UTLYSNING 1 (15) Reviderad FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet"

Transkript

1 UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer Reviderad FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig verksamhet Denna text gäller för ansökningstillfället hösten OBS. VINNOVA förbehåller sig rätten att utan särskild information justera utlysningstexten under utlysningsperioden. Inga ändringar kommer dock att göras under de tre sista veckorna före ansökningstidens utgång. För aktuell version av texten, se utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats. Där finns även aktuella uppgifter om ansökningstider samt länk till den elektroniska ansökningsfunktionen. VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (15) 1 Vem kan söka finansiering? Är ni en aktör inom en offentligt finansierade verksamhet? Äger ni ett förändringsbehov? Har ni ambitioner att utveckla ert utbud av samhällsservice och förbättra er effektivitet med hjälp av innovationer, det vill säga bärkraftiga och väsentligt nyskapande lösningar som till exempel organisationsmodeller, processer, varor och tjänster? Då är ni välkomna att söka finansiering i FRÖN. Ni har antingen: Identifierat en tidigare oprövad idé om en bärkraftig och väsentligt nyskapande (innovativ) lösning för er verksamhet. Ni vill planera hur idén kan utvecklas vidare. Identifierat behovet av en bärkraftig och väsentligt nyskapande (innovativ) lösning för er verksamhet. Ni vill utveckla en lösning eller bidra till att lösningar utvecklas. Identifierat en färdigutvecklad bärkraftig och väsentligt nyskapande (innovativ) lösning som ännu inte har använts. Ni vill införa lösningen i er verksamhet. Aktörer som kan söka och erhålla finansiering är utförare av offentligt finansierade tjänster i offentlig eller privat regi. 1 Sökanden ska vara en juridisk person inom offentligt finansierad verksamhet och ska äga förändringsbehovet som ansökan avser. Exempel på sådana organisationer är: kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, kommunala och statliga bolag, kommunalförbund, regionförbund, privata organisationer som utför offentligt finansierade tjänster, intresse/ branschorganisationer för offentligt finansierad verksamhet etc. Utöver sökande organisation ser vi gärna deltagande av andra typer av aktörer i projektet. Det kan till exempel vara relevant att inkludera ideella organisationer, brukarföreningar, fackförbund, akademin, institut etc. Observera dock att det endast är offentligt finansierade verksamheter som äger förändringsbehovet, eller företräder utförare av offentliga tjänster, som kan vara sökande. 1 Med offentligt finansierade menas tjänster som utförs av eller för en offentlig verksamhets syften. Erbjudandet riktar sig således inte till verksamheter som endast har offentlig finansiering genom till exempel forsknings- och utvecklingsbidrag eller strukturfondsmedel. Sökande ska själv äga förändringsbehovet som ansökan avser.

3 3 (15) 2 Vad kan man söka finansiering för? Inom FRÖN går det att ansöka om finansiering för tre olika faser. 1. Planering I projektet konkretiserar ni en tidigare oprövad idé för er verksamhet och planerar för fortsättning. Planeringsbidraget ska göra det möjligt att etablera en projektgrupp och arbeta fram beslutsunderlag samt en projektplan som visar hur idén kan genomföras. I planen ska framgå hur projektet kan föras vidare, till exempel via finansiering i er egen organisation eller ansökningar om externa bidrag. 2. Utveckling I projektet utvecklas en väsentligt nyskapande och bärkraftig lösning för er verksamhet. Utvecklingsbidraget ska göra det möjligt att genomföra ett projekt där en väsentligt nyskapande och bärkraftig lösning tas fram som på olika sätt kan förbättra ert arbete med att ge samhällsservice. Det kan handla om att utveckla, pröva och utvärdera denna lösning (organisationsmodell, process, vara eller tjänst). Aktiviteter kan till exempel bestå av intern utveckling, samverkan med andra aktörer eller upphandling av innovation Införande I projektet införs en väsentligt nyskapande och bärkraftig lösning i er verksamhet. Avsikten är att stödja införandet av resultaten från ett utvecklingsprojekt (nya lösningar) i er ordinarie verksamhet. Det kan handla om att förändra arbetssätt och rutiner, skapa ett mer förändringsbenäget klimat, kompetensutveckling för ledare eller medarbetare, spridning av kunskap och förmedlande insatser etc. Det går bra att söka direkt till fas 2 eller 3 utan att tidigare ha fått finansiering inom FRÖN. Projekt som tidigare har fått finansiering inom FRÖN har ingen förtur: varje ansökan bedöms självständigt. Läs mer i dokumentet Vanliga frågor på utlysningens hemsida I dokumentet Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigade kostnader (sök på anges vilka kostnader som betraktas som stödberättigande och hur redovisningen av projektkostnader och intäkter ska ske. 2 Projekt som avser offentlig upphandling av innovation är välkomna att ansöka om stöd i FRÖN. För dessa gäller vissa särskilda bestämmelser, se bilaga II.

4 4 (15) Avgränsningar FRÖN omfattar inte grundforskning eller tillämpad forskning, utan ska främst röra experimentell utveckling, processinnovation eller organisationsinnovation. FRÖN omfattar inte finansiering av kapacitetsbyggande strukturer, som till exempel testbäddar, innovationsslussar, system för innovationsledning, arenor, forum, nätverk eller plattformar. Kapacitetsbyggande strukturer dock är viktiga, då de möjliggör och underlättar uppkomsten av specifika planerings-, utvecklingsoch införandeprojekt, det vill säga den typ av projekt som VINNOVA finansierar inom FRÖN. Se till exempel VINNOVAs utlysning Idéslussar i kommuner - förstudier 2015 som stänger den 31 augusti Hur mycket finansiering finns det? VINNOVAs totala budget för FRÖN år 2015 är 20 miljoner kronor. Tidsplan finns i nästa avsnitt, När och hur söker man finansiering. Figur 1 visar möjligheterna till finansiering för hösten 2015, samt ger en indikation på antalet projekt som VINNOVA planerar att stödja i varje fas. FIGUR 1: Finansiering och budget Finansiering Budget Ansökningar FAS 1: PLANERING Framtagning av projektplaner och beslutsunderlag Typisk projekttid: 3 9 månader (maximalt 9 månader) Nivå på bidrag för stödberättigade kostnader som VINNOVA beviljar: upp till 80% VINNOVAs totala budget för planeringsprojekt hösten 2015: kr Antal planeringsprojekt VINNOVA planerer att finansiera: 6 till 10 projekt Finansiering Budget Ansökningar FAS 2: UTVECKLING Utvecklingsprojekt genomförs Typisk projekttid: beror på projektets karaktär Nivå på bidrag för stödberättigade kostnader som VINNOVA beviljar: upp till 50% VINNOVAs totala budget för utvecklingsprojekt hösten 2015: kr Antal utvecklingsprojekt VINNOVA planerar att finansiera: 8 till 10 projekt Finansiering Budget Ansökningar FAS 3: INFÖRANDE Nyskapade lösningar införs Typisk projekttid: beror på projektets karaktär Nivå på bidrag för stödberättigade kostnader som VINNOVA beviljar: upp till 30% VINNOVAs totala budget för införandeprojekt hösten 2015: kr Antal införandeprojekt VINNOVA planerar att finansiera: 6 till 10 mindre eller större projekt

5 5 (15) 4 När och hur söker man finansiering? Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs intressentportal, som nås via utlysningens hemsida För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda det. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det för sökande organisation. Intressentportalen är öppen för inlämningar av ansökningar till FRÖN mellan den 25 augusti och den 7 oktober Under 2016 planeras nya tillfällen. Följande tider gäller för utlysningens tillfälle hösten Observera att tiderna är preliminära. För aktuella uppgifter, se Öppningsdatum: Sista ansökningsdag: Ev. intervjuer fas 2 och 3 Beslut till sökande: Tidigaste projektstart: 25 augusti 7 oktober november 4 december 4 december Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Inga kompletteringar får göras av ansökan i efterhand såvida inte VINNOVA begär in dem. Om sökande tidigare har fått projekt beviljat inom utlysningen FRÖN ska projektet vara färdigt, eller att endast mindre eller obetydliga delar återstår. 4.1 Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden i VINNOVAs intressentportal. Beskrivningen av projektet i ansökan ska möjliggöra bedömning enligt kriterierna som definieras i avsnitt 5.1. Inga bilagor får lämnas. I de elektroniska blankettsidorna finns instruktioner om vad som ska ingå i beskrivningen av projektet, samt tabeller för budgetsredovisning. Det är obligatoriskt att använda ansökningstjänsten och de elektroniska blankettsidorna. Ansökan som lämnats in på ett annat sätt kommer inte att bedömas. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad.

6 6 (15) 4.2 Aktörer i projektet Ansökningar inom FRÖN välkomnas både från en eller flera aktörer tillsammans. Om en ensam aktör söker kallas denne för koordinator. Koordinator mottar VINNOVAs utbetalning av bidrag och har särskilda åtaganden enligt VINNOVAs Allmänna villkor. Om flera aktörer ansöker gemensamt ska en av dessa aktörer skicka in en ansökan för samtligas räkning. Denna aktör kallas koordinator. Övriga deltagare kallas för projektparter. En projektpart deltar i utformningen av projektet, bidrar till genomförandet och delar på risk och resultat. VINNOVA betalar ut beviljade medel till koordinator, som ansvarar för att överföra medel till projektparterna. VINNOVA rekommenderar att ett avtal tas fram för samarbetet när flera aktörer deltar i ett projekt. Ett av VINNOVAs villkor för att finansiera utvecklings- och införandeprojekt med mer än en aktör är att ett samarbetsavtal finns på plats till första lägesrapport. För planeringsprojekt finns inte detta villkor, men det kan vara lämpligt att ägna arbete i ett planeringsprojekt till att hitta samarbetsparters, organisera framtida samverkan och lösa avtalsfrågor. Finansiärer i projektet En aktör som enbart bidrar finansiellt till projektet kallas finansiär. En finansiär deltar inte i projektet på något annat sätt, till exempel i utformning, genomförande, eller risk- och resultatdelning. En aktör kan inte vara både koordinator/ projektpart och finansiär i ett projekt. De pengar eller arbetstid som en kordinator/ projektpart lägger in i projektet kallas egen finansiering, men det är inte detsamma som att vara finansiär. Underleverantörer och konsulter Det är viktigt att sökanden och andra projektparter förvärvar kunskap i projektet genom ett aktivt deltagande med egna resurser. Samtidigt kan konsulter och andra typer av underleverantörer vara en tillgång. De kan erbjuda specialistkompetens när det behövs och bidra till att driva projekt framåt oavsett krav från ordinarie verksamhet. De är även viktiga kunskapsbärare mellan organisationer. Det är tillåtet att använda sig av underleverantörer som konsulter i ett FRÖNprojekt, till exempel i rollen som expert eller projektledare. Följande gäller: Sökande organisation ska äga förändringsbehovet, inte underleverantören. Sökandens engagemang i projektet måste vara tydligt avseende egna nedlagda resurser. Kostnaderna för underleverantörer får inte överstiga 50% av de totala projektkostnaderna. Om sökande är en upphandlande myndighet eller upphandlande enhet måste konsulter och alla andra typer av underleverantörer upphandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Det är sökandes ansvar att detta sker.

7 7 (15) 5 Hur kommer ansökningar att bedömas? Ansökningarna bedöms i konkurrens med varandra inom varje fas. De ansökningar som bäst uppfyller bedömningskriterierna för en fas beviljas medel. Eftersom ansökningar till FRÖN kan röra flera olika sektorer och typer av projekt kommer hänsyn att tas till de olika förutsättningar som gäller för varje projekt. Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt: Endast ansökningar som efter granskning uppfyller de formella kraven se kapitel 7 kommer att bedömas. Bedömningarna görs med hjälp av de kriterier som anges för faserna, se avsnitt 5.1 nedan. Ansökningarna till fas utveckling och införande kommer att bedömas av externa experter som lämnar rekommendationer till VINNOVA om vilka projekt som bör gå vidare till intervju. För ansökningar till fas planering förekommer inte intervjuer. VINNOVA fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas finansiering och vilka som ska avslås. Beslut skickas ut till sökande. VINNOVA publicerar beslutet på sin hemsida samt skickar ut en pressrelease över beviljade projekt. 5.1 Kriterier för bedömning Ansökningarna kommer att bedömas med hjälp av kriterierna potential, genomförbarhet och aktörer. Med aktörer menas de som involveras i det föreslagna projektet, med särskilt fokus på projektteamet: vilka dessa är, deras kunskap, kompetens och erfarenhet samt hur relationerna mellan dessa organiserats. Bedömningskriterierna för faser planering finns i figuren nedan.

8 8 (15) FAS PLANERING FAS UTVECKLING FAS INFÖRANDE Potential Genomförbarhet Aktörer Idéns bärkraft och nyskapande karaktär På vilket sätt idén skiljer sig från redan existerande lösningar (varor, tjänster, processer och metoder)? Förväntad betydelse av resultat och effekter Leder planeringsprojektet till framtida projekt som omfattar utveckling av nya framgångsrika lösningar, som i sin tur stärker och förnyar aktörernas verksamhet? Angreppssätt i ansökan för att ta fram en projektplan som kan användas framöver Ansökans realism i förhållande till mål, tidplan och budget Planer och aktiviteter som säkerställer att offentliga aktörers och medborgares intressen tas tillvara Förmåga hos projektteamet att genomföra projektet Trovärdighet och förmåga att på lång sikt bygga upp och förankra ny kunskap hos projektparterna genom att involvera relevanta aktörer även utanför projektteamet Generaliserbarhet Kan projektet i framtiden leda till att flera, både utanför och innanför den egna organisationen, kan ta del av lösningen? Idéns bärkraftighet och nyskapande karaktär På vilket sätt idén skiljer sig från redan existerande lösningar (varor, tjänster, processer och metoder)? Förväntad betydelse av resultat och effekter Leder projektet till utveckling av nya framgångsrika lösningar som stärker och förnyar aktörernas verksamhet? Angreppssätt i ansökan för att utveckla nyskapande och framgångsrika lösningar Ansökans realism i förhållande till mål, tidplan och budget Planer och aktiviteter som säkerställer att offentliga aktörers och medborgares intressen tas tillvara Förmåga hos projektteamet att genomföra projektet Trovärdighet och förmåga att på lång sikt bygga upp och förankra ny kunskap hos projektparterna genom att involvera relevanta aktörer även utanför projektteamet Generaliserbarhet Kan projektet leda till att flera, både utanför och innanför den egna organisationen, kan ta del av lösningen? Planer och aktiviteter för spridning av resultat Lösningens bärkraftighet och nyskapande karaktär På vilket sätt lösningen skiljer sig från de varor, tjänster, processer och metoder som redan används? Förväntad betydelse av lösningens effekter Leder införandet av lösningen till att aktörerna erbjuder ny samhällsservice eller ökar sin effektivitet? Angreppssätt i ansökan för att införa nyskapande och framgångsrika lösningar Ansökans realism i förhållande till mål, tidplan och budget Planer och aktiviteter som säkerställer att offentliga aktörers och medborgares intressen tas tillvara Förmåga hos projektteamet att genomföra projektet Trovärdighet och förmåga att på lång sikt förvalta och vidareutveckla lösningarna Generaliserbarhet Kan projektet leda till att flera, både utanför och innanför den egna organisationen, inför lösningen, så att ökad samhällsnytta och hållbar tillväxt uppstår? Planer och aktiviteter för spridning av resultat

9 9 (15) 6 Mål och motiv 6.1 Bakgrund för utlysningen Offentligt finansierade verksamheter erbjuder och levererar samhällsservice, bland annat i form av välfärdstjänster till medborgare och stöd till närings- och föreningsliv. För det behöver man tillgång till lösningar som stödjer arbetet med att ge samhällsservice, som effektiva och välfungerande organisationsmodeller, processer, varor och tjänster. Att goda lösningar för att ge samhällsservice finns och fungerar är en förutsättning för att vi ska få värde för våra skattepengar, och för att kunna möta framtida behov och förväntningar från medborgarna. Ibland uppstår behov eller utmaningar som inte kan lösas på ett ändamålsenligt sätt med beprövade lösningar. Samtidig kan förutsättningar uppkomma för att vidareutveckla existerande lösningar, till exempel genom en ny process eller teknik. Då finns möjligheter att bedriva ett innovationsfrämjande arbete. Offentligt finansierade verksamheter kan medverka till att innovativa lösningar planeras, utvecklas, efterfrågas och kommer till användning på flera sätt. Aktiviteter kan till exempel omfatta idéinhämtning, utveckling av lösningar inom ramen för samarbeten eller internt, köp av utvecklingsarbete, eller identifiering och införande av en färdigutvecklad, men hittills oprövad, lösning. Ett projekt startar i ett behov eller utmaning, samt en idé om hur man kan ta sig an det. En förutsättning är tid och budget, förmåga att planera och prioritera samt driva projekt. Sist men inte minst behövs ofta ett öppet förhållningssätt. Dels är det viktigt att inte förutbestämma lösningar, utan att fokusera på behoven. Dels behövs ofta olika typer av samarbeten inom och utanför den egna verksamheten. Genom FRÖN vill VINNOVA finansiera idéer och lösningar som har förutsättningar att bidra till bättre samhällsservice. Projekten ska drivas av offentligt finansierade verksamheter som äger förändringsbehov, har högt ställda ambitioner och engagerade medarbetare. Avsikten är att skapa incitament för projekten genom att hjälpa till med de extra resurser som kan krävas för ett lyckat projekt. Strategiskt område/ program Utlysningen görs inom VINNOVAs program Innovationskraft i offentlig verksamhet. Innovationskraft i offentlig verksamhet är ett prioriterat område vars betydelse har pekats ut i Den nationella innovationsstrategin. Internationellt är innovationskraft i offentlig verksamhet ett etablerat område, och organisationer som EU, OECD och FN arbetar aktivt med dessa frågor. Bakgrunden till VINNOVAs insatser inom området är att en innovationsinriktad offentlig verksamhet kan främja såväl innovationskraften i samhället som ett mer effektivt resursutnyttjande i den egna verksamheten. Som beställare och kravställare kan också offentlig verksamhet bidra till innovation och tillväxt

10 10 (15) genom att skapa nya marknader för företag, innovatörer och entreprenörer. En stärkt innovationskraft i offentlig verksamhet har därmed stor betydelse för såväl en stabil samhällsekonomi som för företagande och tillväxt. VINNOVA vill bidra till att offentlig verksamhet blir en drivkraft för både utveckling och användning av innovationer. Läs mer om på 6.2 Syfte, önskade resultat och effekter Syftet med utlysningen FRÖN är att bidra till ökad samhällsnytta och hållbar tillväxt genom att stödja projekt för planering, utveckling och införande av nya lösningar för offentligt finansierad verksamhet. Önskade resultat och effekter är att nyskapande idéer utvecklas till nya lösningar (i form av varor, tjänster eller processer) som införs i offentligt finansierade verksamhet. På så sätt stärks och förnyas verksamheterna. Därmed skapas en ökad samhällsnytta för skattepengarna, samt en förstärkning av långsiktig konkurrenskraft i svenskt näringsliv. 6.3 Resultat och effektmål Tankarna bakom utlysningen och de tre faserna beskrivs schematiskt i figur 2 på nästa sida. Figuren visar även relationen mellan faserna. Logiken bygger på att de finansierade projekten utför aktiviteter som leder till vissa resultat och utfall. När resultat- och utfallsmålen uppnås, kan i sin tur effektmål på längre sikt uppnås. Genom relationen mellan faserna har alla samma långsiktiga effektmål: mer samhällsnytta för skattepengarna och hållbar tillväxt. Begreppet hållbar tillväxt innebär en tillväxt som kan tillfredsställa dagens behov - ekonomiskt, miljömässigt och socialt - samtidigt som den ger förutsättningar för kommande generationer att tillgodose sina behov.

11 11 (15) FIGUR 2: Hur projekten ska bidra till mer samhällsnytta och hållbar tillväxt

12 12 (15) 7 Beslut, sekretess, formella krav och villkor 7.1 Grund för bidragsbeslut Finansieringen i denna utlysning ges i huvudsak till offentligt finansierade organisationer i deras icke ekonomiska verksamheter, vilket innebär att de inte omfattas av statsstödsreglerna. Bidrag från VINNOVA som ges till organisationer i deras ekonomiska verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd. I utlysningen FRÖN ges sådana bidrag i huvudsak med stöd av följande förordning: Stöd enligt förordning 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. I undantagsfall kan stöd enligt Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimins-stöd. Reglerna innebär i flertalet fall att organisationen får bidrag för endast viss andel av dess stödberättigande kostnader, eller med ett begränsat belopp. Felaktigt beviljat eller utbetalat stöd kan leda till återbetalning för sökande. För en bättre förståelse för vilket stöd som din organisation eller ditt projekt kan motta, läs mer om reglerna för statligt stöd under Regler och villkor på 7.2 Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Vid begäran om utelämnande av handling gör VINNOVA en prövning i varje enskilt fall. VINNOVA ska inte lämna ut uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 7.3 Formella krav För att komma ifråga för VINNOVAs bedömning enligt kriterierna angivna i 5.1 ska följande krav vara uppfyllda: Sökanden ska vara en juridisk person inom offentligt finansierad verksamhet.

13 13 (15) 7.4 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, projektavtal, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning med mera. Villkoren hittas under Villkor och regler till vänster på utlysningens webbsida Utöver dessa villkor kommer följande särskilda villkor att gälla: Avseende 1.4 i VINNOVAs allmänna villkor gäller för denna utlysning att projektavtal inte är obligatoriskt i fas 1. Avseende 2 i VINNOVAs allmänna villkor gäller för denna utlysning att tredje man (underleverantör) får upphandlas även för att utföra mer omfattande arbete i projektet, så länge kostnaderna för underleverantörer inte överstiger 50% av de totala projektkostnaderna. En representant för VINNOVA ska ha rätt att närvara som observatör i projektets styrgrupp, referensgrupp eller liknande. Projektet ska representeras på VINNOVAs programkonferenser för FRÖN Förutom utlysningstexten ska sökande tillgodogöra sig och ta hänsyn till innehållet i framförallt följande dokument: o Villkor och regler VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 2015 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt o Statligt stöd Förordningen om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (2008:762) 8 Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är: Nina Widmark, utlysningsansvarig Telefon , Karin Eriksson, område Hälsa Telefon , Johanna Ulfvarson, område Hälsa Telefon ,

14 14 (15) Filip Kjellgren, område Transport och miljö Telefon , Madeleine Siösteen Thiel, område e-tjänster Telefon , Jonny Paulsson, övriga frågor Telefon , Annie Palm, utlysningsadministratör Telefon , Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är: VINNOVAs IT-support, telefon , Bilaga 1: Checklista Sökande innehar ett organisationsnummer. Sökanden är en offentligt finansierad verksamhet som äger förändringsbehovet som ansökan avser: o Utförare av offentligt finansierade tjänster i offentlig eller privat regi; eller o Organisation som företräder utförare av offentliga tjänster Projektet startar tidigast den 4 december 2015 (det går inte att söka finansiering för kostnader som uppkommer innan detta datum). Rätt underlag finns i ansökan: o Ansökan följer anvisningarna och innehåller information som möjliggör bedömning enligt kriterierna. Sökt bidrag överstiger inte de i utlysningen angivna stödnivåerna. Ansökan skickas in via VINNOVAs elektroniska ansökningsfunktion. Ansökan skickas in senast kl sista ansökningsdag.

15 15 (15) Bilaga 2: Särskilda bestämmelser för ansökningar inom fas Utveckling som avser upphandling av innovation Målgrupp Målgruppen är upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter, det vill säga organisationer som omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU, och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. Formella krav För upphandlingsprojekt gäller utöver övriga krav att: Koordinator vara en upphandlande myndighet eller enhet. Upphandlingen av innovation ska planeras och utföras i konkurrens. Projektet ska genomföras av ett projektteam bestående av minst en person med ansvar för verksamhetsutveckling, samt minst en person från upphandlingsfunktionen, hos sökanden. Upphandlingsobjektet/ utmaningen ska inte falla under undantag i upphandlingsregleringarna om sekretess eller rikets väsentliga intressen. Kriterier För upphandlingsprojekt gäller följande kriterier under potential: Möjlighet att återanvända processen för upphandlingen av innovation hos bidragsmottagaren eller andra upphandlande myndigheter och enheter. Framtagna lösningars potential för att utvecklas till en kommersiell vara eller tjänst, samt skapa tillväxt i företag. Villkor Avseende 2 i VINNOVAs allmänna villkor gäller för denna utlysning att tredje man (underleverantör) får upphandlas även för att utföra mer omfattande arbete i projektet, så länge en betydande del av upphandlingsprocessen utförs av projektpart.

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation VINNOVA0009 W/1.0, 2004-02-11 Alexander Hantosi, +46 8 473 32 23 Alexander.Hantosi@VINNOVA.se STATLIGT STÖD 1 (10) Diarienummer Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation Detta dokument

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer