Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015"

Transkript

1 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari Reviderad Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren Inledning Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Syftet med utlysningen är att fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Med projektformen hypotesprövning avses nydanande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Detta innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn bör vara högre än i mer traditionella projekt. Projektformen är inte avsedd att lösa ett befintligt, mindre industriellt problem utan snarare en möjlighet att bekräfta eller avfärda ett uppslag för ett fortsatt omfattande projekt inom ramen för BioInnovation. Denna utlysning har en budget på 7 miljoner kronor. Projekt kan maximalt finansieras med kr i denna utlysning. Bidrag till företag och andra organisationer som i projektet bedriver ekonomisk verksamhet kan beviljas med högst 50% av de stödberättigande kostnaderna och till övriga parter med högst 70 %. Mer information om BioInnovation finns på: och information om satsningen på strategiska innovationsområden finns på Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på

2 2 (12) 2 Beskrivning av det strategiska Innovationsprogrammet BioInnovation 2.1 Bakgrund och motiv till det strategiska innovationsprogrammet En biobaserad samhällsekonomi är en ekonomi som bygger på utnyttjande av biomassa från skogar, fält, vatten och avfall för hållbar samhällsutveckling. Det är en ekonomi som minskar klimatpåverkan och användningen av fossila resurser, en ekonomi som optimerar mervärdet från ekosystemtjänster och ger nya möjligheter på marknaden. En biobaserad ekonomi är namnet på den strategisk agenda för forskning och innovation (http://www.bioinnovation.se/sites/bioinnovation.d7.nx/files/attachments/a_biobas ed_economy_final.pdf) som ligger till grund för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Det strategiska innovationsprogrammet fokuserar på att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Det innebär en potential att utveckla nya sektorsövergripande samarbeten för ökad innovation och ökat värde på svensk biobaserad råvara. Detta ger också en möjlighet för svenska företag att genom att utveckla biobaserade material, produkter och tjänster för nya och befintliga marknader stärka sin internationella konkurrenskraft. Samtidigt får vi ett ökat exportvärdet för Sverige, och ett hållbart samhälle för framtida generationer. En biobaserad ekonomi kräver ett starkt fokus på energi- och resurseffektivitet. Genom att kombinera produktionen av biobränslen och produkter med högt förädlingsvärde kan den totala ekonomin av en process förbättras avsevärt. Energiförbrukningen under transport och produktion av biobaserade produkter bidrar väsentligt till klimatpåverkan, dvs graden av hållbarhet, för produkten och den kan i hög grad påverkas genom en kombination av processdesign och integration, ny möjligheter till återvinning och övergripande systemoptimering. Återanvändnings- och återvinningsprocesser är anpassade för att maximera materialens kapacitet att lagra koldioxid och energi. Förväntade effektmål 2035 för BioInnovation är: Minst tio nya biobaserade applikations/produktområden inom existerande branscher har uppstått, vilka bidrar med mer än 25% av värdet av svensk export från berörda branscher Minst 20% av nuvarande fossilbaserade produkter har ersatts av energioch resurseffektiva biobaserade produkter Ett stort antal nystartade företag har bildats, varav 5-10 har utvecklats till globala företag Mer än 30% av de biobaserade innovationerna kommer från tvärdisciplinära teknologier och/eller samarbeten, tex nya energi- och resurseffektiva bioraffinaderikoncept

3 3 (12) Visionen innebär också att materialens funktion och attraktionskraft måste vara så tilltalande att de är konsumenternas förstahandsval. 2.1 Vision och syfte med det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation BioInnovations vision är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi i mitten av 2000-talet. Målsättningen med programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka förädlingsvärde och konkurrenskraft i den svenska biobaserade sektorn. Det strategiska innovationsprogrammet kommer att bidra till lösningar på dessa globala samhällsutmaningar - direkt eller indirekt tex genom utveckling av viktig möjliggörande teknik. Programmet ska leda utvecklingen genom att främja gränsöverskridande samarbeten med ett tydligt fokus på kundnytta och nya värdekedjor. Detta kommer att resultera i affärsmässiga möjligheter och ökad konkurrenskraft för svenska företag, ökat exportvärde för svenska råvaror och en hållbar samhällsutveckling. BioInnovation har i nuläget definierat fyra prioriterade strategiska innovationsområden: Chemicals & Energy Materials Construction & Design New Utilisation Områdena finns beskrivna på BioInnovations hemsida, I det korta perspektivet innebär detta att BioInnovation ska underlätta samarbete längs hela värdekedjor och över tidigare branschgränser. Det senare är mångfacetterat och innebär samarbete inte bara mellan olika sektorer, utan också mellan stora och små företag, mellan akademi och företag och med ett mycket tydligt innovationsfokus. I ett längre perspektiv ska nya värdekedjor ha skapats i befintliga företag, nya innovativa företag ska ha sett dagens ljus och flera av dessa ska ha nått internationell framgång. 3 Vilka utlysningen riktar sig till Utlysningen vänder sig till företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Aktörerna ska ha förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till målen i det strategiska innovationsprogrammet för BioInnovation. Projektgruppen ska bestå av minst två parter varav minst en från näringslivet. Även utländska parter är välkomna, dock inte som koordinator. Utländska parter kan berättigas stöd under vissa förutsättningar.

4 4 (12) 4 Beskrivning av utlysningen 4.1 Syfte med utlysningen This is where we expect the unexpected Syftet med utlysningen är att fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Med projektformen hypotesprövning avses nydanande, kortare projekt som behandlar en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Detta innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn bör vara högre än i mer traditionella projekt. Projektets frågeställning kan ha sitt ursprung i ett olöst problem eller i ett inom industrin identifierat behov. Projektformen är inte avsedd att lösa ett befintligt, mindre industriellt problem utan snarare en möjlighet att bekräfta eller avfärda ett uppslag för ett fortsatt omfattande projekt inom ramen för BioInnovation. Med utlysningen vill vi: bidra till nationell kompetens- och kunskapsutveckling som för innovationsområdet framåt höja innovationstakten inom området genom att skapa förutsättningar för att pröva hypoteser längs hela innovationskedjan hitta nya relevanta värdekedjor, tekniklösningar, råvaror etc. som bidrar till en biobaserad samhällsekonomi Sammantaget ska denna utlysning ge riktning och skapa förutsättningar för nya innovationer som leder övergången till en biobaserad samhällsekonomi. 4.2 Innehåll och genomförande Hypotesprövnings projekt har en längd om 6 månader som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanade uppslag för fortsatta större investeringar i innovationsprojekt. Detta kan liknas med en teknisk förstudie vid stödförordning för finansiering. Ett hypotesprövnings projekt som söker finansiering ska: fånga upp och beskriva nya värdekedjor, tekniklösningar etc. som är av stor betydelse för BioInnovation. I de fall där det är relevant, beskriva projektets potential till att bidra till ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem. Detta innefattar övergripande beskrivning av potential för exempelvis energieffektivisering, minskad användning av fossila energikällor eller annan potential som bidrar till omställningen mot ett hållbart energisystem. ha tydligt innovationsfokus och skapa förutsättningar för biobaserade material, produkter och tjänster som ger nya förutsättningar.

5 5 (12) ha tydlig samhällsnytta och kunskap om förväntade marknader till grund för projektet. Detta kan antingen ingå som en del i projektet alternativt ha tagits fram i ett tidigare skede. 4.3 Kopplingen mellan denna utlysning och BioInnovations Strategiska Innovationsprojekt Denna utlysning ger möjlighet att söka finansiering för hypotesprövnings projekt. Beviljade hypotesprövnings projekt kan bidra till utveckling av större strategiska projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Ett strategiskt innovationsprojekt i BioInnovation är ett projekt som bidrar till omställningen till en biobaserad samhällsekonomi, har potential att minska miljö och klimatpåverkan och bidrar till ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem. Strategiska innovationsprojekt utgår från behovsägaren, innebär nya samverkansformer och har tydligt kundfokus. De blir genom detta systemförändrande. Nedanstående är krav på strategiska projekt: utgå från samhällsbehov och ha kundfokus vara strategiskt viktigt för området som helhet vara systemförändrande innebära ny samverkan ska ha behovsägare som projektdeltagare ska leda till innovationer Under hösten 2016 kommer nya strategiska projekt inom programmet att initieras. Dessa projekt utvecklas inom workshops där alla aktörer som vill vara med i arbetet att ta fram ett projekt välkomnas. Detta är en öppen process där både projektets utformning och bemanning tas fram i gemensamma workshops. Inriktningen för dessa strategiska projekt förväntas vara resultatet av en eller flera beviljade hypotesprövnings projekt. Inriktning och kriterier för utformning av projekten kommer preliminärt att annonseras på BioInnovations hemsida i september Resultat- och effektmål Förväntade resultat och mål för utlysningen är: Ökad kunskap om potentiellt nya viktiga områden som för BioInnovation framåt. Nya idéer och värdekedjor har identifierats och utvärderats Ökad innovationstakt på området genom att fylla kunskapsluckor i innovationskedjan

6 6 (12) Minskad energianvändning, koldioxidneutral energiförsörjning och minskad klimatpåverkan 5 Förutsättningar för finansiering 5.1 Budget och förutsättningar Budgeten för denna utlysning är 7 miljoner kronor. Projekt kan maximalt finansieras med kr i denna utlysning. Bidrag till företag och andra organisationer som i projektet bedriver ekonomisk verksamhet kan beviljas med högst 50% av de stödberättigande kostnaderna och till övriga parter med högst 70 %. Den projektbudget som redovisas ska endast omfatta stödberättigande kostnader. Projektkostnader som inte är stödberättigande bör dock framgå av projektbeskrivningen då de kan ha betydelse för bedömningen. 5.2 Regler om statligt stöd Bidrag från de finansierande myndigheterna som ges till företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd. Bidraget ges med stöd enligt VINNOVAs förordning SFS 2008:762 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, alternativt stöd enligt kommissionens förordning (EU) No 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd. Stöd från Energimyndigheten fattas med stöd av förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Reglerna innebär i flertalet fall att företaget eller organisationen får bidrag för endast viss andel av dess stödberättigande kostnader eller med ett begränsat belopp. Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. Hypotesprövningsprojekt kan liknas med en teknisk förstudie vid stödförordning för finansiering.

7 7 (12) 5.3 Stödberättigande kostnader För projektet som helhet reglerar utlysningens förutsättningar hur stor del av de totala stödberättigade kostnaderna som bidrag kan täcka (i denna utlysning maximalt 70% procent eller kr). Enskilda projektparters stödberättigande kostnader (de kostnader respektive projektpart har för att genomföra projektet) kan helt eller delvis täckas av bidrag från finansierade myndigheter. Den del som täcks av bidrag utgör den så kallade stödnivån och uttrycks i procent. Den maximala stödnivån bestäms per bidragsmottagare, där olika regler gäller för olika typer av organisationer och projekt. Den maximalt tillåtna stödnivån per bidragsmottagare styrs inte av förutsättningarna för projektet som helhet. Vilka kostnader som är stödberättigande beror på projektets karaktär och innehåll och framgår av VINNOVAs villkor och förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. I dokumentet Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 1 förtydligas vilka kostnader som betraktas som stödberättigande. I de fall projekten omfattas av energirelevans och stöd från Energimyndigheten gäller på samma sätt att beslut fattas med stöd av förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, se Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att tiderna är preliminära. För aktuella uppgifter Ansökningsomgång våren 2015 Öppningsdatum: 15 januari 2015 Informationsträff för denna utlysning: 20 januari 2015, Stockholm Sista ansökningsdag: 10 mars 2015 kl Datum för beslut: 3 juni 2015 Tidigaste datum för projektstart: 1 juli Formella krav För att komma ifråga för bedömning enligt kriterierna angivna i 7.2 ska följande krav vara uppfyllda: Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in Projektet ska ha minst 2 parter varav en part från näringslivet Projektparterna ska vara juridiska personer 1 Se

8 8 (12) Ansökan ska innehålla alla obligatoriska bilagor och mallar (se avsnitt 9.2) Projekt får vara max 6 månader Projektet ska starta under perioden 1:a juli 1:a september Bedömning 8.1 Bedömningsprocessen Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar och bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in till VINNOVA via Intressentportalen (se avsnitt 9). Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt: 1. Ansökan lämnas in via Intressentportalen 2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas gentemot angivna bedömningskriterier av oberoende externa experter. Detta resulterar i en rekommendation till finansiering och en ranking av ansökningarna. 3. Företrädare för det strategiska innovationsprogrammet ges möjlighet att lämna ett yttrande över bedömarnas rekommendation 4. Beslut om vilka projekt som ska finansieras med beaktande av de finansierade projektens bidrag till balansen i projektportföljen för det strategiska innovationsprogrammet 5. Beslut meddelas till sökande och ledningen för det strategiska innovationsprogrammet informeras om utfallet Ansökningarna bedöms enligt bedömningskriterierna nedan. 8.2 Bedömningskriterier Projektförslagen kommer att bedömas med hjälp av följande tre kriterier: Potential - Hur nyskapande och unik (banbrytande) idén är, dess innovativa höjd och nyhetsvärde i ett internationellt perspektiv? - Potential att bidra till utveckling av det strategiska innovationsområdet. - Tydligt kundfokus och en marknadsmässig potential? - Potential till att bidra till en omställning till ett hållbart, energi- och resurseffektivt samhälle. Hållbarhet definierad som såväl miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet. - Vilken samhällsutmaning adresserar projektet? På vilket sätt bidrar projekt till att lösa denna? Genomförbarhet

9 9 (12) - Är projektplanen realistisk? - Kommer planerade aktiviteter att bidra till att förväntade resultat uppnås och är det möjligt att genomföra dessa under projekttiden? - Hur väl beskrivs metoder som kommer att användas i projektet och hur motiveras att dessa är rätt för uppgiften? Aktörer - Gränsöverskridande/branschöverskridande aktörskonstellation. - Förmågan och trovärdighet hos aktörer i projektet att kunna genomföra projektet. - Hur väl projektets aktörer komplettrar varandra. Av ovanstående tre bedömningskriterier kommer potential att prioriteras vid bedömning. Delkriterier i kursiv stil är vägledande och kommer inte bedömas individuellt. 9 Ansökan Denna utlysning genomförs gemensamt av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Alla ansökningar ska lämnas in via VINNOVAs ansökningsfunktion, oavsett vilken myndighet som kommer att finansiera projektet. Projekt som kan komma beviljas finansiering kan i ett senare skede bli uppmanade att skicka in sin ansökan till Energimyndighetens respektive Formas ansökningsfunktion. 9.1 Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Den består av ett formulär samt ett antal bilagor och nås genom För att kunna lämna in en ansökan måste ett användarkonto hos VINNOVA skapas. Befintligt användarkonto hos VINNOVA kan användas. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Då får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad.

10 10 (12) 9.2 Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden i VINNOVAs intresseportal. Till ansökan ska endast bifogas en projektbeskrivning, projektsammanfattning och en CV-bilaga. Bilagorna ska vara i pdf-format. Projektbeskrivning enligt mall för projektansökan som hämtas från utlysningens webbsida på Beskrivningen ska maximalt omfatta 5 stående A4-sidor med enspaltig 12 punkters svart text. Hänvisningar till information på webbsidor och liknande kommer inte att beaktas vid bedömning. Projektsammanfattning (högst en sida) enligt mall som hämtas från utlysningens webbsida på Projektsammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får således inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter. I direkt anslutning till att ansökan lämnas till VINNOVA ska bilagan Projektsammanfattning även skickas till programkontoret för BioInnovation via e- post till adressen: CV-bilagan ska innehålla relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner i projektteamet. För dessa ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Varje CV ska vara på max 1 A4-sidor med 12 punkters text. Samtliga ovanstående bilagor är obligatoriska följer man inte krav på max sidantal och använder mallarna enligt ovan kommer ansökan ej att bedömas. 10 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, projektavtal, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren hittas under Villkor och regler till vänster på utlysningens webbsida. Då utlysningen sker inom ramen för strategiska innovationsprogrammet BioInnovation så tillkommer även särskilda villkor och anvisningar som reglerar rapportering, uppföljning och kommunikation m.m. i förhållande till det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Ytterligare särskilda villkor kan tillkomma för enskilda projekt.

11 11 (12) 11 Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Inkomna ansökningar kommer att delas och hanteras mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas som alla är med i denna utlysning. Myndigheterna är dock skyldiga att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 12 Kontakt Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll: Susanna Winzenburg, programchef Tel: Mail: Kontaktpersoner angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor: Peter Åslund, utlysningsansvarig på VINNOVA Tel: Mail: Alice Kempe, Utlysningsansvarig Energimyndigheten Tel: Mail: Sandro Caruso, Utlysningsansvarig Formas Tel: Mail: Administrativa frågor: Bengt Larsson, VINNOVA Tel: Mail: bengt

12 Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är: VINNOVAs IT-support, Tel , Mail: 12 (12)

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2014-12-17 2014-06135 Reviderad Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Myfab SME Access 2010

Myfab SME Access 2010 1 2010-09-07 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT. 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312)

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 1 Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Version 2013-06-14 Hållbara tillverkningssystem som är kapabla att producera innovativa miljövänliga och säkra produkter FoU-program för att säkra konkurrenskraftig

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9

Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9 Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9 Innehåll 1. Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Organisation

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer