Innovationer för framtidens hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationer för framtidens hälsa"

Transkript

1 (rev ) Utlysning inom programmet Innovationer för framtidens hälsa En satsning på: Forsknings- och innovationsprojekt Forsknings- och innovationsmiljöer Steg 1 idéskiss 2008

2 2 1. Inbjudan Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning och problem med bland annat livsstilssjukdomar och svårbehandlade infektioner kan öka påfrestningarna på sjukvården. Samtidigt ger ny forskning en allt mer grundläggande medicinsk förståelse av sjukdomsförlopp och nya innovationer kan erbjuda bättre möjligheter att förebygga och behandla olika sjukdomar. VINNOVA har därför inrättat programmet Innovationer för framtidens hälsa och inbjuder i ett första steg härmed personer verksamma inom universitet, högskola, forskningsinstitut, hälso- och sjukvården samt små och medelstora företag (SMF) att inkomma med idéskiss till forsknings- och innovationsprojekt eller forsknings- och innovationsmiljö inom programmet Innovationer för framtidens hälsa. VINNOVAs mål är att bidra till hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Detta är den första utlysningen inom programmet Innovationer för framtidens hälsa. Programmet beräknas pågå fram till 2013 med årligt återkommande utlysningar, och har ambitionen att omfatta en total budget på upp till 600 miljoner kronor. Syftet med programmet är att stödja och nyttiggöra svensk livsvetenskaplig forskning och innovation som svarar mot framtidens behov i form av nya produkter, tjänster och processer för prevention, diagnostik, behandling och/eller vård av sjukdom. Målen är: Ökad livskvalitet och hälsa Behovs- och innovationsdriven högkvalitativ forskning Framgångsrika exportföretag inom hälsosektorn (livsmedel, läkemedel, diagnostik, bioteknik och medicinteknik) i Sverige Inom ramen för denna utlysning finns möjlighet att söka finansiering för: Forsknings- och innovationsprojekt Forsknings- och innovationsmiljöer Denna utlysning sker i två steg. I steg ett inlämnas en idéskiss. Denna bedöms och ett antal idéskisser väljs ut för att gå vidare till steg två (fullständig ansökan). Sista inlämningsdag för idéskiss är den 4 september 2008, klockan Information om förutsättningar och villkor för ansökan framgår av detta dokument. Ansökningsunderlag finns även på På programmets webbsida finns också aktuella uppgifter om utlysningen samt länk till den elektroniska ansökningsfunktionen. Stockholm april 2008 Per Eriksson Lars Wärngård Katarina Nordqvist Generaldirektör Avdelningschef, Kompetensområden Enhetschef, Bioteknik

3 3 Utlysningen i korthet Utgångspunkten för programmet är att identifiera vilka behov som kommer att finnas för produkter, tjänster och processer för prevention, diagnostik, behandling och vård inom hälsoområdet med sikte på Avsikten är att stimulera utvecklingen av innovationer med utgångspunkt från högkvalitativ forskning och behoven inom området. Inom ramen för programmet finns möjlighet att söka finansiering för: A. Forsknings- och innovationsprojekt. Dessa karaktäriseras av: - Ett tydligt behov av prevention, diagnostik, behandling och/eller vård - Nyskapande (banbrytande) idé - Hög vetenskaplig och/eller teknisk kvalitet - Projekttid 2-3 år, med tydliga milstolpar - Projektbudget om maximalt 5 miljoner kronor - Sökande kan vara personer verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut, hälso- och sjukvården samt små och medelstora företag (SMF; max 250 anställda) B. Forsknings- och innovationsmiljöer. Dessa karaktäriseras av: - Ett tydligt behov av prevention, diagnostik, behandling och/eller vård - Samverkan mellan olika discipliner - Hög vetenskaplig och/eller teknisk kvalitet samt innovationsverksamhet - Kan innebära translationella miljöer för olika sjukdomsområden såväl som miljöer för utveckling av nya teknikområden - Projekttid 5 år, med tydliga milstolpar - Projektbudget om maximalt 25 miljoner kronor - Sökande kan vara personer verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller hälso- och sjukvården 2. Innovationer för framtidens hälsa syfte och målgrupp Syftet med programmet Innovationer för framtidens hälsa är att nyttiggöra svensk forskning av hög vetenskaplig och/eller teknisk kvalitet genom att finansiera nyskapande (banbrytande) idéer. Utgångspunkten är de behov som kan tänkas finnas inom hälsoområdet med sikte på Hur kommer behoven att se ut för prevention, diagnostik, behandling och vård av sjukdom? Vad kommer att karaktärisera en framtida patient/brukare/kund? Vilka nya innovativa produkter och tjänster används? Hur ser den globala marknaden ut för dessa produkter och tjänster? Programmet skall på kort sikt bidra till att ytterligare stärka svensk forskning och innovation inom hälsoområdet. De långsiktiga målen för programmet är: Ökad livskvalitet och hälsa Behovs- och innovationsdriven högkvalitativ forskning Framgångsrika exportföretag inom livsmedel, läkemedel, diagnostik, bioteknik och medicinteknik med bas i Sverige Programmet vänder sig till personer verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut, hälso- och sjukvården samt forskningsintensiva SMF (max 250 anställda). Även större företag är välkomna att delta, dessa kan dock ej vara sökande.

4 4 3. Bakgrund och motiv Framtidsscenarier för hälso- och sjukvården väcker många frågor om kommande behov. Hur kommer en patient/brukare/kund se ut ? Vilka behov finns inom hälso- och sjukvården? Finns det ny diagnostik, behandling och vård som ökar livskvaliteten för äldre patienter med neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers? Fungerar traditionell antibiotika? Ökar spridningen av infektionssjukdomar i ett allt varmare klimat? Har vi fått individanpassade mediciner? Används olika typer av livsmedel vid prevention och behandling av sjukdom? Hur kan patientkontakt via nätet komplettera direktkontakten med läkare. Hur ser den globala marknaden ut för nya produkter, tjänster och processer inom området? Ett syfte med Innovationer för framtidens hälsa är att stimulera visionärt innovationsdrivet tänkande kopplat till framtida behov och forskning inom hälsoområdet som kan svara mot dessa. Sverige har idag en mycket god potential för behovs- och innovationsdriven högkvalitativ forskning inom hälsoområdet, med ett väl fungerande sjukvårdssystem, unika patientdatabaser (hälsodataregister) och en stor öppenhet hos kunder och patienter för nya innovationer. Sjukvårdsstrukturen gynnar också uppföljande medicinsk forskning. Vidare har Sverige en stark livsvetenskaplig forskning med t.ex. världsledande medicinsk och teknisk forskning inom flera områden och en tradition av nära samarbete mellan akademi, industri och sjukvård. Sverige har också en relativt stark exportindustri inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik, diagnostik och livsmedel. Samtidigt har den internationella konkurrensen inom hälsoområdet ökat markant de senaste åren. Många länder har identifierat hälsa som en sektor med mycket god tillväxtpotential och gör stora satsningar på livsvetenskaplig forskning, många gånger med ett tydligt innovationsfokus. Detta har lett till att svenska forskare tappar mark relativt sett de håller lika hög kvalitet som tidigare, men antalet forskare internationellt som når samma nivå ökar i allt snabbare takt. En annan trend är att de stora läkemedelsbolagen befinner sig i en fas där många läkemedelspatent går ut inom de närmaste åren och de därmed har behov av nya produkter för att fylla på produktportöljerna. Samtidigt sker också i högre grad att de större företagen lägger ut delar av forsknings- och utvecklingsverksamheten till mindre företag. Sverige har ett relativt stort antal spirande företag inom bioteknik, läkemedel, medicinteknik och innovativa livsmedel som kan bidra i den utvecklingen. En stor utmaning är att få dessa små och medelstora företag att växa. Hälso- och sjukvården står också inför stora utmaningar. Några exempel är den åldrande befolkningen, ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar, problematiken med antibiotikaresistens och ökad risk för pandemier. Dessutom har stora strukturella förändringar ägt rum inom svensk sjukvård med ett minskat antal vårdplatser på sjukhusen och en ökad andel hemsjukvård. Hårdare ekonomiska villkor och en ökad tidspress inom hälso- och sjukvården har också lett till att utveckling av forskningsdrivna innovationer inom vården fått allt mindre utrymme och inte premieras. För att skapa incitament och utmana några av de trender som är beskrivna ovan samt för att i högre grad utnyttja svenska fördelar krävs en större satsning på innovationsdriven forskning och utveckling inom hälsoområdet. Syftet med Programmet Innovationer för framtidens hälsa är att stimulera innovativt och visionärt tänkande utifrån ett behovsperspektiv. Det långsiktiga

5 5 målet är att utveckla produkter, tjänster och processer som kan ge god livskvalitet och högkvalitativ hälso- och sjukvård kombinerat med hög tillväxt för företag inom livsmedel, diagnostik, läkemedel, bioteknik och medicinteknik i Sverige. 4. Programmets inriktning, innehåll och bedömningskriterier Programmet Innovationer för framtidens hälsa bygger på tre olika insatser; forsknings- och innovationsprojekt, forsknings- och innovationsmiljöer (FoI-miljöer) samt nyckelpersoner såsom forskningsinnovatörer/entreprenörer. Den preliminära planen är att utlysningar för projekt och miljöer skall vara återkommande och ske en gång per år inom ramen för programmet. Insatsen för nyckelpersoner kommer att påbörjas under hösten. För att få maximal genomslagskraft och i möjligaste mån fylla den brist på finansiering som finns i tidiga faser inom dagens forsknings- och innovationssystem är tanken att med detta program genomföra en bred satsning med ett enkelt ansökningsförfarande där fokus läggs på de bästa innovativa idéerna utifrån ett behovsperspektiv. Utlysningen Innovationer för framtidens hälsa görs i ett tvåstegsförfarande. Det första steget innebär idéskiss (detta utlysningstillfälle). Dessa kommer att bedömas och ett antal förslag kommer att erbjudas att gå vidare till steg två - fullständig ansökan - som i sin tur bedöms för slutgiltigt beslut om finansiering. Tänkbara områden inom ramen för programmet är: Innovativa, hälsobefrämjande livsmedel Diagnostik Läkemedel Medicinteknik Andra innovativa behandlingsmetoder baserade på högkvalitativ forskning Inom ramen för denna utlysning finns möjlighet att söka finansiering för: A. Forsknings- och innovationsprojekt Projekten skall utgå från framtida behov av prevention, diagnostik, behandling och/eller vård av sjukdom och ska vara tydligt orienterade mot en eller ett fåtal produkter, tjänster eller processer. Projektet skall bygga på en nyskapande (banbrytande) idé med hög vetenskaplig och/eller teknisk kvalitet, gärna vara gränsöverskridande och med nära koppling till kund/kravställare (patienter, sjukvårdpersonal, företag, m.fl.). Uppföljning och fortsatt finansiering sker två gånger per år utifrån väldefinierade mål och milstolpar. VINNOVA räknar med att ett projekt löper under 2-3 år inom ramen för detta program med en total finansiering från VINNOVA på maximalt 5 miljoner kronor. Syfte med forsknings- och innovationsprojekt att koppla behov och kund/kravställare närmare forskning och innovation att öka behovs- och innovationsdriven forskning att i ökad grad nyttiggöra svensk forskning med målet att ta fram nya, unika innovationer för hälso- och sjukvården, dvs framgångsrika nya produkter, tjänster och processer att öka tillväxten hos företag inom livsmedel, läkemedel, diagnostik, bioteknik och medicinteknik i Sverige

6 6 Sökande Sökande kan vara personer verksamma vid universitet och högskola, institut, hälso- och sjukvården samt SMF inom hälsoområdet (max 250 anställda). I de fall då ett företag är sökande ska företagets egna insatser (tid eller pengar) i projektet utgöra minst 50 procent av projektkostnaden. Bedömningskriterier Bedömningen av idéskisserna kommer att genomföras av såväl intern som extern expertis (angående sekretess, se vidare under rubrik 11). Förslagen kommer att bedömas i konkurrens med andra förslag utifrån följande bedömningskriterier: 1. Idé och behov, dvs. innovationens relevans för prevention, diagnostik, behandling och/eller vård av sjukdom och på vilket sätt den nyskapande idén kan komma att tillfredsställa framtida behov. 2. Kvalitet, dvs. idéns innovativa höjd och nyhetsvärde i ett internationellt perspektiv, samt vetenskaplig kvalitet, klinisk kvalitet och/eller tekniska höjd. 3. Genomförbarhet, dvs. sökandens förmåga och kompetens vad gäller genomförandet av det tilltänkta projektet samt koppling till kund/kravställare och behov. 4. Exploaterbarhet/nyttiggörande, dvs. sökandens vilja och förmåga att sprida och nyttiggöra det utlovade projektresultatet till samhällelig och/eller kommersiell nytta samt på vilket sätt detta projekt kan bidra till tillväxt i Sverige. Idéskisserna kommer att bedömas utifrån kriterierna 1-3. Vid bedömning av fullständig ansökan (steg två) kommer kriteriet 4, dvs. exploaterbarhetsscenariot, att inkluderas. Kriterierna kommer också att återkomma i uppföljningar och framtida utvärderingar av projektet. B. Forsknings- och innovationsmiljöer (FoI-miljöer) FoI-miljöerna som söker finansiering skall karaktäriseras av samverkan mellan olika discipliner och forskningsområden för att utveckla ny kunskap och kompetens av vikt för framtida behov av prevention, diagnostik, behandling och/eller vård av sjukdom. Detta kan innebära translationell forskning som utgår från frågor inom vården och resulterar i nya metoder för diagnostik och behandling inom olika sjukdomsområden såväl som utveckling av nya teknikområden. Miljöerna skall präglas av ett tydligt innovations- och nyttiggörande perspektiv med nära koppling till kund/kravställare (patienter, sjukvårdpersonal, företag). Uppföljning sker en gång per år utifrån väldefinierade mål och målstolpar. VINNOVA räknar med att finansieringen av FoI-miljöerna löper över fem år inom ramen för detta program med en maximal finansiering från VINNOVA på 25 miljoner kronor. Ökat samarbete och medfinansiering från landsting, företag eller avknoppningsföretag efter hand som miljön utvecklas ses som positivt. Sökande Sökande kan vara personer verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut samt hälso- och sjukvården. Medverkan och medfinansiering från landsting, kommuner, företag och universitet/högskola kommer att bedömas som positivt.

7 7 Syfte med FoI-miljöer att öka Sveriges innovations- och attraktionskraft inom hälsoområdet att koppla behov och kund/kravställare närmare forskning och innovation att etablera ny och mångdisciplinär forskning som på sikt kan leda fram till nya innovationer att öka integreringen av nya, innovativa och effektiva produkter, tjänster och processer inom hälso- och sjukvården Bedömningskriterier Bedömningen av idéskisserna kommer att genomföras av såväl intern som extern expertis (angående sekretess, se vidare under rubrik 11). Förslagen kommer att bedömas i konkurrens med andra förslag utifrån följande bedömningskriterier: 1. Relevans, dvs FoI-miljöns vision, sammansättning, förutsättningar och engagemang kopplat till beskrivet behov inom prevention, diagnostik, behandling och/eller vård av sjukdom. 2. Kvalitet, vetenskaplig och/eller klinisk kvalitet och/eller teknisk höjd. Grad av tvärvetenskaplighet/gränsöverskridande forskning och innovation. Nyttjande av svensk och/eller internationell forskningsinfrastruktur. 3. Genomförbarhet, dvs. den sökande miljöns förmåga och kompetens vad gäller genomförandet av den tilltänkta målsättningen att skapa en forsknings och innovations miljö. 4. Exploaterbarhet/nyttiggörande, dvs. miljöns möjlighet att sprida och nyttiggöra det utlovade projektresultatet till samhällelig och/eller kommersiell nytta samt på vilket sätt detta projekt kan bidra till tillväxt i Sverige. Idéskisserna kommer att bedömas utifrån kriterierna 1-3. Vid bedömning av fullständig ansökan (steg två) kommer kriteriet 4, dvs. exploaterbarhetsscenariot, att inkluderas. Kriterierna kommer också att återkomma i uppföljningar och framtida utvärderingar av FoImiljön. 5. Effektmål VINNOVA finansierar behovsmotiverad forskning och utveckling för att främja en hållbar tillväxt i Sverige. Effektmålen för Innovationer för framtidens hälsa anger vad VINNOVA förväntar sig att satsningen skall bidra till på kort och lång sikt. De långsiktiga målen för hela programmet är: Ökad livskvalitet och hälsa Fler innovativa och kunskapsintensiva svenska produkter, tjänster och processer inom framtida hälso- och sjukvården för prevention, diagnostik, behandling och/eller vård av sjukdom

8 8 Framgångsrika exportföretag inom livsmedel, läkemedel, diagnostik, bioteknik och medicinteknik med bas i Sverige Ökad behovs- och innovationsdriven högkvalitativ forskning De kortsiktiga målen för forsknings- och innovationsprojekt är: Att fler grundläggande forskningsprojekt utvecklas utifrån behov med inriktning mot innovationer inom hälsoområdet Starkare koppling mellan behov, forskning och innovation Ökat kunskapsutbyte mellan olika discipliner Stärkt konkurrenskraft hos SMF inom hälsoområdet i Sverige genom snabbare utveckling av innovationsprojekt De kortsiktiga målen för FoI-miljöer är: Fler attraktiva internationellt konkurrenskraftiga FoI-miljöer, för akademin, hälso- och sjukvården samt näringslivet Starkare koppling mellan behov, forskning och innovation Ökad samverkan och kunskapsutbyte mellan olika discipliner Stärkt konkurrenskraft hos företag inom hälsoområdet i Sverige genom ökat kunskapsinnehåll och inspiration till innovationer 6. Krav Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma ifråga för VINNOVAs prövning: Projektet/miljön ska ligga i linje med utlysningens inriktning och innehåll. Sökande av projekt ska vara personer verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut, hälso- och sjukvården eller SMF inom hälsoområdet (livsmedel, diagnostik, läkemedel, bioteknik eller medicinteknik) med maximalt 250 anställda. Om sökande är företag så ska minst 50 % av projektets totala kostnad medfinansieras med icke offentliga medel. Medfinansiering kan ske med kontanta medel eller bestå av eget arbete eller andra naturainsatser. Eget arbete ska räknas enligt schablon 600 kronor per timme. Sökande av FoI-miljö ska vara personer verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller hälso- och sjukvården. 7. Innovation och innovationssystem VINNOVA definierar innovationer som nya framgångsrika produkter, tjänster och processer. VINNOVA definierar innovationssystem på följande sätt: Aktörer inom forskning, näringsliv och politik/offentlig verksamhet som i samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för att skapa hållbar tillväxt genom innovationer, dvs. nya produkter, tjänster och processer.

9 9 8. Budget Detta program har ambitionen att omfatta en budget på upp till 600 miljoner kronor för perioden Inom ramen för denna utlysning (idéskiss+fullständig ansökan 2008) beräknas maximalt 15 projekt och 5 miljöer kunna beviljas finansiering. VINNOVA räknar med att ett forsknings- och innovationsprojekt löper under 2-3 år inom ramen för detta program med en finansiering på maximalt 5 miljoner kronor. VINNOVA räknar med att finansieringen av FoI-miljöerna löper under fem år inom ramen för detta program med en finansiering på maximalt 25 miljoner kronor. 9. Tidplan Denna utlysning görs i ett tvåstegsförfarande. I steg ett inlämnas en idéskiss. Dessa bedöms och ett antal idéskisser väljs ut för att gå vidare till steg två, fullständig ansökan som i sin tur bedöms för beslut om finansiering. Följande tider gäller för utlysningen. Observera att ändringar kan göras. För aktuella uppgifter om tider, se utlysningens webbsida på Sista inlämningsdag för idéskiss (steg ett): 4 september 2008 klockan Planerat sista datum för beslut om utvald idéskiss för att gå vidare till fullständig ansökan: 20 oktober 2008 Sista ansökningsdag för fullständig ansökan (steg två): 2 december 2008 klockan Preliminärt datum för beslut om finansiering: 28 februari 2009 Tidigaste datum för projektstart: 1 mars Bedömningsprocessen Bedömningen av idéskisserna kommer att genomföras av såväl intern som extern expertis. VINNOVA fattar sedan det formella beslutet om vilka förslag som kommer att gå vidare till fullständig ansökan. VINNOVA meddelar beslut till samtliga sökande. Idéskissen kommer att bedömas utifrån de kriterier som presenterats ovan. Mer information kring utformningen av fullständig ansökan bifogas tillsammans med beslut för idéskiss. 11. Hur man lämnar in skiss Skiss ska lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats under Hur man ansöker. För att kunna lämna in en skiss måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta.

10 10 Vid frågor om den elektroniska ansökningsfunktionen, kontakta VINNOVAs IT-support, telefon , IT-supporten är öppen vardagar klockan Idéskissens innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Idéskissen utformas enligt den mall som finns på utlysningens webbsida under rubriken Skissens innehåll. Storleken på denna bilaga ska vara maximalt 3 A4-sidor med 12 punkters text. Till ansökan ska även bifogas en personalbilaga. Personalbilagan ska innehålla relevant meritförteckning (maximalt en A4-sida/person) för projektledaren och övriga nyckelpersoner i projektteamet. Bilagorna ska vara i pdf-format. Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia ska ha insyn i statliga myndigheters verksamhet. Detta betyder att allmänheten har rätt att läsa de allmänna handlingar som finns hos VINNOVA. Ansökningar med bilagor och av VINNOVA upprättade tilldelningsbeslut med beslutsmotiveringar är som huvudregel alltså allmänna handlingar. Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar begränsas dock av reglerna i sekretesslagstiftningen. Sekretessbeläggning av allmänna handlingar VINNOVA är skyldig att sekretessbelägga uppgifter i allmänna handlingar om enskildas (enskilda omfattar även juridiska personer) affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att den enskilda lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Denna skyldighet och tystnadsplikt gäller även för de experter som VINNOVA anlitar. Det är inte möjligt att generellt ange exakt vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas. VINNOVA måste pröva förutsättningarna för ett utlämnande av handlingarna i varje enskilt fall. VINNOVA strävar efter att göra de här bedömningarna efter samråd med den som skickat in handlingarna men poängterar samtidigt att det är VINNOVAs juridiska bedömning som avgör vad som ska sekretessbeläggas. För att underlätta sekretessbedömningen kan sökanden med fördel märka ut de uppgifter som rör affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat i de fall som verksamheten skulle ta skada om de offentliggörs. Känslig information kan även bifogas i särskilt märkt bilaga. 13. Kontaktpersoner Ytterligare information om programmet, utlysningen och ansökningar lämnas av:

11 11 Maria Landgren (livsmedel, läkemedel, övrigt) Tel: e-post: Pontus von Bahr, (medicinteknik, diagnostik, övrigt) Tel: e-post: Svar på frågor rörande programmet kan lämnas av Katarina Nordqvist (enhetschef) Tel: e-post: Svar på frågor av administrativ karaktär kan lämnas av: Yvonne Oretoft Tel: e-post: 14. Inspirationsmaterial En avsikt med Innovationer för framtidens hälsa är att stimulera visionärt tänkande och kopplat till detta högkvalitativ forskning och innovation inom hälsoområdet. Nedanstående exempel på inspirationsmaterial kommer att läggas upp på utlysningens webbsida på allt eftersom de blir klara. The paper trail to commercialization. J Kling and L DeFrancesco. Nature Biotechnology vol 25, , Nov Befintliga svenska innovationer inom hälsoområdet Framtidscenarier, Visionsagenter OECDs lista på vad som krävs av en hälsoinnovation

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2008-03-03 Utlysning Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer Steg 2 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Utlysning. Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Utlysning. Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården 1 2009-03-04 Utlysning Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården för kommersialisering av idéer från HoS och introduktion av nya innovationer inom HoS 2 Inbjudan Härmed inbjuds hälso- och sjukvården

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

Kompetenscentrum 2017- Steg 1

Kompetenscentrum 2017- Steg 1 UTLYSNING 1 (14) Kompetenscentrum 2017- Steg 1 Skiss 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2007-06-18 Utlysning Tillämpad genusforskning inom starka forsknings- och innovationsmiljöer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2013-10-02 Reviderad Version Strategiska innovationsområden hösten 2013 - utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Höstens ansökningsomgång. Forska&Väx Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

Höstens ansökningsomgång. Forska&Väx Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2009-07-14 Höstens ansökningsomgång Forska&Väx 2009 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling med särskilt budgetutrymme avsatt för satsningar på miljö- och energiteknikområdet

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Banbrytande idéer inom industriell utveckling UTLYSNING 1 (9) Banbrytande idéer inom industriell utveckling Förstudier och hypotesprövningar för att ge förutsättningar för innovationer som kan bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industriell

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 4 3 Vem riktar

Läs mer

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 INFORMATION 1 (7) Datum 2013-06-13 Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 1. Allmänt Staten och den svenska fordonsindustrin har tecknat ett avtal om att gemensamt

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

Strategiska forskningsoch innovationsagendor

Strategiska forskningsoch innovationsagendor 1 2012-04-27 Strategiska forskningsoch innovationsagendor Utlysning av bidrag för att ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2018-01-12 2014-04036 Reviderad 2017-12-19 Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ

INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ 1 2007-03-20 Inbjudan BEHOVSANALYS INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed ideella föreningar och intresseorganisationer i samarbete med forskare och näringsliv att inkomma

Läs mer

2008-09-05. Utlysning

2008-09-05. Utlysning 2008-09-05 Utlysning Forska&Väx 2008 Forska&Väx 1. Inbjudan Finansiering för små och medelstora företag innovation, forskning och utveckling Växa genom innovation, forskning och utveckling. Forska&Väx

Läs mer

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är en del

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 5 3 Vem riktar

Läs mer

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är en del

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Kompetenscentrum Riktad utlysning

Kompetenscentrum Riktad utlysning UTLYSNING 1 (15) Kompetenscentrum 2017- Riktad utlysning Fullständig ansökan 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-05-15 2014-04036 Reviderad 2017-05-11 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2017 1 Sammanfattning Utlysningen riktar

Läs mer

Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (13) Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2018 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Smartare Elektroniksystem är en del av Vinnova,

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Smartare elektroniksystem

Smartare elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Smartare elektroniksystem Forsknings- och innovationsprojekt 2019 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet 1 1. Sammanfattning Vinnova, Energimyndigheten och Formas utlyser stöd för att etablera och genomföra

Läs mer

Bygginnovationen

Bygginnovationen UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-01-19 2015-06960 Reviderad 2016-09-27 Bygginnovationen 2016-2018 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Proteinforskning och Processutveckling för Biologiska läkemedel

Proteinforskning och Processutveckling för Biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (13) Proteinforskning och Processutveckling för Biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel Utlysningen sker i samverkan med Vetenskapsrådet UTLYSNING 2 (13) Innehåll

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

SIP BioInnovation. Hypotesprövning Steg 1 UTLYSNING 1 (10)

SIP BioInnovation. Hypotesprövning Steg 1 UTLYSNING 1 (10) 1 (10) SIP BioInnovation Hypotesprövning Steg 1 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. BioInnovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara

Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara 1 2007-06-25 Reviderad 2007-09-03 Utlysning Banbrytande informations- och kommunikationsteknik 2007 Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara 2 1. Inbjudan

Läs mer

Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (16) UTLYSNING Datum 2013-02-28 Reviderad Version Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i en forsknings- och innovationsagenda

Läs mer

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 7 juni 2016 2015-02355 Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 En utlysning inom programmet Innovationskapacitet i offentlig verksamhet En idésluss är en fysisk

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Smartare elektroniksystem.

Smartare elektroniksystem. UTLYSNING 1 (13) Smartare elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2019 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem. Det strategiska innovationsprogrammet Smartare

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-01-26 2017-00862 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Basfinansiering av centrum för innovationssystemsforskning

Basfinansiering av centrum för innovationssystemsforskning 1 2010-03-01 Utlysning Basfinansiering av centrum för innovationssystemsforskning En utlysning inom programmet Effekter av innovationspolitik för hållbar tillväxt (The Impact of Innovation Policy on Sustainable

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2018-03-26 2018-01786 Reviderad [Datum för revidering] Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Normkritisk innovation 2018

Normkritisk innovation 2018 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-12-15 2017-05257, 2017-05259 Reviderad Normkritisk innovation 2018 Jämställdhet och jämlikhet som drivkraft för innovation och hållbar tillväxt En utlysning inom

Läs mer

Medtech4Health: Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2019

Medtech4Health: Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2019 UTLYSNING 1 (11) Medtech4Health: Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2019 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Strategier för starka forsknings- och innovationsmiljöers globala länkar

Strategier för starka forsknings- och innovationsmiljöers globala länkar 2008-05-15 Strategier för starka forsknings- och innovationsmiljöers globala länkar Inbjudan att ansöka om bidrag för att ta fram en strategi för internationalisering av verksamheten Innehåll 1. Inbjudan...

Läs mer