Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad"

Transkript

1 Årjängs kommun Samhällsbyggnadskontoret Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Reviderad Årjäng Samhällsbyggnadskontoret Box 906 Storgatan Årjäng 1

2 Revideringshistorik Signatur Anmärkning Datum Utgåva nr Fastställande

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Syfte Kravspecifikation Allmänt ALLMÄNNA KRAV Krav om allmän kännedom Äganderätt och nyttjanderätt Säkerhet SYSTEM- OCH PROGRAMKRAV Ritningsfiler Dokumentfiler Central lagring och distribution av filer PROJEKTERINGSKRAV Redovisningstekniska krav Generella krav på handlingars utseende Lagerstruktur Linjebredder och färger Typsnitt och texthöjder Utrymmen och areor Digitala underlag Övergripande underlag Projektupplägg Organisation av digitala ritningsfiler Mallar Externa referenser Modellfiler Upplägg ID-ruta-modell Ritningsdefinitionsfiler Allmänt Ritningshuvud Ritningsnamn Objekt Allmänt Block Status Förteckningar Ritningsförteckning Fastställda handlingar Digital samgranskning Ritningsstatus UTVÄXLING AV FILER Projektdatabas Utväxling av modellfiler Modellfiler som används av andra konsulter Övriga filer Namn på filer Utskriftsformat vid plottning

4 5.4 Utskicksrutiner Kontroller RELATIONSHANDLINGAR Innehåll relationshandlingar Slutleverans Modellfiler Dokumentfiler Rasterfiler Befintliga handlingar Omfattning handlingar BENÄMNING AV RITNINGAR, MODELLER OCH RITNINGSDEFINITIONSFILER Ritningar Modeller Ritningsdefinitionsfiler

5 1 INLEDNING 1.2 Syfte Samhällsbyggnadskontoret ställer följande krav och direktiv för arbete inom aktuellt teknikområde eller projektledningsarbete för rätt förvaltningsfunktion i bruksskedet. Syftet är att få en ökad förståelse för optimal och ändamålsenligt funktion under brukar- och förvaltningsskedet. Syftet med denna CAD-manual är att koordinera konsulternas arbete vad avser datafilers innehåll, utväxling av filer, standard och informationsflöde. 1.3 Kravspecifikation Standarden skall följas genom alla skeden i byggprocessen samt under förvaltningsskedet. Standarden utgör ett minimikrav tillsammans med svensk bygglagstiftning, avsteg får endast utföras med beställarens skriftliga godkännande. 1.4 Allmänt Standarden gäller vid ny-, till- och ombyggnationer och ligger till grund för rationellt drift och skötsel samt förvaltning. Standarden utgör en del av byggprocessen så väl i förfrågnings- som produktionsskedet och samspelar där vid med projektets Administrativa Föreskrifter (AF) och övriga tekniska kravbeskrivningar. 2 ALLMÄNNA KRAV 2.1 Krav om allmän kännedom Dessa föreskrifter kräver en allmän kännedom om digital projektering. De system- och programkrav som föreskrivs används genom hela projekteringsfasen tillsammans med tillhandahållna mallar. 2.2 Äganderätt och nyttjanderätt Beställaren har full ägande- och utnyttjanderätt på handlingar och material som ritningar och CAD-filer som produceras i uppdraget. 2.3 Säkerhet Konsulten ansvarar för att backup på den egna informationen görs så att den inte går förlorad. Respektive konsult ansvarar för att all digital information som levereras är fri från virus. 3 SYSTEM- OCH PROGRAMKRAV 3.1 Ritningsfiler AutoCAD med filformat 2010 skall användas för filer som utväxlas under projektet. BSAB-systemet skall användas för klassificering av byggdelar. 5

6 I de fall konsulter använder andra programvaror åligger det respektive konsult att tillse att utväxlade filer går att läsa och använda för information i ADT/ABS-miljö. Tillvägagångssätt skall redovisas vid CAD-samordningsmötet. Programkrav och versioner: A: AutoCAD Architecture 2012 Filformat 2010 K: AutoCAD Filformat 2010 E: AutoCAD Filformat 2010 VS: AutoCAD Filformat 2010 V: AutoCAD Filformat 2010 M/VA: AutoCAD Filformat Dokumentfiler Dokumentfiler skall utväxlas/levereras i pdf-format. De filer som beställaren vill använda i förvaltningsskedet skall levereras i Microsoft Office format. 3.3 Central lagring och distribution av filer Om projektdatabas används så ska denna användas som gemensam lagringsplats och distributionssätt för handlingar. På projektdatabasen skall samtliga aktuella handlingar finnas. Respektive konsult ansvarar för att det material som ligger på projektdatabasen är aktuellt och det senast gällande. 4 PROJEKTERINGSKRAV 4.1 Redovisningstekniska krav Generella krav på handlingars utseende Generellt gäller Bygghandlingar 90 samt Svensk Standard, avvikelser kommer att dokumenteras. Utseendet skall överensstämma med sedvanlig praxis för ritningar i byggbranschen. Texter skall gå att läsa vid utskrift i halv skala. Innehållet i filer och på ritningar skall vara måttriktigt med korrekta objektmöten. Dubblerade objekt får inte förekomma Lagerstruktur Lagerhantering skall vara enligt SB11. Olika typer av lagerstrukturer får inte blandas i filer Linjebredder och färger Linjebredder och färger som används skall utföras enligt tillhandahållna penninställningar eller enligt överenskommelse med beställaren Typsnitt och texthöjder Typsnitt som används skall vara ISOCP. Annat typsnitt som finns som standard i AutoCAD får användas efter överenskommelse med beställaren. Texthöjder ska följa Bygghandlingar Utrymmen och areor Redovisning av areor i de digitala modellerna skall ske enligt SS

7 4.2 Digitala underlag Övergripande underlag Kommunens grundkarta skall användas som extern referens vid mark- och landskapsritningar. Skillnader mellan olika koordinatsystem skall observeras. 4.3 Projektupplägg Organisation av digitala ritningsfiler Samtliga projektörer skall använda en mappstruktur lika nedan där huvudmappen döps lika projektet. Nivå 1 A K El V VS Mark Osv P (Gemensamt) Nivå 2 Modell (dwg) Ritningsdef (dwg) Raster (cals, pdf, jpg osv.) Samtliga digitala ritningsfiler för utbyte skall vara i dwg-format. Om projektet använder sig av beställaren utsedd projektdatabas skall förutsättningarna beträffande mappstruktur etc. delges projektörer vid projektstart Mallar CAD-samordnare distribuerar mallar för olika ritningsskalor på uppdrag av beställaren Externa referenser Externa referenser skall alltid vara overlay och med relativa sökvägar enligt mappstruktur och får endast placeras på modellfliken. Inga externa referenser utanför mappstrukturen får förekomma. Externa referenser skall läggas i lager xref. Om objektfiler används för att förenkla upprepningar skall dessa bindas till modellen före utväxling. Exempel på hur en relativ sökväg till en arkitektritning ser ut. Observera att den relativa sökvägen alltid skall ha två nivåer:..\..\a\modell\filnamn.dwg 7

8 4.4 Modellfiler Varje disciplin upprättar modellfiler, en för varje våningsplan, alternativt en modellfil för varje våningsplan i respektive byggnad. Varje disciplin ansvarar för sina egna modeller och får inte göra ändringar i andra konsulters modeller. Modeller ges filnamn enligt kapitel 7. Det ska eftersträvas att samma information enbart finns på ett ställe i de digitala handlingarna. Flikar för gällande ritningar får ej ligga på modellfilen. Endast mallar för upprättande av nya ritningar får finnas där. Alla digitala modeller skall använda metersystemet i alla tre dimensionerna och skalan skall vara 1:1, där 1 enhet = 1 mm. Undantaget är exempelvis grundkartan som får utföras i 1 enhet = 1 meter Upplägg Gemensam insättningspunkt skall vara 0,0. Hela byggnaden, fastigheten eller området skall ligga i positiv kvadrant och om det är möjligt injusterat mot befintligt lokalt koordinatsystem. Hur stor del som ska täckas meddelas av beställaren. Eventuellt förekommande samband mellan närliggande byggnader för gemensam insättningspunkt utreds tillsammans med beställaren innan modellupplägg. Nybyggnadskartan kan ligga i ett eget koordinatsystem och kan således skilja sig från projektets koordinatsystem och insättningspunkt. Detta ska observeras vid upprättande av modell ID-ruta-modell Samtliga discipliner skall förse sina modellfiler med blocket ID_RUTA_MODELL.dwg som är en id-ruta innehållandes objektsnamn, modellnamn, datum samt företaget som skapat filen. Blocket har plats för de olika disciplinernas ritningsföreskrifter i överkant. De olika disciplinernas inbördes placering av id-rutan styrs av blocket ID_RUTA_MODELL_RAMAR.dwg som A skall lägga in som block i sin modell med samma insättningspunkt som id-rutan. Id-rutor tillhandahålls av beställaren. Placeringen av id_ruta_modell_ramar styrs av byggnadens vänstra och nedersta punkt, se figur Figur

9 Vid revidering läggs information gällande senaste revidering i under id-rutan. För detta skall särskilt block, levererat av beställaren användas. Se figur Figur Planmodellerna skall från början i uppdraget: bestämmas med inmätta hushörn i det lokala koordinatsystemet. projekteras på z=0 oavsett plan och oavsett dess placering i rikets höjdsystem. läggas upp med fasad närmast orienterad mot söder nedåt och med all text orienterad för läsning från detta håll. 4.5 Ritningsdefinitionsfiler Allmänt En ritningsdefinitionsfil per våning innehållande våningens ritningar upprättas. Ritningsdefinitionsfilen namnges enl. kapitel 7 och layoutflikarna benämns lika den ritning som representeras. A1-format skall användas som originalformat vid upplägg av ritningar. Förlängda A1 får användas i systemhandlingsskede efter överenskommelse. Eventuella avvikelser från detta skall godkännas av beställaren före projektstart. Ritningar skall vara försedda med skalstock, orienteringsfigur och norrpil när så är befogat. Beskrivningstext som är gemensam för fler ritningar får läggas på separat fil och länkas in som extern referens under projekteringen. Vid upprättandet av relationsritningar låses texten till respektive ritning. Placeringen av beskrivningstexten skall placeras på anvisad plats i ID-rutan oavsett om den ligger på egen fil eller direkt på modellen. Ritningsram skall ligga med ramens nedre vänstra hörn i punkten 0, Ritningshuvud Via arkitekten tillhandahåller beställaren ritningshuvud som skall användas genom hela projektet. Enbart detta ritningshuvud får användas. Samtliga konsulter skall använda detta. Attribut skall vara unika och samtliga värden för texter som redigeras i projekt skall vara attribut. 9

10 Konsulten skall färdigställa ritningshuvudet med sin egen ritningsinformation. Ritningshuvudet skall ligga som ett redigerbart block i varje ritningsdefinitionsfil och placeras i lager enligt lagerstandarden Ritningsnamn Ritningar skall döpas i enlighet med SS utgåva 2. Samma namn gäller därmed för både ritningen och fliken. Se kapitel 7. Fler siffror än nödvändigt skall inte användas. Planritningar ges följande numreringssystem: A Sammansatt redovisning Husnummer plan våningsplan skala 1:100 A Skala 1:50, 1=husnummer, 3=våningsplan, 2=del 4.6 Objekt Allmänt Samtliga objekt skall ses som originaldata. Alla ändringar och kompletteringar till objekt måste därför utföras i modellfilerna. Samtliga objekt skall definieras till sin rätta storlek och placering i samtliga tre dimensioner. De ska ligga i lager enligt SB11 och ges färgen bylayer. Samtliga konsulter skall rita på ett systematiskt och disciplinerat sätt Block Tillverkas egna block skall dessa ritas av linjer i lager 0 med färgen bylayer. Block får endast utföras i en nivå, inte block i block Status Objekts status definieras enligt Bygghandlingar 90 och hanteras genom att i lagerhanteringen för varje objektstyp enligt SB11 föra in gällande objektsstatus med beteckningar Statusindikator Innebörd E Existerande/befintlig R Rivs T Temporär N Nytt 4.7 Förteckningar Ritningsförteckning Ritningsförteckning skall upprättas/uppdateras vid varje ritningsdistributionstillfälle och läggas in på projektdatabasen. 4.8 Fastställda handlingar Lagring av fastställda handlingar skall ske så att de inte kan förändras. Samtliga juridiska handlingar skall lagras hos konsulten. Fastställda handlingar skall vara av typen pdf. 4.9 Digital samgranskning Digital samgranskning (3D) kan komma att utföras under projekterings- och entreprenadskede för att motverka fel på byggarbetsplatsen. 10

11 4.10 Ritningsstatus Ritningsstatus skall följa Bygghandlingar 90 5 UTVÄXLING AV FILER 5.1 Projektdatabas Projektdatabasen är den huvudsakliga distributionsvägen för ritningar och modeller. Meddelande avseende uppdateringar/revideringar skall skickas till övriga konsulter i samband med uppladdning till projektdatabasen. Ändringar ska även noteras på modellfil. Ritningar i pappersform skall distribueras till arbetsplatsen enligt distributionslista i samband med revidering för att säkerställa att handlingarna på arbetsplatsen är uppdaterade. 5.2 Utväxling av modellfiler Modellfiler som distribueras till andra konsulter De modellfiler som utväxlas skall innehålla relevant information. Samtliga lager skall vara tända och tinade vid leveranstillfället. Planmodeller skall levereras med lager 0 aktivt och med UCS satt till world. När filer levereras/utväxlas skall de enbart innehålla en vy och den skall vara satt till planläge. Modell skall vara daterad med senaste modellrevideringsdatum i revideringsrutan. Varje konsult skall molna in samtliga ändringar utförda i modellen på ett specifikt ej utskrivbart lager och ange ändringarna i ID-rutans revideringsrad. Efter varje utväxling tas moln bort och nya läggs till vid nästkommande utväxling Övriga filer Samtliga daterade handlingar som utväxlas skall vara i ett icke redigerbart filformat, t.ex. pdf. Detta gäller även för protokoll, förteckningar, tidplaner etc Namn på filer Filer skall ha så korta och tydliga namn som möjligt. I projektdatabasen finns ofta en versionshanterare som innebär att filer med samma namn och på samma plats i databasen ligger som versioner, där enbart den filen med senaste datum syns. Det innebär att de filer som kontinuerligt byts ut, som t ex modellfiler, alltid måste ha samma filnamn. De filer som skall vara unika måste då ha olika namn, t.ex. protokoll, och filer som ska uppdateras, t.ex. en ritningsförteckning, ska ha ett namn som tillåter senare versioner, alltså inget datum i namnet. 5.3 Utskriftsformat vid plottning Pdf i A3-format (A1 halvskala) gäller för samtliga ritningar. Respektive konsult skall plotta handlingar med papperskulörer enligt gängse praxis. CAD-ritningar ska skrivas ut med penninställningar i enlighet med de ctb-filer (penninställningsfiler) som tillhandahålls av beställaren. 5.4 Utskicksrutiner Utskick av ritningar ska åtföljas av distribution av modeller för att säkerställa att övriga discipliner har korrekt underlag. Alla konsulter ansvarar för plottning av material för eget bruk. 11

12 5.5 Kontroller Kontroll av digitala filer skall ske stickprovsmässigt under projekteringens gång. Projektets CAD-samordnare skall utföra dessa kontroller och dokumentera dem. 6 RELATIONSHANDLINGAR 6.1 Innehåll relationshandlingar Med relationshandling avses handlingar som avspeglar det faktiska utförandet. Samtliga ändringar skall vara införda efter underlag från entreprenörer. Samtliga filer och ritningar skall vara utförda enligt denna manual. 6.2 Slutleverans Förteckning över samtliga ingående filer och ritningar skall levereras. Samtliga relationsfiler skall levereras i den tillhandahållna mappstrukturen. De filer som byggts upp av internt refererade filer (ex. beskrivningstexter och objektfiler) skall levereras som en komplett fil. Detta betyder att refererade delar skall läggas in i filen, bindas. Respektive konsult levererar filer på CD som skall märkas med: Projektbenämning Projektnummer AutoCAD-version Innehåll Leveransdatum I leveransen skall ingå bygglovshandlingar, uppdaterade bygghandlingar samt relationshandlingar, omfattning beroende på disciplin. Det skall tydligt framgå vilket skede respektive handling tillhör Modellfiler Samtliga konsulter skall leverera modellfiler kompletterade med ritningsdefinitionsflikar som mall till framtida projektering. Dessa ska levereras som dwg-filer och motsvara de krav som redovisas i denna manual. Modellfiler skall endast innehålla definitioner som används i modellen. Ej gällande information skall tas bort med t.ex. kommandot purge i AutoCAD. All information i dwg-filerna skall kunna läsas med hjälp av AutoCAD. I modellerna skall samtliga lager och objekt för nya enheter ändras till befintligt, rivna byggdelar, måttsättning och littera tas bort. Modellen skall innehålla endast en vy och den ska vara satt till planläge, zoomas ut så att allt syns och lager 0 skall vara aktivt. Samtliga lager skall vara tända och tinade. USC skall vara satt till world Dokumentfiler Dokumentfiler och ritningar skall levereras i pdf-format samt ursprungligt editerbart format Rasterfiler Samtliga ritningar skall även levereras som rasterfil i format CALS CCITT G4, upplösningen 400 dpi med penninställning enligt beställarens standard. Rastret skall vara rättvänt. 12

13 6.3 Befintliga handlingar Vid CAD-samordningsmöte skall beslut tas om hur relationshandlingar som berör befintliga byggnader med befintliga ritningar skall utföras. 6.4 Omfattning handlingar Relationshandlingar skall levereras som digitala filer i pdf-format. Modellfiler med mallflikar för ritningsdefinitioner skall levereras i dwg-format. Följande handlingar skall ingå för respektive konsult: Arkitekt: Uppdaterade planer, sektioner och fasader i skala 1:100 levereras som relationshandling. Uppdaterade bygghandlingsritningar skall överlämnas. Konstruktör: K-handlingar skall överlämnas i sin helhet och stämplas relationshandling. Ventilationskonsult: Samtliga planer i skala 1:50 och övrig information som behövs för drift och underhåll skall levereras som relationshandling. Rörkonsult: Samtliga planer i skala 1:50 och övrig information som behövs för drift och underhåll skall levereras som relationshandling. El-konsult: Samtliga planer i skala 1:50 och övrig information som behövs för drift och underhåll skall levereras som relationshandling. 13

14 7 BENÄMNING AV RITNINGAR, MODELLER OCH RITNINGSDEFINITIONSFILER 7.1 Ritningar Disciplin: A Arkitekt K Konstruktör V Ventprojektör eller Vvs-projektör W VS-projektör E El-projektör F Förvaltare G Geotekniker I Inredningsarkitekt M Markprojektör P Projekt. Och entreprenadgemensamt R VA-projektör S Styr- och övervakningsprojektör Huvudgrupp: 0 Sammansatt 01 Sammansatt redovisning t.ex. Sitplan, samordningsritningar 1 Mark 10 Sammansatt redovisning 11 Schakt, terrassering 15 Grundkonstruktioner t.ex. Pålning, grundsulor 16 Överbyggnader t.ex. överbyggnadstyper, nivåer och mått 17 Planteringar, vegetation 18 Utrustning m.m. 2 Bärverk 20 Sammansatt redovisning 21 Platsgjuten betong 22 Armering i platsgjuten betong 23 Förtillverkad betong 24 Stålkonstruktioner 25 Träkonstruktioner 26 Murverkskonstruktioner 4 Rumsbildning 40 Sammansatt redovisning t.ex. planer, sektioner, fasader 41 Yttertak och ytterbjälklag inkl. luckor fönster o.d. i yttertak, taksäkerhet 42 Yttervägg inkl. fönster, dörrar och portar i yttervägg 43 Inre rumsbildande byggdelar inkl. innerdörrar, partier, luckor, golvkonstruktioner, undertak 44 Invändiga ytskikt t.ex. golvbeläggningar, väggbeklädnader 45 Huskompletteringar t.ex. balkonger loftgångar, skärmtak, entrétrappor, inv. trappor skyltning 46 Rumskompletteringar t.ex. fast och lös inredning, utrustning, storkök och liknande specialinredning 49 Övrigt Ritningskategori:.0 sammansatt.1 planritningar.2 sektioner (snitt, profiler).3 fasadritningar.4 uppställningsritningar.5 förteckningsritningar.6 detaljritningar.7 samordningsritningar.8 scheman Grupperande numrering (alt. löpande numrering) 0 sammansatt 1 planritningar, mått och litterera 2 planritningar undertak 3 ytskikt, golv och väggar 4 brandskydd 5 rivning Vid förteckningsritning: Fönster trä 11, fönster metall 21, dörrar trä 31, dörrar metall 41, partier trä 51, partier metall 61, portar 71 Våning Del A

15 7.2 Modeller Disciplin: A Arkitekt K Konstruktör V Ventprojektör eller Vvs-projektör W VS-projektör E El-projektör F Förvaltare G Geotekniker I Inredningsarkitekt M Markprojektör P Projekt. Och entreprenadgemensamt R VA-projektör S Styr- och övervakningsprojektör Huvudgrupp: 0 Sammansatt 01 Sammansatt redovisning t.ex. Sitplan, samordningsritningar 1 Mark 10 Sammansatt redovisning 11 Schakt, terrassering 15 Grundkonstruktioner t.ex. Pålning, grundsulor 16 Överbyggnader t.ex. överbyggnadstyper, nivåer och mått 17 Planteringar, vegetation 18 Utrustning m.m. 2 Bärverk 20 Sammansatt redovisning 21 Platsgjuten betong 22 Armering i platsgjuten betong 23 Förtillverkad betong 24 Stålkonstruktioner 25 Träkonstruktioner 26 Murverkskonstruktioner 4 Rumsbildning 40 Sammansatt redovisning t.ex. planer, sektioner, fasader 41 Yttertak och ytterbjälklag inkl. luckor fönster o.d. i yttertak, taksäkerhet 42 Yttervägg inkl. fönster, dörrar och portar i yttervägg 43 Inre rumsbildande byggdelar inkl. innerdörrar, partier, luckor, golvkonstruktioner, undertak 44 Invändiga ytskikt t.ex. golvbeläggningar, väggbeklädnader 45 Huskompletteringar t.ex. balkonger loftgångar, skärmtak, entrétrappor, inv. trappor skyltning 46 Rumskompletteringar t.ex. fast och lös inredning, utrustning, storkök och liknande specialinredning 49 Övrigt Redovisningssätt: P planer S sektioner F fasader U uppställningar, elevationer T förteckningar D detaljer C schema V volymer (3d-modell) X icke-grafisk modell Grupperande numrering (alt. löpande numrering) 0 sammansatt 1 planritningar, mått och litterera 2 planritningar undertak 3 ytskikt, golv och väggar 4 brandskydd 5 rivning Våning Del A 40 - P

16 7.3 Ritningsdefinitionsfiler Disciplin: A Arkitekt K Konstruktör V Vent-projektör eller VVS-projektör W VS-projektör E El-projektör F Förvaltare G Geotekniker I Inredningsarkitekt M Markprojektör P Projekt. Och entreprenadgemensamt R VA-projektör S Styr- och övervakningsprojektör Huvudgrupp: 0 Sammansatt 01 Sammansatt redovisning t.ex. Sit.plan, samordningsritningar 1 Mark 10 Sammansatt redovisning 11 Schakt, terrassering 15 Grundkonstruktioner t.ex. Pålning, grundsulor 16 Överbyggnader t.ex. överbyggnadstyper, nivåer och mått 17 Planteringar, vegetation 18 Utrustning m.m. 2 Bärverk 20 Sammansatt redovisning 21 Platsgjuten betong 22 Armering i platsgjuten betong 23 Förtillverkad betong 24 Stålkonstruktioner 25 Träkonstruktioner 26 Murverkskonstruktioner 4 Rumsbildning 40 Sammansatt redovisning t.ex. planer, sektioner, fasader 41 Yttertak och ytterbjälklag inkl. luckor fönster o.d. i yttertak, taktsäkerhet 42 Yttervägg inkl. fönster, dörrar och portar i yttervägg 43 Inre rumsbildande byggdelar inkl. innerdörrar, partier, luckor, golvkonstruktioner, undertak 44 Invändiga ytskikt t.ex. golvbeläggningar, väggbeklädnader 45 Huskompletteringar t.ex. balkonger loftgångar, skärmtak, entrétrappor, inv trappor skyltning 46 Rumskompletteringar t.ex. fast och lös inredning, utrustning, storkök och liknande specialinredning 49 Övrigt Ritningskategori: 0 sammansatt 1 planritningar 2 sektioner (snitt, profiler) 3 fasadritningar 4 uppställningsritningar 5 förteckningsritningar 6 detaljritningar 7 samordningsritningar 8 scheman Grupperande numrering (alt löpande numrering) 0 sammansatt 1 planritningar, mått och litterera 2 planritningar undertak 3 ytskikt, golv och väggar 4 brandskydd 5 rivning Våning Del A

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Regionfastigheter koder och benämningar Version 2017-01-04 Ansvarig

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Riktlinjer filbenämningar ritningar

Riktlinjer filbenämningar ritningar Riktlinjer filbenämningar ritningar Skapad: 2014-01-31 Senast ändrad: R 4.4 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2014-01-31 2014-01-31 2(9) Förord Denna riktlinje ska användas vid namngivning av

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening AA-F-BDD-T-0001_04 04 Manual Digital Design - MDD 1.1 1 (16) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening MDD Bilaga 04 Ingående element i filnamn Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia.

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad KRAVSPECIFIKATION CAD Anvisningar för relationshandlingar Version v5.3 Senast reviderad 2011-02-09 Denna kravspecifikation är upprättad av Fastighetskontoret, nedan kallad beställaren. Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionfastigheter ID 6_D001_-_001_05 Version 2017-01-03

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering , Stora Projekt [] Innehållsförteckning 1... 4 2... 4 3... 5 4 er... 5 5 Teknikområde... 10 6 Tekniskt system

Läs mer

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_01 Ver 2011-11-16 Ansvarig Ulrika

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Ytterligare genomgång av några bra att kunna saker i AutoCad (ritar Ö1) Genomgång av Övningsuppgift 3 Lite ritteknik Årets barnsjukdomar workspace,

Läs mer

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation och framställningsmall för Projektsammanfattning/CAD-manual Datum 2011-09-30 Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter Stab och byggenheten Hus 04,

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

CAD-manual. Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl

CAD-manual. Västfastigheter Väst Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl CAD-manual Västfastigheter Väst 2011-04-18 Ansvarig för CAD-manual Västfastigheter Väst: Andreas Windahl andreas.windahl@vgregion.se 0522-67 08 63 1 Förutsättningar... 3 1.1 Riktlinjer... 3 1.2 CAD- och

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 CAD-ANVISNING Antal sidor 1+39 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.5 Ansvarig: Avdelningschef Fastighetsutveckling (Svenska Bostäder) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 3 1.1 Målsättning

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn 2005-01-31 Avdelningen för Konstruktionsteknik Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. CAD-manual - ritningsnumrering och lagerhantering...3 3. Ritningsnumrering...4

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.2 dat. 2016-06-23 2 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1... 4 2... 4

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 Rambeskrivning Informations- & dokumenthantering facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 SAF RAMBESKRIVNING SAFFI/RAM/05-001 SA 2005-0971-1520 2 (20) Ver. Datum Uppgjord Information 1.0 1999-01-11

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

CAD-manual och dokumenthantering

CAD-manual och dokumenthantering Pålslunds avloppsreningsverk Sida 1 (16) VÄRNAMO KOMMUN, TEKNISKA KONTORET PÅLSLUNDS AVLOPPSRENINGSVERK CAD-manual och dokumenthantering Upprättad av: Pehrsco AB Pålslunds avloppsreningsverk Sida 2 (16)

Läs mer

IT-plan. CAD-kravspecifikation. Utgåva 1,

IT-plan. CAD-kravspecifikation. Utgåva 1, IT-plan CAD-kravspecifikation Utgåva 1, 2017-03-06 Innehåll Innehåll 2 Förord 4 Kontaktinformation 5 Projekteringsanvisningar 6 Allmänna anvisningar 7 Syfte 7 Tillämplighet 7 Ägande- och Nyttjanderätt

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Upprättad av Knut Sahlström Fastställd av FKO ledningsgrupp Status Utgåva 1.3 Datum 2006-12-30 Dokumentnummer Godkänd Signatur Ärendenummer INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

1 av 6 29.5.2006 22:50

1 av 6 29.5.2006 22:50 1 av 6 29.5.2006 22:50 2 av 6 29.5.2006 22:50 CADSAMORDNINGSMANUAL för ÅLAND VERSION 2.01 (29.5.2006) Överenskommelse SAT Sjölund Arkitektur och Teknik Ab Turing Ab Elge Ab Arkitektbyrå Svahnström & Co

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.1.1 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING LSU 2014 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE & AUTOCAD 2014... 2 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 INGÅENDE TOOL PALETTES... 3 2.1

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Region Gotland Version 1.0 Senast reviderad 2011-01-21. Kravspecifikationen

Läs mer

Tillbyggnad av enbostadshus

Tillbyggnad av enbostadshus EXEMPELRITNINGAR FÖR Tillbyggnad av enbostadshus Kundtjänst Plan och bygg 090-16 13 61 Vad är en tillbyggnad? En tillbyggnad är en åtgärd som ökar en byggnads volym. Exempel på tillbyggnader är källarutgrävning,

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG VVS & Kyl t eknik I Eskil st una FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV VIPAN 14, ESKILSTUNA TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Eskilstuna

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN CAD-MANUAL KRAVSPECIFIKATION CAD Version Datum/Rev Rev avser Upprättad av 4.0 2015-05-11 Kap 6.7 uppdaterat punkt 9 Ida Hallberg 3.0 2015-05-10 Uppdaterat kapitel numrering.

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 8-1 (10) Innehållsförteckning LSU 2011 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE 2011 & AUTOCAD 2011... 2 1 Beskrivning av innehållet.... 2 2 Ingående Tool Palettes... 3 2.1 Tool Palette

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning.

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning. ZWCAD+ 2015 pro ZWCAD+ 2015 pro är ett mycket bra och stabilt CAD-program som har fullständigt DWG-filformat och skapar framtidssäkrade handlingar utan några låsta filformat eller tilläggsfiler. Alla kommer

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

Berviksskolan. Företag: Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen. Sida 1 (9) VAP01-2011-09-02 08:50:01

Berviksskolan. Företag: Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen. Sida 1 (9) VAP01-2011-09-02 08:50:01 Sida 1 (9) Urval: Dokument.Dokument börjar med 1003 Dokument.Dokumenttyp lika med Ritning 1003.00.01 01 Ritning Situationsplan A03-71-01 Situationsplan 1995-09-22 00:00:00 1003.00.04 01 Ritning 60:01 Situationsplan

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0 Digital projektering DigProj Version 1.0 Digital projektering Sida 2 (16) FÖRORD FORTV fastighetsbestånd indelas i Anläggningar, Lokaler och Mark. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar Akademiska Hus AB Region Syd 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: Akademiska Hus AB Region Syd Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl 140701

Läs mer

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR Kontaktuppgifter Via post: Östersunds kommun Samhällsbyggnad 831 82 Östersund Ring: 063-14 30 00 Mail: kundcenter@ostersund.se Hemsida: www.ostersund.se Varför

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

Överlämning och avslut av projekt

Överlämning och avslut av projekt Sida 1 ( 8 ) Överlämning och avslut av projekt Överlämnings- och avslutsmöte av projekt skall protokollföras, mall för detta möte skall användas i tillämpliga delar samt genomgås enligt nedanstående rutinbeskrivning.

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen. 2013-10-28 http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se SVENSK STANDARD SS 03 22

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

IT-Plan för Nybyggnation och Ombyggnad av fastigheter för IKEA Fastigheter AB.

IT-Plan för Nybyggnation och Ombyggnad av fastigheter för IKEA Fastigheter AB. IT-PLAN Upprättad av Upprättad datum IKEA Fastigheter 13-06-14 gnm. Uulas Arkitekter AB Version Utskriftsdatum 6.0 13-10-04 Status Förfrågningsunderlag IT-Plan för Nybyggnation och Ombyggnad av fastigheter

Läs mer

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Dokumentstatus: Utgåva nummer: 4 Datum aktuell version: 2017-02-14 Sida: 2 (5) Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Nybyggnad av enbostadshus

Nybyggnad av enbostadshus EXEMPELRITNINGAR FÖR Nybyggnad av enbostadshus Kundtjänst Plan och bygg 090-6 3 6 Vad är ett enbostadshus? Ett enbostadshus är en byggnad med endast en bostad i. Det här exemplet går även att använda till

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN?

HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN? HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN? TCG PLM HAR SOM MÅL ATT MÖJLIGGÖRA EN EFFEKTIVISERING AV AFFÄRSPROCESSERNA OCH INFORMATIONSFLÖDENA. FRÅN PROJEKTERING TILL DRIFT/UNDERHÅLL

Läs mer

Nybyggnad av komplementbyggnad

Nybyggnad av komplementbyggnad Kundtjänst Plan och bygg 090-16 13 61 EXEMPELRITNINGAR FÖR Nybyggnad av komplementbyggnad Vad är en komplementbyggnad? En komplementbyggnad är en mindre byggnad som utgör ett komplement till ett bostadshus.

Läs mer