Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram"

Transkript

1 återrapportering (8) Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka för omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter, enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, vilka kan ha en inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. A) Har länsstyrelserna påbörjat arbetet med översyn av tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken enligt åtgärdspunkt 28? Nej Beskriv kortfattat hur arbetet sker utifrån ett avrinningsperspektiv. Det arbete som har gjorts tidigare för att identifiera verksamheter utifrån avrinningsområden och påverkan på vattenförekomst, har inte kunnat utvecklas eftersom det har funnits vakanser på prövningssidan. Trots allt är det många verksamheter som självmant söker nya tillstånd och vid dessa prövningar fångas de områden som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status eller god kemisk status, upp till viss del. B) Finns det en plan för framtida arbetet med översyn av tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken enligt åtgärdspunkt 28? Om Ja, beskriv kortfattat hur arbetet/planeringen sker på länsstyrelsen och hur åtgärden integreras i verksamhetsplaneringen. Hur sker det tvärsektoriella arbetet? C) Har länsstyrelserna påbörjat arbetet med översyn av tillståndspliktiga verksamheter enligt 11 kap miljöbalken enligt åtgärdspunkt 28? Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetat under 2014 utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Under 2014 har Länsstyrelsen prioriterat att utveckla en tillsynsplan för länets dammar och kraftverk med ett avrinningsområdesperspektiv där hänsyn tas både till naturvärden, ekologisk status och verksamheternas eventuella tillstånd. Detta ger oss ett verktyg för att bedöma om en verksamhet behöver tillståndsprövas (då det är relativt få verksamheter som är tillståndsprövade) eller omprövas. I våra värdefullaste vattendrag pågår rättsliga processer och diskussioner vid ett antal kraftverk, för att få moderna tillstånd och därmed bättre hänsyn till miljökvalitetsnormerna.

2 återrapportering (8) Åtgärd 29 Länsstyrelserna behöver säkerställa att verksamhetsutövare genomför nödvändig egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för att möjliggöra en bedömning av verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster. A) Har länsstyrelsen under året ställt krav på befintliga egenkontrollprogram (inklusive samordnad recipientkontroll) på verksamheter som inverkar på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster. Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetat under 2014 utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Länsstyrelsen har under 2014 förelagt verksamhetsutövare med påverkan på Ljungbyån om att utföra fortsatt recipientkontroll. Detta har gjorts med bakgrund av det pilotprojekt för Ljungbyån som tidigare drivits i samarbete med Miljösamverkan Sydost,? Pilotprojekt i Ljungbyån ? som bland annat syftar till en samordnad och rättvis recipientkontroll där även de areella näringarna ingår. I tillståndsprövning beaktas alltid dessa frågor och via Länsstyrelsens tillsynsarbete kan krav ställas på revidering av befintliga egenkontrollprogram. B) Har länsstyrelserna tagit fram en strategi eller liknande för arbetet med egenkontrollprogram så att dessa anpassas till verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster? Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetat under 2014 utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Under togs det arbetssätt kopplat till samordnad recipientkontroll (SRK) fram som implementerades under Ett viktigt steg var att förelägga om fortsatt recipientkontroll för Ljungbyån där det har varit en nyhet att Länsstyrelsen även förelagt en nedlagd verksamhet (förorenat område i form av en glasbruksdeponi). Detta kommer att ligga till grund för fortsatta arbetet med övriga avrinningsområden i Kalmar län.~~egenkontroll kopplat till verksamheter som prövas enligt 11 kap. miljöbalken har länsstyrelsen i dagsläget ingen strategi för. När väl tillsynsplanen med prioriteringar på avrinningsområdesnivå är beslutad kan man utgå ifrån den för att även arbeta med egenkontroll vid dessa verksamheter, men i dagsläget saknas det resurser för att driva detta arbete.~ C) Har länsstyrelsen anpassat/planerat sin tillsyn och tillsynsvägledning för att möjliggöra en bedömning av verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster. Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetat under 2014 utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Under 2014 har Länsstyrelsen deltagit i projektgruppen inom Miljösamverkan Sydosts projekt?miljötillsyn på lantbruk? med fokus på övergödning. Inom detta projekt var inriktningen kontroll av kväve- och fosforläckaget från lantbruket. Projektet innehöll både moment av tillsyn och tillsynsvägledning, då 64 lantbruksföretag inom 9 kommuner inspekterades, två utbildningsdagar anordnades för miljöinspektörer och lantbrukare inom två kommuner utbildades inom växtodlingsplaner av Länsstyrelsen.

3 återrapportering (8) D) Ev. kommentarer till åtgärd 29. Åtgärd 30 Länsstyrelserna behöver upprätta en plan för sitt åtgärdsarbete med prioritering av avrinningsområden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. A) Har länsstyrelsen påbörjat arbetet med att upprättat en plan för prioritering av avrinningsområde? Om Ja, beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetat utifrån planeringen under Arbetet påbörjades redan 2011 i form av ett utkast till en plan för vattenrelaterat åtgärdsarbete, med fokus på de olika utpekade miljöproblemen. Av olika skäl fastställdes aldrig planen, men vissa verksamheter har arbetat utefter föreslagna åtgärder i planen ändå och mycket av åtgärderna ingår i Länsstyrelsens löpande verksamhet. Länsstyrelsen har under 2014 gjort ett omtag kring frågan. En arbetsgrupp bestående av myndighetens samtliga berörda chefer har bildats. Ett viktigt syfte med arbetsgruppen är att upprätta en plan för åtgärdsarbete med prioritering av avrinningsområden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status eller god kemisk status. I detta arbete utgör åtgärdsprogrammet för miljömålen ett viktigt verktyg. Ett väl fungerande tvärsektoriellt arbete är en förutsättning för driva åtgärdsarbetet och prioriteringar av åtgärder. Målet är att innan sommaren 2015 har ett underlag framtaget för en prioriteringsdiskussion kring åtgärdsarbetet utifrån ett avrinningsperspektiv. Parallellt har det även etablerats en grupp för åtgärdssamordning på handläggarnivå vars syfte är att hitta synergier mellan verksamheterna och effektivisera åtgärdsarbetet på Länsstyrelsen, och i förlängningen kopplat till länets övriga aktörer. Om Nej, beskriv kortfattat hur länsstyrelsen istället planerar genomförandet av åtgärden. B) Har länsstyrelsen arbetat med åtgärden utifrån ett avrinningsperspektiv, dvs har arbetet gjorts och planerats att göra med angränsande län? Om Ja, beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetat utifrån planeringen under Diskussioner förs löpande med angränsande län när det uppkommer frågor eller projekt som berör vatten som går över länsgränserna. Länsstyrelserna i Kalmar och Jönköping har tillsammans blivit beviljade medel för ett arbete med frågor kring vattenkvalitet, biologisk mångfald, översvämningar och torka med ett avrinningsområdesperspektiv i Emån. Länsstyrelsen deltar även i åtgärdsprojekt tillsammans med länsstyrelserna i Östergötland, Blekinge och på Gotland. Vidare för Länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge diskussioner om att höja kunskapen om Lyckebyåns avrinningsområde genom en gemensam biotopkarteringsinsats. C) Ev. kommentarer till åtgärd 30. Länsstyrelsen efterfrågar återigen ett samlat grepp från Vattenmyndigheten gällande fler nationella underlag för bedömningar av tillståndet i kustvattnet samt analyser för kostnadseffektiva åtgärder för kustvatten.

4 återrapportering (8) Åtgärd 31 Länsstyrelserna behöver i sitt arbete med att åtgärda föroreningsskadade mark och vattenområden, särskilt prioritera de områden som läcker prioriterade ämnen eller särskilt förorenande ämnen, till de vattenförekomster som därför inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. A) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetat under 2014 med att åtgärda föroreningsskadade mark och vattenområden enligt åtgärd 31. Under 2014 har Länsstyrelsen beslutat om ett nytt regionalt program för efterbehandling av förorenade områden. I detta finns det ett särskilt stycke som redogör för de vattenförekomster som är prioriterade ur ett åtgärdsperspektiv med hänseende till föroreningsproblematik. Tre statliga bidragsprojekt som är i åtgärdsfas drevs också under 2014, där Länsstyrelsen har rollen som kontaktperson gentemot Naturvårdsverket. Kommunerna i Oskarshamn, Högsby samt Nybro är huvudmän för dessa saneringsåtgärder som pågår och benämns?projekt Oskarshamns hamnbassäng?,?projekt Björkshults glasbruk? samt?projekt Pukebergs glasbruk?. Alla tre projekten syftar helt eller delvis till att förbättra vattenkvaliteten i närliggande vattenförekomster. Under 2014 har också tillsynsarbete och bidragsarbete med att utreda förorenade områden skett. Dessa utredningar kommer senare att ligga till grund för ytterligare saneringsåtgärder i länet, med bäring på vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. B) Har länsstyrelsen arbetat med åtgärden utifrån ett avrinningsperspektiv, dvs har arbetet gjorts och planerats att göra med angränsande län? Nej Om Ja, beskriv kortfattat hur arbetet genomförts. C) Ev. kommentarer till åtgärd 31: Åtgärd 15 Statens Jordbruksverk och länsstyrelserna behöver prioritera sin rådgivning inom miljöområdet i ett avrinningsområdesperspektiv till jordbruksföretag inom områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. A) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen prioriterar sin rådgivning till jordbruksföretag inom områden med vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. Länsstyrelsen samordnar miljöprojektet?greppa Näringen? på regional nivå. I länet finns ca 600 aktiva medlemmar och de flesta har sedan 2003, fått många rådgivningar inom olika områden t ex växtnäring, växtskydd, våtmarker, utfodring, byggplanering och klimat. Medlemmarna finns jämnt utspridda i länet men eftersom projektet vänder sig till en målgrupp som har mer än 25 djurenheter eller 50 ha så är det huvudsakligen medelstora och större gårdar som är anslutna. På senare år har projektet i sin specifikation av verksamheten angivit att rådgivning ska ske i avrinningsområden med vattenförekomster som inte uppnår god status. Eftersom kusten utanför Kalmar län och Öland har måttlig ekologisk status så bör rådgivningen fokuseras till kustnära områden vilket den också gör eftersom majoriteten av Greppa Näringens medlemmar finns i dessa områden. ~~Under

5 återrapportering (8) 2014 har ungefär 180 rådgivningar genomförts inom kompetens- och rådgivningsprojektet Greppa Näringen. Växtnäringsbalanser, klimatberäkningar och översyn av dräneringar är de rådgivningar som genomförts i störst omfattning. Bygg-, gödslings- och utfodringsrådgivningar har också varit aktuella under året. En speciell satsning har gjorts för lantbrukare med grisproduktion i form av en kurs om utfodring och rådgivningar till grisproducenter. Under hösten har kurser genomförts om vikten av att väga och mäta olika parametrar inom vallproduktionen. Det har under året varit diskussioner om den intensiva gödselspridningen i djurtäta områden och risken för fosforutlakning och som ett led i detta har en gödselsepareringsdag genomförts.~~i fyra olika avrinningsområden har vattendragsarbete pågått och ca 80 lantbrukare har deltagit i olika aktiviteter. I Hagbyån söder om Kalmar har provtagning och analysering av vattnet genomförts som underlagsmaterial för kommande diskussioner om vattenstatusen och en renare Östersjö.~~Länsstyrelsen har deltagit i Greppa näringens styr- och projektgrupp. Under hösten 2014 har en ny organisation startat där Kalmar län samarbetar med Gotland, Kronoberg, Jönköping och Östergötlands län i Region Öst. Syftet är att hitta samordningsfördelar när det gäller t ex upphandling.~~i oktober 2013 höll Länsstyrelsen ett dialogmöte De gröna näringarnas utveckling och Östersjön om hur lantbruket och skogsbruket i Kalmar län kan utvecklas samtidigt som vi uppnår god vattenstatus i våra sjöar, vattendrag och i Östersjön. Under föreläsningar och diskussioner på mötet konstaterades bland annat att det saknas forskning kring näringsläckage på den typ av jordar och de klimatförhållanden som råder i länet.~~länsstyrelsen bjöd därför in till ett uppföljande möte i februari 2014 om hur forskning på området skulle kunna stimuleras. På mötet beslutades att skapa en arbetsgrupp för att få till stånd försök och mätningar i regionen. Arbetsgruppen, ledd av Länsstyrelsen med representanter från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), Hushållningssällskapet, Linnéuniversitetet, Västervik och Borgholms kommuner har under 2014 drivit frågan vidare.~ B) Beskriv kortfattat hur samverkan med Jordbruksverket ser ut under 2014 för att genomföra åtgärden. Greppa Näringen organiseras och utvecklas gemensamt av Jordbruksverket, länsstyrelserna och LRF. I och med att projektet har pågått under ett decennium så fungerar arbetsformer, organisation och samverkan med Jordbruksverket mycket bra. I projektet pågår en ständig utveckling och länsstyrelserna har goda möjligheter, genom representation i både styrgrupp och projektgrupp, att påverka utvecklingen. Jordbruksverket anordnar s. k länsstyrelseråd, två gånger per år, då länsstyrelserna har möjlighet att diskutera gemensamma frågor. C) Ev. kommentarer till åtgärd 15: Åtgärd 17 Statens Jordbruksverk och länsstyrelserna behöver, efter samråd med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, prioritera sina insatser för att minska riskerna med och användningen av växtskyddsmedel i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. A) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen prioriterat sina insatser under 2014 för att minska riskerna med, och användningen av, växtskyddsmedel i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.

6 återrapportering (8) Länsstyrelsen genomför årligen behörighetsutbildning för lantbrukare som hanterar växtskyddsmedel. Det är dels endagars fortbildningskurser för lantbrukare som redan har behörighet samt 4-dagars grundkurs för nybörjare. Målet med dessa kurser är att öka riskmedvetandet vid hanteringen av växtskyddssmedel och stort fokus läggs på information om skydd av vatten. ~~I Greppa Näringen utförs rådgivning om växtskyddshantering men efterfrågan på denna typ av rådgivning är begränsad och under 2014 genomfördes endast 8 st. rådgivningar. I dagsläget görs ingen prioritering av insatserna utifrån vattenförekomsternas status utan grundas på lantbrukarnas efterfrågan.~~i vattendragsarbetet som beskrivs under punkt 15a sker information om transportvägar av växtskyddsmedel till vatten.~ B) Beskriv kortfattat hur samverkan med Jordbruksverket ser ut för att genomföra åtgärden. Jordbruksverket har ansvar för tillsynsvägledning i frågor som rör hantering av kemiska bekämpningmedel och genomför årligen fortbildningskurser för kursledare som håller i behörighetsutbildningar. Greppa Näringen genomför också utbildningar inom växtskyddsområdet och tar fram underlagsmaterial för att genomföra enskild rådgivning till lantbrukare. ~~Visst samarbete sker med växtskyddscentralen i Kalmar som Jordbruksverket är huvudman för.~ C) Beskriv kortfattat hur samverkan med, för åtgärden övriga berörda myndigheter (Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen), ser ut. I dagsläget saknas samverkan med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. D) Ev. kommentarer till åtgärd 17: Åtgärd 20 Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna behöver ta fram underlag för vilka vattenmiljöer och vattenanläggningar som har särskilt stort kulturmiljövärde i, eller i anslutning till, befintliga vattenförekomster där det behöver vidtas åtgärder i syfte att uppnå god ekologisk status eller god kemisk status A) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetar under 2014, eller avser att arbeta, med att ta fram underlag för vilka vattenmiljöer och vattenanläggningar som har särskilt stort kulturmiljövärde i, eller i anslutning till, befintliga vattenförekomster där det behöver vidtas åtgärder i syfte att uppnå god ekologisk status eller god kemisk status. Länsstyrelsen Kalmar län deltar tillsammans med övriga länsstyrelser inom Södra Östersjöns vattendistrikt (SÖVD) i projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning i SÖVD vars övergripande syfte är att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsarbetet ur ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv. Målet är att sammanställa och förbättra planeringsunderlag för kulturmiljön. Länsstyrelsen Kalmar län har huvudansvar för 12 kunskapsöversikter, (delprojekt 1-2 som togs fram mellan 2010 och 2014) varav alla är klara Resultaten bekräftar tidigare bristanalyser och pekar på stora behov av kunskapsuppbyggnad. Delprojekt 3 är en flerårig satsning och innebär inhämtande av ny kunskap genom bl.a. fältinventeringar. Glädjande är att Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för särskilda åtgärdsprojekt anslag 1.12 beviljade projektet medel för vilket möjliggjort en ökad takt i projektet under 2014.~~Kalmar läns arbete inom delprojekt 3 har under 2014 fokuserat på kulturhistoriska kunskapsunderlag för dammar och de kulturmiljöer som finns vid dammarna. Projektet

7 återrapportering (8) kallas INVÄVA = Inventering och värdering av vattenanknutna kulturmiljöer vid dammar och andra vandringshinder. Ett fyrtiotal dammar och miljöer har fältinventerats, och värderats i tre klasser, i tre vattendrag som valts ut i samråd med vatten- och naturvården (Bruatopsån, Halltorpsån och Hagbyån). De kulturmiljöer som bedöms som värdefulla dokumenteras i text, foton och beskrivning i en pdf vilken länkas till ett GIS-skikt. Det är tidskrävande att satsa på en noggrann värdering och identifiering av särskilt betydelsebärande delar av kulturmiljöerna, men nödvändigt för att identifiera var särskild hänsyn till kulturhistoriska värden behöver tas i samband med åtgärder av olika slag. Med nuvarande inventeringstakt kommer det att behövas minst 6-7 årsarbetskrafter för att slutföra INVÄVA i hela länet. Under 2014 har länsstyrelsen Kalmar också deltagit i en länsgemensam satsning (fem länsstyrelser i södra Sverige) kring arkivstudier vad gäller flottning, som underlag för ännu inte påbörjade inventering av flottningslämningar. Kunskapen om dessa är mycket låg samtidigt som de berörs av återgärder inom biologisk återställning. Båda projekten har avrapporterats genom rapporter till projektledningen för Kulturmiljö och vattenförvaltning i SÖVD. ~~Under 2014 har samverkan med andra länsstyrelser inom SÖVD och VHVD fortsatt. Jämfört med 2013 har fler gemensamma aktiviteter och möten hållits. Länsstyrelsen Kalmar har deltagit i de särskilda länsgemensamma insatser som ordnats: kompetensutveckling vattenkraftverk två halvdagar, fältseminarium i Kalmar län (som vi även arrangerade) samt en tvärsektoriell workshop för länsstyrelserna den 20 november i Alvesta, se mer c) nedan. Vid den senare beslutade länsstyrelsen i Kalmar om tre åtgärder som ska genomföras under 2015 i syfte att förbättra det tvärsektoriella arbetet i och vid vattendragen i Kalmar län. Att utveckla och förbättra de tvärsektoriella syn- och arbetssätten bedömer vi som viktigt även i förhållande till Åtgärd 20.~~Länsstyrelsen Kalmar bedömer att erfarenhetsutbytet med andra länsstyrelser är mycket värdefullt, ger viktig input till fortsatt arbete inom Åtgärd 20 och att det behöver fortsätta under kommande år. För mer information hänvisas till den resultatredovisning för verksamhetsåret 2014 som inlämnats till Havs- och vattenmyndigheten och Riksantikvarieämbetet från projektledaren Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar. ~ B) Beskriv kortfattat hur samverkan med Riksantikvarieämbetet ser ut under 2014 för att genomföra åtgärden. Som nämndes i samband med förra återrapporteringen valde RAÄ 2013 att lämna styrgruppen för Kulturmiljö och vattenförvaltning i SÖVD. Liksom under tidigare år har projektet under 2014 medfinansierats med RAÄ-medel, 7:2-anslaget. Efter en ändring i förordningen för 7:2 är det sedan 2014 upp till varje enskild länsstyrelse att avsätta medel till insatserna.~~under 2014 har det inte varit så mycket samverkan. En representant från RAÄ deltog som föreläsare vid den tvärsektoriella workshop som hölls i Alvesta den 20 november, vilket var uppskattat. Länsstyrelsen Kalmar har bistått RAÄ med uppgifter inför deras återrapportering av åtgärd 20. Länsstyrelsen anser att samverkan mellan Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna behöver utvecklas. RAÄ behövs för att stärka kulturmiljöperspektiven i olika nationella frågor, t.ex. i vattenkraftsfrågor och miljömålen.~ C) Ev. kommentarer till åtgärd 20. Projektledaren för "Kulturmiljö och vattenförvaltning i SÖVD" är placerad på Länsstyrelsen Kalmar län. Lst har även ansvar för att samordning sker med VaKul i Västerhavets vattendistrikt under enligt uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten i och med att projekten beviljades medel därifrån. Samordningen består i bl.a. gemensam arbetsgrupp och styrgrupp samt gemensamma aktiviteter typ

8 återrapportering (8) seminarier. Tack vare mer resurser 2014 kunde äntligen den större tvärsektoriella workshopen genomföras (jämför förra årets återrapportering). Bakgrunden kan sammanfattas som att länsstyrelserna inte bara behöver bättre kunskapsunderlag; det finns även behov av att utveckla tvärsektoriella arbetssätt, som inkluderar kulturmiljön.?genom att träffas över läns- och sektorsgränser kan vi utbyta handfasta erfarenheter och praktiska, goda exempel, allt i sann miljömåls- och vattendirektivsanda!? Fokus låg på goda exempel på tvärsektoriella arbetssätt och målet var att varje länsstyrelse vid workshopens slut skulle ha kommit överens om tre?åtgärder? som de kan implementera på sin länsstyrelse för att få en bättre samverkan och jobba mer tvärsektoriellt (inkluderande kulturmiljöperspektiven). Workshopen blev uppskattad, och de flesta av de elva länen nådde målet (några dock i efterhand). ~~I januari 2015 har de båda?paraplyprojekten? lämnat in en ganska omfattande resultatredovisning till Havs- och vattenmyndigheten och Riksantikvarieämbetet. Under våren ska även en mer publik sammanställning och uppföljning av rapporten?vad har vi gjort och hur har det gått?? göras. Redovisningarna ger vid handen att goda resultat erhållits men att det återstår mycket arbete i flera av länen för att ro i hamn Åtgärd 20. ~~Projektet finansieras av flera parter: Riksantikvarieämbetet, Vattenmyndigheten i SÖVD, Havs- och vattenmyndigheten ( ) samt länsstyrelserna inom distriktet. Det är viktigt att behålla samfinansieringen. Det är av stor betydelse att få Havs- och vattenmyndighetens såväl principiella som ekonomiska fortsatta stöd bl.a. eftersom de är målansvarig myndighet för Levande sjöar och vattendrag och fördelar projektmedel m.m. till länsstyrelserna.~~mängden vattenförekomster i Kalmar län som kräver åtgärder för att uppnå god status är väldigt många och resurserna för att tillgodose behoven av kulturmiljöunderlag motsvarar inte på långa vägar anspråken. Länsstyrelserna i södra Sverige har i samband med 2013 års Åtgärd 20-möte och i sina underlag till resultatredovisning för 2014 poängterat att satsningar på kunskapsunderlag för sjöar och vattendrag behöver fortsätta efter 2014, att samfinansieringen måste stärkas bl.a. genom fortsatt medfinansiering från HaV, och att Åtgärd 20 behöver finnas kvar i kommande åtgärdsprogram och förvaltningscykel men även kompletteras med fler åtgärder bl.a. förbättrade tvärsektoriella syn- och arbetssätt såväl nationellt som regionalt. Det behöver även avsättas resurser för projektsamordning och länsgemensamma aktiviteter, om den länsstyrelsesamverkan som nu finns i södra Sverige och som berör Åtgärd 20 ska kunna fortsätta.~~en fråga som ytterligare accentuerats under 2014 och som berör Åtgärd 20 är de ökade fokusen på tillsyn och prövning inom vattenverksamhet, samt Vattenverksamhetsutredningens förslag. Detta ställer ännu större press på berörda myndigheter att ta fram kulturmiljöunderlag för att möjliggöra avvägningar mellan intressen. Behoven av kulturmiljöunderlag och behoven av resurser för detta har ökat ytterligare.~

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (9) Återrapportering från Länsstyrelsen Jämtlands län av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Recipientkontroll i vatten Gemensam strategi i Kalmar län

Recipientkontroll i vatten Gemensam strategi i Kalmar län Recipientkontroll i vatten Gemensam strategi i Kalmar län Maria Hauxwell, Länsstyrelsen Kalmar - Bakgrund - Situationen i Kalmar län Vad är problemet? - Arbetsplan Syfte med recipientkontrollen Åtgärder

Läs mer

Vattenförvaltning och kommunerna

Vattenförvaltning och kommunerna Vattenförvaltning och kommunerna 11-12 februari 2015 Medlefors folkhögskola Malin Naess & Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid VATTENMYNDIGHETEN.... genomför

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 1(18) Dnr 4.1.17 12465/2014 2015-02-26 Växt- och miljöavdelningen Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 Jordbruksverket har i Vattenmyndigheternas

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Vattenövervakning i Sverige Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Innehållsförteckning Inledning...... 3 Definitioner... 4 Vattenövervakning i Sverige ur ett historiskt perspektiv...

Läs mer

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning 2.2. Övergödning Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är tillförsel av

Läs mer

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Samverkan med vatten och VA i fokus - Mölndal 22 mars 2011 Svensk vattenförvaltningarbetet med Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 2013-05-21 Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 Allmänt, organisation och ekonomi Från och med den 1 maj är Lisa Lundstedt är ny vattenvårdsdirektör efter Bo Sundström. Lisas gamla

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Kronobergs län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Kronobergs län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen i Kronobergs län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid

Läs mer

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar REMISSAMMANSTÄLLNING -11-13 537-1-7 Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen i Västmanlands län Samrådssvar dnr: 537-5058-14 Vattenmyndighetens kansli 721 86 Västerås Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN YTTRANDE Datum 2015-05-05 D nr 537-501-14 1(5) Länsstyrelsen i Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster

Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster Dnr: 537-3006-10 Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster ett underlag för utformning av övervakningsprogram och åtgärder 1 Beställare Länsstyrelsen i Kalmar län, vattenmyndigheten

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

ALSTERÅN I BALANS samarbete för bättre vatten

ALSTERÅN I BALANS samarbete för bättre vatten ALSTERÅN I BALANS samarbete för bättre vatten 2 Leaderprojekt Alsterån i balans drevs under perioden 2011-2014 av Alsteråns vattenråd. Projektet var ett pilotprojekt som syftade till att bygga upp en organisation

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Sammanfattning Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten är en gruppering av de sjutton kustvattenförekomsterna Hossmoviken, Västra sjön, S n Kalmarsund,

Läs mer

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-10

Läs mer

Introduktion Mjölby 2010-11-17. Stina Olofsson, Jordbruksverket projektledare Greppa Näringen

Introduktion Mjölby 2010-11-17. Stina Olofsson, Jordbruksverket projektledare Greppa Näringen Introduktion Mjölby 2010-11-17 Stina Olofsson, Jordbruksverket projektledare Greppa Näringen Greppa Näringens kurser för rådgivare Introduktionskurs 2 dagar (obligatorisk) Jordbrukets miljöpåverkan Verktyg

Läs mer

Information/vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen 2010

Information/vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen 2010 Information/vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen 2010 Helena Segervall 2010-03-22 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (10) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte!

Välkommen till samrådsmöte! Välkommen till samrådsmöte! Arbetsprogram och översikt väsentliga frågor Arbetsprogram med tidtabell (3 år innan fastställande av FP) Preliminär översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen (2

Läs mer

Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket

Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket 2006 Åtgärdsprogrammet Sveriges åtgärdsprogram Det första svenska åtgärdsprogrammet för minskat kväveläckage togs fram redan i slutet av 1980-talet

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Tfn: 040-25 22 95 Mobil: 070-28 06 905 E-post. Ola.Gustafsson@lansstyrelsen.se VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Arbetar med: Vatten och marina direktivet Miljömål

Läs mer

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

Läs mer

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Zahrah Lifvendahl (MK) Åhlman Michael (KLK) Datum 2015-04-22 Diarienummer KSN-2014-1441 Kommunstyrelsen Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för

Läs mer

Mellanbygdens vattenråd

Mellanbygdens vattenråd Mellanbygdens vattenråd Presentationens huvudpunkter: Varför finns vattenrådet? Hur arbetar vattenrådet? Vilka är vattenrådets produkter och tjänster? Nutida och framtida generationers behov är sveriges

Läs mer

Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Juni 2008 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Regeringsuppdrag 51 b- Inventera behovet av och möjligheterna till restaurering av havsvikar och kustnära sjöar i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Regeringsuppdrag 51 b- Inventera behovet av och möjligheterna till restaurering av havsvikar och kustnära sjöar i Södra Östersjöns vattendistrikt. Projektplan Fastställd av styrgruppen 080317 Regeringsuppdrag 51 b- Inventera behovet av och möjligheterna till restaurering av havsvikar och kustnära sjöar i Södra Östersjöns vattendistrikt. 1 Beställare

Läs mer

Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheternas förslag till strategi

Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheternas förslag till strategi Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheternas förslag till strategi Gör en ÖP! Följ bilaga V! Och med övervakning menar vi löpande provtagning med syfte att erhålla långsiktiga

Läs mer

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Den 10 september 2015 i Växjö Deltagare: Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Camilla Ottosson, Region Kronoberg (deltog inledningsvis) Carola Gunnarsson,

Läs mer

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Björn Hjernquist 0498485248@telia.com 26 augusti 2009 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Samrådsyttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Missiv Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Arbetsgrupp om miljögifter

Arbetsgrupp om miljögifter Arbetsgrupp om miljögifter Fokusområde för arbetsgruppen om miljögifter Grunden i arbetet för en giftfri miljö är att förebygga skador på människors hälsa och i miljön av kemiska ämnen, varor och produkter.

Läs mer

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA NÄRINGSLÄCKAGET FRÅN GRISBÄCKENS DELAVRINNINGSOMRÅDE TILL KALMAR SUND.

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA NÄRINGSLÄCKAGET FRÅN GRISBÄCKENS DELAVRINNINGSOMRÅDE TILL KALMAR SUND. BILAGA 1 GRISBÄCKEN STEG 2 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA NÄRINGSLÄCKAGET FRÅN GRISBÄCKENS DELAVRINNINGSOMRÅDE TILL KALMAR SUND. Bilder från Grisbäckens avrinningsområde som togs vid vattendragsvandring ut med

Läs mer

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016

Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016 Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 2014-09-15 Dnr: RS140366 1 Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt... 2 Samarbete med Miljösamverkan Västra Götaland... 2 Verksamhetsstyrning...3

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och

Läs mer

1 (15) 2015-04-30 Dnr: 537-4596-2015. Ann-Louise Haglund Miljöenheten Direkt telefon: 010-22 50 284 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.

1 (15) 2015-04-30 Dnr: 537-4596-2015. Ann-Louise Haglund Miljöenheten Direkt telefon: 010-22 50 284 ann-louise.haglund@lansstyrelsen. 1 (15) Ann-Louise Haglund Miljöenheten Direkt telefon: 010-22 50 284 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Synpunkter

Läs mer

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2.

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2. Förslag till Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016 inklusive underlag för 2017 Organisation Styrgrupp Samordnare Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Dnr Nätverk Miljöchefer Avfall Organisation

Läs mer

Vägledning till en bättre tillsyn

Vägledning till en bättre tillsyn 2014:17 Vägledning till en bättre tillsyn En utvärdering av tillsynsvägledningen på miljöområdet MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-06-17 2013/265-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-12-05 M2013/3070/Me Regeringen

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet. Johan Hagström Skogsstyrelsen

Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet. Johan Hagström Skogsstyrelsen Skogsbrukets vattenpåverkan,åtgärder samt Skogsstyrelsens roll i genomförandet av vattendirektivet Johan Hagström Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens roll Skogstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre Österdalälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås

Läs mer

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter

Vattenrådets arbete. Samrådsmaterialet. Engagemang och målkonflikter Vattenrådet Nyköpingsån och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds samrådsyttrande gällande vattenmyndigheten i Norra Östersjöns förslag till åtgärdsprogram mm, dr nr 537-5346-2014 Vattenrådets arbete Nyköpingsåarnas

Läs mer

Hagby-Halltorp. Förslag upplägg på möte. EUs Vattendirektiv. 6-års cykel med återkommande moment. Utpekade vattenförekomster

Hagby-Halltorp. Förslag upplägg på möte. EUs Vattendirektiv. 6-års cykel med återkommande moment. Utpekade vattenförekomster Förslag upplägg på möte Hagby-Halltorp Vattenförvaltning med fokus på Hagbyån, Halltorpsån och kustområde Hagby samt utanförliggande kustvatten. Status Miljöproblem Övervakning Påverkan Åtgärder Diskussion

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Vad är det vi måste förbereda oss för? Naturolyckornas snabba

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Arbetsmaterial SAMRÅDSHANDLING. Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Bottenhavets vattendistrikt

Arbetsmaterial SAMRÅDSHANDLING. Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Bottenhavets vattendistrikt SAMRÅDSHANDLING Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för s vattendistrikt MED ANLEDNING AV MILJÖBEDÖMNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM 2015-2021 Arbetsmaterial Behovsbedömning,

Läs mer

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014 Miljösamverkan Sverige Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se

Läs mer

Projektplan för Ål together II

Projektplan för Ål together II 2015-10-27 Projektplan för Ål together II Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram olika handläggarstöd. Inför

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-03-21 27 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 21 mars 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.

YTTRANDE 1(13) 2015-04-29 Dnr: 400-6754-14. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen. YTTRANDE 1(13) Samhällsutvecklingsenheten Åsa Blomster 010-22 33 226 asa.blomster@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Samråd

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015

ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 Åtgärdsprogram 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt Utgivare: Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt vid Länsstyrelsen Kalmar

Läs mer

Bilaga 7 Övervakning av gränsvatten

Bilaga 7 Övervakning av gränsvatten Bilaga 7 Övervakning av gränsvatten Övervakning av gränsvatten Utgiven av: Ansvarig avd./enhet: Författare: Omslagsbild: Karttillstånd: Upplaga: Vattenmyndigheterna Övervakningsgruppen Emanuel Nandorf

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017

Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 Fastställd på miljöchefsträff den 17 september 2014 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012

Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012 Klarälvens vattenråd Lokal a tga rdsplan fo r Acksjo ns avrinningsomra de Delrapport fo r a r 2012 Anna Sjörs Utkast 1 jan 2013 Bakgrund Lokal åtgärdsplan för Acksjön avrinningsområde ett pilotprojekt

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Citera gärna

Läs mer

Kemikalier på företag projektrapport 2009

Kemikalier på företag projektrapport 2009 Kemikalier på företag projektrapport 2009 iljösamverkan SYDOST Miljösamverkan Sydost Kemikalier på företag projektrapport 22009 Kemikalier på företag projektrapport 22009 2 Miljösamverkan Sydost Innehåll

Läs mer

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015

Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Samrådsmöte Östersund 17 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Sjöar Vattendrag Grundvatten Kustvatten Hillevi Hägnesten Vattenstrategiska enheten 040-25 26 20,

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dalarna

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dalarna LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dalarna REMISSYTTRANDE Dnr. 537-5558-12 Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås Arbetsprogram med tidtabell och översikt

Läs mer

20t2.387) 1. Tjänsteskrivelse 2. Plattform för kommunal samverkan inom Åkerströmmens awinningsområde VALLENTUNA KOMMUN. g 119

20t2.387) 1. Tjänsteskrivelse 2. Plattform för kommunal samverkan inom Åkerströmmens awinningsområde VALLENTUNA KOMMUN. g 119 VALLENTUNA KOMMUN Komm u nstyrelsens nä ri ngsl ivs- och pla nutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-70-24 16 (21) g 119 Styrgrupp och plattform för Âkerströmmens vattenvårdssamverkan (KS 20t2.387) Beslut

Läs mer

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:38 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Oreälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för

Läs mer

Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005

Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005 Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005 Enkäten syftar till att utvärdera delprojektet och särskilt handledningen och tillsynskampanjen. Den syftar även till att uppgifter om avloppsanläggningar

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt emissvaren attenmyndighetens eslut tanför Sverige tgärdsplaner tgärder riktade till ommunerna mvärden -Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten -Hans Oscarsson- för Vattenmyndigheten Västerhavets för vattendistrikt

Läs mer

Erfarenheter av sommarens översvämningar

Erfarenheter av sommarens översvämningar Redovisning Sida 1/9 Datum 2004-09-13 Ert datum 2004-07-29 Beteckning 452-9656-04 Er beteckning Fö2004/1661/CIV Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Björn Harringer Försvarskansliet 036-39 50 06 Postadress

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-06-17 Ärendenr: NV-02737-15 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för

Läs mer

Miljo organisationernas positionspapper om miljo anpassning av svensk vattenkraft Vattenkraften måste bli långsiktigt hållbar Vattenkraften är en viktig del av en helt förnybar energiförsörjning. Den har

Läs mer

BOHUSKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Utredning kring bakgrund, uppdrag, roller, uppfyllelse av myndighetskrav 2014

BOHUSKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Utredning kring bakgrund, uppdrag, roller, uppfyllelse av myndighetskrav 2014 BOHUSKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Göteborgs Stad Kungälvs kommun Lysekils kommun Munkedals kommun Orust kommun Sotenäs kommun Stenungsunds kommun Strömstads kommun Tanums kommun Tjörns kommun Uddevalla kommun

Läs mer

Vattenprogram för Uppsala kommun

Vattenprogram för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lifvendahl Zahrah Åhlman Michael Datum 2015-10-20 Diarienummer KSN-2015-1869 Kommunstyrelsen Vattenprogram för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Under 2013 har Jordbruksverket tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, genomfört Förenklingsresan. Vi har besökt lantbrukare

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

»MÄLAREN Bff^W En sjö för miljoner

»MÄLAREN Bff^W En sjö för miljoner SOLLENTUNA KC.V s JM Kömmunslyrelse a MÄLARENS»MÄLAREN Bff^W En sjö för miljoner 2014-10-14 2014 -to- 1 8 0/3 Kommuner inom Mälarens avrinningsområde Mälaren en sjö för miljoner (MER) - nu är det dags

Läs mer

Program Presidieträff miljö 31 jan 2013 09.30 Välkomna 09.50 Information om Miljösamverkans verksamhet 10.10 Det reviderade miljömålssystemet -

Program Presidieträff miljö 31 jan 2013 09.30 Välkomna 09.50 Information om Miljösamverkans verksamhet 10.10 Det reviderade miljömålssystemet - Program Presidieträff miljö 31 jan 2013 09.30 Välkomna 09.50 Information om Miljösamverkans verksamhet 10.10 Det reviderade miljömålssystemet - politik och genomförande. 10.50 Att koppla miljömålsarbetet

Läs mer