Version Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning"

Transkript

1 Version Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag Medlemskap och programforskning

2 Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 1 INLEDNING Medverkan i Värmebehandlingscentrum kan ske under olika former: Programforskning (kräver medlemskap i VBCentrum) Programforskningen sammanför en grupp av företag i gemensamma forskningsprojekt. Företag som är medlemmar i VBCentrum har möjlighet att delta i Andelsprojekt och Grupprojekt. Tekniska uppdrag (öppet för alla) Tekniska uppdrag kan ha varierande storlek och finansieras helt av beställaren. Speciella projekt (kräver extern finansiering) Speciella projekt omfattar såväl medelstora projekt som EU-projekt med extern finansiering (nationell, nordisk eller europeisk finansiering), där en del av finansieringen måste sökas från en extern finansieringskälla. Detta dokument beskriver vision, syfte och mål, forskningsgenomförande samt regler och förhållanden som rör medlemskapet i Värmebehandlingscentrum för metalliska material (VBCentrum). INNEHÅLL AVSIKT OCH VERKSAMHETSINRIKTNING... 2 VISION, SYFTE OCH MÅL... 3 FORSKNINGENS GENOMFÖRANDE... 5 MEDLEMSKAP... 8 SEKRETESS OCH REGLER FÖR PATENT- OCH LICENSRÄTTIGHETER10 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION... 11

3 Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 2 AVSIKT OCH VERKSAMHETSINRIKTNING Avsikt Avsikten med VBCentrum är att med utgångspunkt från svenska företags gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov kraftsamla tillämpad FoU inom Värmebehandlingsområdet vid IVF och KIMAB. Satsningen kommer att ge medlemmarna i VBCentrum tillgång till en samlad och uthållig utvecklingsresurs som är: En tydlig svensk resurs med överkritisk forskningsvolym Specialiserad med spetskompetens inom området Fokuserad på de ingående företagens behov Kostnadseffektiv genom delad och offentligt stödd finansiering Verksamhetsinriktning Projekten inom VBCentrum har sin tyngdpunkt på tillämpad forskning och utveckling av dagens processer och produkter samt nya alternativa processer. De av dagens processer som främst åsyftas är sätt-, genom- och induktions-härdning, nitrering/nitrokarburering och eventuella för- och efterbehandlingar. Projekt för omvärldsbevakning, informationsspridning och kompetensutveckling är aktuella. Större projekt, som EU-projekt och övriga offentligt finansierade projekt planeras att genomföras inom ramen för Värmebehandlingscentrum. Dessutom kommer VBCentrum att söka tilläggsfinansiering från institutens egna kompetensmedel för att bygga upp ny kompetens vid IVF och KIMAB inom Värmebehandlingsområdet.

4 Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 3 VISION, SYFTE OCH MÅL Vision VBCentrum är Nordeuropas ledande resurs för värmebehandlingsteknik och därtill hörande materialteknik med fokus på lösning av industriella problem och frågeställningar. VBCentrum säkrar en uthållig och långsiktig kompetensuppbyggnad inom den svenska värmebehandlingsbranschen genom arbete i gemensamma projekt. VBCentrum är en naturlig partner till de internationellt ledande FoU-aktörerna med vilka vi initierar och genomför EU-projekt i vilka även VBCentrums medlemsföretag medverkar. Syfte VBCentrums huvudsyfte är att medverka till att den svenska värmebehandlingsbranschens kompetens når världsklass. Detta åstadkommes genom att tyngdpunkt läggs på konstruktionens, materialets och processens inverkan på produkters ledtid, kostnader och prestanda där värmebehandling ingår i tillverkningssekvensen. Genom skapandet av en överkritisk, uthållig och internationellt konkurrenskraftig verksamhet för forskning och utveckling inom värmebehandlingsområdet kommer VBCentrum att: Vara en resurs för problemlösning Bidra till ökad kompetens Identifiera utvecklingsbehov Skapa och genomföra projekt Följa och förmedla internationella utvecklingstrender Medverka i framtagande av standarder och EU-normer

5 Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 4 Mål De nedan uppsatta målen är preliminära. De kommer att ses över av VBCentrums styrgrupp då denna är tillsatt vilket sker under hösten Därefter kommer VBCentrums mål att vidare-utvecklas av styrgrupp och fastställs vid årsmöten för att försäkra att de är relevanta för VBCentrums medlemmar. Mål för VBCentrums omsättning per år perioden Intäkter via medlemsavgifter ksek Intäkter via institutens kompetensmedel 500 ksek Externa intäkter ksek Mål för VBCentrums verksamhet perioden Den övergripande målsättningen för projekt som genomförs inom VBCentrum är att göra det möjligt för de deltagande företagen att vid införande av resultaten Reducera processtiderna med 30 % Öka processtabiliteten/-kapabiliteten med 30 % Minska produktionskostnader med 25 % Ha tillgång till likvärdiga, miljövänliga alternativ till dagens härdoljor och saltbad för t ex minskade utsläpp och mindre tvättbehov Minska energiförbrukningen med 25 % jämfört med dagens förbrukning Öka produktprestandan med 10% Mål för VBCentrums omsättning per år perioden Intäkter via medlemsavgifter ksek Intäkter via institutens kompetensmedel 750 ksek Externa intäkter ksek Mål för VBCentrums verksamhet perioden Liknande mål som för föregående period sätts upp av styrgrupp. Nivån på dessa är beroende av tidigare måluppfyllelse, nya krav från omvärlden och rådande teknikutveckling.

6 Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 5 FORSKNINGENS GENOMFÖRANDE Strategi och arbetssätt vid projektgenerering Projektgenereringsfasen är en mycket viktig del av verksamheten och det är självklart att de projekt som startas fyller medlemmarnas behov och även är väl förankrade hos medlemsföretagen. Strategi För identifiering av behov av nya projekt kommer VBCentrum att arbeta på följande sätt: Identifiera företagens behov på mycket kort sikt Identifiera företagens behov på två års sikt Identifiera företagens behov på fem års sikt Föreslå projekt för att fylla dessa behov Föreslå investeringar i ny unik försöksutrustning Behoven kartläggs genom direkta kontakter med VBCentrums medlemmar samt vid diskussioner vid projektmöten, styrgruppsmöten och medlemsmöten. Nya idéer och projektförslag kommuniceras till samtliga medlemmar genom att de läggs ut på VBCentrums hemsida. Arbetssätt vid projektgenerering För att samla in, förmedla och förankra projektidéer och -förslag kommer nedanstående arbetssätt att användas. På VBCentrums hemsida kommer en idébank att upprättas. Företagen skickar fortlöpande in egna förslag till projekt VBCentrum bidrar med idéer utifrån sin behovskartläggning och omvärldsbevakning VBCentrums styrgrupp sammanställer idéer och kompletterar ev. med fler idéer Förslag på remiss (medlemsföretagen prioriterar) Projektförslag beslutas och preliminära projektplaner tas fram av styrgrupp Beslutsmöte i samband med medlemsmöten

7 Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 6 Programforskning Företag som är medlemmar i VBCentrum har möjlighet att ta del av två typer av forskningsprojekt: andelsprojekt och grupprojekt. Projekttyperna ingår i den programforskning vi erbjuder våra medlemmar (start ). Programforskningen är en av de viktigaste aktiviteterna vid VBCentrum. Andelsprojekt Andelsprojekten är en mycket viktig del av forskningsprogrammet då det är genom dessa projekt man kan upprätthålla och utveckla den kompetens som gör VBCentrum attraktivt för industrin och för externa finansiärer. Medlemsföretagen har stora möjligheter att aktivt påverka och styra inriktningen på projekten. För perioden föreslås fyra strategiska forskningsområden för FoU-projekt samt ett område för teknikbevakning: Sätthärdning, genomhärdning och induktionshärdning minskade processtider och energiförbrukning, produktprestanda, övergång till härdning in-line Nitrering och nitrokarburering prestanda, processtabilitet Kylning vid härdning prestanda, processtabilitet, minskade utsläpp Simulering för prediktering av produktegenskaper Teknik- och omvärldsbevakning av värmebehandlingsområdet Projekten finansieras genom företagens medlemsavgifter och institutens kompetensutvecklingsmedel. Medlen föreslås fördelas enligt följande: FoU-projekt 85 % Teknikbevakning 10 % Administrativa kostnader 5 % Grupprojekt Grupprojekt finansieras helt av deltagande företag och riktar sig till en mindre grupp företag som samlas kring en gemensam problemställning. Dessa projekt är konfidentiella och deltagande företag är ägare till resultaten. Projektens längd kan variera. Grupprojekt startas på initiativ av medlemsföretag, men även ickemedlemmar kan få delta, men till en högre kostnad.

8 Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 7 Projektstyrning och företagens medverkan Medlemsmöten Medlemsföretagen deltar med representanter vid gemensamma medlemsmöten som i allmänhet hålls två gånger per år. Vid dessa möten presenteras läge och resultat i pågående projekt samt förslag på nya projekt. Resultaten i andelsprojekten, vars innehåll och inriktning fastställts tillsammans med industrin, kontrolleras och utvärderas därmed löpande. Styrgrupp En styrgrupp bestående av medlemmar med två eller fler andelar styr verksamhetens budget och projektinnehåll. Styrgruppens ordförande väljs från och av medlemsföretagen. VBCentrums verksamhet koordineras av institutsrepresentant som utses av instituten. Projektidéer baserade på företagens behov och på omvärldsanalyser tas fram och bearbetas av styrgruppen via en berednings- och sållningsprocess där företagens prioriteringar är avgörande. Medlemmarna beslutar om färdiga projektförslag vid medlemsmöten 1-2 ggr/år. Företagens inflytande vid röstning står i proportion till erlagd årsavgift. Styrgruppen arbetar även kontinuerligt med VBCentrums övergripande målsättning och projektverksamhet. Styrgruppen kan bereda och föreslå förändringar i VBCentrums regelverk och avgiftsnivåer. Ändringsförslag behandlas och beslutas om på medlemsmöten. Projektgrupp För respektive andelsprojekt finns en projektgrupp som består av representanter från de medlemsföretag som önskar delta aktivt i projektarbetet. Projektgruppen träffas regelbundet under projektets löptid. Hur ofta beror på projektets omfattning, löptid och innehåll. Insamling av Projektidéer (KIMAB/IVF) Styrgrupp Deltagande företag med två eller fler andelar KIMAB och IVF Projektförslag Medlemsmöten Deltagande företag Beslutade projekt Projektgrupp 1 Projektgrupp 2 Projektgrupp 3 Omvärldsanalys

9 Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 8 MEDLEMSKAP För att delta i programforskningen och/eller kunna utnyttja andra medlemsförmåner krävs att ett företag är medlem i VBCentrum. Avgift VBCentrums medlemmar betalar en årlig serviceavgift till Värmebehandlingscentrum. Serviceavgiften baseras på företagets storlek enligt följande: Företagsstorlek Antal anställda Medlemsavgift/andel Medelstora och stora kr Småföretag < kr Mycket små företag < Ett företag kan ha maximalt tre andelar. Företag med två eller fler andelar är berättigade till en plats i styrgruppen. Seviceavgiften kan ändras på initiativ från VBCentrums styrgrupp och efter beslut på årsmöte. Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Om ett företag blir medlem under andra halvan av året betalas halv medlemsavgift för detta år. Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på serviceavgiften. Medlemsförmåner vid en andel Som medlem i VBCentrum får man: Aktivt delta i och påverka den forskning som bedrivs inom utvalda FoUområden, se Programforskning ovan, genom andelsprojekt. Medlemmar har rätt till icke-exklusiva licenser till patent som utvecklas inom dessa projekt. Andelsprojekten redovisas vid regelbundna möten som är förbehållna medlemmar. Lägga uppdrag/projekt till rabatterat pris. Medlemsföretag har högsta prioritet vid uppdrag. Alla uppdrag vid VBCentrum behandlas konfidentiellt. Medverka i grupprojekt, tillsammans med flera företag, för att lösa ett gemensamt problem. Möjlighet att delta i FoU-projekt med statlig delfinansiering samt hjälp att söka finansiering och samarbetspartner till utvecklingsprojekt, både nationellt och internationellt (Vinnova, EU etc). Rabatterat pris på kurser, workshop etc som anordnas av VBCentrum. Tillgång till VBCentrums nationella och internationella kontaktnät. Kostnadsfri löpande information om verksamheten vid VBCentrum i form av elektroniska nyhetsbrev och hemsida. Möjlighet att efter överenskommelse placera personal vid VBCentrums institut för upplärning inom ett specifikt område. Företagsanpassade kurser kan även tas fram efter önskemål.

10 Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 9 Tillgång till VBCentrums bibliotek och områdesspecifika databaser. Ytterligare medlemsförmåner vid två eller flera andelar Representanter för företaget inbjuds att delta i styrgruppsmöten för beredning av andelsprojekt. Representanter för företaget inbjuds att vara med och styra utformningen av nytt forskningsprogram för kommande treårsperiod. Vid tre andelar anordnas företagsspecifika seminarier Övrig information om styrkommittén se ovan. Sammanfattning av medlemsförmåner beroende på andelstal En andel Två andelar Tre andelar Medverkan Styrgrupp Nej Ja Ja VBC Rösträtt vid Röstar motsvarande erlagd avgift Medlemsmöten Delta i projektgrupper Ja. Inflytande i proportion till allokerad avgift till projektet Skräddarsydda seminarier hos medlemsföretag om resultat från VBC Nej Nej Varje 18 månader (för stora företag ) Uppsägning av medlemskap Medlemsföretagen knyts till VBCentrum via ett avtal. För att försäkra sig om ett visst mått av stabilitet i den forskning som bedrivs finns det särskilda regler för uppsägning av medlemskap. Inledningsvis löper avtalet på tre år ( ). Från och med år 2009 löper avtalet årsvis för befintliga medlemmar, med ett års uppsägningstid. Avtalet förlängs automatiskt ett år om det inte sägs upp. Detta innebär exempelvis att uppsägning måste lämnas in till VBCentrum före december månads utgång år 2009 för att effektuera utträde från och med år 2011.

11 Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 10 SEKRETESS OCH REGLER FÖR PATENT- OCH LICENSRÄTTIGHETER Nedanstående behandlas utförligare i avtalet för medlemskap i VBCentrum. Allmänna Sekretessvillkor inom VBCentrum Protokoll och projektplaner från styrgrupps- och medlemsmöten inom VBCentrum är konfidentiella. De får enbart meddelas medlemsföretag i VBCentrum. De är inte öppna för distribution till KIMABs och IVFs övriga intressentgrupper. Sekretessvillkor för forskningsprojekt inom VBCentrum som finansieras med årsavgifter Normal sekretess innebär: Resultaten (arbetsmaterial, mötesdokumentation och -protokoll och motsvarande) i projekten är konfidentiella under projektens löptid och får då enbart meddelas medlemsföretag i VBCentrum. Rapporter är konfidentiella och får enbart meddelas medlemsföretag i VBCentrum under två år från det publiceringsdatum som anges på rapportens försättsblad. Efter två år är rapporter helt öppna. Parterna kan inom ramen för VBCentrum komma att lämna varandra information av konfidentiell natur, som avser bakgrundsteknologi, kommersiella förhållanden eller ej publicerade forskningsresultat. På lämnande parts begäran ska information behandlas konfidentiellt såväl under avtalets giltighetstid som fem (5) år därefter. Avvikelse från normal sekretess kan föreslås av projektgrupp eller av VB-Centrums styrgrupp. Beslut fattas av VBCentrum styrgrupp. Avvikelser gäller enbart datumgränser för distribution av rapporter. Publicering av projektresultat kan vara aktuellt. Publikationer som innehåller projektresultat ska godkännas före publicering. Samtliga deltagande parter i aktuell projektgrupp ska ha möjlighet att granska och göra kommentarer före publicering. Patent- och licensrättigheter. Som grundregel tillämpas NUA 01 - Allmänna bestämmelser för avtal om utvecklingsuppdrag inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. I undantagsfall fall kan andra regler avtalas mellan VBCentrum och medlemsföretagen. Regler gällande rapporter vid inträde i och utträde ur VB-Centrum De rapporter som framkommer i VBCentrum med gemensam finansiering från medlemsföretagen är i allmänhet inte öppna utanför medlemsföretagen. Nya medlemsföretag i VBCentrum har rätt till rapporter vilka har ursprungligt tryckdatum inom den tidsperiod då företaget ingår i VBCentrum. Ingen rätt finns till rapporter med ursprungligt tryckdatum före eller efter företagets medlemsperiod.

12 Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 11 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION För ytterligare information om medlemskap, var vänlig kontakta: Hans Kristoffersen, , Sven Haglund, , IVF Industriforskning och Utveckling AB Argongatan 30 SE Mölndal Telefon Telefax Hemsida Korrosions- och Metallforskningsinstitutet AB Drottning Kristinas väg 48 SE STOCKHOLM Telefon Telefax Hemsida

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Version 131209 1 Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Inledning Compraser Labs är ett nationellt centrum för forskning och utveckling av produktionsprocesser och -system för kompositbaserade produkter.

Läs mer

Compraser Labs Medlemsprogram

Compraser Labs Medlemsprogram Version 141215 1 Compraser Labs Medlemsprogram Innehållsförteckning Visioner och målsättningar... 2 Inledning... 2 Avsikt... 2 Verksamhetsinriktning... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Mål för verksamhetens omfattning...

Läs mer

LIGHTer - Medlemsprogram och avtal

LIGHTer - Medlemsprogram och avtal 1(7) LIGHTer - Medlemsprogram och avtal 1.1 Inledning Detta dokument är en beskrivning över LIGHTers medlemsprogram och avtal. Till detta dokument hör också; LIGHTer verksamhetbeskrivning samt Strategisk

Läs mer

Medlemskap och programforskning vid Swerea IVF, Keramer. Information och villkor

Medlemskap och programforskning vid Swerea IVF, Keramer. Information och villkor Medlemskap och programforskning vid Swerea IVF, Keramer Information och villkor INLEDNING Samarbete med Swerea IVF, Keramer kan ske under olika former: Programforskning (kräver medlemskap) Sammanför en

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

Kommunen ska i ett tidigt skede före beslut inhämta pensionärsorganisationernas synpunkter och samråda med dem.

Kommunen ska i ett tidigt skede före beslut inhämta pensionärsorganisationernas synpunkter och samråda med dem. Reglemente för Kommunala pensionärsrådet Utgångspunkter för arbetet med pensionärsfrågor Kommunala pensionärsrådet (KPR) i är ett organ för ömsesidig information och samråd mellan kommunen och företrädare

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Övergripande mål för lönebildningen... 3 3 Löneprocessen... 4 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd motfinansiering

Godkända kostnader och godkänd motfinansiering Godkända kostnader och godkänd motfinansiering Gäller fr o m 2016-04-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i program- och projektansökningar till Mistra. Samtidigt utgör

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL Programdirektiv - Användardelen 1 2013-03-28 Dnr 59/13 FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL STÖD TILL ÖKAD ANVÄNDNING AV TEKNIK OCH METODER INOM DET NATIONELLA FJÄRRANALYSPROGRAMMET PERIODEN 2014-01-01 TILL

Läs mer

Innehåll Samarbetsavtal RE:Source

Innehåll Samarbetsavtal RE:Source Innehåll Samarbetsavtal RE:Source 1. Ingress 1 2. Definitioner 1 3. Ekonomiska åtaganden genom Naturainsats 2 3.1 Riktlinjer för Naturainsatser 2 3.2 Medlemmars ekonomiska åtaganden 2 4. Medlems rättigheter

Läs mer

Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen

Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen Regeringen har gett VINNOVA i uppdrag att ta fram underlag för nya program inom läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranschen.

Läs mer

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Datum Bilaga till protokoll styrelsen 2007-12-14 Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Kommunförbundet Skånes vision att anta vision för förbundet enligt bifogade

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

Vid utgången av 2014 var medlemsanslutningen till förbundet enligt följande :

Vid utgången av 2014 var medlemsanslutningen till förbundet enligt följande : Fastställd vid förbundsstämman i Stockholm 2015-05-29 VERKSAMHETSSTRATEGI SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 2015-2017 Sveriges Fiskevattenägarerförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Innehållsförteckning. Tnr 20

Innehållsförteckning. Tnr 20 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 5 2 Övergripande mål för lönebildningen... 5 3 Löneprocessen... 6 4 Förhandlingsordning... 9 5 Giltighetstid... 9 Avtal om Kompetensutveckling i företagen...

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen

Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen Sundsvallsregionen 1 (6) Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen Nedanstående avtal är tecknat mellan följande kommuner i Sundsvallsregionen Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge.

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Dialog för ett lärande Väsby Projekledare: Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp) för hela projektet.

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Antagen av regionstyrelsen 2010-12-08, uppdaterad 2011-12-14 Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Projektmedel är ett viktigt verktyg för regional utveckling, och dessa ska

Läs mer

Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag

Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag 1 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att vara ett för svenska säkerhetsföretag gemensamt branschorgan bestående av branschorganisationer

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

NSR Målsättning 1 29.1.2011

NSR Målsättning 1 29.1.2011 NSR Målsättning 1 29.1.2011 1 INLEDNING 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Strategin 3 1.4 Verksamhetssätten 3 1.5 Påverkningsmedel 4 1.6 Gemensam uppträdande 4 2 NSR-STRUKTUR 4 2.1 Kommittéer 5 3 NSR-RÅDSMÖTET 5

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund Stadga för ICA-handlarnas Förbund Innehåll 1 Ändamål 3 2 ICA-handlarnas Förbunds organisation 3 3 Verksamhet 3 4 Förutsättningar för medlemskap 4 5 Medlemskapets innehåll 4 6 Medlemsdistrikt 5 7 Distriktsstyrelse

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISK VELFAERDSCENTER DANMARK (NVC DANMARK)

STADGAR FÖR NORDISK VELFAERDSCENTER DANMARK (NVC DANMARK) 1 STADGAR FÖR NORDISK VELFAERDSCENTER DANMARK (NVC DANMARK) Fastställda av Nordiska ministerrådet (MR-SAM på förslag från MR-S) den 10.desember 2008 och gällande från den 1 januari 2009. Samtidigt upphör

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte En skola på vetenskaplig grund 24 okt 2012

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte En skola på vetenskaplig grund 24 okt 2012 Datum 2012-11-15 Birgitta Henecke 0709 71 99 29 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte En skola på vetenskaplig grund 24 okt 2012 Närvarande: Eva Liljekvist-Borg, Kerstin Melén-Gyllensten, Åsa Melkersson,

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) M ÖTE SAN TECKNINGAR 2013-10-24 Kopia: Enligt förteckning i slutet av dokumentet Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet Tid: Måndag 10 oktober kl. 10:00 12:00 Plats: Närvarande:

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid Beslutande 2007-05-30 Sidan 1 av 11 Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 30 maj 2007 kl 08.00-11.55. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

att bidra till underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena

att bidra till underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena Styrelsens förslag till reviderade stadgar för Mälarens vattenvårdsförbund 2016 Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell organisation vars gällande stadgar enligt nedan fastställdes den 13 mars 1998. Ändringsförslag

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Reglemente för Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor

Reglemente för Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Reglemente för Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Utgångspunkter för arbetet med tillgänglighetsfrågor Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor i (KRT) är ett organ för ömsesidig information och

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM27. Förslag till förordning för Europeiska fiskerifonden 2007-2013. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM27. Förslag till förordning för Europeiska fiskerifonden 2007-2013. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förslag till förordning för Europeiska fiskerifonden 2007-2013 Jordbruksdepartementet 2004-11-15 Dokumentbeteckning KOM(2004) 497 Förslag till rådets förordning om Europeiska

Läs mer

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt EM4000 W-4.0, 2010-11-17 2016-04-26 1 (7) Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EUprojekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Västra regionen. Inbjuder till Vårkonferens på. Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012

Västra regionen. Inbjuder till Vårkonferens på. Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012 Västra regionen Inbjuder till Vårkonferens på Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012 Välkomna till västra regionens vårkonferens! Årets vårkonferens är förlagd till Stenungsbaden Yacht Club och Västkusten när

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Innehållsförteckning Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Verksamheten... 2 2.1. Verksamhetens övergripande

Läs mer

ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING

ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING HUVUDAVTAL OM LÖNEBILDNING OCH LÖNESÄTTNING I FÖRETAGEN mellan ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING och LEDARNA HUVUDAVTAL OM LÖNEBILDNING OCH LÖNE- SÄTTNING I FÖRETAGEN mellan ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

VINNVINN konceptdokument

VINNVINN konceptdokument Konceptdokument VINNVINN05 1 VINNVINN konceptdokument Syftet med dokumentet är att lägga fast förutsättningarna för fortsättningen och utvidgningen för VINNVINN-projekten för 2005-2006. VINNVINN är ett

Läs mer

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office KK höstlansering 2015 Grants and Innovation Office Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft KK-stiftelsens medel syftar till att bygga ihop forskningsuppbyggnad och kompetensutvecklingsprogram för att sträva

Läs mer

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet Dnr KS-2012-671 Dpl 00 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-03-26 Jenny Mentzer, 054-540 -10 40 jenny.mentzer@karlstad.se Översyn av arbetsformer och reglemente för

Läs mer

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011 ITS Rådet ITS statusrapport 2011 Disposition Sammanfattning Inledning ITS-rådet I. Utveckla former för samarbete mellan näringsliv och myndigheter II. Öka det svenska agerandet i EU på ITS område III.

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

Nytt FoU-program 2010 Demonstration 2015. Effektivare elproduktion med förnyelsebara bränslen. Lars Wrangensten. Elforsk AB

Nytt FoU-program 2010 Demonstration 2015. Effektivare elproduktion med förnyelsebara bränslen. Lars Wrangensten. Elforsk AB Effektivare elproduktion med förnyelsebara bränslen Lars Wrangensten Elforsk AB Programområdesansvarig El- och Värmeproduktion samt Kärnkraft 1 Effektivare elproduktion baserad på förnyelsebara bränslen

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Värmebehandlingsforum

Värmebehandlingsforum INBJUDAN TILL Värmebehandlingsforum IVFs intressentgrupp för värmebehandlingsteknik Värmebehandlingsforum är ett nätverk för värmebehandlingsintresserade i Norden Vi hoppas att du vill vara med! För ett

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4 1(7) Projektnamn: Lokalförsörjning Projektledare: Britt Lexander, fastighetschef Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus 2012-2016 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Färöarna, Grönland

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010 Förhandlingsprotokoll Massa/Papper Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer Tid: den 10 april 2010 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen ns förslag Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag 2. Grundläggande tankar kring den nya organisationen 3. Fördelar och risker med ny organisation

Läs mer

Maria Lindeberg, projektkoordinator, 11-14 Stig Fjelheim, IT-projektledare, 15 Emma Rauf-Otworowski, nämndsekreterare. Bengt-Erik Johansson

Maria Lindeberg, projektkoordinator, 11-14 Stig Fjelheim, IT-projektledare, 15 Emma Rauf-Otworowski, nämndsekreterare. Bengt-Erik Johansson Kommunala handikapprådet 2015-04-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Dragonvägen 86. Lokal: Vilundarummet. Torsdagen den 9 april, klockan 09:00-11.30 Ledamöter: Ann-Christin Martens (S) Anders Rosén

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE SKANKEFÖRENINGEN 1(5) SVERIGE STADGAR SKANKEFÖRENINGEN Instiftad den 21 juli 1974 Organisationsnummer 893201-8735 1 ÄNDAMÅL Skankeföreningen är en ideell förening, som har till ändamål: att verka för sammanhållning

Läs mer

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning 1(5) KS 2011/0243 Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i budget 2011 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunens GIS-verksamhet

Läs mer

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014 Kallelse till Extra Årsmöte i Sävedalens AIK 2014-11-27 kl 19.00 Mötet hålls i SAIK-stugan Kåsjön där kaffe och bulle serverades innan öppnandet. Extra möte är utlyst för att behandla de motioner som inkom

Läs mer

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Projektbeskrivning 2013-09-16 sid 1 (1) Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Under 2013 påbörjades ett MÖTA-projekt med inriktning på tillsyn av dagvatten. Fokus i projektet har varit verksamheters

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Folkhälsocentrum +4616104894 2013-10-20 HBN13-023-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Internationell policy. Internationell policy

Internationell policy. Internationell policy Internationell policy Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Internationella samarbeten 3 Europeiska Unionen 3 Syfte 4 Organisation och ansvar 4 Internationell samordnare 4 Falköpings Internationella

Läs mer

Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42)

Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42) Utlåtande 2004:187 RI (Dnr 023-4280/2003) Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer