Utlysning. VINN-Verifiering Programmet ingår i VINNOVAs och Innovationsbrons satsning "Verifiering för Tillväxt"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-01-18. Utlysning. VINN-Verifiering 2010. Programmet ingår i VINNOVAs och Innovationsbrons satsning "Verifiering för Tillväxt""

Transkript

1 Utlysning VINN-Verifiering 2010 Programmet ingår i VINNOVAs och Innovationsbrons satsning "Verifiering för Tillväxt" En utlysning inom programmet VINN-verifiering

2 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Med hjälp av analyser som identifierar hinder och möjligheter i systemen utformas program och utlysningar inom områden med tillväxtpotential. Dessa kan gälla både behovsmotiverad forskning och olika typer av aktörssamspel VINNOVA har 2007 startat programmet VINN-verifiering. Motivet för programmet är att överbrygga det GAP som idag finns mellan finansiering av behovsmotiverad forskning och den punkt där forskningen är konkretiserad som ett kommersiellt koncept som är tillräckligt väl definierat och verifierat för att privata kapital, dvs kunder eller riskfinansiärer, skall kunna göra en riskbedömning och ta beslut om köp av tekniken eller finansiering. Programmet har syftet att möjliggöra för de sökande att validera och verifiera de tekniska och kommersiella egenskaper som krävs för att ta beslut om den lämpligaste kommersialiseringsstrategin. Målet med programmet är verka för en långsiktigt effektiv kommersialisering av forskningsresultat. Läs mer om programmet på Inom detta program har VINNOVA under 2010 öppnat utlysningen VINN-Verifiering Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på utlysningens webbsida på under Utlysningar. OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer dock att göras under de fyra sista veckorna innan respektive deadline. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta aktuell information på utlysningens webbsida. 2. Vilka utlysningen riktar sig till VINN-Verifiering är öppen för alla branscher och kompetens-/teknikområden. 3. Beskrivning av utlysningen 3.1 Bakgrund och motiv Den offentliga forskningsfinansieringen är idag huvudsakligen fokuserad på klassisk akademisk meriterande forskning. Samtidigt har både privata och offentliga aktörer kraftigt reducerat sin finansiering av tidiga faser i kommersialiseringsprocessen. Detta resulterar i bristande incitament att kommersialisera forskningsresultat och i svårigheter att finansiera de forskningsnära faserna av kommersialiseringsprocessen. För många forskare innebär detta att man bara strävar efter publicering och att bli citerad, medan andra mer kommersiellt

3 3 intresserade forskare tvingas avyttra sina forskningsresultat och patent innan de värdeförädlats tillräckligt eller tvingas att starta och börja bygga bolag innan de kommersiella förutsättningarna för ett nytt bolag verifierats. Vidare råder det brist på finansieringsinstrument som anpassats till de speciella förhållanden som råder inom forskningen. Satsningen Verifiering för Tillväxt och därmed denna utlysning, är följaktligen avsedd att bidra till att ovanstående systemsvagheter reduceras dels genom att öka tillgången till finansiering i de tidiga forskningsnära faserna, dels genom att utforma verifieringsinsatserna så att de bidrar till att etablera arbetssätt som har anpassats till de förhållanden som råder i forskningsnära skeenden av kommersialiseringsprocessen. För mer information om bakgrunden till utlysningen, se 3.2 Syfte VINNOVA och Innovationsbron AB genomför en satsning - Verifiering för Tillväxt - för att i tidiga skeden effektivisera processen för kommersialisering av forskningsresultat. Satsningen riktar sig till forskare och andra anställda inom universitet, högskola och forskningsinstitut som har intressanta forskningsresultat som kan ha en stor kommersiell potential, antingen som grund till ett nytt företag eller som ett förnyande komplement till ett etablerat företag. Syftet med Verifiering för Tillväxt är att ge sökanden en möjlighet att verifiera och validera de tekniska egenskaperna och de kommersiella möjligheterna hos ett forskningsresultat, och fastställa den lämpligaste strategin för fortsatt kommersialisering. På detta sätt ges forskare, efterföljande finansiärer och industriella partners en möjlighet att tydligare bedöma potentialen, riskerna och formerna för en fortsatt kommersialisering av forskningsresultatet. Verifiering för Tillväxt består av två program: FOKUS-Verifiering och VINN-Verifiering. Innovationsbron erbjuder via sin FOKUS-Verifiering sökanden en möjlighet att göra en initial affärsmässig och immaterialrättslig bedömning av forskningsresultaten för att förstå om det

4 4 finns en kommersiell potential. Projektet som ännu inte är mogna för VINN-Verifiering ges således en möjlighet att ta fram det underlag som behövs för en konceptverifiering i VINN- Verifiering. VINNOVAs program för konceptverifiering - VINN-Verifiering - erbjuder en möjlighet att genomföra en mer omfattande affärsmässig och teknisk verifiering och validering av ett affärsmässigt koncept som bygger på forskningsresultat med kommersiell potential. Syftet är att: reducera teknisk och kommersiell risk fastställa den lämpligaste kommersialiseringsstrategin utveckla, ett för den fortsatta kommersialiseringen, bedömbart och ändamålsenligt skyddat koncept På detta sätt ges forskare, efterföljande finansiärer och industriella partners en möjlighet att tydligare bedöma potentialen, riskerna och formerna för en fortsatt kommersialisering av forskningsresultat. 3.3 Effekt- och resultatmål VINNOVA betraktar finansiering av behovsmotiverad FoU och insatser för att utveckla effektiva innovationssystem som investeringar vilka på sikt skall främja en hållbar tillväxt i Sverige. Utlysningens effektmål anger vad VINNOVA förväntar sig att beviljade projekt skall bidra till. Det huvudsakliga långsiktiga effektmålet är att bidra till att effektivisera kommersialisering av forskningsresultat. VINN-Verifieringen bidrar till detta genom att förbättra externa aktörers möjlighet att efter verifieringen bedöma kommersiell potential, affärsmässiga och tekniska risker samt strategin och planer för den fortsatta kommersialiseringen av ett forskningsresultat. Samtidigt kommer bara de projekt som kan uppvisa tillräcklig kommersiell attraktivitet att "överleva" den etappvisa finansiering som tillämpas inom VINN-Verifiering. På detta sätt bidrar VINN-Verifiering till att höja kvalitén hos de projekt som exponeras för investerare, finansiärer och redan etablerade företag. Målet är alltså att se VINN-Verifiering som en insats som tar projekt från en genuin osäkerhet till en bedömbar risk. VINNOVA kommer att utvärdera effektmålen genom en kontinuerlig uppföljning av antalet förslag som lämnas samt genom en uppföljning av resultatens fortsatta kommersialisering Genom verifieringsinsatsen i denna utlysning så avser VINNOVA också bidra till följande effekter i det forskningsnära innovationssystemet: att verifiering etableras som en viktig komponent i kommersialiseringen av forskningsresultat. VINNOVA bedömer att ett framgångsrikt arbetssätt karaktäriseras av att: o det etableras aktiva nätverk och ett ömsesidigt intresse mellan forskare och kommersiellt kompetenta entreprenörer och affärskunniga personer inom relevanta områden och organisationer o incitament skapas som innebär att både forskare och deras arbetsgivare engagerar sig i idé- och genomförandefasen av kommersialiseringsprocessen

5 5 o processer etableras som säkerställer att kommersiellt intressanta forskningsresultat kontinuerligt verifieras och förädlas inför en fortsatt kommersialisering att intresset från kommersiella aktörer ökar för akademisk forskning så att dessa aktörer kompletterar VINNOVA med ytterligare kapital, framför allt i de faser/etapper där VINNOVAs engagemang minskar och där andra aktörer tar huvudansvaret för den fortsatta finansieringen. Dessa två effekter är inte något som det sökande projektet i sig skall resultera i. Däremot ses det som positivt om det högskole- och institutsnära innovationssystemet involveras och påverkas av projektet inom ovanstående områden. 3.4 Genomförande Innan första utbetalningen kan betalas ut och projektet startar förväntas projektgruppen delta på ett uppstartsmöte hos VINNOVA där förutsättningarna för projektet diskuteras och den första milstolpens etappmål definieras. Uppstartsmötet är obligatoriskt för projektledaren och den kommersiellt ansvarige i teamet. Efter varje etapp förväntas projektledaren sända in en skriftlig rapport och närvara på ett rapporteringsmöte hos VINNOVA. Utbetalning av projektmedel sker i början och slutet av varje milstolpe: 60% av beviljat belopp betalas vid start av milstolpen 40% av beviljat belopp betalas i samband med att slutsatserna från milstolpen redovisas 4. Tidplan Följande tider gäller för utlysningen: Öppningsdatum: Sista ansökningsdag: Sista datum för beslut: Tidigaste datum för projektstart: Bedömningen av ansökningar kommer att genomföras av VINNOVA med anlitande av extern expertis. Bedömningsarbetet sker under sekretess. I viss omfattning kommer intervjuer med sökanden att komplettera expertbedömningarna, om man blir kallad på intervju är denna närvara obligatorisk. Bedömningen resulterar i rekommendationer, varefter VINNOVA fattar beslut om finansiering av projekt.

6 6 5. Utlysningens budget Budgeten för programmet är 20 M Skr för De beviljade projekten kommer att finansieras etappvis, dvs finansieringsbesluten sker successivt och kopplas till milstolpar i verifieringsplanen. Normal sker besluten i successiva steg om kronor. Detta innebär att beslutet att stödja en ansökan kommer att omprövas vid varje milstolpe, dvs ett fortsatt finansiellt stöd efter det initiala beslutet kräver att projektet uppvisar tydlig kommersiell potential och projektmässig genomförbarhet genom att överenskomna värdehöjande etappmål uppnåtts. (Med värdehöjande etappmål avses tidpunkter då affärsmässiga och tekniska risker reducerats på ett sätt som gör att den kommersiella bedömningen av projektet förbättrats). Ett projekt inom programmet VINN- Verifiering kan sammantaget erhålla maximalt 2 miljoner kronor. 6. Krav på projekten Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma ifråga för VINNOVAs prövning: Projektet ska ligga i linje med den del av programmet som utlysningen avser och tydligt bidra till att uppfylla utlysningens och programmets mål. Projektet kan innehållsmässigt ligga inom alla vetenskapsområden. Projektet ska genomföras av ett projektteam bestående av teknisk kompetens och erfaren affärskompetens med relevant branscherfarenhet. Projektet ska genomföras i aktiv samverkan mellan akademi och personer eller organisationer som tillför kommersiell erfarenhet till projektet. Projektteamet ska därför engagera både nyckelpersoner kring den forskning som bedrivits och minst en person med relevant kommersiell erfarenhet. Projektet ska genomföras under tiden Projektet ska genomföras under månader. Projektet skall ha en tydlig forskningsbakgrund. Eftersom konceptverifieringen skall utreda den lämpligaste kommersialiseringsstrategin (innefattande beslut om licensiering, försäljning, bolagisering etc) så får inte projektet ha kommit så långt att bolagisering skett, dvs sökande kan inte vara ett nytt eller etablerat bolag där forskningsresultatet skall kommersialiseras. Sökanden bör istället genomföra projektet inom ramen för någon relevant enhet i det instituts- och högskolenära stödsystemet för kommersialisering av forskningsresultat För ansökningar med företagsinvolvering så gäller följande:

7 7 o Två typer av företagsinvolvering är tillåten: (i) Projekt där potentiella kunder (företag) deltar som representanter för marknaden och marknadskraven (ii) Projekt där den IPR som projektet bygger på är placerade i ett passivt bolag som inte bedriver kommersiell verksamhet och som ägs av forskarna. Finns andra finansiärer eller investerare med i ägarbilden så övergår projektet inom denna utlysning till en otillåten företagsinvolvering. o Två typer av företagsinvolvering är inte tillåten: (i) ett kommersiellt drivande företag - ForskarBolaget - där sökande forskare har ett ägande eller annan association som innebär att den sökta finansieringen av kommersialiseringen av forskningsresultatet kan uppfattas som ett direkt stöd till ForskarBolaget; (ii) ett kommersiellt drivande bolag - Uppdragsbolaget - utgör enda kommersialiseringspart och där de immateriella tillgångarna redan ägs helt eller delvis av Uppdragsbolaget. Båda fallen hanteras inom andra VINNOVAsatsningar som stöttar företags nyttjande av forskare och forskningsresultat, t ex Forska&Väx. Ansökan ska redovisa en projektplan som beskriver både en kommersiell och teknisk verifiering. Teknisk verifiering och teknikutveckling måste motiveras och föregås av kommersiellt verifierade frågeställningar, dvs innan tekniskt verifieringsarbete inleds måste centrala kommersiella frågeställningar motivera investeringar i teknikutveckling. Beroende på bransch/område så kan verifieringsarbetet variera avsevärt, både i tid och i pengar. Oavsett detta så skall ansökningen beskriva en helhet, dvs hur man i etapper med tydliga milstolpar och beslutspunkter avser genomföra både den tekniska och affärsmässiga verifieringen enligt bilaga 1. Baserad på denna projektplan och ansökans övriga innehåll så kommer VINNOVA att avgöra på vilket sätt och med vilket belopp som projektet kan stödjas. Sökanden ska tillåta att VINNOVA under sekretess kan delge ansökans innehåll i sin helhet till Innovationsbron AB. Motivet till detta är att VINN-Verifiering genomförs i nära samarbete med Innovationsbron AB. I den mån ovanstående krav inte är uppfyllda så rekommenderas sökanden att från den regionala Innovationsbron ansöka om medel från FOKUS-Verifiering innan en VINN- Verifieringsansökan görs. OBS! Konsekvensen av detta är att projekt inte kommer att beviljas medel från både FOKUS-Verifiering och VINN-Verifiering samtidigt. 7. Krav på sökande Sökande måste uppfylla följande krav: Sökande ska vara forskare/anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut (Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och RISE anslutna forskningsinstitut).

8 8 Sökande ska vara beredda att ställa upp på krav som rör uppföljning, utvärdering och effektanalys, även efter att projekt avslutats. 8. Villkor Information om villkor för bidrag. Hänvisning till VINNOVAs allmänna villkor. 9. Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats under Hur man ansöker. Ansökningstjänsten är öppen när någon av utlysningens ansökningsomgångar är öppen. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. För information om innehåll i ansökan, se Ansökans innehåll nedan. 10. Bedömning Ansökningarna/skisserna bedöms av VINNOVA med anlitande av extern expertis. Bedömningsarbetet sker under sekretess. I viss omfattning kommer intervjuer med sökanden att komplettera expertbedömningarna, om man blir kallad på intervju är denna närvara obligatorisk. De externa experternas bedömning resulterar i rekommendationer. VINNOVA fattar sedan det formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande. Beträffande kriterier vid bedömningen, se Bedömningskriterier nedan. 11. Juridisk information Projektansökningar med bilagor och av VINNOVA upprättade tilldelningsbeslut med beslutsmotiveringar är som huvudregel allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av dessa. Denna rätt ska dock begränsas av reglerna i sekretesslagstiftningen.

9 9 VINNOVA är skyldig att sekretessbelägga uppgifter i allmänna handlingar om enskildas (enskilda omfattar även juridiska personer) affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att den enskilda lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är inte möjligt att generellt ange exakt vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas. VINNOVA måste pröva förutsättningarna för ett utlämnande av handlingarna i varje enskilt fall. För att underlätta sekretessbedömningen kan sökanden med fördel peka ut de uppgifter som rör affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat i de fall som verksamheten skulle ta skada om uppgifterna offentliggörs. Känslig information kan även bifogas i särskilt märkt bilaga. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 12. Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att tillämpas av VINNOVA vid bedömning av ansökningarna: 1. Relevans. Kriteriet bedömer den kommersiella potentialen hos det koncept man vill verifiera och dess möjligheter att skapa affärsnytta i ett nytt eller i ett befintligt företag dvs a. Möjlighet att skapa kundvärde, dvs produkt- och tjänstekonceptets möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt lösa ett tydligt kundbehov b. Möjlighet att skapa tillväxt, dvs den kommersiella attraktiviteten hos det tillämpningsområde man identifierat för produkt och tjänstekoncepten c. Möjlighet att skapa konkurrenskraft dvs forskningsresultatets förmåga att skapa konkurrensfördelar inom tillämpningsområdet och ge den affär man verifierar en stark (inkl. immaterialrättslig) position. d. Behovet av verifieringsstöd, dvs den positiva skillnad ett VINNOVA-stöd kan innebära för projektet 2. Kvalitet. a. Uppfinnings- och innovationshöjd, dvs det kommersiella konceptets nyhetsvärde samt graden av, för tillämpningsområdet, banbrytande egenskaper och funktioner som forskningsresultatet har b. Kvalitén hos de kommersiella och tekniska fakta och hypoteser som ansökan bygger på 3. Genomförbarhet. a. Realismen i projektplanen och projektbudgeten (relevansen hos aktiviteter, kostnader och milstolpar relativt det koncept man vill verifiera) b. Kompetensen och ambitionen i teamet relativt de mål projektet har. Exempelvis erfordras att nödvändig kommersiell erfarenhet och teknisk kompetens finns i teamet för att genomföra konceptverifieringen samt att teamet uppvisar en trovärdig vilja, förmåga och engagemang för att genomföra en kommersialisering av forskningsresultatet.

10 10 4. Exploaterbarhet/nyttiggörande. a. Kriteriet bedömer eventuella hinder för att genomföra konceptverifieringen och en eventuell fortsatt kommersialisering av forskningsresultatet. Med hinder avses immateriella, regulatoriska, juridiska och marknadsmässiga faktorer som förhindrar exploateringen av forskningsresultatet. Ju färre hinder desto högre "rating" vid bedömningen; ju allvarligare hinder, desto lägre "rating". VINNOVA lägger stor vikt vid att den sökande tydligt redogör för om och i så fall hur projektet förhåller sig till pågående eller planerad verksamhet inom EU:s ramprogram och andra större internationella satsningar. Kriterierna kommer också att återkomma i uppföljningar, utvärderingar och effektanalyser. 13. Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning och en personalbilaga. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i pdf-format. Projektbeskrivningen ska vara på max 20 A4-sidor med 12 punkters text). Den ska skrivas på svenska eller engelska och följa den mall som Vinnova har tagit fram och som bland annat omfattar följande: Projekttitel på svenska och engelska Sammanfattning Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte Projektets mål kopplat till utlysningens mål Projektets förväntade resultat och nytta Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på. T ex vilket problem som projektet avser att lösa/angelägenhetsgrad/vem gynnas av en lösning Angreppssätt Genomförandeplan för projektet inkl tids- och aktivitetsplan, resursplan, budget m.m. Personalbilagan ska innehålla relevanta CV för projektledaren och nyckelpersoner i projektteamet. För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Personalbilagan ska vara på max [Ange antalet sidor] A4-sidor med 12 punkters text. Projektbeskrivningen ska följa den mall som tagits fram för ansökningar i VINN Verifiering. Mallen finner ni på och på VINNOVAs hemsida.

11 11 Vid ifyllande av de elektroniska blanketterna skall följande beaktas: Under avsnittet SAMFINANSIERING skall redovisas all övrig finansiering med koppling till det i ansökan beskrivna projektet, sökt såväl som beviljad. Observera att det är viktigt att här ange all finansiering för verifiering / kommersialisering av det forskningsresultat som det beskrivna VINN-Verifiering projektet bygger på, dels beviljad finansiering, men även den som är sökt, och den som ännu bara är planerad. Under samma avsnitt, SAMFINANSIERING, skall i listan över Medverkande anges alla till det beskrivna projektet kopplade organisationer (utöver sökande organisation), inklusive eventuella involverade företag. 14. Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är: Marie Wall, utlysningsansvarig Tel: e-post: Kerstin Fröjd, assistent Tel: e-post: Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är VINNOVAs IT-support, tel ,

12 12 Bilaga 1 - Konceptverifieringsprojektet Konceptverifiering är inte forskning, det är inte heller teknik-, produktutveckling eller företagsetablering. Konceptverifiering är att analysera och verifiera en existerande hypotes för hur ett forskningsresultat kan kommersialiseras. Rent praktiskt innebär det att reducera risk genom att verifiera kundbehovet och skapa en djupare förståelse för de marknadsmässiga, ekonomiska, tekniska och regulatoriska förhållanden inom den bransch som man vill ge sig in i. Vad är ett koncept? Med koncept så avser vi en eller flera produkt- och tjänsteidéer inom ett kommersiellt attraktivt tillämpningsområde/tillväxtområde där egenskaperna och funktionerna hos ett forskningsresultat skapar unika, långsiktigt hållbara konkurrensfördelar En beskrivning av ett koncept bör innehålla: 1. En beskrivning (hypotes) av vem som har behov av konceptet: dvs potentiella kunder och/eller användare 2. En beskrivning av det behov/problem som konceptet adresserar inklusive en hypotes om behovets/problemets storlek både i termer av volym (antalet som har behovet nu och i framtiden). 3. En beskrivning (hypotes) av hur man avser lösa kundernas problem/behov dvs vilket erbjudande (produkt och eller tjänst) omfattar konceptet 4. En beskrivning (hypotes) om hur man kostnadseffektivt avser utveckla, producera och distribuera erbjudandet. Med kostnadseffektivitet avses kostnad som understiger den nytta som angetts under punkt BENEFIT. Detta kan omfatta hypoteser om volymer, arkitekturer, kompletterande teknologier, produktionssätt, distributionssätt etc. som krävs för att nyttan skall överstiga kostnaden för erbjudandet. 5. En hypotes om den nytta som konceptet kan ge kunden (dvs Vad kostar problemet de tänkta kunderna/användarna idag? Alternativt vad tjänar de på att få behovet tillfredsställt? Hur ser det ut i framtiden?) 6. En beskrivning (hypotes) av varför kunderna kommer att välja detta koncept framför konkurrerande lösningar dvs på vilket sätt är konceptet unikt och på vilket sätt bidrar forskningsresultatet till denna unikhet

13 13 Målet 7. En beskrivning (hypotes) av hur konkurrenssituationen ser ut. Vilka alternativlösningar finns på problemet och vilka andra aktörer erbjuder liknande lösningar. Verifieringsprojektet skall resultera i en affärsmässig och teknisk verifiering och validering av det kommersiella konceptet för att: Reducera teknisk och kommersiell risk Fastställa den lämpligaste kommersialiseringsstrategin Utveckla ett för den fortsatta kommersialiseringen, bedömbart och ändamålsenligt skyddat koncept. Målet är att konceptet efter VINN verifiering skall vara moget för externt kapital. Det vill säga produkten/tjänsten skall vara tillräckligt genomarbetat för att kunna licensieras eller säljas till första kunden. Alternativt skall konceptet vara tillräckligt moget och bedömbart för extern såddfinansiering. Innehåll och omfattning hos ett verifieringsprojekt De kommersiella och marknadsmässiga frågeställningarna är det centrala i ett konceptverifieringsprojekt. Verifieringsarbetet bör i så stor utsträckning som möjligt ske genom kontakt med branschfolk, potentiella kunder och partners, investerare etc. Verifiering av de kommersiella förutsättningarna är således inget teoretiskt arbete utan ett praktiskt fältarbete där interaktionen med marknadens aktörer falsifierar vissa antaganden, bekräftar andra och i många fall ger projektet helt nya öppningar som inte gick att förutsäga innan arbetet påbörjades. Givet ovanstående syn på verifieringsarbete så bedömer VINNOVA att ett framgångsrikt verifieringsarbete börjar med att det finns ett övergripande kommersiellt koncept att verifiera, immateriella tillgångar är säkrade. Dvs undersöka möjligheterna och behovet av att själv skydda den framtida produkten/tjänsten och säkerställa att den framtida produkten/tjänsten inte är beroende av licenser från andras patent. ett team för att driva verifieringsprocessen är etablerat. För de sökanden som inte är mogna att lämna in en ansökan för konceptverifiering så erbjuder Innovationsbron via sin FOKUS-Verifiering sökanden en möjlighet att göra en initial affärsmässig och immaterialrättslig bedömning av forskningsresultaten och bereda projektet för en konceptverifiering i VINN-Verifiering.

14 14 Ett VINN verifieringsprojekt brukar ofta förutom verifiering av de affärsmässiga bitarna kräva en hel del verifiering av tekniken för att säkerställa att den kan leverera de resultat som marknaden kräver. Dock är det viktigt att den verifiering av FoU resultat som ingår i verifieringsarbetet styrs av kommersiella och marknadsmässiga krav. Dvs i de flesta fall så måste man verifiera sina kommersiella antaganden innan större kostnader för att verifiera forskningsresultat tekniskt aktiveras. Den kommersiella delen av ett framgångsrikt verifieringsarbete, som föregår den tekniska verifieringen, bör beakta följande områden för att kunna avgöra vidare teknisk verifiering och valet av kommersialiseringsstrategi 1 : Verifiera marknads- och affärsförutsättningarna Hur ser marknaden ut och hur verkar den utvecklas över tiden? (Här är det viktigt att se på storleken och strukturen för den del av marknaden man verkligen avser/kan adressera med det kommersiella konceptet) Verifiera produkt- och tjänsteidéer mot kundbehov (inkl vem är kunden?) Hur ser konkurrentsituationen ut? Eventuella substitut som man konkurrerar med på den marknaden? Finns inlåsningsfaktorer hos potentiella kunder och partners (s.k lock-in ), regulatoriska krav eller andra faktorer på marknaden som förhindrar/försvårar möjligheten att kommersialisera forskningsresultatet Verifiera forskningsresultatets unikhet och potential Kan forskningsresultatets egenskaper möta marknads-/kundkraven och samtidigt skapa unika konkurrensfördelar för den tänkta produkten/tjänsten? Är forskningsresultatet moget att exploateras för den tänkta produkten/tjänsten? Vilken eventuell kompletterande forskning krävs? Verifiera de tekniska utvecklingsförutsättningarna Hur förväntas kunden använda produkten/tjänsten? Vilka kompletterande teknologier och tjänster behövs för att realisera forskningsresultatet till en produkt/tjänst som är användbart för kunden? 1 Frågorna i texten skall inte uppfattas som kompletta eller styrande vad gäller verifieringsprojektet utan ska ses mer som exempel för att tydliggöra aspekter och områden som bör täckas av verifieringsarbetet. Utredningsdjupet inom ett område, i vilken ordning områdena bearbetas etc avgörs av bransch- och marknadsförhållanden

15 15 Hur ser produktionsförutsättningarna och kostnadsbilden ut för realiseringen av produkten/tjänster? Vilken kompletterande produktutveckling måste genomföras? Utveckla strategin för kompetensförsörjning och nätverk Vilka kompetenser och personer behövs för att utveckla produkten och realisera affärsidén? Hur förändras detta över tiden? Vilken roll vill personerna i nuvarande team spela i framtiden? Vilka nätverk i form av partners, rådgivare, leverantörer, distributörer etc behövs för att exploatera forskningsresultatet? Hur skall detta nätverk byggas upp? Utveckla strategin för de immateriella tillgångarna Hur skall de immateriella tillgångarna förvaltas för att öka värdet hos projektet/forskningsresultatet? Hur kommer ägandet av IPR att hanteras och utvecklas under kommersialiseringsprocessen? Vilken betydelse har patentering för exploateringen av forskningsresultatet och den tänkta produkten/tjänsten? Finns det alternativ till patentering för att skydda 2 produkten/tjänsten och/eller ge den kommersiella exploateringen ett försprång i tiden? Utveckla strategin för fortsatt finansiering Vilken finansiering krävs för att ta nästa steg (efter verifieringen) i kommersialiseringen av forskningsresultatet? Hur ser detta finansieringsbehov säljas in till nästa finansiär? De tre förstnämnda områdena omfattar verifieringen av de kommersiella förutsättningarna, de tre sistnämnda utgör hörnstenarna i strategin och bedömningen av dess genomförbarhet. För att läsa mer om VINNOVAs tankar kring Verifiering 2 Med skydd avses inte bara det juridiska skyddet för patentinnehavaren utan framför allt frågan: På vilket sätt kan den immateriella tillgången göras till en handelsvara? Detta innebär ur en tänkbar partner/köpare/investerare sida, att denne måste kunna avgöra potentialen, egenskaperna, unikheten och ägarförhållandena hos forskningsresultatet.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

VINN-Verifiering höst 2014

VINN-Verifiering höst 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-06-13 2013-05653 Reviderad VINN-Verifiering höst 2014 En utlysning inom programmet Verifiering för tillväxt V E R K E T F Ö R I N N O V A T I O N S S Y S T E M

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2013-08-20 2013-00989 Reviderad 2013-01850 AO Datum för revidering VINN NU 2013 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst En utlysning

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Höstens ansökningsomgång. Forska&Väx Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

Höstens ansökningsomgång. Forska&Väx Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2009-07-14 Höstens ansökningsomgång Forska&Väx 2009 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling med särskilt budgetutrymme avsatt för satsningar på miljö- och energiteknikområdet

Läs mer

Utlysning Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet

Utlysning Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet 1 2009-09-06 Utlysning Internationell innovationspraktik 2010 Internationell praktik för ledare inom högskolans innovationsstödsystem En utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet 2 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2008-03-03 Utlysning Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer Steg 2 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2013-02-28 2012-02001 Reviderad 2013-02-22 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa 2014

Innovationer för framtidens hälsa 2014 Innovationer för framtidens hälsa 2014 Margareta Danielsson margareta.danielsson@vinnova.se Peter Lindberg peter.lindberg@vinnova.se Sofia Norberg sofia.norberg@vinnova.se Gunnar Sandberg gunnar.sandberg@vinnova.se

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

2008-09-05. Utlysning

2008-09-05. Utlysning 2008-09-05 Utlysning Forska&Väx 2008 Forska&Väx 1. Inbjudan Finansiering för små och medelstora företag innovation, forskning och utveckling Växa genom innovation, forskning och utveckling. Forska&Väx

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer 1 11 april 2011 Utlysning Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer En utlysning inom programmet Säkerhet och krisberedskap 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

Myfab SME Access 2010

Myfab SME Access 2010 1 2010-09-07 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT. 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2007-06-18 Utlysning Tillämpad genusforskning inom starka forsknings- och innovationsmiljöer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-03-04 2013-01042 Reviderad 2013-09-02 FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 INFORMATION 1 (7) Datum 2013-06-13 Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 1. Allmänt Staten och den svenska fordonsindustrin har tecknat ett avtal om att gemensamt

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Testbäddar inom miljöteknikområdet UTLYSNING Datum Diarienummer [2013-03-01] [2014-00086] Reviderad [2014-02-18] Testbäddar inom miljöteknikområdet 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Innovativa startups Fas 1

Innovativa startups Fas 1 Innovativa startups Fas 1 6 december 2016 Diarienummer 2016-04714 Revisionshistorik efter publicering Datum Ändring Innehållsförteckning 1 Erbjudandet i korthet 4 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

Läs mer

Basfinansiering av centrum för innovationssystemsforskning

Basfinansiering av centrum för innovationssystemsforskning 1 2010-03-01 Utlysning Basfinansiering av centrum för innovationssystemsforskning En utlysning inom programmet Effekter av innovationspolitik för hållbar tillväxt (The Impact of Innovation Policy on Sustainable

Läs mer

Piloter 2012: Digitala Stockholm

Piloter 2012: Digitala Stockholm 1 2012-05-15 Utlysning Piloter 2012: Digitala Stockholm En utlysning inom programmet Testmarknad 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

Kompetenscentrum 2017- Steg 1

Kompetenscentrum 2017- Steg 1 UTLYSNING 1 (14) Kompetenscentrum 2017- Steg 1 Skiss 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa

Innovationer för framtidens hälsa 1 2008-04-28 (rev. 2008-05-26) Utlysning inom programmet Innovationer för framtidens hälsa En satsning på: Forsknings- och innovationsprojekt Forsknings- och innovationsmiljöer Steg 1 idéskiss 2008 2 1.

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-01-26 2017-00862 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Läs mer

Utlysning. Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Utlysning. Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården 1 2009-03-04 Utlysning Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården för kommersialisering av idéer från HoS och introduktion av nya innovationer inom HoS 2 Inbjudan Härmed inbjuds hälso- och sjukvården

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår.

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår. 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Organisationsnummer* Telefon Fax Webbplats Firmatecknare*

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ

INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ 1 2007-03-20 Inbjudan BEHOVSANALYS INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed ideella föreningar och intresseorganisationer i samarbete med forskare och näringsliv att inkomma

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag Innovationsprojekt i företag 6 december 2016 Diarienummer 2016-04662 Revisionshistorik efter publicering Datum Ändring Innehållsförteckning 1 Erbjudandet i korthet 4 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2013-10-02 Reviderad Version Strategiska innovationsområden hösten 2013 - utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten

Läs mer

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad.

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad. UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2013-02-15 2013-00570 Reviderad 2013-02-26 Mötesprojekt 2013 En utlysning inom programmet Testmarknad. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag Innovationsprojekt i företag 13 juni 2017 Diarienummer 2016-05198 Revisionshistorik efter publicering Datum Ändring Innehållsförteckning 1 Erbjudandet i korthet 4 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

Läs mer

Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara

Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara 1 2007-06-25 Reviderad 2007-09-03 Utlysning Banbrytande informations- och kommunikationsteknik 2007 Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara 2 1. Inbjudan

Läs mer

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 7 juni 2016 2015-02355 Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 En utlysning inom programmet Innovationskapacitet i offentlig verksamhet En idésluss är en fysisk

Läs mer

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)?

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)? 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Telefon Fax Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Län Webbplats Organisationsnummer*

Läs mer

Strategier för starka forsknings- och innovationsmiljöers globala länkar

Strategier för starka forsknings- och innovationsmiljöers globala länkar 2008-05-15 Strategier för starka forsknings- och innovationsmiljöers globala länkar Inbjudan att ansöka om bidrag för att ta fram en strategi för internationalisering av verksamheten Innehåll 1. Inbjudan...

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet 1 1. Sammanfattning Vinnova, Energimyndigheten och Formas utlyser stöd för att etablera och genomföra

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

Förkommersiell upphandling

Förkommersiell upphandling 1 2011-05-25 Utlysning Förkommersiell Bättre offentlig verksamhet genom innovations En utlysning inom programmet Innovations 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer

Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods VT2017

Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods VT2017 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-07107 Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods VT2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Drive

Läs mer

Utlysning VINN NU. vår och höst. riktat till nystartade FoU-baserade företag. inför nästa finansieringssteg 1(7) VINN NU 2008-08-14

Utlysning VINN NU. vår och höst. riktat till nystartade FoU-baserade företag. inför nästa finansieringssteg 1(7) VINN NU 2008-08-14 Utlysning vår och höst riktat till nystartade FoU-baserade företag inför nästa finansieringssteg 1(7) Inbjudan är ett program, riktat till nystartade företag, som baserar sin verksamhet på forsknings-

Läs mer

Följeforskning biologiska läkemedel

Följeforskning biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-04-11 [DIARIENUMMER] Följeforskning biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Vinnova och Vetenskapsrådet har på uppdrag

Läs mer