Utlysning VINN NU Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst."

Transkript

1 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7)

2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. En viktig del av VINNOVAs verksamhet är att öka samarbetet mellan företag, högskolor och universitet, forskningsinstitut och andra organisationer i innovationssystemet. Vi gör det på flera sätt, bland annat genom långsiktiga investeringar i starka forsknings- och innovationsmiljöer, genom att investera i projekt som ska öka kommersialiseringen av forskningsresultat eller genom att skapa katalyserande mötesplatser. VINNOVA har 2002 startat programmet och samarbetar inom programmet med Energimyndigheten sedan Motivet för programmet är att Sverige är starkt beroende av att det startas nya innovativa utvecklingsbaserade företag, som kan bli framtida tillväxtföretag. En förutsättning för detta är att det finns tillgång på kapital i tidiga skeden. Med finansiering i mycket tidiga stadier, där intresset från den privata finansieringsmarknaden är lågt, bidrar till att fler nya, utvecklingsbaserade företag får förutsättningar att växa. Programmet har syftet att underlätta för nystartade utvecklingsbaserade företag att förbereda sig inför efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag. Målet med programmet är att se till att produkter, metoder och tjänster kommersialiseras, helst inom det sökande företaget. ska underlätta steget från utveckling till marknad och till slut ett företag i Sverige som växer. Inom detta program har VINNOVA tillsammans med Energimyndigheten öppnat utlysningen VINN NU 2012, som riktas till nystartade utvecklingsbaserade företag. Det finns två ansökningsomgångar per år vår och höst. Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på utlysningens webbsida på under Utlysningar. OBS VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer dock att göras under de fyra sista veckorna innan sista ansökningsdag. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje ansökningsdag hämta aktuell information på utlysningens webbsida. 2. Vilka utlysningen riktar sig till Sökande ska vara ett utvecklingsbaserat nystartat svenskt företag i form av ett aktiebolag (AB). En produkt, metod eller tjänst ska vara utvecklad, men inte kommit ut på marknaden. Företaget ska ha förutsättningar att få efterföljande finansiering och kunna bygga och utveckla sitt värde. Se vidare kapitel 7 Krav på projekten, kapitel 8 Krav på sökande och kapitel 13 Bedömningskriterier. 2(7)

3 4. Beskrivning av utlysningen 4.1 Bakgrund och motiv Sverige är starkt beroende av att det startas nya innovativa företag, som kan bli framtida tillväxtföretag. En förutsättning för detta är att det finns tillgång på kapital i tidiga skeden. Med finansiering i mycket tidiga stadier, där intresset från den privata finansieringsmarknaden är lågt, bidrar till att fler nya, utvecklingsbaserade, företag får förutsättningar att växa. 3.2 Syfte Syftet med utlysningen 2012 är att underlätta för nystartade utvecklingsbaserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga och kommersiellt intressanta affärsidéer som bygger på en utvecklad, innovativ produkt, metod eller tjänst. Företaget ska kunna finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag. Utvecklingen av produkten/metoden/tjänsten ska huvudsakligen vara avslutad. 3.3 Effekt och resultatmål VINNOVA förväntar sig att minst hälften av företagen är så attraktiva att de inom två år efter projektets slut fått en fortsatt finansiering. Efter fem år förväntas att minst en femtedel av företagen ska ha överlevt och vara växande, alternativt ha blivit uppköpta och bidra till tillväxten i det köpande bolaget i Sverige. Genomförandet av ett -projekt förväntas resultera i ett investerbart företag för efterföljande finansiärer. Viktigt för att åstadkomma detta är Teamet Affären Marknadspotentialen Konkurrensfördelar Förutsättningar för tillväxt Genomförandet av planerade aktiviteter Identifierade skydds- och rättighetsfrågor Avkastningspotential visavi risken Tre respektive fem år efter att -projektet startat kommer uppföljning och utvärdering av s effekter att ske. VINNOVA kommer att kräva att företagen tillhandahåller uppgifter och data som möjliggör detta. Även dessemellan kan VINNOVA begära in uppgifter för mätningar av effekter. Vid genomgång av alla 175 finansierade företag inom från 2002 t o m 2010 är 152 företag fortfarande aktiva i november 2011 (3 fusionerats, 1 vilande, 5 försatts i konkurs och 14 likviderats). 3.4 Genomförande Denna ansökningsomgång genomförs i två steg. Planen är att en fortsatt finansiering (följdfinansiering) kan ske av några av de företag som beviljats medel i steg 1. Ny ansökningsomgång med nya ansökningar kommer att genomföras för steg 2. Steg 2 riktas till de som 3(7)

4 vid slutrapporten i steg 1 redovisat mycket goda resultat och där företagets operativa ledning kan visa på förmåga att bygga och leda ett tillväxtföretag. Följdfinansieringen kan ske med upp till kr. 5. Tidplan Följande tider gäller för höstens ansökningsomgång. Observera att ändringar kan göras: (hösten 2012 steg 1) Öppningsdatum Sista ansökningsdag Sista datum för beslut Tidigaste datum för projektstart projektslut Utlysningens budget Budgeten för utlysningen är ca 10 miljoner kr för 2012 med fördelning av ca 5 miljoner kr för varje ansökningsomgång (vår och höst). Upp till 12 företag kan finansieras inom steg Krav på projekten Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma ifråga för VINNOVAs prövning: Projektet ska ligga i linje med den del av programmet som utlysningen avser och tydligt bidra till att uppfylla utlysningens mål. Projektet ska genomföras av ett team bestående av person/er som har förmåga att föra ett utvecklingsresultat till marknaden och få företaget att växa. VINNOVA ser positivt på tidigare erfarenheter och/eller intresse av att driva företag. Projektet ska genomföras i aktiv samverkan mellan personerna i teamet. Projektet ska genomföras under tiden t o m (steg 1) Utvecklingsfasen ska i huvudsak vara avslutad. 8. Krav på sökande Sökande måste uppfylla följande krav: Sökande ska vara utvecklingsbaserat nystartat svenskt företag, aktiebolag (AB) registrerat med organisationsnummer hos Bolagsverket senast vid ansökningsdagen (korrekt organisationsnummer ska skrivas i ansökan). Riktmärke är att företaget/verksamheten inte bör vara äldre än ca ett år. Företaget ska ägas direkt till minst 75 % av privatpersoner (fysiska personer). 4(7)

5 Ägande genom privatpersoners holdingbolag kan betraktas som privatpersoners ägande om holdingbolaget till 100 % ägs av fysiska personer. Juridiska personers ägarandel får inte överstiga 25 % i det sökande företaget, med undantag av holdingbolagssituationen enl ovan. Företaget får inte tidigare ha finansierats av riskkapitalbolag. Offentlig finansiering upp till kronor i form av mjuka lån eller bidrag accepteras. Företaget ska ha förutsättningar att få efterföljande privat finansiering Företagets operativa ledning ska kunna bygga och utveckla företagets värde Företaget får inte tidigare finansierats i -programmet (steg 1) eller ha några skatteskulder (kreditupplysning kommer att tas). Sökande ska vara beredda att ställa upp på krav som rör uppföljning, utvärdering och effektanalys, även efter att projektet avslutats. 9. Villkor Maximalt kan kr sökas i steg 1. Minst kronor ska användas till förberedande affärsutvecklande aktiviteter. Här avses aktiviteter som stärker företagets affärsmässiga grund inför framtiden. Exempel på aktiviteter är: - utveckla affärsplaner, affärsmodeller och strategier, - utreda grundläggande marknadsmöjligheter, - utveckla kundkontakter - utveckla ledning och personal, - resor för samarbets-, finansierings- och marknadskontakter, - utveckla affärsrelevanta nätverk Även andra affärsutvecklande aktiviteter accepteras, dock inte rena försäljningsaktiviteter. Testa produkt/tjänst gentemot kund räknas som Övriga aktiviteter. Upp till kronor får användas till övriga, för projektet viktiga, aktiviteter. Se vidare i kapitel 13. Ansökans innehåll. Följdfinansiering (steg 2) är planerad att omfatta upp till kr per företag och är företagsspecifika aktiviteter som företaget bedöms vara i behov av efter genomfört steg 1, se även kapitel 3.4 Genomförande. 10. Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. 5(7)

6 Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. För information om innehåll i ansökan, se kapitel 14 Ansökans innehåll nedan. 11. Bedömning Ansökningarna bedöms av 5-6 sakkunniga inom VINNOVA och Energimyndigheten. Därefter lämnas cirka hälften vidare för extern affärsmässig bedömning. Sista bedömningstillfället sker vid intervjuer av de företag som bedömts ha bäst förutsättningar att så småningom bli tillväxtföretag (steg 1). VINNOVA fattar sedan det formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande. Beträffande kriterier vid bedömningen, se kapitel 13 Bedömningskriterier nedan. 12. Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är som huvudregel allmänna handlingar, som allmänheten har rätt att ta del av. Detta gäller även ansökningar som avslås. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som bör sekretessbeläggas. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 13. Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att tillämpas av VINNOVA vid bedömning av ansökningarna: 1. Relevans Relevans, dvs hur väl projektet bidrar till utlysningens effektmål. Om det finns flera likvärdiga förslag prioriteras företag med jämn könsfördelning i styrelse och ledning. 2. Kvalitet 6(7)

7 Produktens/tjänstens höjd, nyhetsvärde och teamets förmåga att bidra till de kommersiella möjligheterna. 3. Genomförbarhet Projektteamets förmåga och realism vad gäller genomförandet. Detta omfattar dels en bedömning av teamets sammansättning både ur kompetens- och genusaspekter, dels en bedömning av angreppssätt, inkl realismen i aktivitetsplan och budget. Ledningens förmåga att utveckla ett tillväxtföretag är ett kriterium som väger tungt, framför allt vid bedömningen inför steg 2 (följdfinansiering). 4. Exploaterbarhet/nyttiggörande Möjligheten att åstadkomma en attraktiv affär med tydligt affärskoncept i form av kunderbjudande, produkt- och tjänstebeskrivning, och attraktiv och skalbar intäktsmodell. Marknadspotentialen och villkor för marknadstillväxt liksom konkurrentsituationen på den aktuella marknaden Hur väl rättighetsfrågorna har utretts och avtalats Möjligheten och ambitionerna att utveckla ett kompetent team som ska driva företaget, ägare som är villiga att bredda ägandet och att engagera kommersiellt kapital till företaget. 14. Ansökans innehåll Ansökningsformuläret innehåller ett antal frågor som ska besvaras, utrymmet är begränsat. Ladda ner pdf-filen med frågorna från utlysningens webbsida innan du börjar fylla i ansökan. Beskriv i bilaga 1 Projektbeskrivning, er produkt/metod/tjänst, gärna med bilder, max tre A4-sidor. 15. Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är: Ann-Louise Persson, VINNOVA, , Joachim Jämttjärn, Energimyndigheten, Kerstin Fröjd, VINNOVA, , (administrativa frågor) Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är VINNOVAs IT-support, tel , 7(7)

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

uppföljning av vinn nu-företag

uppföljning av vinn nu-företag vinnova rapport vr 29:12 uppföljning av vinn nu-företag charlotte norrman & magnus klofsten linköpings universitet Titel: Uppföljning av VINN NU-företag Författare: Charlotte Norrman & Magnus Klofsten

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå:

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå: Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för forskning inom Programvaruintensiva system I syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft vad gäller utformningen av programvaruintensiva system utlyses

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

IT i Högre Utbildning 14

IT i Högre Utbildning 14 Sida 1 (10) UTLYSNING IT i Högre Utbildning 14 KK-stiftelsen inbjuder pågående eller tidigare KK-satsningar inom programmen Forskningsprofil, Profil+, KK-miljö eller Företagsforskarskolor att ansöka om

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer