Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobilitet, mobil kommunikation och bredband"

Transkript

1 Reviderad Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera och dra nytta av EU:s forskningsprogram.

2 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed forskare på universitet, högskolor och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt inom området mobilitet, mobil kommunikation och bredband. I denna utlysning vänder vi oss mot två forskningsområden som identifierats som angelägna i en dialog med representanter från IT- och telekombranschen, universitet, högskolor och forskningsinstitut. De två forskningsområdena är "Framväxt av tjänster i nät och terminaler" och "Speciella insatser för att samverka med, komplettera och dra nytta av EU:s forskningsprogram t ex 7:e ramprogrammet". Demonstration ingår som en viktig del av utlysningen, varför test och demonstration av forskningsresultaten i en systemomgivning är viktigt. För att få maximal utdelning på VINNOVAs insatser, krävs en fokusering på områden där Sverige är, eller har förutsättningar att bli världsledande forskningsmässigt och industriellt på kort och på lång sikt. VINNOVAs mål är att bidra till en hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Program och utlysningar utformas inom områden med tillväxtpotential, där möjligheter och hinder identifierats med hjälp av analyser. Utlysningarna utformas sedan så att de så långt som möjligt undanröjer hinder och tar vara på möjligheter. Alla VINNOVAs utlysningar har effektmål, både kortsiktiga och långsiktiga, för vad som skall åstadkommas samt övergripande hur projekten bidrar till hållbar tillväxt. Dessa mål utvärderas kontinuerligt. För inbjudan finns avsatt en budget på 60 miljoner kronor över tre år. Sista dag att lämna in ansökan är Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl denna dag! Information om denna utlysning samt förutsättningar och villkor för deltagande framgår av följande utlysningstext. Denna finns även på utlysningens webbsida på Här finns också aktuella uppgifter om tider samt länk till den elektroniska ansökningsfunktionen. OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer dock att göras under de två sista veckorna innan utlysningen stänger. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför stängningen hämta den aktuella versionen på utlysningens webbsida. Stockholm, maj 2007 Per Eriksson Generaldirektör Jonas Wallberg Enhetschef

3 3 2. Utlysningens syfte Syftet med utlysningen är att förbättra den svenska IT- och telekombranschens konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv genom att stödja behovsmotiverade FoUinsatser. Det övergripande målet är att bidra till att Sverige förblir en ledande IT- och telekomnation med hållbar tillväxt inklusive arbetstillfällen i Sverige. Utlysningen har också som mål att förstärka kapaciteten hos forskningsinstitut, universitet och högskolor att delta i internationella forskningssamarbeten. 3. Bakgrund Den svenska IT- och telekombranschen är en av landets viktigaste näringar. Framgångarna hos svensk IT- och telekomindustri är starkt beroende av forsknings- och utvecklingsinsatser. Denna utlysning ingår som ett led i ett regeringsuppdrag i att genomföra ett IT- och telekom branschforskningsprogram. Fokus ligger på framtida kommunikationslösningar inom IT- och telekomområdet i ett långsiktigt perspektiv. För att få maximal utdelning på VINNOVAs insatser, krävs en fokusering på områden där Sverige är, eller har förutsättningar att bli världsledande, forskningsmässigt och industriellt, på kort och på lång sikt. Inriktningen av utlysningen har därför förankrats hos representanter från IT- och telekombranschen samt universitet, högskolor och forskningsinstitut. 4. Utlysningens inriktning Utlysningens övergripande inriktning är inom mobilitet, mobil kommunikation och bredband. Projekten skall ligga inom något av följande två forskningsområden: Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera och dra nytta av EU:s forskningsprogram. Efterfrågad inriktning beskrivs mer i detalj under punkterna nedan. Forskningsområde Framväxt av tjänster i nät och terminaler där minst ett av följande områden ingår: "Eco system" - utveckling och demonstration av tekniska, kommersiella, och hanteringsmässiga gränsytor och samverkansmodeller Mobila terminaler, systemarkitektur för tjänster - öppna lösningar, för att skapa möjlighet för många aktörer Utvärdering av nya teknologier och tjänster - resultat (tekniker) ur tidigare eller pågående VINNOVA- eller EU- program skall kunna föras vidare, närmare användare, genom att ge system-, innehålls- och applikationsleverantörer samt operatörer möjlighet att utveckla dessa tekniker och göra fältprov för att skapa ett integrerat nätverk och en tjänsteplattform Lösningar för enkelhet, effektivitet och tillit i framtidens komplexa kommunikationssystem liksom insatser för att minska ledtider och skapa flexibilitet

4 4 Forskningsområde Speciella insatser för att samverka med, komplettera och dra nytta av EU:s forskningsprogram, t ex 7:e ramprogrammet där minst ett av följande områden ingår: Tekniska lösningar för nästa generations mobila accesstekniker (IMT Advanced), erbjudande effektivitet och enkelhet i utnyttjandet av tillgängligt spektrum (jämför den tekniska plattformen framtagen av emobility inom EU:s ramprogram för forskning, utveckling och demonstration). Forskningsresultaten förväntas bli en viktig grund för utveckling och standardisering av nästa generations accesstekniker Integration av olika accesstekniker, exempelvis heterogena nät. Accessteknik sträcker sig i detta sammanhang ända ut till antennsystem och kan bl. a. ha hemmet som en lokal tillämpning Integration av mobila och fasta bredbandsnät och även med accesstekniker för radio/tv, inklusive infrastruktur för att testa och demonstrera. I detta ingår integration av system för styrning, övervakning, hantering och underhåll av dessa nät liksom möjligheten till simulering i vid mening av nät Belysande av både tekniska och affärsmässiga aspekter på samverkan mellan nät ägda eller drivna av olika aktörer, detta för olika grad av konkurrens och samarbete 5. Effektmål VINNOVA betraktar finansiering av behovsmotiverad FoU som investeringar som på sikt skall främja en hållbar tillväxt i Sverige. Utlysningens effektmål anger vad VINNOVA förväntar sig att beviljade projekt skall bidra till. Utlysningens övergripande mål är att Sverige behåller sin ledande position, eller har förutsättningar att bli världsledande, forskningsmässigt och industriellt, på kort och på lång sikt inom IT- och telekomområdet. Målet här är att skapa tekniska lösningar som främjar tillväxt av tjänster i nät och terminaler. De forskningsområden som valts i diskussion med branschen är områden som uppfattas som mycket angelägna för att uppnå målet, men där branschen själv ej har tillräckligt med egna resurser (pengar, tid, kunskap). Resultaten från utlysningen väntas komplettera branschens egna satsningar. Utlysningen är således av generellt intresse för branschen, liksom för främjandet av tillväxten i Sverige. Effektmålen är följande: Kort sikt: Ökad medverkan av små och medelstora företag i dessa behovsmotiverade FoUprojekt Ökat tillvaratagande av resultat från tidigare EU-projekt

5 5 Medellång sikt: Framgångsrikt genomförda demonstrationsprojekt på av branschen efterfrågade områden. Ökad samverkan, inom de ovan valda forskningsområdena, mellan IT- och telekomindustrin, forskningsinstitut, universitet samt högskolor Ökad industriell kunskapsuppbyggnad genom nya patent och publicerade standarder Ökad personrörlighet mellan akademi och näringsliv Ökad akademisk kunskapsuppbyggnad genom examina och publikationer Lång sikt: Projektresultat som aktivt tas emot av industrin Ökad medverkan i EU:s ramprogram Ökad tillväxt och konkurrenskraft genom öppna lösningar som skapar nya möjligheter för många aktörer 6. Krav på projektet och på sökande Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma ifråga för VINNOVAs prövning: Projektet skall ligga i linje med utlysningens inriktning och tydligt bidra till att uppfylla utlysningens mål. Projektet ska till minst 50 procent av projektets totala kostnad medfinansieras med icke offentliga medel. Samfinansieringen kan ske med kontanta medel men kan också helt eller delvis bestå av eget arbete eller andra naturainsatser. Eget arbete ska räknas enligt schablon motsvarande 600 kronor per timme. Sökande skall vara forskare på forskningsinstitut, universitet eller högskola 7. Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att avgöra VINNOVAs beslut om finansiering av projektansökan 1. Relevans, dvs hur väl projektet ligger i linje med utlysningens inriktning och bidrar till utlysningens effektmål. Vid bedömningen ses positivt på om små och medelstora företag ingår i det sökande konsortiet. Detta är dock ej ett absolut krav. 2. Kvalitet, dvs. projektets tekniskt/vetenskapliga höjd, nyhetsvärde och förmåga att bidra till utvecklingen inom utlysningens ämnesområde och inriktning. 3. Genomförbarhet, dvs de sökande personernas (projektteamets) förmåga och trovärdighet vad gäller genomförandet av det tilltänkta projektet. Detta omfattar dels en bedömning av teamets kompetens, dels en bedömning av metodik och angreppssätt, inklusive realismen i projektplan och projektbudget. 4. Exploaterbarhet/nyttiggörande, dvs. det sökande konsortiets vilja och förmåga att nyttiggöra och sprida det avsedda projektresultatet till kommersiell och/eller samhällelig nytta. Detta omfattar bl a konsortiets planer och åtaganden för detta, samt hur väl projektet är länkat in i de sökande organisationernas interna strategi-, innovations- och utvecklingsprocesser.

6 6 Kriterierna kommer också att återkomma i uppföljningar och framtida utvärderingar av projektet. VINNOVA lägger stor vikt vid att den sökande i det föreslagna projektet tydligt redogör för om och i så fall hur projektet förhåller sig till pågående eller planerad verksamhet inom EUs ramprogram eller andra större internationella satsningar. Deltagande i EU-projekt eller annat strukturerat internationellt samarbete är ett mervärde för projektet vid bedömning av ansökan. 8. Budget Denna utlysning har en budget på cirka 60 miljoner kronor för perioden Inom denna ram beräknas projekt kunna beviljas finansiering. Den offentliga andelen i ett projekt bör ej överstiga storleksordningen 6 MSEK. 9. Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att ändringar kan göras. För aktuella uppgifter om tider, se utlysningens webbsida på Sista ansökningsdag: kl Sista datum för beslut om finansiering: Tidigaste datum för projektstart: Bedömningsprocessen Ansökningarna bedöms av VINNOVA i samråd med en bedömningsgrupp. VINNOVA fattar sedan det formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande. Myndigheter såsom VINNOVA omfattas av offentlighetsprincipen. VINNOVA har dock en skyldighet att hemlighålla bland annat företagshemligheter enligt Sekretesslagen. 11. Hur man ansöker Ansökan görs endast elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats under Hur man ansöker. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Sista dag att lämna in ansökan är Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl denna dag! Vid frågor om den elektroniska ansökningsfunktionen, kontakta VINNOVAs IT-support, tel , IT-supporten är öppen vardagar kl

7 7 12. Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning och en personalbilaga. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid bedömningen av ansökan. Bilagorna ska vara i pdf-format. Bilaga 1: Projektbeskrivningen ska totalt vara på max 10 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på antingen svenska eller engelska och omfatta följande (antalet föreslagna tecken måste ses som en rekommendation till maximum antal tecken per rubrik). I den mån någon fråga inte bedöms som relevant att besvara, så ska detta kommenteras: Huvudrubrik Titel Sammanfattning huvudsakliga teknikområden tänkta applikationsområden relevans kvalitet genomförbarhet Innehåll Projekttitel på svenska och engelska Sammanfattning (1500 tecken) (500 tecken) (500 tecken) Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på, vilken potential detta motsvarar sett ur ett tillväxt- och innovationsperspektiv (helst kvantifierat), samt vem som har behovet (potentiell avnämare för resultaten). (3000 tecken) Beskrivning av det resultat som projektet ska leverera och dess koppling till de effektmål som anges under avsnitt 5. (2000 tecken) Beskrivning av hur projektet förhåller sig till pågående eller planerad verksamhet inom EU:s ramprogram eller andra större internationella satsningar. (1500 tecken) En kortfattad redogörelse av forskningsfronten inom området. (1500 tecken) Beskrivning av projektets position relativt state-of-the-art ur ett internationellt perspektiv (dvs unikhet, nyhetsvärde, konkurrensförhållanden etc.). (1500 tecken) Redogörelse för hur effekterna av resultatet ska iakttas i termer av uppföljningsdata eller uppföljningsindikatorer. (1500 tecken) Angreppssätt, strategi och metodik för projektet. (2500 tecken) Beskrivning av konsortiet/samarbetspartners och projektets relation och koppling till relaterade aktiviteter/projekt inom moderorganisationerna. (2500 tecken) En projektplan som beskriver metodiken, har en tidplan med tydliga delmål samt en budget. I planen ska det tydligt framgå vilka aktörer som deltar och vilka deras roller är, vilka aktiviteter som ska genomföras, vem/vilka som gör dem och omfattningen av dem (tid och kostnader, respektive omfattning och art av naturainsatser). (4500 tecken) En plan för hur projektresultaten ska nyttliggöras (exploateringsplan

8 8 exploaterbarhet och nyttiggörande Riskanalys för projektet Genus-, jämställdhetsoch mångfaldsaspekter inklusive kompetenser, partners, tid och kostnader för exploatering). (1500 tecken) Beskrivning av riskfaktorer samt en konsekvens- och sannolikhetsbedömning per riskfaktor. (1500 tecken) Beskriv genus-, jämställdhets- och mångfaldsaspekter vad gäller punkterna relevans, kvalitet genomförbarhet och exploaterbarhet/nyttiggörande. I den mån aspekterna inte bedöms som relevanta ska detta kommenteras. (1500 tecken) Under rubriken Ytterligare projektinformation förtydligas projektets syfte och viktig information som ej täcks av ovanstående frågor tas upp här (3000 tecken). Bilaga 2: Personalbilagan ska innehålla relevanta CV för projektledaren och nyckelpersoner i projektteamet. För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Personalbilagan ska vara på max 10 A4-sidor med 12 punkters text. 13. Kontaktpersoner Ytterligare information om utlysningen och ansökningar lämnas av: Jonas Wallberg, Enhetschef Tel: e-post: Eva Westberg, Programledare Tel: e-post: Herbert Sander, Programledare Tel: e-post: Svar på frågor av administrativ karaktär kan lämnas av: Birgitta Lonne Tel: e-post:

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312)

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 1 Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext Forskning och utveckling i små och medelstora företag - stöd till forskningsinsatser för hållbar tillväxt Utlysningstext Ansökningsperiod för FoU-kort Avancerat: 2012-09-17 2012-10-31 Löpande ansökningar

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö

Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö Version 1 Fastställd av programrådet 2009-06-17 (uppdaterad 2009-10-21 avseende skisshantering) Programbeskrivning

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå:

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå: Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för forskning inom Programvaruintensiva system I syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft vad gäller utformningen av programvaruintensiva system utlyses

Läs mer

Programbeskrivning för Fordonsutveckling

Programbeskrivning för Fordonsutveckling Programbeskrivning för Fordonsutveckling Innehållsförteckning VERSION 2011-02-28... 3 1. AVTAL OM SAMVERKAN AVSEENDE FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Generella krav

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer