Myfab SME Access 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myfab SME Access 2010"

Transkript

1 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT.

2 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Med hjälp av analyser som identifierar hinder och möjligheter i systemen utformas program och utlysningar inom områden med tillväxtpotential. Dessa kan gälla både behovsmotiverad forskning och olika typer av aktörssamspel. VINNOVA har 2010 startat programmet Möjliggörande IKT. Syftet med programmet är att bidra till forskningsresultat som ger nya lösningar baserade på informations- och kommunikationsteknik, IKT. Resultaten från programmet avser att bidra till att stärka svenskt näringslivs internationella konkurrenskraft. Programmets mål är att bidra till utveckling av bl.a. innovativa tekniker, arkitekturer, metoder och verktyg som möjliggör utveckling av avancerade produkter och tjänster som bygger på informations- och kommunikationsteknik. Det sker genom finansiering av forskning i samarbeten mellan akademi, forskningsinstitut och industri. Programmet innebär ett aktivt deltagande för att åstadkomma systemeffekter, inte bara genom stöd till FoU-projekt utan även genom stöd till hela eller viktiga delar av innovationssystemet. Det innebär i sin tur spridning och användning av produkter och tjänster baserade på projektresultat till andra företag och branscher. Målet med programmet är därmed stärka svenskt näringsliv för att bidra till att Sverige behåller en ledande position eller på sikt blir världsledande, inom informations- och kommunikationsområdet. Inom programmet Möjliggörande IKT, har VINNOVA under år 2010 öppnat utlysningen Myfab SME Access Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på utlysningens webbsida på under Utlysningar. VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer dock att göras under de två sista veckorna innan respektive deadline. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta aktuell information på utlysningens webbsida. 2. Vilka utlysningen Myfab SME Access 2010 riktar sig till Utlysningen Myfab SME Access 2010 vänder sig till små och medelstora företag i Sverige som vill utnyttja den infrastruktur som byggts upp i Sverige inom akademin för att tillverka i renrum. Syftet är att främja och möjliggöra samarbete mellan de svenska små och medelstora företagen inom detta område och akademin. Detta för att skapa en starkare svensk kontext med ett större utnyttjande av infrastrukturen och samtidigt stärka konkurrenskraften hos de deltagande företagen. 3. Beskrivning av Myfab SME Access Bakgrund och motiv

3 3 Myfab är en nationellt distribuerad infrastruktur av kompetens och resurser för internationellt ledande avancerad elektronik, material- och halvledarteknik från renrumslaboratorier med gemensam rutin för bokning och processer. Myfab-samarbetet mellan Electrum, MC2 och Ångström har finansierats av VINNOVA i samarbete med KAW, SSF och VR. Mer än 130 företag har använt Myfab de senaste fem åren. 30 spin-off företag har startat från Myfab. Ett exempel på ett spin-off från Myfab är Silex, ett världsledande foundry för mikromekanik. Myfab innebär en möjlighet för svenska små och medelstora företag att skaffa affärsmässiga försteg genom att använda sådan kunskap och teknik i sina produkter och lösningar. Dock, ofta har små och medelstora företag begränsade resurser och kan vara tveksamma inför risken att kosta på sig att införa avancerad elektronik, material- och halvledarteknik för sina teknikplattformar, produkter och/eller lösningar. Med VINNOVA som stöd och medfinansiär förväntas denna tröskel att sänkas för många företag. 3.2 Syfte Syftet med utlysningen Myfab SME Access 2010 är att stimulera små och medelstora företag i Sverige att införa avancerad elektronik, material- och halvledarteknik för sina teknikplattformar, produkter och/eller lösningar. 3.3 Effekt- och resultatmål VINNOVA betraktar finansiering av innovationsprojekt och behovsmotiverad FoU som investeringar som på sikt ska främja en hållbar tillväxt i Sverige. VINNOVA förväntar sig att Myfab SME Access 2010 ger ökad spridning och användning av produkter och tjänster baserade på Myfabs resurser och kompetens till fler företag och branscher. Ett förväntat resultatmål för utlysningen år 2010, är minst två nya produktkoncept från svenska små och medelstora företag senast år 2012 som resulterar i utveckling av nya produkter och/eller lösningar. Ett förväntat effektmål för utlysningen år 2010, är minst en ny produkt senast år 2016 som resulterar i intäkt av försäljning och/eller licensiering. 3.4 Genomförande Projekt inom denna utlysning ska genomföras tillsammans med Myfab. Företaget måste visa att projektet svarar mot ett marknadsbehov och syftar till att främja utveckling av nya eller bättre produkter, tjänster och processer för kund. Projektet skall ha koppling till det sökande företagets affärsverksamhet och vara väl förankrat i en god kännedom om marknaden. Projektet ska gärna stärka företagets tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft på en internationell marknad. Företagen får en faktura från huvudlabbet det anlitar inom Myfab. De eventuellt andra inblandade Myfab-labben och instituten blir underkonsulter som fakturerar huvudlabbet.

4 4 Företagets bidrag från VINNOVA uppgår till max 50% av det belopp som offereras från Myfab. Projektet skall vid ansökan bifoga offerten från Myfab och vid sin slutrapport bifoga fakturan från Myfab. Om denna faktura understiger offerten, skall företaget återbetala differensen så att VINNOVAs beviljade finansiering utgör maximalt 50 % av fakturan från Myfab. Övriga kostnader i projektet utanför Myfab-fakturan finansieras inte av VINNOVA. Medlen går i första hand för att täcka kostnader i renrummen (kopplade till LIMS). En liten del av budgeten kan också användas till institut eller forskningsresurser i kringområden, men dessa resurser administreras i så fall genom Myfab. Dessa kringtjänster skall dock hållas på en låg nivå, maximalt 10 % av totaltbudgeten. Det skall inte vara meningen att programmet överutnyttjas av instituten. Projektet måste startas senast 6 månader efter beviljande av medlen och avslutas inom 24 månader från projektets start. I det fall ett projekt inte kommer igång eller slutförs så är företaget återbetalningsskyldiga till VINNOVA. Sammanfattning: Företaget: Kontaktar Myfab, via dess hemsida eller genom ett av dess lab. Skriver ansökan med hjälp av labbet genom dess SME kontaktperson. Genomför projektet tillsammans med labbet (en viss del av genomförandet bör företaget delta i). Får upp till 50 % av fakturan från Myfab betald av VINNOVA. Beloppet får inte överstiga den budgeterade kostnaden i ansökan. Rapporterar till VINNOVA Myfab (genom sina respektive SME kontaktpersoner): Hjälper företaget att upprätta en preliminär processplan och att beräkna processkostnaderna Validerar att projektet är genomförbart till VINNOVA Kontaktpersonen håller i kontakter med företaget, samt bistår företaget med det projektstöd (ledning / utförande) som krävs för projektets genomförande VINNOVA: Granskar och beviljar ansökan. Följer upp projektets resultat och effekter Institut: Underleverantörer Fakturerar Myfab-labbet som är huvudlabbet i det relevanta projektet. Person inom institut kan i förekommande fall utses som små och medelstora företagkontaktperson. Detta regleras då genom konsultavtal, som ett projekt inom Myfab-labbet. Företag kan om de vill utnyttja instituten att utföra delmoment i uppdraget, istället för att utföra dessa själva. 4. Tidplan för utlysningen Följande tider gäller för utlysningen. Observera att ändringar kan göras:

5 5 Denna utlysning, Myfab SME Access 2010 Öppningsdatum: Sista ansökningsdag: , kl Sista datum för beslut: Tidigaste datum för projektstart: Utlysningens budget Utlysningen Myfab SME Access 2010 kommer att finansieras av VINNOVA med upp till 3 miljoner kronor, vilka utbetalas under år Krav på projekten Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma ifråga för VINNOVAs prövning: Beviljade projekt inom Myfab SME Access 2010 ska: Ligga i linje med den del av programmet som utlysningen avser och tydligt bidra till att uppfylla utlysningens och programmets mål. Kundvärdet, affärsnyttan och konkurrenssituationen för den affär som komponenten skall stödja måste vara tydligt beskriven. genomföras av ett projektteam bestående av Myfabs personal, i samarbete med personal från sökande små och medelstora företag, i aktiv samverkan mellan sökande små och medelstora företag och ett eller flera av laboratorierna i Myfab. startas senast 6 månader efter beviljande av medlen avslutas inom 24 månader från projektets start Projekten inom Myfab SME Access 2010 skall ha forsknings- eller utvecklingskaraktär. Rena produktionsarbeten utförs inte inom programmet. Däremot kan en del av ett projekt innehålla en studie för anpassning mot processer som är möjliga hos ett foundry. Bidrag inom Myfab SME Access 2010 kan ges till: Utbildning till små och medelstora företags; i form av renrumsutbildning och utbildning på utrustning i labben. Framtagning av kravspecifikation för komponent (max kr) Design (max kr) Maskframtagning (inom Myfab, ej på externa foundrys) Processning Analyser (inom Myfab) Kapsling Säkerställa processer mot framtida foundrys. (max kr) Bidrag inom Myfab SME Access 2010 ges inte till: Ren serie/volymsproduktion. Det är viktigt att projekten avgränsas väl och att det rör sig om forskning eller utveckling. Det är viktigt att ingen konkurrenssituation mot Silex, Svedice eller liknande företag uppstår. Utrustning utanför LIMS med mer än 10 % av budget.

6 6 Validering Kommersialisering Hyra av utrymme i labben allmän företags- och produktutveckling d.v.s. projekt som har karaktären av affärsutveckling, marknadsföring, löpande drift, installation av utrustning, kvalitetssäkring som är för verksamheten normalt förekommande modifiering av företagets tjänster, varor eller processer när detta inte kräver utveckling av ny kunskap eller bruk av befintlig kunskap på ett väsentligen nytt sätt projekt som huvudsakligen omfattar utbildningsinsatser och kurser Storlek på projekt Projektet ska innehålla en Myfab-del, med processplanering och processning som faktureras av Myfab till företaget. VINNOVA kan bevilja finansiering med upp till 50 % till företaget av Myfab-delen av projektkostnaderna, såsom angivet i ansökan. VINNOVA:s finansiering per projekt förväntas ligga inom intervallet SEK. Projektet kan även innehålla andra delar som inte faktureras Myfab. Dessa finansieras inte av VINNOVA inom ramen för utlysningen. Det är inte meningen att VINNOVA:s utlysning MyFab SME Access 2010 ska subventionera verksamhet som konkurrerar med kommersiella foundries. Storleken på Myfab-delen av projekten är begränsad, så att det bedöms saknas risk att det för konkurrens med foundrys. Summor per projekt, bedöms vara tillräckligt små för att inte riskera att ett foundry skulle ha velat åta sig uppdraget. 7. Krav på sökande Krav för samtliga erbjudanden Sökande företag måste ingå i definitionen för små och medelstora företag (SMF). Med SMF avses i MyFab SME Access 2010 ett företag som: har max 250 anställda är koncernmässigt oberoende 1 har högst 50 miljoner euro i årsomsättning eller högst 43 miljoner euro i balansomslutning Forskningsinstitut, utvecklingscentra, högskolor, universitet, kommuner, landsting eller motsvarande vars verksamhet bedrivs i aktiebolagsform räknas i detta sammanhang inte som SMF. Ovanstående aktörer är däremot välkomna att delta i projekten som samarbetspartners. Projektledaren som ansvarar för rapportering till VINNOVA ska vara anställd på företaget. Sökande företag måste ha en kapacitet både personellt och ekonomiskt som gör det troligt att 1 Med koncernmässigt oberoende menas att företag som är stödberättigade inte får ägas till mer än 25 % av ett eller flera företag som inte uppfyller definitionen av ett SMF. Begränsningen kan överskridas när företaget är delägt av offentliga investmentbolag, riskkapitalbolag och institutionella investerare. För detaljerad information se förordning (2008:762).

7 7 det sökta beloppet för projektet kan leda till avsett resultat. Sökande företag får maximalt ha mottagit stöd från VINNOVA motsvarande 10 miljoner kronor de senaste fem verksamhetsåren. Företaget ska vara ett befintligt aktiebolag som är registrerat hos Bolagsverket minst 1 år före tidpunkten för ansökan till VINNOVA. Företaget ska ha haft aktiv verksamhet under denna tid. Företaget ska det senaste verksamhetsåret ha en omsättning på minst 1 miljon kronor baserat på fakturering eller eget kapital på minst 1 miljon kronor. 8. Villkor Företaget får bidrag på offerten från Myfab för Myfab-delen av det ansökta projektet, efter beviljande från VINNOVA. Dock högst upp till 50% av beloppet på offerten. Projektet ska vid sin slutrapport bifoga fakturan från Myfab. Ifall denna faktura understiger offerten, skall företaget återbetala medel till VINNOVA så att VINNOVA:s finansiering utgör maximalt 50 % av fakturan från Myfab, för Myfab-delen av det ansökta projektet. Övriga kostnader i projektet utanför Myfab-fakturan finansieras inte av VINNOVA. Företagets egna insatser i projektet ska utgöra minst återstående betalning av av Myfabs faktura, för Myfab-delen av projektet så som beskriven i ansökan. En del av fakturan kan utgöras av förfinad processplanering för processer som ska användas i projektet enligt ansökans mål och syfte. Företaget ska dessutom finansiera aktiviteter så att projektmålen kan nås och utlysningens krav på projekt uppfylls. Företaget ska finansiera projektet för att uppnå såväl affärsmässiga mål som tekniska mål såsom beskrivet i ansökan. Detta för att uppfylla det beskrivna kundvärdet, affärsnyttan och konkurrensfördelar för den lösning som skall stödjas av tekniken framtagen i projektet, som beskrivet i ansökan. Företagets del av finansieringen, av projektet i sin helhet, ska vara säkerställd och tydligt presenterad i ansökan. För detta erbjudande från VINNOVA gäller att företaget, inom ramen för projektets ekonomi, kan anlita extra extern expertis utöver Myfab-delen av projektet. Sådan extra extern expertis ska finansieras av det ansvariga företaget. Samtliga kostnader i projektet ska vara reviderbara. Kostnader som är upparbetade före VINNOVA:s beslut godtas inte. Kreditupplysning kommer att tas på sökande företag. Företaget ska även, upp till fem år efter projektets löptid, proaktivt och på eget initiativ, informera VINNOVA om positiva effekter av projektet, av affärsmässig natur, så som till exempel produktlanseringar, till exempel i form av att företaget meddelar VINNOVA om press-releaser. 9. Hur man ansöker Ansökan om medel skickas till VINNOVA, som också är huvudman för programmet. VINNOVA granskar och beslutar om vilka projekt som skall beviljas medel.

8 8 Labbet inom Myfab som kommer att vara inblandat till huvuddelen av processningen måste dock ge en kvittens till VINNOVA om att projektet passar in i programmet, och att det är genomförbart. Företaget skall alltså ta kontakt med Myfab innan ansökan lämnas in. Företaget får också hjälp av kontaktpersonen på huvudlabbet att göra budgeten för processningen i labbet. En kontaktperson för företagen skall finnas på respektive lab. Denna person ansvarar för de projekten som har det egna labbet som huvudlab. (På Electrum kan denna person finnas i antingen KTH eller Acreos organisation. Personen utses av dekan och labchef). Denna kontaktperson hjälper också företaget att formulera en preliminär processplan och en budget till ansökan i förekommande fall, samt ger kvittens till VINNOVA om att ansökan är godkänd från labbets håll. Arbetet inför ansökan med den preliminära processplanen som krävs redovisad i ansökan, finansieras inte av VINNOVA. Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Var ute i god tid eftersom det kan bli kö under sista timman. Efter denna tidpunkt får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. För information om innehåll i ansökan, se Ansökans innehåll nedan. 10. Bedömning Ansökningarna/skisserna bedöms av VINNOVA, eventuellt i samråd med relevant labchef. VINNOVA fattar det formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande. Företagets projektansökan kommer att bedömas i konkurrens med andra ansökningar. Bedömningen sker primärt utifrån den skriftliga ansökan till VINNOVA. Sökanden kan också komma att intervjuas av VINNOVA. Bedömningen görs under sekretess av såväl intern som eventuell extern expertis. Eventuella externa experter tillsammans med VINNOVA:s interna bedömare ger rekommendationer, varefter VINNOVA fattar beslut. Bidrag lämnas med stöd av förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. VINNOVA tillkännager, efter varje bedömningstillfälle, vilka som blivit beviljade finansiering. Enligt förordningen (2000:1132) med instruktion för Verket för innovationssystem, 9, gäller att Beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om medel inte kan överklagas. Beträffande kriterier vid bedömningen, se Bedömningskriterier nedan.

9 9 11. Sekretessfrågor, juridisk information Ansökningar till denna utlysning är som huvudregel allmänna handlingar, som allmänheten har rätt att ta del av. Detta gäller även ansökningar som avslås. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som bör sekretessbeläggas. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. 12. Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att tillämpas av VINNOVA vid bedömning av ansökningarna: 1. Behov och möjligheter. VINNOVA bedömer om projektet har ett tydligt behov med möjlighet för tillväxt och ökad konkurrenskraft för företaget. Att: Projektet stimulerar små och medelstora företag i Sverige som vill pröva på att tillverka i renrum, samt att generera nya företagskunder till Myfabs renrum, detta samtidigt som företagens konkurrenskraft kan stärkas. Projektet har en tydlig koppling till företagets affärsverksamhet (befintlig eller ny). Projektet är väl förankrat i kunskap om marknadens behov. Marknaden och möjligheten för tillväxt ska tydligt beskrivas och marknadsbehovet väl dokumenteras. Konkurrenssituationen (marknad och teknik) är tydligt beskriven. Projektet stärker företagets internationella konkurrenskraft. En övertygande beskrivning ges på konkurrensfördelar som resultatet av projektet avser att ge, exempelvis förbättrad pris/prestanda i förhållande till nuvarande lösningar, minskad miljöbelastning, stärkta immateriella tillgångar, minskade tillverkningskostnader och förbättrade marginaler 2. Kvalitet. VINNOVA bedömer kvalitet med avseende på potentiell innovation, teknisk & vetenskaplig kvalitet och originalitet, nyhetsvärde, affärsmodell samt kvalitet avseende kunskapshöjd och förnyelse av kunskap och kompetens. Att: Projektet leder till nya möjligheter, särskilt från företag som inte tidigare har använt egen innovativ halvledarteknik. Projektet resulterar i exempelvis nya produkter, tjänster eller processer. Projektet tillför företaget ny kunskap.

10 10 Projektet bidrar till att öka företagets förmåga (kunskap, kompetens, teknik) att utveckla nya produkter, tjänster och processer, exempelvis genom att etablera samarbete med externa partners inom FoU. 3. Genomförbarhet. VINNOVA bedömer företagets förmåga att genomföra projektet. Att: Företagets och projektteamets ledarskap, kompetens och nätverk väl svarar mot behoven och har tillgång till relevant affärsmässig och teknisk kompetens. Kan styrkas av tidigare erfarenhet av framgångsrikt företagande. Myfab-delen av projektet bör ju stödjas av även Myfabs kompetens Projektplanen är realistisk och av god kvalitet. Projektplanen ska innehålla väl genomarbetade realistiska mål, med en tydligt beskriven tid- och aktivitetsplan samt budget. Budgeten ska ha en tydlig koppling till aktivitetsplanen. Att finansieringen uppdelat på sökt belopp och medfinansiering är tydligt beskriven. Medfinansiering skall anges. Företaget har en tillräckligtgod finansiell ställning, lönsamhet och säkerställd kapitalförsörjning. Syftet är att bedöma om företaget kan tillgodogöra sig VINNOVA:s finansiering och klara en medfinansiering utan att riskera den löpande verksamheten. Företaget har tillgång till den utrustning som krävs för projektets genomförande, exklusive Myfab-delen Produktkonceptet är tillräckligt tekniskt och affärsmässigt moget för start för produktutveckling efter projektets slut 4. Exploaterbarhet/nyttiggörande. VINNOVA bedömer företagets förmåga till exploatering och nyttiggörande av projektets resultat, d.v.s. att från ett projektresultat kommersiellt nå ut till marknaden. Att: Det finns en tydlig beskrivning av hur projektet kan öka företagets tillväxt och internationella konkurrenskraft. Det finns en tydlig uppskattning av omsättningsökning och tillväxt kopplat till projektresultatet skall anges. Företaget visar finansiella förutsättningar för att kunna exploatera resultatet. Företaget kommer att äga och kan skydda projektresultatet. Bedömning av beskrivning av marknad och kunder för företaget och den tänkta produkten/lösningen. VINNOVA lägger stor vikt vid att den sökande tydligt redogör för om och i så fall hur projektet förhåller sig till pågående eller planerad verksamhet inom EU:s ramprogram och andra större internationella satsningar. Kriterierna kommer också att återkomma i uppföljningar, utvärderingar och effektanalyser. 13. Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas: en projektbeskrivning

11 11 en personalbilaga en offert från Myfab på Myfab-delen av det ansökta projektet. Endast dessa ovanstående nämnda bilagor kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i pdf-format. Projektbeskrivningen ska vara på maximalt 10 st. A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska eller engelska och omfatta följande: Projekttitel på svenska och engelska Sammanfattning Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte Projektets mål kopplat till utlysningens mål Projektets förväntade resultat och nytta. Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på. T ex vilket problem som projektet avser att lösa/angelägenhetsgrad/vem gynnas av en lösning och kundvärdet, affärsnyttan och konkurrenssituationen för den affär som lösningen skall stödja.) Angreppssätt Genomförandeplan för projektet inkl tids- och aktivitetsplan, resursplan, budget m.m. Organisationnr och arbetsställe för de olika parterna i projektet I projektbeskrivningen ska genus-, jämställdhets- och mångfaldsaspekter beskrivas. I den mån aspekterna inte bedöms som relevanta, ska detta kommenteras. Ansökan ska innehålla projektsyfte, projektmål, projektplan, projektkostnader och finansiering. Projektet ska innehålla en Myfab-del, alltså den del som Myfab fakturerar företaget. Projektet kan även innehålla en övrig projektdel, utöver processplanering och processning i Myfab. Den övriga projektdelen ska syfta till att nå ända till projektmål vilka är relaterade till affärer för företaget. Myfab-delen av projektet, ska redovisas i form av processmål, preliminär processplan och processkostnader. Det ska alltså framgå vilka delar av projektets mål, aktiviteter och kostnaderna som utgör arbete i Myfab. Den preliminära processplanen som angiven i ansökan kan erfarenhetsmässigt behöva revideras under projektets utförande. Därför måste det finnas realistiska marginaler i ansökan med avseende på formuleringen av projektmålen, projektplanen och projektkostnaderna, detta både för Myfab-delen och projektet i sin helhet. Projektsyftet ska beskrivas, detta i såväl affärsmässiga som tekniska termer. Varför behövs och passar: Projektet affärsmässigt, för det sökande företaget Den tänkta lösningen tekniskt Myfabs resurser VINNOVA:s finansiering. Projektmålen ska redovisas, detta i såväl affärsmässiga mål som tekniska mål. Angivna mål ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta.

12 12 Projektplanen ska redovisas som leder till projektmålen. Projektplanen ska innehålla tidsatta arbetspaket/milstenar, tidsatta personresurser/roller/kompetenser samt ingående organisationer /(företaget, Myfab, externa konsulter ) Projektkostnaderna och resurserna ska redovisas som krävs för att utföra projektplanen. Kostnaderna ska redovisas i fyra olika tabeller: 1. Olika kostnadsslag (fasta, rörliga) och summerat. 2. Arbetspaket eller milstenar och summerat. 3. Personresurser/roller/kompetenser och summerat 4. Organisation (företaget, Myfab, externa konsulter ) och summerat. Projektfinansieringen ska redovisas som täcker projektkostnaderna. VINNOVA kan finansiera med upp till 50 % av Myfabs faktura, alltså Myfab-delen av projektkostnaderna. Dock kan VINNOVAs finansiering inte överstiga det belopp som är ansökt i ansökan. Personalbilagan ska innehålla relevanta CV för projektledaren och nyckelpersoner i projektteamet. För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Personalbilagan ska per person vara på max 1 A4-sida med 12 punkters text. 14. Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är Ulf Öhlander, utlysningsansvarig Tel Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är VINNOVAs IT-support, tel ,

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext Forskning och utveckling i små och medelstora företag - stöd till forskningsinsatser för hållbar tillväxt Utlysningstext Ansökningsperiod för FoU-kort Avancerat: 2012-09-17 2012-10-31 Löpande ansökningar

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312)

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 1 Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2014-05-05 Dnr: 14-4044 1(17) PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Version 2013-06-14 Hållbara tillverkningssystem som är kapabla att producera innovativa miljövänliga och säkra produkter FoU-program för att säkra konkurrenskraftig

Läs mer