VINN Verifiering höst 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINN Verifiering höst 2015"

Transkript

1 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (8) 1 Sammanfattning VINN Verifiering är VINNOVAs stöd till kommersialisering och nyttiggörande av forskning vid svenska universitet och högskolor. Finansiering ges till kommersiell och teknisk verifiering av affärskoncept som baseras på forskningsresultat och unik kunskap. Målet i varje verifieringsprojekt är att hitta en lämplig strategi för kommersialisering. Utlysningen finansierar projekt som skapats av anställda och studenter vid universitet, högskola och forskningsinstitut. Finansiering sker etappvis med nya beslut inför varje ny etapp. Ett projekt kan finansieras med maximalt 2 miljoner kronor över hela projektets tid. Sista ansökningsdag är den 15 september Aktuell information om utlysningen och länk till ansökningsfunktionen finns på under Utlysningar. 2 Vilka utlysningen riktar sig till VINN Verifiering riktar sig till anställda och studenter vid universitet, högskola och forskningsinstitut som söker finansiering för att verifiera affärskoncept. Studenter skall vara inskrivna vid lärosätet när projektet startar. Bidragsmottagaren (som också benämns koordinator) skall vara ett universitet eller högskola, ett forskningsinstitut, ett innovationskontor vid universitet eller högskola, eller ett holdingbolag vid universitet eller högskola. 3 Beskrivning av utlysningen 3.1 Bakgrund och syfte De forskningsnära (tidiga) faserna av kommersialiseringsprocessen präglas av osäkerhet och risk. I detta stadie är det svårt att få finansiering från företag och andra privata finansiärer. Syftet är att VINN Verifiering ska öka mognadsgraden hos projekten och göra det lättare för externa finansiärer att bedöma kommersiell potential, och affärsmässig och teknisk risk. Med denna kunskap som utgångspunkt kan strategier för kommersialisering och nyttiggörande utvecklas. VINN Verifiering har utformats för att särskilt passa kommersialisering och nyttiggörande av affärskoncept med ursprung i akademin, där kommersiell och affärsmässig erfarenhet ofta saknas. Finansieringen skall användas till att verifiera affärskoncept med potential att utvecklas till en lönsam affär eller stor samhällsnytta. 3.2 Innehåll och genomförande De kommersiella och marknadsmässiga frågeställningarna är centrala i utlysningen. Aktiviteterna ska genomföras på ett sätt så att kundnytta, unicitet och potential prövas

3 3 (8) innan projektet får fortsatt finansiering. Arbetet bör i så stor utsträckning som möjligt ske genom kontakt med potentiella kunder, partners, investerare etc. Finansiering av projekten sker etappvis, där varje etapp är ca 6 månader. Nya beslut fattas inför varje ny etapp. Beslutet baseras på redovisat resultat för perioden samt en samlad bild av teamets prestation och förmåga att nå slutmålet. Ett projekt kan finansieras med maximalt 2 miljoner kronor. VINNOVA utser en extern person till varje projekt som ska bidra med bl.a. affärskompetens, branscherfarenhet och nätverk. 3.3 Stödberättigade kostnader Följande aktiviteter kan finansieras inom utlysningen: Undersöka och verifiera marknads- och affärsförutsättningar Verifiera unicitet och potential Verifiera och förbättra teknik/funktion Utveckla strategin för immateriella tillgångar och skriva en prioritetsgrundande patentansökan Analysera regulatoriska och legala krav Undersöka om en lämplig produktionsmetod finns Utveckla strategier för fortsatt finansiering Bidraget kan inte användas till fortsatt forskning. Medlen är heller inte avsedda för rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter även om dessa ändringar kan innebära förbättringar. Bidraget kan heller inte användas för marknadsföring, löpande drift, kvalitetssäkring, utbildningsinsatser eller kurser. 4 Ansökan Utlysningen har två ansökningsomgångar Observera att ändringar i tidplanen kan göras. För aktuella uppgifter se 4.1 Tidplan Utlysningen öppnar: 18 juni 2015 Sista ansökningsdag: 15 september 2015 kl. 14:00 Intervjuer kommer att genomföras under perioden oktober. Meddelande om beslut ges den 16 november. 4.2 Hur man ansöker Ansökan skickas in elektroniskt via VINNOVAs intressentportal som nås via hemsidan. Observera att ansökan ska vara inne senast kl sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt går det inte längre att skicka in eller göra

4 4 (8) kompletteringar (det är dock möjligt att göra ändringar i en påbörjad ansökan fram till dess att den skickas in). 4.3 Ansökans innehåll En komplett ansökan innehåller följande: Ett antal elektroniska blankettsidor (fylls i direkt i portalen) Projektbeskrivning (affärskonceptet) CV-bilaga Stödbrev (som skall skrivas av en person enligt beskrivningen nedan) Endast dessa bilagor kommer att bedömas! Projektet skall beskrivas på svenska eller engelska i den mall som finns att ladda hem från utlysningens webbsida. Omfattningen får vara max 10 A4-sidor med 12 punkters text. CV-bilagan ska innehålla korta, relevanta CV för samtliga nyckelpersoner i projektteamet (max en sida/person). För dessa ska anges namn, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet (% arbetstid). Stödbrevet ska innehålla en kort motivering om varför projektet ska beviljas finansiering. Brevet skall skrivas av en person som är anställd vid ett innovationskontor, alternativt en person med ett affärsansvar anställd vid ett forskningsinstitut. Aktuella innovationskontor finns vid de lärosäten som listas nedan. Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet Karolinska Institutet Kungliga tekniska högskolan Linköpings universitet Luleå tekniska högskola Lunds universitet Mittuniversitetet 1 Stockholms universitet Sveriges lantbruks universitet Umeå universitet Uppsala universitet 1 Samordnare för Karlstad universitet, Örebro universitet samt Växjö universitet

5 5 (8) 5 Förutsättningar för finansiering Den kunskap eller de forskningsresultat som ligger till grund för projektet ska vara sprungna ur studier eller arbete som gjorts vid högskola, universitet eller forskningsinstitut. Projektledaren skall äga rättigheterna till kommersialisering (ensam eller tillsammans med andra). Undantaget är om innovationen har sitt ursprung i något av instituten inom RISE-koncernen. I dessa fall är institutet ägare och bidragsmottagare. Det finns ett team som har kommersiell och teknisk kompetens, och drivkraft att genomföra verifieringsprojektet. Projekten skall inte, vid ansökningstillfället eller under projektets tid, lansera färdiga varor eller tjänster på marknaden. 6 Bedömning 6.1 Bedömningsprocessen Inkomna ansökningar konkurrerar inbördes inom ramen för utlysningens budget. För att bedöma vilka projekt som bäst uppfyller kriterierna anlitar VINNOVA branschkunniga bedömare. Bedömningen sker i två steg. I ett första steg granskas den skriftliga ansökan av bedömarna. Teamen bakom de projektförslag som anses vara mest intressanta får sedan muntligt presentera dessa inför bedömningsgruppen. Innan projektet beviljas kallas projektteamet till ett uppstartsmöte hos VINNOVA, där förutsättningarna för projektet diskuteras och målet för den första milstolpen fastställs. Vid detta möte skall alla nyckelpersoner i teamet närvara (projektledaren samt affärsansvarig är obligatoriska). 6.2 Bedömningskriterier Ansökningarna bedöms med hjälp av dessa kriterier: Team Finns nödvändig kompetens och ambition för att genomföra projektet? Finns det branscherfarenhet och/eller kontaktnät som kan skapa förutsättningar för att projektet ska utvecklas gynnsamt? Potential Finns det kommersiell potential hos det affärskoncept man vill verifiera? Kan en framgångsrik affär bidra till tillväxt i Sverige? Finns det möjlighet att skapa kundvärde? Är affärskonceptet unikt och/eller uppvisar någon form av nyhetsvärde?

6 6 (8) Genomförande Är projektplan, bemanning och budget tydliga och trovärdiga? Är det uppskattade behovet av finansiering relevant? Finns det potentiella hinder eller risker som försvårar teamets förmåga eller möjlighet att genomföra projektet? 7 Beslut och villkor 7.1 Grund för bidragsbeslut Bidrag från VINNOVA som ges till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd. I utlysningen gäller följande principer för grunden för bidragsbesluten: I utlysningen kommer bidrag till universitet, högskolor, forskningsinstitut, samt holdingbolag, som utgångspunkt inte utgöra bidrag till ekonomisk verksamhet. För projekt som under projekttiden övergår i bolagsform och där bolaget därför är bidragsmottagare, kan bolaget erhålla bidraget enligt VINNOVAs stödordning förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning, utveckling samt innovation. Det kan då främst bli fråga om stöd till nystartade företag (7 ) eller innovationsstöd till små och medelstora företag (12 ). Möjlighet finns även att besluta bidraget enligt Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd. Intyg om försumbart stöd ska då bifogas ansökan 2. För en bättre förståelse för vilket stöd som din organisation eller ditt projekt kan motta, läs mer om reglerna för statligt stöd på 7.2 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag Villkoren innehåller bl.a. regler om rapportering, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning. Villkoren i sin helhet finns på 8 Sekretessfrågor Alla som läser och hanterar ansökningar på VINNOVA omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighet och sekretesslagen, OSL 2009:

7 7 (8) Ansökningar som skickas till myndigheten är allmänna handlingar, men enligt lag får VINNOVA inte lämna ut uppgifter som kan resultera i att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Skyddsvärda uppgifter kan t.ex. vara forskningsresultat och uppfinningar, enskilda affärs- eller driftsförhållanden. Om en ansökan efterfrågas av en privatperson, sekretessbelägger den ansvariga handläggaren all information som bör skyddas. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på VINNOVAs hemsida under fliken Om VINNOVA/juridisk information/sekretess. 9 Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är: Utlysningsansvarig och Hälsa: Anna Tegnesjö Tel: e-post: Tjänster och IKT: Tony Friede Tel: e-post: Industriell utveckling och innovationsledning: Mats Robertsson Tel: e-post: Samhällsutveckling transport, miljö och regioner: Lars Nybom Tel: e-post: Administrativa frågor: Jenni Ann Eriksson Tel: e-post: Frågor om ansökningsfunktionen: VINNOVAs IT-support Tel e-post: VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

8 VINNOVAs vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Vi främjar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Det gör vi genom att stimulera ökat nyttiggörande av forskning, investera långsiktigt i starka forsknings- och innovationsmiljöer och genom att utveckla katalyserande mötesplatser. 8 (8)

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

Programbeskrivning för Fordonsutveckling

Programbeskrivning för Fordonsutveckling Programbeskrivning för Fordonsutveckling Innehållsförteckning VERSION 2011-02-28... 3 1. AVTAL OM SAMVERKAN AVSEENDE FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Generella krav

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö

Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö Version 1 Fastställd av programrådet 2009-06-17 (uppdaterad 2009-10-21 avseende skisshantering) Programbeskrivning

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

uppföljning av vinn nu-företag

uppföljning av vinn nu-företag vinnova rapport vr 29:12 uppföljning av vinn nu-företag charlotte norrman & magnus klofsten linköpings universitet Titel: Uppföljning av VINN NU-företag Författare: Charlotte Norrman & Magnus Klofsten

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation VINNOVA0009 W/1.0, 2004-02-11 Alexander Hantosi, +46 8 473 32 23 Alexander.Hantosi@VINNOVA.se STATLIGT STÖD 1 (10) Diarienummer Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation Detta dokument

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor (omfattande 1-22) för bidrag till samarbeten gällande forskning, utveckling och demonstrationsprojekt (fastställda genom VINNOVA-beslut nr 130-2007) 1

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

En fondstruktur för innovation och tillväxt

En fondstruktur för innovation och tillväxt En fondstruktur för innovation och tillväxt Betänkande av utredningen Statliga finansieringsinstanser Stockholm 2015 SOU 2015:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer