Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP Utlysning nr 1 (ver8, )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312)"

Transkript

1 1 Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP Utlysning nr 1 (ver8, )

2 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med ansökan om finansiering av projekt inom utlysning nr 1 inom programmet NFFP5, den femte omgången av det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet (NFFP) som grundar sig på ett samverkansavtal mellan VINNOVA, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och industriparterna Saab AB och Volvo Aero Corporation. Syftet med NFFP5 är att: Inom flygområdet bidra till hållbar utveckling genom att bygga en kunskapsbas och skapa kompetensförsörjning, med syfte att: Stärka Svensk flygindustris konkurrensförmåga Stärka landets förmåga att medverka i och dra nytta av internationellt forsknings-, teknologi- och utvecklingssamarbete Stödja Försvarsmaktens operativa förmåga, genom kompetens att vidmakthålla och utveckla system NFFP:s utlysningar har effektmål, både kortsiktiga och långsiktiga, för att beskriva vad som avses åstadkommas och hur projekten som finansieras bidrar till hållbar tillväxt. Dessa mål utvärderas kontinuerligt. Detta är den 1:a utlysningen inom programmet, som startar år 2009 och beräknas pågå till och med det första halvåret Ämnesområdet för utlysningen är flygsystem och dess plattform, delsystem samt tjänste- och driftsstödsystem vilket närmare framgår av pkt 4. För NFFP5 finns avsatt en budget på 440 miljoner kronor omfattande såväl Försvarsmaktens, VINNOVAs och industriparternas (Saab AB och Volvo Aero Corporation) satsningar. Sista dag att lämna in ansökan är den 6 april Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl denna dag. Information om utlysningen samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av följande utlysningstext. Denna text finns även på VINNOVAs hemsida, Där finns också aktuella uppgifter om tider samt länk till den elektroniska ansökningsfunktionen. 2. Utlysningens syfte Syftet med utlysning nr 1 är att erhålla projektförslag inom huvudområdena systemanalys, systemteknik, flygfarkostteknik och tjänste- och driftstödsbaserade system (se pkt 4) som stimulerar till att nationella starka kompetenscentra/forskargrupper skapas som kan medverka i och dra nytta av internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete både industriellt och inom forskarsamfundet.

3 3 3. Bakgrund och motiv Flygindustrin har genom sin samlade kompetens, teknologiska bredd och innovationskraft stor betydelse som pådrivande kraft för Sveriges vetenskapliga och industriella utveckling. Den främjar Sveriges internationella position som en högteknologisk nation. Det svenska försvaret har varit och är fortfarande en viktig anledning till upprätthållande av en svensk flygindustri. För att detta ska var möjligt i en ökande global konkurrens måste dock nya utmaningar mötas. Synergier mellan civila och militära tillämpningar måste tas tillvara och en stark samlad forskningsverksamhet är nödvändig om Sverige ska kunna hävda sig som en eftertraktad samarbetspartner och leverantör av kvalificerade och kostnadseffektiva flygsystem för såväl militära som civila ändamål på global basis. NFFP går nu in i sin femte programperiod sedan starten 1994, kallad NFFP5. Denna utlysnings inriktning framgår av nedanstående avsnitt. 4. Utlysningens inriktning Systemanalys Detta område innefattar följande delområden: Operationsanalys Totalsystemanalys (primärprodukt och stödsystem) Kund och funktionskrav Konceptutveckling Förprojekt System av system systemarkitektur för system av system ad-hoc nätverk med 3-dimensionellt rörliga noder flygande kommunikationsnoder Ledningssystem för bl.a Air Traffic Management (ATM) Systemoptimering ur nyttoperspektiv Flyg- och uppdragssäkerhet Leverantörssamverkan Partnersamverkan Systemteknik Detta område innefattar följande delområden: Grundflygplansystem inkl. kraftgenerering och försörjning Styrsystem Integration av framdrivningssystem Reglerteknik vilket omfattar bl a: Avancerade reglerkoncept Reglersystem för okonventionella styr- och framdrivningsmetoder Motorreglering och konditionsövervakning Avioniksystem inkl datorkoncept och arkitektur Informationssystem vilket omfattar bl a: Positionssystem/navigationssystem

4 4 Datafusion Autonomi/Beslutsstöd inkl. adaptivitet och resurshantering (sensorer mm) Samverkan mellan olika system och system för ledning samt certifiering av system Människa system interaktion, MSI, omfattande MSI för flygförare MSI för operatör i flygsystemet Sensorsystem vilket omfattar bl a: RR/EO/IR/UV sensorer inkl multifunktion och bildbehandling Sensorfusion Mikrovågsbyggsätt för flygande utrustning (spec. krav på vikt/volym/kraft/kylning) Lasersystem för inmätning och/eller störning Adaptivitet och system för sensormanagement Signaturminimering (både aktiv och passiv signatur) inkl. integration av antenner/aperturer i skrov Systemsäkerhet för ökad robusthet i komplexa system/feltoleranta system. Simuleringsteknik Flygfarkostteknik Detta område innefattar följande delområden: Aerodynamik Aeroakustik Framdrivningsteknik Signaturanpassningsteknik Flygmekanik/flygdynamik Konstruktions- och tillverkningsteknik Strukturdynamik Strukturteknik och materialteknik inklusive smarta strukturer Tjänste- och Driftstödsbaserade system Detta område innefattar följande delområden: Utveckling av tjänster och helhetslösningar Informationsteknik för underhållssystem Life management och LCC/LSC/CCC Kontrollerad degradering av funktion och produktegenskaper Kundanpassat produktstöd Info/beslutsstöd/diagnos Livslängdsteknik Reparationsteknik Product management 5. Effektmål Finansiering av behovsmotiverad FoU kan betraktas som investeringar som på sikt ska främja en hållbar tillväxt i Sverige. Utlysningens effektmål anger vad som förväntas att beviljade projekt inom NFFP5 ska bidra till.

5 5 Utlysningen liksom programmet i sin helhet har följande effektmål (vilka omfattar såväl kortsom långsiktiga mål): Industriell nytta - Konkurrenskraft, ökad förmåga att genomföra affärer - Internationell positionering, ökad förmåga att ta affärer Samhällsnytta - Teknikspridning - Hållbar tillväxt - Civil och militär synergi (dual-use) Kompetens inom Flyg, inom såväl civila som militära tillämpningar - Teknikområden för specialisering - Behålla bredd inom vissa områden Akademisk nytta - Internationellt erkända forskarmiljöer Nya innovationer Öka SMFs förmåga att växa 6. Krav på projektet och på sökande Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma ifråga för NFFPs prövning: Projektet ska ligga i linje med utlysningens inriktning och tydligt bidra till att uppfylla utlysningens effektmål. Projektet ska innehållsmässigt ligga inom något av områdena enligt pkt 4. Sökande ska vara från företag, forskningsinstitut eller universitet. Projektet ska genomföras i aktivt samarbete mellan industri och någon av aktörerna enligt ovan. SMF kan söka medel på egen hand. Projekt inom NFFP5 ska avslutas senast den 30 juni Projektet ska till minst 50 % procent av den totala kostnaden ha finansiering med icke offentliga medel från industriparterna eller SMF. I de fall SMF enskilt ansöker om medel för projektsamarbete med U/H/I (universitet/- högskola/institut) kan offentliga medel täcka upp till 2/3 av den totala projektkostnaden. Ett LoI (Letter of Intent) från deltagande U/H/I där planerat engagemang beskrivs och budgeteras ska medfölja ansökan. 7. Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att avgöra beslutet om finansiering av projektansökan: 1. Relevans, d v s hur väl projektet ligger i linje med utlysningens inriktning och bidrar till utlysningens effektmål.

6 6 2. Kvalitet, d v s projektets höjd, nyhetsvärde och förmåga att bidra till den tekniskt/vetenskapliga utvecklingen inom utlysningens ämnesområde och inriktning. 3. Genomförbarhet, d v s de sökande personernas (projektteamets) förmåga och trovärdighet vad gäller genomförandet av det tilltänkta projektet. Detta omfattar dels en bedömning av teamets kompetens, dels en bedömning av metodik och angreppssätt, inklusive realismen i projektplan och projektbudget. 4. Exploaterbarhet/nyttiggörande, d v s spridning av projektresultatet till samhällelig eller kommersiell nytta. Detta omfattar bl a konsortiets planer och åtaganden för att sprida och nyttiggöra projektresultaten och hur väl projektet är länkat in i de sökande organisationernas interna strategi-, innovations- och utvecklingsprocesser. Kriterierna kommer också att återkomma i uppföljningar, utvärderingar och effektanalyser. I enlighet med avtalet mellan finansiärerna kan programmet avsätta upp till 5 procent av medlen till särskilt innovativa projekt som innehåller radikala idéer och nytänkande d v s forskning som bedrivs inom teknologier och/eller metoder som är nydanande och oprövade för industrin. 8. Budget Denna utlysning har en budget på cirka 310 miljoner kronor, det vill säga ca 70 procent av budgeten för hela NFFP5. Inom denna ram beräknas ca projekt kunna beviljas finansiering. Upp till 30 Mkr avser projektansökningar där SMF 1 medverkar. 9. Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att ändringar kan göras 2. För aktuella uppgifter om tider, se utlysningens webbsida på 1 Små och medelstora företag (SMF) enligt följande definition: har max 250 anställda är koncernmässigt oberoende* har högst 50 miljoner euro i årsomsättning eller högst 43 miljoner euro i balansomslutning per år har en kapacitet (personresurser alt. omsättning eller kapital) som gör det troligt att det sökta beloppet kan leda till avsett resultat är ett etablerat företag (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma). Med etablerat avses här ett befintligt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket eller ett handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma som kan presentera minst två årsredovisningar. Företaget ska inneha F-skattsedel samt plus- eller bankgirokonto. Forskningsinstitut, utvecklingscentra, högskolor, universitet eller motsvarande vars verksamhet bedrivs i aktiebolagsform räknas i detta sammanhang inte som SMF. *Med koncernmässigt oberoende menas att företag som är stödberättigade inte får ägas till mer än 25 % av ett eller flera företag som inte uppfyller ovanstående krav. Begränsningen kan överskridas när företaget är delägt av offentliga investmentbolag, riskkapitalbolag och institutionella investerare. För detaljerad information se förordning (1995:1254).

7 7 Sista ansökningsdag: 6 april 2009, kl Första datum för beslut om finansiering: 8 juni 2009 Tidigaste datum för projektstart: 1 juli Bedömningsprocessen VINNOVA fattar i samråd med Försvarsmakten och FMV beslutet om den statliga finansieringen av projekt efter rekommendation från BO. Till sin hjälp har VINNOVA en oberoende kvalitetsgranskningsgrupp, KG. 11. Sekretess Projektansökningar med bilagor och av VINNOVA upprättade tilldelningsbeslut med beslutsmotiveringar är som huvudregel allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av dessa. Denna rätt ska dock begränsas av reglerna i sekretesslagstiftningen. VINNOVA är skyldig att sekretessbelägga uppgifter i allmänna handlingar om enskildas (enskilda omfattar även juridiska personer) affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att den enskilda lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är inte möjligt att generellt ange exakt vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas. VINNOVA måste pröva förutsättningarna för ett utlämnande av handlingarna i varje enskilt fall. För att underlätta sekretessbedömningen kan sökanden med fördel märka ut de uppgifter som rör affärs- och driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat i de fall som verksamheten skulle ta skada om uppgifterna offentliggörs. Känslig information kan även bifogas i särskilt märkt bilaga. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 12. Hur man ansöker Ansökan görs endast elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats under Hur man ansöker. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. 2 VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer dock att göras under de 2 sista veckorna innan respektive deadline.

8 8 Sista dag att lämna in ansökan är 6 april Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl denna dag. Efter denna tidpunkt får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. Vid frågor om den elektroniska ansökningsfunktionen, kontakta VINNOVAs IT-support, tel , IT-supporten är öppen vardagar kl Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning, en personalbilaga och i förekommande fall ett eller flera Letter of Intent. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i pdf-format. Projektbeskrivningen ska vara på max 10 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska med en sammanfattning på engelska (mall finns att hämta på VINNOVAs hemsida). I projektbeskrivningen ska genus-, jämställdhets-, mångfalds- och miljöaspekter beskrivas vad gäller punkterna relevans, kvalitet, genomförbarhet och exploaterbarhet/nyttiggörande. I den mån aspekterna inte bedöms som relevanta ska detta kommenteras. Personalbilagan ska innehålla relevanta CV för projektledaren och nyckelpersoner i projektteamet. För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Personalbilagan ska vara på max 2 A4-sidor med 12 punkters text. 14. Kontaktpersoner Ytterligare information om programmet, utlysningen och ansökningar lämnas av: John Graffman Tel: e-post: tom därefter Vilgot Claesson, Programledare Tel: e-post: Svar på frågor av administrativ karaktär kan lämnas av: Lena Dalsmyr Tel: e-post:

9 9 Flygindustrierna som ingår i avtalet har följande kontaktpersoner: Saab AB Göran Prestby Katarina Björklund Anders Möller-Loswick Volvo Aero Corporation Bengt-Olof Elfström Patrik Johansson

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Programbeskrivning för Fordonsutveckling

Programbeskrivning för Fordonsutveckling Programbeskrivning för Fordonsutveckling Innehållsförteckning VERSION 2011-02-28... 3 1. AVTAL OM SAMVERKAN AVSEENDE FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Generella krav

Läs mer

Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö

Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö Programbeskrivning för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & Miljö Version 1 Fastställd av programrådet 2009-06-17 (uppdaterad 2009-10-21 avseende skisshantering) Programbeskrivning

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå:

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå: Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för forskning inom Programvaruintensiva system I syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft vad gäller utformningen av programvaruintensiva system utlyses

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Innovationssystemanalys inom flygindustri och luftfart

Innovationssystemanalys inom flygindustri och luftfart Innovationssystemanalys inom flygindustri och luftfart Förstudie Lennart Norgren & Lars Olsson, VINNOVA VINNOVA Analys 2003:1 TITEL: Innovationssystemanalys inom flygindustri och luftfart. Förstudie FÖRFATTARE:

Läs mer

UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET

UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 4 : 0 9 UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET U L F E D L U N D, B E R N T E R I C S O N, A N D E R S G U S T A F S S O N & U L F O L S S

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

IT i Högre Utbildning 14

IT i Högre Utbildning 14 Sida 1 (10) UTLYSNING IT i Högre Utbildning 14 KK-stiftelsen inbjuder pågående eller tidigare KK-satsningar inom programmen Forskningsprofil, Profil+, KK-miljö eller Företagsforskarskolor att ansöka om

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer