Utlysning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-09-05. Utlysning"

Transkript

1 Utlysning Forska&Väx 2008

2 Forska&Väx 1. Inbjudan Finansiering för små och medelstora företag innovation, forskning och utveckling Växa genom innovation, forskning och utveckling. Forska&Väx ger ekonomiskt stöd till små och medelstora företag som självständigt eller i samarbete vill satsa på innovativt arbete med FoU. Det är viktigt att projektet tillför företaget ny kunskap som har en tydlig koppling till företagets affärsverksamhet. Stödet ska förbättra företagets innovativa förmåga så som att utveckla tjänster, varor och processer. Ett övergripande mål är att stärka företagets möjligheter att konkurrera på en internationell marknad. Erbjudande Forska&Väx innehåller tre fristående erbjudanden; A. Genomförande av FoU-projekt för små och medelstora företag Max 5 mkr kan sökas. Företagets egna insatser i projektet ska utgöra minst 50 procent av projektkostnaden. Företagets egna insatser kan innefatta egen tid. Företaget ska vara ett befintligt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket senast 1 år före tidpunkten för ansökan till VINNOVA. B. Förstudie och verifiering för små och medelstora företag Max kr kan sökas. VINNOVAs finansiering kan täcka upp till 100 procent av företagets kostnader för projektet. Företaget ska vara ett befintligt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket. C. Behovsanalys och mindre förstudie för små och medelstora företag Max kr kan sökas. VINNOVAs finansiering kan täcka upp till 100 procent av företagets kostnader för projektet. Företaget skall vara etablerat, med etablerat avses här ett befintligt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket eller ett handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma som kan presentera minst två årsredovisningar. Företaget ska inneha F- skattsedel samt plus- eller bankgirokonto. Företagets behov, företagsform och förmåga avgör vilket alternativ som är relevant att söka. Företag får inkomma med max 1 ansökan per bedömningstillfälle. Vilka företag kan söka? Forska&Väx vänder sig till alla branscher med följande krav: företaget måste vara etablerat och kunna påvisa en stark ambition att vidareutvecklas och växa. Observera att olika krav ställs på företagsform beroende på vilket erbjudande som söks. Ansökningstid och information Ansökningar inkomna senast kl den 13 oktober 2008 kommer att bedömas under hösten Besked om vilka företag som beviljats finansiering meddelas senast i början av december 2008.

3 Ansökan kan endast lämnas in elektroniskt via VINNOVAs elektroniska ansökningsfunktion. Information om förutsättningar och villkor för deltagande framgår av detta dokument. Texten finns även på På denna sida finns också aktuella uppgifter om tider samt länk till den elektroniska ansökningsfunktionen. Bedömningen av förslagen kommer att genomföras utifrån den information som sökanden lämnat i den skriftliga ansökan till VINNOVA. Sökanden kan även i vissa fall komma att intervjuas. VINNOVA förbehåller sig rätten att under perioden och utan särskild information justera denna text. Inga ändringar kommer dock att göras under de två sista veckorna innan deadline. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför deadline hämta den aktuella versionen av texten på VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom behovsmotiverad forskning och utvecklande av effektiva innovationssystem. Stockholm September 2008 Per Eriksson Generaldirektör Jenni Nordborg/Torbjörn Fängström Programledare

4 2. Forska&Väx syfte, mål och målgrupp VINNOVAs övergripande syfte med Forska&Väx är att stärka de små och medelstora företagens möjligheter att konkurrera på marknaden och därmed bidra till ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Sverige. Forska&Väx ger ekonomiskt stöd till små och medelstora företag som självständigt eller i samarbete vill satsa på innovation, forskning och utveckling. Stödet ska stärka företagets förmåga att utveckla tjänster, varor och processer. Ett övergripande mål är att stärka företagets möjligheter att konkurrera på en internationell marknad. Forska&Väx vänder sig till alla branscher med följande krav: företaget måste vara etablerat och kunna påvisa en stark ambition att vidareutvecklas och växa. 3. Bakgrund VINNOVA fick hösten 2005 uppdraget av regeringen att genomföra ett program som ska stärka och stimulera forskning och utveckling (FoU) i små och medelstora företag (SMF). Internationella förebilder finns i en rad länder såsom USA och Finland. Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för ett lands konkurrenskraft och sysselsättning. De representerar inte bara den övervägande majoriteten av antalet företag utan är också en källa till förnyelse och utveckling av nya affärsområden. Förutom detta behöver och vill ett stort antal SMF internationalisera sig för att nå nya marknader och förbättra sina affärsmöjligheter. Med tanke på att FoU-verksamhet blivit mer komplex och dessutom förknippad med stora kostnader och risker har SMF sämre möjligheter att bedriva egen FoUverksamhet jämfört med t. ex större företag. Investeringar i forskning och utveckling är betydelsefulla för att generera ny kunskap men även för att öka förmågan att ta tillvara och att kombinera ny kunskap med befintlig. FoU investeringar har därför en viktig roll i de förnyelseprocesser som är centrala för framtida konkurrenskraft och därmed även för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen, nya arbetstillfällen och framtida välstånd. Genom att satsa på FoU-program för SMF vill VINNOVA medverka till att företagens tjänster/varor/processer får ett ökat kunskapsinnehåll och därmed ökad konkurrenskraft som kan ge tillväxt och nya arbetstillfällen. 4. Inriktning, innehåll och bedömningskriterier Forska&Väx fokuserar på FoU i små och medelstora företag. Företaget kan genomföra FoUinsatsen genom eget arbete eller genom samarbete med andra företag, forskningsinstitut eller högskola/universitet.

5 Forska&Väx innehåller tre fristående erbjudanden. Företagets behov och förmåga vid tillfället för ansökan avgör vilket alternativ som är relevant att söka. Erbjudandena gäller följande former av finansiering: A. Genomförande av FoU-projekt B. Förstudie och verifiering C. Behovsanalys och mindre förstudie

6 A. Erbjudande om finansiering för genomförande av FoU-projekt för små och medelstora företag Gäller följande företag: ett befintligt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket senast 1 år före ansökan till VINNOVA. För innehåll i ansökan följ den mall som finns på webbsida under ansökans innehåll. Ansökan ska komma från företaget och utgå från företagets behov. Förslaget skall ligga i linje med syftet för Forska&Väx. VINNOVAs finansiering kan uppgå till Max 5 miljoner kronor. Företagets egna insatser i projektet ska utgöra minst 50 procent av projektkostnaden. Forska&Väx kan även bidra till företagets deltagande i internationella forsknings- och utvecklingssamarbeten. För deltagande i internationella samarbetsprojekt finns även möjlighet att söka från andra program med särskilda ansökningstidpunkter, se t.ex. ERA-SME 1. Typisk projekttid är 6-18 månader. Finansiellt stöd beviljas till företaget som ansvarar för genomförandet. Företagets medfinansiering kan ske med kontanta medel, men kan också helt eller delvis bestå av eget arbete. Eget arbete värderas enligt schablon till 600 kronor per timme. Det måste tydligt och trovärdigt beskrivas hur medfinansieringen kan ordnas utan att riskera den löpande verksamheten. Kostnader för arbete, som utförs av extern anlitad expertis, ska faktureras det ansvariga företaget inom ramen för det finansiella stödet. Kostnaderna ska vara reviderbara. Kostnader, som är upparbetade före VINNOVA:s beslut godtas inte. Kreditupplysning kommer att tas på sökande företag. Bedömningskriterier för genomförande av FoU-projekt, erbjudande A: Bedömningen av förslagen kommer att genomföras under sekretess av såväl intern som extern expertis. Sökanden kan komma att intervjuas. Förslagen kommer att bedömas i konkurrens med andra förslag utifrån följande bedömningskriterier (se även bilaga 1): Relevans Här bedömer VINNOVA främst om projektet är baserat på ett behov på marknaden, om det ökar företagets kompetens att utveckla tjänster, varor och processer, och om det ger tydliga konkurrensfördelar (exempelvis förbättrad pris/prestanda i förhållande till nuvarande lösningar, stärkta immateriella tillgångar, minskad tillverkningskostad och förbättrade marginaler). Centralt är bedömningen av hur kommersiellt användbara resultaten är. Kvalitet Här bedömer VINNOVA främst om projektet har kunskapshöjd, vilket innebär att ny kunskap för 1 Exempelvis finns ett europeiskt samarbete med målet att underlätta för SMF att internationalisera sig genom medverkan i transnationella samarbeten med andra företag och forskningsutförare. Se vidare:

7 företaget utvecklas inom ramen för projektet. Utvecklingen kan ske inom företaget eller i samarbete med externa partners, exempelvis kunder, forskningsinstitut eller högskola. Bedömningen görs utifrån hur projektet kan leverera ny kunskap för företaget. Genomförbarhet Här bedömer VINNOVA företagets förutsättningar att genomföra projektet. Centralt för bedömningen är företagets affärsmässiga och tekniska kompetens samt förmåga att tillgodogöra sig VINNOVAs finansiering och klara en medfinansiering. En bedömning görs av projektmålens realism, projektets aktivitetsplan och budget samt att företaget har tillgång till den eventuella utrustning som krävs för projektet. Slutligen görs en bedömning av företagets finansiella ställning, lönsamhet och uppbackning av kapital. Det måste tydligt och trovärdigt beskrivas hur medfinansieringen kan ordnas utan att riskera den löpande verksamheten. Exploaterbarhet Här bedömer VINNOVA främst företagets förmåga att kommersialisera FoU. Det är viktigt att företaget kan påvisa finansiella förutsättningar för att kunna exploatera FoU-resultatet. Det skall göras troligt att projektresultat tillfaller företaget och hur de kan öka tillväxt och konkurrenskraften för företaget.

8 B. Erbjudande om finansiering av förstudie och verifiering för små och medelstora företag Gäller följande företag: ett befintligt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket. För innehåll i ansökan följ den mall som finns på webbsida under ansökans innehåll. Ansökan ska komma från företaget och utgå från företagets behov. Förslaget skall ligga i linje med Forska&Väx syfte och kunna bidra till önskade effekter. VINNOVAs finansiering kan uppgå till maximalt kronor. Kostnaderna för projektet kan ersättas till 100 procent av VINNOVA upp till kronor, under förutsättning att EU kommissionens förordning rörande så kallat försumbart stöd tillåter detta. Förordningen om försumbart stöd innebär i korthet att ett företag kan ta emot upp till totalt euro under en period av tre beskattningsår (= innevarande + två föregående beskattningsår). Den finansiering som VINNOVA ger ska sammanräknas med eventuellt tidigare stöd som företaget fått enligt förordningen om försumbart stöd. Det är företagets ansvar att detta belopp inte överskrids genom att företaget får finansiering av VINNOVA. 2 Förstudiebidraget kan användas för att undersöka ett FoU-projekts betydelse för företagets konkurrenskraft och att ta fram en plan för genomförande av ett sådant projekt. VINNOVAs finansiering kan täcka kostnaderna för en eventuell ansökan för genomförande av ett FoU-projekt (erbjudande A). VINNOVAs finansiering ger också möjlighet att verifiera de tekniska egenskaperna och de kommersiella möjligheterna hos en projektidé eller ett forskningsresultat. Resultatet av denna verifiering skall leda till förutsättningar för företaget att växa. Vid bedömningen av ett verifieringsprojekt kommer större vikt att läggas på exploateringskriteriet jämfört med bedömningen av ett förstudieprojekt. Typisk längd för en förstudie/verifiering är 3-6 månader. Finansiellt stöd tilldelas företaget som ansvarar för förstudien/verifieringen. Kostnader för arbete som utförs av extern anlitad expertis, ska faktureras det ansvariga företaget inom ramen för det finansiella stödet. Kostnaderna ska vara reviderbara. Kostnader, som är upparbetade före VINNOVAs beslut godtas inte. Kreditupplysning kommer att tas på sökande företag. Bedömningskriterier förstudie och verifiering, erbjudande B: Bedömningen av förslagen kommer att genomföras under sekretess av såväl intern som extern expertis. Sökanden kan komma att intervjuas. Förslagen kommer att bedömas i konkurrens med andra förslag utifrån följande bedömningskriterier (se även bilaga 2): 2 Förordningen som reglerar försumbart stöd till företag är förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, publicerad i Europeiska unionens officiella tidning , L 397 s Se även:

9 Relevans Här bedömer VINNOVA främst om förslaget är baserat på ett behov på marknaden. Förstudie: Det ska framgå hur det efterföljande FoU projektet ökar företagets kompetens att utveckla tjänster, varor och processer, och om det ger tydliga konkurrensfördelar (exempelvis förbättrad pris/prestanda i förhållande till nuvarande lösningar, stärkta immateriella tillgångar, minskad tillverkningskostad och förbättrade marginaler). Verifiering: Det ska framgå hur projektet ökar företagets kompetens att utveckla tjänster, varor och processer, och om det ger tydliga konkurrensfördelar (exempelvis förbättrad pris/prestanda i förhållande till nuvarande lösningar, stärkta immateriella tillgångar, minskad tillverkningskostad och förbättrade marginaler). Kvalitet Här bedömer VINNOVA främst om ny kunskap för företaget utvecklas inom ramen för förstudien, det efterföljande FoU-projektet eller verifieringen. Centralt är också bedömningen av hur kommersiellt användbar förstudien, det efterföljande FoU-projektet eller verifieringen kan bli. Genomförbarhet Här bedömer VINNOVA företagets förutsättningar att genomföra förstudien eller verifieringen. Centralt för bedömningen är företagets affärsmässiga och tekniska kompetens. En bedömning görs också av finansiell ställning, lönsamhet och uppbackning av kapital. Exploaterbarhet Här bedömer VINNOVA främst företagets förmåga att kommersialisera FoU. Förstudie: Det är viktigt att företaget kan påvisa finansiella förutsättningar för att kunna exploatera det efterföljande FoU-projektet så som omsättning och/eller ägare som har förmåga samt vilja att satsa kapital på kommersialisering av FoU-resultat. Det skall göras troligt att projektresultatet från det efterföljande FoU-projektet stannar i företaget samt att det ökar tillväxten och konkurrenskraften i företaget. Det skall även finnas en beskrivning av hur resultatet från det efterföljande FoU projektet skall kunna bidra till en tillväxt i företaget. Verifiering: Det är viktigt att företaget kan påvisa finansiella förutsättningar för att kunna exploatera projektresultatet så som omsättning och/eller ägare som har förmåga samt vilja att satsa kapital på kommersialisering av projektresultatet. Det skall göras troligt att projektresultatet stannar i företaget samt att det ökar tillväxten och konkurrenskraften i företaget. Det skall även finnas en beskrivning av hur projektresultatet skall kunna bidra till en tillväxt i företaget.

10 C. Erbjudande om finansiering av behovsanalys och mindre förstudie för små och medelstora företag förstudie Gäller följande företag: ett befintligt etablerat företag såsom aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma. Företaget skall vara etablerat, med etablerat avses här ett befintligt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket eller ett handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma som kan presentera minst två årsredovisningar. Företaget ska inneha F-skattsedel samt plus- eller bankgirokonto. För innehåll i ansökan följ den mall som finns på webbsida under ansökans innehåll. Ansökan ska komma från företaget och utgå från företagets behov. Förslaget skall ligga i linje med Forska&Väx syfte och kunna bidra till önskade effekter. Kostnaderna för projektet kan ersättas till 100 procent av VINNOVA upp till kronor, under förutsättning att EU kommissionens förordning rörande så kallat försumbart stöd tillåter detta. Förordningen om försumbart stöd innebär för närvarande i korthet att ett företag kan ta emot upp till totalt euro under en period av tre beskattningsår (= innevarande + två föregående beskattningsår). Den finansiering som VINNOVA ger ska sammanräknas med eventuellt tidigare stöd som företaget fått enligt förordningen om försumbart stöd. Det är företagets ansvar att detta belopp inte överskrids genom att företaget får finansiering av VINNOVA. 3 VINNOVAs finansiering ger stöd för att identifiera möjligheter att vidareutveckla företagets verksamhet, med hjälp av insatser som är kopplade till ett FoU-behov. Vid behov kan VINNOVAs finansiering användas för att verifiera, tekniskt och kommersiellt, vilka idéer som kan leda till att företaget växer. Förutsatt att behov har identifierats kan VINNOVAs finansiering också täcka kostnader för att söka lämpliga aktörer och kunskap som motsvarar företagets utvecklingsbehov. Det finansiella stödet får också användas för att utarbeta en eventuell ansökan om genomförande av förstudie eller projekt enligt erbjudande A eller B ovan. Typisk projektlängd är 1-3 månader: Det finansiella stödet tilldelas företaget som ansvarar för behovsanalysen eller förstudien. Kostnader för arbete, som utförs av extern anlitad expertis, ska faktureras det ansvariga företaget inom ramen för det finansiella stödet. Kostnaderna ska vara reviderbara. Kostnader, som är upparbetade före VINNOVA:s beslut godtas inte. Kreditupplysning kan komma att tas på sökande företag. Sökanden som inte är aktiebolag måste bifoga näringsbilagan från senaste två skattedeklarationerna till ansökan. Bedömningskriterier för behovsanalys och mindre förstudie: 3 Förordningen som reglerar försumbart stöd till företag är förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, publicerad i Europeiska unionens officiella tidning , L 397 s Se även:

11 Bedömningen av förslagen kommer att genomföras under sekretess. Sökanden kan komma att intervjuas om det bedöms vara nödvändigt. Förslagen kommer att bedömas i konkurrens med andra förslag utifrån följande bedömningskriterier (se även bilaga3): Relevans Här bedömer VINNOVA främst om förslaget är baserat på ett potentiellt behov på marknaden, och om projektet kan leda fram till ökad kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Kvalitet Här bedömer VINNOVA främst om behovsanalysen/förstudien adresserar ett problem med kunskapshöjd., Centralt är också bedömningen av hur kommersiellt användbar behovsanalysen, förstudien eller det efterföljande FoU-projektet kan bli. Genomförbarhet Här bedömer VINNOVA företagets förutsättningar att genomföra behovsanalysen/förstudien. 5. Definition av FoU i projektet Företaget måste visa att projektet syftar till att främja utveckling av nya eller bättre tjänster, varor eller processer genom att projektet genererar ny kunskap för företaget. Detta kan omfatta varor med FoU-inslag, utveckling av affärsmodeller, design utveckling, eller processer som kräver utveckling av ny innovativ organisation. Projektet skall leda till framtagning av ny kunskap eller användning av befintlig kunskap på ett för företaget väsentligt nytt sätt. Projektet måste vara väl definierat, d.v.s ha ett tydligt syfte, mål, budget, tid- och aktivitetsplan. Däremot ges inte stöd till: allmän företags- och produktutveckling utan FoU-prägel, d.v.s. projekt som har karaktären av löpande drift, installation av utrustning, kvalitetssäkring, etc. en modifikation av företagets tjänster, varor eller processer när detta inte erfordrar utveckling av ny kunskap eller bruk av existerande kunskap på ett väsentligen nytt sätt. projekt som huvudsakligen omfattar utbildningsinsatser och kurser 6. Effektmål VINNOVA betraktar finansiering av innovationsprojekt och behovsmotiverad FoU som investeringar som på sikt ska främja en hållbar tillväxt i Sverige. VINNOVA förväntar sig att: Forska&Väx bidrar till ökad ekonomisk tillväxt hos SMF och att nya arbetstillfällen skapas i Sverige. Detta effektmål uppnås genom stärkt internationell konkurrenskraft baserad på forskning utveckling och innovation i SMF. Forska&Väx stärker forsknings-, utvecklings-, och innovationskompetensen hos SMF.

12 7. Krav Följande krav ska vara uppfyllda för att projektförslaget ska komma ifråga för VINNOVAs prövning: Projektet ska ligga i linje med Forska&Väx inriktning och innehåll. Med SMF avses i Forska&Väx ett företag som: har max 250 anställda är koncernmässigt oberoende 4 ha högst 50 miljoner euro i årsomsättning eller högst 43 miljoner euro i balansomslutning per år ha en kapacitet (personresurser alt. omsättning eller kapital) som gör det troligt att det sökta beloppet kan leda till avsett resultat för erbjudande A, genomförande av FoU-projekt, vara ett befintligt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket senast 1 år före tidpunkten för ansökan till VINNOVA för erbjudande B, förstudie och verifiering, vara ett befintligt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket för erbjudande C, behovsanalys och mindre förstudie, vara ett etablerat företag (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma). Med etablerat avses här ett befintligt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket eller ett handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma som kan presentera minst två årsredovisningar. Företaget ska inneha F-skattsedel samt plus- eller bankgirokonto. Forskningsinstitut, utvecklingscentra, högskolor, universitet eller motsvarande vars verksamhet bedrivs i aktiebolagsform räknas i detta sammanhang inte som SMF. De är däremot välkomna att delta i projekten som samarbetspartners. 8. Budget VINNOVA satsar 100 miljoner kronor per år på programmet Forska&Väx. Finansieringen av projekt inom Forska&Väx lämnas inom ramen för gällande och av EU kommissionen godkända stödförordningar 5. VINNOVAs finansiering kan vid behov användas som medfinansiering till EU-finansiering. VINNOVA utfärdar på begäran intyg på medfinansiering om behov föreligger. Enligt förordningen (2000:1132) med instruktion för Verket för innovationssystem, 9, gäller att Beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om medel får inte överklagas. 4 Med koncernmässigt oberoende menas att företag som är stödberättigade inte får ägas till mer än 25 % av ett eller flera företag som inte uppfyller ovanstående krav. Begränsningen kan överskridas när företaget är delägt av offentliga investmentbolag, riskkapitalbolag och institutionella investerare. För detaljerad information se förordning (1995:1254). 5 Bidrag lämnas med stöd av förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet.

13 9. Tidplan Företag får inkomma med max 1 ansökan per bedömningstillfälle. VINNOVA tillkännager, efter varje bedömningstillfälle, vilka som blivit beviljade finansiering. För aktuella uppgifter om tider, se utlysningens webbsida : Följande tider planeras för Forska&Väx. Forska&Väx 2008 öppnades 1 februari. Bedömningstillfälle Sista dag för ansökan Besked om beslut april 2008 (kl ) Början av juni oktober 2008 (kl ) Början av december Bedömningsprocessen Bedömningen av förslagen kommer att genomföras av såväl intern som extern expertis under sekretess. Expertgruppen tillsammans med VINNOVA ger rekommendationer, varefter VINNOVA fattar beslut. Ansökan kommer att bedömas utifrån de kriterier som presenteras i texten på webbsida samt i bilaga 1 och Hur man ansöker Ansökningarna lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats under Hur man ansöker. För att kunna lämna in en ansökan måste man först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan man sedan logga in på ansökningstjänsten. Finns det redan ett användarkonto för sökanden hos VINNOVA kan detta användas. VINNOVA rekommenderar att sökanden lämnar in sin ansökan i god tid före sista ansökningsdag för bedömningstillfället. Ansökningar inkomna före den 13 oktober 2008 kl kommer att bedömas under hösten 2008, besked om vilka som beviljas finansiering meddelas senast i början av december Vid frågor om den elektroniska ansökningsfunktionen, kontakta VINNOVAs IT-support: tel , Observera att IT-supporten stänger vid kontorstidens slut kl Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i statliga myndigheters verksamhet. Detta betyder att allmänheten har rätt att läsa de allmänna handlingar

14 som finns hos VINNOVA. Projektansökningar med bilagor och av VINNOVA upprättade tilldelningsbeslut med beslutsmotiveringar är som huvudregel alltså allmänna handlingar. Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar begränsas dock av reglerna i sekretesslagstiftningen (se nästa avsnitt). Sekretessbeläggning av allmänna handlingar VINNOVA är skyldig att sekretessbelägga uppgifter i allmänna handlingar om enskildas (enskilda omfattar även juridiska personer) affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att den enskilda lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är inte möjligt att generellt ange exakt vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas. VINNOVA måste pröva förutsättningarna för ett utlämnande av handlingarna i varje enskilt fall. VINNOVA strävar efter att göra de här bedömningarna efter samråd med den som skickat in handlingarna men poängterar samtidigt att det är VINNOVAs juridiska bedömning som avgör vad som ska sekretessbeläggas. För att underlätta sekretessbedömningen kan sökanden med fördel märka ut de uppgifter som rör affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat i de fall som verksamheten skulle ta skada om de offentliggörs. 12. Ansökans innehåll Ansökan består av elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. På dessa ska uppgifter om företagets verksamhet och finansiering lämnas. Vidare ska en bilaga med projektbeskrivning för ansökt erbjudande lämnas in. Följ den mall som finns på webbsida under ansökans innehåll. Den maximala storleken på denna bilaga ska vara: För erbjudandet A: Genomförande av FoU maximalt 10 A4-sidor med 12 punkters text. För erbjudandet B: Förstudie/verifiering maximalt 5 A4-sidor med 12 punkters text. För erbjudandet C: Behovsanalys/mindre förstudie maximalt 2 A4-sidor med 12 punkters text. Till ansökan ska även bifogas en personalbilaga. Personalbilagan ska innehålla relevant meritförteckning (maximalt en A4-sida/person) för projektledaren och övriga nyckelpersoner i projektteamet. Inga övriga bilagor kommer att beaktas vid bedömningen. Förutom vid erbjudande C, enskild Firma, till vilken näringsbilagor för de senaste två åren krävs. VINNOVA rekommenderar att sökanden påbörjar arbetet med att fylla i de elektroniska blankettsidorna och skrivandet av projektbeskrivningen i god tid före sista ansökningsdag.

15 13. Kontaktpersoner Frågor om Forska&Väx och ansökningar besvaras av: Anne Löfquist Tel: e-post: Lars Gustafsson Tel: e-post: Jenni Nordborg, programledare Tel: e-post: Torbjörn Fängström, vikarierande programledare Tel: e-post:

16 Bilaga 1 Erbjudande A, beskrivning av bedömningskriterier för Forska&Väx. Relevans Motiverat av styrkt marknadsbehov. Här efterfrågas att marknaden är bra beskriven och behovet väldokumenterat. Stärker konkurrenskraften hos företaget. Här efterfrågas en bra beskrivning av konkurrensfördelar som projektet förväntas leverera till företaget: exempelvis förbättrad pris/prestanda i förhållande till nuvarande lösningar, stärkta immateriella tillgångar, minskade tillverkningskostad och förbättrade marginaler. Ökar kompetensen i tjänsteutveckling/varuframtagning/processutvecklingen. Här efterfrågas genererande av ny kunskap internt, en tydlig utveckling av det egna lärandet och av företagets organisation, som ex. utveckling av ny innovativ organisation, rekrytering av relevant utvecklingskompetens eller etablerande av externa relationer till universitet, institut, utvecklingspartners/kundsamarbeten, utvecklingsbolag eller kvalificerade leverantörer. Kvalitet Kunskapshöjd. Projektet ska resultera i ny kunskap för företaget och vara ett FoUprojekt. Här efterfrågas att det tydligt framgår att projektet har kunskapshöjd, vilket innebär att ny kunskap för företaget utvecklas inom ramen för projektet. Kommersiellt användbara resultat. Här efterfrågas en tydlig koppling till marknadsbehov och konkurrensfördelar. Genomförbarhet. Företagets förutsättningar. Här efterfrågas att företaget har en stark finansiell ställning, god lönsamhet, uppbackat av kapital, ett gott rykte och är väletablerat. Affärsmässig kompetens, ledning, styrelse. Här efterfrågas erfaren företagsledning och kompetent styrelse. Kompetens, FoU. Här efterfrågas ett komplett, avancerat team. Realistiska mål. Här efterfrågas tydliga, mätbara, realistiska mål, möjliga att leverera på utsatt tid och baserade på lång erfarenhet av liknande projekt. Tillgång till relevanta resurser såsom, lab, verkstad, datorer. Här efterfrågas att nödvändiga resurser finns på plats med undantag av mindre kompletteringar. Aktivitetsplan, projekttid, persontid. Här efterfrågas en väl genomtänkt plan med milestones, deadlines, aktiviteter kopplade till kostnader etc. Genomarbetad budget. Här efterfrågas en detaljerad, rimlig och relevant budget kopplad till aktivitetsplanen. Finansiering, medfinansiering. Här efterfrågas medfinansiering, i form av eget arbete, eget eller externt kapital. Det måste tydligt och trovärdigt beskrivas hur medfinansieringen kan ordnas utan att riskera den löpande verksamheten. Exploaterbarhet Förmåga att kommersialisera FoU, affärsmodell etc. Här efterfrågas en god förmåga att kommersialisera projektresultatet,

17 Projektresultatet tillfaller företaget. Här efterfrågas att man tydligt kan visa att projektresultatet tillfaller företaget, t.ex. att FoU resultaten blir en integrerad del av tjänsten/varan/processen. Ökar tillväxten i företaget. Här efterfrågas en tydlig uppskattning av omsättningsökning och tillväxt kopplat till FoU resultatet. Detta innebär en exploateringsplan som visar hur resultatet från FoU projektet skall kunna bidra till tillväxt i företaget. Det är viktigt att företaget kan påvisa finansiella förutsättningar för exploatering av FoU-resultatet.

18 Bilaga 2 Erbjudande B, beskrivning av bedömningskriterier för Forska&Väx. Vid bedömningen av ett verifieringsprojekt kommer större vikt att läggas på exploateringskriteriet jämfört med bedömningen av ett förstudieprojekt. Relevans Motiverat av styrkt marknadsbehov. Här efterfrågas att marknaden är bra beskriven och behovet väldokumenterat. Stärker konkurrenskraften hos företaget. Här efterfrågas en bra beskrivning av konkurrensfördelar som förstudien, verifieringen eller det eventuella efterföljande FoUprojektet förväntas leverera till företaget: exempelvis förbättrad pris/prestanda i förhållande till nuvarande lösningar, stärkta immateriella tillgångar, minskade tillverkningskostad och förbättrade marginaler. Ökar kompetensen i tjänsteutveckling/varuframtagning/processutvecklingen. Här efterfrågas genererande av ny kunskap internt, en tydlig utveckling av det egna lärandet och av företagets organisation, som ex. rekrytering av relevant utvecklingskompetens eller etablerande av externa relationer till universitet, institut utvecklingspartners/kundsamarbeten, utvecklingsbolag eller kvalificerade leverantörer. Kvalitet Kunskapshöjd, förstudien eller verifieringen ska resultera i ny kunskap för företaget. Det eventuella efterföljande projektet skall vara ett FoU-projekt. Här efterfrågas att det tydligt framgår att förstudien, verifieringen eller det efterföljande FoUprojektet har kunskapshöjd, vilket innebär att ny kunskap för företaget utvecklas inom ramen för förstudien, verifieringen eller det efterföljande projektet. Dessutom ska företaget vara en lämplig mottagare av resultaten och ha relevant och tillräcklig kompetens. Kommersiellt användbara resultat. Här efterfrågas en tydlig koppling till marknadsbehov och konkurrensfördelar. Genomförbarhet. Företagets förutsättningar. Här efterfrågas att företaget har en stark finansiell ställning, god lönsamhet, uppbackat av kapital, ett gott rykte och är väletablerat. Affärsmässig kompetens, ledning, styrelse. Här efterfrågas erfaren företagsledning och kompetent styrelse. Kompetens, FoU. Här efterfrågas ett komplett, avancerat team. Realistiska mål. Här efterfrågas tydliga, mätbara, realistiska mål, möjliga att leverera på utsatt tid. Aktivitetsplan, projekttid, persontid. Här efterfrågas en väl genomtänkt plan med milestones, deadlines, aktiviteter kopplade till kostnader etc. Genomarbetad budget. Här efterfrågas en detaljerad, rimlig och relevant budget kopplad till aktivitetsplanen. Exploaterbarhet

19 Förmåga att kommersialisera FoU, affärsmodell etc. Här efterfrågas en god förmåga att kommersialisera projektresultatet Förstudieresultatet tillfaller företaget. Här efterfrågas att man tydligt kan visa att förstudieresultatet eller resultatet från verifieringen stannar i företaget, t.ex. att de immateriella tillgångar som utvecklats inte säljs vidare, eller att resultaten blir en integrerad del av tjänsten/varan/processen. Projektets resultat kopplat till tillväxt i företaget. Här efterfrågas en beskrivning av hur förstudieresultatet skall kunna bidra till en framtida tillväxt i företaget. Det är viktigt att företaget kommer att ha och kan påvisa finansiella förutsättningar för att kunna exploatera FoU-resultatet så som intäkter från försäljning och/eller ägare som har förmåga samt vilja att satsa kapital på kommersialisering av FoU-resultatet. För ett verifieringsprojekt skall det göras troligt att projektresultatet ökar tillväxten och konkurrenskraften i företaget.

20 Bilaga 3 Erbjudande C, beskrivning av bedömningskriterier för Forska&Väx. Relevans Marknadsbehov, här bedömer VINNOVA främst om förslaget är baserat på ett potentiellt behov på marknaden, och om projektet kan leda fram till ökad kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Kvalitet Ny kunskap för företaget. Här bedöms om behovsanalysen/förstudien adresserar ett problem inom ett för företaget nytt område och om ny kunskap för företaget utvecklas inom ramen för behovsanalysen eller förstudien. Kommersiellt användbara resultat. Centralt är också hur kommersiellt användbar behovsanalysen och en eventuell efterföljande förstudie eller ett efterföljande FoU-projekt är för företaget. Genomförbarhet Realistiska mål. Här efterfrågas tydliga, mätbara och för projektet realistiska mål, möjliga att uppnå på utsatt tid. Aktivitetsplan, projekttid, persontid. Här efterfrågas en väl genomtänkt plan med aktiviteter, tider och persontid. Personer som ska arbeta i projektet bör anges. Genomarbetad budget. Här efterfrågas en relevant budget kopplad till aktivitetsplanen.

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Höstens ansökningsomgång. Forska&Väx Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

Höstens ansökningsomgång. Forska&Väx Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2009-07-14 Höstens ansökningsomgång Forska&Väx 2009 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling med särskilt budgetutrymme avsatt för satsningar på miljö- och energiteknikområdet

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext Forskning och utveckling i små och medelstora företag - stöd till forskningsinsatser för hållbar tillväxt Utlysningstext Ansökningsperiod för FoU-kort Avancerat: 2012-09-17 2012-10-31 Löpande ansökningar

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Forskning och utveckling i små och medelstora företag

Forskning och utveckling i små och medelstora företag Forskning och utveckling i små och medelstora företag - stöd till forskningsinsatser för hållbar tillväxt Utlysningstext Ansökningsperiod för FoU-kort Avancerat: 2018-08-01 2018-10-02 Löpande ansökningar

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Myfab SME Access 2010

Myfab SME Access 2010 1 2010-09-07 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT. 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

VINNOVAS nationella program för små och medelstora företag. Kista 2009-05-26

VINNOVAS nationella program för små och medelstora företag. Kista 2009-05-26 VINNOVAS nationella program för små och medelstora företag Anne Löfquist Kista 2009-05-26 Forska&Väx Program som främjar forskning, g j g, utveckling och innovation hos små och medelstora företag Forska&Väx

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Banbrytande idéer inom industriell utveckling UTLYSNING 1 (9) Banbrytande idéer inom industriell utveckling Förstudier och hypotesprövningar för att ge förutsättningar för innovationer som kan bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industriell

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa

Innovationer för framtidens hälsa 1 2008-04-28 (rev. 2008-05-26) Utlysning inom programmet Innovationer för framtidens hälsa En satsning på: Forsknings- och innovationsprojekt Forsknings- och innovationsmiljöer Steg 1 idéskiss 2008 2 1.

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

Stöd till innovatörer 2018

Stöd till innovatörer 2018 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-11-21 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer 2018 En utlysning för organisationer som kan stödja enskilda innovatörer och uppfinnare VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

UTLYSNING 1 (10) [ ] [ ] Innovativa Startups. Steg 1 Våren En utlysning inom programmet Innovativa Startups

UTLYSNING 1 (10) [ ] [ ] Innovativa Startups. Steg 1 Våren En utlysning inom programmet Innovativa Startups UTLYSNING 1 (10) Innovativa Startups Steg 1 Våren 2019 En utlysning inom programmet Innovativa Startups UTLYSNING 2 (10) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...

Läs mer

Normkritisk innovation 2018

Normkritisk innovation 2018 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-12-15 2017-05257, 2017-05259 Reviderad Normkritisk innovation 2018 Jämställdhet och jämlikhet som drivkraft för innovation och hållbar tillväxt En utlysning inom

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Finansieringsmöjligheter Västra Götalandsregionen

Finansieringsmöjligheter Västra Götalandsregionen Finansieringsmöjligheter Västra Götalandsregionen Koncernstab Regionalutveckling 29 augusti, 2017 Industriell Dynamik Finansieringserbjudanden -Västra Götalandsregionen Såddfinansiering Konsultcheckar

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2018-01-12 2014-04036 Reviderad 2017-12-19 Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Läs mer

Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (13) Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2018 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Smartare Elektroniksystem är en del av Vinnova,

Läs mer

INNOVAIR, Nationellt strategiskt innovationsprogram för flyg, 2

INNOVAIR, Nationellt strategiskt innovationsprogram för flyg,   2 SMF Flyg-programmet Syftet med denna utlysning i SMF Flyg-programmet Föreliggande, sker inom ramen för Innovair 1 och det Nationella flygforskningsprogrammet (NFFP). SMF-satsningen är kopplad till NRIA

Läs mer

Innovationsprojekt i företag Ett erbjudande för små och medelstora företag

Innovationsprojekt i företag Ett erbjudande för små och medelstora företag UTLYSNING 1 (15) Innovationsprojekt i företag Ett erbjudande för små och medelstora företag UTLYSNING 2 (15) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet...3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...5 3 Vem

Läs mer

Innovativa startups Fas 1

Innovativa startups Fas 1 Innovativa startups Fas 1 6 december 2016 Diarienummer 2016-04714 Revisionshistorik efter publicering Datum Ändring Innehållsförteckning 1 Erbjudandet i korthet 4 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 4 3 Vem riktar

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2019-04-19 2017-02398 Reviderad 2017-09-12 Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag Innovationsprojekt i företag 6 december 2016 Diarienummer 2016-04662 Revisionshistorik efter publicering Datum Ändring Innehållsförteckning 1 Erbjudandet i korthet 4 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

SIP BioInnovation. Hypotesprövning Steg 1 UTLYSNING 1 (10)

SIP BioInnovation. Hypotesprövning Steg 1 UTLYSNING 1 (10) 1 (10) SIP BioInnovation Hypotesprövning Steg 1 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. BioInnovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 5 3 Vem riktar

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

Bygginnovationen

Bygginnovationen UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-01-19 2015-06960 Reviderad 2016-09-27 Bygginnovationen 2016-2018 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag Innovationsprojekt i företag Öppen mellan 16 januari till 20 mars 2018 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet...3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...4 3 Vem riktar sig utlysningen till?...4 4 Vad

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

UTLYSNING 1 (11) Innovativa Startups. Steg 1 hösten 2019

UTLYSNING 1 (11) Innovativa Startups. Steg 1 hösten 2019 UTLYSNING 1 (11) Innovativa Startups Steg 1 hösten 2019 UTLYSNING 2 (11) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Varför finansierar Vinnova startups?... 4 3 Vad vill vi att ni ska åstadkomma?... 4 4 Vem

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2013-08-20 2013-00989 Reviderad 2013-01850 AO Datum för revidering VINN NU 2013 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst En utlysning

Läs mer

Internationell samverkan för innovationer med aktörer i Brasilien i samverkan med SENAI

Internationell samverkan för innovationer med aktörer i Brasilien i samverkan med SENAI UTLYSNING 1 (11) Internationell samverkan för innovationer med aktörer i Brasilien i samverkan med SENAI Förstudiebidrag inför gemensamma forsknings- och innovationsprojekt inom området bioekonomi En utlysning

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-03-01 2016-05332 Reviderad 2017-03-22 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering VERKET FÖR

Läs mer

Smartare elektroniksystem

Smartare elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Smartare elektroniksystem Forsknings- och innovationsprojekt 2019 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PROGRAMINFORMATION Datum Vår referens Sida 2010-03-26 Dnr: 10-2324-4 1(5) Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PTS innovationstävling Kommunikationsmyndigheten PTS efterlyser nya

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2008-03-03 Utlysning Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer Steg 2 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312)

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 1 Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Smartare elektroniksystem.

Smartare elektroniksystem. UTLYSNING 1 (13) Smartare elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2019 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem. Det strategiska innovationsprogrammet Smartare

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Internationell samverkan för innovationer med aktörer i Brasilien i samverkan med FAPESP

Internationell samverkan för innovationer med aktörer i Brasilien i samverkan med FAPESP UTLYSNING 1 (10) Internationell samverkan för innovationer med aktörer i Brasilien i samverkan med FAPESP Bidrag inför gemensamma forskningsoch innovationsprojekt En utlysning inom programmet för Globala

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-05-15 2014-04036 Reviderad 2017-05-11 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2017 1 Sammanfattning Utlysningen riktar

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING Datum [2018-01-16] Diarienummer 2017-02398 Reviderad [2018-12-21] Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet 2 (8) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill

Läs mer

Strategiska forskningsoch innovationsagendor

Strategiska forskningsoch innovationsagendor 1 2012-04-27 Strategiska forskningsoch innovationsagendor Utlysning av bidrag för att ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Utlysning Social innovation våren 2016

Utlysning Social innovation våren 2016 1 (7) 20150107_v2 Utlysning Social innovation våren 2016 Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka och agera. Behovet av nya lösningar är stort. Genom denna

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

UTLYSNING 1 (11) Reviderad Innovativa Startup. Steg 2 våren 2019

UTLYSNING 1 (11) Reviderad Innovativa Startup. Steg 2 våren 2019 UTLYSNING 1 (11) Innovativa Startup Steg 2 våren 2019 UTLYSNING 2 (11) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Varför finansierar Vinnova startups?... 4 3 Vad vill vi att ni ska åstadkomma?... 4 4 Vem

Läs mer

Utlysning. Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Utlysning. Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården 1 2009-03-04 Utlysning Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården för kommersialisering av idéer från HoS och introduktion av nya innovationer inom HoS 2 Inbjudan Härmed inbjuds hälso- och sjukvården

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2018-03-26 2018-01786 Reviderad [Datum för revidering] Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

Starta er AI-resa. Små och medelstora företag och offentliga organisationer kan söka för ett första innovationsprojekt inom artificiell intelligens

Starta er AI-resa. Små och medelstora företag och offentliga organisationer kan söka för ett första innovationsprojekt inom artificiell intelligens UTLYSNING 1 (12) 201901292 Starta er AIresa Små och medelstora företag och offentliga organisationer kan söka för ett första innovationsprojekt inom artificiell intelligens En utlysning inom Vinnovas satsning

Läs mer