Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020"

Transkript

1 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer Reviderad Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges Innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vi ska även främja små och medelstora företags deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont Tillväxtverkets huvuduppgifter är att i alla delar av landet arbeta för hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt genomföra EUs strukturfondsprogram. Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Syftet med denna utlysning är att öka svensk medverkan från små och medelstora företag i Horisont 2020 genom att finansiera ett konsortium som kan ge kostnadsfri rådgivning till företag som önskar delta i en EU-utlysning. Utlysningen görs i samverkan mellan VINNOVA och Tillväxtverket. Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på under Utlysningar. V E R K E T F Ö R I N N O V A T I O N S S Y S T E M - S W E D I S H G O V E R N M E N T A L A G E N C Y F O R I N N O V A T I O N S Y S T E M S Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (10) 2 Vilka utlysningen riktar sig till Utlysningen riktar sig till aktörer som bildar ett konsortium med syfte att stimulera och underlätta svenska små och medelstora företags deltagande i Horisont Det beskrivna konsortiet (härefter kallat supportkontoret) ska utgöras av parter som har bedrivit rådgivning och stöd avseende EU:s ramprogram för forskning och innovation (sjunde ramprogrammet och/eller Horisont 2020) i minst två år (inom tre år från utlysningsdatumet). För en sammanställning av alla krav se kapitel 6 Formella krav. 3 Beskrivning av utlysningen 3.1 Bakgrund och motiv Under EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling (FP7) har VINNOVA delfinansierat två supportkontor med syfte att stödja svenska små och medelstora företag som söker bidrag från EUs forsknings- och innovationsprogram; ett har drivits av SwedenBIO Service AB (EUSO) och ett har drivits av Research Institutes of Sweden AB (EUSME). Samtidigt har Tillväxtverket genomfört en särskild satsning för att underlätta för svenska företags deltagande i olika EU-program inom miljöteknikområdet. Uppdraget har i praktiken genomförts av fyra konsortier verksamma åren Även Enterprise Europe Network har i sin ordinarie verksamhet i uppdrag att hjälpa företag med information kring EU-stöd, t ex avseende vilka EU-program som är aktuella för det specifika företaget och vad en EU-ansökan måste innehålla. Det har alltså funnits ett flertal olika initiativ som har haft samma övergripande mål, nämligen att öka svenska små och medelstora företags deltagande i EU-program. Ett syfte med denna utlysning är att försöka skapa ett gemensamt supportkontor istället för att ha flera parallella insatser. Sverige har varit framgångsrikt i FP7 och placerat sig bland topp nio i EU. Sveriges deltagande utmärks av ett högt deltagande av universiteten 1. Sverige har ett lågt deltagande av små och medelstora företag (de utgör 19 procent av deltagandet i Cooperation FP7, medan svenska små och medelstora företag endast 1 VA 2014:04, Årsbok 2013, Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation

3 3 (10) står för 15 procent av den svenska delen). VINNOVA har fått i uppdrag av Regeringen att förstärka arbetet med aktörer som har varit underrepresenterade i tidigare ramprogram, såsom näringsliv (inklusive små och medelstora företag). 2 Det nya europeiska forsknings- och innovationsprogrammet, Horisont 2020 skiljer sig från FP7. Den största skillnaden är att delar som tidigare fanns i programmet Competitiveness Innovation Framework Program (CIP) inkorporerats, så att forskning och innovation nu finns i ett enda program. Andra skillnader är att det är ett stort fokus på samhällsutmaningar, vilket kommer att öka kraven på att konsortierna ska vara tvärvetenskapliga och tvärsektoriella samt att konstellationerna ska inkludera slutanvändare. Bedömningen är att det finns möjligheter för ökad svensk medverkan från små och medelstora företag i Horisont 2020, med programmets fokus på innovation, marknadsnära aktiviteter, medverkan av slutanvändare, verifiering och demonstrationsanläggningar. Kommissonen har dessutom utformat programmet så att det ska vara lättare för företag att delta bl.a. genom en översyn av regelverket, färre finansieringsnivåer samt en ambitionshöjning kring att få ner beviljandetider av projekten. 3.2 Syfte och mål Syftet med denna utlysning är att stimulera och underlätta svenska små och medelstora företags deltagande i Horisont VINNOVA och Tillväxtverket avser finansiera ett supportkontor som genom kostnadsfri rådgivning ger stöd till små och medelstora företag i delar av processen. I supportkontorets arbete ingår att agera stöd före, under och efter ansökan samt arbeta med informationsspridning och utbildning. Supportkontorets kärnuppgifter kommer att vara: rådgivning och stöd samt informationsspridning utbildning samt workshops kring relevanta aspekter av Horisont 2020 etablera forum för erfarenhetsutbyte och nätverksskapande Målet med satsningen är att fler små och medelstora företag ska få information och rådgivning om de olika möjligheterna att hitta finansering för innovativa projekt. De företag som bedöms vara mogna ska få hjälp och vägledning i att söka 2 VINNOVAs regleringsbrev 2014.

4 4 (10) till Horisont 2020 (inkl Eurostars). De företag som har Horisont och Eurostarsprojekt ska få stöd av hög kvalitet under projekttiden, med exempelvis rapportering. Under 2016 kommer VINNOVA och Tillväxtverket att tillsammans genomföra en utvärdering av Supportkontoret. 3.3 Innehåll och genomförande Supportkontoret ska vara en operativ, neutral, oberoende och trovärdig funktion. Den ska vara nationell och inte knuten till en viss region eller bransch. Aktiviteter i supportkontoret bör vara: 1. Rådgivning och stöd samt informationsspridning Lotsa företag rätt, både reaktivt och proaktivt. Sprida tidig information om möjligheter för företag inom Horisont 2020, till exempel genom att: - anordna möten med enskilda företag - riktad information till regioner, branscher och forsknings- /affärsområden med relevans för Horisont medverka vid VINNOVAs informationsdagar kring Horisont Tillhandhålla utbildning samt workshops kring relevanta aspekter kring Horisont Etablera forum för erfarenhetsutbyte och nätverksskapande kring Horisont 2020 Supportkontoret ska arbeta på ett systematiskt och effektivt sätt samt säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling hos de som arbetar i supportkontoret i syfte att leverera en tjänst av högsta möjliga kvalitet till de små och medelstora företagen. Supportkontoret ska också hålla en uppdaterad databas där interaktioner med företagen loggas. Supportkontoret ska upprätthålla en aktuell kommunikations- och aktivitetsplan, samt även upprätta en s.k. uppförandekod som fastställer gemensamma operativa principer, kvalitetsnormer och riktlinjer för samarbetet mellan aktörer inom supportkontoret och relationen mellan aktörer och kundföretag. Det ligger inte i supportkontorets uppgift att skriva ansökningar till Horisont Supportkontoret ska dock kunna informera om VINNOVAs

5 5 (10) planeringsbidrag för små och medelstora företag som avser söka Horisont 2020, samt i vissa fall även informera om möjligheter inom nationella finansieringsalternativ. 4 Förutsättningar för finansiering 4.1 Budget VINNOVA och Tillväxtverket kommer att finansiera vissa kostnader som uppstår för ett supportkontor. Förväntad projekttid är 3 år, med möjlighet till förlängning med 3 år. Maximalt bidrag för supportkontoret är 8 miljoner kronor per år. Dokument om stödberättigande kostnader finns att hämta på 4.2 Regler om statligt stöd m.m. I den här utlysningen kan ett supportkontor få bidrag från VINNOVA med upp till hundra procent av de stödberättigande kostnaderna för genomförande av projektet. Bidrag från VINNOVA som ges till företag och andra organisationer vars verksamhet i det beviljade projektet är s.k. ekonomisk verksamhet, kan om övriga förutsättningar för förekomsten av statligt stöd är uppfyllda begränsas av reglerna om statligt stöd. Bidragsmottagare är själva ansvariga för att kontrollera att stödet är i enlighet med statsstödsreglerna. 5 Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att tiderna är preliminära. För aktuella uppgifter Öppningsdatum: 17 december 2014 Sista ansökningsdag: 3 februari 2015 kl Datum för beslut: 20 mars 2015 Tidigaste datum för projektstart: 1 april Formella krav Aktörerna som ingår i supportkontoret ska ha bedrivit verksamhet avseende rådgivning och stöd till små och medelstora företag avseende EU:s

6 6 (10) ramprogram för forskning och innovation (sjunde ramprogrammet och/eller Horisont 2020) i minst två år (inom tre år från startdatum av projektet). Minst hälften av de organisationer som ingår i supportkontoret ska tillhöra Enterprise Europe Network. Aktörerna som ingår i supportkontoret ska gemensamt ha erfarenhet av: a. minst hälften av alla underområden inom delområdena i Horisont 2020: Industriellt ledarskap samt de Samhälleliga utmaningarna: eller ledarskap i fråga om möjliggörande och industriell teknik tillgång till riskkapital innovation i små och medelstora företag (SMF) hälsa, befolkningsutveckling och välbefinnande livsmedelsförsörjning, hållbart jord- och skogsbruk, havsforskning, maritim forskning och inlandsvattenforskning samt bioekonomi ren, säker och effektiv energi smart, grön och integrerad transport klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror Europa i en föränderlig värld: inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen säkra samhällen: att skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet b. minst hälften av områdena inom sjunde ramprogrammets (FP7) del Samarbete (Cooperation), enligt nedan: hälsa livsmedel, jordbruk, bioteknik informations- och kommunikationsteknik nano, material, produktion energi miljö och klimat transport (inkl. flyg) samhällsvetenskap och humaniora rymd säkerhet Projektbeskrivningen ska vara på maximalt 30 sidor.

7 7 (10) 7 Bedömning 7.1 Bedömningsprocessen Ansökningarna bedöms av VINNOVA, Tillväxtverket, samt externa experter. Ansökningarna bedöms enligt bedömningskriterierna nedan och bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar. VINNOVA fattar sedan beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande. 7.2 Bedömningskriterier Projektet ska ligga i linje med mål och syfte för utlysningen. Detta kommer att bedömas med hjälp av följande kriterier: Potential. Uppskattning av det föreslagna supportkontorets förmåga att stödja små och medelstora företag att söka projekt inom Horisont 2020 genom bedömning av: Hur kontoret kommer att arbeta med att samla in relevant information Hur kontorets tjänster kommer att marknadsföras. Arbetsmetoderna för den uppsökande verksamheten i syfte att nå rätt målgrupp. Positionering och samverkan med relevanta aktörer. På vilket sätt det beskrivna nätverket inom Sverige och Europa är relevant för supportkontorets mål att stimulera och underlätta svenska små och medelstora företags deltagande i Horisont Hur en kontinuerlig kompetensutveckling hos personalen i supportkontoret kommer att säkras. Genomförbarhet. Bedömningen av ansökans genomförbarhet baseras på utvärdering av följande delkriterier. Föreslagen personals erfarenhet av och kompetens att utföra de arbetsuppgifter som anges i utlysningstexten. Föreslagna kanaler för informationsinsamling. Föreslagna metoder och former för kontinuerligt lärande. Säkerställandet av kompetensutbildning för personalen på supportkontoret. Säkerställandet av kontinuitet vad gäller bemanning av supportkontoret. Plan för säkerställandeav neutralitet, oberoende och trovärdighet.

8 8 (10) Aktörer. Bedömning av de aktörer som ingår i supportkontoret sker genom utvärdering av följande kriterier: Nuvarande nätverk som deltagarna i konsortiet ingår i och som kommer nyttjas av supportkontoret (exempelvis Enterprise Europe Network). Andra för supportkontoret relevanta kompetenser som finns hos aktörerna, exempelvis inom - Legala frågor. - Immateriella frågor inom forsknings- och innovationsprojekt (IPR, etc). - Annan typ av finansiering, exempelvis lån och ägarkapital. 8 Ansökan 8.1 Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Den består av ett formulär samt ett antal bilagor och nås genom För att kunna lämna in en ansökan måste ett användarkonto hos VINNOVA skapas. Befintligt användarkonto hos VINNOVA kan användas. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Då får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad. 8.2 Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden.

9 9 (10) Till ansökan ska endast bifogas en projektbeskrivning på maximalt 30 sidor och en CV-bilaga per person som ska bemanna supportkontoret (CV-mallen ska användas). Bilagorna ska vara i pdf-format. Projektbeskrivningen ska skrivas på svenska och omfatta följande. Projekttitel på svenska och engelska Sammanfattning Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte Projektets mål kopplat till utlysningens mål Projektets potential Genomförande. Projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, kommunikationsplan, resurser, budget mm Aktörer inklusive roller och arbetssätt Organisationsnummer och arbetsställe för de olika parterna i projektet 9 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, projektavtal, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren hittas under Villkor och regler till vänster på utlysningens webbsida. Särskilda villkor I tillägg till de allmänna villkoren gäller följande. - Bidragsmottagaren ansvarar för att samtliga företag som uppfyller den av Europeiska kommissionen fastslagna definitionen av små eller medelstora företag erbjuds att ta del av de tjänster som framgår av utlysningen och ansökan. - VINNOVA och Tillväxtverket ska ha rätt att utse en representant, såsom observatör, i den styrgrupp som ska finnas för supportkontoret. - Koordinatorn ska inrätta en rådgivande referensgrupp bestående av representanter från relevanta intressenter. Syftet med referensgruppen är att bidra till utvecklingen av verksamheten. Referensgruppens sammansättning ska meddelas VINNOVA senast den en månad efter projektstart. Vad som sägs i 7.1 och 7.2 i de allmänna villkoren om nyttiggörande av resultat gäller inte.

10 10 (10) 10 Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 11 Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är Karin Aase, VINNOVA utlysningsansvarig tel Tony Meurke, Tillväxtverket tel VINNOVAs IT-support, tel ,

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Myfab SME Access 2010

Myfab SME Access 2010 1 2010-09-07 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT. 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU

2010-09-15. Rev 2010-09-23. Utlysning. VINN NU 2010 höst. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU Rev 2010-09-23 Utlysning 2010 höst Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU även med målgruppen UNGA 18-30 år i teamet en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen

Läs mer

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312)

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 1 Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9

Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9 Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9 Innehåll 1. Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Organisation

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Linda Bell, +4684733175 Linda.Bell@VINNOVA.se REMISSVAR 1 (11) 2012-01-19 2011-04199 Ert diarienr VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Sammanfattning

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj SYFTE utifrån VGRs perspektiv Västra Götalandsregionen vill öka och bredda medverkan i Horizon 2020 (och andra program). - Stärka konkurrenskraften

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Version 2013-06-14 Hållbara tillverkningssystem som är kapabla att producera innovativa miljövänliga och säkra produkter FoU-program för att säkra konkurrenskraftig

Läs mer