Verksamhetsplan 2004 för Föreningen för Förvaltningsinformation, FI2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2004 för Föreningen för Förvaltningsinformation, FI2002"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2004, FI Föreningens övergripande syfte: Föreningen skall valta och vidareutveckla en stabil grundstruktur information (FI2002), åt fastighetssektorn så att grundstrukturen fungerar som en defacto-standard all informationshantering som uppstår under en fastighets hela livslängd. Viktiga komponenter i grundstrukturen är FI2002-modellen och metadata-standarden. Strukturen avser både teknisk, ekonomisk och administrativ valtning. Defacto-standarden säkerställes genom stor uppslutning från fastighets- och IT-sektorn. Affärsidé (Föreningens övergripande syfte)...3 Vision (Önskat framtida tillstånd med avseende på eningens affärsidé)...4 Strategiska mål (Konkretisering av visionen)...4 Strategier (Metodik att verkliga eningens affärsidé) Oxnövägen 32, Haninge

2 Framgångsfaktorer (Avgörande faktorer eningens framgång)...4 Mål (Konkreta mål på vägen mot eningens vision)...5 Mål 1 Att strukturen används snarast vid utveckling av nya applikationer...5 Handlingsplan mål 1 (Åtgärder att uppnå uppsatta mål)...5 Mål 2 Aktörer hos varje intressentkategori nyttjar strukturen...6 Handlingsplan mål Mål 3 - Föreningen är öppen alla intressenter oavsett vilken roll de spelar...7 Handlingsplan mål Mål 4 - Erbjuda eftertraktade produkter såsom metoder, standardsätt, certifiering, mallar och checklistor...7 Handlingsplan mål Målgrupp...9 Medlemsnytta...9 Organisation av eningen...10 Styrelse...10 Verkställande utskott...10 Intressentgrupper...11 Finansiering Oxnövägen 32, Haninge

3 Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplanen avser verksamheten i, FI2002 under år Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i eningens stadgar. Denna verksamhetsplan är upprättad i enlighet med FI2002:s målmodell. Affärsidé åskådliggörs i Vision och strategiska mål Strategier och framgångsfakt omsätts i styr val av mål Mål Målklassificering realiseras via har klassificeras som Handlingsplaner Styrmått styr Process (ABS) process är underlag resulterar i jäms med Utfall har Produkt produkt är underlag Bild 1 FI2002:s målmodell AFFÄRSIDÉ (Föreningens övergripande syfte) Föreningen skall valta och vidareutveckla en stabil grundstruktur information (FI2002), åt fastighetssektorn så att grundstrukturen fungerar som en defacto-standard all informationshantering som uppstår under en fastighets hela livslängd. Viktiga komponenter i grundstrukturen är FI2002-modellen och metadatastandarden. Strukturen avser både teknisk, ekonomisk och administrativ valtning. Defacto-standarden säkerställes genom stor uppslutning från fastighets- och IT-sektorn. 3 Oxnövägen 32, Haninge

4 VISION (Önskat framtida tillstånd med avseende på eningens affärsidé) Alla aktörer i fastighetssektorn har grundstrukturen som utgångspunkt sin informationshantering. STRATEGISKA MÅL (Konkretisering av visionen) Att grundstrukturen snarast används vid utveckling av nya applikationer. Att aktörer hos varje intressentkategori nyttjar FI2002. Att aktörer hos varje intressentkategori nyttjar metadatastandarden utväxling av dokument. STRATEGIER (Metodik att verkliga eningens affärsidé) Föreningen är öppen alla intressenter oavsett vilken roll de spelar. För att säkerställa sektorns uppslutning skall grundstrukturen marknadsas professionellt. Att från ITBoF-projekten FI2002 och Dokumenthantering ta tillvara o arbetsmetodik, o rapporter och immateriellt resultat samt o kompetens. Föreningen skall säkerställa att eftertraktade produkter såsom metoder, standardsätt, certifiering, mallar och checklistor vidmakthålls och utvecklas. FRAMGÅNGSFAKTORER (Avgörande faktorer eningens framgång) Grundstrukturen knippas med effektiv och lönsam fastighetsvaltning. Föreningen leder utvecklingen av sektorns informationshantering. Föreningen arbetar lyhört och serviceinriktat. Fastighetssektorn uppfattar eningen o som professionell, o som kompetent, och som en ening som har o bra produkter o med hög kvalitet. 4 Oxnövägen 32, Haninge

5 MÅL (Konkreta mål på vägen mot eningens vision) Mål 1 Att strukturen används snarast vid utveckling av nya applikationer Mål: Minst 15 applikationer utnyttjar strukturen vid kommunikation med andra programvaror senast den 31 december Handlingsplan mål 1 (Åtgärder att uppnå uppsatta mål) 2004 Aktivitet Kalkyl Budget kkr Direktkontakter med SW-leverantörer 80 tim x Marknadsing via riktade mail/nyhetsbrev 80 tim x Stödjande verksamhet 80 tim x Summa Oxnövägen 32, Haninge

6 Mål 2 Aktörer hos varje intressentkategori nyttjar strukturen Mål: Intressentkategori som nyttjar FI2002 Beställare/fastighetsägare SW-leverantör Byggkonsult (A/K/V/VS/El) Entreprenör (Bygg, VVS, El) FM-konsult FM-entreprenör Varuleverantör Tjänsteleverantör Summa Handlingsplan mål Aktivitet Kalkyl Budget kkr Artiklar i fackpress, seminariemedv. mm 120 tim x Direktkontakter med intressenter 80 tim x Stödjande verksamhet 40 tim x Summa Oxnövägen 32, Haninge

7 Mål 3 - Föreningen är öppen alla intressenter oavsett vilken roll de spelar. För att säkerställa fastighetssektorns och IT-sektorns uppslutning bakom FI2002 skall strukturen marknadsas professionellt. Mål: Minst en representant varje intressentkategorier skall finnas bland medlemmarna e 31 december Öka antalet medlemmar i eningen År Antal medlemmar Handlingsplan mål 3 Målet uppnås som en följd av de aktiviteter som krävs övriga mål. Mål 4 - Erbjuda eftertraktade produkter såsom metoder, standardsätt, certifiering, mallar och checklistor Mål: 15 eftertraktade och säljbara produkter innan 31 december Samarbetsavtal tecknat med säljkanal e 30 juni Handlingsplan mål Aktiviteter/arbete avseende handlingsplanen mål 4 är uppdelade i tre grupper. 1. Arbete/aktiviteter som i huvudsak kan relateras till de intressentgrupper som planeras eller redan har etablerats. Dessa redovisas i PM ang. intressentgrupper dat Arbetet i intressentgrupperna avser arbete att säkerställa att projektrelaterat arbete kommer att harmoniseras och integreras med FI2002. Intressentgrupperna noder syftar till att dessa skall också utgöra verktyg och viktiga kontaktnät med den marknad som kan påverka, ställa krav på och svara fortsatt utveckling och introduktion av FI Arbete som kommer att utas inom ramen de olika utvecklingsprojekt som planeras år 2004 respektive år Dessa projekt redovisas i PM ang. tolv viktiga ICTprojekt, daterat Arbete relaterat till vidareutveckling av eningens verksamhetssätt. 7 Oxnövägen 32, Haninge

8 Arbete i grupp 2 planeras att kunna finansieras via olika relevanta utvecklingsprojekt Omfattningen av detta arbete har i nuläget inte redovisats i vare sig kalkyl eller budgetkolumner nedan. Arbete i grupp 1 planeras till en del vara finansierat via eningens intäkter och slutligen arbete i grupp 3 planeras i huvudsak (till 75%) vara externfinansierat via utvecklingsprojekt i grupp 2. Intressentgruppsrelaterat arbete Aktivitet/arbete med Kalkyl Intern budget [kkr] Initiering, harmonisering och integrering av projektrelaterat arbete med grundstrukturen valtningsinformation (FI2002) 400 tim x Summa 340 Extern finansiering Projektrelaterat arbete (extern finansiering) Aktivitet/arbete med Kalkyl Intern budget [kkr] Upphandling av IT-stöd programarbete Vidareutveckling av valtningsklassifikation Samordning mellan FI2002, metadata, IFC mm Vidareutveckla Rekommendation drift- och underhållsinformation Verktygslåda processmodellarbete Manual digital informationshantering Metodik projektavslut Summa Extern finansiering Vidareutveckling av eningens verksamhetssätt Aktivitet/arbete med Kalkyl Intern budget [kkr] Extern finansiering Upprättande av metod certifiering av produkter 100 tim x Upprättande av metod certifiering av konsulter 100 tim x Samarbetsavtal säljkanal 40 tim x Summa Oxnövägen 32, Haninge

9 För år 2005 redovisas i nuläget endast de aktiviteter som är relaterade till eningens slag till viktiga utvecklingsprojekt och som inte redan finns med i arbetsplanen år Projektrelaterat arbete (extern finansiering) Aktivitet/arbete med Kalkyl Intern budget [kkr] Nordiskt projekt med FI2002 i botten Internationell tillämpning av FI2002 Underlag upphandling av IT -system Utveckla metoder och verktyg simulering av verksamheter Anbudsgivning och utvärdering via webben Summa Extern finansiering MÅLGRUPP Medlemmar i den konstituerande styrelsen skall utgöra ledningsgruppen. Om behov eligger skall styrelsen eslå andra medlemmar. Medlemmar i eningen rekryteras från fastighetssektorn. Med fastighetssektorn menas alla aktörer som t ex: Alla fastighetsägande organisationer Alla fastighetsvaltande organisationer Alla konsulter verksamma inom fastighetsvaltning och byggande Alla entreprenörer och leverantörer verksamma inom fastighetsvaltning och byggande Alla serviceorganisationer verksamma inom fastighetsservice Alla systemleverantörer/systemutvecklare verksamma inom fastighetsvaltning och fastighetsservice Bransch- och/eller samarbetsorganisationer Medlemsnytta Medlemskap i eningen innebär bl a följande konkreta delar: Möjlighet att medverka i och påverka fortsatt utveckling av FI2002 samordning och rationalisering av fastighetssektorn i samarbete med andra aktörer i fastighetssektorn. En omgång av eningens CD-baserade publikationer ( CD 1 Gränssnitt XML, mallar mm. CD 2 Mallar upphandling av IT-system). 9 Oxnövägen 32, Haninge

10 Rabatterat pris på ytterligare exemplar av eningens publikationer (CD 1 och 2 = 400 kr/st). Möjlighet att deltaga i utveckling av sektorgemensamma metoder, system och mallar utifrån FI2002. Att ingå i ett nätverk fastighetssektorn som kan påverka byggbranschens utveckling mot en mer fastighetsrelaterad inriktning. Allmänt innebär medlemskapet att den enskilda medlemmen tillsammans med övriga medlemmar säkerställer att FI2002 blir en funktionell defacto-standard som i hög grad kan medverka till effektivare verksamhet och ökad kundnytta. ORGANISATION AV FÖRENINGEN Styrelse Verkställande utskott Specialistgrupper/ noder Bild 2 Schematisk beskrivning av s organisation Styrelse Styrelsen sammanträder 6 12 ggr/år. Styrelsen utser ett verkställande utskott. Verkställande utskott Ordande, kassör samt två styrelsemedlemmar. Uppdrag att: bereda och kalla till styrelsemöten 10 Oxnövägen 32, Haninge

11 bereda och kalla till medlemsmöten genoma informationsverksamhet samordna eningen inklusive intressentgrupper. Intressentgrupper Med syfte att tillämpa resultatet av FI2002 samt kontinuerligt eslå ändringar av FI2002, skall vid behov intressentgrupper bildas med lämpliga inriktningar. Intressentgrupperna godkännes av styrelsen samt rapporterar till denna och gruppernas arbete skall ligga till grund utveckling och revidering av FI2002. I nuläget aktuella intressentgrupper redovisas i PM ang. intressentgrupper dat Intressentgruppernas verksamhet underställs styrelsen eningen. Finansiering Föreningens arbete eslås finansieras enligt principerna: Aktivitet Omfattning Huvudprincip finansiering Kostnad som finansieras internt kkr Löpande arbete Föreningsadministration, marknadsing, kontaktverksamhet, styrelsearbete, porto, övriga omkostnader Medlemsavgifter (10.000kr per medlem) Möten Lokaler, kaffe o dyl Arrangemang delas mellan medlemmar och arrangören bekostar mötet. Deltagare bekostar sitt eget engagemang. Arbete i specialistgrupper/noder Initiering, harmonisering och integrering av projektrelaterat arbete med grundstrukturen valtningsinformation (FI2002) Kostnad som finansieras externt kkr kr Oxnövägen 32, Haninge

12 Aktivitet Omfattning Huvudprincip finansiering Kostnad som finansieras internt kkr Utveckling av FI2002 Vidareutveckling av eningens arbetssätt Bedrivs som avgränsade projekt efter beslut av styrelsen. Certifiering av produkter och konsulter, samarbetsavtal säljkanaler Fortsatt valtning och vidareutveckling av FI2002 finansieras av intressenter och medlemmar eller där så är möjligt som FOU-projekt med statligt stöd eller genom annan finansiär (nationell eller internationell). Arbetet finansieras till 80 % externt via specifika projekt 100 Kostnad som finansieras externt kkr 200 Summa kostnader Oxnövägen 32, Haninge

13 Budgetslag löpande arbete Aktivitet Omfattning Budget FIAB kkr Budget Föreningen kkr Föreningsadministration Medlemsregister, redovisning, utskick mm Kontaktverksamhet och marknadsing Revidering och utveckling FI2002 Dialog med medlemmar, stödjande verksamhet Dialog, intressenter, prospekts m fl Mail, nyhetsbrev, artiklar mm Styrelsearvoden 100 Porto 12 utskick 10 Resor och utlägg 50 Övr. omkostnader Telefon, domän mm För att genoma projekt och uppdrag har eningen startat ett aktiebolag, AB,(FIAB). Styrelse bolaget utgörs av styrelsen eningen. Som medlem i Förvaltningsorganisation, FI2002, erläggs en årsavgift. Denna årsavgift består av dels en medlemsavgift till eningen och dels en serviceavgift till av eningen ägda bolaget AB. För serviceavgiften erhålls tjänster. För närvarande ut bolaget mot ersättning genom serviceavgiften följande tjänster åt medlemmarna. Representation och handlingar i sammanslutningar, samarbetsorgan, kommittéer, råd och arbetsgrupper som ut arbetsuppgifter som har relevans FI2002. Synliggörande av medlemmarnas intressen och aktiviteter. Kontaktverksamhet. Marknadsing och lobbyverksamhet. Bevakning av lagstiftning/normbildning. Avgivande av remissyttranden. Hållande av hemsida. Anordnande av seminarier och andra möten. 13 Oxnövägen 32, Haninge

14 Initiering, påverkan och bevakning avseende utveckling och forskning. 14 Oxnövägen 32, Haninge

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Garanten för ett obrutet informationsflöde sidan 2 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation,

Läs mer

Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer 802412 7808. Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2007

Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer 802412 7808. Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2007 1 Föreningen för Förvaltningsinformation, FFi Organisationsnummer 802412 7808 Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2007 Innehållförteckning Allmänt om verksamheten... 2 Bakgrund... 2 Styrelsens sammansättning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

HANDBOK fi2xml version 1.3

HANDBOK fi2xml version 1.3 HANDBOK fi2xml version 1.3 Ny version Del 1 Översikt Handboken kan beställas från: fi2 Förvaltningsinformation www.fi2.se 2012 fi2 Förvaltningsinformation Omslagsfoto: Asif Akbar Tryck: GML Print on Demand

Läs mer

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932 1 (16) Verksamhetsplan för Forum för samverkan 2015 Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09 Organisationsnr: 2 (16) Sammanfattning Vad Forum för samverkan (FoSam) skall verka för ett ömsesidigt

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 2014-11-25 Bilaga 9 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Antagen vid styrelsemöte 2014-12-02 Tommy Lenberg Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se

Läs mer

CONNECT Nordica. Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum. 20 april 2001

CONNECT Nordica. Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum. 20 april 2001 CONNECT Nordica Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum 20 april 2001 Förord Målet för CONNECT är att underlätta nyföretagande genom frivilligt och aktivt mentorskap samt att förse

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014-08-28 Dnr 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter

Läs mer

0 Östei. Tjänsteutlåtande

0 Östei. Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande 0 Östei Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-13 Dnr KS 2014/0248-224 Till Kommunstyrelsen Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet.

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:7 Dnr. KS 2014/0*..». Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014/2015

Verksamhetsplan för 2014/2015 BoLaget i Kalmar Förening för Gemensamhetsboende Verksamhetsplan för 2014/2015 Allmänt Bakgrund I Sverige intresserar sig allt fler för en form av bostadsutveckling där enskilda individer och familjer

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

HUR STIMULERAS ENERGIEFFEKTIV NY- OCH OMBYGGNAD I ÖREBROREGIONEN

HUR STIMULERAS ENERGIEFFEKTIV NY- OCH OMBYGGNAD I ÖREBROREGIONEN HUR STIMULERAS ENERGIEFFEKTIV NY- OCH OMBYGGNAD I ÖREBROREGIONEN LÅGAN Rapport juni 2013 Dag Lundblad www.laganbygg.se Hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen Juni 2013 (13-06-18)

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer