Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014"

Transkript

1 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper 10 1

2 Inledning Dokumentets syfte Det du håller i din hand är Vi Ungas arbetsbeskrivningar för Detta dokument ska underlätta arbetet för riksorganisationens ledning, förbundskansli och arbetsgrupper genom att beskriva vilka olika roller, ansvar och mandat som finns. Dokumentet ska vara levande, detta genom att det planeras, följs upp och utvärderas utifrån. Dokumentet är antaget av förbundsstyrelsen. Dokumentets upplägg Arbetsbeskrivningar 2014 innehåller tre delar. Den första delen är övergripande utgångspunkter, och innehåller information och gemensamma utgångspunkter för samtliga av riksorganisationens roller. Alla i riksorganisationen ska därför vara insatta i dokumentet och ha förståelse för vad det innebär i praktiken. Den andra delen är delegationsordning som beskriver vem som har rätt att fatta vilka beslut i en organisation. Den tredje delen innehåller beskrivningar av vad varje grupp har för ansvar och uppdrag i riksorganisationen. Övergripande utgångspunkter Vem tar beslut, var tas de och vem vänder jag mig till? Förbundsordförande och förbundssekreterare har ansvar för att ha övergripande koll på vad som sker i olika arbetsgrupper, arbetsutskottet, förbundsstyrelsen och på förbundskansliet. Du kan därför alltid kontakta någon av dessa personer som sedan kan hjälpa dig vidare med vem du ska ha kontakt med. Efter varje förbundsstyrelsemöte har förbundssekreterare och förbundsordförande ansvaret för att diskutera de beslut som tagits och sedan sprida information och fördela eventuella uppdrag ut i organisationen. Förbundssekreteraren delegerar ansvar till personalorganisationen. Förbundsordförande delegerar ansvar till arbetsgrupper eller till person i arbetsutskottet som har ansvar för arbetsgruppen som beslutet berör. På så vis får både arbetsgrupp och personal information om beslut som påverkar dem. På samma sätt fungerar det om arbetsgrupperna eller personalorganisationen har förslag på beslut eller utvecklingsprocesser. Detaljplanering och kommunikationsplan Varje grupp ansvarar för att ta fram en detaljplanering samt en kommunikationsplan för det arbete som ska genomföras. Kommunikationsplanen ska innehålla hur kommunikationen inom gruppen ska ske samt vad och när de behöver kommunicera med andra grupper/delar i organisationen. Detaljplaneringen ska innehålla information om vad, hur och när saker ska genomföras samt vem som ska genomföra det. Förbundet Vi Ungas styrdokument Alla grupper styrs av förbundet Vi Ungas styrdokument. Att styras av dokument innebär att det som står i dem ska följas Förutom detta dokument gäller: - Förbundet Vi Ungas stadgar - 3-års strategin - Förbundet Vi Ungas grundidéer - Detta gäller ! - Resepolicy - Miljöpolicy 2

3 - Likabehandlingsplanen - Mätbara mål Verksamhetsinriktning 2014 Helhetstänk Det är viktigt att alla grupper har ett helhetstänk, detta för att förändringar och verksamhet påverkar hela Vi Unga. Att ha helhetstänk innebär att se till hela organisationen och alla roller, inte bara det som finns inom ramen för ens uppdrag och roll. Detta kan gruppen uppnå genom att diskutera förändringar eller genomföra uppdrag tillsammans med andra grupper, distrikt eller föreningar och använda sig av analysmetoder och omvärldsbevakning. Förverkligande av långsiktiga mål Det är viktigt att alla grupper är väl insatta i Vi Ungas 3-årsstrategi, verksamhetsinriktning och mätbara mål, detta för att vi är gemensamt ansvariga för att uppnå de mål medlemmarna satt upp till 2015 och för att gruppen ska förstå hur uppdraget är kopplat till Vi Ungas långsiktiga utveckling. Detta kan gruppen uppnå genom att gemensamt diskutera och planera utifrån dokumenten. Utvärdering och uppföljning Förbundsstyrelsen ska hållas underrättad om förändringar som är avgörande för verksamhetens övergripande mål. Därför är uppföljningen av det arbete som delegerats viktigt. För att förbundsstyrelsen ska kunna göra en bra uppföljning ansvarar varje grupp för att rapportera hur arbetet går. Samtliga grupper ska utvärdera sitt arbete. Detta för att gruppen ska kunna se framgångar och motgångar i arbetet och vilka lärdomar de fått. 3

4 Delegationsordning Vad är en delegationsordning? En delegationsordning beskriver vem som har rätt att göra vad i en organisation, alltså vem som ska fatta vilka beslut. Om ett beslut inte beskrivs nedan så får en läsa beskrivningarna av gruppernas uppgift och roll. Mellan förbundsstämmorna är det förbundsstyrelsen som är det högst beslutande organet och den grupp som har yttersta ansvar för det som görs i Vi Unga på kort och på långsikt. Nedan finner du en delegationskarta som beskriver vem så får ta beslutet () och vem som eventuellt ska informeras om beslut (I). Ekonomi FS* AU* FO* VFO* F.sek* AG* Revidering av budget Kostnader utanför budgetramen under ett pbb* I Kostnader utanför för budgetramen under 25% av ett ppb Reserverade medel under ett ppb I Reserverade medel över ett ppb Attestera fakturor, löner, arvoden och utbetalningar under ett pbb (inte sig själv) Gemensam attest utbetalningar och fakturor på över ett ppb Attestera utlägg för förbundsordförande Skriva och följa upp avtal evilja ansökningar snabba slanten evilja ansökningar utvecklings insatser i distrikten Representation FS* AU* FO* VFO* F.sek* AG* Nominering av representanter i externa styrelser Representation på andra organisationer årsmöten Representanter till externa kurser och konferenser Externa kurser och konferensen för förbundsordförande Medlemskap i nya organisationer Personal FS* AU* FO* VFO* F.sek* AG* Rekrytering av förbundssekreterare efattningsbeskrivning förbundssekreterare 4

5 Arbetsledning och styrning av förbundssekreteraren Lön och andra anställningsvillkor förbundssekreteraren Lön och andra anställningsvillkor Rekrytering av personal I efattningsbeskrivning personal I Arbetsledning och styrning personal eslut om anställningsformer/anställningstid I Projekt FS* AU* FO* VFO* F.sek* AG* Initiativ och inriktning externt finansierade projekt över Initiativ och projektansökan/-plan externt finansierade projekt över ett ppb och I under Projektansökningar/-planer utifrån förbundsstyrelsen beslut över Projektansökningar/-planer under ett pbb I Medverkan i projekt och samarbeten I Förändringar i inriktning pågående projekt Dokument/verksamhet FS* AU* FO* VFO* F.sek* AG* Policys (ej antagna av förbundsstämman) Mätbara mål 2014 Uppdrag för arbetsgrupper Arbetsbeskrivningar Övergripande inriktning för verksamheter Utse och rekrytera arbetsgrupper * Ppb prisbasbelopp FS förbundsstyrelsen AU arbetsutskottet FO förbundsordförande VFO vice förbundsordförande F.sek förbundssekreterare AG - arbetsgrupper 5

6 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen leder och styr förbundet Vi Unga mellan förbundsstämmorna Vilket uppdrag har förbundsstyrelsen? Hålla ihop organisationen genom att hela tiden ha en helhetssyn Se till att förbundsstämmans beslut genomförs Representera organisationen såväl internt som externt Ha koll på förbundets ekonomi och ansvara för att de beslut som tas är ekonomiskt hållbara Skriva förslag och dokument till förbundsstämman Ha koll på distriktens välmående och utveckling Följa upp förbundets verksamhet Vi Ungas förbundsstyrelse jobbar med strategiska frågor. Strategiska frågor är frågor som rör vilken inriktning vi vill gå i och vad det ska leda till, samt hur resurser ska fördelas i förhållande till det som ska uppnås. För att få hela förbundet Vi Unga att arbeta mot våra långsiktiga mål ska förbundsstyrelsen jobba tillsammans med distrikt och föreningar. Detta är en del av ett helhetstänk. Vilka krav ställs på dig som sitter i förbundsstyrelsen? Som ledamot i förbundsstyrelsen deltar du på gemensamma styrelsemöten samt nationella arrangemang såsom förbundsstämman. Alla möten innebär både för- och efterarbeten. Det finns också återkommande uppgifter varje år, där arbetet med att göra verksamhetsinriktningen konkret, sätta ramarna för förbundsstämman samt påbörja arbetet med att inhämta information om viktiga prioriteringar inför framtagandet av kommande års verksamhetsinriktning är höstens stora huvudpunkter. Vårens huvudsakliga sysselsättning är förarbetet inför förbundsstämman, med motioner och förslag från förbundsstyrelsen. Under hela året följs verksamhetsinriktning, budget och personalarbetet upp. Förbundsstyrelsen har 7 fysiska styrelsemöten/år och däremellan telefonmöten vid behov. Du förväntas delta på alla möten. Räkna med att lägga 1-2 tillfällen i veckan för att kolla mail, följa upp kontakter, för- och efterarbete i samband med möten samt att representera organisationen i olika sammanhang. Utöver detta är många ledamöter även engagerade i en arbetsgrupp eller enskilda uppdrag. Förutom detta är det nästan alltid något som ska fixas, kontakta distrikt eller personal för att diskutera en fråga, ordna ett möte med någon förening för att diskutera ett samarbete eller hjälpa dem att starta upp en förening. 6

7 Arbetsutskottet Arbetsutskottet leder och följer upp riksorganisationens taktiska arbete Vilket uppdrag har arbetsutskottet? Följa upp förbundsstyrelsen beslut Följa upp Vi Ungas ledningsarbete och beslut Arbetsleda arbetsgrupperna och följa upp deras arbete ereda frågor till förbundsstyrelsen Kontinuerligt följa upp budgeten och Vi Ungas ekonomi Kontinuerligt följa upp och fatta inriktande beslut som rör personalarbetet Ha koll på och inleda samarbeten Inleda och följa upp projekt Vi Unga driver eller medverkar i Vi Ungas arbetsutskott jobbar med taktiska frågor utifrån de beslut som förbundsstämman och förbundsstyrelsen tagit. Taktiska frågor är frågor som rör inriktning av verksamheten, projekt, personalarbetet och fördelning av mindre ekonomiska beslut. Arbetsutskottet följer upp och inleder utvecklingsprocesser för och inom organisationen utifrån förbundsstyrelsens beslut. De fattar snabba beslut när förbundsstyrelsen inte är samlad och är verksamhetsansvariga för Vi Ungas projekt. Vilka krav ställs på dig som sitter i arbetsutskottet? Som ledamot i arbetsutskottet deltar du på gemensamma arbetsutskottmöten. Alla möten innebär både för- och efterarbeten. Det finns också återkommande uppgifter under året, såsom representation, inleda organisationsutvecklingsprocesser och ha kontakt med organisationens olika led. Som ledamot i arbetsutskottet behöver du vara väl insatt i organisationens styrdokument och utvecklingsprocesser. Arbetsutskottet har fysiska möten ungefär en gång i månaden och däremellan telefonmöten vid behov. 7

8 Förbundsordförande (se även arbetsutskott) Förbundsordförande är organisationens yttersta ledare och representant utåt Vilket uppdrag har förbundsordförande? Leda och stötta förbundsstyrelsen Leda och bereda arbetsutskottets möten Representera Vi Unga externt Förankra förbundsstyrelsens beslut i Vi Unga esöka och ha god kontakt med distrikt Ta initiativ till utvecklingsprocesser Driva och leda utvecklingsprocesser Medverka i Vi Ungas verksamhet Tillsammans med förbundssekreteraren leda verkställandet av förbundsstyrelsens och arbetsutskottets beslut Ha insyn och förståelse för Vi Ungas föreningar Förbundsordförande utgör tillsammans med förbundssekreteraren Vi Ungas förbundsledning och har därmed det övergripande ansvaret för Vi Ungas organisation. Detta innebär att förankra och fördela förbundsstämmans och förbundsstyrelsens beslut. Förbundsordförande har övergripande koll på Förbundet Vi Unga och därav leder och ansvarar den/de för förbundsstyrelsens och arbetsutskottets arbete, både praktiskt och ideologiskt. Den/de tar initiativ och leder utvecklingsprocesser utifrån förbundsstyrelsens beslut, behov från distrikt och omvärld. Den/de besöker kontinuerligt organisationens olika led och verksamheter. Vilka krav ställs på dig som är förbundsordförande? Förbundsordförande ska ha kännedom om organisationens strategiska beslut och riktning och föra dialog med tidigare förbundsordförande samt förbundssekreterare om prioriteringar. Den/de har ansvar för att leda förbundsstyrelsen med ett långsiktigt perspektiv framåt i tiden. Förbundsordföranden är ansvarig för samarbete med andra organisationer, extern representation och opinionsbildande arbete. Den/de ska ha kontinuerlig kontakt med organisationens distrikt och förståelse för föreningarna. Förbundsordförande ska rapportera sitt arbete till förbundsstyrelsen. 8

9 Vice förbundsordförande (se även arbetsutskottet) Vice förbundsordförande är organisationens ledare och representant utåt Vilket uppdrag har vice förbundsordförande? Ledamot i arbetsutskottet Stötta förbundsordförande Stötta förbundsstyrelsens ledamöter Representera Vi Unga externt esöka och ha kontakt med distrikt Ta initiativ till utvecklingsprocesser Medverka i Vi Ungas verksamhet Vice förbundsordförande har övergripande koll för Förbundet Vi Unga, är ledamot i arbetsutskottet och representerar Vi Unga externt och internt. De/den tar initiativ till utvecklingsprocesser och leder organisationen ideologiskt. Stöttar förbundsordförande i ledningen av förbundsstyrelsen och utvecklingsprocesser. De/den har förståelse och insyn i organisationens distrikt och föreningar. Vilka krav ställs på dig som är vice förbundsordförande? Vice förbundsordförande ska vara ett stöd och ett bollplank till förbundsordföranden/a. Den/de är också ersättare för förbundsordförande och ansvarar för att ersätta förbundsordförande vid behov. Vice förbundsordförande har också en större arbetsbörda än övriga förbundsstyrelseledamöter. Vice förbundsordförande ska ha en tät kontakt med förbundsordförande och ha kännedom om dess arbete. 9

10 Arbetsgrupper Arbetsgrupperna genomför Vi Ungas operativa arbete Vilket uppdrag har arbetsgrupperna? Arbetsgruppen ansvarar för att genomföra arbetsuppgifter och uppdrag inom de områden som av arbetsutskottet specificeras till varje grupp. Arbetsgruppen uppmuntras att sätta igång tankar och diskussioner kring sina frågor i Vi Unga och även lägga förslag på beslut till arbetsutskott och/eller förbundsstyrelse. Arbetsgruppen ansvarar för att göra en detaljplanering av sin verksamhet under året och skicka den till arbetsutskottet. Arbetsgruppen ansvarar för att informera arbetsutskottet om det som genomförs i gruppen. Detaljplaneringen genomförs under en arbetsgruppskickoff som arbetsutskottet ansvarar för att genomföra. De arbetsgrupper som förfogar över en budget ansvarar för att inte göra av med mer pengar än som är budgeterat. För att klara detta ska gruppen göra en detaljbudget där kostnaden per planerad aktivitet framgår. Om gruppen bedömer att den tilldelade budgeten inte är tillräcklig, utan riskerar att dras över måste detta i god tid tas upp med arbetsutskottet. Arbetsgrupperna ska sprida relevant information i syfte att hjälpa medlemmar i deras engagemang. Arbetsgruppen har ansvar för att svara på frågor som faller inom gruppens ansvarsområde. Arbetsgruppen är Vi Ungas omvärldsbevakare och vet vilka behov organisationen har i de frågor gruppen arbetar med. Arbetsgruppen ska utveckla sitt område och bistå förbundsstyrelsen med välarbetade förslag på beslut. Detta för att förbundsstyrelsen ska kunna diskutera frågan och återkoppla till arbetsgruppen på bästa möjliga sätt. Arbetsgruppen ska ha kontakt med personal på förbundskansliet om gruppens frågor. Arbetsgruppsordförande Arbetsgruppen leds av arbetsgruppsordföranden, som har i uppgift att leda arbetet framåt, vara sammankallande till gruppen samt ansvara för att dokumentera gruppens beslut. Arbetsgruppsordförande ska ha koll på att arbetsgruppens arbete sker i linje med årets verksamhetsinriktning, mätbara mål och 3-års strategi samt att arbetsgruppen har ett helhetstänk. Ordförande är även gruppens rapporteringsansvarig, detta innebär att kontinuerligt stämma av med arbetsutskottet och sammanställa uppföljningar till förbundsstyrelsen. Vilka krav ställs på dig som sitter i en arbetsgrupp? Som ledamot i en arbetsgrupp deltar du på gemensamma möten, ungefär fyra gånger om året och eventuella telefonmöten, detta varierar dock mellan arbetsgrupperna. Med fördel bör 10

11 arbetsgrupperna lägga något/några av sina möten på nationella träffar. Du har också ansvar att genomföra de uppgifter du fått under arbetsgruppens detaljplanering samt kolla din mail kontinuerligt. Utöver detta ska du vara insatt i detta dokument och ha förståelse för arbetsgruppens roll och syfte. 11

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Arbetsordning För kongressperioden Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 11:e augusti.

Arbetsordning För kongressperioden Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 11:e augusti. Arbetsordning För kongressperioden 2017-2019. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 11:e augusti. Inledning Arbetsordningen syftar till att klargöra hur vi valt att arbeta inom UNF. Den ska tydliggöra

Läs mer

Kongressen Kongressen är UNF:s högst beslutande organ. Kongressen regleras av stadgarna 2:2 2:6 och sätter ramar för allt arbete på förbundsnivå.

Kongressen Kongressen är UNF:s högst beslutande organ. Kongressen regleras av stadgarna 2:2 2:6 och sätter ramar för allt arbete på förbundsnivå. Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016 samt på förbundsstyrelsemötet den 20-22 maj

Läs mer

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens arbetsbeskrivningar Först fastställd 2009-08-08 Senast reviderad 2012-07-15 1 1. Arbetsbeskrivning: Förbundsordföranden

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund Arbetsordning Styrelsen arbetssätt Valberednings arbete Antagen av Demokrati och Mänskliga Rättigheters förbunds styrelse Syfte: Detta dokument reglerar hur ansvar och arbetsuppgifter fördelas inom DMRF

Läs mer

LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING

LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING ad 2015-04-11 LATINAMERIKAGRUPPERNAS DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING 1. GENERELLA PRINCIPER FÖR DELEGERING OCH BESLUTSFATTANDE INOM LATINAMERIKAGRUPPERNA Delegations- och arbetsordningen är antagen av Latinamerikagruppernas

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

Detta gäller! 2012-2013

Detta gäller! 2012-2013 Detta gäller! 2012-2013 Förord Förbundsstämman är Förbundet Vi Ungas högsta beslutande organ. Förbundsstämman styr Förbundet Vi Unga genom att fastställa en rad dokument: Förbundet Vi Ungas stadgar (senast

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

FBI TULLINGE. Styrning och beslutsordning

FBI TULLINGE. Styrning och beslutsordning FBI TULLINGE Styrning och beslutsordning Förord Målsättningen med detta dokument är att skapa tydlighet gällande föreningens styrning och beslutsordning för att därmed underlätta beslutsfattandet i den

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 1 12 a) Datum 2017-04-21 Till förbundsstämman Förslag till Riktlinjer för valberedning Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta förslaget till Riktlinjer för valberedning förbundsstyrelsen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på styrelsens möte 2011-05-21

DELEGATIONSORDNING. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på styrelsens möte 2011-05-21 DELEGATIONSORDNING för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på styrelsens möte 2011-05-21 Inledning Bakgrund Detta är delegationsordningen för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Gymnastikförbundet

Arbetsordning för Svenska Gymnastikförbundet bilaga 5, styrelseprotokoll nr 376, 2015.05.08 Arbetsordning för Svenska Gymnastikförbundet Fastställd av Förbundsstyrelsen 2015-05-08 1 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Syfte, giltighet och fastställande...

Läs mer

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 1. Namn, säte och ändamål Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) DELEGATIONSORDNING Antagen av förbundsstyrelsen på 12-2 Förbundet Unga Forskares Delegationsordning 2012 Antagen på 12-2 Följande förkortningar används i delegationsordningen för att klargöra vem som är

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet INLEDNING... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 3 VISION... 3 VÄRDEGRUND...

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH SVAR MOTION 2016:1 SVAR TILL MOTION 2016:1 En viktig del i stärkas i sin tro är ges möjligheten fördjupa sig i den. Förbundsstyrelsen håller

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Delegationsordning för Birka scoutdistrikt Antagen av Birka scoutdistrikts distriktsstyrelse

Delegationsordning för Birka scoutdistrikt Antagen av Birka scoutdistrikts distriktsstyrelse Delegationsordning för Birka scoutdistrikt ntagen av Birka scoutdistrikts distriktsstyrelse 2013-03-10 Syfte Syftet med delegationsordningen är att fastställa ansvars- och mandatfördelning inom distriktet.

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

Bilaga 2: Försvarssektorns miljösamarbete - organisation, arbetsfördelning och beslutsprocesser

Bilaga 2: Försvarssektorns miljösamarbete - organisation, arbetsfördelning och beslutsprocesser Bilaga 2: Försvarssektorns miljösamarbete - organisation, arbetsfördelning och beslutsprocesser 1 Syfte Detta dokument beskriver organisationsstruktur, arbetsfördelning och beslutsprocesser för försvarssektorns

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

HANDBOK. Valberedningen

HANDBOK. Valberedningen HANDBOK FÖR Valberedningen ett sätt att arbeta som valberedning Arne Karlsson INNEHÅLL 1. Handbokens syfte 2. Tidplan 3. Policy 4. Arbetsordning 5. Mandatperioder 6. Uppdragsbeskrivningar 6.1 Förbundets

Läs mer

Verkställande utskottet 10-6

Verkställande utskottet 10-6 1 (5) Verkställande utskottet 10-6 Tid Söndag 2010-05-09 kl. 20:00 Plats Skype Närvarande, Robert Piehl-Fridqvist,, Berörda Förbundsstyrelsen, personal 1 Mötets öppnande att 1 att 2 att 3 2 Dagordning

Läs mer

Organisation. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Organisation. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Organisation Ingarö IF 2016-04-27 Ingarö IF Styrelse Styrande dokument Föreningen har fyra typer av dokument som styr verksamheten: stadgar, värdegrund, policys samt verksamhetsplaner med budget. Utöver

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen 2015-01-10.

Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen 2015-01-10. Delegationsordning för Stockholms Scoutdistrikt fastställd av distriktsstyrelsen 2015-01-10. Sammanfattning och bakgrund Det operativa arbetet i Stockholms Scoutdistrikt (nedan kallat distriktet) utgår

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

13:3 Lägesrunda Lägesrundan bestod av att förbundsstyrelsen fick svara på hur de mår just nu.

13:3 Lägesrunda Lägesrundan bestod av att förbundsstyrelsen fick svara på hur de mår just nu. PROTOKOLL fört vid möte med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 30e januari 2017 sida 1 av 3 Plats: Digitalt i etern Datum: 2017-01-30 Närvarande ledamöter: Anneli Bylund Maria Emilsson

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

Arbetsordning för Sveriges Biodlares Riksförbund 1

Arbetsordning för Sveriges Biodlares Riksförbund 1 Arbetsordning för Sveriges Biodlares Riksförbund 1 2 1. Principer och rutiner för förbundets förtroendevalda 2. Ekonomiskt ansvar 3. Övrigt Prenumerationer för styrelseledamöter Diarium Alkoholpolicy Denna

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt 1. Inledande bestämmelser De grundläggande bestämmelserna angående riksorganisationens verksamhet, skyldigheter, organisation och regler är

Läs mer

Delegationsordning för Konstkåren

Delegationsordning för Konstkåren Delegationsordning för Konstkåren Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 I Konstkårens delegationsordning framgår uppgifter och befogenheter för Konstkårens organ. (Konstkårens stadga 3.2) Bärande tankar Konstkåren

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Proposition: Treårsstrategi i MSF

Proposition: Treårsstrategi i MSF Innehåll Innehåll... 1 Proposition: Treårsstrategi i MSF... 2 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF... 4 Proposition: Flytt av fullmäktigemöte... 5 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 14-02

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 14-02 1 (6) VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 14-02 Tid Lördagen 2014-01-25 kl. 11:45 Plats Teamspeak Närvarande Alexandra,, Berörda Förbundsstyrelsen, Verkställande utskott, Daniel Madhani, David Andersson, Tove Verner

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 1. Namn, säte och ändamål Förbundet är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna nämndemän, jurymän

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014 NUMMER 1 2014 Internationella reumatikerdagen 2013 Kristina Söderlund på kansliet har skrivit ihop en redovisning och utvärdering av de många spännande aktiviteterna och arrangemangen som anordnades runt

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Bild Riktlinjer för styrdokument

Bild Riktlinjer för styrdokument Bild Riktlinjer för styrdokument Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-04-24, 49 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund et HjärtLung Stadgar Hjärt- och Lungsjukas 1 Hjärt- och Lungsjukas Hjärt- och Lungsjukas är en sammanslutning av hjärt och lungsjukas organisationer i Sverige. et har sitt säte i Stockholm. et är partipolitiskt

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

FÖRBUNDSSTADGAR Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle

FÖRBUNDSSTADGAR Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle FÖRBUNDSSTADGAR Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle Dessa stadgar reglerar förbundets organisation och verksamhet. Stadgarna reviderades senast vid förbundsstämman 2016. Studieförbundet Bildas

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Lepramissionen Sverige (org.nr 875001 4063) Mastgatan 2 D 692 71 Kumla. Arbetsordning Ansvar och delegation. Antagen av Lepramissionens styrelse

Lepramissionen Sverige (org.nr 875001 4063) Mastgatan 2 D 692 71 Kumla. Arbetsordning Ansvar och delegation. Antagen av Lepramissionens styrelse Lepramissionen Sverige (org.nr 875001 4063) Mastgatan 2 D 692 71 Kumla Arbetsordning och delegation Antagen av Lepramissionens styrelse Syfte Detta dokument reglerar hur ansvar och arbetsuppgifter fördelas

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer