Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014"

Transkript

1 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Vi främjar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Det gör vi genom att stimulera ökat nyttiggörande av forskning, investera långsiktigt i starka forsknings- och innovationsmiljöer och genom att utveckla katalyserande mötesplatser. Utlysningens syfte är att stödja de samverkansprojekt 1 som har störst potential att ta ett reellt steg mot nyttiggörande av lösningar på samhällsutmaningar. Beviljade projekt ska utveckla, testa och demonstrera helhetslösningar i realistisk/verklig miljö som möter frågeställningar av systemkaraktär. Utlysningen görs inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI). Utlysningen är endast öppen för de 31 samverkansprojektet som beviljades 2012 inom UDI med slutdatum i Q3- Q Bedömningsförfarandet genomförs i två faser där den första fasen gäller en projektskiss och den andra en fullständig ansökan om projektfinansiering. Inga bidrag ges för utveckling av projektskiss (fas 1) eller för att ta fram en fullständig ansökan (fas 2). Tre bedömningstillfällen planeras och sista ansökningsdag för varje bedömningstillfälle framgår av tidplanen nedan. OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer dock att göras under de 4 sista veckorna innan respektive deadline. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför respektive deadline hämta aktuell information på programmets webbsida 1 Tidigare benämnt Projektform B.

2 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 2 (16) 2 Vilka utlysningen riktar sig till Utlysningen riktar sig till konstellationer som vill söka bidrag för ett följdinvesteringsprojekt i vilket de resultat som tagits fram i ett samverkansprojekt inom programmet UDI ska utvecklas. Utlysningen är endast öppen för de 31 samverkansprojekteten som beviljades 2012 och som har slutdatum i Q3-Q Följdinvesteringsprojektet, inklusive konstellationen, ska utgöra en tydlig fortsättning på tidigare genomfört samverkansprojekt, se avsnitt 3.3 för relaterad information. Koordinator för följdinvesteringsprojektet måste vara en av projektparterna från samverkansprojektet, men det behöver inte vara samma koordinator som för samverkansprojektet. Se även avsnitt 6 för relaterad information. 3 Beskrivning av utlysningen 3.1 Bakgrund och motiv VINNOVAs utlysningar inom programmet UDI bygger på en trestegsprocess: 1. Initiering (tidigare benämnt Projektform A: Idéutveckling och konstellationsbyggande) 2. Samverkansprojekt (tidigare benämnt Projektform B: Utveckling och integration) 3. Följdinvestering (tidigare benämnt Projektform C: Implementering) Utlysningen avser det tredje steget. Information om övriga steg liksom programmet och identifierade samhällsutmaningar finns i programbeskrivningen som nås via Generellt kan sägas att steg två fokuserar mer på tillämpad forskning medan steg tre är mer inriktat mot experimentell utveckling. Skillnaden mellan tillämpad forskning och experimentell utveckling framgår av 3 i VINNOVAs förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (2008:762). Figur 2 ger en förenklad sammanfattning av indelningen i förhållande till programmet UDI samt ger två exempel på hur skillnaderna kan yttra sig i praktiken.

3 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 3 (16) Figur 2. Koppling mellan forskningsaktiviteter och programmet 2 2 Källor: Syfte baseras på 3 i VINNOVAs förordning för statligt stöd (2008:762), Exempel 1 är inspirerat från exempel som återges på sidan 81 i OECDs Frascati manual (2002) och Exempel 2 bygger på sidan 18 i A European strategy for Key Enabling Technologies från European Commission (2012).

4 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 4 (16) 3.2 Syfte Utlysningens syfte är att stödja de samverkansprojekt som har störst potential att ta ett reellt steg mot nyttiggörande av lösningar på samhällsutmaningar. Beviljade projekt ska utveckla, testa och demonstrera helhetslösningar i realistisk/verklig miljö som möter frågeställningar av systemkaraktär. Resultaten som tas fram ska, inom en tre- till femårsperiod efter avslutat projekt, tydligt bidra till att programmets effektmål uppfylls (se avsnitt 3.5 för ytterligare information). 3.3 Konstellation, innehåll och genomförande Bedömningsförfarandet genomförs enligt följande (se även avsnitt 7.1): 1. Projektskiss. 2. Fullständig ansökan om projektfinansiering. Följdinvesteringsprojektet ska tydligt bygga vidare på genomfört samverkansprojekt, både vad gäller projektinnehåll och konstellation. Konstellation Följdinvesteringsprojektet ska tydligt bygga vidare på den konstellation som genomfört aktuellt samverkansprojekt. Vid ändringar av konstellationen är det särskilt viktigt att hantera och reglera immaterialrättsfrågor, t.ex. att erforderliga rättigheter till tidigare resultat finns om en aktör från samverkansprojektet faller ifrån. Det förväntas vara viktigt att konstellationen anammar ett gränsöverskridande angreppssätt i och med att samhällsutmaningar och frågeställningar på systemnivå ska tacklas. Detta kan t.ex. innebära att konstellationen täcker in olika discipliner, att olika geografiska regioner finns representerade och att olika intressenters behov tas tillvara, i synnerhet användares/kunders/kravställares behov. Det är även viktigt att konstellationen inkluderar en eller flera aktörer som har stort intresse av och förmåga att nyttiggöra resultaten. En aktörskonstellation kan bestå av både projektparter och övriga aktörer. För att en organisation ska räknas som projektpart ska den vara aktivt involverad i utformandet och genomförandet av projektet samt vara med och dela på risker och resultat i samband därmed. Övriga aktörer är mer löst knutna till projektet och ett exempel är organisationer som ingår i en referensgrupp. Innehåll och genomförande Följdinvesteringsprojektet ska tydligt bygga vidare på konceptet/resultaten som har utvecklats i samverkansprojektet eller

5 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 5 (16) det mest lovande spåret (dvs. delar av konceptet/resultaten) från samverkansprojektet, dock endast under förutsättning att ett utmaningsdrivet angreppssätt fortfarande anammas (t.ex. att frågeställningen är av systemkaraktär). Vad gäller genomförande så riktar sig utlysningen mot projekt som huvudsakligen avser experimentell utveckling (se figur 2). Aktiviteter som genomförs ska leda till att ett reellt steg tas mot nyttiggörande (t.ex. implementering och kommersialisering). Exempel på relevanta aktiviteter är att Utföra tester: lösningar som har testats i kontrollerad miljö (t.ex. labb) och på delsystemnivå behöver oftast testas i större skala och i verklig miljö för att kunna nyttiggöras. I denna typ av tester har ofta användare/kunder/kravställare en central roll. Generalisera resultaten: i flera fall kan det vara relevant att involvera nya, viktiga användargrupper för att säkerställa att resultaten kan nyttiggöras och öka resultatens potential. Utveckla demonstratorer och prototyper: resultaten kan ofta få ett större värde om förkommersiella lösningar kan tas fram som underlättar utvärdering och nyttiggörande av FoU-resultat. Vidareutveckla testbäddar: resultatens värde kan i vissa fall förstärkas om de kan införlivas i en existerande testbädd. En sådan vidareutveckling kan t.ex. innefatta nya funktioner, effektivare affärs- och arbetsmodeller samt viss uppgraderingar och anpassning av befintlig testinfrastruktur. Däremot är kostnader för att bygga upp och etablera en testbädd inte stödberättigande för följdinvesteringsprojekt. Tester i internationell miljö: resultatens potential (såsom exportmöjligheter) kan under vissa förutsättningar öka avsevärt om den internationella dimensionen stärks, exempelvis genom att tester utförs i särskilt intressanta miljöer utanför Sverige. Om genomförandet av ovanstående aktiviteter kräver involvering av kompetens som inte finns i Sverige är det tillåtet att inom ramen för projektet att engagera internationell expertis. 3.4 Resultat- och effektmål Figur 3 nedan ger en schematisk översikt över utlysningens och programmets effektlogik. Logiken bygger på att effektmålen uppnås på sikt genom att de finansierade projekten utför aktiviteter som leder till att resultatmålen uppnås. Figur 3 representerar med andra ord en aggregerad nivå och det är nödvändigt för varje enskilt projekt att utifrån detta beskriva och konkretiskera tänkta aktiviteter, resultat och effekter (dvs. projektets effektlogik). Varje enskilt projekt förväntas adressera merparten av programmets resultat- och effektmål.

6 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 6 (16) Då effekterna normalt sett uppstår på sikt kommer VINNOVA att genomföra utvärderingar efter projektavslut. Samtliga projektparter, och i synnerhet koordinatorn, har därför ett ansvar att notera de effekter som uppstår efter projektavslut och rapportera dessa till VINNOVA när så efterfrågas (se1.5 i VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 2013).

7 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 7 (16) Figur 3. Utlysningens och programmets effektlogik

8 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 8 (16) 4 Förutsättningar för finansiering 4.1 Budget Utlysningens budget är 110 miljoner kronor under perioden Inga bidrag ges i denna utlysning för framtagande av en projektskiss eller arbete med att ta fram en fullständig ansökan för följdinvestering. Projekt kan som längst pågå i två år. Som riktlinje bedömer vi att majoriteten av projekt som beviljas kommer att erhålla mellan 5-20 miljoner kronor från VINNOVA vilket i sin tur troligtvis motsvarar 25 % 40 % av projektets totala kostnader. 4.2 Regler om statligt stöd Bidrag från VINNOVA som ges till företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet (t.ex. vissa bransch-, kluster- och medlemsorganisationer) begränsas av reglerna om statligt stöd. Bidrag ges då med stöd av VINNOVAs förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (2008:762). Reglerna innebär i detta fall att företaget eller organisationen får bidrag för endast viss andel av dess stödberättigande kostnader. Vilka kostnader som är stödberättigande framgår av dokumentet Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader som nås via (klicka först på Ansöka och rapportera, därefter Villkor och regler och slutligen Vilka kostnader är godkända ). 5 Tidplan Figur 4 illustrerar de tider och bedömningstillfällen som gäller för utlysningen. Som tidigare nämnts så måste projektskissen godkännas innan fullständig ansökan kan skickas in. Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras (se även avsnitt 4). Det kan t.ex. bli aktuellt att ställa in bedömningstillfällen om hela budgeten har reserverats till beviljade projekt. Beräknad tid från inskickad skiss/ansökan till beslut kan komma att förlängas vid behov, t.ex. vid svårigheter att bedöma aktiviteter och stödnivåer.

9 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 9 (16) Figur 4. Tidplan 6 Formella krav på projekten För att komma ifråga för VINNOVAs bedömning enligt kriterierna angivna i avsnitt 7.2 ska nedanstående krav vara uppfyllda för projektskiss respektive fullständig ansökan. Krav för projektskiss: Projektparterna är juridiska personer. Avstämning har genomförts med programledningen och VINNOVAs handläggare för samverkansprojektet som utgör grunden för projektskissen. Koordinatorn för följdinvesteringsprojektet är en av projektparterna i det samverkansprojekt som utgör grunden för följdinvesteringsprojektet. Projektskissen är skriven på svenska eller engelska. Krav för fullständig ansökan: Sökande har fått en inbjudan att komma in med fullständig ansökan. Projektparterna är juridiska personer. Projektledaren är anställd hos en av konstellationens projektparter 3 Koordinatorn för följdinvesteringsprojektet är en av projektparterna i det samverkansprojekt som utgör grunden för följdinvesteringsprojektet. Fullständig ansökan är skriven på svenska eller engelska. Vad gäller slutrapport ska ett av följande två krav uppfyllas: 3 Oavsett projektledarens organisatoriska tillhörighet ansvarar koordinatorn i förhållande till VINNOVA för projektledaren, se vidare VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 1.6.

10 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 10 (16) 1. Slutrapport för samverkansprojektet är insänd till VINNOVA senast samma dag som fullständig ansökan skickas in. 2. Preliminär slutrapport för samverkansprojekt är insänd till VINNOVA senast samma dag som fullständig ansökan skickas och följande krav uppfylls o Projektledaren kommer in med begäran om förlängd dispositionstid för samverkansprojektet till VINNOVA och VINNOVA beviljar denna begäran innan fullständig ansökan skickas in. o Dispositionstidens slut för samverkansprojektet får maximalt vara 3 månader efter det datum som är deadline för det bedömningstillfälle till vilken fullständig ansökan skickas in. o Den preliminära slutrapporten omfattar minst 95% av projektets totala kostnader och av projektets totala kostnader får det maximalt kvarstå kr att rapportera i den färdiga slutrapporten. Slutrapport för samverkansprojekt ska godkännas av VINNOVA innan följdinvesteringsprojektet får starta. 7 Bedömning 7.1 Bedömningsprocessen Sökande ska först stämma av den tänkta projektskissen med VINNOVAs handläggare och programledningen. Denna avstämning är viktig för att avgöra rimlighet för t.ex. koncept, budget, bidrag och stödnivå. I samband med bedömningsarbetet kan det bli aktuellt med dialog, t.ex. om VINNOVA bedömer att sökt bidrag är för högt i förhållande till projektets potential och övriga projektskisser som finns tillgängliga vid ansökningstillfället. VINNOVA fattar därefter beslut om vilka sökande som får inbjudan att komma in med en fullständig ansökan. Sökande vars projektskisser avslås får möjlighet att återkomma vid nästa bedömningstillfälle. Bedömningsprocessen för fullständig ansökan är snarlik den för projektskisser. Dock kan bedömningsgruppen komma att kompletteras med externa experter som inte ingår i programrådet 4 och intervjuer kommer sannolikt att genomföras (se Figur 5). Förutom ansökan (se avsnitt 8.2) kommer även kompletterande information, framförallt (prel.) slutrapport för samverkansprojektet, att beaktas i bedömningsarbetet. 4 Programrådet är en externt tillsatt grupp som hjälper till med strategisk utveckling av VINNOVAs program och bedömning av ansökningar. Programrådet består av andra externa personer än de som bedömer ansökningarna i första skedet. Läs mer om programrådet på

11 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 11 (16) Figur 5. Bedömningsprocess för fullständig ansökan 7.2 Bedömningskriterier Projektet ska ligga i linje med mål och syfte för utlysningen. Detta kommer att bedömas med hjälp av följande kriterier för projektskiss och fullständig ansökan: 1. Potential (dvs. betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas) a. Projektet utgör en tydlig fortsättning på aktuellt samverkansprojekt. b. Potential att möta någon av de fyra samhällsutmaningarna som utpekas i programbeskrivningen. c. Potential att bidra till utlysningens resultat- och effektmål. d. Potential att ta ett reellt steg mot nyttiggörande.

12 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 12 (16) 2. Aktörskonstellation (dvs. vilka aktörer som involveras och hur samarbetet dem emellan organiseras för att genomföra projektet och nå projektets resultat- och effektmål) a. Konstellationen för följdinvesteringsprojektet utgör en tydlig fortsättning på konstellationen för aktuellt samverkansprojekt. b. Sammansättning, kompetens, förmåga och engagemang hos aktörskonstellationen i förhållande till projektmål och genomförande. c. Hur väl projektet är länkat in i de medverkande organisationernas interna strategi-, innovations- och utvecklingsprocesser. d. Projektledarens kompetens, förmåga och engagemang att leda projektet. 3. Genomförbarhet (dvs. hur projektet har utformats för att nå dess resultatoch effektmål) a. Realism, trovärdighet och ändamålsenlighet hos projektplan och budget b. Angreppssätt, organisering och involvering av relevanta aktörer inklusive användare/kunder/kravställare. c. Strategi och plan för att nyttiggöra resultaten inom konstellationen. d. Strategi och plan för att nyttiggöra resultaten bortom konstellationen, i synnerhet till potentiella användare/kunder/kravställare. 8 Ansökan 8.1 Hur man ansöker Projektskiss lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom den länk som skickas ut separat till projektledaren för samverkansprojektet. Även fullständig ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal och länk skickas ut till projektledaren för godkänd projektskiss. För att kunna ansöka måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar. Observera att projektskiss respektive fullständig ansökan ska vara inne senast kl sista ansökningsdag (se avsnitt 5). Material inskickat efter denna tidpunkt kommer inte beaktas såvida inte VINNOVA begär in kompletteringar.

13 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 13 (16) Ansökningar som inkommer efter kl sista ansökningsdag hanteras vid nästa bedömningstillfälle. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad (klarmarkerad). 8.2 Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor samt de bilagor som framgår av tabell 3. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid bedömning. Bilaga 1-3 ska laddas upp i PDF-format. Bilaga 4 är inte obligatorisk. Projektskiss respektive fullständig ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Tabell 3. Översikt av innehåll i bilagor för projektskiss respektive fullständig ansökan* Ansökans delar Projektskiss: Begr. Fullständig ansökan Begr. Bilaga 1: Projektbeskrivning Bilagan består av 3 8 sid Bilagan består av 3 delar (se 14 sid (enl. mall) delar (se nedan) nedan) Del 1: Potential Intresseväckande beskrivning Beskriv vad ni vill göra i förhållande till kriteriet Sammanfattande bild över projektets effektlogik 4 sid Del 1: Potential Intresseväckande beskrivning Bakgrund Koppling samhällsutm. Tänkta resultat Sammanfattande bild över projektets effektlogik 6 sid Del 2: Aktörskonstellation Beskriv tänkt konstellation i förhållande till kriteriet. Del 3: Genomförande Beskriv i förhållande till kriteriet Motivera tänkt budget, bidrag Bilaga 2: CV (enl. mall) Omfång 1 sid/ person Bilaga 3: Nyttiggörande- Ej aktuellt för och kommunikationsplan projektskiss Bilaga 4: rörligt material Ej aktuellt för (frivillig bilaga) projektskiss * Mallar nås via 2 sid Del 2: Aktörskonstellation Bakgrund Parternas roller Länk till medverkande org. interna strategi-, innovationsoch utv.processer. Projektledare 2 sid Del 3: Genomförande Projektplan Motivera tänkt budget, bidrag Se även bilaga 3 Omfång Hur resultaten nyttiggörs Kommunikation inom/bortom konstellation Fil med rörligt material** 4 sid 4 sid 1 sid/ person 5 sid 5 min

14 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 14 (16) ** Här finns möjlighet att bifoga en fil med rörligt material. Det kan t.ex. röra sig om en videopitch, projektpresentation, simulering eller dylikt. Detta inslag ska ses som ett komplement till de skritliga delarna av ansökan. Maximalt 5 minuters speltid. Formatet ska antingen vara.mp4 eller.wmf Instruktioner för hur ni laddar upp filen distribueras när projektskissen är tillstyrkt/godkänd. 9 Villkor För utlysningen gäller den version av VINNOVAs allmänna villkor för bidrag som är aktuell vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, avtal, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren nås via (klicka först på Ansöka och rapportera, därefter Villkor och regler och slutligen VINNOVAs villkor för bidrag ). Dessutom tillkommer följande särskilda villkor för utlysningen: Beviljade projekt ska vara representerade av minst en projektpart vid de programkonferenser eller liknande aktiviteter som VINNOVA anordnar under projekttiden (till omfattningen högst tre under projekttiden). Kostnader för medverkan vid sådan programkonferens är stödberättigande. 10 Sekretessfrågor Ansökningar till utlysningen är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås via För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA.

15 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 15 (16) 11 Relevanta dokument Förutom utlysningstexten ska sökande tillgodogöra sig och ta hänsyn till innehållet i följande dokument: Programbeskrivning 1. Beskrivning för programmet utmaningsdriven innovation Dokumentet nås via Villkor och regler 2. VINNOVAs allmänna villkor för bidrag Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 4. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt Dokumenten nås via klicka först på Ansöka och rapportera och därefter Villkor och regler. Statligt stöd 5. VINNOVAs förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (2008:762) Dokumentet nås via klicka först på Ansöka och rapportera, därefter Villkor och regler och slutligen Regler för statligt stöd. 12 Kontakt Ansvariga för utlysningen nås på gruppnummer: eller alternativt Program- och utlysningsansvarig Daniel Rencrantz, Administration Bengt Larsson, Framtidens hälsa och sjukvård Sofia Norberg, Hållbara attraktiva städer Rebecka Engström, Informationssamhället 3.0 Peter Nõu,

16 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 16 (16) Konkurrenskraftig produktion Eva Esping, Frågor om ansökningsfunktionen VINNOVAs IT-support,

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst) UTLYSNING STEG 2 SAMVERKANSPROJEKT 2015 1 (13) Datum Diarienummer 2015-03-25 2013-04314_14 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Steg 3 Implementering 2018 (höst) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-10-31 2014-05331 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Steg 1 Initiering 2018 (vår) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet...3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...4

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Samverkansprojekt för att lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Utmaningsdriven innovation Samverkansprojekt för att lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 UTLYSNING STEG 3 - IMPLEMENTERING 1 (16) Utmaningsdriven innovation Samverkansprojekt för att lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 Steg 3 Implementering 2019 UTLYSNING

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Steg 1 Initiering 2018 (höst) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Steg 2 Samverkansprojekt 2018 (höst) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Steg 2 Samverkansprojekt 2018 (vår) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet...3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...4

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-03-04 2013-01042 Reviderad 2013-09-02 FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 5 3 Vem riktar

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Bygginnovationen

Bygginnovationen UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-01-19 2015-06960 Reviderad 2016-09-27 Bygginnovationen 2016-2018 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Samverkansprojekt för att lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Utmaningsdriven innovation Samverkansprojekt för att lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 UTLYSNING STEG 1 - INITIERING 1 (16) Utmaningsdriven innovation Samverkansprojekt för att lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 Steg 1 Initiering 2019 (vår) UTLYSNING STEG

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Strategiska forskningsoch innovationsagendor

Strategiska forskningsoch innovationsagendor 1 2012-04-27 Strategiska forskningsoch innovationsagendor Utlysning av bidrag för att ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Samverkansprojekt för att lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Utmaningsdriven innovation Samverkansprojekt för att lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 1 (15) Utmaningsdriven innovation Samverkansprojekt för att lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 Steg 2 Samverkansprojekt 2019 2 (15) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet...

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 4 3 Vem riktar

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad.

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad. UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2013-02-15 2013-00570 Reviderad 2013-02-26 Mötesprojekt 2013 En utlysning inom programmet Testmarknad. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-03-01 2016-05332 Reviderad 2017-03-22 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering VERKET FÖR

Läs mer

Normkritisk innovation 2018

Normkritisk innovation 2018 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-12-15 2017-05257, 2017-05259 Reviderad Normkritisk innovation 2018 Jämställdhet och jämlikhet som drivkraft för innovation och hållbar tillväxt En utlysning inom

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Banbrytande idéer inom industriell utveckling UTLYSNING 1 (9) Banbrytande idéer inom industriell utveckling Förstudier och hypotesprövningar för att ge förutsättningar för innovationer som kan bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industriell

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2013-10-02 Reviderad Version Strategiska innovationsområden hösten 2013 - utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Samverkansprojekt för att lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Utmaningsdriven innovation Samverkansprojekt för att lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 UTLYSNING STEG 1 - INITIERING 1 (15) Utmaningsdriven innovation Samverkansprojekt för att lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 Steg 1 Initiering 2019 (höst) UTLYSNING STEG

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Kompetenscentrum 2017- Steg 1

Kompetenscentrum 2017- Steg 1 UTLYSNING 1 (14) Kompetenscentrum 2017- Steg 1 Skiss 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet 1 1. Sammanfattning Vinnova, Energimyndigheten och Formas utlyser stöd för att etablera och genomföra

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (13) Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2018 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Smartare Elektroniksystem är en del av Vinnova,

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Smartare elektroniksystem

Smartare elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Smartare elektroniksystem Forsknings- och innovationsprojekt 2019 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2013-08-20 2013-00989 Reviderad 2013-01850 AO Datum för revidering VINN NU 2013 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst En utlysning

Läs mer

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 7 juni 2016 2015-02355 Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 En utlysning inom programmet Innovationskapacitet i offentlig verksamhet En idésluss är en fysisk

Läs mer

Följeforskning biologiska läkemedel

Följeforskning biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-04-11 [DIARIENUMMER] Följeforskning biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Vinnova och Vetenskapsrådet har på uppdrag

Läs mer

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2018-01-12 2014-04036 Reviderad 2017-12-19 Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Etapp 1 Genomförbarhetsstudier

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Etapp 1 Genomförbarhetsstudier Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Etapp 1 Genomförbarhetsstudier En utlysning inom Vinnovas prioriterade område Cirkulär och biobaserad ekonomi. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad

Läs mer

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN fortsättning. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Utveckling - Införande

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN fortsättning. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Utveckling - Införande UTLYSNING 1 (16) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2017-02-22 FRÖN fortsättning - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Utveckling - Införande En utlysning inom Vinnovas

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi UTLYSNING 1 (11) Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Etapp 1 Genomförbarhetsstudier En utlysning inom Vinnovas prioriterade område Cirkulär och biobaserad ekonomi. UTLYSNING 2 (11) Innehåll

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-01-26 2017-00862 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-07-05 2016-03545 Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad

Läs mer

Utlysning Social innovation våren 2016

Utlysning Social innovation våren 2016 1 (7) 20150107_v2 Utlysning Social innovation våren 2016 Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka och agera. Behovet av nya lösningar är stort. Genom denna

Läs mer

Cirkulär och biobaserad ekonomi -från teori till praktik

Cirkulär och biobaserad ekonomi -från teori till praktik Cirkulär och biobaserad ekonomi -från teori till praktik En utlysning inom programmet Cirkulär och biobaserad ekonomi 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...

Läs mer

Utmaningsdriven innovation

Utmaningsdriven innovation Utmaningsdriven innovation Vad karaktäriserar en samhällsutmaning? Tydligt internationella Skär genom sektoriella och disciplinära gränser Finns högst upp på politiska agendor världen över Allt starkare

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS)

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2018-06-14 2018-02535 Reviderad 2018-08-28 Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) Lösningar på stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2018-03-26 2018-01786 Reviderad [Datum för revidering] Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-03-15 2016-00068 Reviderad 2017-11-01 Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2019-04-19 2017-02398 Reviderad 2017-09-12 Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland 2016-2020 Utlysning 1 - Initiering av programmet, juli 2016 Välkommen att skicka in ansökan I Lundaland genomförs ett program för Lokalt

Läs mer

Digitala hjälpmedel. Tema Idrott och fritid samt Arbetsliv och skola UTLYSNING 1 (11)

Digitala hjälpmedel. Tema Idrott och fritid samt Arbetsliv och skola UTLYSNING 1 (11) UTLYSNING 1 (11) Digitala hjälpmedel Tema Idrott och fritid samt Arbetsliv och skola En utlysning inom Vinnovas program Innovationer för framtidens hälsa. UTLYSNING 2 (11) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet...

Läs mer

Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019.

Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019. UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019. En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12)

Läs mer