Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

2 Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring Sid 5 Verksamhetsutveckling Sid 6 Ledarutveckling Sid 7 Finansiering Sid 8 2

3 Friluftsfrämjandet Region Öst Bakgrund Friluftsfrämjandet Region Öst samordnar och stödjer lokalavdelningarna inom regionen. Region Öst består av följande län: Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Östergötland Örebro samt Gotland. Vi bildades i oktober Riksstämman 2012 har beslutat följande Mission och Vision för Friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandets Mission (Ändamålsparagraf): Friluftsfrämjandet är en riksorganisation som har till ändamål att främja en aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje Friluftsfrämjandets Vision: Världens bästa friluftsupplevelser guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare Uppdrag Det styrande dokumentet, Friluftsfrämjandets Mission, Vision och Mål 2020, antogs vid Riksstämman 2012 efter att det utvecklats och uppdaterats. Dokumentet ska ligga som grund för Friluftsfrämjandets arbete både för Riks, Region och Lokalt. (Dokumentet kan hittas på hemsidan) Friluftsfrämjandet består av tre juridiska enheter med fokus på fyra huvudprocesser. De juridiska enheterna är Riksorganisation, Regioner och Lokalavdelningar. De fyra huvudprocesserna är: VERKSAMHETSUTVECKLING, LEDARUTVECKLING, VARUMÄRKESUTVECKLING och MARKNADSFÖRING samt FINANSIERING. Vår ambition är att verksamhetsplanen ska visa på de strävansmål vi har. Varje år görs en uppföljning och revidering. 3

4 Regionens övergripande ansvar Ansvara för att det finns utbildningsteam för våra verksamhetsområden. Samverka med gymnasieskolor, högskolor och universitet samt organisationer, myndigheter och företag som kan vara till gagn för Friluftsfrämjandets verksamhet. Utöka antalet ledamöter i styrelsen med inriktning på verksamhetsutveckling. Ansvara för och säkerställa det demokratiska arbetet i regionen. Stötta nätverk och utveckling i regionen och på uppdrag medverka vid arrangerandet av riksorganisationens stämmor. 4

5 Varumärkesutveckling och marknadsföring Syfte Regionen finns till för att stödja och samordna varumärkesutveckling och marknadsföring samt information mellanlokalavdelningar och riksorganisation. Vi riktar oss till lokalavdelningar, finansiärer, samarbetspartners och allmänheten. Vi verkar aktivt för att informera om vår verksamhet genom webbannonsering och olika typer av aktiviteter. Vi breddar myndigheter, medias och allmänhetens kunskap om vår verksamhet. Strategier Använda moderna media, t.ex. webben för marknadsföring och kommunikation. Stödja lokalavdelningarna för att utveckla varumärket och marknadsföring. Stödja projekt som främjar marknadsföringen av Friluftslivet, t.ex. Alla På Snö. Engagera oss och påverka samhällsutveckling som rör friluftsliv och friluftsmiljö. MÅL Alla ska känna till vår verksamhet. AKTIVITET Utöka kanslifunktionen. UPPFÖLJNING Antal LA som använt sig av kansli. Friluftsfrämjandet blir känt som drivande av frågor som gäller friluftsmiljö, allemansrätt och hållbar utveckling. Verka som remissinstans i frågor som rör friluftsliv/friluftsmiljö. Kommunicerar med myndigheter, t.ex. länsstyrelser, Naturråd, Miljöråd, Viltförvaltningsdelegationer, samt svarar på remisser. Antal remissyttranden och kontakter. Verka för att lokalavdelningarna ska använda sina hemsidor. Anordna Web-utbildningar för lokalavdelningar samt hjälpa dem att aktivera sin lokalavdelningsmail Ge stöd för att LA lägger in aktiviteter och rapporterar friluftstimmar. Genom att mäta besöksfrekvensen på webben. Antal aktiverade lokalavdelningsmail. Antal aktiviteter och friluftstimmar. Ge hjälp och stöd i en tydlig organisation till lokalavdelningarna. Regionens förtroendevalda och anställda ska delta i så stor utsträckning som möjligt i lokalavdelningarnas årsmöten och träffar. Antal besök/kontakter med LA. Nå nya målgrupper och få fler medlemmar. Skapa aktiviteter för nysvenskar. Medlemsantal och ledarstatistik. 5

6 Verksamhetsutveckling Syfte Att stödja lokalavdelningarnas verksamhetsutveckling. Strategier Säkerställa att det finns kursledare som kan utbilda lokalavdelningarnas ledare. MÅL AKTIVITET UPPFÖLJNING Säkerställa lokalavdelningarnas behov av ledare. Kartläggning av nuläge: Verksamma ledare och kursledare samt utbildningsbehov. Stödja utbildningsteamen och ge dem ekonomiska förutsättningar. Skapa arbetsgrupper inom olika verksamhetsområden. Genom mätningar av antal ledare. Genom samtal med teamen. Täcker arbetsgrupperna behovet. Följa och stödja Alla på Snö projektet samt utveckla detta i fler lokalavdelningar. Skapa ekonomiska förutsättningar och sprida information om projektet. Genom mätningar av antal lokalavdelningar i projektet. Ökad verksamhet för funktionshindrade. Utbilda ledare i verksamhet för funktionshindrade. Genom att mäta antal ledare, och lokalavdelningar som är aktiva inom området. Ökad verksamhet riktad till människor med olika kulturell bakgrund samt även utbilda ledare med olika kulturell bakgrund. Inspirera lokalavdelningar till att skapa verksamheter för målgruppen samt stimulera till ledarutbildningar av samma målgrupp. Genom att mäta antal ledare, och lokalavdelningar som är aktiva inom området. Stimulera utveckling av Familjeverksamhet. Vara en förmedlare av idéer och skapa forum för idéutbyte. Genom att mäta antal familjemedlemmar och inlagda aktiviteter. Stimulera samarbetet med och mellan lokalavdelningar. Kontakter med små lokalavdelningar för stöd, hjälp och eventuellt sammanslagning. Kontakt med lokalavdelningar genom ett Nyhetsbrev. Skapa forum för möte mellan lokalavdelningar och ledare. Hjälpa lokalavdelningarna att göra lokala verksamhetsplaner. Genom att mäta antal forum och lokala samarbeten Genom mätningar av antalet inlagda aktiviteter och anmälda deltagare via Friluftsfrämjandets webb. Uppmuntra lokalavdelningarna att ha en bra relation med I Ur och Skur-förskolor. Sprida information om IUS. Genom att mäta antal IUS. Växande ungdomsverksamhet. Skapa ekonomiska förutsättningar för ungdomsverksamhet. Genom mätningar av antal ungdomar som är medlemmar. Ökad medlemsutveckling. Sprida informationsmaterial om varför man ska vara medlem. Stimulera till bra verksamhet. Genom mätningar av medlemstillväxt. Genom återkommande mätningar av nöjdmedlemsindex. 6

7 Ledarutveckling Syfte Ansvara för stöd och samordning av ledarutbildningen i samarbete med utbildningsteam och riksorganisation. Följa upp kvalitetssäkringen av utbildningarna. Ansvara för utbildningsteamens administration och ekonomi. Strategier Att i samarbete med regionkansliet ha en löpande dialog med alla lokalavdelningar för att fånga upp utbildningsbehov. Att ha en bra dialog med utbildningsteamen. MÅL Kartlägga nuläget gällande verksamma ledare. Svara upp till de behov som finns av ledarutbildning. Verka för att få utbildningsteam inom alla verksamhetsområden. AKTIVITET Alla ledare och funktionärer ska genomgå interaktiv utbildning. Inventera utbildningsbehov. Stimulera ledare att gå kursledarutbildning. UPPFÖLJNING Mäta antal ledare som genomfört den interaktiva utbildningen. Antal genomförda kurser. Antal kursledare och utbildningsteam. Minst en med högre ledarskapsutbildning i varje utbildningsteam. Våra ledare i utbildningsteamen är geografiskt spridda och jämnt fördelade inom genusoch åldersperspektiv. Vi ska ha hög kvalitet på våra utbildningar. Fler ska kunna gå våra kurser. Verka för att utbilda fler ledare inom högre ledarskapsutbildning. Inventera och anpassa utbildningsteamen så att de motsvarar regionens förutsättningar med kvalitet i fokus. Vår utbildningsorganisation för ledarutbildning samordnas med tydliga roller för regionala samordnare i utbildningsteamen. Våra kursledare fortbildas. Verka för att det blir fler kursledar- och ledarträffar i regionen. Ge ekonomisk stöttning som stimulerar tillväxten. Antal team med högre ledarskapsutbildade. Inventera utbildningsteamens sammansättning. Antal nöjda deltagare. Kursutvärderingar Antal genomförda kurser Genomsnittlig kurskostnad jämfört med övriga landet. Skapa fortbildningstillfällen. Stötta anordnandet av lokala kurser. Antal ämneskurser och liknande som är genomförda i lokalavdelningarna. 7

8 Finansiering Syfte Friluftsfrämjandet Region Öst samordnar och stödjer lokalavdelningarna. För att kunna göra det krävs en bra och balanserad ekonomi. Styrelsen har ett arbetsgivar-och arbetsledningsansvar för regionkansliet. MÅL Söka bidrag och besluta om hur de regionala och landstingsvisa bidragen används. Regionkansliet är regionens nav. Göra lokalavdelningar och ledare medvetna om att de kan få stöd av regionkansliet. Verka för att de ekonomiska resurserna och organisationen stämmer överens. AKTIVITET Skapa en aktiv dialog med finansiärerna. Skapa ytterligare finansiärer regionalt eller lokalt. Regionkansliet ska arbeta mer utåtriktat. Synliggöra regionkansliet funktion mot ledare och LA. Skapa en budget i balans. Ta fram statistik enligt nyckeltal. Skapa roller och uppgifter som stämmer överens med resurserna. UPPFÖLJNING Analysera antal nya finansiärer och bidrag från landstingen. Antal LA och ledare som nyttjat regionkansliet. Antal LA och ledare som nyttjat regionkansliet. Rapportera verksamhetsstatistik från regionen vid årliga stämmor och riksstämmor (enligt överenskomna nyckeltal). Kontaktuppgifter Friluftsfrämjandet Region Öst Box 307, Jönköping Ordförande: Anders Ohlsson , Telefon kansli: /