Utlysning Rev En utlysning inom programmet Öppen innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation"

Transkript

1 1 Utlysning Rev Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation

2 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt. VINNOVA har under 2012 startat programmet Öppen innovation. Syftet är att uppmärksamma och stimulera till öppna och transparenta innovationsprocesser inom offentlig sektor, näringsliv och bland konsumenter/användare. Målet med programmet är utveckla förutsättningarna för öppen innovation. VINNOVA genomför under 2012 utlysningen Öppna datakällor En omgång av utlysningen genomfördes under våren. Denna omgång av utlysningen är en fortsättning och avser att ytterligare stärka möjligheterna att använda öppna data för samhällsutveckling och entreprenörskap. Aktuell information om utlysningen och länk till ansökningsfunktionen finns på utlysningens webbsida på under Utlysningar. Beskrivning av utlysningen Bakgrund och motiv Öppen innovation innebär att företag och organisationer systematiskt letar efter innovationer utanför sin organisation, samt bjuder in så att fler aktörer kan få en plats i innovationsprocesserna. Tillgång till öppna data är ett led i en sådan process tillgången till öppna data är en fråga om råmaterial, speciellt för innovation i digitala sammanhang. VINNOVA vill uppmärksamma och stimulera till innovation baserad på öppna data från offentlig sektor, näringsliv och konsumenter/användare. Innovationer har möjlighet att uppstå när aktörer öppnar upp sin information externt. Den egna organisationen är inte alltid bäst på att skapa lösningar utan en extern part kan ha nya synsätt och andra förmågor att skapa något nytt; sådan extern innovation kan ge fördelar med ökad effektivitet samt bättre och fler idéer. Många organisationer ser idag över möjligheterna att tillgängliggöra information. Flera utgår från liknande förutsättningar och möter samma typer av hinder. Vinster kan göras genom att gå samman för att mobilisera resurser och utveckla standardliknande koncept och lösningar. Syfte Syftet är dels att ge förutsättningar för fler att öppna datakällor genom stöd för generella förberedande insatser, dels att stimulera en systematisk och skalbar process för att publicera öppna data/psi 1 i Sverige. Utlysningens innehåll A. Licenser, villkor för återanvändning, informell standardisering och andra förberedande insatser som möjliggör omfattande (vad gäller mängd data och antal organisationer) tillgängliggörande av datakällor. B. Generella tekniska lösningar, gränssnitt (API) och verktyg med betydande antal användare och tillämpningar för att göra öppna data tillgängliga. Detta inkluderar moduler som kan användas för att öppna upp data i vanligt förekommande standardsystem. 1 PSI-lagen är den gängse beteckningen på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, Se skillnad på öppna data och PSI, där PSIdirektivet inte ställer krav på att informationen skall vara fri.

3 3 Utlysningen riktar sig framförallt till två typer av projekt: 1. Administrativa projekt. C:a kr. Grundläggande insatser som ökar förutsättningarna för aktörer att skapa och publicera öppna data. Det kan vara ett projekt där en grupp av organisationer, med intern kompetens eller genom att anlita extern konsult eller leverantör, gör en gemensam insats som alla aktörerna är i behov av och som tydligt kan vara användbart för många. Det kan exempelvis röra standarder för begrepp och processer, verktyg för systematisk kartläggning av datakällor, licenser och annan juridisk konsultation. 2. Tekniska projekt. C:a kr. Projekt med omfattande effekt, där utvecklade lösningar i form av API:er, moduler och anpassningar tar sikte på ett större antal datakällor och användare. Exempelvis kan det vara projekt som kräver betydande utvecklingsarbete för att tillgängliggöra datakällor, och som engagerar ett större antal av organisationer med data att publicera. Lösningar (kod) som är öppna och går att återanvända av fler projekt är av intresse. Denna utlysning avser inte tävlingar eller utveckling av tjänster och tillämpningar baserade på öppna data. Se figur. Möjligheterna till skalfördelar värdesätts i bedömningen. Det görs också om projektet arbetar med skarpa exempel, där datakällor tillgängliggörs. Figur 1. Schematisk bild av värdekedja för öppna data. Utlysningen omfattar det markerade området. Effekt- och resultatmål Öppen innovation handlar om att den bästa kompetensen eller de bästa idéerna inte finns inom den egna organisationen. Öppna data är ett sätt att öppna upp innovationsprocessen och göra externa lösningar möjliga. I den här utlysningen vill VINNOVA fokusera på generella lösningar som fler än en aktör kan använda och få nytta av. Satsningen ska: bidra till att grundläggande frågeställningar, förutsättningar och villkor för att öppna datakällor får en generell lösning öka tillgången till verktyg och metoder som många kan återanvända i processen att publicera öppna data Förväntade resultat: Generella administrativa lösningar för publiceringen av fler öppna datakällor som under projektet, eller i direkt anslutning, tas i bruk av flera aktörer Skalbara 2 och fria tekniska lösningar som används för att tillgängliggöra datakällor 2 Många datakällor, många aktörer, återanvändbarhet av lösning av mer än en aktör.

4 4 Projekt kommer bland annat följas upp på antal aktörer som använder resultaten, och om det leder till nya tillgängliggjorda datakällor. Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att ändringar kan göras. För aktuella uppgifter, se utlysningens webbsida. Tillfälle Datum Öppningsdatum 15 oktober 2012 Sista ansökningsdag 16 november 2012, kl 14:00 Sista datum för beslut 1 december 2012 Tidigaste datum för projektstart 3 december 2012 Sista datum för projektslut 31 dec 2013 Utlysningens budget Budgeten för utlysningsomgången är 6 miljoner kronor. Vem kan söka Utlysningen välkomnar sökanden från samtliga sektorer, och som har en lösning på hur datakällor görs tillgängliga. Sökande kan vara företag, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet eller högskola, ideell förening eller branschorganisation. Krav Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma ifråga för VINNOVAs prövning: Sökande ska vara en juridisk person. Projektet ska ligga i linje med utlysningen och tydligt bidra till att uppfylla utlysningens mål. Projektet ska genomföras under tiden 3 december 2012 till 31 december Villkor Stöd kan ges med högst kronor per projekt. Projektets resultat ska användas av mer än en organisation. Stöd kan användas till inköp av tjänster och teknik, samt egna lönekostnader. VINNOVA kan ge stöd upp till 100 % av godkända projektkostnader. Stödet ges för experimentell utveckling. Detta avser bl.a. förvärv, kombination, formation och användning av befintlig vetenskaplig, teknisk, näringslivsmässig eller annan relevant kunskap i syfte att utarbeta planer, arrangemang eller design för nya, ändrade eller förbättrade produkter, processer eller tjänster; utveckling av kommersiellt användbara prototyper och pilotprojekt. Stöd ges i enlighet med VINNOVAs förordning om statligt stöd vilket medför att stödnivån varierar beroende på projektets forsknings-, utvecklings- eller innovationsinsats

5 5 samt företagets storlek. För mer information, se Regler för statligt stöd under Villkor och regler, som kan hittas i vänsterspalten på utlysningens webbsida. Bedömningskriterier Ansökningar kommer bedömas av handläggare på VINNOVA samt av externa experter på området. Följande kriterier kommer att tillämpas vid bedömning: Relevans. En sökande behöver visa hur projektet bidrar till publiceringen av öppna datakällor eller till själva förutsättningarna för att publicera datakällor. Minst två organisationer använder resultatet som tillgängliggörs. Kvalitet. Grad av öppenhet och återanvändning av projektresultat. Fri tillgång till samtliga resultat värderas högt; enkla villkor för användning och återanvändning är nödvändiga. Genomförbarhet. Sökandes förmåga och trovärdighet vad gäller genomförandet av det tilltänkta projektet, att projektet har rätt förutsättningar. Projektets egna insatser eller andra dokumenterade resurser. Engagemang bland projektets parter, avsiktsförklaring (letter of intent) från deltagare. Nyttiggörande. Skalbarhet i lösning (möjliggöra många datakällor, många aktörer, återanvändbarhet av lösning). Projektets planer och åtaganden för att sprida och nyttiggöra resultaten. Här tas standardisering och internationella frågor upp. VINNOVA eftersträvar en jämn fördelning med avseende på aktörer och branscher. Ansökans innehåll VINNOVAs ansökningstjänst består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning, en CV-bilaga (personalbilaga) och i förekommande fall avsikts- eller intresseförklaringar. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i pdf-format. Projektbeskrivningen ska vara på max motsvarande 4 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska och omfatta följande: Projekttitel på svenska och engelska. Sammanfattning. Projektets syfte och mål kopplat till utlysningen samt förväntat resultat. Beskrivning av den nytta och skalbarhet som projektet tar sikte på, angelägenhetsgrad/vem som gynnas av en lösning, varför projektet behövs. Genomförande inkl. tids- och aktivitetsplan, resurser, budget, eventuella delmål. Organisationsnummer och arbetsställe för de olika parterna i projektet. CV-bilagan ska innehålla relevanta CV för projektledaren och nyckelpersoner i projektteamet. För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Hela CV-bilagan ska vara på max 2 A4-sidor med 12 punkters text.

6 6 Det finns möjlighet att bifoga avsikts- eller intresseförklaringar till ansökan. Avsiktsförklaringen beskriver lämpligen verksamhetsområde, styrkeområde, varför ansökan är av betydelse, samt hur man har för avsikt att förbinda sig till projektet. En avsikts- eller intresseförklaring ska vara max 1 A4 med 12 punkters text. Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. Kontakt Kontakt Funktion Epost Telefon IT-support Hjälp med ansökningsfunktionen Erik Borälv Utlysningsansvarig Alexander Nilsson Utlysningsansvarig Åsa Finth Administratör Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som bör sekretessbeläggas. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA.

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312)

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 1 Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Öppna data i Sverige. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format. Öppna data i Sverige Resultat och erfarenheter från arbetet med öppna data. År 2014. 655 öppna datamängder i Sverige varav 1/3 från Stockholms stad. 66% av datamängderna finns i öppna maskinläsbara format.

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2014-05-05 Dnr: 14-4044 1(17) PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (7) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling hos Energimyndigheten.

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer