HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN CAD-MANUAL KRAVSPECIFIKATION CAD

2 Version Datum/Rev Rev avser Upprättad av Kap 6.7 uppdaterat punkt 9 Ida Hallberg Uppdaterat kapitel numrering. Justerat ansvarig part tabell och lagt till bild på komplett mappstruktur 06 Projektering. Justerat felaktig namngivning på modellblock. Kap 2 allmänna direktiv har uppdaterats med anvisning till mappar för mallar. Kap 6.5 ritinfo_a1 block bild uppdaterad. Ida Hallberg Innehållskoder för el s 35 tillkommit Ida Hallberg Ida Hallberg Sida 2 av 42

3 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH INLEDNING Helsingborg fastighetsförvaltningen Syfte Referenser Konventioner Nyttjanderätt och äganderätt CAD-ORGANISATION Ansvarsområden Informationssamordnare CAD-ansvarig hos varje projektör skall ansvara för följande uppgifter: Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningsadministration FÖRUTSÄTTNINGAR Säkerhet Format Definitioner format Program och Applikationer Webbläsare CAD program/applikationer Ordbehandling, Kalkyl och Databasprogram HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGENS PROJEKTPORTAL DROPS Allmänt Kommunikation Projektportalen - DROPS Filutbyte Gemensam mappstruktur CAD-Upload - för uppladdning av ritningar och CAD-filer Handlingstyper Publicerade handlingar Samlingsdokument handlingshistorik Flöde av handlingar i Projektnätverket Beställningsrutiner för utskrifter PROJEKTERING GEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR Projektanpassad CAD- manual Befintliga Arkivhandlingar Informationssamordnares uppdrag vid uppstart av nytt projekt Ansvarig part Plannumrering Modellfil Koordinatsystem Krav på objekt Sida 3 av 42

4 5.7 Komplementfil Ritningsindelning Konnektionslinjer Stom-/modulnät: P--00M Skalstock Ritram, P-00_R00A Orienteringsfigur Revidering och PM hantering PROJEKTERING AUTOCAD Struktur i AutoCAD Externa referenser, XREF AutoCAD - Ritningsdefinitionsfil AutoCAD -Komplementfiler AutoCAD Ritningsindelning Konnektionslinjer Ritram P-00_R00A1 och attributblock till ritram ritinfo_a1.dwg AutoCAD Revideringsblock revinfo_01.dwg AutoCAD - Modellblock AutoCAD - Lagerhantering AutoCAD - Linjer AutoCAD - Texter PROJEKTERING - REVIT Struktur i Revit Revit Mallfil med ritningsdefinitioner och ritningsindelning Shared parameter fil Ritram och ritramsattributblock P-00_R00A1.rfa Modellfiler Revit - Revideringstext Revit - Objekt Revit - Linjer Revit Texter NAMNGIVNINGS KONVENTIONER Modellfilens namn Ritningsdefinitionsfilens och ritningens filnamn Komplementfilens namn Textdokument Namnkonventioner SAMGRANSKNING, FUNKTIONSKONTROLLER PROJEKTAVSLUT Leverans av handlingar vid projektavslut Definition av leverans Leveransspecifikation Leverans relationshandlingar Leverans av förvaltningsritningar Leverans av förvaltningsdokument Drift- och underhållsdokumentation Sida 4 av 42

5 10.5 Arkivhandlingar BAKGRUND OCH INLEDNING 1.1 Helsingborg fastighetsförvaltningen Helsingborg fastighetsförvaltningens övergripande mål är att förse staden med ändamålsenliga lokaler för att på bästa sätt kunna bedriva verksamheten. De allra flesta fastigheterna hyrs ut till andra förvaltningar där kommunal verksamhet bedrivs exempelvis skola och omsorg men även kontorslokaler. 1.2 Syfte För att effektivisera informationshanteringen i förvaltning och projektarbete tydliggörs nedan Helsingborg fastighetsförvaltningens arbetssätt. Syftet med anvisningen är att skapa ett likriktat arbetssätt för Helsingborg fastighetsförvaltningens organisation och dess konsulter. Projektportalen och den information som samlas där kommer att underlätta i projekteringsskede och förvaltningsskede eftersom alla ändringar och all nytillkommen information på ett enkelt sätt blir spårbar och tydligt sökbar. Dokumentation framtagen under projektskede med information/ metadata kopplat till handlingarna kommer effektivisera CADprojekteringen och underlätta förvaltningsarbetet. 1.3 Referenser Projekteringsanvisningar CAD bygger på vedertagna rutiner inom byggbranschen samt inarbetning av nytänkande i gällande standarder. Där annat inte anges gäller Svensk Standard med tillämpning enligt senaste gällande version av nedan angivna standarder. Det åligger Helsingborg fastighetsförvaltningens konsulter att ha kännedom om de senaste uppdateringarna i SIS. - SS ISO 13567/BSAB 96 SB 11 - SS Byggritningar - Bygghandlingar 90 (BH90) del 8, utgåva Konventioner För dessa anvisningar gäller följande konventioner: Begreppet skall användas för att uttrycka ett villkor som är bindande mellan två eller flera parter. Detta innebär att skall-krav är obligatoriska och ska tillämpas. I det fall avvikelse sker från skall-kraven ska denna avvikelse vara av extraordinär natur och skriftligen godkännas av beställaren. Avvikelser dokumenteras enligt Projektanpassad CAD-manual. Begreppet bör används för att uttrycka en stark rekommendation om annan möjlighet väljs. Det ska dock finnas klara skäl för att inte följa rekommendationen. Avvikelse dokumenteras i projektets Projektanpassad CAD-manual och skall vara godkänd av KFA. Sida 5 av 42

6 1.5 Nyttjanderätt och äganderätt Helsingborg fastighetsförvaltningen har fullständig nyttjanderätt till samtliga handlingar och underlag som tas fram i uppdraget. Med ändring av ABK 09, kap. 7 8, har Helsingborg fastighetsförvaltningen fullständig äganderätt till samtliga handlingar och demonstrationsmaterial samt rättighet att använda de filer som tagits fram i uppdraget. För originalhandlingar samt övriga använda handlingar framställda med hjälp av datorstöd, tillämpas äganderätten både på utskrivna kopior och skapade filer. Helsingborg fastighetsförvaltningen har ingen skyldighet att för framtida uppdrag anlita den som skapat i uppdraget använda handlingar, som har sin följd av eller härstammar från uppdraget. Vid förändring av uppdragsresultatets handlingar ska den ursprungliga konsulten namnges. Sida 6 av 42

7 2 CAD-ORGANISATION Nedan följer en sammanfattning av gällande CAD-direktiv och ansvarsområden. För mer detaljerad beskrivning, läs respektive del i denna anvisning. För att uppfylla gällande CAD-direktiv på bästa sätt skall program som är kompatibla med Helsingborg fastighetsförvaltningen projektnätverks tilläggsprogram CAD-upload användas. Det beslutas av Informationssamordnare i varje enskilt projekt vilka program som ska användas. CAD-organisationen består av: Informationssamordnare för projektet. CAD-ansvarig hos respektive projektör. Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningstekniska förvaltning. Allmänna direktiv: Projektnätverk på Helsingborg fastighetsförvaltningens webbplats ska användas för samtliga leveranser samt utbyte av underlag. CAD-upload ska användas vid leveranser av CAD-filer och ritningar. Nybyggnationer och större ombyggnader projekteras objektorienterat i 3D, beslutas av Informationssamordnaren. Vid avslut levereras allt digitalt material enligt dessa anvisningar. Kontroll och sammanställning utförs av Informationssamordnare. Vid totalentreprenad övertar entreprenören ansvaret för av beställaren utsedd informationssamordnare. CAD-mallar, CAD-manual och Projektprofil finns i mapp: 00 Gemensamt/01 Förutsättningar/07 CAD- och BIM-samordning. Projektanpassade mallar finns i mapp: 06 Projektering/Handlingar och textdokument/p 2.1 Ansvarsområden Informationssamordnare Informationssamordnare, likaså BIM-samordnare i BIM-projekt, utses av Helsingborg fastighetsförvaltningen. Informationssamordnare leder och samordnar projektets CAD-arbete och skall utses för projektet vid projektstart. Informationssamordnaren skapar alla projektgemensamma CAD-filer samt ritningsmallar. Projektanpassad CAD-manual, en projektspecifik bilaga till denna handling, tas fram av informationssamordnare, med all information gällande det specifika projektet. Paketering vid skeden/utskick sker med Samlingsdokument på Projektnätverket av Informationssamordnaren. Sida 7 av 42

8 2.1.2 CAD-ansvarig hos varje projektör skall ansvara för följande uppgifter: Kontrollera att den egna organisationen använder Helsingborg fastighetsförvaltningens projektnätverk. Kontrollera att Helsingborg fastighetsförvaltningens CAD-manual, detta dokument, samt Projektanpassad CAD-manual följs. Under pågående projektering ska varje konsults CAD-ansvarig se till att erforderliga säkerhetskopior och antiviruskontroller utförs. Leverans av digitala handlingar följer krav från Helsingborg fastighetsförvaltningens och är kvalitetskontrollerade avseende CAD. Vara aktivt deltagare i projektet. Medverka vid CAD-samordningsmöten. Projektörer får tillgång till mallfiler och ritningsdefinitionsmallar från informationssamordnaren. CAD-filer och Ritningar ska laddas upp med verktyget CAD Upload. Ritningar, PDF, skall laddas upp på samma gång med tillhörande cad-filer vid projektering. Gemensam mappstruktur ska användas för att uppladdningen till Helsingborg fastighetsförvaltningens Projektnätverket ska fungera och finns att hämta som zip-fil detta ansvarar Cad-ansvarig för. Struktur med Externa Referenser, XREF och namngivning av attributblocken och ritramsfamilj, ska ske enligt följande anvisningar annars fungerar inte uppladdningen till projektnätverket: Ritramsfamilj ska heta P-00_R00A1.rfa eller P-00_R00A1.dwg Ritningsdefinitioner A1 ska innehålla ritninfo_a1.dwg, med textattribut. Blocket skall fyllas i med metadata/information om ritningen. Modellfiler ska innehålla block modellblock.dwg, med textattribut. Blocket skall fyllas i med metadata/information om modellen. Vid revideringar skall blocket revinfo_a1.dwg användas. Externa Referenser ska vara kopplade med overlay, och med relativa sökvägar Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningsadministration Är sakkunnig gällande ritningshantering inom fastighetsförvaltningen. Ansvarar ihop med Informationssamordnaren för utvärdering av befintligt CAD-upplägg inför projektstart. Är ansvarig för arkivering av dokumentation vid projektavslut. Ansvarar ihop med Informationssamordnaren för stickprovskontroller på samtlig dokumentation inför projektavslut. Sida 8 av 42

9 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 3.1 Säkerhet Under pågående projektering ska varje konsults CAD-ansvarig se till att antiviruskontroller utförs och säkerhetskopior skapas i erforderlig omfattning samt vid varje utskick då det åligger varje konsult att kunna rätta eventuella fel på leveransen från gällande underlag. 3.2 Format Samtliga dokument som tas fram i ett projekt ska laddas upp till Helsingborg fastighetsförvaltningens projektnätverk. Handlingar som kan komma att behöva bearbetas i fastighetens förvaltning skall sparas i arbetsformat, exempel på arbetsformat är.doc,.xls,.dwg,.rvt. För icke redigerbara filer skall PDF/A användas som publiceringsformat. PDF/A är ett arkivbeständigt format och kräver att standardinställning i pdf-skrivarens utskriftsinställningar justeras. Ritningar skall skrivas ut i liggande format. Direkt läsbara på skärm utan vridning. Det är en standardinställning i utskriftsinställningarna. Konsulten ansvarar och kontrollerar skalenligheten. Samtliga leveranser i samband med avslut av projektet såsom, relations-, förvaltningshandlingar samt teknisk dokumentation skall ske i för PDF/A (600 dpi) för ritningar och övriga handlingar. Foto levereras i jpg format. Arbetsformat följer de programvaror och arbetsformat som använts i projektet Definitioner format Arbetsformat: Filformat som används vid redigering av filer och underlag, knutna till en bestämd programvara. ANM. Exempel på programvaror: AutoCAD, MS Word, Adobe InDesign. För långsiktig åtkomst och konverterbarhet är det en fördel att använda filformat för grundprogrammen och undvika varianter som kräver särskilda applikationer. Publiceringsformat: Neutralt filformat, oberoende av programvara som används för redigering, avsett att ge enhetlig presentation på bildskärm och vid utskrift. ANM. Publiceringsformat kan skydda mot oavsiktlig redigering, dokumentet kan lösenordsskyddas och förses med elektronisk signatur för att verifiera att det överensstämmer med originalet. Exempel på publiceringsformat: pdf/a. Sida 9 av 42

10 3.3 Program och Applikationer Webbläsare Internet Explorer ska användas för att uppladdningen till projektnätverket ska fungera. Version 8 eller nyare. För IE 8 och 9 stöds endast 32-bitars version CAD program/applikationer Programvaror ska komma från stabila och stora leverantörer. Program som är kompatibla med Helsingborg fastighetsförvaltningen projektnätverks tilläggsprogram CAD-upload skall användas och projektering skall vara objekorienterad av arkitekt, konstruktör, brandkonsult, elprojektör, ventilationsprojektör, rörprojektör och markprojektör. Övriga discipliners programvara beslutas i samråd med Informationssamordnaren. Det beslutas av Informationssamordnare i varje enskilt projekt vilka program som ska användas. CAD Upload är kompatibel med AutoCAD och Revit. Versioner 2014, format 2013, alternativt nyare programvaror skall användas. Det gällande utbytesformatet beslutas av Informationssamordnare i varje enskilt projekt vilket program eller version som ska användas. Valet av programvara dokumenteras i projektets Projektanpassade CAD-manual. I projekt med befintligt underlag gäller dessutom: Samma programvara och applikation, per tekniskt system, ska användas för hela fastigheten, inte bara berörd byggnadsdel i projektet. Därför ska hänsyn tas till vilken programvara, filformat och applikation som använts till befintligt CAD-material. Om t.ex. dwg, med AutoCAD, har använts sedan tidigare, ska detta användas i pågående och kommande projekt. Det gäller även t.ex. applikationer som MagiCAD, och dess projektfiler med produkter. Befintliga projektfiler från applikationer ska användas om det finns sådana och får ej ersättas av egna. Exempel på projektfiler är MagiCADs EPJ-, LIN- och QPD-filer för installationskonsulter. Om en fastighet är ritad med objektorienterad CAD så skall även alla förändringar ske objektorienterat. Med objektorienterad menas att objekt är intelligenta, dvs att en vägg är ett väggobjekt, och inte linjer eller solider Ordbehandling, Kalkyl och Databasprogram Microsoft Office bör användas eller program som är fullt kompatibelt med Microsoft Office. De program och applikationer som används i projektet dokumenteras i Projektanpassad CAD-manual. Sida 10 av 42

11 4 Helsingborg fastighetsförvaltningens projektportal DROPS 4.1 Allmänt Helsingborg fastighetsförvaltningens projektportal, DROPS, är ett stödsystem för digital hantering av förvaltningshandlingar. Det består av; Projektnätverket som hanterar dokumentation och utbyte av information för alla projekt, Arkiv vilket innehåller samtliga relationshandlingar, förvaltningsdokument och förvaltningsritningar. Respektive part som använder DROPS ansvarar för det innehåll som laddas upp och att detta är förenligt med svensk lag. Projektledaren beställer inloggningsuppgifter för respektive projektdeltagare. Varje morgon får varje projektdeltagare ett automatiskt e-postmeddelande från DROPs där de senaste händelserna under dygnet visas Kommunikation Projektrelaterad support sker i första hand via projektets Informationssamordnare. Om inte detta är möjligt, kontakta Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningsadministration: Camilla Ridell Kathrine Ekelund Ritningstekniker Systemansvarig Tfn: Tfn: Projektportalen - DROPS I projektnätverket hanteras dokumentation och utbyte av information för alla byggprojekt från projektidé fram till överlämning av förvaltningshandlingar till förvaltningsorganisationen. Alla som är involverade i ett Helsingborg fastighetsförvaltningen projekt t.ex. projektörer, entreprenörer och andra sakkunniga skall använda projektnätverket för informationsutbyte. Adress: Sida 11 av 42

12 4.3 Filutbyte Allt filutbyte i projektet skall ske genom projektnätverket. Filer som ritningar, modeller, arbetsmaterial, tidplaner, protokoll m.m. skall laddas upp till projektnätverket enligt tidplan eller vid annan överenskommen tid. OBS!!! Dokument måste ha samma filnamn genom hela projektet och vidare in i arkivet. Projektnätverket bygger på versionshantering, dvs. att filer lägger sig ovanpå varandra där alltid den senaste versionen syns. Byt aldrig filnamn och använd inte datum eller handlingstyp i filnamn, det läggs istället på som metadata på filerna. 4.4 Gemensam mappstruktur Helsingborg fastighetsförvaltningens mappstruktur i projektnätverket skall användas för att uppladdningen med CAD-Upload ska fungera. En zip-fil med hela strukturen för CADprojektering ska laddas hem från projektnätverket, detta ansvarar Cad-ansvarig hos respektive projektör för. Bilden ovan visar mappstrukturen för Arkitekten, varje projektörs disciplinmappar innehåller de fem undermapparna med samma namngivning. Sida 12 av 42

13 4.5 CAD-Upload - för uppladdning av ritningar och CAD-filer Uppladdning av CAD-filer och ritningar till projektnätverket skall ske med verktyget CAD Upload, som startas i projektnätverket under Webbplatsåtgärder/Ladda upp CAD-filer och ritningar. Verktyget utför bl.a. kontroller för att säkerställa att filerna följer Projekteringsanvisningar CAD. CAD Upload: Läser automatiskt in metadata ur ritningsdefinitionsfilens namnruta och modellfilens modellinfo-block till projektnätverket. Kontrollerar att filerna följer de regler som Helsingborg fastighetsförvaltningen definierat gällande o Externa referenser o Mappstruktur o Metadata Skapar relationer mellan de refererade filerna så att det går att öppna DWG-filer i projektnätverket och kunna se dem korrekt med alla externa referenser i viewern. Samt att alla handlingar som är i relation till den valda filen följer med vid nerladdning om valet inkludera externa referenser väljs. CAD-Upload uppdateras kontinuerligt och CAD-ansvarig hos respektive projektör ansvarar för att senaste gällande version används. För att projektörer skall kunna använda verktyget måste Active-X-kontroller och popupfönster tillåtas i webbläsaren. Installationspaket och anvisningar om inställningar för webbläsaren finns på Drops startsida. 4.6 Handlingstyper Handlingar skall märkas med något av följande skeden: Projektidé Förstudie Utredning Programhandling Bygglovshandling Granskningshandling FK Systemhandling GH Systemhandling Systemhandling FK Förfrågningsunderlag GH Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Bygghandling Relationshandling Förvaltningshandling Informationshandling Sida 13 av 42

14 FK förhandskopia GH granskningshandling FK och GH värden kan användas på systemhandling och förfrågningsunderlaget. Vid användning av dessa statusar skrivs datum för versionen in i ritningshuvudet. Endast dessa handlingstyper är fördefinierade som godkända värden i projektnätverket och kontrolleras vid uppladdningen av CAD-Upload. Inga handlingstyper utöver ovanstående accepteras. 4.7 Publicerade handlingar Godkännandehantering används för att publicera handlingar under länken Slutgodkända dokument på projektnätverket. Handlingar publiceras genom att handlingen slutgodkänns på projektnätverket efter uppladdning av respektive projektör och projektledare. Det är först när handlingen får publiceringsstatus Publicerad som den blir officiell i projektet och blir gällande för sin handlingstyp. Endast pdf-filer ska godkännas. Handlingar ska publiceras/godkännas när de ska vara officiella i projektet som t.ex. när de uppnått status förfrågningsunderlag, bygghandling eller vid revideringar. Arbetshandlingar, diskussionsunderlag som laddas upp på projektnätverket ska inte godkännas. Handlingar godkänns i två steg. 1. Egenkontrollerad och godkänd av projektör 2. Godkänd av Projektledaren För att låsa versioner i olika skeden och därmed få historiken sparad, som t.ex. Förfrågningsunderlag, Bygghandling, Relationshandling osv. ska handlingarna vara publicerade. Då kan handlingar paketeras i Samlingsdokument och historiken sparas, se nedan Samlingsdokument. 4.8 Samlingsdokument handlingshistorik Med samlingsdokument kan man paketera en samling dokument och ritningar. Syftet med att skapa samlingsdokument är att spara historiken för handlingarna. Om man väljer att göra detta med dokument låsta till för tidpunkten aktuell version, kan man i efterhand gå tillbaka och se aktuella handlingar för ett visst skede, t.ex. ett Förfrågningsunderlag eller ett PM. I samtliga projekt skall samlingsdokument skapas och det är Informationssamordnarens ansvar. 4.9 Flöde av handlingar i Projektnätverket En handlings livscykel i ett projekt: Sida 14 av 42

15 Bilden visar hur ett dokument A-FÖRTECKNING.pdf lever under ett projekt. Handlingens flöde: Laddas upp till Projektnätverket som version 0.1 Godkänns av projektören, behåller då version 0.1 men får en orange markering på kolumnen Godkännande. En avisering om att det finns dokument att slutgodkänna sänds till projektledaren vid nästa aviseringstillfälle. Slutgodkänns av projektledaren och blir därmed publiceras, version 1.0 Paketeras i ett samlingsdokument av Informationssamordnaren och finns att hämta via länken Samlingsdokument. En uppdaterad version av handlingen laddas upp av projektören som arbetsversion blir version 1.1, inget godkännande behövs. En ny uppdaterad version som ska bli officiell i projektet, då godkänner projektören handlingen som får version 1.2 och projektledaren får en avisering om att det finns handlingar att slutgodkänna. Projektledare slutgodkänner, versionen uppnår 2.0 Samlingsdokument skapas av Informationssamordnaren. Därefter uppdateras handlingen på nytt vid varje skede samt publiceras och paketeras i samlingsdokument på nytt. Kolumnen Version på portalen anger om det är ett slutgodkänt, publicerat, dokument eller om det är ett opublicerat dokument. När ett dokument är publicerat får det version x.0 (ex 1.0, 2.0 osv) vid nästa uppladdning får dokumentet version x.1 (ex 1.1, 1.2 osv). Det ska inte förväxlas med revidering utan är endast ett riktmärke på hur många gånger dokumentet har publicerats på portalen Beställningsrutiner för utskrifter För beställning av utskrifter från kopieringsbyrå som har avtal med Helsingborg fastighetsförvaltningen används funktionen som finns i projektnätverket. Sida 15 av 42

16 5 PROJEKTERING Gemensamma förutsättningar 5.1 Projektanpassad CAD- manual Vid projektstart skall Informationssamordnaren upprätta en Projektanpassad CAD-manual. Manualen skall redovisa projekt- och fastighetsinformation, CAD-ansvariga, programvaror och versioner samt eventuella beslutade avsteg från CAD-manual. Helsingborg fastighetsförvaltningen skall granska den Projektanpassade CAD-manualen med kommentarer till projektledaren och Informationssamordnaren. 5.2 Befintliga Arkivhandlingar Före projektering ska Informationssamordnare i samråd med Helsingborg fastighetsförvaltningen kontrollera eventuellt CAD- och ritningsunderlag i Arkivet, samt om bearbetning av underlag inför projektering behövs. T.ex. kan modeller sättas samman från delmodeller, eller en ny ritningsindelning behöva upprättas. Informationssamordnaren kontrollerar att inga andra projekt pågår i samma fastighet och samordnar i så fall de pågående projekten. All projektering bör utgå från befintliga CAD-modeller och CAD-upplägg. 5.3 Informationssamordnares uppdrag vid uppstart av nytt projekt Att publicera befintliga arkivhandlingar och underlag i sitt ursprungliga format på Projektnätverket. Att i samråd med Helsingborg fastighetsförvaltningen skapa, projektgemensamma komplementfiler som stom-/modulnät, ritytor/konnektionslinjer, projektanpassad ritningsram och namnruta, till mapp \Handlingar och textdokument\p\kompl samt P\modell. Att skapa ritningsdefinitionsmallar för planer, fasader och sektioner i huvudskalan/skalorna med komplementfiler, till mapp \ Handlingar och textdokument\p\ritdef samt P\modell Sida 16 av 42

17 5.4 Ansvarig part Ansvarig part beskriver vem som är ansvarig för filerna. A AK B BM BP BR BU C E EB EE EN ES EV EW EX F G H HG I K KA KP L M MI P PI PL R S SC SE SK SP V W Arkitekt Akustik Beställare Besiktningsman Bas-P Brand Bas-U Infomations- och CAD-samordning Elprojektör Entreprenör Bygg Entreprenör El Energi Entreprenör styr Entreprenör Vent Entreprenör VS Entreprenör övrigt Fukt Geotekniker Hiss och transportsystem Hyresgäst Inredningsarkitekt Byggnadskonstruktör Kvalitetsansvarig Prefab konstruktör Landskapsarkitekt Markprojektör Miljösamordnare Projektgemensamt Projekteringsledare Projektledare VA-projektör Styr- och övervakningsprojektör Klimatstyr Säkerhet Storkök Sprinkler Ventilationsprojektör Rörprojektör Sida 17 av 42

18 Följande mappar finns under 06 Projektering för följande ansvariga parter, observera att inte alla ansvarig part har en mapp. 5.5 Plannumrering Plan numreras med utgångspunkt från det plan som är längst ned, Plan 01. Planen ovanför ges nummer 02, 03, 04 osv. Plan 00 används för ett utrymme under plan 01, som t ex krypgrund, pålplan, eller rör under platta. Ett plan övergår i nästa plan i överytan på det bärande bjälklaget. Plannumrering Sida 18 av 42

19 5.6 Modellfil Samtliga modeller ska vara projekterade objektorienterade CAD-projektering med endast linjer får ej ske. Vid ombyggnation skall all projektering utgå från befintliga modellfiler om så finns från projektnätverkets Arkiv. Modellfiler ska kontinuerligt, enligt projektets CAD-manual, uppdateras i projektnätverket, som underlag till övriga projektörer och sammanställningsmodell. Modellfiler ska då vara städade med kommandot purge och audit samt vara rensade från objekt som inte är relevanta och som inte hör till byggnaden. Inför löpande leveranser finns det inget krav på att modellen ska vara komplett, utformningen av modellen sker i samverkan under projekteringen. Vid leverans i slutet av respektive skede ska en komplett modell levereras med förväntad detaljeringsgrad. Egenkontroll ska vara utförd och modellen ska vara kontrollerad så innehållet är korrekt och pålitligt. Eventuella dubbletter och/eller kollisioner av objekt ska vara åtgärdade. Modellfiler ska delas upp med en modellfil per byggnad och ansvarig part t.ex. A, K, E, V, W. Beroende på projektets storlek och komplexitet skall dessutom följande beaktas: Modellfil kan även delas upp per tekniskt system. Samgranskning och funktionskontroller Koordinatsystem Gemensamt koordinatsystem för hela fastigheten skall fastställas där objekt ritas i positiva koordinater. Situationsplan skall utgöras av kommunens digitala grundkarta i koordinatsystem SWEREF 99. I Helsingborg används koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH 2000 För arbete i modellfiler kan ett egen definierat koordinatsystem User Coordinate System, UCS, skapas. Viktigt är då att man levererar med World Coordinate System, WCS samt att UCS är inaktiverat vid leverans. Filer som lånas ut från Arkivet följer ibland olika indelningar. Informationssamordnare ska i samråd med Helsingborg fastighetsförvaltningen besluta om indelningen skall behållas eller om den skall ändras Krav på objekt Varje konsult ska projektera alla objekt i 3D förutom detaljer som skruvar, byglar och andra mindre delar. De tynger bara ned modellen och har inget värde för samgranskningen. Däremot kan information om objektet anges som metadata.. Var noga med att redovisa korrekt volym på objekt, som t ex yttermått. Måttgränsen för håltagning som ska redovisas i modellerna är 30 millimeter. Informationen som ska vara kopplad till objektet beror på vilket skede i projektet befinner sig i. Sida 19 av 42

20 5.7 Komplementfil Komplementfiler består av komplement till ritningsdefinitionsfilen/mallfilen som behövs för att skapa en komplett ritning, t.ex. ritningsram och namnruta. De kan vara gemensamma eller ansvarig parts egen framtagna. Komplementfiler ska placeras i mapp \kompl. Projektgemensamma komplementfiler ligger i mapp \Ritningar och textdokument\p\kompl och laddas upp av Informationssamordnaren. 5.8 Ritningsindelning Ritytor markerar den del i modellen som visas på en ritning och i ritningsdefinitionen. Ritningsindelning krävs för att dela in en modell i ritningar. Indelning skall följa SS EN-ISO Principskiss: Exemplet visar att del 123 är en del av 12 som är en del av 1 Informationssamordnaren ansvarar för att ta fram ritningsindelningen. Sida 20 av 42

21 5.8.1 Konnektionslinjer Konnektionslinjer markerar gränsen mellan två ritningar. Vid konnektionslinjen ska hänvisning till angränsande ritningsdel anges. Informationssamordnaren ansvarar för att ta fram konnektionslinjer i samband med ritningsindelningen Stom-/modulnät: P--00M Om inte befintligt stom- och/eller modulnät finns ska Arkitekten och/eller Konstruktören skapa ett stom- och/eller modulnät. Färdigt stom- och/eller modulnät överlämnas till Informationssamordnare för att implementeras i CAD-mallar. I AutoCAD kopplas filen som en extern referens till ritningsdefinition i modelspace. 5.9 Skalstock Skalstock ska finnas i ritramsfamiljen/varje ritningsdefinitionsfil och ger dig möjlighet att välja skala. Sida 21 av 42

22 5.10 Ritram, P-00_R00A1 Helsingborg fastighetsförvaltningens ritningsram skall användas. I ritramen ingår gemensamma delar i namnrutan. I Autocad är texter i namnrutan ett separat block, ritinfo_a1.dwg. I Revit är ritramsfamiljen ifylld med den projektgemensamma informationen samt innehåller parameterstyrd skraffering till ritningarna och orienteringsfiguren. Nedan finns en förklaring till de olika värdena som ska vara ifyllt, värde som kommer från Helsingborg Fastighetsförvaltningen, HF, är förifyllda i ritningsdefinitionsfilerna och återfinns även i Projektanpassad CAD-manual. 1. STATUS - Ritningens handlingstyp se kap 5.6 för godkända värden. 2. FASTIGHETSNAMN värde från HF 3. PROJEKTNAMN värde från HF 4. OBJEKTSNR - värde från HF 5. BYGGNAD - värde från HF 6. BYGGNADS-ID- värde från HF 7. UPPDRAGSNR - Projektörens uppdragsnummer 8. RITAD/KONST AV - signatur 9. HANDLÄGGARE - signatur 10. DATUM - format ÅÅÅÅ-MM-DD 11. ANSVARIG signatur 12. PROJEKTNR - värde från HF 13. SYSTEMBETECKNING - 5-siffrigt nummer kopplat till byggnaden med hänvisning till tex ventilation/värme/vattensystem 14. RAD 1 Hus ex. HUS 03, GARAGE 15. RAD 2 - Plan och del PLAN 3, ENTRÉPLAN, DEL 2.Ritningar som inte anger plan ange typ av ritning tex Uppställning dörrar 16. RAD 3: Beskrivning 17. RAD 4: Tekniskt system ex. KANALISATION 18 SKALA ange endast en skala för att uppladdning med Cad-upload ska fungera, tex,detaljritning där merparten redovisas i skala 1:20 19 RITNINGSNUMMER - automatiskt fält i dwg som är lika med filnamnet 20. REVIDERINGSBETECKNING -ska vara samma som senaste ev. revidering i blocket ovanför namnrutan 21. REVIDERINGSBETECKNING 22. REVIDERING AVSER Hänvisning till PMdokument eller beskrivning av ändring 23. REVIDERINGS DATUM format ÅÅÅÅ-MM-DD 24. SIGNATUR ansvarig för revidering ÖVRIGA DOLDA FÄLT Plan - två tecken, se tabell nästa sida * Ansvarig part - max två tecken t.ex. A, BR, W Sida 22 av 42

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Stockholms Hamnar 2015-08-12 RADMILA PARADZIK, SPARAT 2015-08-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Allmänt... 6 2.1 IT Organisation... 6 2.2

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

ArchiCAD DWG-guide 1

ArchiCAD DWG-guide 1 ArchiCAD DWG-guide 1 0. KUNSKAPSREKOMMENDATION...4 0.1 KUNSKAPSREKOMMENDATIONER...4 0.2 KUNSKAPSNIVÅER FÖR DWG-GUIDEN...4 1. INLEDNING...5 1.1 ALLMÄNT OM DWG SOM STANDARDFORMAT FÖR 2D-RITNINGAR...5 1.2

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2010 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Anvisningar från tekniska förvaltningen

Anvisningar från tekniska förvaltningen Anvisningar från tekniska förvaltningen Sidan 2 av 30 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING, 1. GENERELLA ANVISNING 5 1.1. OMFATTNING 5 1.1.1. UNDERLAG FÖR PROJEKTERING 5 1.1.2. SEKRETESSBELAGDA HANDLINGAR 5 1.1.3.

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur EXAMENSARBETE VDC i husbyggnadsprojekt Matilda Liljemark Mattsson 2014 Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad naturresurser FÖRORD Examensarbetet

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

Projekthandlingar Lokaler ProjLok

Projekthandlingar Lokaler ProjLok Projekthandlingar Lokaler ProjLok - arbetsmoment - handlingars innehåll Dat 99-02-16 Handbok 1999:2 Projekthandlingar Lokaler, (ProjLok) Innehållsförteckning Sid nr: I respektive kapitels inledning finns

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000 Handbok BVH 584.41 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-09-01 58 Diarienummer B03-2079/IT10 4 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare CB BBM, Jens Gustavsson 0243-44 64 77 Ersätter

Läs mer

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-20 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital lösning för Lunds skolor och förskolor KS2014/0297 Symbolförklaring:

Läs mer

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling...

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... Handledning Innehåll Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... 4 2 Programmets uppbyggnad... 5 2.1 Programöversikt...

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer