Utlysning. VINN-Verifiering Programmet ingår i VINNOVAs och Innovationsbrons satsning "Verifiering för Tillväxt"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-01-18. Utlysning. VINN-Verifiering 2010. Programmet ingår i VINNOVAs och Innovationsbrons satsning "Verifiering för Tillväxt""

Transkript

1 Utlysning VINN-Verifiering 2010 Programmet ingår i VINNOVAs och Innovationsbrons satsning "Verifiering för Tillväxt" En utlysning inom programmet VINN-verifiering

2 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Med hjälp av analyser som identifierar hinder och möjligheter i systemen utformas program och utlysningar inom områden med tillväxtpotential. Dessa kan gälla både behovsmotiverad forskning och olika typer av aktörssamspel VINNOVA har 2007 startat programmet VINN-verifiering. Motivet för programmet är att överbrygga det GAP som idag finns mellan finansiering av behovsmotiverad forskning och den punkt där forskningen är konkretiserad som ett kommersiellt koncept som är tillräckligt väl definierat och verifierat för att privata kapital, dvs kunder eller riskfinansiärer, skall kunna göra en riskbedömning och ta beslut om köp av tekniken eller finansiering. Programmet har syftet att möjliggöra för de sökande att validera och verifiera de tekniska och kommersiella egenskaper som krävs för att ta beslut om den lämpligaste kommersialiseringsstrategin. Målet med programmet är verka för en långsiktigt effektiv kommersialisering av forskningsresultat. Läs mer om programmet på Inom detta program har VINNOVA under 2010 öppnat utlysningen VINN-Verifiering Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på utlysningens webbsida på under Utlysningar. OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer dock att göras under de fyra sista veckorna innan respektive deadline. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta aktuell information på utlysningens webbsida. 2. Vilka utlysningen riktar sig till VINN-Verifiering är öppen för alla branscher och kompetens-/teknikområden. 3. Beskrivning av utlysningen 3.1 Bakgrund och motiv Den offentliga forskningsfinansieringen är idag huvudsakligen fokuserad på klassisk akademisk meriterande forskning. Samtidigt har både privata och offentliga aktörer kraftigt reducerat sin finansiering av tidiga faser i kommersialiseringsprocessen. Detta resulterar i bristande incitament att kommersialisera forskningsresultat och i svårigheter att finansiera de forskningsnära faserna av kommersialiseringsprocessen. För många forskare innebär detta att man bara strävar efter publicering och att bli citerad, medan andra mer kommersiellt

3 3 intresserade forskare tvingas avyttra sina forskningsresultat och patent innan de värdeförädlats tillräckligt eller tvingas att starta och börja bygga bolag innan de kommersiella förutsättningarna för ett nytt bolag verifierats. Vidare råder det brist på finansieringsinstrument som anpassats till de speciella förhållanden som råder inom forskningen. Satsningen Verifiering för Tillväxt och därmed denna utlysning, är följaktligen avsedd att bidra till att ovanstående systemsvagheter reduceras dels genom att öka tillgången till finansiering i de tidiga forskningsnära faserna, dels genom att utforma verifieringsinsatserna så att de bidrar till att etablera arbetssätt som har anpassats till de förhållanden som råder i forskningsnära skeenden av kommersialiseringsprocessen. För mer information om bakgrunden till utlysningen, se 3.2 Syfte VINNOVA och Innovationsbron AB genomför en satsning - Verifiering för Tillväxt - för att i tidiga skeden effektivisera processen för kommersialisering av forskningsresultat. Satsningen riktar sig till forskare och andra anställda inom universitet, högskola och forskningsinstitut som har intressanta forskningsresultat som kan ha en stor kommersiell potential, antingen som grund till ett nytt företag eller som ett förnyande komplement till ett etablerat företag. Syftet med Verifiering för Tillväxt är att ge sökanden en möjlighet att verifiera och validera de tekniska egenskaperna och de kommersiella möjligheterna hos ett forskningsresultat, och fastställa den lämpligaste strategin för fortsatt kommersialisering. På detta sätt ges forskare, efterföljande finansiärer och industriella partners en möjlighet att tydligare bedöma potentialen, riskerna och formerna för en fortsatt kommersialisering av forskningsresultatet. Verifiering för Tillväxt består av två program: FOKUS-Verifiering och VINN-Verifiering. Innovationsbron erbjuder via sin FOKUS-Verifiering sökanden en möjlighet att göra en initial affärsmässig och immaterialrättslig bedömning av forskningsresultaten för att förstå om det

4 4 finns en kommersiell potential. Projektet som ännu inte är mogna för VINN-Verifiering ges således en möjlighet att ta fram det underlag som behövs för en konceptverifiering i VINN- Verifiering. VINNOVAs program för konceptverifiering - VINN-Verifiering - erbjuder en möjlighet att genomföra en mer omfattande affärsmässig och teknisk verifiering och validering av ett affärsmässigt koncept som bygger på forskningsresultat med kommersiell potential. Syftet är att: reducera teknisk och kommersiell risk fastställa den lämpligaste kommersialiseringsstrategin utveckla, ett för den fortsatta kommersialiseringen, bedömbart och ändamålsenligt skyddat koncept På detta sätt ges forskare, efterföljande finansiärer och industriella partners en möjlighet att tydligare bedöma potentialen, riskerna och formerna för en fortsatt kommersialisering av forskningsresultat. 3.3 Effekt- och resultatmål VINNOVA betraktar finansiering av behovsmotiverad FoU och insatser för att utveckla effektiva innovationssystem som investeringar vilka på sikt skall främja en hållbar tillväxt i Sverige. Utlysningens effektmål anger vad VINNOVA förväntar sig att beviljade projekt skall bidra till. Det huvudsakliga långsiktiga effektmålet är att bidra till att effektivisera kommersialisering av forskningsresultat. VINN-Verifieringen bidrar till detta genom att förbättra externa aktörers möjlighet att efter verifieringen bedöma kommersiell potential, affärsmässiga och tekniska risker samt strategin och planer för den fortsatta kommersialiseringen av ett forskningsresultat. Samtidigt kommer bara de projekt som kan uppvisa tillräcklig kommersiell attraktivitet att "överleva" den etappvisa finansiering som tillämpas inom VINN-Verifiering. På detta sätt bidrar VINN-Verifiering till att höja kvalitén hos de projekt som exponeras för investerare, finansiärer och redan etablerade företag. Målet är alltså att se VINN-Verifiering som en insats som tar projekt från en genuin osäkerhet till en bedömbar risk. VINNOVA kommer att utvärdera effektmålen genom en kontinuerlig uppföljning av antalet förslag som lämnas samt genom en uppföljning av resultatens fortsatta kommersialisering Genom verifieringsinsatsen i denna utlysning så avser VINNOVA också bidra till följande effekter i det forskningsnära innovationssystemet: att verifiering etableras som en viktig komponent i kommersialiseringen av forskningsresultat. VINNOVA bedömer att ett framgångsrikt arbetssätt karaktäriseras av att: o det etableras aktiva nätverk och ett ömsesidigt intresse mellan forskare och kommersiellt kompetenta entreprenörer och affärskunniga personer inom relevanta områden och organisationer o incitament skapas som innebär att både forskare och deras arbetsgivare engagerar sig i idé- och genomförandefasen av kommersialiseringsprocessen

5 5 o processer etableras som säkerställer att kommersiellt intressanta forskningsresultat kontinuerligt verifieras och förädlas inför en fortsatt kommersialisering att intresset från kommersiella aktörer ökar för akademisk forskning så att dessa aktörer kompletterar VINNOVA med ytterligare kapital, framför allt i de faser/etapper där VINNOVAs engagemang minskar och där andra aktörer tar huvudansvaret för den fortsatta finansieringen. Dessa två effekter är inte något som det sökande projektet i sig skall resultera i. Däremot ses det som positivt om det högskole- och institutsnära innovationssystemet involveras och påverkas av projektet inom ovanstående områden. 3.4 Genomförande Innan första utbetalningen kan betalas ut och projektet startar förväntas projektgruppen delta på ett uppstartsmöte hos VINNOVA där förutsättningarna för projektet diskuteras och den första milstolpens etappmål definieras. Uppstartsmötet är obligatoriskt för projektledaren och den kommersiellt ansvarige i teamet. Efter varje etapp förväntas projektledaren sända in en skriftlig rapport och närvara på ett rapporteringsmöte hos VINNOVA. Utbetalning av projektmedel sker i början och slutet av varje milstolpe: 60% av beviljat belopp betalas vid start av milstolpen 40% av beviljat belopp betalas i samband med att slutsatserna från milstolpen redovisas 4. Tidplan Följande tider gäller för utlysningen: Öppningsdatum: Sista ansökningsdag: Sista datum för beslut: Tidigaste datum för projektstart: Bedömningen av ansökningar kommer att genomföras av VINNOVA med anlitande av extern expertis. Bedömningsarbetet sker under sekretess. I viss omfattning kommer intervjuer med sökanden att komplettera expertbedömningarna, om man blir kallad på intervju är denna närvara obligatorisk. Bedömningen resulterar i rekommendationer, varefter VINNOVA fattar beslut om finansiering av projekt.

6 6 5. Utlysningens budget Budgeten för programmet är 20 M Skr för De beviljade projekten kommer att finansieras etappvis, dvs finansieringsbesluten sker successivt och kopplas till milstolpar i verifieringsplanen. Normal sker besluten i successiva steg om kronor. Detta innebär att beslutet att stödja en ansökan kommer att omprövas vid varje milstolpe, dvs ett fortsatt finansiellt stöd efter det initiala beslutet kräver att projektet uppvisar tydlig kommersiell potential och projektmässig genomförbarhet genom att överenskomna värdehöjande etappmål uppnåtts. (Med värdehöjande etappmål avses tidpunkter då affärsmässiga och tekniska risker reducerats på ett sätt som gör att den kommersiella bedömningen av projektet förbättrats). Ett projekt inom programmet VINN- Verifiering kan sammantaget erhålla maximalt 2 miljoner kronor. 6. Krav på projekten Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma ifråga för VINNOVAs prövning: Projektet ska ligga i linje med den del av programmet som utlysningen avser och tydligt bidra till att uppfylla utlysningens och programmets mål. Projektet kan innehållsmässigt ligga inom alla vetenskapsområden. Projektet ska genomföras av ett projektteam bestående av teknisk kompetens och erfaren affärskompetens med relevant branscherfarenhet. Projektet ska genomföras i aktiv samverkan mellan akademi och personer eller organisationer som tillför kommersiell erfarenhet till projektet. Projektteamet ska därför engagera både nyckelpersoner kring den forskning som bedrivits och minst en person med relevant kommersiell erfarenhet. Projektet ska genomföras under tiden Projektet ska genomföras under månader. Projektet skall ha en tydlig forskningsbakgrund. Eftersom konceptverifieringen skall utreda den lämpligaste kommersialiseringsstrategin (innefattande beslut om licensiering, försäljning, bolagisering etc) så får inte projektet ha kommit så långt att bolagisering skett, dvs sökande kan inte vara ett nytt eller etablerat bolag där forskningsresultatet skall kommersialiseras. Sökanden bör istället genomföra projektet inom ramen för någon relevant enhet i det instituts- och högskolenära stödsystemet för kommersialisering av forskningsresultat För ansökningar med företagsinvolvering så gäller följande:

7 7 o Två typer av företagsinvolvering är tillåten: (i) Projekt där potentiella kunder (företag) deltar som representanter för marknaden och marknadskraven (ii) Projekt där den IPR som projektet bygger på är placerade i ett passivt bolag som inte bedriver kommersiell verksamhet och som ägs av forskarna. Finns andra finansiärer eller investerare med i ägarbilden så övergår projektet inom denna utlysning till en otillåten företagsinvolvering. o Två typer av företagsinvolvering är inte tillåten: (i) ett kommersiellt drivande företag - ForskarBolaget - där sökande forskare har ett ägande eller annan association som innebär att den sökta finansieringen av kommersialiseringen av forskningsresultatet kan uppfattas som ett direkt stöd till ForskarBolaget; (ii) ett kommersiellt drivande bolag - Uppdragsbolaget - utgör enda kommersialiseringspart och där de immateriella tillgångarna redan ägs helt eller delvis av Uppdragsbolaget. Båda fallen hanteras inom andra VINNOVAsatsningar som stöttar företags nyttjande av forskare och forskningsresultat, t ex Forska&Väx. Ansökan ska redovisa en projektplan som beskriver både en kommersiell och teknisk verifiering. Teknisk verifiering och teknikutveckling måste motiveras och föregås av kommersiellt verifierade frågeställningar, dvs innan tekniskt verifieringsarbete inleds måste centrala kommersiella frågeställningar motivera investeringar i teknikutveckling. Beroende på bransch/område så kan verifieringsarbetet variera avsevärt, både i tid och i pengar. Oavsett detta så skall ansökningen beskriva en helhet, dvs hur man i etapper med tydliga milstolpar och beslutspunkter avser genomföra både den tekniska och affärsmässiga verifieringen enligt bilaga 1. Baserad på denna projektplan och ansökans övriga innehåll så kommer VINNOVA att avgöra på vilket sätt och med vilket belopp som projektet kan stödjas. Sökanden ska tillåta att VINNOVA under sekretess kan delge ansökans innehåll i sin helhet till Innovationsbron AB. Motivet till detta är att VINN-Verifiering genomförs i nära samarbete med Innovationsbron AB. I den mån ovanstående krav inte är uppfyllda så rekommenderas sökanden att från den regionala Innovationsbron ansöka om medel från FOKUS-Verifiering innan en VINN- Verifieringsansökan görs. OBS! Konsekvensen av detta är att projekt inte kommer att beviljas medel från både FOKUS-Verifiering och VINN-Verifiering samtidigt. 7. Krav på sökande Sökande måste uppfylla följande krav: Sökande ska vara forskare/anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut (Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och RISE anslutna forskningsinstitut).

8 8 Sökande ska vara beredda att ställa upp på krav som rör uppföljning, utvärdering och effektanalys, även efter att projekt avslutats. 8. Villkor Information om villkor för bidrag. Hänvisning till VINNOVAs allmänna villkor. 9. Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats under Hur man ansöker. Ansökningstjänsten är öppen när någon av utlysningens ansökningsomgångar är öppen. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. För information om innehåll i ansökan, se Ansökans innehåll nedan. 10. Bedömning Ansökningarna/skisserna bedöms av VINNOVA med anlitande av extern expertis. Bedömningsarbetet sker under sekretess. I viss omfattning kommer intervjuer med sökanden att komplettera expertbedömningarna, om man blir kallad på intervju är denna närvara obligatorisk. De externa experternas bedömning resulterar i rekommendationer. VINNOVA fattar sedan det formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande. Beträffande kriterier vid bedömningen, se Bedömningskriterier nedan. 11. Juridisk information Projektansökningar med bilagor och av VINNOVA upprättade tilldelningsbeslut med beslutsmotiveringar är som huvudregel allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av dessa. Denna rätt ska dock begränsas av reglerna i sekretesslagstiftningen.

9 9 VINNOVA är skyldig att sekretessbelägga uppgifter i allmänna handlingar om enskildas (enskilda omfattar även juridiska personer) affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att den enskilda lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är inte möjligt att generellt ange exakt vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas. VINNOVA måste pröva förutsättningarna för ett utlämnande av handlingarna i varje enskilt fall. För att underlätta sekretessbedömningen kan sökanden med fördel peka ut de uppgifter som rör affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat i de fall som verksamheten skulle ta skada om uppgifterna offentliggörs. Känslig information kan även bifogas i särskilt märkt bilaga. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 12. Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att tillämpas av VINNOVA vid bedömning av ansökningarna: 1. Relevans. Kriteriet bedömer den kommersiella potentialen hos det koncept man vill verifiera och dess möjligheter att skapa affärsnytta i ett nytt eller i ett befintligt företag dvs a. Möjlighet att skapa kundvärde, dvs produkt- och tjänstekonceptets möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt lösa ett tydligt kundbehov b. Möjlighet att skapa tillväxt, dvs den kommersiella attraktiviteten hos det tillämpningsområde man identifierat för produkt och tjänstekoncepten c. Möjlighet att skapa konkurrenskraft dvs forskningsresultatets förmåga att skapa konkurrensfördelar inom tillämpningsområdet och ge den affär man verifierar en stark (inkl. immaterialrättslig) position. d. Behovet av verifieringsstöd, dvs den positiva skillnad ett VINNOVA-stöd kan innebära för projektet 2. Kvalitet. a. Uppfinnings- och innovationshöjd, dvs det kommersiella konceptets nyhetsvärde samt graden av, för tillämpningsområdet, banbrytande egenskaper och funktioner som forskningsresultatet har b. Kvalitén hos de kommersiella och tekniska fakta och hypoteser som ansökan bygger på 3. Genomförbarhet. a. Realismen i projektplanen och projektbudgeten (relevansen hos aktiviteter, kostnader och milstolpar relativt det koncept man vill verifiera) b. Kompetensen och ambitionen i teamet relativt de mål projektet har. Exempelvis erfordras att nödvändig kommersiell erfarenhet och teknisk kompetens finns i teamet för att genomföra konceptverifieringen samt att teamet uppvisar en trovärdig vilja, förmåga och engagemang för att genomföra en kommersialisering av forskningsresultatet.

10 10 4. Exploaterbarhet/nyttiggörande. a. Kriteriet bedömer eventuella hinder för att genomföra konceptverifieringen och en eventuell fortsatt kommersialisering av forskningsresultatet. Med hinder avses immateriella, regulatoriska, juridiska och marknadsmässiga faktorer som förhindrar exploateringen av forskningsresultatet. Ju färre hinder desto högre "rating" vid bedömningen; ju allvarligare hinder, desto lägre "rating". VINNOVA lägger stor vikt vid att den sökande tydligt redogör för om och i så fall hur projektet förhåller sig till pågående eller planerad verksamhet inom EU:s ramprogram och andra större internationella satsningar. Kriterierna kommer också att återkomma i uppföljningar, utvärderingar och effektanalyser. 13. Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning och en personalbilaga. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i pdf-format. Projektbeskrivningen ska vara på max 20 A4-sidor med 12 punkters text). Den ska skrivas på svenska eller engelska och följa den mall som Vinnova har tagit fram och som bland annat omfattar följande: Projekttitel på svenska och engelska Sammanfattning Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte Projektets mål kopplat till utlysningens mål Projektets förväntade resultat och nytta Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på. T ex vilket problem som projektet avser att lösa/angelägenhetsgrad/vem gynnas av en lösning Angreppssätt Genomförandeplan för projektet inkl tids- och aktivitetsplan, resursplan, budget m.m. Personalbilagan ska innehålla relevanta CV för projektledaren och nyckelpersoner i projektteamet. För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Personalbilagan ska vara på max [Ange antalet sidor] A4-sidor med 12 punkters text. Projektbeskrivningen ska följa den mall som tagits fram för ansökningar i VINN Verifiering. Mallen finner ni på och på VINNOVAs hemsida.

11 11 Vid ifyllande av de elektroniska blanketterna skall följande beaktas: Under avsnittet SAMFINANSIERING skall redovisas all övrig finansiering med koppling till det i ansökan beskrivna projektet, sökt såväl som beviljad. Observera att det är viktigt att här ange all finansiering för verifiering / kommersialisering av det forskningsresultat som det beskrivna VINN-Verifiering projektet bygger på, dels beviljad finansiering, men även den som är sökt, och den som ännu bara är planerad. Under samma avsnitt, SAMFINANSIERING, skall i listan över Medverkande anges alla till det beskrivna projektet kopplade organisationer (utöver sökande organisation), inklusive eventuella involverade företag. 14. Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är: Marie Wall, utlysningsansvarig Tel: e-post: Kerstin Fröjd, assistent Tel: e-post: Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är VINNOVAs IT-support, tel ,

12 12 Bilaga 1 - Konceptverifieringsprojektet Konceptverifiering är inte forskning, det är inte heller teknik-, produktutveckling eller företagsetablering. Konceptverifiering är att analysera och verifiera en existerande hypotes för hur ett forskningsresultat kan kommersialiseras. Rent praktiskt innebär det att reducera risk genom att verifiera kundbehovet och skapa en djupare förståelse för de marknadsmässiga, ekonomiska, tekniska och regulatoriska förhållanden inom den bransch som man vill ge sig in i. Vad är ett koncept? Med koncept så avser vi en eller flera produkt- och tjänsteidéer inom ett kommersiellt attraktivt tillämpningsområde/tillväxtområde där egenskaperna och funktionerna hos ett forskningsresultat skapar unika, långsiktigt hållbara konkurrensfördelar En beskrivning av ett koncept bör innehålla: 1. En beskrivning (hypotes) av vem som har behov av konceptet: dvs potentiella kunder och/eller användare 2. En beskrivning av det behov/problem som konceptet adresserar inklusive en hypotes om behovets/problemets storlek både i termer av volym (antalet som har behovet nu och i framtiden). 3. En beskrivning (hypotes) av hur man avser lösa kundernas problem/behov dvs vilket erbjudande (produkt och eller tjänst) omfattar konceptet 4. En beskrivning (hypotes) om hur man kostnadseffektivt avser utveckla, producera och distribuera erbjudandet. Med kostnadseffektivitet avses kostnad som understiger den nytta som angetts under punkt BENEFIT. Detta kan omfatta hypoteser om volymer, arkitekturer, kompletterande teknologier, produktionssätt, distributionssätt etc. som krävs för att nyttan skall överstiga kostnaden för erbjudandet. 5. En hypotes om den nytta som konceptet kan ge kunden (dvs Vad kostar problemet de tänkta kunderna/användarna idag? Alternativt vad tjänar de på att få behovet tillfredsställt? Hur ser det ut i framtiden?) 6. En beskrivning (hypotes) av varför kunderna kommer att välja detta koncept framför konkurrerande lösningar dvs på vilket sätt är konceptet unikt och på vilket sätt bidrar forskningsresultatet till denna unikhet

13 13 Målet 7. En beskrivning (hypotes) av hur konkurrenssituationen ser ut. Vilka alternativlösningar finns på problemet och vilka andra aktörer erbjuder liknande lösningar. Verifieringsprojektet skall resultera i en affärsmässig och teknisk verifiering och validering av det kommersiella konceptet för att: Reducera teknisk och kommersiell risk Fastställa den lämpligaste kommersialiseringsstrategin Utveckla ett för den fortsatta kommersialiseringen, bedömbart och ändamålsenligt skyddat koncept. Målet är att konceptet efter VINN verifiering skall vara moget för externt kapital. Det vill säga produkten/tjänsten skall vara tillräckligt genomarbetat för att kunna licensieras eller säljas till första kunden. Alternativt skall konceptet vara tillräckligt moget och bedömbart för extern såddfinansiering. Innehåll och omfattning hos ett verifieringsprojekt De kommersiella och marknadsmässiga frågeställningarna är det centrala i ett konceptverifieringsprojekt. Verifieringsarbetet bör i så stor utsträckning som möjligt ske genom kontakt med branschfolk, potentiella kunder och partners, investerare etc. Verifiering av de kommersiella förutsättningarna är således inget teoretiskt arbete utan ett praktiskt fältarbete där interaktionen med marknadens aktörer falsifierar vissa antaganden, bekräftar andra och i många fall ger projektet helt nya öppningar som inte gick att förutsäga innan arbetet påbörjades. Givet ovanstående syn på verifieringsarbete så bedömer VINNOVA att ett framgångsrikt verifieringsarbete börjar med att det finns ett övergripande kommersiellt koncept att verifiera, immateriella tillgångar är säkrade. Dvs undersöka möjligheterna och behovet av att själv skydda den framtida produkten/tjänsten och säkerställa att den framtida produkten/tjänsten inte är beroende av licenser från andras patent. ett team för att driva verifieringsprocessen är etablerat. För de sökanden som inte är mogna att lämna in en ansökan för konceptverifiering så erbjuder Innovationsbron via sin FOKUS-Verifiering sökanden en möjlighet att göra en initial affärsmässig och immaterialrättslig bedömning av forskningsresultaten och bereda projektet för en konceptverifiering i VINN-Verifiering.

14 14 Ett VINN verifieringsprojekt brukar ofta förutom verifiering av de affärsmässiga bitarna kräva en hel del verifiering av tekniken för att säkerställa att den kan leverera de resultat som marknaden kräver. Dock är det viktigt att den verifiering av FoU resultat som ingår i verifieringsarbetet styrs av kommersiella och marknadsmässiga krav. Dvs i de flesta fall så måste man verifiera sina kommersiella antaganden innan större kostnader för att verifiera forskningsresultat tekniskt aktiveras. Den kommersiella delen av ett framgångsrikt verifieringsarbete, som föregår den tekniska verifieringen, bör beakta följande områden för att kunna avgöra vidare teknisk verifiering och valet av kommersialiseringsstrategi 1 : Verifiera marknads- och affärsförutsättningarna Hur ser marknaden ut och hur verkar den utvecklas över tiden? (Här är det viktigt att se på storleken och strukturen för den del av marknaden man verkligen avser/kan adressera med det kommersiella konceptet) Verifiera produkt- och tjänsteidéer mot kundbehov (inkl vem är kunden?) Hur ser konkurrentsituationen ut? Eventuella substitut som man konkurrerar med på den marknaden? Finns inlåsningsfaktorer hos potentiella kunder och partners (s.k lock-in ), regulatoriska krav eller andra faktorer på marknaden som förhindrar/försvårar möjligheten att kommersialisera forskningsresultatet Verifiera forskningsresultatets unikhet och potential Kan forskningsresultatets egenskaper möta marknads-/kundkraven och samtidigt skapa unika konkurrensfördelar för den tänkta produkten/tjänsten? Är forskningsresultatet moget att exploateras för den tänkta produkten/tjänsten? Vilken eventuell kompletterande forskning krävs? Verifiera de tekniska utvecklingsförutsättningarna Hur förväntas kunden använda produkten/tjänsten? Vilka kompletterande teknologier och tjänster behövs för att realisera forskningsresultatet till en produkt/tjänst som är användbart för kunden? 1 Frågorna i texten skall inte uppfattas som kompletta eller styrande vad gäller verifieringsprojektet utan ska ses mer som exempel för att tydliggöra aspekter och områden som bör täckas av verifieringsarbetet. Utredningsdjupet inom ett område, i vilken ordning områdena bearbetas etc avgörs av bransch- och marknadsförhållanden

15 15 Hur ser produktionsförutsättningarna och kostnadsbilden ut för realiseringen av produkten/tjänster? Vilken kompletterande produktutveckling måste genomföras? Utveckla strategin för kompetensförsörjning och nätverk Vilka kompetenser och personer behövs för att utveckla produkten och realisera affärsidén? Hur förändras detta över tiden? Vilken roll vill personerna i nuvarande team spela i framtiden? Vilka nätverk i form av partners, rådgivare, leverantörer, distributörer etc behövs för att exploatera forskningsresultatet? Hur skall detta nätverk byggas upp? Utveckla strategin för de immateriella tillgångarna Hur skall de immateriella tillgångarna förvaltas för att öka värdet hos projektet/forskningsresultatet? Hur kommer ägandet av IPR att hanteras och utvecklas under kommersialiseringsprocessen? Vilken betydelse har patentering för exploateringen av forskningsresultatet och den tänkta produkten/tjänsten? Finns det alternativ till patentering för att skydda 2 produkten/tjänsten och/eller ge den kommersiella exploateringen ett försprång i tiden? Utveckla strategin för fortsatt finansiering Vilken finansiering krävs för att ta nästa steg (efter verifieringen) i kommersialiseringen av forskningsresultatet? Hur ser detta finansieringsbehov säljas in till nästa finansiär? De tre förstnämnda områdena omfattar verifieringen av de kommersiella förutsättningarna, de tre sistnämnda utgör hörnstenarna i strategin och bedömningen av dess genomförbarhet. För att läsa mer om VINNOVAs tankar kring Verifiering 2 Med skydd avses inte bara det juridiska skyddet för patentinnehavaren utan framför allt frågan: På vilket sätt kan den immateriella tillgången göras till en handelsvara? Detta innebär ur en tänkbar partner/köpare/investerare sida, att denne måste kunna avgöra potentialen, egenskaperna, unikheten och ägarförhållandena hos forskningsresultatet.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer 1 11 april 2011 Utlysning Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer En utlysning inom programmet Säkerhet och krisberedskap 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Myfab SME Access 2010

Myfab SME Access 2010 1 2010-09-07 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT. 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad.

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad. UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2013-02-15 2013-00570 Reviderad 2013-02-26 Mötesprojekt 2013 En utlysning inom programmet Testmarknad. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center

Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center 1 2011-09-15 Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center 2 1. Allmänt om utlysningen Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center VINNOVA:s uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312)

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 1 Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Bilaga 1 Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik Syfte Att förstärka det nationella systemet för verifieringsstöd

Läs mer

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU-ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel: Viktigt!!!! För er som söker

Läs mer

2011-09-15. Reviderad [2014-09-25] Utlysning. En utlysning inom programmet Nationellt innovationsprogram - Bygginnovationen

2011-09-15. Reviderad [2014-09-25] Utlysning. En utlysning inom programmet Nationellt innovationsprogram - Bygginnovationen 1 2011-09-15 Reviderad [2014-09-25] Utlysning Bygginnovationen 2011-2016 En utlysning inom programmet Nationellt innovationsprogram - Bygginnovationen 2 1. Allmänt om Bygginnovationen VINNOVAs uppgift

Läs mer

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2014-12-17 2014-06135 Reviderad Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext Forskning och utveckling i små och medelstora företag - stöd till forskningsinsatser för hållbar tillväxt Utlysningstext Ansökningsperiod för FoU-kort Avancerat: 2012-09-17 2012-10-31 Löpande ansökningar

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet 1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet För att underlätta för projektledare och andra deltagare i MERA-projekt finns här en slutrapporteringsinstruktion med mallar för olika delar av slutrapporteringen.

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Riktad utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Studie av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiöra inredningssystem

Riktad utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Studie av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiöra inredningssystem Utlysningstext IT-analys 2005-09-29 1(9) Riktad utlysning inom VINNOVAs program Trämanufaktur Studie av IT-stöd för industriellt träbyggande och interiöra inredningssystem Utlysningstext IT-analys 2005-09-29

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Chefskap: förutsättningar, former och resultat

Chefskap: förutsättningar, former och resultat 2008-04-28 Utlysning Chefskap: förutsättningar, former och resultat Andra utlysningen inom Arbetsplatsens innovationssystem 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Utlysning inom VINNOVAs program för tillväxtområdet Innovativa livsmedel

Utlysning inom VINNOVAs program för tillväxtområdet Innovativa livsmedel Utlysning inom VINNOVAs program för tillväxtområdet Innovativa livsmedel 1 Innovativa livsmedel Inbjudan: VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem

Läs mer

Forskningsprofiler 15

Forskningsprofiler 15 Sida 1 (11) UTLYSNING Forskningsprofiler 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprofiler. Programmet syftar till att vara ett avgörande

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida 2004-09-07 = Verkställande direktören FI Dnr 04-435-313 Enligt sändlista Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida Sammanfattning Finansinspektionen återgår i samband med kvartalsrapporteringen

Läs mer

Anvisningar till sökande

Anvisningar till sökande 1 (5) Datum 2014-01-23 Dnr: 2014-000190 Anvisningar till sökande Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som ämnar lämna in en ansökan till Utlysning inom biogasprogrammet. Sista ansökningsdatum

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet.

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet. Anders Björck PM RIKTLINJER FÖR PROJEKTPAKET OCH PROJEKT. Datum 2009-01-2907-24 utkast till styrelsemöte 10/9 2009Fastlagd vid styrelsemöte 1/09 1 (5) Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Hur kommersialisera forskning? Kari Gustafsson Björn Varnestig Saeid Esmaeilzadeh

Hur kommersialisera forskning? Kari Gustafsson Björn Varnestig Saeid Esmaeilzadeh Hur kommersialisera forskning? Kari Gustafsson Björn Varnestig Saeid Esmaeilzadeh Vår bakgrund Kari Gustafsson grundare av ADAKT 1988 Ph.D. i mikromekanik,uu 1984-1999 ASEA, Electrolux och Ericsson 1999-2006

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Handledning för eklara

Handledning för eklara 2014-04-04 Handledning för eklara Innehåll Tekniska krav... 2 Användarkonto i eklara... 2 Att söka bidrag hos Forte... 3 Anvisningar för ansökan... 3 Ansökansformuläret... 3 Elektroniska bilagor till ansökan...

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Projektplan, milstolpar och organisation

Projektplan, milstolpar och organisation Projektplan, milstolpar och organisation Syftet med planering Att hantera osäkerhet ju mindre osäkerhet man kan acceptera i ett projekt, desto mer detaljplanering behövs; man måste dock vara vaksam så

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 1 Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 Dessa anvisningar förklarar hur man gör och lämnar in en konsortieansökan, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. Anvisningarna förnyades den 26 juni 2014.

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till.

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till. samhällsskydd och beredskap 1 (6) Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till. Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Intresseanmälans

Läs mer

FoU-program Produktionsteknik MERA-programmet

FoU-program Produktionsteknik MERA-programmet FoU-program Produktionsteknik MERA-programmet Programbeskrivning Version III 2006-06-19 Sammanfattning Under 2005 tecknades ett avtal mellan staten, regionen och fordonsindustrin om att driva ett FoU-program

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

VINNOVAs utlysning 2005 för tillväxtområdet. Innovativa logistiksystem och godstransporter

VINNOVAs utlysning 2005 för tillväxtområdet. Innovativa logistiksystem och godstransporter VINNOVAs utlysning 2005 för tillväxtområdet Innovativa logistiksystem och godstransporter 1 Inbjudan VINNOVA inbjuder aktörer från företag, organisationer, universitet, högskolor och forskningsinstitut

Läs mer

Beslutsdatum 2014-03-28. Grönovation II - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar

Beslutsdatum 2014-03-28. Grönovation II - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar 1 (6) 214-3-28 214-872 BESLUTSMEDDELANDE VINNOVA har behandlat Er ansökan om bidrag och beslutat bevilja ansökan enligt nedan. : Projekttitel: Koordinator: 214-872 Grönovation II - Nya koncept för att

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Information om projektbidrag inom bild och form

Information om projektbidrag inom bild och form Information om projektbidrag inom bild och form Vad kan man söka för? Projekt, gestaltande experiment och andra större arbeten Samarbetsprojekt där den sökande arbetar tillsammans med andra konstnärer

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Syftet med dagen Varför: Hjälpa er att skriva en ansökan, för att dels kunna få Interreg-medel, men också så

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer