HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN CAD-MANUAL KRAVSPECIFIKATION CAD

2 Version Datum/Rev Rev avser Upprättad av Kap 6.7 uppdaterat punkt 9 Ida Hallberg Uppdaterat kapitel numrering. Justerat ansvarig part tabell och lagt till bild på komplett mappstruktur 06 Projektering. Justerat felaktig namngivning på modellblock. Kap 2 allmänna direktiv har uppdaterats med anvisning till mappar för mallar. Kap 6.5 ritinfo_a1 block bild uppdaterad. Ida Hallberg Innehållskoder för el s 35 tillkommit Ida Hallberg Ida Hallberg Sida 2 av 42

3 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH INLEDNING Helsingborg fastighetsförvaltningen Syfte Referenser Konventioner Nyttjanderätt och äganderätt CAD-ORGANISATION Ansvarsområden Informationssamordnare CAD-ansvarig hos varje projektör skall ansvara för följande uppgifter: Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningsadministration FÖRUTSÄTTNINGAR Säkerhet Format Definitioner format Program och Applikationer Webbläsare CAD program/applikationer Ordbehandling, Kalkyl och Databasprogram HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGENS PROJEKTPORTAL DROPS Allmänt Kommunikation Projektportalen - DROPS Filutbyte Gemensam mappstruktur CAD-Upload - för uppladdning av ritningar och CAD-filer Handlingstyper Publicerade handlingar Samlingsdokument handlingshistorik Flöde av handlingar i Projektnätverket Beställningsrutiner för utskrifter PROJEKTERING GEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR Projektanpassad CAD- manual Befintliga Arkivhandlingar Informationssamordnares uppdrag vid uppstart av nytt projekt Ansvarig part Plannumrering Modellfil Koordinatsystem Krav på objekt Sida 3 av 42

4 5.7 Komplementfil Ritningsindelning Konnektionslinjer Stom-/modulnät: P--00M Skalstock Ritram, P-00_R00A Orienteringsfigur Revidering och PM hantering PROJEKTERING AUTOCAD Struktur i AutoCAD Externa referenser, XREF AutoCAD - Ritningsdefinitionsfil AutoCAD -Komplementfiler AutoCAD Ritningsindelning Konnektionslinjer Ritram P-00_R00A1 och attributblock till ritram ritinfo_a1.dwg AutoCAD Revideringsblock revinfo_01.dwg AutoCAD - Modellblock AutoCAD - Lagerhantering AutoCAD - Linjer AutoCAD - Texter PROJEKTERING - REVIT Struktur i Revit Revit Mallfil med ritningsdefinitioner och ritningsindelning Shared parameter fil Ritram och ritramsattributblock P-00_R00A1.rfa Modellfiler Revit - Revideringstext Revit - Objekt Revit - Linjer Revit Texter NAMNGIVNINGS KONVENTIONER Modellfilens namn Ritningsdefinitionsfilens och ritningens filnamn Komplementfilens namn Textdokument Namnkonventioner SAMGRANSKNING, FUNKTIONSKONTROLLER PROJEKTAVSLUT Leverans av handlingar vid projektavslut Definition av leverans Leveransspecifikation Leverans relationshandlingar Leverans av förvaltningsritningar Leverans av förvaltningsdokument Drift- och underhållsdokumentation Sida 4 av 42

5 10.5 Arkivhandlingar BAKGRUND OCH INLEDNING 1.1 Helsingborg fastighetsförvaltningen Helsingborg fastighetsförvaltningens övergripande mål är att förse staden med ändamålsenliga lokaler för att på bästa sätt kunna bedriva verksamheten. De allra flesta fastigheterna hyrs ut till andra förvaltningar där kommunal verksamhet bedrivs exempelvis skola och omsorg men även kontorslokaler. 1.2 Syfte För att effektivisera informationshanteringen i förvaltning och projektarbete tydliggörs nedan Helsingborg fastighetsförvaltningens arbetssätt. Syftet med anvisningen är att skapa ett likriktat arbetssätt för Helsingborg fastighetsförvaltningens organisation och dess konsulter. Projektportalen och den information som samlas där kommer att underlätta i projekteringsskede och förvaltningsskede eftersom alla ändringar och all nytillkommen information på ett enkelt sätt blir spårbar och tydligt sökbar. Dokumentation framtagen under projektskede med information/ metadata kopplat till handlingarna kommer effektivisera CADprojekteringen och underlätta förvaltningsarbetet. 1.3 Referenser Projekteringsanvisningar CAD bygger på vedertagna rutiner inom byggbranschen samt inarbetning av nytänkande i gällande standarder. Där annat inte anges gäller Svensk Standard med tillämpning enligt senaste gällande version av nedan angivna standarder. Det åligger Helsingborg fastighetsförvaltningens konsulter att ha kännedom om de senaste uppdateringarna i SIS. - SS ISO 13567/BSAB 96 SB 11 - SS Byggritningar - Bygghandlingar 90 (BH90) del 8, utgåva Konventioner För dessa anvisningar gäller följande konventioner: Begreppet skall användas för att uttrycka ett villkor som är bindande mellan två eller flera parter. Detta innebär att skall-krav är obligatoriska och ska tillämpas. I det fall avvikelse sker från skall-kraven ska denna avvikelse vara av extraordinär natur och skriftligen godkännas av beställaren. Avvikelser dokumenteras enligt Projektanpassad CAD-manual. Begreppet bör används för att uttrycka en stark rekommendation om annan möjlighet väljs. Det ska dock finnas klara skäl för att inte följa rekommendationen. Avvikelse dokumenteras i projektets Projektanpassad CAD-manual och skall vara godkänd av KFA. Sida 5 av 42

6 1.5 Nyttjanderätt och äganderätt Helsingborg fastighetsförvaltningen har fullständig nyttjanderätt till samtliga handlingar och underlag som tas fram i uppdraget. Med ändring av ABK 09, kap. 7 8, har Helsingborg fastighetsförvaltningen fullständig äganderätt till samtliga handlingar och demonstrationsmaterial samt rättighet att använda de filer som tagits fram i uppdraget. För originalhandlingar samt övriga använda handlingar framställda med hjälp av datorstöd, tillämpas äganderätten både på utskrivna kopior och skapade filer. Helsingborg fastighetsförvaltningen har ingen skyldighet att för framtida uppdrag anlita den som skapat i uppdraget använda handlingar, som har sin följd av eller härstammar från uppdraget. Vid förändring av uppdragsresultatets handlingar ska den ursprungliga konsulten namnges. Sida 6 av 42

7 2 CAD-ORGANISATION Nedan följer en sammanfattning av gällande CAD-direktiv och ansvarsområden. För mer detaljerad beskrivning, läs respektive del i denna anvisning. För att uppfylla gällande CAD-direktiv på bästa sätt skall program som är kompatibla med Helsingborg fastighetsförvaltningen projektnätverks tilläggsprogram CAD-upload användas. Det beslutas av Informationssamordnare i varje enskilt projekt vilka program som ska användas. CAD-organisationen består av: Informationssamordnare för projektet. CAD-ansvarig hos respektive projektör. Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningstekniska förvaltning. Allmänna direktiv: Projektnätverk på Helsingborg fastighetsförvaltningens webbplats ska användas för samtliga leveranser samt utbyte av underlag. CAD-upload ska användas vid leveranser av CAD-filer och ritningar. Nybyggnationer och större ombyggnader projekteras objektorienterat i 3D, beslutas av Informationssamordnaren. Vid avslut levereras allt digitalt material enligt dessa anvisningar. Kontroll och sammanställning utförs av Informationssamordnare. Vid totalentreprenad övertar entreprenören ansvaret för av beställaren utsedd informationssamordnare. CAD-mallar, CAD-manual och Projektprofil finns i mapp: 00 Gemensamt/01 Förutsättningar/07 CAD- och BIM-samordning. Projektanpassade mallar finns i mapp: 06 Projektering/Handlingar och textdokument/p 2.1 Ansvarsområden Informationssamordnare Informationssamordnare, likaså BIM-samordnare i BIM-projekt, utses av Helsingborg fastighetsförvaltningen. Informationssamordnare leder och samordnar projektets CAD-arbete och skall utses för projektet vid projektstart. Informationssamordnaren skapar alla projektgemensamma CAD-filer samt ritningsmallar. Projektanpassad CAD-manual, en projektspecifik bilaga till denna handling, tas fram av informationssamordnare, med all information gällande det specifika projektet. Paketering vid skeden/utskick sker med Samlingsdokument på Projektnätverket av Informationssamordnaren. Sida 7 av 42

8 2.1.2 CAD-ansvarig hos varje projektör skall ansvara för följande uppgifter: Kontrollera att den egna organisationen använder Helsingborg fastighetsförvaltningens projektnätverk. Kontrollera att Helsingborg fastighetsförvaltningens CAD-manual, detta dokument, samt Projektanpassad CAD-manual följs. Under pågående projektering ska varje konsults CAD-ansvarig se till att erforderliga säkerhetskopior och antiviruskontroller utförs. Leverans av digitala handlingar följer krav från Helsingborg fastighetsförvaltningens och är kvalitetskontrollerade avseende CAD. Vara aktivt deltagare i projektet. Medverka vid CAD-samordningsmöten. Projektörer får tillgång till mallfiler och ritningsdefinitionsmallar från informationssamordnaren. CAD-filer och Ritningar ska laddas upp med verktyget CAD Upload. Ritningar, PDF, skall laddas upp på samma gång med tillhörande cad-filer vid projektering. Gemensam mappstruktur ska användas för att uppladdningen till Helsingborg fastighetsförvaltningens Projektnätverket ska fungera och finns att hämta som zip-fil detta ansvarar Cad-ansvarig för. Struktur med Externa Referenser, XREF och namngivning av attributblocken och ritramsfamilj, ska ske enligt följande anvisningar annars fungerar inte uppladdningen till projektnätverket: Ritramsfamilj ska heta P-00_R00A1.rfa eller P-00_R00A1.dwg Ritningsdefinitioner A1 ska innehålla ritninfo_a1.dwg, med textattribut. Blocket skall fyllas i med metadata/information om ritningen. Modellfiler ska innehålla block modellblock.dwg, med textattribut. Blocket skall fyllas i med metadata/information om modellen. Vid revideringar skall blocket revinfo_a1.dwg användas. Externa Referenser ska vara kopplade med overlay, och med relativa sökvägar Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningsadministration Är sakkunnig gällande ritningshantering inom fastighetsförvaltningen. Ansvarar ihop med Informationssamordnaren för utvärdering av befintligt CAD-upplägg inför projektstart. Är ansvarig för arkivering av dokumentation vid projektavslut. Ansvarar ihop med Informationssamordnaren för stickprovskontroller på samtlig dokumentation inför projektavslut. Sida 8 av 42

9 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 3.1 Säkerhet Under pågående projektering ska varje konsults CAD-ansvarig se till att antiviruskontroller utförs och säkerhetskopior skapas i erforderlig omfattning samt vid varje utskick då det åligger varje konsult att kunna rätta eventuella fel på leveransen från gällande underlag. 3.2 Format Samtliga dokument som tas fram i ett projekt ska laddas upp till Helsingborg fastighetsförvaltningens projektnätverk. Handlingar som kan komma att behöva bearbetas i fastighetens förvaltning skall sparas i arbetsformat, exempel på arbetsformat är.doc,.xls,.dwg,.rvt. För icke redigerbara filer skall PDF/A användas som publiceringsformat. PDF/A är ett arkivbeständigt format och kräver att standardinställning i pdf-skrivarens utskriftsinställningar justeras. Ritningar skall skrivas ut i liggande format. Direkt läsbara på skärm utan vridning. Det är en standardinställning i utskriftsinställningarna. Konsulten ansvarar och kontrollerar skalenligheten. Samtliga leveranser i samband med avslut av projektet såsom, relations-, förvaltningshandlingar samt teknisk dokumentation skall ske i för PDF/A (600 dpi) för ritningar och övriga handlingar. Foto levereras i jpg format. Arbetsformat följer de programvaror och arbetsformat som använts i projektet Definitioner format Arbetsformat: Filformat som används vid redigering av filer och underlag, knutna till en bestämd programvara. ANM. Exempel på programvaror: AutoCAD, MS Word, Adobe InDesign. För långsiktig åtkomst och konverterbarhet är det en fördel att använda filformat för grundprogrammen och undvika varianter som kräver särskilda applikationer. Publiceringsformat: Neutralt filformat, oberoende av programvara som används för redigering, avsett att ge enhetlig presentation på bildskärm och vid utskrift. ANM. Publiceringsformat kan skydda mot oavsiktlig redigering, dokumentet kan lösenordsskyddas och förses med elektronisk signatur för att verifiera att det överensstämmer med originalet. Exempel på publiceringsformat: pdf/a. Sida 9 av 42

10 3.3 Program och Applikationer Webbläsare Internet Explorer ska användas för att uppladdningen till projektnätverket ska fungera. Version 8 eller nyare. För IE 8 och 9 stöds endast 32-bitars version CAD program/applikationer Programvaror ska komma från stabila och stora leverantörer. Program som är kompatibla med Helsingborg fastighetsförvaltningen projektnätverks tilläggsprogram CAD-upload skall användas och projektering skall vara objekorienterad av arkitekt, konstruktör, brandkonsult, elprojektör, ventilationsprojektör, rörprojektör och markprojektör. Övriga discipliners programvara beslutas i samråd med Informationssamordnaren. Det beslutas av Informationssamordnare i varje enskilt projekt vilka program som ska användas. CAD Upload är kompatibel med AutoCAD och Revit. Versioner 2014, format 2013, alternativt nyare programvaror skall användas. Det gällande utbytesformatet beslutas av Informationssamordnare i varje enskilt projekt vilket program eller version som ska användas. Valet av programvara dokumenteras i projektets Projektanpassade CAD-manual. I projekt med befintligt underlag gäller dessutom: Samma programvara och applikation, per tekniskt system, ska användas för hela fastigheten, inte bara berörd byggnadsdel i projektet. Därför ska hänsyn tas till vilken programvara, filformat och applikation som använts till befintligt CAD-material. Om t.ex. dwg, med AutoCAD, har använts sedan tidigare, ska detta användas i pågående och kommande projekt. Det gäller även t.ex. applikationer som MagiCAD, och dess projektfiler med produkter. Befintliga projektfiler från applikationer ska användas om det finns sådana och får ej ersättas av egna. Exempel på projektfiler är MagiCADs EPJ-, LIN- och QPD-filer för installationskonsulter. Om en fastighet är ritad med objektorienterad CAD så skall även alla förändringar ske objektorienterat. Med objektorienterad menas att objekt är intelligenta, dvs att en vägg är ett väggobjekt, och inte linjer eller solider Ordbehandling, Kalkyl och Databasprogram Microsoft Office bör användas eller program som är fullt kompatibelt med Microsoft Office. De program och applikationer som används i projektet dokumenteras i Projektanpassad CAD-manual. Sida 10 av 42

11 4 Helsingborg fastighetsförvaltningens projektportal DROPS 4.1 Allmänt Helsingborg fastighetsförvaltningens projektportal, DROPS, är ett stödsystem för digital hantering av förvaltningshandlingar. Det består av; Projektnätverket som hanterar dokumentation och utbyte av information för alla projekt, Arkiv vilket innehåller samtliga relationshandlingar, förvaltningsdokument och förvaltningsritningar. Respektive part som använder DROPS ansvarar för det innehåll som laddas upp och att detta är förenligt med svensk lag. Projektledaren beställer inloggningsuppgifter för respektive projektdeltagare. Varje morgon får varje projektdeltagare ett automatiskt e-postmeddelande från DROPs där de senaste händelserna under dygnet visas Kommunikation Projektrelaterad support sker i första hand via projektets Informationssamordnare. Om inte detta är möjligt, kontakta Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningsadministration: Camilla Ridell Kathrine Ekelund Ritningstekniker Systemansvarig Tfn: Tfn: Projektportalen - DROPS I projektnätverket hanteras dokumentation och utbyte av information för alla byggprojekt från projektidé fram till överlämning av förvaltningshandlingar till förvaltningsorganisationen. Alla som är involverade i ett Helsingborg fastighetsförvaltningen projekt t.ex. projektörer, entreprenörer och andra sakkunniga skall använda projektnätverket för informationsutbyte. Adress: Sida 11 av 42

12 4.3 Filutbyte Allt filutbyte i projektet skall ske genom projektnätverket. Filer som ritningar, modeller, arbetsmaterial, tidplaner, protokoll m.m. skall laddas upp till projektnätverket enligt tidplan eller vid annan överenskommen tid. OBS!!! Dokument måste ha samma filnamn genom hela projektet och vidare in i arkivet. Projektnätverket bygger på versionshantering, dvs. att filer lägger sig ovanpå varandra där alltid den senaste versionen syns. Byt aldrig filnamn och använd inte datum eller handlingstyp i filnamn, det läggs istället på som metadata på filerna. 4.4 Gemensam mappstruktur Helsingborg fastighetsförvaltningens mappstruktur i projektnätverket skall användas för att uppladdningen med CAD-Upload ska fungera. En zip-fil med hela strukturen för CADprojektering ska laddas hem från projektnätverket, detta ansvarar Cad-ansvarig hos respektive projektör för. Bilden ovan visar mappstrukturen för Arkitekten, varje projektörs disciplinmappar innehåller de fem undermapparna med samma namngivning. Sida 12 av 42

13 4.5 CAD-Upload - för uppladdning av ritningar och CAD-filer Uppladdning av CAD-filer och ritningar till projektnätverket skall ske med verktyget CAD Upload, som startas i projektnätverket under Webbplatsåtgärder/Ladda upp CAD-filer och ritningar. Verktyget utför bl.a. kontroller för att säkerställa att filerna följer Projekteringsanvisningar CAD. CAD Upload: Läser automatiskt in metadata ur ritningsdefinitionsfilens namnruta och modellfilens modellinfo-block till projektnätverket. Kontrollerar att filerna följer de regler som Helsingborg fastighetsförvaltningen definierat gällande o Externa referenser o Mappstruktur o Metadata Skapar relationer mellan de refererade filerna så att det går att öppna DWG-filer i projektnätverket och kunna se dem korrekt med alla externa referenser i viewern. Samt att alla handlingar som är i relation till den valda filen följer med vid nerladdning om valet inkludera externa referenser väljs. CAD-Upload uppdateras kontinuerligt och CAD-ansvarig hos respektive projektör ansvarar för att senaste gällande version används. För att projektörer skall kunna använda verktyget måste Active-X-kontroller och popupfönster tillåtas i webbläsaren. Installationspaket och anvisningar om inställningar för webbläsaren finns på Drops startsida. 4.6 Handlingstyper Handlingar skall märkas med något av följande skeden: Projektidé Förstudie Utredning Programhandling Bygglovshandling Granskningshandling FK Systemhandling GH Systemhandling Systemhandling FK Förfrågningsunderlag GH Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Bygghandling Relationshandling Förvaltningshandling Informationshandling Sida 13 av 42

14 FK förhandskopia GH granskningshandling FK och GH värden kan användas på systemhandling och förfrågningsunderlaget. Vid användning av dessa statusar skrivs datum för versionen in i ritningshuvudet. Endast dessa handlingstyper är fördefinierade som godkända värden i projektnätverket och kontrolleras vid uppladdningen av CAD-Upload. Inga handlingstyper utöver ovanstående accepteras. 4.7 Publicerade handlingar Godkännandehantering används för att publicera handlingar under länken Slutgodkända dokument på projektnätverket. Handlingar publiceras genom att handlingen slutgodkänns på projektnätverket efter uppladdning av respektive projektör och projektledare. Det är först när handlingen får publiceringsstatus Publicerad som den blir officiell i projektet och blir gällande för sin handlingstyp. Endast pdf-filer ska godkännas. Handlingar ska publiceras/godkännas när de ska vara officiella i projektet som t.ex. när de uppnått status förfrågningsunderlag, bygghandling eller vid revideringar. Arbetshandlingar, diskussionsunderlag som laddas upp på projektnätverket ska inte godkännas. Handlingar godkänns i två steg. 1. Egenkontrollerad och godkänd av projektör 2. Godkänd av Projektledaren För att låsa versioner i olika skeden och därmed få historiken sparad, som t.ex. Förfrågningsunderlag, Bygghandling, Relationshandling osv. ska handlingarna vara publicerade. Då kan handlingar paketeras i Samlingsdokument och historiken sparas, se nedan Samlingsdokument. 4.8 Samlingsdokument handlingshistorik Med samlingsdokument kan man paketera en samling dokument och ritningar. Syftet med att skapa samlingsdokument är att spara historiken för handlingarna. Om man väljer att göra detta med dokument låsta till för tidpunkten aktuell version, kan man i efterhand gå tillbaka och se aktuella handlingar för ett visst skede, t.ex. ett Förfrågningsunderlag eller ett PM. I samtliga projekt skall samlingsdokument skapas och det är Informationssamordnarens ansvar. 4.9 Flöde av handlingar i Projektnätverket En handlings livscykel i ett projekt: Sida 14 av 42

15 Bilden visar hur ett dokument A-FÖRTECKNING.pdf lever under ett projekt. Handlingens flöde: Laddas upp till Projektnätverket som version 0.1 Godkänns av projektören, behåller då version 0.1 men får en orange markering på kolumnen Godkännande. En avisering om att det finns dokument att slutgodkänna sänds till projektledaren vid nästa aviseringstillfälle. Slutgodkänns av projektledaren och blir därmed publiceras, version 1.0 Paketeras i ett samlingsdokument av Informationssamordnaren och finns att hämta via länken Samlingsdokument. En uppdaterad version av handlingen laddas upp av projektören som arbetsversion blir version 1.1, inget godkännande behövs. En ny uppdaterad version som ska bli officiell i projektet, då godkänner projektören handlingen som får version 1.2 och projektledaren får en avisering om att det finns handlingar att slutgodkänna. Projektledare slutgodkänner, versionen uppnår 2.0 Samlingsdokument skapas av Informationssamordnaren. Därefter uppdateras handlingen på nytt vid varje skede samt publiceras och paketeras i samlingsdokument på nytt. Kolumnen Version på portalen anger om det är ett slutgodkänt, publicerat, dokument eller om det är ett opublicerat dokument. När ett dokument är publicerat får det version x.0 (ex 1.0, 2.0 osv) vid nästa uppladdning får dokumentet version x.1 (ex 1.1, 1.2 osv). Det ska inte förväxlas med revidering utan är endast ett riktmärke på hur många gånger dokumentet har publicerats på portalen Beställningsrutiner för utskrifter För beställning av utskrifter från kopieringsbyrå som har avtal med Helsingborg fastighetsförvaltningen används funktionen som finns i projektnätverket. Sida 15 av 42

16 5 PROJEKTERING Gemensamma förutsättningar 5.1 Projektanpassad CAD- manual Vid projektstart skall Informationssamordnaren upprätta en Projektanpassad CAD-manual. Manualen skall redovisa projekt- och fastighetsinformation, CAD-ansvariga, programvaror och versioner samt eventuella beslutade avsteg från CAD-manual. Helsingborg fastighetsförvaltningen skall granska den Projektanpassade CAD-manualen med kommentarer till projektledaren och Informationssamordnaren. 5.2 Befintliga Arkivhandlingar Före projektering ska Informationssamordnare i samråd med Helsingborg fastighetsförvaltningen kontrollera eventuellt CAD- och ritningsunderlag i Arkivet, samt om bearbetning av underlag inför projektering behövs. T.ex. kan modeller sättas samman från delmodeller, eller en ny ritningsindelning behöva upprättas. Informationssamordnaren kontrollerar att inga andra projekt pågår i samma fastighet och samordnar i så fall de pågående projekten. All projektering bör utgå från befintliga CAD-modeller och CAD-upplägg. 5.3 Informationssamordnares uppdrag vid uppstart av nytt projekt Att publicera befintliga arkivhandlingar och underlag i sitt ursprungliga format på Projektnätverket. Att i samråd med Helsingborg fastighetsförvaltningen skapa, projektgemensamma komplementfiler som stom-/modulnät, ritytor/konnektionslinjer, projektanpassad ritningsram och namnruta, till mapp \Handlingar och textdokument\p\kompl samt P\modell. Att skapa ritningsdefinitionsmallar för planer, fasader och sektioner i huvudskalan/skalorna med komplementfiler, till mapp \ Handlingar och textdokument\p\ritdef samt P\modell Sida 16 av 42

17 5.4 Ansvarig part Ansvarig part beskriver vem som är ansvarig för filerna. A AK B BM BP BR BU C E EB EE EN ES EV EW EX F G H HG I K KA KP L M MI P PI PL R S SC SE SK SP V W Arkitekt Akustik Beställare Besiktningsman Bas-P Brand Bas-U Infomations- och CAD-samordning Elprojektör Entreprenör Bygg Entreprenör El Energi Entreprenör styr Entreprenör Vent Entreprenör VS Entreprenör övrigt Fukt Geotekniker Hiss och transportsystem Hyresgäst Inredningsarkitekt Byggnadskonstruktör Kvalitetsansvarig Prefab konstruktör Landskapsarkitekt Markprojektör Miljösamordnare Projektgemensamt Projekteringsledare Projektledare VA-projektör Styr- och övervakningsprojektör Klimatstyr Säkerhet Storkök Sprinkler Ventilationsprojektör Rörprojektör Sida 17 av 42

18 Följande mappar finns under 06 Projektering för följande ansvariga parter, observera att inte alla ansvarig part har en mapp. 5.5 Plannumrering Plan numreras med utgångspunkt från det plan som är längst ned, Plan 01. Planen ovanför ges nummer 02, 03, 04 osv. Plan 00 används för ett utrymme under plan 01, som t ex krypgrund, pålplan, eller rör under platta. Ett plan övergår i nästa plan i överytan på det bärande bjälklaget. Plannumrering Sida 18 av 42

19 5.6 Modellfil Samtliga modeller ska vara projekterade objektorienterade CAD-projektering med endast linjer får ej ske. Vid ombyggnation skall all projektering utgå från befintliga modellfiler om så finns från projektnätverkets Arkiv. Modellfiler ska kontinuerligt, enligt projektets CAD-manual, uppdateras i projektnätverket, som underlag till övriga projektörer och sammanställningsmodell. Modellfiler ska då vara städade med kommandot purge och audit samt vara rensade från objekt som inte är relevanta och som inte hör till byggnaden. Inför löpande leveranser finns det inget krav på att modellen ska vara komplett, utformningen av modellen sker i samverkan under projekteringen. Vid leverans i slutet av respektive skede ska en komplett modell levereras med förväntad detaljeringsgrad. Egenkontroll ska vara utförd och modellen ska vara kontrollerad så innehållet är korrekt och pålitligt. Eventuella dubbletter och/eller kollisioner av objekt ska vara åtgärdade. Modellfiler ska delas upp med en modellfil per byggnad och ansvarig part t.ex. A, K, E, V, W. Beroende på projektets storlek och komplexitet skall dessutom följande beaktas: Modellfil kan även delas upp per tekniskt system. Samgranskning och funktionskontroller Koordinatsystem Gemensamt koordinatsystem för hela fastigheten skall fastställas där objekt ritas i positiva koordinater. Situationsplan skall utgöras av kommunens digitala grundkarta i koordinatsystem SWEREF 99. I Helsingborg används koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH 2000 För arbete i modellfiler kan ett egen definierat koordinatsystem User Coordinate System, UCS, skapas. Viktigt är då att man levererar med World Coordinate System, WCS samt att UCS är inaktiverat vid leverans. Filer som lånas ut från Arkivet följer ibland olika indelningar. Informationssamordnare ska i samråd med Helsingborg fastighetsförvaltningen besluta om indelningen skall behållas eller om den skall ändras Krav på objekt Varje konsult ska projektera alla objekt i 3D förutom detaljer som skruvar, byglar och andra mindre delar. De tynger bara ned modellen och har inget värde för samgranskningen. Däremot kan information om objektet anges som metadata.. Var noga med att redovisa korrekt volym på objekt, som t ex yttermått. Måttgränsen för håltagning som ska redovisas i modellerna är 30 millimeter. Informationen som ska vara kopplad till objektet beror på vilket skede i projektet befinner sig i. Sida 19 av 42

20 5.7 Komplementfil Komplementfiler består av komplement till ritningsdefinitionsfilen/mallfilen som behövs för att skapa en komplett ritning, t.ex. ritningsram och namnruta. De kan vara gemensamma eller ansvarig parts egen framtagna. Komplementfiler ska placeras i mapp \kompl. Projektgemensamma komplementfiler ligger i mapp \Ritningar och textdokument\p\kompl och laddas upp av Informationssamordnaren. 5.8 Ritningsindelning Ritytor markerar den del i modellen som visas på en ritning och i ritningsdefinitionen. Ritningsindelning krävs för att dela in en modell i ritningar. Indelning skall följa SS EN-ISO Principskiss: Exemplet visar att del 123 är en del av 12 som är en del av 1 Informationssamordnaren ansvarar för att ta fram ritningsindelningen. Sida 20 av 42

21 5.8.1 Konnektionslinjer Konnektionslinjer markerar gränsen mellan två ritningar. Vid konnektionslinjen ska hänvisning till angränsande ritningsdel anges. Informationssamordnaren ansvarar för att ta fram konnektionslinjer i samband med ritningsindelningen Stom-/modulnät: P--00M Om inte befintligt stom- och/eller modulnät finns ska Arkitekten och/eller Konstruktören skapa ett stom- och/eller modulnät. Färdigt stom- och/eller modulnät överlämnas till Informationssamordnare för att implementeras i CAD-mallar. I AutoCAD kopplas filen som en extern referens till ritningsdefinition i modelspace. 5.9 Skalstock Skalstock ska finnas i ritramsfamiljen/varje ritningsdefinitionsfil och ger dig möjlighet att välja skala. Sida 21 av 42

22 5.10 Ritram, P-00_R00A1 Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningsram skall användas. I ritramen ingår gemensamma delar i namnrutan. I Autocad är texter i namnrutan ett separat block, ritinfo_a1.dwg. I Revit är ritramsfamiljen ifylld med den projektgemensamma informationen samt innehåller parameterstyrd skraffering till ritningarna och orienteringsfiguren. Nedan finns en förklaring till de olika värdena som ska vara ifyllt, värde som kommer från Helsingborg Fastighetsförvaltningen, HF, är förifyllda i ritningsdefinitionsfilerna och återfinns även i Projektanpassad CAD-manual. 1. STATUS - Ritningens handlingstyp se kap 5.6 för godkända värden. 2. FASTIGHETSNAMN värde från HF 3. PROJEKTNAMN värde från HF 4. OBJEKTSNR - värde från HF 5. BYGGNAD - värde från HF 6. BYGGNADS-ID- värde från HF 7. UPPDRAGSNR - Projektörens uppdragsnummer 8. RITAD/KONST AV - signatur 9. HANDLÄGGARE - signatur 10. DATUM - format ÅÅÅÅ-MM-DD 11. ANSVARIG signatur 12. PROJEKTNR - värde från HF 13. SYSTEMBETECKNING - 5-siffrigt nummer kopplat till byggnaden med hänvisning till tex ventilation/värme/vattensystem 14. RAD 1 Hus ex. HUS 03, GARAGE 15. RAD 2 - Plan och del PLAN 3, ENTRÉPLAN, DEL 2.Ritningar som inte anger plan ange typ av ritning tex Uppställning dörrar 16. RAD 3: Beskrivning 17. RAD 4: Tekniskt system ex. KANALISATION 18 SKALA ange endast en skala för att uppladdning med Cad-upload ska fungera, tex,detaljritning där merparten redovisas i skala 1:20 19 RITNINGSNUMMER - automatiskt fält i dwg som är lika med filnamnet 20. REVIDERINGSBETECKNING -ska vara samma som senaste ev. revidering i blocket ovanför namnrutan 21. REVIDERINGSBETECKNING 22. REVIDERING AVSER Hänvisning till PMdokument eller beskrivning av ändring 23. REVIDERINGS DATUM format ÅÅÅÅ-MM-DD 24. SIGNATUR ansvarig för revidering ÖVRIGA DOLDA FÄLT Plan - två tecken, se tabell nästa sida * Ansvarig part - max två tecken t.ex. A, BR, W Sida 22 av 42

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

Handlingar som tas fram i byggnadsprojekt ska struktureras och presenteras enligt anvisningarna i detta dokument.

Handlingar som tas fram i byggnadsprojekt ska struktureras och presenteras enligt anvisningarna i detta dokument. . Handlingar som tas fram i byggnadsprojekt ska struktureras och presenteras enligt anvisningarna i detta dokument. / version 1.2 1 / 44 3 INLEDNING Syfte Svensk Standard Support för Poseidons projektnätverk

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR

Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR Projekteringsanvisning BIM FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 03 02 JUNI 2015 21 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 4 Organisation och

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1

Läs mer

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE Manual och Metodbeskrivning för IFC-export från Revit till IDA ICE EnergiBIM ett branschgemensamt projekt Denna manual ingår som ett delresultat av ett utvecklingsprojekt mellan Skanska, NCC, Peab och

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Armering i byggprocessen

Armering i byggprocessen Armering i byggprocessen manual till nytt informationsflöde Innehållsförteckning Inledning... 1 1. K-modell... 1 2. Analysmodell... 2 3. K-modell med armering... 2 4. Produktionsanpassning... 3 5. Armeringsritning...

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54A ISSN DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT BILAGOR Version 1.1 2005-10-11 2 (20) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Projektkonfigurationen i Chaos desktop

Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen är en väsentlig del av Chaos desktop. Den innehåller all konfiguration i projektet. Konfigurationen ligger i chaosdesktop.xml, som ligger i

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

Att lägga in BIP i MagiCAD för AutoCAD

Att lägga in BIP i MagiCAD för AutoCAD Att lägga in BIP i MagiCAD för AutoCAD I MagiCAD på AutoCAD finns många parametrar definierade i programmet. Namnet på dessa parametrar har bestämts av programtillverkaren och går inte att ändra i programmet.

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 CAD-ANVISNING Antal sidor 1+39 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com NYHETER I AUTOCAD 2002 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2002 (jämfört med AutoCAD 2000). Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. ASSOCIATIV MÅTTSÄTTNING I AutoCAD

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Stockholms Hamnar 2015-08-12 RADMILA PARADZIK, SPARAT 2015-08-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Allmänt... 6 2.1 IT Organisation... 6 2.2

Läs mer

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0 Digital projektering DigProj Version 1.0 Digital projektering Sida 2 (16) FÖRORD FORTV fastighetsbestånd indelas i Anläggningar, Lokaler och Mark. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn 2005-01-31 Avdelningen för Konstruktionsteknik Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. CAD-manual - ritningsnumrering och lagerhantering...3 3. Ritningsnumrering...4

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice 1(30) Innehåll 0. Inledning... 3 2. Informationssamordning...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till Förvaltning Tillämpningsanvisning 2009:FFi sida 1 Digitala Informationsleveranser till Förvaltning Tillämpningsanvisning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Version 2009: FFi Tillämpningsanvisning 2009:FFi

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer)

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2011-10-20, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 1 Anvisningar för ifyllning av Excelark

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version 2 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Digital projekthantering

Digital projekthantering KRAV Digital projekthantering TDOK 2012:0035 Version 2.0 2015-08-01 KRAV Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Dorota Jensen TDOK 2012:0035 2.0 Fastställt av Dokumentdatum Chef

Läs mer

Plottning med Autocad

Plottning med Autocad Bygghandlingar 90 Del 7 Webbilaga: Autocad-plottning, v.1 1 Plottning med Autocad För att underlätta tolkningen av ritningar redovisas objekt med varierande linjebredd och linjekaraktär ( linjetyp ). Ytterligare

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Upphandling av BIM Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Linus Malm PIO Project Information Officer Tre case Man måste följa upp krav man ställer Priset

Läs mer

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0 TAM-Arkiv Arkivhandbok TAM-Arkiv Arkivhandbok. Allmänna råd om arkivering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna råd om arkivering... 2 Hos medlemmen...2

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION, VENTILATION Det här dokumentet är tänkt som underlag för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Produktion och distribution av digitala ljudböcker

Produktion och distribution av digitala ljudböcker Produktion och distribution av digitala ljudböcker Kravspecifikation Version 2.3 2014-09-05 Materialet i denna kravspecifikation får användas i andra sammanhang endast efter samråd med Elib. Elib AB Box

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Digitala leveranser av förvaltningsinformation

Digitala leveranser av förvaltningsinformation ICT Digitala leveranser av Digitala leveranser av Version: 080902, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (13) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP 1. STARTA PROJEKT 3. SKAPA CETRALFIL Starta nytt projekt genom NEW > Tryck på BROWSE > Leta reda på Mallfil LTH i den gemensamma Projektmappen under mappen MALLFIL > Klicka

Läs mer

Blankettmallar för konstruktionsritningar

Blankettmallar för konstruktionsritningar Anvisning för hantering av blankettmallar: Blankettmallarna är avsedda för AutoCad och AutoCad LT. Mallar för stycklista och ritningsförteckning finns även framtaget för Word. Om AutoCad används finns

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Gemini Basfunktioner

Gemini Basfunktioner Gemini Basfunktioner Applikationslager Hjälpgeometri IFC-import IFC-export DWG-import DWG-export Filtyper Mallar Maskinstyrning Mätdata-import Mätdata-export Panorera Presentation Projekthantering Projektstart

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner

Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner Anvisning Drift- & Underhållinstruktioner Innehållsförteckning 1 Grundtanke 2 Arbetsschema 3 Skapa PDF-filer 4 PDF-filer på internet 5 Namngivning 6 Leverans 7 Skanna dokument 8 Inkludera dokument Instruktion

Läs mer

Kollisionskontroll. LTH 2015-10-07 Calle Lindhe, BIM-konsult

Kollisionskontroll. LTH 2015-10-07 Calle Lindhe, BIM-konsult Projekt Genomgång av övning LTH 2015-10-07 Calle Lindhe, BIM-konsult Projekt Genomgång av övning Projekt Genomgång av övning BIM-Manual Förvaltning Modelljämförelse Datasamordning Projekteringsstöd 5D

Läs mer

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT. Version 1.1 2005-10-11

DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT. Version 1.1 2005-10-11 Publ 2003:54 ISSN 1401-9612 DATASAMORDNING PRINCIPER FÖR DIGITAL INFORMATIONSHANTERING I VÄGPROJEKT Version 1.1 2005-10-11 2 (82) Titel: Principer för digital informationshantering Kontaktpersoner: Torbjörn

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Karlstad universitet Energi- miljö och byggteknik Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Nya mindre kompletteringar

Läs mer

Mall för Tillämpningsanvisningar

Mall för Tillämpningsanvisningar ICT Mall för Tillämpningsanvisningar Mall för tillämpningsanvisningar Version: 080903, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (45) FÖRORD Den

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Användarmanual icad Arkiv

Användarmanual icad Arkiv Användarmanual icad Arkiv Ett webbaserat ritningsarkiv från Astacus Användarmanual för icad Arkiv Ver 1.2 1 Förutsättningar: icad är ett digitalt ritningsarkiv som hanteras via ett webbgränssnitt. Ritningsarkivet

Läs mer