Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014"

Transkript

1 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Vi främjar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Det gör vi genom att stimulera ökat nyttiggörande av forskning, investera långsiktigt i starka forsknings- och innovationsmiljöer och genom att utveckla katalyserande mötesplatser. Utlysningens syfte är att stödja de samverkansprojekt 1 som har störst potential att ta ett reellt steg mot nyttiggörande av lösningar på samhällsutmaningar. Beviljade projekt ska utveckla, testa och demonstrera helhetslösningar i realistisk/verklig miljö som möter frågeställningar av systemkaraktär. Utlysningen görs inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI). Utlysningen är endast öppen för de 31 samverkansprojektet som beviljades 2012 inom UDI med slutdatum i Q3- Q Bedömningsförfarandet genomförs i två faser där den första fasen gäller en projektskiss och den andra en fullständig ansökan om projektfinansiering. Inga bidrag ges för utveckling av projektskiss (fas 1) eller för att ta fram en fullständig ansökan (fas 2). Tre bedömningstillfällen planeras och sista ansökningsdag för varje bedömningstillfälle framgår av tidplanen nedan. OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer dock att göras under de 4 sista veckorna innan respektive deadline. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför respektive deadline hämta aktuell information på programmets webbsida 1 Tidigare benämnt Projektform B.

2 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 2 (16) 2 Vilka utlysningen riktar sig till Utlysningen riktar sig till konstellationer som vill söka bidrag för ett följdinvesteringsprojekt i vilket de resultat som tagits fram i ett samverkansprojekt inom programmet UDI ska utvecklas. Utlysningen är endast öppen för de 31 samverkansprojekteten som beviljades 2012 och som har slutdatum i Q3-Q Följdinvesteringsprojektet, inklusive konstellationen, ska utgöra en tydlig fortsättning på tidigare genomfört samverkansprojekt, se avsnitt 3.3 för relaterad information. Koordinator för följdinvesteringsprojektet måste vara en av projektparterna från samverkansprojektet, men det behöver inte vara samma koordinator som för samverkansprojektet. Se även avsnitt 6 för relaterad information. 3 Beskrivning av utlysningen 3.1 Bakgrund och motiv VINNOVAs utlysningar inom programmet UDI bygger på en trestegsprocess: 1. Initiering (tidigare benämnt Projektform A: Idéutveckling och konstellationsbyggande) 2. Samverkansprojekt (tidigare benämnt Projektform B: Utveckling och integration) 3. Följdinvestering (tidigare benämnt Projektform C: Implementering) Utlysningen avser det tredje steget. Information om övriga steg liksom programmet och identifierade samhällsutmaningar finns i programbeskrivningen som nås via Generellt kan sägas att steg två fokuserar mer på tillämpad forskning medan steg tre är mer inriktat mot experimentell utveckling. Skillnaden mellan tillämpad forskning och experimentell utveckling framgår av 3 i VINNOVAs förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (2008:762). Figur 2 ger en förenklad sammanfattning av indelningen i förhållande till programmet UDI samt ger två exempel på hur skillnaderna kan yttra sig i praktiken.

3 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 3 (16) Figur 2. Koppling mellan forskningsaktiviteter och programmet 2 2 Källor: Syfte baseras på 3 i VINNOVAs förordning för statligt stöd (2008:762), Exempel 1 är inspirerat från exempel som återges på sidan 81 i OECDs Frascati manual (2002) och Exempel 2 bygger på sidan 18 i A European strategy for Key Enabling Technologies från European Commission (2012).

4 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 4 (16) 3.2 Syfte Utlysningens syfte är att stödja de samverkansprojekt som har störst potential att ta ett reellt steg mot nyttiggörande av lösningar på samhällsutmaningar. Beviljade projekt ska utveckla, testa och demonstrera helhetslösningar i realistisk/verklig miljö som möter frågeställningar av systemkaraktär. Resultaten som tas fram ska, inom en tre- till femårsperiod efter avslutat projekt, tydligt bidra till att programmets effektmål uppfylls (se avsnitt 3.5 för ytterligare information). 3.3 Konstellation, innehåll och genomförande Bedömningsförfarandet genomförs enligt följande (se även avsnitt 7.1): 1. Projektskiss. 2. Fullständig ansökan om projektfinansiering. Följdinvesteringsprojektet ska tydligt bygga vidare på genomfört samverkansprojekt, både vad gäller projektinnehåll och konstellation. Konstellation Följdinvesteringsprojektet ska tydligt bygga vidare på den konstellation som genomfört aktuellt samverkansprojekt. Vid ändringar av konstellationen är det särskilt viktigt att hantera och reglera immaterialrättsfrågor, t.ex. att erforderliga rättigheter till tidigare resultat finns om en aktör från samverkansprojektet faller ifrån. Det förväntas vara viktigt att konstellationen anammar ett gränsöverskridande angreppssätt i och med att samhällsutmaningar och frågeställningar på systemnivå ska tacklas. Detta kan t.ex. innebära att konstellationen täcker in olika discipliner, att olika geografiska regioner finns representerade och att olika intressenters behov tas tillvara, i synnerhet användares/kunders/kravställares behov. Det är även viktigt att konstellationen inkluderar en eller flera aktörer som har stort intresse av och förmåga att nyttiggöra resultaten. En aktörskonstellation kan bestå av både projektparter och övriga aktörer. För att en organisation ska räknas som projektpart ska den vara aktivt involverad i utformandet och genomförandet av projektet samt vara med och dela på risker och resultat i samband därmed. Övriga aktörer är mer löst knutna till projektet och ett exempel är organisationer som ingår i en referensgrupp. Innehåll och genomförande Följdinvesteringsprojektet ska tydligt bygga vidare på konceptet/resultaten som har utvecklats i samverkansprojektet eller

5 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 5 (16) det mest lovande spåret (dvs. delar av konceptet/resultaten) från samverkansprojektet, dock endast under förutsättning att ett utmaningsdrivet angreppssätt fortfarande anammas (t.ex. att frågeställningen är av systemkaraktär). Vad gäller genomförande så riktar sig utlysningen mot projekt som huvudsakligen avser experimentell utveckling (se figur 2). Aktiviteter som genomförs ska leda till att ett reellt steg tas mot nyttiggörande (t.ex. implementering och kommersialisering). Exempel på relevanta aktiviteter är att Utföra tester: lösningar som har testats i kontrollerad miljö (t.ex. labb) och på delsystemnivå behöver oftast testas i större skala och i verklig miljö för att kunna nyttiggöras. I denna typ av tester har ofta användare/kunder/kravställare en central roll. Generalisera resultaten: i flera fall kan det vara relevant att involvera nya, viktiga användargrupper för att säkerställa att resultaten kan nyttiggöras och öka resultatens potential. Utveckla demonstratorer och prototyper: resultaten kan ofta få ett större värde om förkommersiella lösningar kan tas fram som underlättar utvärdering och nyttiggörande av FoU-resultat. Vidareutveckla testbäddar: resultatens värde kan i vissa fall förstärkas om de kan införlivas i en existerande testbädd. En sådan vidareutveckling kan t.ex. innefatta nya funktioner, effektivare affärs- och arbetsmodeller samt viss uppgraderingar och anpassning av befintlig testinfrastruktur. Däremot är kostnader för att bygga upp och etablera en testbädd inte stödberättigande för följdinvesteringsprojekt. Tester i internationell miljö: resultatens potential (såsom exportmöjligheter) kan under vissa förutsättningar öka avsevärt om den internationella dimensionen stärks, exempelvis genom att tester utförs i särskilt intressanta miljöer utanför Sverige. Om genomförandet av ovanstående aktiviteter kräver involvering av kompetens som inte finns i Sverige är det tillåtet att inom ramen för projektet att engagera internationell expertis. 3.4 Resultat- och effektmål Figur 3 nedan ger en schematisk översikt över utlysningens och programmets effektlogik. Logiken bygger på att effektmålen uppnås på sikt genom att de finansierade projekten utför aktiviteter som leder till att resultatmålen uppnås. Figur 3 representerar med andra ord en aggregerad nivå och det är nödvändigt för varje enskilt projekt att utifrån detta beskriva och konkretiskera tänkta aktiviteter, resultat och effekter (dvs. projektets effektlogik). Varje enskilt projekt förväntas adressera merparten av programmets resultat- och effektmål.

6 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 6 (16) Då effekterna normalt sett uppstår på sikt kommer VINNOVA att genomföra utvärderingar efter projektavslut. Samtliga projektparter, och i synnerhet koordinatorn, har därför ett ansvar att notera de effekter som uppstår efter projektavslut och rapportera dessa till VINNOVA när så efterfrågas (se1.5 i VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 2013).

7 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 7 (16) Figur 3. Utlysningens och programmets effektlogik

8 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 8 (16) 4 Förutsättningar för finansiering 4.1 Budget Utlysningens budget är 110 miljoner kronor under perioden Inga bidrag ges i denna utlysning för framtagande av en projektskiss eller arbete med att ta fram en fullständig ansökan för följdinvestering. Projekt kan som längst pågå i två år. Som riktlinje bedömer vi att majoriteten av projekt som beviljas kommer att erhålla mellan 5-20 miljoner kronor från VINNOVA vilket i sin tur troligtvis motsvarar 25 % 40 % av projektets totala kostnader. 4.2 Regler om statligt stöd Bidrag från VINNOVA som ges till företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet (t.ex. vissa bransch-, kluster- och medlemsorganisationer) begränsas av reglerna om statligt stöd. Bidrag ges då med stöd av VINNOVAs förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (2008:762). Reglerna innebär i detta fall att företaget eller organisationen får bidrag för endast viss andel av dess stödberättigande kostnader. Vilka kostnader som är stödberättigande framgår av dokumentet Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader som nås via (klicka först på Ansöka och rapportera, därefter Villkor och regler och slutligen Vilka kostnader är godkända ). 5 Tidplan Figur 4 illustrerar de tider och bedömningstillfällen som gäller för utlysningen. Som tidigare nämnts så måste projektskissen godkännas innan fullständig ansökan kan skickas in. Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras (se även avsnitt 4). Det kan t.ex. bli aktuellt att ställa in bedömningstillfällen om hela budgeten har reserverats till beviljade projekt. Beräknad tid från inskickad skiss/ansökan till beslut kan komma att förlängas vid behov, t.ex. vid svårigheter att bedöma aktiviteter och stödnivåer.

9 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 9 (16) Figur 4. Tidplan 6 Formella krav på projekten För att komma ifråga för VINNOVAs bedömning enligt kriterierna angivna i avsnitt 7.2 ska nedanstående krav vara uppfyllda för projektskiss respektive fullständig ansökan. Krav för projektskiss: Projektparterna är juridiska personer. Avstämning har genomförts med programledningen och VINNOVAs handläggare för samverkansprojektet som utgör grunden för projektskissen. Koordinatorn för följdinvesteringsprojektet är en av projektparterna i det samverkansprojekt som utgör grunden för följdinvesteringsprojektet. Projektskissen är skriven på svenska eller engelska. Krav för fullständig ansökan: Sökande har fått en inbjudan att komma in med fullständig ansökan. Projektparterna är juridiska personer. Projektledaren är anställd hos en av konstellationens projektparter 3 Koordinatorn för följdinvesteringsprojektet är en av projektparterna i det samverkansprojekt som utgör grunden för följdinvesteringsprojektet. Fullständig ansökan är skriven på svenska eller engelska. Vad gäller slutrapport ska ett av följande två krav uppfyllas: 3 Oavsett projektledarens organisatoriska tillhörighet ansvarar koordinatorn i förhållande till VINNOVA för projektledaren, se vidare VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 1.6.

10 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 10 (16) 1. Slutrapport för samverkansprojektet är insänd till VINNOVA senast samma dag som fullständig ansökan skickas in. 2. Preliminär slutrapport för samverkansprojekt är insänd till VINNOVA senast samma dag som fullständig ansökan skickas och följande krav uppfylls o Projektledaren kommer in med begäran om förlängd dispositionstid för samverkansprojektet till VINNOVA och VINNOVA beviljar denna begäran innan fullständig ansökan skickas in. o Dispositionstidens slut för samverkansprojektet får maximalt vara 3 månader efter det datum som är deadline för det bedömningstillfälle till vilken fullständig ansökan skickas in. o Den preliminära slutrapporten omfattar minst 95% av projektets totala kostnader och av projektets totala kostnader får det maximalt kvarstå kr att rapportera i den färdiga slutrapporten. Slutrapport för samverkansprojekt ska godkännas av VINNOVA innan följdinvesteringsprojektet får starta. 7 Bedömning 7.1 Bedömningsprocessen Sökande ska först stämma av den tänkta projektskissen med VINNOVAs handläggare och programledningen. Denna avstämning är viktig för att avgöra rimlighet för t.ex. koncept, budget, bidrag och stödnivå. I samband med bedömningsarbetet kan det bli aktuellt med dialog, t.ex. om VINNOVA bedömer att sökt bidrag är för högt i förhållande till projektets potential och övriga projektskisser som finns tillgängliga vid ansökningstillfället. VINNOVA fattar därefter beslut om vilka sökande som får inbjudan att komma in med en fullständig ansökan. Sökande vars projektskisser avslås får möjlighet att återkomma vid nästa bedömningstillfälle. Bedömningsprocessen för fullständig ansökan är snarlik den för projektskisser. Dock kan bedömningsgruppen komma att kompletteras med externa experter som inte ingår i programrådet 4 och intervjuer kommer sannolikt att genomföras (se Figur 5). Förutom ansökan (se avsnitt 8.2) kommer även kompletterande information, framförallt (prel.) slutrapport för samverkansprojektet, att beaktas i bedömningsarbetet. 4 Programrådet är en externt tillsatt grupp som hjälper till med strategisk utveckling av VINNOVAs program och bedömning av ansökningar. Programrådet består av andra externa personer än de som bedömer ansökningarna i första skedet. Läs mer om programrådet på

11 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 11 (16) Figur 5. Bedömningsprocess för fullständig ansökan 7.2 Bedömningskriterier Projektet ska ligga i linje med mål och syfte för utlysningen. Detta kommer att bedömas med hjälp av följande kriterier för projektskiss och fullständig ansökan: 1. Potential (dvs. betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas) a. Projektet utgör en tydlig fortsättning på aktuellt samverkansprojekt. b. Potential att möta någon av de fyra samhällsutmaningarna som utpekas i programbeskrivningen. c. Potential att bidra till utlysningens resultat- och effektmål. d. Potential att ta ett reellt steg mot nyttiggörande.

12 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 12 (16) 2. Aktörskonstellation (dvs. vilka aktörer som involveras och hur samarbetet dem emellan organiseras för att genomföra projektet och nå projektets resultat- och effektmål) a. Konstellationen för följdinvesteringsprojektet utgör en tydlig fortsättning på konstellationen för aktuellt samverkansprojekt. b. Sammansättning, kompetens, förmåga och engagemang hos aktörskonstellationen i förhållande till projektmål och genomförande. c. Hur väl projektet är länkat in i de medverkande organisationernas interna strategi-, innovations- och utvecklingsprocesser. d. Projektledarens kompetens, förmåga och engagemang att leda projektet. 3. Genomförbarhet (dvs. hur projektet har utformats för att nå dess resultatoch effektmål) a. Realism, trovärdighet och ändamålsenlighet hos projektplan och budget b. Angreppssätt, organisering och involvering av relevanta aktörer inklusive användare/kunder/kravställare. c. Strategi och plan för att nyttiggöra resultaten inom konstellationen. d. Strategi och plan för att nyttiggöra resultaten bortom konstellationen, i synnerhet till potentiella användare/kunder/kravställare. 8 Ansökan 8.1 Hur man ansöker Projektskiss lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom den länk som skickas ut separat till projektledaren för samverkansprojektet. Även fullständig ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal och länk skickas ut till projektledaren för godkänd projektskiss. För att kunna ansöka måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar. Observera att projektskiss respektive fullständig ansökan ska vara inne senast kl sista ansökningsdag (se avsnitt 5). Material inskickat efter denna tidpunkt kommer inte beaktas såvida inte VINNOVA begär in kompletteringar.

13 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 13 (16) Ansökningar som inkommer efter kl sista ansökningsdag hanteras vid nästa bedömningstillfälle. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad (klarmarkerad). 8.2 Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor samt de bilagor som framgår av tabell 3. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid bedömning. Bilaga 1-3 ska laddas upp i PDF-format. Bilaga 4 är inte obligatorisk. Projektskiss respektive fullständig ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Tabell 3. Översikt av innehåll i bilagor för projektskiss respektive fullständig ansökan* Ansökans delar Projektskiss: Begr. Fullständig ansökan Begr. Bilaga 1: Projektbeskrivning Bilagan består av 3 8 sid Bilagan består av 3 delar (se 14 sid (enl. mall) delar (se nedan) nedan) Del 1: Potential Intresseväckande beskrivning Beskriv vad ni vill göra i förhållande till kriteriet Sammanfattande bild över projektets effektlogik 4 sid Del 1: Potential Intresseväckande beskrivning Bakgrund Koppling samhällsutm. Tänkta resultat Sammanfattande bild över projektets effektlogik 6 sid Del 2: Aktörskonstellation Beskriv tänkt konstellation i förhållande till kriteriet. Del 3: Genomförande Beskriv i förhållande till kriteriet Motivera tänkt budget, bidrag Bilaga 2: CV (enl. mall) Omfång 1 sid/ person Bilaga 3: Nyttiggörande- Ej aktuellt för och kommunikationsplan projektskiss Bilaga 4: rörligt material Ej aktuellt för (frivillig bilaga) projektskiss * Mallar nås via 2 sid Del 2: Aktörskonstellation Bakgrund Parternas roller Länk till medverkande org. interna strategi-, innovationsoch utv.processer. Projektledare 2 sid Del 3: Genomförande Projektplan Motivera tänkt budget, bidrag Se även bilaga 3 Omfång Hur resultaten nyttiggörs Kommunikation inom/bortom konstellation Fil med rörligt material** 4 sid 4 sid 1 sid/ person 5 sid 5 min

14 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 14 (16) ** Här finns möjlighet att bifoga en fil med rörligt material. Det kan t.ex. röra sig om en videopitch, projektpresentation, simulering eller dylikt. Detta inslag ska ses som ett komplement till de skritliga delarna av ansökan. Maximalt 5 minuters speltid. Formatet ska antingen vara.mp4 eller.wmf Instruktioner för hur ni laddar upp filen distribueras när projektskissen är tillstyrkt/godkänd. 9 Villkor För utlysningen gäller den version av VINNOVAs allmänna villkor för bidrag som är aktuell vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, avtal, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren nås via (klicka först på Ansöka och rapportera, därefter Villkor och regler och slutligen VINNOVAs villkor för bidrag ). Dessutom tillkommer följande särskilda villkor för utlysningen: Beviljade projekt ska vara representerade av minst en projektpart vid de programkonferenser eller liknande aktiviteter som VINNOVA anordnar under projekttiden (till omfattningen högst tre under projekttiden). Kostnader för medverkan vid sådan programkonferens är stödberättigande. 10 Sekretessfrågor Ansökningar till utlysningen är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås via För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA.

15 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 15 (16) 11 Relevanta dokument Förutom utlysningstexten ska sökande tillgodogöra sig och ta hänsyn till innehållet i följande dokument: Programbeskrivning 1. Beskrivning för programmet utmaningsdriven innovation Dokumentet nås via Villkor och regler 2. VINNOVAs allmänna villkor för bidrag Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 4. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt Dokumenten nås via klicka först på Ansöka och rapportera och därefter Villkor och regler. Statligt stöd 5. VINNOVAs förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (2008:762) Dokumentet nås via klicka först på Ansöka och rapportera, därefter Villkor och regler och slutligen Regler för statligt stöd. 12 Kontakt Ansvariga för utlysningen nås på gruppnummer: eller alternativt Program- och utlysningsansvarig Daniel Rencrantz, Administration Bengt Larsson, Framtidens hälsa och sjukvård Sofia Norberg, Hållbara attraktiva städer Rebecka Engström, Informationssamhället 3.0 Peter Nõu,

16 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 16 (16) Konkurrenskraftig produktion Eva Esping, Frågor om ansökningsfunktionen VINNOVAs IT-support,

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Myfab SME Access 2010

Myfab SME Access 2010 1 2010-09-07 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT. 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2014-12-17 2014-06135 Reviderad Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Chefskap: förutsättningar, former och resultat

Chefskap: förutsättningar, former och resultat 2008-04-28 Utlysning Chefskap: förutsättningar, former och resultat Andra utlysningen inom Arbetsplatsens innovationssystem 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312)

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 1 Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9

Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9 Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9 Innehåll 1. Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Organisation

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Version 2013-06-14 Hållbara tillverkningssystem som är kapabla att producera innovativa miljövänliga och säkra produkter FoU-program för att säkra konkurrenskraftig

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Beslutsdatum 2014-03-28. Grönovation II - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar

Beslutsdatum 2014-03-28. Grönovation II - Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar 1 (6) 214-3-28 214-872 BESLUTSMEDDELANDE VINNOVA har behandlat Er ansökan om bidrag och beslutat bevilja ansökan enligt nedan. : Projekttitel: Koordinator: 214-872 Grönovation II - Nya koncept för att

Läs mer