterationer när brister i det vi levererat i denna första iteration upptäcks vilket troligen blir fallet när datat använts i ett antal skarpa case. Men det kommer då att finnas något att utgå ifrån i kommande förbättrings-/vidareutvecklingsaktiviteter. Alla dokument kommer att publiceras under en Creative Contents licens. Den framtagna portalen kommer, om intresse finns, även att användas för regionens kommuner. Vinnovas pengar kommer att delfinansiera detta projekt. Vinnovas pengar används till Sprint 1 och 2 (se bifogad aktivitetsplan) där konkreta dataset tas fram samt för deltagande vid seminarier där våra erfarenheter sprids. Övriga aktiviteter i projektet bekostas av kommunens egna medel. Projektets huvudaktiviteter Huvudaktiviteterna är följande: Publicera minst 10 dataset inklusive metadata utifrån de önskemål som regionens IT-företag m fl framfört på portalen och Skapa erfarenheter kring en skalbar molnlösning för portalen och datalagringen som gör det enkelt att skala upp och skala ned lösningen utan att språngkostnader för eller underutnyttjande av hårdvara uppstår och sprida erfarenheterna till alla intresserade vi en slutrapport. 1

2 Skapa erfarenheter av programvaror licensierade som öppen källkod som kan användas för att tillgängliggöra öppet data och som minskar de licenskostnader som försvårar för mindre kommuner att göra datat tillgängligt och som gör det enklare för kommuner att samarbeta kring t ex metadata genom gemensam vidareutveckling av kod, gränssnitt, API:er etc. Skapa administrativa rutiner och avtalstexter samt IT-stöd för beställning av uttag och kommunikation med vidareutnyttjare. Skapa tekniska lösningar för automatiserad extrahering och publicering av data m h a av de standarder och verktyg som tagits fram av Open Knowledge foundation. Ta fram upphandlingskrav som underlättar publicering av data från inköpta system både tekniskt och juridiskt samt avseende beskrivningarna av datat (metadatat) Delta i utbildningar, konferenser, seminarier etc för att bygga upp kunskap om området och skapa förutsättningar för samarbete med både nationella och internationella parter. Göra dokument, kod och erfarenheter allmänt tillgängliga för alla intresserade via deltagande på seminarier erbjuda nedladdning av dokument etc Projektets datasetkandidater Efter diskussioner med representanter för IT-näringen, studenter, media har följande lista över önskemål på dataset skapats: Förteckningar över politiska beslut och vilka förväntade resultat/mål som är kopplade till besluten Sophämtningtider och ruttinformation för sopbilarna Kommunens leverantörsfakturor Bussarnas faktiska position Busstidtabeller för den kommunala busstrafiken Datumparkeringsregler per gata Turistinformation Anläggningar som kan nyttjas på fritiden (planer, hallar, spår etc) Bokningsläget på fritidsanläggningar Kalender för politiker och högre tjänstemän Rapportering av fel avseende gata/park/anläggning Resultat från hälsoskyddsinspektioner av restauranger Förteckning över handikappanpassningsåtgärder i offentliga byggnader Förteckning över vatten- och energiförbrukning i offentliga byggnader Grad av återvinning per bostadsområde/gata Köstatistik avseende barn- och äldreomsorg Förteckning över kommunens IT-system Förteckning över programvarulicenser som ägs av kommunen 2

3 Ovanstående lista kommer att vara utgångspunkten när de (minst) 10 dataseten görs åtkomliga. Exakt vilka det blir kommer att avgöras av hur respektive leverantör ställer sig till detta, tekniska svårigheter etc. Huvudkandidater initialt är data kring sophämtning/miljö, ekonomdata, bl a fakturor samt information om hårdvara och mjukvarulicenser som kommunen äger. 2.2 Projektets kostnader och organisation Projektarbete enligt bif aktivitetsplan Övrigt Summa kr kr kr Projektets uppbyggnad ser ut enligt följande: Styrgrupp Referensgrupp från IT- och mediaföretag Projektledare Stöd från SKL, e- delegationen Projektgrupp Projektledare kommer att vara. Projektet bedrivs enligt agila styrningsprinciper. Detta innebär att en initial plan finns att utgå ifrån men denna anpassas succesivt utifrån verkligheten i form av nya krav, upptäckta tekniska problem etc. I synnerhet är det IT-företagen och andra Vidareutnyttjare som ska påverka vilket data som ska göras tillgängligt. För att tillgodose demokrati- och transparenssyftet ska även representanter från mediaföretag delta förutom produkt- och tjänsteproducerande IT-företag i Umeåregionen. Referensgruppen från IT- och mediaföretag har därför stort inflytande när det gäller att peka ut vilket slags data som ska göras tillgängligt för vidareutnyttjande. Det är ju först när datat verkligen används som de positiva effekterna uppstår. Om möjligt ska leverantörerna starta upp utvecklingsprojekt som använder dataseten i nära anslutning till att de publiceras. Arbetet utförs i iterationer, s k sprintar. Inför varje sprint uppdateras en backlogg, dvs en slags att göra-lista. Innehållet påverkas starkt av gjorda erfarenheter från tidigare sprintar, upptäckta buggar 3

4 problem och behov. Varje revision av projektets backlogg passerar styrgruppen för godkännande. Varje sprint avslutas med att funktioner driftsätts. Den agila ansatsen gör att projektet bli lättrörligt och effektivt då de kan utgå från de problem och behov som uppstår i verkligenhet istället för en fix plan som bestäms i början av projektet då kunskapen kring ämnesområdet är som minst Bilagor Bilaga A - Aktivitetsplan OpenDataUmea-projektet Aktivitet Varaktighet Start Slut Kostnad må OpenDataUmea 94 dagar 02 4 to ,00 kr Projektstart 0 dagar må må ,00 kr Projektadministration 94 dagar må to ,00 kr Delta i konferenser, seminarier etc 26 dagar må må ,00 kr Kurs XML 5 dagar ti må ,00 kr Delta i konferenser, seminarier 1 dag etc 2 må må ,00 kr Delta i konferenser, seminarier 1 dag etc 3 må må ,00 kr Bemanna projektet 30 dagar må fr ,00 kr Skapa projektgrupp & upphandla konsulter 30 dagar må fr ,00 kr Skapa styrgrupp 20 dagar må fr ,00 kr Skapa referensgrupp 20 dagar må fr ,00 kr Genomför första möte med styrgrupp+referensgrupp 0,5 dagar må må ,00 kr Genomför första möte med projektgrupp 1 dag må må ,00 kr Slut bemanning av projekt 0 dagar fr fr ,00 kr Upprättade av Open Dataportal och Wiki 10 dagar fr fr ,00 kr Start upprättande av portal och wiki 0 dagar fr fr ,00 kr Bygg testmiljö på Amazonserver 5 dagar må fr ,00 kr Bygg initial driftmiljö på Amazonserver 5 dagar må fr ,00 kr Slut upprättande av portal och 0 dagar wiki fr fr ,00 kr Finansieras av Vinnova 37,5 dagar fr on ,00 kr

5 Aktivitet Varaktighet Start Slut Kostnad Sprint 1 22 dagar fr ti ,00 kr Start sprint 1 0 dagar fr fr ,00 kr Ta fram datafiler (troligen sophämtningsdata) 20,5 dagar må må ,00 kr 5 dagar krav från kravställare må fr ,00 kr Skapa extraheringar av efterfrågat data 15 dagar må fr ,00 kr Redovisa leverans för 0,5 dagar må må ,00 kr Ta fram metadata 5 dagar må fr ,00 kr 5 dagar metadata för datafiler må fr ,00 kr Ta fram avtal/sla 5 dagar må fr ,00 kr Ta fram SLA mot vidareutnyttjare 5 dagar må fr ,00 kr Publicera 1,5 dagar må ti ,00 kr Publicera kod och dokument 1 dag må ti ,00 kr Redovisa sprint för 0,5 dagar ti ti ,00 kr Slut sprint 1 0 dagar må må ,00 kr Sprint 2 17 dagar må on ,00 kr Start sprint 2 0 dagar må må ,00 kr Ta fram datafiler (troligen ekonomidata) 15,5 dagar må må ,00 kr 5 dagar krav från kravställare må må ,00 kr Skapa extraheringar av efterfrågat data 10 dagar må må ,00 kr Redovisa leverans för 0,5 dagar må må ,00 kr Ta fram metadata 4 dagar må fr ,00 kr 4 dagar metadata för datafiler må fr ,00 kr Ta fram avtal/sla 10 dagar fr fr ,00 kr Ta fram avtal om Open data 10 dagar mot leverantörer fr fr ,00 kr Publicera 1,5 dagar ti on ,00 kr Publicera kod och dokument 1 dag ti ti ,00 kr Redovisa sprint för 0,5 dagar on on ,00 kr Slut sprint 2 0 dagar må må ,00 kr 5

6 Aktivitet Varaktighet Start Slut Kostnad Sprint 3 16 dagar må ti ,00 kr Start sprint 3 0 dagar må må ,00 kr Ta fram datafiler (troligen förteckning kommunens ITsystem 14,5 dagar ti må ,00 kr och licenser) krav från kravställare 4 dagar ti fr ,00 kr Skapa extraheringar av efterfrågat data 10 dagar må fr ,00 kr Redovisa leverans för 0,5 dagar må må ,00 kr Ta fram metadata 4 dagar ti fr ,00 kr metadata för datafiler 4 dagar ti fr ,00 kr Ta fram processbeskrivning 4 dagar må to ,00 kr Ta fram process- och rutinbeskrivning för Open data i 4 dagar må to ,00 kr kommunen Publicera 1,5 dagar må ti ,00 kr Publicera kod och dokument 1 dag må ti ,00 kr Redovisa sprint för 0,5 dagar ti ti ,00 kr Slut sprint 3 0 dagar må må ,00 kr Upphandling av drift och vidareutveckling av Portal 46,5 dagar ti on ,00 kr Upphandling drift och vidareutveckling 40 dagar ti må ,00 kr Överlämning av driftansvar 2 dagar må on ,00 kr Projekt slut 0 dagar on on ,00 kr 6

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter...

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... SAMBRUKS- PLATTFORM Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Sammanfattning... 3 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... 6 4.1 Nationellt... 6 4.2

Läs mer

1 Bakgrund till projektet

1 Bakgrund till projektet - 1 (8) - ivis ett nytt sätt att se på digitala system 1 Bakgrund till projektet 1.1 Terminologi ivis Innovativt Verksamhetssystem i Skolan vårt projekt och system Öppna System system som inte är begränsade

Läs mer

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Sida 1 av 6 Anteckningar 2015-02-25 Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Närvarande: Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Ola Drewes (OL) Naturvårdsverket, Magnus Langendoen (ML),

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati.

Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati. Öppen kommun Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati. Innehåll Bakgrund. 6-7 WM-datas koncept för en Öppen, Integrerad Förvaltning. 8-11 Öppen

Läs mer

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation 1/39 SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation Beslut och förstudie 2/39 SFTI styrgrupp beslutade den 26 november att fastställa PEPPOL:s infrastruktur inklusive registertjänsten

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer