HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN CAD-MANUAL KRAVSPECIFIKATION CAD

2 Version Datum/Rev Rev avser Upprättad av Kap 6.7 uppdaterat punkt 9 Ida Hallberg Uppdaterat kapitel numrering. Justerat ansvarig part tabell och lagt till bild på komplett mappstruktur 06 Projektering. Justerat felaktig namngivning på modellblock. Kap 2 allmänna direktiv har uppdaterats med anvisning till mappar för mallar. Kap 6.5 ritinfo_a1 block bild uppdaterad. Ida Hallberg Innehållskoder för el s 35 tillkommit Ida Hallberg Ida Hallberg Sida 2 av 42

3 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH INLEDNING Helsingborg fastighetsförvaltningen Syfte Referenser Konventioner Nyttjanderätt och äganderätt CAD-ORGANISATION Ansvarsområden Informationssamordnare CAD-ansvarig hos varje projektör skall ansvara för följande uppgifter: Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningsadministration FÖRUTSÄTTNINGAR Säkerhet Format Definitioner format Program och Applikationer Webbläsare CAD program/applikationer Ordbehandling, Kalkyl och Databasprogram HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGENS PROJEKTPORTAL DROPS Allmänt Kommunikation Projektportalen - DROPS Filutbyte Gemensam mappstruktur CAD-Upload - för uppladdning av ritningar och CAD-filer Handlingstyper Publicerade handlingar Samlingsdokument handlingshistorik Flöde av handlingar i Projektnätverket Beställningsrutiner för utskrifter PROJEKTERING GEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR Projektanpassad CAD- manual Befintliga Arkivhandlingar Informationssamordnares uppdrag vid uppstart av nytt projekt Ansvarig part Plannumrering Modellfil Koordinatsystem Krav på objekt Sida 3 av 42

4 5.7 Komplementfil Ritningsindelning Konnektionslinjer Stom-/modulnät: P--00M Skalstock Ritram, P-00_R00A Orienteringsfigur Revidering och PM hantering PROJEKTERING AUTOCAD Struktur i AutoCAD Externa referenser, XREF AutoCAD - Ritningsdefinitionsfil AutoCAD -Komplementfiler AutoCAD Ritningsindelning Konnektionslinjer Ritram P-00_R00A1 och attributblock till ritram ritinfo_a1.dwg AutoCAD Revideringsblock revinfo_01.dwg AutoCAD - Modellblock AutoCAD - Lagerhantering AutoCAD - Linjer AutoCAD - Texter PROJEKTERING - REVIT Struktur i Revit Revit Mallfil med ritningsdefinitioner och ritningsindelning Shared parameter fil Ritram och ritramsattributblock P-00_R00A1.rfa Modellfiler Revit - Revideringstext Revit - Objekt Revit - Linjer Revit Texter NAMNGIVNINGS KONVENTIONER Modellfilens namn Ritningsdefinitionsfilens och ritningens filnamn Komplementfilens namn Textdokument Namnkonventioner SAMGRANSKNING, FUNKTIONSKONTROLLER PROJEKTAVSLUT Leverans av handlingar vid projektavslut Definition av leverans Leveransspecifikation Leverans relationshandlingar Leverans av förvaltningsritningar Leverans av förvaltningsdokument Drift- och underhållsdokumentation Sida 4 av 42

5 10.5 Arkivhandlingar BAKGRUND OCH INLEDNING 1.1 Helsingborg fastighetsförvaltningen Helsingborg fastighetsförvaltningens övergripande mål är att förse staden med ändamålsenliga lokaler för att på bästa sätt kunna bedriva verksamheten. De allra flesta fastigheterna hyrs ut till andra förvaltningar där kommunal verksamhet bedrivs exempelvis skola och omsorg men även kontorslokaler. 1.2 Syfte För att effektivisera informationshanteringen i förvaltning och projektarbete tydliggörs nedan Helsingborg fastighetsförvaltningens arbetssätt. Syftet med anvisningen är att skapa ett likriktat arbetssätt för Helsingborg fastighetsförvaltningens organisation och dess konsulter. Projektportalen och den information som samlas där kommer att underlätta i projekteringsskede och förvaltningsskede eftersom alla ändringar och all nytillkommen information på ett enkelt sätt blir spårbar och tydligt sökbar. Dokumentation framtagen under projektskede med information/ metadata kopplat till handlingarna kommer effektivisera CADprojekteringen och underlätta förvaltningsarbetet. 1.3 Referenser Projekteringsanvisningar CAD bygger på vedertagna rutiner inom byggbranschen samt inarbetning av nytänkande i gällande standarder. Där annat inte anges gäller Svensk Standard med tillämpning enligt senaste gällande version av nedan angivna standarder. Det åligger Helsingborg fastighetsförvaltningens konsulter att ha kännedom om de senaste uppdateringarna i SIS. - SS ISO 13567/BSAB 96 SB 11 - SS Byggritningar - Bygghandlingar 90 (BH90) del 8, utgåva Konventioner För dessa anvisningar gäller följande konventioner: Begreppet skall användas för att uttrycka ett villkor som är bindande mellan två eller flera parter. Detta innebär att skall-krav är obligatoriska och ska tillämpas. I det fall avvikelse sker från skall-kraven ska denna avvikelse vara av extraordinär natur och skriftligen godkännas av beställaren. Avvikelser dokumenteras enligt Projektanpassad CAD-manual. Begreppet bör används för att uttrycka en stark rekommendation om annan möjlighet väljs. Det ska dock finnas klara skäl för att inte följa rekommendationen. Avvikelse dokumenteras i projektets Projektanpassad CAD-manual och skall vara godkänd av KFA. Sida 5 av 42

6 1.5 Nyttjanderätt och äganderätt Helsingborg fastighetsförvaltningen har fullständig nyttjanderätt till samtliga handlingar och underlag som tas fram i uppdraget. Med ändring av ABK 09, kap. 7 8, har Helsingborg fastighetsförvaltningen fullständig äganderätt till samtliga handlingar och demonstrationsmaterial samt rättighet att använda de filer som tagits fram i uppdraget. För originalhandlingar samt övriga använda handlingar framställda med hjälp av datorstöd, tillämpas äganderätten både på utskrivna kopior och skapade filer. Helsingborg fastighetsförvaltningen har ingen skyldighet att för framtida uppdrag anlita den som skapat i uppdraget använda handlingar, som har sin följd av eller härstammar från uppdraget. Vid förändring av uppdragsresultatets handlingar ska den ursprungliga konsulten namnges. Sida 6 av 42

7 2 CAD-ORGANISATION Nedan följer en sammanfattning av gällande CAD-direktiv och ansvarsområden. För mer detaljerad beskrivning, läs respektive del i denna anvisning. För att uppfylla gällande CAD-direktiv på bästa sätt skall program som är kompatibla med Helsingborg fastighetsförvaltningen projektnätverks tilläggsprogram CAD-upload användas. Det beslutas av Informationssamordnare i varje enskilt projekt vilka program som ska användas. CAD-organisationen består av: Informationssamordnare för projektet. CAD-ansvarig hos respektive projektör. Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningstekniska förvaltning. Allmänna direktiv: Projektnätverk på Helsingborg fastighetsförvaltningens webbplats ska användas för samtliga leveranser samt utbyte av underlag. CAD-upload ska användas vid leveranser av CAD-filer och ritningar. Nybyggnationer och större ombyggnader projekteras objektorienterat i 3D, beslutas av Informationssamordnaren. Vid avslut levereras allt digitalt material enligt dessa anvisningar. Kontroll och sammanställning utförs av Informationssamordnare. Vid totalentreprenad övertar entreprenören ansvaret för av beställaren utsedd informationssamordnare. CAD-mallar, CAD-manual och Projektprofil finns i mapp: 00 Gemensamt/01 Förutsättningar/07 CAD- och BIM-samordning. Projektanpassade mallar finns i mapp: 06 Projektering/Handlingar och textdokument/p 2.1 Ansvarsområden Informationssamordnare Informationssamordnare, likaså BIM-samordnare i BIM-projekt, utses av Helsingborg fastighetsförvaltningen. Informationssamordnare leder och samordnar projektets CAD-arbete och skall utses för projektet vid projektstart. Informationssamordnaren skapar alla projektgemensamma CAD-filer samt ritningsmallar. Projektanpassad CAD-manual, en projektspecifik bilaga till denna handling, tas fram av informationssamordnare, med all information gällande det specifika projektet. Paketering vid skeden/utskick sker med Samlingsdokument på Projektnätverket av Informationssamordnaren. Sida 7 av 42

8 2.1.2 CAD-ansvarig hos varje projektör skall ansvara för följande uppgifter: Kontrollera att den egna organisationen använder Helsingborg fastighetsförvaltningens projektnätverk. Kontrollera att Helsingborg fastighetsförvaltningens CAD-manual, detta dokument, samt Projektanpassad CAD-manual följs. Under pågående projektering ska varje konsults CAD-ansvarig se till att erforderliga säkerhetskopior och antiviruskontroller utförs. Leverans av digitala handlingar följer krav från Helsingborg fastighetsförvaltningens och är kvalitetskontrollerade avseende CAD. Vara aktivt deltagare i projektet. Medverka vid CAD-samordningsmöten. Projektörer får tillgång till mallfiler och ritningsdefinitionsmallar från informationssamordnaren. CAD-filer och Ritningar ska laddas upp med verktyget CAD Upload. Ritningar, PDF, skall laddas upp på samma gång med tillhörande cad-filer vid projektering. Gemensam mappstruktur ska användas för att uppladdningen till Helsingborg fastighetsförvaltningens Projektnätverket ska fungera och finns att hämta som zip-fil detta ansvarar Cad-ansvarig för. Struktur med Externa Referenser, XREF och namngivning av attributblocken och ritramsfamilj, ska ske enligt följande anvisningar annars fungerar inte uppladdningen till projektnätverket: Ritramsfamilj ska heta P-00_R00A1.rfa eller P-00_R00A1.dwg Ritningsdefinitioner A1 ska innehålla ritninfo_a1.dwg, med textattribut. Blocket skall fyllas i med metadata/information om ritningen. Modellfiler ska innehålla block modellblock.dwg, med textattribut. Blocket skall fyllas i med metadata/information om modellen. Vid revideringar skall blocket revinfo_a1.dwg användas. Externa Referenser ska vara kopplade med overlay, och med relativa sökvägar Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningsadministration Är sakkunnig gällande ritningshantering inom fastighetsförvaltningen. Ansvarar ihop med Informationssamordnaren för utvärdering av befintligt CAD-upplägg inför projektstart. Är ansvarig för arkivering av dokumentation vid projektavslut. Ansvarar ihop med Informationssamordnaren för stickprovskontroller på samtlig dokumentation inför projektavslut. Sida 8 av 42

9 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 3.1 Säkerhet Under pågående projektering ska varje konsults CAD-ansvarig se till att antiviruskontroller utförs och säkerhetskopior skapas i erforderlig omfattning samt vid varje utskick då det åligger varje konsult att kunna rätta eventuella fel på leveransen från gällande underlag. 3.2 Format Samtliga dokument som tas fram i ett projekt ska laddas upp till Helsingborg fastighetsförvaltningens projektnätverk. Handlingar som kan komma att behöva bearbetas i fastighetens förvaltning skall sparas i arbetsformat, exempel på arbetsformat är.doc,.xls,.dwg,.rvt. För icke redigerbara filer skall PDF/A användas som publiceringsformat. PDF/A är ett arkivbeständigt format och kräver att standardinställning i pdf-skrivarens utskriftsinställningar justeras. Ritningar skall skrivas ut i liggande format. Direkt läsbara på skärm utan vridning. Det är en standardinställning i utskriftsinställningarna. Konsulten ansvarar och kontrollerar skalenligheten. Samtliga leveranser i samband med avslut av projektet såsom, relations-, förvaltningshandlingar samt teknisk dokumentation skall ske i för PDF/A (600 dpi) för ritningar och övriga handlingar. Foto levereras i jpg format. Arbetsformat följer de programvaror och arbetsformat som använts i projektet Definitioner format Arbetsformat: Filformat som används vid redigering av filer och underlag, knutna till en bestämd programvara. ANM. Exempel på programvaror: AutoCAD, MS Word, Adobe InDesign. För långsiktig åtkomst och konverterbarhet är det en fördel att använda filformat för grundprogrammen och undvika varianter som kräver särskilda applikationer. Publiceringsformat: Neutralt filformat, oberoende av programvara som används för redigering, avsett att ge enhetlig presentation på bildskärm och vid utskrift. ANM. Publiceringsformat kan skydda mot oavsiktlig redigering, dokumentet kan lösenordsskyddas och förses med elektronisk signatur för att verifiera att det överensstämmer med originalet. Exempel på publiceringsformat: pdf/a. Sida 9 av 42

10 3.3 Program och Applikationer Webbläsare Internet Explorer ska användas för att uppladdningen till projektnätverket ska fungera. Version 8 eller nyare. För IE 8 och 9 stöds endast 32-bitars version CAD program/applikationer Programvaror ska komma från stabila och stora leverantörer. Program som är kompatibla med Helsingborg fastighetsförvaltningen projektnätverks tilläggsprogram CAD-upload skall användas och projektering skall vara objekorienterad av arkitekt, konstruktör, brandkonsult, elprojektör, ventilationsprojektör, rörprojektör och markprojektör. Övriga discipliners programvara beslutas i samråd med Informationssamordnaren. Det beslutas av Informationssamordnare i varje enskilt projekt vilka program som ska användas. CAD Upload är kompatibel med AutoCAD och Revit. Versioner 2014, format 2013, alternativt nyare programvaror skall användas. Det gällande utbytesformatet beslutas av Informationssamordnare i varje enskilt projekt vilket program eller version som ska användas. Valet av programvara dokumenteras i projektets Projektanpassade CAD-manual. I projekt med befintligt underlag gäller dessutom: Samma programvara och applikation, per tekniskt system, ska användas för hela fastigheten, inte bara berörd byggnadsdel i projektet. Därför ska hänsyn tas till vilken programvara, filformat och applikation som använts till befintligt CAD-material. Om t.ex. dwg, med AutoCAD, har använts sedan tidigare, ska detta användas i pågående och kommande projekt. Det gäller även t.ex. applikationer som MagiCAD, och dess projektfiler med produkter. Befintliga projektfiler från applikationer ska användas om det finns sådana och får ej ersättas av egna. Exempel på projektfiler är MagiCADs EPJ-, LIN- och QPD-filer för installationskonsulter. Om en fastighet är ritad med objektorienterad CAD så skall även alla förändringar ske objektorienterat. Med objektorienterad menas att objekt är intelligenta, dvs att en vägg är ett väggobjekt, och inte linjer eller solider Ordbehandling, Kalkyl och Databasprogram Microsoft Office bör användas eller program som är fullt kompatibelt med Microsoft Office. De program och applikationer som används i projektet dokumenteras i Projektanpassad CAD-manual. Sida 10 av 42

11 4 Helsingborg fastighetsförvaltningens projektportal DROPS 4.1 Allmänt Helsingborg fastighetsförvaltningens projektportal, DROPS, är ett stödsystem för digital hantering av förvaltningshandlingar. Det består av; Projektnätverket som hanterar dokumentation och utbyte av information för alla projekt, Arkiv vilket innehåller samtliga relationshandlingar, förvaltningsdokument och förvaltningsritningar. Respektive part som använder DROPS ansvarar för det innehåll som laddas upp och att detta är förenligt med svensk lag. Projektledaren beställer inloggningsuppgifter för respektive projektdeltagare. Varje morgon får varje projektdeltagare ett automatiskt e-postmeddelande från DROPs där de senaste händelserna under dygnet visas Kommunikation Projektrelaterad support sker i första hand via projektets Informationssamordnare. Om inte detta är möjligt, kontakta Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningsadministration: Camilla Ridell Kathrine Ekelund Ritningstekniker Systemansvarig Tfn: Tfn: Projektportalen - DROPS I projektnätverket hanteras dokumentation och utbyte av information för alla byggprojekt från projektidé fram till överlämning av förvaltningshandlingar till förvaltningsorganisationen. Alla som är involverade i ett Helsingborg fastighetsförvaltningen projekt t.ex. projektörer, entreprenörer och andra sakkunniga skall använda projektnätverket för informationsutbyte. Adress: Sida 11 av 42

12 4.3 Filutbyte Allt filutbyte i projektet skall ske genom projektnätverket. Filer som ritningar, modeller, arbetsmaterial, tidplaner, protokoll m.m. skall laddas upp till projektnätverket enligt tidplan eller vid annan överenskommen tid. OBS!!! Dokument måste ha samma filnamn genom hela projektet och vidare in i arkivet. Projektnätverket bygger på versionshantering, dvs. att filer lägger sig ovanpå varandra där alltid den senaste versionen syns. Byt aldrig filnamn och använd inte datum eller handlingstyp i filnamn, det läggs istället på som metadata på filerna. 4.4 Gemensam mappstruktur Helsingborg fastighetsförvaltningens mappstruktur i projektnätverket skall användas för att uppladdningen med CAD-Upload ska fungera. En zip-fil med hela strukturen för CADprojektering ska laddas hem från projektnätverket, detta ansvarar Cad-ansvarig hos respektive projektör för. Bilden ovan visar mappstrukturen för Arkitekten, varje projektörs disciplinmappar innehåller de fem undermapparna med samma namngivning. Sida 12 av 42

13 4.5 CAD-Upload - för uppladdning av ritningar och CAD-filer Uppladdning av CAD-filer och ritningar till projektnätverket skall ske med verktyget CAD Upload, som startas i projektnätverket under Webbplatsåtgärder/Ladda upp CAD-filer och ritningar. Verktyget utför bl.a. kontroller för att säkerställa att filerna följer Projekteringsanvisningar CAD. CAD Upload: Läser automatiskt in metadata ur ritningsdefinitionsfilens namnruta och modellfilens modellinfo-block till projektnätverket. Kontrollerar att filerna följer de regler som Helsingborg fastighetsförvaltningen definierat gällande o Externa referenser o Mappstruktur o Metadata Skapar relationer mellan de refererade filerna så att det går att öppna DWG-filer i projektnätverket och kunna se dem korrekt med alla externa referenser i viewern. Samt att alla handlingar som är i relation till den valda filen följer med vid nerladdning om valet inkludera externa referenser väljs. CAD-Upload uppdateras kontinuerligt och CAD-ansvarig hos respektive projektör ansvarar för att senaste gällande version används. För att projektörer skall kunna använda verktyget måste Active-X-kontroller och popupfönster tillåtas i webbläsaren. Installationspaket och anvisningar om inställningar för webbläsaren finns på Drops startsida. 4.6 Handlingstyper Handlingar skall märkas med något av följande skeden: Projektidé Förstudie Utredning Programhandling Bygglovshandling Granskningshandling FK Systemhandling GH Systemhandling Systemhandling FK Förfrågningsunderlag GH Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Bygghandling Relationshandling Förvaltningshandling Informationshandling Sida 13 av 42

14 FK förhandskopia GH granskningshandling FK och GH värden kan användas på systemhandling och förfrågningsunderlaget. Vid användning av dessa statusar skrivs datum för versionen in i ritningshuvudet. Endast dessa handlingstyper är fördefinierade som godkända värden i projektnätverket och kontrolleras vid uppladdningen av CAD-Upload. Inga handlingstyper utöver ovanstående accepteras. 4.7 Publicerade handlingar Godkännandehantering används för att publicera handlingar under länken Slutgodkända dokument på projektnätverket. Handlingar publiceras genom att handlingen slutgodkänns på projektnätverket efter uppladdning av respektive projektör och projektledare. Det är först när handlingen får publiceringsstatus Publicerad som den blir officiell i projektet och blir gällande för sin handlingstyp. Endast pdf-filer ska godkännas. Handlingar ska publiceras/godkännas när de ska vara officiella i projektet som t.ex. när de uppnått status förfrågningsunderlag, bygghandling eller vid revideringar. Arbetshandlingar, diskussionsunderlag som laddas upp på projektnätverket ska inte godkännas. Handlingar godkänns i två steg. 1. Egenkontrollerad och godkänd av projektör 2. Godkänd av Projektledaren För att låsa versioner i olika skeden och därmed få historiken sparad, som t.ex. Förfrågningsunderlag, Bygghandling, Relationshandling osv. ska handlingarna vara publicerade. Då kan handlingar paketeras i Samlingsdokument och historiken sparas, se nedan Samlingsdokument. 4.8 Samlingsdokument handlingshistorik Med samlingsdokument kan man paketera en samling dokument och ritningar. Syftet med att skapa samlingsdokument är att spara historiken för handlingarna. Om man väljer att göra detta med dokument låsta till för tidpunkten aktuell version, kan man i efterhand gå tillbaka och se aktuella handlingar för ett visst skede, t.ex. ett Förfrågningsunderlag eller ett PM. I samtliga projekt skall samlingsdokument skapas och det är Informationssamordnarens ansvar. 4.9 Flöde av handlingar i Projektnätverket En handlings livscykel i ett projekt: Sida 14 av 42

15 Bilden visar hur ett dokument A-FÖRTECKNING.pdf lever under ett projekt. Handlingens flöde: Laddas upp till Projektnätverket som version 0.1 Godkänns av projektören, behåller då version 0.1 men får en orange markering på kolumnen Godkännande. En avisering om att det finns dokument att slutgodkänna sänds till projektledaren vid nästa aviseringstillfälle. Slutgodkänns av projektledaren och blir därmed publiceras, version 1.0 Paketeras i ett samlingsdokument av Informationssamordnaren och finns att hämta via länken Samlingsdokument. En uppdaterad version av handlingen laddas upp av projektören som arbetsversion blir version 1.1, inget godkännande behövs. En ny uppdaterad version som ska bli officiell i projektet, då godkänner projektören handlingen som får version 1.2 och projektledaren får en avisering om att det finns handlingar att slutgodkänna. Projektledare slutgodkänner, versionen uppnår 2.0 Samlingsdokument skapas av Informationssamordnaren. Därefter uppdateras handlingen på nytt vid varje skede samt publiceras och paketeras i samlingsdokument på nytt. Kolumnen Version på portalen anger om det är ett slutgodkänt, publicerat, dokument eller om det är ett opublicerat dokument. När ett dokument är publicerat får det version x.0 (ex 1.0, 2.0 osv) vid nästa uppladdning får dokumentet version x.1 (ex 1.1, 1.2 osv). Det ska inte förväxlas med revidering utan är endast ett riktmärke på hur många gånger dokumentet har publicerats på portalen Beställningsrutiner för utskrifter För beställning av utskrifter från kopieringsbyrå som har avtal med Helsingborg fastighetsförvaltningen används funktionen som finns i projektnätverket. Sida 15 av 42

16 5 PROJEKTERING Gemensamma förutsättningar 5.1 Projektanpassad CAD- manual Vid projektstart skall Informationssamordnaren upprätta en Projektanpassad CAD-manual. Manualen skall redovisa projekt- och fastighetsinformation, CAD-ansvariga, programvaror och versioner samt eventuella beslutade avsteg från CAD-manual. Helsingborg fastighetsförvaltningen skall granska den Projektanpassade CAD-manualen med kommentarer till projektledaren och Informationssamordnaren. 5.2 Befintliga Arkivhandlingar Före projektering ska Informationssamordnare i samråd med Helsingborg fastighetsförvaltningen kontrollera eventuellt CAD- och ritningsunderlag i Arkivet, samt om bearbetning av underlag inför projektering behövs. T.ex. kan modeller sättas samman från delmodeller, eller en ny ritningsindelning behöva upprättas. Informationssamordnaren kontrollerar att inga andra projekt pågår i samma fastighet och samordnar i så fall de pågående projekten. All projektering bör utgå från befintliga CAD-modeller och CAD-upplägg. 5.3 Informationssamordnares uppdrag vid uppstart av nytt projekt Att publicera befintliga arkivhandlingar och underlag i sitt ursprungliga format på Projektnätverket. Att i samråd med Helsingborg fastighetsförvaltningen skapa, projektgemensamma komplementfiler som stom-/modulnät, ritytor/konnektionslinjer, projektanpassad ritningsram och namnruta, till mapp \Handlingar och textdokument\p\kompl samt P\modell. Att skapa ritningsdefinitionsmallar för planer, fasader och sektioner i huvudskalan/skalorna med komplementfiler, till mapp \ Handlingar och textdokument\p\ritdef samt P\modell Sida 16 av 42

17 5.4 Ansvarig part Ansvarig part beskriver vem som är ansvarig för filerna. A AK B BM BP BR BU C E EB EE EN ES EV EW EX F G H HG I K KA KP L M MI P PI PL R S SC SE SK SP V W Arkitekt Akustik Beställare Besiktningsman Bas-P Brand Bas-U Infomations- och CAD-samordning Elprojektör Entreprenör Bygg Entreprenör El Energi Entreprenör styr Entreprenör Vent Entreprenör VS Entreprenör övrigt Fukt Geotekniker Hiss och transportsystem Hyresgäst Inredningsarkitekt Byggnadskonstruktör Kvalitetsansvarig Prefab konstruktör Landskapsarkitekt Markprojektör Miljösamordnare Projektgemensamt Projekteringsledare Projektledare VA-projektör Styr- och övervakningsprojektör Klimatstyr Säkerhet Storkök Sprinkler Ventilationsprojektör Rörprojektör Sida 17 av 42

18 Följande mappar finns under 06 Projektering för följande ansvariga parter, observera att inte alla ansvarig part har en mapp. 5.5 Plannumrering Plan numreras med utgångspunkt från det plan som är längst ned, Plan 01. Planen ovanför ges nummer 02, 03, 04 osv. Plan 00 används för ett utrymme under plan 01, som t ex krypgrund, pålplan, eller rör under platta. Ett plan övergår i nästa plan i överytan på det bärande bjälklaget. Plannumrering Sida 18 av 42

19 5.6 Modellfil Samtliga modeller ska vara projekterade objektorienterade CAD-projektering med endast linjer får ej ske. Vid ombyggnation skall all projektering utgå från befintliga modellfiler om så finns från projektnätverkets Arkiv. Modellfiler ska kontinuerligt, enligt projektets CAD-manual, uppdateras i projektnätverket, som underlag till övriga projektörer och sammanställningsmodell. Modellfiler ska då vara städade med kommandot purge och audit samt vara rensade från objekt som inte är relevanta och som inte hör till byggnaden. Inför löpande leveranser finns det inget krav på att modellen ska vara komplett, utformningen av modellen sker i samverkan under projekteringen. Vid leverans i slutet av respektive skede ska en komplett modell levereras med förväntad detaljeringsgrad. Egenkontroll ska vara utförd och modellen ska vara kontrollerad så innehållet är korrekt och pålitligt. Eventuella dubbletter och/eller kollisioner av objekt ska vara åtgärdade. Modellfiler ska delas upp med en modellfil per byggnad och ansvarig part t.ex. A, K, E, V, W. Beroende på projektets storlek och komplexitet skall dessutom följande beaktas: Modellfil kan även delas upp per tekniskt system. Samgranskning och funktionskontroller Koordinatsystem Gemensamt koordinatsystem för hela fastigheten skall fastställas där objekt ritas i positiva koordinater. Situationsplan skall utgöras av kommunens digitala grundkarta i koordinatsystem SWEREF 99. I Helsingborg används koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH 2000 För arbete i modellfiler kan ett egen definierat koordinatsystem User Coordinate System, UCS, skapas. Viktigt är då att man levererar med World Coordinate System, WCS samt att UCS är inaktiverat vid leverans. Filer som lånas ut från Arkivet följer ibland olika indelningar. Informationssamordnare ska i samråd med Helsingborg fastighetsförvaltningen besluta om indelningen skall behållas eller om den skall ändras Krav på objekt Varje konsult ska projektera alla objekt i 3D förutom detaljer som skruvar, byglar och andra mindre delar. De tynger bara ned modellen och har inget värde för samgranskningen. Däremot kan information om objektet anges som metadata.. Var noga med att redovisa korrekt volym på objekt, som t ex yttermått. Måttgränsen för håltagning som ska redovisas i modellerna är 30 millimeter. Informationen som ska vara kopplad till objektet beror på vilket skede i projektet befinner sig i. Sida 19 av 42

20 5.7 Komplementfil Komplementfiler består av komplement till ritningsdefinitionsfilen/mallfilen som behövs för att skapa en komplett ritning, t.ex. ritningsram och namnruta. De kan vara gemensamma eller ansvarig parts egen framtagna. Komplementfiler ska placeras i mapp \kompl. Projektgemensamma komplementfiler ligger i mapp \Ritningar och textdokument\p\kompl och laddas upp av Informationssamordnaren. 5.8 Ritningsindelning Ritytor markerar den del i modellen som visas på en ritning och i ritningsdefinitionen. Ritningsindelning krävs för att dela in en modell i ritningar. Indelning skall följa SS EN-ISO Principskiss: Exemplet visar att del 123 är en del av 12 som är en del av 1 Informationssamordnaren ansvarar för att ta fram ritningsindelningen. Sida 20 av 42

21 5.8.1 Konnektionslinjer Konnektionslinjer markerar gränsen mellan två ritningar. Vid konnektionslinjen ska hänvisning till angränsande ritningsdel anges. Informationssamordnaren ansvarar för att ta fram konnektionslinjer i samband med ritningsindelningen Stom-/modulnät: P--00M Om inte befintligt stom- och/eller modulnät finns ska Arkitekten och/eller Konstruktören skapa ett stom- och/eller modulnät. Färdigt stom- och/eller modulnät överlämnas till Informationssamordnare för att implementeras i CAD-mallar. I AutoCAD kopplas filen som en extern referens till ritningsdefinition i modelspace. 5.9 Skalstock Skalstock ska finnas i ritramsfamiljen/varje ritningsdefinitionsfil och ger dig möjlighet att välja skala. Sida 21 av 42

22 5.10 Ritram, P-00_R00A1 Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningsram skall användas. I ritramen ingår gemensamma delar i namnrutan. I Autocad är texter i namnrutan ett separat block, ritinfo_a1.dwg. I Revit är ritramsfamiljen ifylld med den projektgemensamma informationen samt innehåller parameterstyrd skraffering till ritningarna och orienteringsfiguren. Nedan finns en förklaring till de olika värdena som ska vara ifyllt, värde som kommer från Helsingborg Fastighetsförvaltningen, HF, är förifyllda i ritningsdefinitionsfilerna och återfinns även i Projektanpassad CAD-manual. 1. STATUS - Ritningens handlingstyp se kap 5.6 för godkända värden. 2. FASTIGHETSNAMN värde från HF 3. PROJEKTNAMN värde från HF 4. OBJEKTSNR - värde från HF 5. BYGGNAD - värde från HF 6. BYGGNADS-ID- värde från HF 7. UPPDRAGSNR - Projektörens uppdragsnummer 8. RITAD/KONST AV - signatur 9. HANDLÄGGARE - signatur 10. DATUM - format ÅÅÅÅ-MM-DD 11. ANSVARIG signatur 12. PROJEKTNR - värde från HF 13. SYSTEMBETECKNING - 5-siffrigt nummer kopplat till byggnaden med hänvisning till tex ventilation/värme/vattensystem 14. RAD 1 Hus ex. HUS 03, GARAGE 15. RAD 2 - Plan och del PLAN 3, ENTRÉPLAN, DEL 2.Ritningar som inte anger plan ange typ av ritning tex Uppställning dörrar 16. RAD 3: Beskrivning 17. RAD 4: Tekniskt system ex. KANALISATION 18 SKALA ange endast en skala för att uppladdning med Cad-upload ska fungera, tex,detaljritning där merparten redovisas i skala 1:20 19 RITNINGSNUMMER - automatiskt fält i dwg som är lika med filnamnet 20. REVIDERINGSBETECKNING -ska vara samma som senaste ev. revidering i blocket ovanför namnrutan 21. REVIDERINGSBETECKNING 22. REVIDERING AVSER Hänvisning till PMdokument eller beskrivning av ändring 23. REVIDERINGS DATUM format ÅÅÅÅ-MM-DD 24. SIGNATUR ansvarig för revidering ÖVRIGA DOLDA FÄLT Plan - två tecken, se tabell nästa sida * Ansvarig part - max två tecken t.ex. A, BR, W Sida 22 av 42

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN CAD-MANUAL KRAVSPECIFIKATION CAD Version Datum/Rev Rev avser Upprättad av 5.0 2016-03-21 Status Granskningshandling borttaget. Länk till DROPS uppdaterad. Ida Hallberg

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Handlingar som tas fram i byggnadsprojekt ska struktureras och presenteras enligt anvisningarna i detta dokument.

Handlingar som tas fram i byggnadsprojekt ska struktureras och presenteras enligt anvisningarna i detta dokument. . Handlingar som tas fram i byggnadsprojekt ska struktureras och presenteras enligt anvisningarna i detta dokument. / version 1.2 1 / 44 3 INLEDNING Syfte Svensk Standard Support för Poseidons projektnätverk

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera

ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise Grundutbildning anpassad för PDB Investera 2017-02-08 Ver. 1.9 Utbildningens syfte och mål Underlätta användningen av PDB Investera i projekteringsarbetet Visa

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionfastigheter ID 6_D001_-_001_05 Version 2017-01-03

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik AA-F-DD-0001_01-Bilaga 01-01 Projektprofil Projektet 1.3 1 (10) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik MDD Bilaga 01 Projektprofil - Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar 4. TV-filmning av ledningar Datum: 2008-05-09 Rev.datum: 2013-12-02 Version: 1.2 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 Syfte

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_01 Ver 2011-11-16 Ansvarig Ulrika

Läs mer

Dokumenta onsanvisningar

Dokumenta onsanvisningar Dokumenta onsanvisningar för projekt Version 0.53 Datum 2012-02-27 Upprä ad av Sweco Management AB, Nicholas Krupa 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Bakgrund och sy e 4 1.2 Standarder 4 1.3 Konven

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 1 2008 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser

Läs mer

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation och framställningsmall för Projektsammanfattning/CAD-manual Datum 2011-09-30 Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter Stab och byggenheten Hus 04,

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Dokumentstatus: Utgåva nummer: 4 Datum aktuell version: 2017-02-14 Sida: 2 (5) Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION EL TELE Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring)

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) Bilaga 5 och 4 Leveransspecifikation Projekthandlingar till projekt Syfte projekthandlingar till projekt för att säkerställa innehåll och struktur för produktion och slutlig leverans av relationshandlingar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM...

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 2013-12-05 Version 1.3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 3 3 INSTÄLLNINGAR OCH... 4 3.1 INSTÄLLNINGAR I INTERNET EXPLORER... 4 3.1.1

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad KRAVSPECIFIKATION CAD Anvisningar för relationshandlingar Version v5.3 Senast reviderad 2011-02-09 Denna kravspecifikation är upprättad av Fastighetskontoret, nedan kallad beställaren. Innehållsförteckning

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 Rambeskrivning Informations- & dokumenthantering facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 SAF RAMBESKRIVNING SAFFI/RAM/05-001 SA 2005-0971-1520 2 (20) Ver. Datum Uppgjord Information 1.0 1999-01-11

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Regionfastigheter koder och benämningar Version 2017-01-04 Ansvarig

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR

Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 4 Organisation och

Läs mer

1 av 6 29.5.2006 22:50

1 av 6 29.5.2006 22:50 1 av 6 29.5.2006 22:50 2 av 6 29.5.2006 22:50 CADSAMORDNINGSMANUAL för ÅLAND VERSION 2.01 (29.5.2006) Överenskommelse SAT Sjölund Arkitektur och Teknik Ab Turing Ab Elge Ab Arkitektbyrå Svahnström & Co

Läs mer

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen Inmätning för projektering 2016:1 Anvisningar från LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (3) 2016-09-20 Utgåva 2016:1 Anvisningar för utförande och leverans av inmätning för projektering Allmänt Alla handlingar som tas

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.1.1 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING LSU 2014 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE & AUTOCAD 2014... 2 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 INGÅENDE TOOL PALETTES... 3 2.1

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 8-1 (10) Innehållsförteckning LSU 2011 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE 2011 & AUTOCAD 2011... 2 1 Beskrivning av innehållet.... 2 2 Ingående Tool Palettes... 3 2.1 Tool Palette

Läs mer

ProjectWise PDB Investera. Beställare. Monika Wistedt, PRtd , Ver TMALL 0141 Presentation v 1.0

ProjectWise PDB Investera. Beställare. Monika Wistedt, PRtd , Ver TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise PDB Investera Beställare Monika Wistedt, PRtd 2017-10-26, Ver. 1.2 Innehåll Översikt Mappstruktur Produkter & Dokumentset Skapa dokument Behörigheter/Roller Synlighet

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE Manual och Metodbeskrivning för IFC-export från Revit till IDA ICE EnergiBIM ett branschgemensamt projekt Denna manual ingår som ett delresultat av ett utvecklingsprojekt mellan Skanska, NCC, Peab och

Läs mer

Projektkonfigurationen i Chaos desktop

Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen är en väsentlig del av Chaos desktop. Den innehåller all konfiguration i projektet. Konfigurationen ligger i chaosdesktop.xml, som ligger i

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54A ISSN DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR Version 1.1 2005-10-11 2 (20) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Armering i byggprocessen

Armering i byggprocessen Armering i byggprocessen manual till nytt informationsflöde Innehållsförteckning Inledning... 1 1. K-modell... 1 2. Analysmodell... 2 3. K-modell med armering... 2 4. Produktionsanpassning... 3 5. Armeringsritning...

Läs mer

Riktlinjer för projektavdelningens CAD

Riktlinjer för projektavdelningens CAD Stadsbyggnadsnämnden Rev. Datum Stadsbyggnadsförvaltningen 2011-02-22 Projektavdelningen Erik Pahlbäck, 016-710 28 52 1 (6) Riktlinjer för projektavdelningens CAD 2 (6) 1. Ritningsnamn Dwg-filens namn

Läs mer

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Trafikverkets tekniska krav TRV publ nr 2012:055 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Publikationsnummer:

Läs mer

Guide till BASTA Projekthanteraren

Guide till BASTA Projekthanteraren Guide till BASTA Projekthanteraren Välkommen till BASTA Projekthanteraren. BASTA Projekthanteraren är ett webbaserat verktyg som möjliggör för fastighetsägare, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare,

Läs mer

Datum Ändr.bet A Leveransegenskaper (leveransmeddelande) Upprättad av

Datum Ändr.bet A Leveransegenskaper (leveransmeddelande) Upprättad av Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 5 Leveransspecifikation shandlingar till förvaltning Syfte relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar

Läs mer

CAD-manual. Version Kravspecifikation för digitala dokumenthantering och projektering med CAD

CAD-manual. Version Kravspecifikation för digitala dokumenthantering och projektering med CAD CAD-manual Version 1.1 2012-05-07 Kravspecifikation för digitala dokumenthantering och projektering med CAD Framställd av Martin Schoultz SWECO Management AB på uppdrag av Falköpings Kommun 1 1 Inledning

Läs mer