UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx."

Transkript

1 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [ ] Reviderad [ ] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt i Sverige? Är ni ett svenskregistrerat aktiebolag eller ekonomisk förening med aktiv näringsverksamhet och har upp till 250 anställda? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. Ni är ett företag med tydlig vilja och förmåga att växa genom innovationsutveckling. Ni har antingen: identifierat ett nytt marknadsbehov och vill utveckla en vara eller tjänst som svarar mot detta behov, och som skiljer sig betydligt från det som redan finns på marknaden. eller så har ni identifierat en möjlighet att radikalt förbättra er lönsamhet och konkurrenskraft genom att tillämpa ny kunskap eller ny teknik på ett helt nytt sätt. Projektet ni söker finansiering för ska kännetecknas av att vara: I en tidig utvecklingsfas med stora kommersiella och utvecklingsmässiga osäkerheter och risker. Innovativt: Projektet bygger på, eller genererar, ny kunskap, ny teknik, eller en ny tillämpning. Den färdiga produkten, tjänsten eller processen måste skilja sig betydligt från vad som idag redan finns på marknaden. Tillväxtdrivande: Projektet leder till tillväxt i företaget och hos kunder eller partners. Av strategisk betydelse för företagets utveckling och tillväxt. För att få finansiering från VINNOVA måste den person som ansvarar för projektet och formellt rapporterar till oss vara anställd eller firmatecknare i det sökande företaget. V E R K E T F Ö R I N N O V A T I O N S S Y S T E M - S W E D I S H G O V E R N M E N T A L A G E N C Y F O R I N N O V A T I O N S Y S T E M S Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (9) 2 Vad kan man söka finansiering för? Företaget kan söka finansiering för ett av följande två erbjudanden: 1. I en förstudie tar företaget fram det beslutsunderlag i form av tekniska och kommersiella förutsättningar som behövs inför beslut att starta ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Typisk projekttid är 2-9 månader. 2. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt ska baseras på ny, spännande kunskap och syfta till att ta fram en produkt eller tjänst som skapar nytta hos kunder och bedöms säkerställa lönsamhet, tillväxt och samhällsnytta.typisk projekttid är 6 18 månader. Huvudregeln är att VINNOVA kan ge stöd med upp till 50 % av företagets stödberättigande kostnader inom föreslaget projekt. Maximalt belopp som VINNOVA kan bevilja per ansökan är kr. I ansökan ska dock totalkostnaden för hela utvecklingsarbetet framgå. Ett företag som vid ansökningsdagen är under ett år gammalt kan söka 100 % av projektkostnaden dock maximalt kr. Företagets ålder räknas efter registreringsdatumet hos bolagsverket. I undantagsfall kan ett företag räknas som nystartat om verksamheten återupptagits efter att ha varit vilande i minst 2 år. Detta måste intygas via revisorsintyg. Ett företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring av juridisk associationsform eller annan ombildning inkluderas inte i definitionen. I dokumentet Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader (sök på anges vilka kostnader som betraktas som stödberättigande och hur redovisning av projektkostnader och intäkter ska ske. 3 Hur och när söker man finansiering? Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Intressentportalen kommer gå att nå från 1 januari 2014 via utlysningens webbsida För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det för företaget.

3 3 (9) Intressentportalen är ständigt öppen för inlämning av ansökningar. Under 2014 kommer det finnas tre bedömningstidpunkter. För ansökningar inlämnade innan kl. 14:00 den: 17 januari, meddelas beslut senast den 14 mars. 7 april, meddelas beslut senast den 13 juni 15 september, meddelas beslut senast den 14 november. Ett Företag får endast skicka in en Forska&Väx - ansökan i taget för bedömning. Om företaget tidigare fått ett projekt beviljat inom utlysningen Forska&Väx ska det projektet slutrapporterats innan ny ansökan kan skickas in för bedömning. 3.1 Ansökans innehåll Ansökan består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning som tydligt besvarar bedömningskriterierna som definieras i kapitel 4.1och 4.2. Obligatorisk mall till respektive projektbeskrivning finns att ladda ner via utlysningens webbsida (www.vinnova.se/forska-o-vax): - Projektbeskrivningen för en Förstudie får omfatta maximal 5 st A4- sidor. - Projektbeskrivningen för ett Forsknings- och utvecklingsprojekt får omfatta maximalt 10 st A4-sidor. Projektbeskrivningar som överskrider detta antal kommer inte bedömas. En ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Typsnitt med 12 punkters storlek ska användas. Observera att eventuella illustrationer bör vara läsbara i svartvita pappersutskrifter. Om ert företag vid ansökningsdagen är över 1 år gammalt 1 ska ni i ansökan verifiera att företagets nettoomsättning eller eget kapital enligt balansräkningen motsvarar minst hälften av den sökta summan. Om detta inte framgick i senast registrerade årsredovisning till Bolagsverket ska ett revisorsintyg, alternativt intyg från auktoriserad revisionskonsult, bifogas ansökan som visar att antingen kravet på minsta nettoomsättning eller eget kapital enligt balansräkningen är uppfyllt. 1 Ett företag ålder räknas efter registreringsdatumet hos bolagsverket. Alternativt kan ett företag räknas som nystartat om verksamheten återupptagits efter att ha varit vilande i minst 2 år. Ett företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring av juridisk associationsform eller annan ombildning inkluderas inte i definitionen.

4 4 (9) 4 Hur kommer ansökningar att bedömas? Små och medelstora företag har olika förutsättningar att lyckas med sina forsknings- och utvecklingsprojekt. VINNOVA kommer därför att dela in sökanden i två bedömningsgrupper: Unga företag 0-6 år. Etablerat företag, äldre än 6 år. Bedömningen kommer att ske i konkurrens med ansökningar inom respektive grupp och utgår från den elektroniska ansökan till VINNOVA. De ansökningar som bäst uppfyller utlysningens kriterier beviljas medel inom ramen för utlysningens budget. Hänsyn kommer också att tas till olika förutsättningar som kan gälla i olika branscher. Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt: 1. Ansökan lämnas in i portalen 2. Vid avstämningsdagen så sorterar VINNOVA ansökningarna efter ålder och bransch. Ansökningar som inte uppfyller formella krav, se checklista sist i detta dokument, kommer att avvisas. 3. Externa experter och VINNOVAs sakkunniga handläggare bedömer de ansökningar som uppfyller de formella kraven och ger rekommendation om finansiering och gör samtidigt en ranking av ansökningarna 4. Sökande som har fått hög ranking kan kallas till intervju. 5. VINNOVA fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas finansiering respektive avslås. 6. Beslut meddelas till sökande företag. 7. VINNOVA skickar ut en pressrelease över beviljade projekt. Bedömningskriterierna för förstudier respektive forsknings- och utvecklingsprojekt förtydligas nedan. 4.1 Bedömning av förstudier Förstudiens resultat bör utmynna i ett beslutsunderlag som företagets ledning och styrelse kan använda som utgångspunkt för besluta om: Det är affärsmässigt lönsamt att gå vidare med nästa utvecklingssteg och genomföra ett planerat forsknings- och utvecklingsprojekt. Förutsättningar finns för att ni ska kunna ta idén till användning på marknaden En central del i bedömningen av förstudier är att kritiskt värdera de antaganden, riskbedömningar och framgångsfaktorer som förstudien avser att pröva.

5 5 (9) 1. Potential Potentialen bedöms utifrån: Idéns unikhet och nyskapande karaktär, dvs. på vilket sätt idén skiljer sig från redan existerande innovationer på marknaden Den affärsmässiga nytta som resultaten av förstudien bedöms ha för företaget, 2. Genomförbarhet Genomförbarhet bedöms utifrån: Realismen i den plan och budget som redovisats för förstudien Angreppssätt för att genomföra förstudiens olika delar relativt förstudiens mål och innehåll. 3. Företaget/teamet Inom detta kriterium bedöms projektteamets och företagets förmåga att driva och nyttiggöra den beskrivna förstudien. I detta ingår tillgången till kompetens och erfarenheter som behövs relativt de aktiviteter som ska genomföras. 4.2 Bedömning av forsknings- och utvecklingsprojekt Genomförandet av ett forsknings- och utvecklingsprojekt är bara en del av resan mot en framgångsrik affärsförnyelse i företaget. För VINNOVA är det därför viktigt att företaget kan redovisa på vilket sätt VINNOVAs finansiering gör skillnad för den fortsatta utvecklings- och kommersialiseringsprocessen. 1. Potential Med potential avses den tillväxt som kan skapas i företaget till följd av genomförandet av forsknings- och utvecklingsprojektet. Potentialen bedöms enligt: Idéns unikhet och nyskapande karaktär, dvs. på vilket sätt projektets resultat är väsentligt bättre än existerande lösningar på marknaden. Värdeskapande, dvs. på vilket sätt projekts resultat svarar mot avgörande behov på marknaden. Konkurrenskraft, dvs. på vilket sätt projektets resultat kommer att påverka er marknadssituation till exempel i form av ökade marknadsandelar, ökat förädlingsvärde och omsättning. Ett högre sökt belopp ställer större krav på företagets förmåga att bidra till tillväxt. 2. Genomförbarhet Genomförbarhet bedöms enligt: Relevans och trovärdighet i budget och plan relativt syfte och mål Relevans och trovärdighet i företagets planer för den fortsatta kommersialiseringsprocessen efter att projektet avslutats

6 6 (9) Relevans för VINNOVAs finansiering, dvs. vilken skillnad gör VINNOVAs finansiering för genomförbarheten Relevans och trovärdighet i den riskanalys Företaget redovisar för projektet Relevans och trovärdighet i företagets strategi för hanteringen av immateriella tillgångar som projektet bygger på eller resulterar i. 3. Företaget/teamet Inom detta kriterium bedöms projektteamets och företagets erfarenhet och förmåga att driva projektet och i förlängningen kommersialisera projektets resultat. Företaget bedöms enligt: Tillgång till kompetens och erfarenheter som behövs relativt de aktiviteter som ska genomföras i projektet Företagets roll och position i branschen och i den värdekedja som behövs för att exploatera projektresultaten. För företag som sedan tidigare erhållit VINNOVA finansiering kommer resultat från de tidigare projekten att vägas in. 5 Mål och motiv med utlysningen Sverige behöver fler växande och exporterande företag. Inom gruppen små och medelstora företag finns stora möjligheter att utveckla företag som växer genom framgångsrik export. En viktig förutsättning för detta är att företagen förnyar sin affärsverksamhet genom utvecklingen av mer konkurrenskraftiga produkter/tjänster som bygger ny och unik teknik, kunskap eller tillämpningar. Forska&Väx syftar till att ge små och medelstora företag med tillväxtpotential dessa möjligheter, dvs. att genom investeringar i forskning och utveckling utveckla nya unika affärserbjudanden som ger dem en plattform att nå nya internationella marknader. VINNOVA agerar marknadskompletterande genom att erbjuda bidrag till förstudier och forsknings- och utvecklingsprojekt med hög risk och i ett tidigt utvecklingsskede. VINNOVA önskar aktivt bidra till att nya och utmanande innovationer når marknaden. Utlysningens resultatmål är att förbättra små och medelstora företags förmåga att ta till sig och att exploatera ny kunskap som leder till innovation. Bidraget ska även hjälpa till att fylla det gap inom tidig finansiering som idag existerar för riskfyllda forsknings- och utvecklingsprojekt som är i ett tidigt skede. Genom VINNOVAs stöd ska företaget, förutom tidig finansiering, erhålla ett positivt signalvärde som underlättar tillgång till finansiering och kapital för fortsättningen av utvecklings- och kommersialiseringsprocessen.

7 7 (9) Genom finansieringen av förstudier och forsknings- och utvecklingsprojekt ska företaget också utveckla nya kunskaper, nya intellektuella tillgångar, samt utöka företagets nätverk av externa kompetenser och etablera nya partnerskap som effektiviserar pågående och framtida innovationsutveckling. Effekterna på sikt är fler arbetstillfällen i företaget eller dess nätverk, ökad produktivitet och konkurrenskraft. 6 Beslut och sekretess och villkor 6.1 Grund för bidragsbeslut Bidrag lämnas huvudsakligen med stöd av VINNOVAs förordning (SFS 2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. För nystartade företag 2 yngre än 1 år, kan beslutet komma att tas inom ramen för Kommissionens förordning EG 1998/2006 om stöd av mindre betydelse. Beslut av VINNOVA om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas. 6.2 Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA gör dock en prövning i varje enskilt fall och ska inte lämna ut uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 2 Ett företag ålder räknas efter registreringsdatumet hos bolagsverket. Alternativt kan ett företag räknas som nystartat om verksamheten återupptagits efter att ha varit vilande i minst 2 år. Ett företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring av juridisk associationsform eller annan ombildning inkluderas inte i definitionen.

8 8 (9) 6.3 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, projektavtal, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren hittas under Villkor och regler till vänster på utlysningens webbsida. Följande särskilda villkor gäller för samtliga beviljade projekt: - Projektavtal krävs inte i detta projekt. Ersätter 1.4 i de allmänna villkoren. - VINNOVA kommer inte att utnyttja rätten enligt allmänna villkor 7.4 att mångfaldiga och sprida hela eller delar av rapporter eller övrig information om och från projektet. 7 Kommunikation och uppföljning VINNOVA kommer att kontinuerligt följa upp utvecklingen av det finansierade projektet genom läges- och efterrapporter, företagsbesök och annan korrespondens. Det finansierade företaget uppmuntras att kommunicera utvecklingen i projektet med ansvarig handläggare. I offentliga pressmeddelanden som rör projekt i utlysningen ska det anges att VINNOVA är bidragsgivare. 8 Kontakt För frågor kring utlysningen, ring gruppnummer : För frågor om ansökningsfunktionen, ring VINNOVAs IT-support, , alternativt

9 9 (9) Checklista för se om krav uppfylls: Ansökan har skickats in via VINNOVAs elektroniska ansökningsfunktion. Sökande är antingen ett svenskregistrerat aktiebolag eller en ekonomisk förening med aktiv näringsverksamhet med upp till 250 anställda. Projektledaren som ansvarar för rapportering till VINNOVA är: - anställd hos Företaget eller - firmatecknare i det sökande företaget Företaget får endast skicka in en Forska&Väx-ansökan i taget för bedömning. Företaget har inget pågående projekt inom utlysningen Forska&Väx. Om det finns så ska det projektet vara slutrapporterat innan en ny ansökan kan skickas in. Om sökande företag vid ansökningstidpunkten är över ett 1 3 år gammal så det verifieras att företagets nettoomsättning eller eget kapital enligt balansräkningen motsvarar minst hälften av den sökta summan. Om detta inte framgick i senast registrerade årsredovisning till Bolagsverket ska ett revisorsintyg som bifogas ansökan visa att antingen kravet på minsta nettoomsättning eller eget kapital enligt balansräkningen är uppfyllt. Frågor för att säkerställa att tillräckligt underlag finns inför ansökan: Finns en bifogad projektbeskrivning - För en förstudie max 5 sidor? - För ett utvecklingsprojekt max 10 sidor? Ansökningar som överskrider detta antal sidor kommer inte bedömas. Summa sökt bidrag överstiger inte 5 mkr? Behövs revisorsintyg/(intyg från auktoriserad revisionskonsult) för att verifiera kravet på Nettoomsättning eller eget kapital? (minst hälften av det sökta bidraget, se krav under kap 3.1) eller att företaget varit vilande (Företagets ålder enligt kap 2) Är företaget under 1 år gammalt och söker 100 % finansiering? Då ska Blanketten för intyg om försumbart stöd bifogas. OBS! endast möjligt för företag yngre än 1 år. 3 Ett företag ålder räknas efter registreringsdatumet hos bolagsverket. Alternativt kan ett företag räknas som nystartat om verksamheten återupptagits efter att ha varit vilande i minst 2 år. Ett företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring av juridisk associationsform eller annan ombildning inkluderas inte i definitionen.