Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016"

Transkript

1 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till och med så att det enskilda laget är starkare än föreningen. Det enskilda laget sätter upp sin egen policy och målsättning som ibland inte alls överensstämmer med föreningens. Laget blir liveget och skulle i princip kunna tillhöra vilken förening som helst och präglas alltså inte av föreningens värderingar utan snarare av den egna föräldragruppens. Många föreningar har också svårt med rekryteringen av organisationsledare till styrelse etc. Även rekrytering av tränare och ledare till lagen kan, speciellt i utsatta områden, vara problematiskt. Ledarna saknar ofta rätt utbildning och vägledning och har därmed svårt leda sitt lag på ett, för föreningen, gynnsamt sätt. Hur har det kunnat bli så här kan man fundera över. En förklaring är naturligtvis att samhället som föreningarna lever i förändras. Idag är t.ex. de flesta föräldrar yrkesarbetande med jobb som ställer höga krav, vilket gör att tid och kraft för övriga engagemang ser annorlunda ut. En annan är att idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet utvecklas från en ren fritidssysselsättning till i vissa fall en rent kommersiell verksamhet där många finner sin sysselsättning och försörjning. Detta i sin tur gör att medlemmarna ställer högre krav på föreningarnas utbud, verksamhet och kvalité. Begrepp som tidig specialisering och elitsatsning blir viktiga pusselbitar för föreningarna att hantera. Det är viktigt att inse att idrottsföreningarna även idag fyller en mycket viktig roll, kanske viktigare än någonsin, när det gäller att utbilda, utveckla och fostra våra barn och ungdomar till goda medborgare med sunda vanor och värderingar. Den huvudsakliga utföraren av idrottslig verksamhet är föreningarna. Föreningarna behöver dock hjälp för att få ut det bästa av verksamheten, där av att Göteborgs Fotbollförbund tillsammans med övriga SDF och SISU Idrottsutbildarna vill lägga fokus i sina satsningar de kommande åren på föreningsutveckling och detta projekt - Föreningslyftet. Föreningslyftet var från början ett projekt för enbart fotbollsföreningar. Efter hand har det dock visat sig att analysen och problemställning gäller lika mycket för de flesta andra idrotter och idrottsföreningar. Därför är Föreningslyftet numera en aktivitet som omfattas och drivs av alla idrottsföreningar och SDF.

2 2 Bemanning i dagens förening Med hänvisning till ovanstående resonemang om ett förändrat samhälle där kraven på föreningarna ökar, tid och kraft från den ideella föräldraledaren förändras så tror vi att föreningarna måste tillföras resurser och kompetens. Lite förenklat består organisationen (bortsett från lagen) i dagens föreningar av följande bemanning: Styrelsen där majoriteten oftast bara arbetar på styrelsemötena och där kärnan (ofta ordförande, kassör och ungdomsansvarig) gör merparten av jobbet. En lönebidragsanställd eller pensionär som sköter de enklare kansliuppgifterna inkl. tvätt och vaktmästeri. En eldsjäl (ofta ungdomsansvarig) som driver ungdomsverksamheten. Den ungdomsansvarige är ofta dessutom ledare i ett lag, sitter med i styrelsen och har ett heltidsarbete. Många föreningar har idag insett att flaskhalsen för att bedriva kvantitativ och kvalitativ verksamhet är den ovan beskrivna eldsjälen samt bristen på långsiktigt utvecklingsarbete med policy, mål och visioner i föreningen. Vi tror att en lösning kan vara att införa en anställd föreningsutvecklare i föreningen. Några föreningar har själva sökt lösningar och kommit igång med en anställd föreningsutvecklare (ofta på deltid) och man kan direkt se effekter i dessa föreningars verksamhet. Så som fler utbildade ledare, mindre konflikter med föräldrar genom tydligare riktlinjer och information. Aktuella områden och satsningar Idag är integration och flyktingmottagande ett väldigt aktuellt ämne där föreningslivet redan idag visar stor vilja att hjälpa till. Genom att tillsammans ge detta område en struktur och en modell kan fler föreningar involveras och därmed fler flyktingar integreras i samhället. Skolsamverkan och folkhälsa, och då inte minst koppling mellan inlärningsförmåga och fysisk aktivitet, är ett annat aktuellt område där föreningslivet kan göra stor nytta. För varje satsad krona från samhället (stat och kommun) till föreningarna får man tillbaka verksamhet värd minst det 5-dubbla i form av ideella arbetstimmar. Det är m.a.o. ett väldigt billigt och effektiv sätt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att låta föreningarna göra jobbet. Med rätt förutsättningar kan det även ske med rätt kvalité!

3 3 RF och Framtidens förening Från Riksidrottsförbundets (RF s) hemsida hämtar vi följande text: Efter RF-stämman 2011 initierade riksidrottsstyrelsen ett idéarbete kring framtidens idrottsförening. Det arbetet identifierade ett antal samhälleliga trender, som starkt påverkar föreningsidrottens förutsättningar: En äldre och mer heterogen befolkning Individualisering, kommersialisering och professionalisering Nya sätt att kommunicera Samtidigt ser vi hur föreningsidrotten blir mer ifrågasatt från olika håll. Myndigheter likställer ideella idrottsföreningar och privat näringsverksamhet samt att media blir allt mer kritiskt granskande. Vi är övertygade om att människor kommer att vilja idrotta även i framtiden och att den ideella idrottsföreningen kommer att fortsätta spela en viktig roll i samhället. Men det förutsätter att svensk idrott förmår att utvecklas, i såväl verksamhetens innehåll och former som organisation. Därför beslutade RF-stämman i maj 2013 att inleda en bred strategisk diskussion om svensk idrotts framtida förutsättningar. Arbetet ska involvera hela idrottsrörelsen. Till stämman 2015 ska idrotten ta ställning i viktiga vägval för att möta framtiden med sikte på år Förändringsarbetet ska ske ständigt under strategiarbetets gång.

4 4 Syfte och Vision Föreningslyftet är en satsning som Göteborgs Fotbollförbund tillsammans med sina medlemsföreningar, övriga SDF, berörda kommuner och SISU Idrottsutbildarna gör för att stärka föreningslivet och idrotten i Göteborg eller som projektets vision säger: Stärka Göteborgsidrotten med föreningsutvecklare i alla föreningar så att vi får en idrott för alla! Som visionen antyder så tror vi att föreningarna behöver tillföras kompetenta resurser för att möjliggöra rekrytering och säkerställa kvalité och kvantitet i sin verksamhet en Föreningsutvecklare. Genom att förstärka föreningarna och dess verksamhet med rätt kvalité samt större helhetsperspektiv av samhällsstrukturen idag, så blir idrotten starkare. Föreningslyftet - Långsiktiga mål För att göra det möjligt med en Föreningsutvecklare i varje förening behöver bidragssystemet förändras. Föreningslyftet tror att riktade medel mot kvalitetssäkrad verksamhet är det effektivaste sättet att styra föreningarnas verksamhet åt rätt håll. Genom att också skapa ett gemensamt forum/mötesplats där intressenterna i föreningslivet dvs kommun, SISU Idrottsutbildarna, SDF och Föreningsutvecklare från ingående föreningarna träffas löpande finns möjligheten att tillsammans skapa det föreningsliv vi eftersträvar. Projekt Föreningslyftet Göteborgs Fotbollförbund har under många år jobbat med föreningsutveckling. Inom ramen för idrottslyftet har föreningarna under de senaste 6 åren erbjudits att söka olika paket för att arbeta med sin föreningsutveckling. Dessa paket/nivåer är: 1. Föreningsutvecklingspaket - Utbildning av en föreningshandledare En 4-dagars utbildning som ger grundläggande kunskaper i spelarutbildning, Policy/Vision/Mål/Verksamhetsidé-arbete samt behörighet till att hålla C- diplom och Workshop 3- och 5-mannautbildningar. 2. Föreningsutvecklingspaket - Holmars IF/Framtidens förening En serie av träffar där föreningen deltar med flera personer vid varje träff. Varje träff har ett tema så som; Så fungerar ungdomsfotboll; Policy/Vision/Mål/Verksamhetsidé; Spelarutbildning, Ledar- och föräldrarekrytering/utbildning; Ledarträff med den egna föreningen. 3. Föreningsutvecklingspaket - Föreningshandledare i föreningen. Ett mindre bidrag för att jobba aktivt med föreningsutveckling i sin förening.

5 5 4. Föreningsutvecklingspaket Föreningslyftet 2014, Grundår. Ingå i en projektgrupp tillsammans med 16 fotbollsföreningar (14 st breddföreningar samt 2 st elitföreningar) 5. Föreningsutvecklingspaket Föreningslyftet 2015, Grundår eller fortsättningsår. Ingå i en projektgrupp tillsammans med 24 fotbollsföreningar (2 st elitföreningar samt en handbollsförening och en innebandyförening.) Det finns en progression mellan nivåerna och ett krav har varit att söka paketen i ordning. Man måste t.ex. genomgått nivå 1 för att få deltaga i nivå 2. Organisation - Arbetsform Projektet består av föreningar, en projektledning som delas mellan Göteborgs Fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarna samt en styrgrupp där alla parter som varit med och finansierat projektet ingår. Projektet har en gemensam mötesplats där man träffas regelbundet och som förutom föreningarna och består av representanter från SDF, berörda kommuner och SISU Idrottsutbildarna för att skapa gemensamma modeller och arbetssätt. Om föreningsutvecklaren inte kan delta på träffen skall föreningen skicka en annan representant. Föreningslyftet 2016 skapar förutsättningar för en halvtidsresurs per ingående förening. Föreningsutvecklarens uppgifter fördelas enligt följande: 1. Föreningsspecifikt arbete (40%) Utveckla och driva sin förening Implementering av projektgemensamt arbete i sin förening 2. Projektgemensamt (10%) Projektmöten och styrgruppsmöten Gemensamt utvecklingsarbete, t.ex. integrationsarbete med s.k. storslussar (nivå 1 i Göteborgs integrationsmodell) Rapportering och redovisning Rapportering: Görs till styrgruppen där Göteborgs Fotbollförbund, berörda SDFer, berörda kommuner, SISU Idrottsutbildarna och övriga medfinansiärer ingår, löpande under projektets gång. Beskrivning på genomförda arbetsuppgifter. Förklaring på hur arbetena har bedrivits och hur uppföljningen skall kontrolleras. Redovisning: Lämnas årligen till styrgruppen och föreningens styrelse. Beskrivning på genomförda arbetsuppgifter. Förklaring på hur arbetet har bedrivits och hur uppföljningen skall kontrolleras.

6 Alla 6 Styrgrupp - Kommun - GFF och övriga SDFer - SISU Grundår Etapp 1 16 (14+2) föreningar Föreningslyftet Gemensam mötesplats Examensår Etapp 3 40 ( ) föreningar Fortsättningsår Etapp 28 (24+2+2) föreningar Föreningslyftets progression Som nämnts tidigare är den långsiktiga ambitionen att skapa en permanent kommunal bidragsmodell som ger varje förening i Göteborgsområden möjlighet att ha en anställd Föreningsutvecklare startade Föreningslyftet 2014 som ett pilotprojekt med 14+2 föreningar blev det ytterligare 12 föreningar varav 2 st från andra idrotter. Nästa år vill vi utöka projektet med ytterligare några fotbollsföreningar men framförallt få en bredd uppslutning av föreningar från andra idrotter. Föreningslyftet arbetsmodell är, som sagt, inte knuten till någon speciell idrott utan riktar sig till alla idrottsföreningar. I bilden nedan framgår den progression i antalet medverkande föreningar som önskas hoppas vi att en generell bidragsmodell kan vara på plats. Fram till dess är inriktningen att finansiering projektet med Idrottslyft och utvecklingsbidrag eller andra tillfälliga bidrag från kommunerna År 1 Grundår 14F+2E 10F+2A 4F+8A År 2 Fortsättningsår 14F+2E 10F+2A År 3 Examensår 14F+2E År 4- Löpande

7 7 F-Fotbollsföreningar E-Elitföreningar A-Föreningar från andra idrotter Projekt Föreningslyftet 2016 Grundår, fortsättningsår och examensår Föreningarna som ingått i Föreningslyftet 2014 och 2015 har under Göteborgs Fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarnas ledning, via en process som inbjuder till och kräver delaktighet, gemensamt arbetat fram en gemensam syn på Göteborgsfotbollen via t.ex: En Vision Projektmål Certifieringsmodell Börja Rätt manual Behålla Rätt manual Skolsamverkanmodell Folkhälsa, värdegrund och policy Integrationsmodell Föreningslyftet 2016 är projektet där några föreningar som varit med under hela tiden når sitt examensår. Efter tre år så har förhoppningsvis deltagande föreningar kommit så långt att de kan jobba mer självständigt och i någon form av projektarbete uppnå en examen som innebär att man är kvalitetssäkrad dvs. har en bra verksamhet som är certifierad. Det innebär inte att föreningen därefter inte behöver fortsätta med sitt utvecklingsarbete, snarare att man uppnått en viss mognads och kunskapsnivå och hittat ett permanent arbetssätt, där föreningar, förbund, kommunen, SISU idrottsutbildarna - i princip alla intressenter kring idrotten gemensamt utvecklar föreningarna. Några föreningar går in på fortsättningsåret, etapp 2, av pilotprojektet med föreningar som har gått grundåret. Denna grupp jobbar vidare från den plattform de skapat och hjälper år 1 föreningarna i deras introduktions år. Nya föreningar börjar på ett grundår, etapp 1, startar upp med ett innehåll som motsvarar vad deltagande föreningar i Föreningslyftet 2014 och 2015 genomfört. Föreningslyftet - Mål 2016 Projektets prioriterade mål och inriktning under 2016 är: Vidareutveckla och kvalitetssäkra ingående föreningarna via bl.a. o Samverka med fler föreningar, idrotter och skolan i syfte att öka folkhälsa och inlärning.

8 8 o Fortsatt utveckling av en gemensam certifieringsmodell för alla föreningar o Rekrytering av ledare och spelare Börja Rätt o Former för hållbart idrottande Behålla Rätt och ungdomars medbestämmande o Utbildning och fortbildning Vidareutveckla och dokumentera projektets arbetsmodell så att fler fotbollsföreningar och på sikt fler idrottsföreningar kan få denna möjlighet. Rekrytera ytterligare nya föreningsutvecklare/konsulenter (en halvtid/förening) till projektet. Föreningslyftets har på sikt målsättning att göra detta tillsammans med arbetsförmedlingen och universitet (Sportcoaching programmet). Under 2016 kommer projektet och de ingående föreningarna att erbjuda och ta emot praktikplatser/praktikanter från Sportscoaching programmet. Fortsätta etablera ett forum/gemensam mötesplats/nätverk/arbetsgrupp där föreningar, kommun, SISU Idrottsutbildarna, medfinansiärer samt övriga intressenter ingår och som gemensamt arbetar med utveckling av våra fotbolls/idrottsföreningar. Utveckla och delta i en gemensam modell för integration och mottagande Verka för och finna ytterligare och mer permanenta finansieringsformer.

9 9 Föreningsutvecklarens arbetsområden Föreningslyftet har en arbetsbeskrivning för föreningsutvecklaren (se separat dokument) där dennes arbetsuppgifter och ansvarsområden beskrivs. Sammanfattningsvis kan man säga att föreningsutvecklaren skall se till att saker genomförs och att föreningen gemensamt arbetar mot uppsatta mål och visioner. Ansökan Föreningslyftet : Föreningsansökning öppnar : Sista ansökningsdag : Föreningarna utvalda : Föreningslyftet 2016 startar Omfattning antal föreningar Ytterligare 4 fotbollsföreningar och 8 andra idrottsföreningar dvs totalt 30 fotbollsföreningar och 10 föreningar från andra idrotter varav minst en per kommun. När man startar upp ett arbete är det bra att börja i liten skala för att successivt utökas. Dels naturligtvis av ekonomiska orsaker men också för att det faktiskt kan vara mer effektivt. Om man då skall begränsa antalet föreningar hamnar man lätt i en rättvisediskussion. Hur kan vi ge medel till de utvalda men inte till de andra? Projektets tanke är att på lång sikt kommer alla föreningar att få delta och ta del av projektets fördelar. Man måste börja någonstans och det är viktigt att komma igång! Ansökande föreningar uppmanas att samverka med sin närliggande föreningar. En sådan samverkan kan bestå av att den sökande föreningen helt enkel håller övriga föreningar informerade om vad som händer i projektet så att dessa på ett naturligt sätt kan inkluderas i projektet när det efterhand utökas. Elitföreningarna erbjuds att medverka dock utan finansiellt stöd. Det är av stor vikt för att även elitföreningarna är representerade då frågor rörande förhållandet mellan bredd och elit är mer aktuella än någonsin. Föreningar från andra idrotter än fotboll söker via sitt distriktsförbund. Det är dock önskvärt att ansökande fotbollsföreningar rekommenderar andra föreningar med vilka man önskar ha en lokal samverkan. Kriterier Kriterierna för att få delta 2016 med finansiellt stöd är: Omfattning o En förening som satsar på breddverksamhet där alla är välkomna o Föreningen skall ha barn och ungdomsverksamhet

10 10 o Ålderskontinuitet Utveckling o Utvecklingspotential o Vilja att komma framåt o Långsiktig natur ej kopplat till sportslig framgång o Har en uttalad policy och en väl fungerande organisation Profil/fokusområde o Socialt engagemang, inkluderande och en strävan att nå jämlikhet o Föreningar verksamma i utsatta områden o Flickverksamhet o Flera mindre föreningar i samverkan o Samverkan med annan idrott o Skolsamverkan, folkhälsa och värdegrund o Integration och mottagande Övrigt o Har en ekonomi i balans och gott renommé o Har en bra kandidat till föreningsutvecklartjänsten. En person som har god kännedom om klubben, andra organisationer, samhällskontakter och är drivande i utveckling av föreningen o Ha en person i reserv som kan hoppa in som föreningsutvecklare och delta på möten m.m. Tanken är att styrgruppen (och därmed projektets finansiärer) slutligen utser vilka föreningar som får möjlighet att delta i Föreningslyftet Efter 2015 och inför fortsättningen utförs en redovisning och utvärdering av Föreningslyftet 2015 och dess ingående föreningar. Föreningar som uppvisar god utveckling i enlighet med projektets mål har goda förutsättningar till fortsatt deltagande. Budget Föreningslyftet 2016 skapar förutsättningar för en halvtidsresurs per ingående förening. Finansiering kommer från berörd kommun, SISU Idrottsutbildarna, resp. SDF samt myndigheter för integration (Migrationsverk, Kommun etc). Ev. ytterligare finansiering gör det möjligt att inkludera fler föreningar i projektet. Föreningsutvecklaren är anställd i resp. förening och bidragen betalas således till föreningarna direkt som i sin tur står för den anställdes lön. Se separat dokument för en komplett budget. Notera att beskriven budgeten avser projektets ambition men naturligtvis beror av resp. finansiärs välvilja och medgivande av bidrag.

11 Alla föreningar som söker till projektet med de sökta avsikterna ges möjlighet att delta. Dock sker fördelningen av de ekonomiska bidragen utifrån ovanstående kriterier. 11

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25

Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25 A. MÅL Västergötlands Fotbollförbund Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25 1. Verksamhetsidé Enligt förbundets stadgar ska Västergötlands Fotbollförbund (VFF) främja och

Läs mer

Mål och verksamhetsplan

Mål och verksamhetsplan Västergötlands Fotbollförbund Mål och verksamhetsplan A. MÅL 1. Verksamhetsidé Enligt förbundets stadgar ska Västergötlands Fotbollförbund (VFF) främja och ansvara för fotbollsidrotten i distriktet. Förbundet,

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP Integration med hjälp av handboll i Vivalla och Brickebacken Örebro SK Handboll Herr Projektansvarig: Vice Ordförande Jerker Lindgren Bakgrund HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH

Läs mer

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Löparakademins tioveckorsprogram 2016 Om Löparakademin Löparakademin är en ideell organisation vars övergripande ändamål är att öka samhörighet och integration genom

Läs mer

Rapport Föreningslyftet 2014

Rapport Föreningslyftet 2014 Rapport Föreningslyftet 2014 Denna rapport är skriven av projektledningen (GFF och SISU) samt ingående Föreningar och redovisar och utvärderar vad som avhandlats inom projektet Föreningslyftet 2014. Göteborg

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

VISION SVENSK HANDBOLL

VISION SVENSK HANDBOLL VISION SVENSK HANDBOLL 2017 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Telefon +46 (0 ) 8-699 60 00 Mejl info@handboll.rf.se Webb www.svenskhandboll.se VISION 2017 Svensk handboll alltid

Läs mer

VISION SVENSK HANDBOLL

VISION SVENSK HANDBOLL VISION SVENSK HANDBOLL 2017 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Telefon +46 (0 ) 8-699 60 00 Mejl info@handboll.rf.se Webb www.svenskhandboll.se Vision2017.indd 1-2 2013-08-22 10:17

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Björndalsskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Namn ordförande Christer Mattsson Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

BÖRJA RÄTT HANDLEDNING I ATT STARTA NYA TRÄNINGSGRUPPER. Föreningslyftet i Göteborg. Göteborgs FF och SISU Idrottsutbildarna

BÖRJA RÄTT HANDLEDNING I ATT STARTA NYA TRÄNINGSGRUPPER. Föreningslyftet i Göteborg. Göteborgs FF och SISU Idrottsutbildarna BÖRJA RÄTT HANDLEDNING I ATT STARTA NYA TRÄNINGSGRUPPER Föreningslyftet i Göteborg Göteborgs FF och SISU Idrottsutbildarna Detta häfte är framtaget av Föreningslyftet 2014 som är ett gemensamt projekt

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05 Projektets namn: Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Ver: 2009 03 05 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Datum för projektstart: 2009 09 14 Datum för projektslut: 2010 02 01 Totalt sökt belopp kr:

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet.

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet. Handlingsplan Inledning Handlingsplanen är en del i den Master Class om urbana gemenskaper, aktivism och medborgardeltagande som hållits inom Nordic City Network under hösten/vintern 2015/2016. Handlingsplanens

Läs mer

Vart vi siktar. Vad vi står för. Vad vi finns för. Arrangemang. Arena och utrustning. 1. Barn och ungdomsverksamhet Aktiviteter

Vart vi siktar. Vad vi står för. Vad vi finns för. Arrangemang. Arena och utrustning. 1. Barn och ungdomsverksamhet Aktiviteter Vision Värdegrund och ledarfilosofi Verksamhetside Vart vi siktar Vad vi står för Vad vi finns för och aktiviteter Verksamhetsplan 2016 Vad vi vill uppnå och behöver göra på kort sikt Barn och ungdomsverksam-het

Läs mer

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08 [2011-11-05] GIMONÄS UMEÅ IF POLICY [Reviderad policy, fastställd av styrelsen 2011-11-05] Policydokument Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi

Läs mer

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club VERKSAMHETSPLAN FÖR BORÅS HOCKEYTALANGER Borås Hockeytalangers verksamhet omfattar U11 till och med A1. Varje ledare ska vara införstådd med innehållet i

Läs mer

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET 2013-2015 UTVÄRDERING AV IL 2013-2015 1 APRIL 2014

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET 2013-2015 UTVÄRDERING AV IL 2013-2015 1 APRIL 2014 UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET 2013-2015 AGENDA Om Rambölls uppdrag Om iakttagelser från nulägesanalysen Om vårt pågående nedslag Frågor och funderingar RMC HAR FÅTT I UPPDRAG ATT UTVÄRDERA IDROTTSLYFTET

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20 GREBBESTADS IF Barn- och ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar Fastställd 2013-03-20 Grebbestads IF Policy Barn och ungdomsfotboll Grebbestads IF erbjuder fotbollsverksamhet för att alla

Läs mer

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Som fotbollsförening skall BFK verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och

Läs mer

2006-01-16. Föreningens policy. ÖSK policy 1 (6)

2006-01-16. Föreningens policy. ÖSK policy 1 (6) Föreningens policy ÖSK policy 1 (6) Policy för föreningen Östhammars sportklubb Innehållsförteckning 1 ÖSK:S GRUNDSYN...3 2 AVSIKTEN MED ÖSK:S SKRIVNA POLICYDOKUMENT.... 3 3 POLICYOMRÅDEN...3 3.1 KLUBBKÄNSLA

Läs mer

TJEJLYFTET EN DEL INOM EKERÖ IK FOTBOLL

TJEJLYFTET EN DEL INOM EKERÖ IK FOTBOLL TJEJLYFTET EN DEL INOM EKERÖ IK FOTBOLL Bakgrund Dam- och flickfotbollen i Sverige har under en längre tid utvecklats mycket både vad gäller antalet spelare och föreningsmässigt. Det ser också ut som att

Läs mer

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014.

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014. Utbildningsprojekt Alla ansökningar till Idrottslyftet ska göras i IdrottOnline och kräver att; 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. 2. Föreningen måste ha angett ordförande

Läs mer

VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUND. Arbetsplan 2015

VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUND. Arbetsplan 2015 VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUND Arbetsplan 2015 0 ARBETSPLAN FÖR VÄSTERBOTTENSFOTBOLLEN 2015 INNEHÅLL 1. Västerbotten FF:s uppdrag 2. Arbetsinriktning 3. Organisation 4. Styrelse- och kommittéuppgifter 5.

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ungdomsrådet - rekrytering

Ungdomsrådet - rekrytering Ungdomsrådet - rekrytering Nu är det dags att rekrytera nya ledamöter till Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas Ungdomsråd. Vi söker dig som: Har erfarenhet från SF/DF/SISU-d arbete Gillar

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

LÄ GESRÄPPORT ÄUGUSTI 2015

LÄ GESRÄPPORT ÄUGUSTI 2015 LÄ GESRÄPPORT ÄUGUSTI 2015 Handlingsplan för Idrotten i Västerås Övergripande mål: Västerås stad vill stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla invånare på likvärdiga

Läs mer

KFUM Örebro Friidrott

KFUM Örebro Friidrott KFUM 2016 Örebro Friidrott Verksamhetsplan för år 2016 2016-01-01 2016-12-31 1. Verksamhetsplan för tävlingskommittén Tävlingskommittén Den huvudkommitté som ska ansvara för föreningens tävlingsarrangemang

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare:

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare: Ungdomspolicy Pixbo erbjuder ungdomar som är intresserade av innebandy, en åldersanpassad idrottsutbildning, inriktad på innebandy. Utbildningen skall omfatta såväl praktisk som teoretisk utbildning i

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Barn (5 13 år) Ungdomsishockey (14 18 år) och Seniorhockey 2004-2005 Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

POLICY FÖR SPELARUTVECKLING

POLICY FÖR SPELARUTVECKLING POLICY FÖR SPELARUTVECKLING Stureby SK Vi möts lokalt med stolthet och respekt Policyn beskriver hur spelarutveckling bedrivs i Stureby SK, och hur detta förhåller sig till Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer,

Läs mer

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy 1 Verksamhetsidé Lilla Torg FF är en fotbollsförening med bredden i fokus. Det känns därför naturligt för oss att formulera vår verksamhetsidé

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen

Styrelsens förslag. Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen ns förslag Ny organisation tillsammans med Svenska Båtunionen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag 2. Grundläggande tankar kring den nya organisationen 3. Fördelar och risker med ny organisation

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

STOCKHOLM 2013-11-28

STOCKHOLM 2013-11-28 STOCKHOLM 2013-11-28 Idrottslyftet 2014-15 Idrottslyftet är en satsning på barn- och ungdomsidrott. Regeringen har årligen avsatt 500 miljoner kronor som Riksidrottsförbundet fördelar till alla specialidrottsförbund,

Läs mer

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Antagen på Sundbybergs Idrottsklubbs ordinarie årsmöte den 26 mars 2003 Sundbybergs Idrottsklubbs verksamhetside Sundbybergs Idrottsklubb är en ideell förening,

Läs mer

Handlingsplan Stadsdelsutveckling

Handlingsplan Stadsdelsutveckling Kommunstyrelsen Datum 0 (12) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Helena Andersson Tsiamanis 016-710 22 79 ESKILSTUNA KOMMUN Handlingsplan Stadsdelsutveckling 2012-2015 Remiss Yttranden ska lämnas

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

IDROTT SOM LANDSBYGDS- UTVECKLARE I VÄSTERBOTTENS LÄN

IDROTT SOM LANDSBYGDS- UTVECKLARE I VÄSTERBOTTENS LÄN IDROTT SOM LANDSBYGDS- UTVECKLARE I VÄSTERBOTTENS LÄN Vad kan idrottsrörelsen göra? Varför är idrottsrörelsen en viktig samarbetspart? Hur vill idrottsrörelsen arbeta med landsbygdsutveckling? 1 BAKGRUND

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009

Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009 Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009 Så arbetar demokratiutskottet I demokratiutskottet ingår en representant för respektive parti. Ordförande är Britt Westerlund (s). Övriga ledamöter är Ingmari

Läs mer

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll.

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. GAIS barn- och ungdomsfotboll: Ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där alla kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten.

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Idrottens föreningslära

Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära - grunden Nya Föreningsguiden Målstegen Idrotten vill Normalstadgar Skatter och avgifter PM SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker Plats för eget material från SF och IF

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Bilaga 1 Dnr KTN 09-2014 2014-09-09

Bilaga 1 Dnr KTN 09-2014 2014-09-09 Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Kollektivtrafiknämnden 1. Sammanfattning Det finns en bred politisk förankring i Västra Götaland att kollektivtrafikens roll i transportsystemet ska stärkas eftersom kollektivtrafiken

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

FÖRENINGSCERTIFIKAT CERTIFIKAT

FÖRENINGSCERTIFIKAT CERTIFIKAT FÖRENINGSCERTIFIKAT Stockholms Fotbollförbund följer Svenska Fotbollförbundets långsiktiga arbete för att tillsammans med sina medlemsföreningar utveckla Stockholms ungdomsfotboll. Riktlinjer och ledstjärnor

Läs mer

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott Idrotten vill bakgrunden till anvisningarna Idrotten vill är svensk idrotts idéprogram. Här beskrivs idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Här beskrivs

Läs mer

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande Flens HC Föreningspolicy Flens HC är en breddförening med en målsättning att ta hand om alla som vill delta i ungdomsverksamheten och att utveckla alla individer hockeymässigt och socialt. Visionen är

Läs mer

Datum: Ändring/revision: Initierad av:

Datum: Ändring/revision: Initierad av: Kärra HF Gul tråd Revisionshistoria Denna sida beskriver de ändringar/revisioner som gjorts i dokumentet. Revideras av styrelsen årligen. Datum: Ändring/revision: Initierad av: 2015-11-23 Version 2.0 Styrelsen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 Jämställdhet handlar inte om att välja bort utan om att lyfta fram mer till förmån för alla. Jämställdhet mellan könen är ett viktigt krav från demokratisk utgångspunkt och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016 Inledning Året inleddes lite turbulent och det var först en bit in på året som styrelsen fick mandat att fatta framåtriktade beslut. Vi som sitter i

Läs mer

SMÅLAND-BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND

SMÅLAND-BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND SMÅLAND-BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND Policydokument för spelarutbildning DEN 28 FEBRUARI 2014 Karl Pettersson Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Vision... 3 1.2 Syfte och mål... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Innehåll...

Läs mer

KFUM Örebro Friidrott

KFUM Örebro Friidrott KFUM 2015 Örebro Friidrott Verksamhetsplan för år 2015 2015-01-01 2015-12-31 1. Verksamhetsplan för tävlingskommittén Tävlingskommittén Den huvudkommitté som ska ansvara för föreningens tävlingsarrangemang

Läs mer

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder.

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder. VERKSAMHETSIDÉ Idrottsföreningen Troja-Ljungby, i dagligt tal benämnd Troja, utövar idrotten ishockey. Föreningen, som bildades 1948 och har sin hemvist i Ljungby kommun, består av de fysiska personer

Läs mer

Introduktionsutbildning för cirkelledare

Introduktionsutbildning för cirkelledare Introduktionsutbildning för cirkelledare 1 Introduktion till utbildaren En gemensam introduktionsutbildning för cirkelledare som ska kunna användas av alla distrikt har tagits fram. Folkbildningsrådet

Läs mer

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb Verksamhetsinriktning för IFK Lidingö Friidrottsklubb Ett underlag för att under det kommande året, i olika konstellationer av ledare och aktiva, förankra, diskutera, förtydliga, planera för att förverkliga

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017

TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017 TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017 Drivs av A Non Smoking Generation Finansieras av Folkhälsomyndigheten och genomförs i samverkan med Norrköping, Katrineholm, Säffle och Bollnäs Kontakt gällande Tobaksfri

Läs mer

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Datum Bilaga till protokoll styrelsen 2007-12-14 Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Kommunförbundet Skånes vision att anta vision för förbundet enligt bifogade

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Dialog för ett lärande Väsby Projekledare: Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp) för hela projektet.

Läs mer

BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER

BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER BARN TOM 12 ÅR UNGDOM 13-20 ÅR BAKGRUND Varför har RF skärpt riktlinjerna för barn och ungdomsidrotten? Riktlinjer - Idrott för barn Idrott för barn ska bedrivas ur

Läs mer

Vårdnära service. en viktig del i framtidens sjukvård

Vårdnära service. en viktig del i framtidens sjukvård Vårdnära service en viktig del i framtidens sjukvård En viktig del i framtidslösningen Svensk sjukvård är komplex, dynamisk, kunskapsintensiv och spännande. Utvecklingen har varit och är omfattande när

Läs mer

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Sammanfattning (I) 25 av Skånes 33 kommuner har svarat. 84 procent

Läs mer

Löfströms gymnasium Elitidrottsinriktning med profil innebandy

Löfströms gymnasium Elitidrottsinriktning med profil innebandy Löfströms gymnasium Elitidrottsinriktning med profil innebandy Verksamhetsbeskrivning Sammanfattning Löfströms gymnasium erbjuder idag en högkvalitativ och framgångsrik satsning på innebandy. För att säkerställa

Läs mer

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom 2016-01-01 1 Sandvikens IF utveckling och elit Inom Sandvikens IF är vår övertygelse att bredd ger elit. Genom att få många barn att spela fotboll i Sandvikens

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 1 Värdegrund, mål, vision & policy

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 1 Värdegrund, mål, vision & policy utmärkt förening i haninge, steg 1 Värdegrund, mål, vision & policy K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som bedriver barn-

Läs mer