UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Planering - Utveckling - Införande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Planering - Utveckling - Införande"

Transkript

1 UTLYSNING 1 (16) Datum Diarienummer Reviderad FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig verksamhet Denna text gäller för ansökningstillfället hösten OBS. VINNOVA förbehåller sig rätten att utan särskild information justera utlysningstexten under utlysningsperioden. Inga ändringar kommer dock att göras under de tre sista veckorna före ansökningstidens utgång. För aktuell version av texten, se utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats. Där finns även aktuella uppgifter om ansökningstider samt länk till den elektroniska ansökningsfunktionen. VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (16) 1 Vem kan söka finansiering? Är ni en aktör inom en offentligt finansierade verksamhet? Äger ni ett förändringsbehov? Har ni ambitioner att utveckla ert utbud av samhällsservice och förbättra er effektivitet med hjälp av innovationer, det vill säga bärkraftiga och nyskapande lösningar som organisationsmodeller, processer, varor och tjänster? Då är ni välkomna att söka finansiering i FRÖN. Ni har antingen: Identifierat en tidigare oprövad idé om en bärkraftig och nyskapande lösning för er verksamhet. Ni vill planera hur idén kan utvecklas vidare. Identifierat behovet av en bärkraftig och nyskapande lösning för er verksamhet. Ni vill utveckla en lösning eller bidra till att lösningar utvecklas. Identifierat en färdigutvecklad bärkraftig och nyskapande lösning som ännu inte har använts. Ni vill införa lösningen i er verksamhet. Aktörer som kan söka och erhålla finansiering är utförare av offentligt finansierade tjänster i offentlig eller privat regi. 1 Sökanden ska vara en juridisk person inom offentligt finansierad verksamhet och ska äga förändringsbehovet som ansökan avser. Exempel på sådana organisationer är: kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, kommunala och statliga bolag, kommunalförbund, regionförbund, privata organisationer som utför offentligt finansierade tjänster, intresse/ branschorganisationer för offentligt finansierad verksamhet etc. Utöver sökande organisation ser vi gärna deltagande av andra typer av aktörer i projektet. Det kan till exempel vara relevant att inkludera ideella organisationer, brukarföreningar, fackförbund, akademin, institut etc. Observera dock att det endast är offentligt finansierade verksamheter som äger förändringsbehovet, eller företräder utförare av offentliga tjänster, som kan vara sökande. 1 Med offentligt finansierade menas tjänster som utförs av eller för en offentlig verksamhets syften. Erbjudandet riktar sig således inte till verksamheter som endast har offentlig finansiering genom till exempel forsknings- och utvecklingsbidrag eller strukturfondsmedel. Sökande ska själv äga förändringsbehovet som ansökan avser.

3 3 (16) 2 Vad kan man söka finansiering för? Inom FRÖN går det att ansöka om finansiering för tre olika faser. 1. Planering I projektet konkretiserar ni en tidigare oprövad idé för er verksamhet och planerar för fortsättning. Planeringsbidraget ska göra det möjligt att etablera en projektgrupp och arbeta fram beslutsunderlag samt en projektplan som visar hur idén kan genomföras. I planen ska framgå hur projektet kan föras vidare, till exempel via finansiering i er egen organisation eller ansökningar om externa bidrag. 2. Utveckling I projektet utvecklas en nyskapande och bärkraftig lösning för er verksamhet. Utvecklingsbidraget ska göra det möjligt att genomföra ett projekt där en nyskapande och bärkraftig lösning tas fram som på olika sätt kan förbättra ert arbete med att ge samhällsservice. Det kan handla om att utveckla, pröva och utvärdera denna lösning (organisationsmodell, process, vara eller tjänst). Aktiviteter kan till exempel bestå av intern utveckling, samverkan med andra aktörer eller upphandling av innovation Införande I projektet införs en nyskapande och bärkraftig lösning i er verksamhet. Avsikten är att stödja införandet av resultaten från ett utvecklingsprojekt (nya lösningar) i er ordinarie verksamhet. Det kan handla om att förändra arbetssätt och rutiner, skapa ett mer förändringsbenäget klimat, kompetensutveckling för ledare eller medarbetare, spridning av kunskap och förmedlande insatser etc. Det går bra att söka direkt till fas 2 eller 3 utan att tidigare ha fått finansiering inom FRÖN. Läs mer i dokumentet Vanliga frågor på utlysningens hemsida I dokumentet Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigade kostnader (sök på anges vilka kostnader som betraktas som stödberättigande och hur redovisningen av projektkostnader och intäkter ska ske. 2 Projekt som avser offentlig upphandling av innovation är välkomna att ansöka om stöd i FRÖN. För dessa gäller vissa särskilda bestämmelser, se bilaga II.

4 4 (16) Avgränsningar FRÖN omfattar inte grundforskning eller tillämpad forskning, utan ska främst röra experimentell utveckling, processinnovation eller organisationsinnovation. FRÖN omfattar inte finansiering av kapacitetsbyggande strukturer, som till exempel testbäddar, innovationsslussar, system för innovationsledning, arenor, forum, nätverk eller plattformar. Kapacitetsbyggande strukturer dock är viktiga, då de möjliggör och underlättar uppkomsten av specifika planerings-, utvecklingsoch införandeprojekt, det vill säga den typ av projekt som VINNOVA finansierar inom FRÖN. VINNOVA har därför för avsikt att återkomma med olika former av stöd (utlysningar etc.) för att stärka denna innovationskapacitet. 3 Hur mycket finansiering finns det? VINNOVAs totala budget för FRÖN år 2014 är 45 miljoner kronor, uppdelat på flera ansökningstillfällen. Tidsplan finns i nästa avsnitt, När och hur söker man finansiering. Figur 1 visar möjligheterna till finansiering för hösten 2014, samt ger en indikation på antalet projekt som VINNOVA planerar att stödja i varje fas. FIGUR 1: Finansiering och budget Finansiering Budget Ansökningar FAS 1: PLANERING Framtagning av projektplaner och beslutsunderlag Typisk projekttid: 3 9 månader (maximalt 9 månader) Nivå på bidrag för stödberättigade kostnader som VINNOVA beviljar: upp till 80% VINNOVAs totala budget för planeringsprojekt hösten 2014: kr Antal planeringsprojekt VINNOVA planerer att finansiera: 10 till 12 projekt Finansiering Budget Ansökningar FAS 2: UTVECKLING Utvecklingsprojekt genomförs Typisk projekttid: beror på projektets karaktär Nivå på bidrag för stödberättigade kostnader som VINNOVA beviljar: upp till 50% VINNOVAs totala budget för utvecklingsprojekt hösten 2014: kr Antal utvecklingsprojekt VINNOVA planerar att finansiera: 8 till 12 projekt Finansiering Budget Ansökningar FAS 3: INFÖRANDE Nyskapade lösningar införs Typisk projekttid: beror på projektets karaktär Nivå på bidrag för stödberättigade kostnader som VINNOVA beviljar: upp till 30% VINNOVAs totala budget för införandeprojekt hösten 2014: kr Antal införandeprojekt VINNOVA planerar att finansiera: 2 till 4 mindre eller större projekt

5 5 (16) 4 När och hur söker man finansiering? Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs intressentportal, som nås via utlysningens hemsida För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda det. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det för sökande organisation. Intressentportalen är öppen för inlämningar av ansökningar till FRÖN mellan den 26 augusti och den 7 oktober Våren 2015 planeras ett nytt tillfälle. Följande tider gäller för utlysningens tillfälle hösten Observera att tiderna är preliminära. För aktuella uppgifter, se Öppningsdatum: Sista ansökningsdag: Ev. intervjuer fas 2 och 3 Beslut till sökande: Tidigaste projektstart: 26 augusti 7 oktober november 5 december 5 december Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Inga kompletteringar får göras av ansökan i efterhand såvida inte VINNOVA begär in dem. Om sökande tidigare har fått projekt beviljat inom utlysningen FRÖN ska projektet vara färdigt, eller att endast mindre eller obetydliga delar återstår. 4.1 Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden i VINNOVAs intressentportal. Till ansökan ska bifogas 1) en projektbeskrivning, som tydligt besvarar bedömningskriterierna som definieras i avsnitt 5.1, samt 2) en meritförteckning. Båda dessa bilagor ska vara i pdf-format. Observera att projektbeskrivning och meritförteckning bifogas separat och inte är detsamma som att fylla i de elektroniska blankettsidorna. Obligatoriska mallar för projektbeskrivning och meritförteckning laddas ner via utlysningens webbsida Projektbeskrivningsmallen innehåller instruktioner om vad som ska ingå i beskrivningen, samt tabell för budgetsredovisning. I beskrivningen, ange vilken fas som avses (planering, utveckling eller införande), samt om det rör upphandling av innovation. Ange även om projektet kommer att genomföras inom icke-

6 6 (16) ekonomisk eller ekonomiska verksamhet. Läs mer på Ansoka-och-rapportera/Regler-och-villkor/Forsumbart-stod/. På utlysningens hemsida finns även en mall för meritförteckning (CV), som ska fyllas i och bifogas för projektledare och andra relevanta personer i projektet. Det är obligatoriskt att använda mallarna. Projektbeskrivningen för planeringsprojekt får omfatta maximalt 5 stycken A4- sidor, och för utvecklingsprojekt och införandeprojekt maximalt 7 stycken A4- sidor. Om antalet tillåtna sidor överskrids eller annat format används än i mallen kommer inte ansökningarna att bedömas. Intyg om försumbart stöd ska bifogas ansökan för de som omfattas av reglerna om statligt stöd och vill tillämpa stöd av mindre betydelse (se avsnitt 7.1). Intyget laddas upp under övrig bilaga i intressentportalen. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad. 4.2 Flera aktörer i projektet Ansökningar inom FRÖN välkomnas både från en eller flera aktörer tillsammans. Om flera aktörer ansöker gemensamt ska en av dessa aktörer skicka in en ansökan för samtligas räkning. Denna aktör kallas koordinator, medan de andra deltagarna kallas för projektparter. VINNOVA betalar ut beviljade medel till koordinatorn, som ansvarar för att överföra medel till bidragsmottagande parter i projektet. VINNOVA rekommenderar att ett avtal tas fram för samarbetet när flera aktörer deltar i ett projekt. Ett av VINNOVAs villkor för att finansiera utvecklings- och införandeprojekt med mer än en aktör är att ett samarbetsavtal finns på plats till första lägesrapport. För planeringsprojekt finns inte detta villkor, men det kan vara lämpligt att ägna arbete i ett planeringsprojekt till att hitta samarbetspartners, organisera framtida samverkan och lösa avtalsfrågor. Underleverantörer och konsulter Det är viktigt att sökanden och andra projektparter förvärvar kunskap i projektet genom ett aktivt deltagande med egna resurser. Samtidigt kan konsulter och andra typer av underleverantörer vara en tillgång. De kan erbjuda specialistkompetens när det behövs och bidra till att driva projekt framåt oavsett krav från ordinarie verksamheten. De är även viktiga kunskapsbärare mellan organisationer. Det är tillåtet att använda sig av underleverantörer som konsulter i ett FRÖNprojekt, till exempel i rollen som expert eller projektledare. Följande gäller:

7 7 (16) Sökande organisation ska äga förändringsbehovet, inte underleverantören. Sökandens engagemang i projektet måste vara tydligt avseende egna nedlagda resurser. Kostnaderna för underleverantörer får inte överstiga 50% av de totala projektkostnaderna. Om sökande är en upphandlande myndighet eller upphandlande enhet måste konsulter och alla andra typer av underleverantörer upphandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Det är sökandes ansvar att detta sker. 5 Hur kommer ansökningar att bedömas? Ansökningarna bedöms i konkurrens med varandra inom varje fas. De ansökningar som bäst uppfyller bedömningskriterierna för en fas beviljas medel inom ramen för fasens budget. Eftersom ansökningar till FRÖN kan röra flera olika sektorer och typer av projekt kommer hänsyn att tas till de olika förutsättningar som gäller för varje projekt. Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt: Endast ansökningar som efter granskning uppfyller de formella kraven se kapitel 7 kommer att bedömas. Bedömningarna görs med hjälp av de kriterier som anges för faserna, se avsnitt 5.1 nedan. Ansökningarna till fas utveckling och införande kommer att bedömas av externa experter som lämnar rekommendationer till VINNOVA om vilka projekt som bör gå vidare till intervju. För ansökningar till fas planering förekommer inte intervjuer. VINNOVA fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas finansiering och vilka som ska avslås. Beslut skickas ut till sökande. VINNOVA publicerar beslutet på sin hemsida samt skickar ut en pressrelease över beviljade projekt. 5.1 Kriterier för bedömning Ansökningarna kommer att bedömas med hjälp av kriterierna potential, genomförbarhet och aktörer. Med aktörer menas de som involveras i det föreslagna projektet, med särskilt fokus på projektteamet: vilka dessa är, deras kunskap, kompetens och erfarenhet samt hur relationerna mellan dessa organiserats. Bedömningskriterierna för faser planering förtydligas i figuren nedan.

8 8 (16) FAS PLANERING FAS UTVECKLING FAS INFÖRANDE Potential Genomförbarhet Aktörer Idéns bärkraft och nyskapande karaktär På vilket sätt idén skiljer sig från redan existerande lösningar (varor, tjänster, processer och metoder)? Förväntad betydelse av resultat och effekter Leder planeringsprojektet till framtida projekt som omfattar utveckling av nya framgångsrika lösningar, som i sin tur stärker och förnyar aktörernas verksamhet? Angreppssätt i ansökan för att ta fram en projektplan som kan användas framöver Ansökans realism i förhållande till mål, tidplan och budget Planer och aktiviteter som säkerställer att offentliga aktörers och medborgares intressen tas tillvara Förmåga hos projektteamet att genomföra projektet Trovärdighet och förmåga att på lång sikt bygga upp och förankra ny kunskap hos projektparterna genom att involvera relevanta aktörer även utanför projektteamet Generaliserbarhet Kan projektet i framtiden leda till att flera, både utanför och innanför den egna organisationen, kan ta del av lösningen? Idéns bärkraftighet och nyskapande karaktär På vilket sätt idén skiljer sig från redan existerande lösningar (varor, tjänster, processer och metoder)? Förväntad betydelse av resultat och effekter Leder projektet till utveckling av nya framgångsrika lösningar som stärker och förnyar aktörernas verksamhet? Angreppssätt i ansökan för att utveckla nyskapande och framgångsrika lösningar Ansökans realism i förhållande till mål, tidplan och budget Planer och aktiviteter som säkerställer att offentliga aktörers och medborgares intressen tas tillvara Förmåga hos projektteamet att genomföra projektet Trovärdighet och förmåga att på lång sikt bygga upp och förankra ny kunskap hos projektparterna genom att involvera relevanta aktörer även utanför projektteamet Generaliserbarhet Kan projektet leda till att flera, både utanför och innanför den egna organisationen, kan ta del av lösningen? Planer och aktiviteter för spridning av resultat Lösningens bärkraftighet och nyskapande karaktär På vilket sätt lösningen skiljer sig från de varor, tjänster, processer och metoder som redan används? Förväntad betydelse av lösningens effekter Leder införandet av lösningen till att aktörerna erbjuder ny samhällsservice eller ökar sin effektivitet? Angreppssätt i ansökan för att införa nyskapande och framgångsrika lösningar Ansökans realism i förhållande till mål, tidplan och budget Planer och aktiviteter som säkerställer att offentliga aktörers och medborgares intressen tas tillvara Förmåga hos projektteamet att genomföra projektet Trovärdighet och förmåga att på lång sikt förvalta och vidareutveckla lösningarna Generaliserbarhet Kan projektet leda till att flera, både utanför och innanför den egna organisationen, inför lösningen, så att ökad samhällsnytta och hållbar tillväxt uppstår? Planer och aktiviteter för spridning av resultat

9 9 (16) 6 Mål och motiv 6.1 Bakgrund för utlysningen Offentligt finansierade verksamheter erbjuder och levererar samhällsservice, bland annat i form av välfärdstjänster till medborgare och stöd till närings- och föreningsliv. För det behöver man tillgång till lösningar som stödjer arbetet med att ge samhällsservice, som effektiva och välfungerande organisationsmodeller, processer, varor och tjänster. Att goda lösningar för att ge samhällsservice finns och fungerar är en förutsättning för att vi ska få värde för våra skattepengar, och för att kunna möta framtida behov och förväntningar från medborgarna. Ibland uppstår behov eller utmaningar som inte kan lösas på ett ändamålsenligt sätt med beprövade lösningar. Samtidig kan förutsättningar uppkomma för att vidareutveckla existerande lösningar, till exempel genom en ny process eller teknik. Då finns möjligheter att bedriva ett innovationsfrämjande arbete. Offentligt finansierade verksamheter kan medverka till att innovativa lösningar planeras, utvecklas, efterfrågas och kommer till användning på flera sätt. Aktiviteter kan till exempel omfatta idéinhämtning, utveckling av lösningar inom ramen för samarbeten eller internt, köp av utvecklingsarbete, eller identifiering och införande av en färdigutvecklad, men hittills oprövad, lösning. Ett projekt startar i ett behov eller utmaning, samt en idé om hur man kan ta sig an det. En förutsättning är tid och budget, förmåga att planera och prioritera samt driva projekt. Sist men inte minst behövs ofta ett öppet förhållningssätt. Dels är det viktigt att inte förutbestämma lösningar, utan att fokusera på behoven. Dels behövs ofta olika typer av samarbeten inom och utanför den egna verksamheten. Genom FRÖN vill VINNOVA finansiera idéer och lösningar som har förutsättningar att bidra till bättre samhällsservice. Projekten ska drivas av offentligt finansierade verksamheter som äger förändringsbehov, har högt ställda ambitioner och engagerade medarbetare. Avsikten är att skapa incitament för projekten genom att hjälpa till med de extra resurser som kan krävas för ett lyckat projekt. Strategiskt område/ program Utlysningen görs inom VINNOVAs program Innovationskraft i offentlig verksamhet. Innovationskraft i offentlig verksamhet är ett prioriterat område vars betydelse har pekats ut av regeringen i Den nationella innovationsstrategin. Internationellt är innovationskraft i offentlig verksamhet ett etablerat område, och organisationer som EU, OECD och FN arbetar aktivt med dessa frågor. Bakgrunden till VINNOVAs insatser inom området är att en innovationsinriktad offentlig verksamhet kan främja såväl innovationskraften i samhället som ett mer effektivt resursutnyttjande i den egna verksamheten. Som beställare och kravställare kan också offentlig verksamhet bidra till innovation och tillväxt

10 10 (16) genom att skapa nya marknader för företag, innovatörer och entreprenörer. En stärkt innovationskraft i offentlig verksamhet har därmed stor betydelse för såväl en stabil samhällsekonomi som för företagande och tillväxt. VINNOVA vill bidra till att offentlig verksamhet blir en drivkraft för både utveckling och användning av innovationer. Läs mer om på Syfte, önskade resultat och effekter Syftet med utlysningen FRÖN är att bidra till ökad samhällsnytta och hållbar tillväxt genom att stödja projekt för planering, utveckling och införande av nya lösningar för offentligt finansierad verksamhet. Önskade resultat och effekter är att nyskapande idéer utvecklas till nya lösningar (i form av varor, tjänster eller processer) som införs i offentligt finansierade verksamhet. På så sätt stärks och förnyas verksamheterna. Därmed skapas en ökad samhällsnytta för skattepengarna, samt en förstärkning av långsiktig konkurrenskraft i svenskt näringsliv. 6.3 Resultat och effektmål Tankarna bakom utlysningen och de tre faserna beskrivs schematiskt i figur 2 på nästa sida. Figuren visar även relationen mellan faserna. Logiken bygger på att de finansierade projekten utför aktiviteter som leder till vissa resultat och utfall. När resultat- och utfallsmålen uppnås, kan i sin tur effektmål på längre sikt uppnås. Genom relationen mellan faserna har alla samma långsiktiga effektmål: mer samhällsnytta för skattepengarna och hållbar tillväxt.

11 11 (16) FIGUR 2: Hur projekten ska bidra till mer samhällsnytta och hållbar tillväxt

12 12 (16) 7 Beslut, sekretess, formella krav och villkor 7.1 Grund för bidragsbeslut Bidrag från VINNOVA som ges till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd. I utlysningen FRÖN ges bidragen i huvudsak med stöd av följande förordningar: Fas planering och införande 3 o Stöd enligt Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd. Fas utveckling o Stöd enligt förordning 2008:762 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Reglerna innebär i flertalet fall att organisationen får bidrag för endast viss andel av dess stödberättigande kostnader, eller med ett begränsat belopp. Felaktigt beviljat eller utbetalat stöd kan leda till återbetalning för sökande. För en bättre förståelse för vilket stöd som din organisation eller ditt projekt kan motta, läs mer om reglerna för statligt stöd under Regler och villkor på Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Vid begäran om utelämnande av handling gör VINNOVA en prövning i varje enskilt fall. VINNOVA ska inte lämna ut uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 3 Stöd enligt förordning 2008:762 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation skulle också kunna komma i fråga för vissa projekt.

13 13 (16) 7.3 Formella krav För att komma ifråga för VINNOVAs bedömning enligt kriterierna angivna i 5.1 ska följande krav vara uppfyllda: Sökanden ska vara en juridisk person inom offentligt finansierad verksamhet. Ansökans projektbeskrivning ska göras med hjälp av den mall som gäller för sökt fas och som finns på utlysningens hemsida. 7.4 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, projektavtal, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning med mera. Villkoren hittas under Villkor och regler till vänster på utlysningens webbsida Utöver dessa villkor kommer följande särskilda villkor att gälla: Avseende 1.4 i VINNOVAs allmänna villkor gäller för denna utlysning att projektavtal inte är obligatoriskt i fas 1. Avseende 2 i VINNOVAs allmänna villkor gäller för denna utlysning att tredje man (underleverantör) får upphandlas även för att utföra mer omfattande arbete i projektet, så länge kostnaderna för underleverantörer inte överstiger 50% av de totala projektkostnaderna. En representant för VINNOVA ska ha rätt att närvara som observatör i projektets styrgrupp, referensgrupp eller liknande. Projektet ska representeras på VINNOVAs programkonferenser för FRÖN Förutom utlysningstexten ska sökande tillgodogöra sig och ta hänsyn till innehållet i framförallt följande dokument: o Villkor och regler VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 2014 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt o Statligt stöd Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd/försumbart stöd) Förordningen om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (2008:762)

14 14 (16) 8 Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är: Nina Widmark, utlysningsansvarig Telefon , Karin Eriksson, område Hälsa Telefon , Johanna Ulfvarson, område Hälsa Telefon , Jonny Paulsson, övriga frågor Telefon , Annie Palm, utlysningsadministratör Telefon , Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är: VINNOVAs IT-support, telefon ,

15 15 (16) Bilaga 1: Checklista Sökande innehar ett organisationsnummer. Sökanden är en offentligt finansierad verksamhet som äger förändringsbehovet som ansökan avser: o Utförare av offentligt finansierade tjänster i offentlig eller privat regi; eller o Organisation som företräder utförare av offentliga tjänster Tillräckligt underlag finns i ansökan: o Separat projektbeskrivning och meritförteckning har bifogats till ansökan i portalen. o Projektbeskrivning har rätt antal sidor. (Ansökningar som överskrider tillåtet antal sidor kommer inte bedömas). o VINNOVAs mallar för projektbeskrivning och meritförteckning har använts, med godkänt format. o Projektbeskrivningen innehåller information som möjliggör bedömning enligt kriterierna. Bidragsmottagarens totala stödberättigade kostnader överstiger inte de i utlysningen angivna nivåerna. Budgeten som angetts på de elektroniska blankettsidorna är lika stor som budgeten som angetts i projektbeskrivningsbilagan. Intyg om försumbart stöd har bifogas till ansökan för de som omfattas av reglerna om statligt stöd och vill tillämpa stöd av mindre betydelse. Ansökan skickas in via VINNOVAs elektroniska ansökningsfunktion. Ansökan skickas in senast kl sista ansökningsdag.

16 16 (16) Bilaga 2: Särskilda bestämmelser för ansökningar inom fas Utveckling som avser upphandling av innovation Målgrupp Målgruppen är upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter, det vill säga organisationer som omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU, och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. Formella krav För upphandlingsprojekt gäller utöver övriga krav att: Upphandlingen av innovation ska planeras och utföras i konkurrens. Projektet ska genomföras av ett projektteam bestående av minst en person med ansvar för verksamhetsutveckling, samt minst en person från upphandlingsfunktionen, hos sökanden. Upphandlingsobjektet/ utmaningen ska inte falla under undantaget i upphandlingsregleringarna om rikets säkerhet. Kriterier För upphandlingsprojekt gäller följande kriterier under potential: Möjlighet att återanvända processen för upphandlingen av innovation hos bidragsmottagaren eller andra upphandlande myndigheter och enheter. Framtagna lösningars potential för att utvecklas till en kommersiell vara eller tjänst, samt skapa tillväxt i företag. Villkor Avseende 2 i VINNOVAs allmänna villkor gäller för denna utlysning att tredje man (underleverantör) får upphandlas även för att utföra mer omfattande arbete i projektet, så länge en betydande del av upphandlingsprocessen utförs av projektpart.

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN fortsättning. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Utveckling - Införande

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN fortsättning. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Utveckling - Införande UTLYSNING 1 (16) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2017-02-22 FRÖN fortsättning - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Utveckling - Införande En utlysning inom Vinnovas

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 26 augusti 2015 Agenda Inledning (Karin Eriksson, ansvarig för Innovationskraft i offentlig verksamhet) Om FRÖN

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2019-04-19 2017-02398 Reviderad 2017-09-12 Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-03-04 2013-01042 Reviderad 2013-09-02 FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 7 juni 2016 2015-02355 Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 En utlysning inom programmet Innovationskapacitet i offentlig verksamhet En idésluss är en fysisk

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-03-01 2016-05332 Reviderad 2017-03-22 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering VERKET FÖR

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

Stöd till innovatörer 2018

Stöd till innovatörer 2018 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-11-21 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer 2018 En utlysning för organisationer som kan stödja enskilda innovatörer och uppfinnare VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Utlysning Social innovation våren 2016

Utlysning Social innovation våren 2016 1 (7) 20150107_v2 Utlysning Social innovation våren 2016 Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka och agera. Behovet av nya lösningar är stort. Genom denna

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 4 3 Vem riktar

Läs mer

Normkritisk innovation 2018

Normkritisk innovation 2018 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-12-15 2017-05257, 2017-05259 Reviderad Normkritisk innovation 2018 Jämställdhet och jämlikhet som drivkraft för innovation och hållbar tillväxt En utlysning inom

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 5 3 Vem riktar

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING Datum [2018-01-16] Diarienummer 2017-02398 Reviderad [2018-12-21] Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet 2 (8) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-03-15 2016-00068 Reviderad 2017-11-01 Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS)

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2018-06-14 2018-02535 Reviderad 2018-08-28 Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) Lösningar på stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Bygginnovationen

Bygginnovationen UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-01-19 2015-06960 Reviderad 2016-09-27 Bygginnovationen 2016-2018 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2018-03-26 2018-01786 Reviderad [Datum för revidering] Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst) UTLYSNING STEG 2 SAMVERKANSPROJEKT 2015 1 (13) Datum Diarienummer 2015-03-25 2013-04314_14 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-10-31 2014-05331 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Banbrytande idéer inom industriell utveckling UTLYSNING 1 (9) Banbrytande idéer inom industriell utveckling Förstudier och hypotesprövningar för att ge förutsättningar för innovationer som kan bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industriell

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-07-05 2016-03545 Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-05-15 2014-04036 Reviderad 2017-05-11 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2017 1 Sammanfattning Utlysningen riktar

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle (IHS) för en klimatneutral framtid

Innovationer för ett hållbart samhälle (IHS) för en klimatneutral framtid UTLYSNING 1 (11) Innovationer för ett hållbart samhälle (IHS) för en klimatneutral framtid Behovsmotiverad kunskaps- och kompetensutveckling UTLYSNING 2 (11) Innehåll Innehåll... 2 1. Erbjudandet i korthet...

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att

Läs mer

Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019.

Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019. UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019. En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12)

Läs mer

Resebidrag för internationellt konsortiebyggande

Resebidrag för internationellt konsortiebyggande UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2017-01-31 2017-05261 Reviderad [Datum för revidering] Resebidrag för internationellt konsortiebyggande En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan VERKET FÖR

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Steg 1 Initiering 2018 (vår) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet...3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...4

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2016-10-14 2016-04157 Reviderad Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion Vinnovas satsning, Innovate Passion 1, är ett nytt koncept för att utveckla

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Social innovation 2019

Social innovation 2019 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 20190115 2018-03286 Reviderad 20180924 Social innovation 2019 Utveckla och testa lösningar som på nya sätt adresserar sociala behov och bidrar till positiv samhällsutveckling

Läs mer

Den smarta digitala fabriken

Den smarta digitala fabriken UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-07-06 2016-03240 Reviderad 2016-07-06 Den smarta digitala fabriken Finansiering av innovationsprojekt som stöttar Sveriges nyindustrialisering VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova.

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova. Q&A för hemsidan: Vad menas med formella krav? Formella krav är de krav som måste vara uppfyllda för att VINNOVA ska kunna bedöma en ansökan. I den här utlysningen ska följande krav vara uppfyllda: Koordinatorn

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Steg 1 Initiering 2018 (höst) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

Digitala hjälpmedel. Tema Idrott och fritid samt Arbetsliv och skola UTLYSNING 1 (11)

Digitala hjälpmedel. Tema Idrott och fritid samt Arbetsliv och skola UTLYSNING 1 (11) UTLYSNING 1 (11) Digitala hjälpmedel Tema Idrott och fritid samt Arbetsliv och skola En utlysning inom Vinnovas program Innovationer för framtidens hälsa. UTLYSNING 2 (11) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet...

Läs mer

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om utlysningen. Frågorna har delats in i fyra underrubriker; Innan du ansöker, Bedömning av ansökan, Under utvecklingsprojektets

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad.

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad. UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2013-02-15 2013-00570 Reviderad 2013-02-26 Mötesprojekt 2013 En utlysning inom programmet Testmarknad. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 10 september 2015 2014-04033 Reviderad [Datum för revidering] Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet Utlysning Hösten 2015 1 Sammanfattning Det strategiska

Läs mer

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2018-01-12 2014-04036 Reviderad 2017-12-19 Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Läs mer

Smartare elektroniksystem

Smartare elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Smartare elektroniksystem Forsknings- och innovationsprojekt 2019 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2014-12-17 2014-06135 Reviderad Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer

Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (14) Datum 2015-08-20 Reviderad Diarienummer Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer - Fas 2 Denna text gäller för ansökningstillfället hösten 2015. OBS. VINNOVA förbehåller sig

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2013-08-20 2013-00989 Reviderad 2013-01850 AO Datum för revidering VINN NU 2013 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst En utlysning

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2013-10-02 Reviderad Version Strategiska innovationsområden hösten 2013 - utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten

Läs mer