Datum Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset KALMAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR"

Transkript

1 Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation och framställningsmall för Projektsammanfattning/CAD-manual Datum Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter Stab och byggenheten Hus 04, Länssjukhuset KALMAR Tel Fax Stab och byggenheten Västerviks sjukhus VÄSTERVIK Besök: Hus 06 Tel Fax Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset KALMAR Tel Fax Driftenhet Västervik/Oskarshamn Västerviks sjukhus VÄSTERVIK Besök: Hus 04 Tel Fax Oskarshamns sjukhus Box OSKARSHAMN Besök: Hus 06 Tel Fax Sidan 1 av 28

2 1. INLEDNING NYTTJANDERÄTT OCH ÄGANDERÄTT ORGANISATION Projektets information Projektets organisation Beställaren/Konsultgruppen CAD-samordning CAD-samordningsmöte vid projektstart/ upprättande av Projektsammanfattning/CAD-manual CAD-samordnaren CAD-ansvarig SÄKERHET Konsulters egna säkerhetsåtgärder INFORMATIONSUTBYTE Kommunikation Utbyte av modellfiler Utbyte av icke grafiskinformation Ansvar Tidplan för projektet PROGRAM OCH FILFORMAT Allmänt Krav på program, programversioner och filformat Krav på program, programversioner HANTERING AV DATAFILER Dokumentstruktur för CAD-filer på egen dator eller server Regler för namngivning av filer Beteckningen disciplin Projektörshandling Byggdelar enligt egen anpassning till BSAB 96, AMA och PTS BSAB-kod Sammansatt BSAB-kod Grund BSAB-kod Bärverk BSAB-kod Anläggning BSAB-kod Rumsbildande byggdelar, huskompletteringar, ytskikt och rumskompletteringar BSAB-kod Va-, VVS-, Kyl- och processmediesystem BSAB-kod El- och telesystem BSAB-kod Transportsystem m.m BSAB-kod Styr- och övervakningssystem BSAB-kod Övriga byggdelar och installationssystem Sidan 2 av 28

3 7.23 Delprojekt i fastighet (Skilda entreprenader på samma plan, hyresgästanpassning) Filens innehåll Planindelning Namngivning av modellfiler Namngivning av ritningsmall med layoutmallar Ritningsmallens innehåll Namngivning av mallar för layouter/ flikar Namngivning av layouter/ ritningsnummer, registerkod Namngivning av komplementfiler Generella komplementfiler/mallar Projektspecifika gemensamma komplementfiler Projektörsspecifika komplementfiler i projekt Namngivning av handlingar som ej är ritningar Beskrivningar Driftinstruktioner Mötesdokument Övriga dokument Handlings- och filförteckning, DWG-filer Ritningsförteckning GRUNDLÄGGANDE PROJEKTERINGSPRINCIPER Information på modeller, ritningar och komplementfiler Märkning av modellritning Namnruta Ritningsram med kompletterande information Komplementfiler - projektgemensamma Måttsättning Precision Lägesbeteckningar Koordinatsättning Projektkoordinater Ritningskoordinater Textning Text i modellen Text i layouter Rumsbeteckningar Symboler Symboler - konstruktion Symboler - schema Detaljering Lagerindelning Lagerstandard...23 Sidan 3 av 28

4 8.72 Lagerfil Referensfiler Referenser/ insättningspunkt modellfiler Referenser - rasterfiler SAMGRANSKNING ÄNDRINGAR Ändringar - från projektstart till status relationshandling UTSKRIFT KVALITETSSÄKRING Kvalitetssäkring av CAD-filer INLÄMNING AV RELATIONSHANDLINGAR Arkivering i Projektarkivet Arkivering i Fastighetsarkivet LEVERANS Relationshandlingar, omfattning Vid felaktiga/ ej kompletta relationshandlingar GENERELL CAD-TERMINOLOGI/ ORDLISTA Objekt Modell och ritning Modellfil, ritningsdefinitionsfil, layout, lagerfil, ritningsinformationsfil, komplementfil, ritningsfil, plottfil, ritning Sidan 4 av 28

5 1. INLEDNING Detta dokument beskriver de övergripande regler som gäller för hantering och uppbyggnad av digitala dokument som skall arkiveras och nyttjas av Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter (i fortsättningen LTF). Dokumentets syfte är att redovisa de krav som ställs på CAD och annan digital information vid inleverans. Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation tillämpas på Projektsammanfattning/CAD-manual som upprättas vid CAD-samordningsmöte nr. 1. Bilaga 1 är en mall till dagordning vid CADsamordningsmöte nr. 1 i projektet. Dessa dokument tillsammans med övriga bilagor och mallar gäller för all digital information som överlämnas under projekteringen och efter avslutat projekt. 2. NYTTJANDERÄTT OCH ÄGANDERÄTT ABK-09 7 gäller med följande lydelser av 7.1 och Beställaren har rätt att använda resultatet av uppdraget för avtalat ändamål. Beställaren har dessutom full nyttjanderätt till samtliga handlingar och datafiler samt rättighet att använda resultatet för andra projekt beträffande framtagna principer, typlösningar, detaljlösningar etc. utan att särskild ersättning utgår till konsulten. På motsvarande sätt får konsulten rätt att använda resultatet för andra projekt utan att ersätta LTF. I de fall resultatet av uppdraget är skyddat enligt upphovsrättslagen, mönsterskyddslagen eller annan dylik lagstiftning fodras medgivande av konsulten för nyttjande utöver avtalat ändamål. Konsulten får inte överlåta de ekonomiska befogenheter hörande till ovannämnda lagstiftning till någon annan än LTF. Konsulten ansvarar gentemot LTF för att företaget har rätt att disponera över de ekonomiska befogenheter som är knutna till verket. LTF får, utan hinder av vad som ovan sagts i denna paragraf och utan att utge ersättning, för eget bruk nyttja resultatet såväl under uppdraget som efter uppdraget för de objekt vilket det är avsett för. 7.8 Beställaren har äganderätten till originalhandlingarna liksom de datafiler och elektroniska konfigurationer som handlingarna framställts ur. Konsulten skall arkivera kopieringsbara kopior under minst 10 år från det uppdraget slutförts. Konsulten skall arkivera de datafiler och elektroniska konfigurationer ur vilka handlingar har framställts under 5 år från det uppdraget slutförts och i den form de upprättats. 3. ORGANISATION 3.1 Projektets information Projektbenämning: Registerkod: Sidan 5 av 28

6 3.2 Projektets organisation Bet Teknikområde/ansvarig part B Beställare A Arkitekt C CAD-samordnare E El-projektör F Brand Risk H Hissprojektör I Inredningsarkitekt K Byggkonstruktör L Landskapsarkitekt M Markprojektör N Storköksprojektör R VA-projektör S Styr- och övervakning V V-projektör W VS-projektör X Övrig 3.21 Beställaren/Konsultgruppen Adresslista upprättas för Projektsammanfattning/CAD-manual. Anpassas för resp. projekt. Bet Beställare Ombud Projektledare Funktionsplanerare Cad-ansvarig B Landstinget i Kalmar län Landstingsfastigheter Box KALMAR Tel Fax Förnamn Efternamn Tel E-post. Bet Driftområde Driftområdesansvarig Driftansvarig El/hiss Driftansvarig Styr/övervakn Driftansvarig VVS Driftansvarig Brand - Risk B Landstinget i Kalmar län Landstingsfastigheter Box KALMAR Tel Fax Förnamn Efternamn Tel E-post. Bet Konsult Ombud Uppdragsledare Sakkunnig utredare Handläggare Cad-ansvarig Kvalitetsansvarig Miljöansvarig Ingenjörer A Konsultnamn Adress Förnamn Efternamn C E F H I K L M N R S V W X Tel Fax Tel E-post. 3.3 CAD-samordning Alla deltagare i projektet skall samordna sitt projekteringsarbete. Till varje projekt skall utses en CAD-samordnare samt en CAD-ansvarig från respektive disciplin som deltar i projekteringen. CAD-ansvarig hos LTF ansvarar för den slutliga granskningen av.dwg-filer innan arkivering. Granskning skall även göras löpande under projektets gång genom stickprov. Alla handlingar kontrolleras vid slutleverans. LTF utser CAD-samordnaren för varje projekt och denne skall se till att CAD-ansvariga inom alla discipliner tillämpar CAD-manualen för projektet samt ansvarar för granskning av dwg-filer under samtliga skeden och utskick. CAD-samordnaren skall leda och samordna CAD-arbete i samförstånd med CAD-ansvarig hos LTF. Sidan 6 av 28

7 CAD-samordnaren skall vara en fristående sakkunnig som inte är involverad i projektet på något annat sätt. Undantag kan vara en självständig mindre roll i projektet eller mindre projekt. För CAD-samordnaren gäller: - dokumenterad kunskap i AutoCAD med applikationer och andra programvaror som krävs enligt detta dokument. - referenser från liknande uppdrag 3.4 CAD-samordningsmöte vid projektstart/ upprättande av Projektsammanfattning/CAD-manual Beställaren kallar till CAD-samordningsmöte nr. 1 vid projektstart. Beställarens CAD-ansvarige skall vara närvarande. Projektsammanfattning/CAD-manual för projektet upprättas utifrån dessa riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation. Följande punkter skall alltid finnas på agendan: ansvariga personer och organisation dessa riktlinjer inklusive LTFs mallar projektpool på Internet program, programversioner för ritningar och dokument m m program för backup och datavirusskydd detaljeringsgrad på - information i POINT / ADT objekt - 3D redovisning plottning, behov av.pdf filer o dyl. CAD-samordnaren och LTF i samråd med projektgruppen fattar beslut om leveransintervall godkännande av - ritningsförteckning över bygg och relationshandlingar - handlingsförteckning över bygg och relationshandlingar - modelluppdelning - ritningslayouter - nomenklatur för namngivning av CAD-filer - samgranskning Alla avsteg från Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation.skall vara godkända av LTF och dokumenterade i mötesprotokollet - Projektsammanfattning/ CAD-manual. CAD-samordnaren sammankallar till CAD-samordningsmöten i erforderlig omfattning. 3.5 CAD-samordnaren ansvarar för: kvalitet på all digital information framtagen för respektive projekt vid leveranser: löpande översyn av projektdeltagarnas egna kontroller att de är genomförda enligt gällande standard och detta dokument att definiera nödvändiga layouter för projektet i skala 1:200, 1:100 och 1:50, - omfattning beslutas i varje enskilt projekt att kalla till CAD-samordningsmöten och upprätta mötesprotokoll samt föra in protokollet till projektpoolen Vid överlämnandet ansvarar för att: sammanställningsritningar (om de är avtalade) innehållande samtliga installationer är överlämnade projektspecifika bilagor till CAD-manualen finns med samtliga protokoll från CAD-samordningsmöten finns med kvalitetskontrollera alla handlingar i enighet med CAD-manualen utfärda undertecknat dokument om genomförd kvalitetskontroll anmäla till LTFs CAD-ansvarige när alla relationshandlingar är levererade Sidan 7 av 28

8 3.6 CAD-ansvarig för varje disciplin skall utses från respektive projektör och godkännas av LTF. Ansvarar för att handlingarna uppfyller denna kravspecifikation. CAD-ansvarig har ansvar för att detta dokument följs inom den egna organisationen genomförande av kvalitetskontroller på egen digital information framtagande av handlingar för samgranskning att lämplig backup utförs att lämplig skydd / kontroll mot datavirus genomförs att avtalad leveransintervall följs deltagande i CAD-samordningsmöten Vid överlämnandet ansvarar för att: samtliga digitala dokument angivna i leveransplanen i CAD-samordningsmöte nr. 1 är levererade all dokumentation om eventuella avvikelser som gjordes från CAD-manualen är bifogade på lämpligt sätt kontrollera att alla överlämnade digitala handlingar är gjorda i enighet med CAD-manualen utfärda undertecknat dokument om genomförd kvalitetskontroll meddela CAD-samordnaren när relationshandlingar är levererade 4. SÄKERHET 4.1 Konsulters egna säkerhetsåtgärder Säkerhetskopiering av data på server skall utföras minst en gång per dygn. Antivirus program skall användas hos inblandade i uppdraget, uppdateras minst en gång/vecka och allt som skickas/distribueras inom projektet skall virustestas. För att erhålla rätt nivå på behörigsäkerhet till projektpool skall - inloggning ske medelst användaridentitet och lösenord - varje konsult ansvara för egen säkerhetskopiering (backup) av producerad handling. 5. INFORMATIONSUTBYTE 5.1 Kommunikation Informationsutbyte/datakommunikation sker via Internet, med e-post eller en projektpool. E-post används ej för utbyte, leverans eller hämtning av ritningar. Undantag måste beviljas av LTF. Senaste gällande filer skall alltid finnas tillgänglig under respektive teknikområde på angiven projektpool. Konsulterna ansvarar för att detta utförs. Tidpunkter för publicering av senaste version av underlag enligt projektets tidplan. Generellt gäller principen att dwg-fil även registreras som pdf till projektpool. Plt skall normalt endast skapas för gällande ritningar som skall kopieras för utskick/arkivering. Instruktion för användandet (hämta och lämna) skall finnas tillgängliga på angiven projektpool. 5.2 Utbyte av modellfiler Informationsutbyte sker i regel via projektpool, på CD som undantag. Tidpunkter för utbyte regleras i tidplanen. 5.3 Utbyte av icke grafiskinformation Informationsutbyte sker via projektpool, CD eller e-post. Tidpunkter för utbyte regleras i tidplanen. 5.4 Ansvar Filer som skall skickas för utskrift till extern kopieringsfirma skall kontrolleras av varje enskild konsult. Kontrollera: - Handlingens utskriftsskala överensstämmer med skala angivet i namnrutan. - Utskriftsformat Sidan 8 av 28

9 - Färger och pennbreddsinställning enligt Projektsammanfattning/CAD-manual. - Ritningens innehåll överensstämmer med det som angivits i namnrutan. Ritningstyp, plan och del. Denna kontroll skall utföras för att säkerställa kvaliteten på utskrivna ritningar. Endast plottfiler i första hand PLT -får skickas. På samtliga handlingar skall det klart och tydligt framgå vem som ansvarar för handlingen. Informationsmottagaren ansvarar för att korrekt underlag används för eget arbete. 5.5 Tidplan för projektet Tidplan för projektet upprättas av CAD-samordnaren och bifogas Projektsammanfattningen. 6. PROGRAM OCH FILFORMAT 6.1 Allmänt Kraven på program, programversioner och filformat, i detta kapitel gäller filer levererade till projektpool eller slutleverans på CD. 6.2 Krav på program, programversioner och filformat 6.21 Krav på program, programversioner Typ av program CAD Programversioner AutoCAD AutoCAD MEP AutoCAD ADT/Architecture AutoCAD LT Applikationer AutoCAD Point 5 LT Point Light Bygg Point Light El AutoVVS AutoARK AutoEL MagiCAD Rasterredigering Ordbehandling, kalkyl, komprimering m m Internet browser E-post CAD Raster PRO MSOffice WinZip/ ZipCentral Adobe Professional Valfri Valfri Ovanstående program i olika programversioner förekommer i tidigare upprättade handlingar vilka skall kunna vidareanvändas. Ny projektering utgår i princip från vid tidpunkten gällande program och programversion med rimlig hänsyn till ev. befintlig dokumentation. Beslut om program/version fattas vid varje projekteringsuppstart när projektsammanfattning/cad-manual upprättas. Projektets programversion skall alltid bevaras hela projekteringstiden i erforderlig omfattning och i tillräckligt antal datorer/arbetsplatser. Versionsbyten eller uppgradering får ej ske under pågående projekt utan medgivande från LTF/ CAD-samordnaren samt utan konflikt med övriga konsulters arbete i projektet. Revit - databas, objektbaserad 3D-projektering har inte använts ännu (hösten 2011) men kommer troligen bli aktuellt i framtida projektering. Projektdeltagarna skall äga licens på alla programvaror som används för framställning av digital information i projektet. Sidan 9 av 28

10 7. HANTERING AV DATAFILER 7.1 Dokumentstruktur för CAD-filer på egen dator eller server Inom projektet skall projektstrukturen vara lika hos samtliga aktörer som skall hantera "levande" filer typ.dwg,.doc m fl. Struktur skall upprättas enligt bilden nedan. Tillhandahålles som zip-fil av LTF. Av praktiska skäl skapas en mapp, Dokument, som innehåller mappar för övriga dokument. Nedan redovisas LTFs krav på mappningsstruktur vid leverans. Den relativa sökvägen för Xref skall vara enlig denna mappning. (..\..\CAD_Ritning\Modell\Amodell\*.dwg). Gällande grundmappstruktur: Antalet mappar anpassas för respektive projekt. Raster skapas endast vid leverans av relationshandlingar. Vid leverans av relationshandlingar skall om beställaren så begär även ingå IFC-fil av alla objektmodeller. Sidan 10 av 28

11 7.2 Regler för namngivning av filer Benämning av handling (Filbenämning A-400P-010.DWG) skall utföras för att identifiera dokumentens härkomst och innehåll. Handlingar skall namnges enligt nedan redovisade beteckningar och koder. Denna del är redovisad med de vanligaste förekommande definitionerna. Endast tecken a-z, 0-9 samt - får användas i filnamnen. Avgränsare i filnamn skall vara bindestreck utan mellanslag. Åå, Ää samt Öö får ej användas i filnamnen. Alla filnamn för projektspecifika ritningar/ dokument skall inledas med registerkod, sex tecken, före beteckningen disciplin. Registerkoden indelas i kommunkod, fastighetskod och husnummer. Alternativt kan husnummer även vara kod för mark- (90) eller sammansatta handlingar- (00). Registerkoden, som används vid registrering/ arkivering meddelas av LTF för varje enskilt projekt Beteckningen disciplin Projektörshandling Kod Teknikområde A Arkitekt C CAD-samordnare E El-projektör F Brand Risk H Hissprojektör I Inredningsarkitekt K Byggkonstruktör L Landskapsarkitekt M Markprojektör N Storköksprojektör R VA-projektör S Styr och övervakning V V-projektör W VS-projektör X Övrig 7.22 Byggdelar enligt egen anpassning till BSAB 96, AMA och PTS BSAB-kod Sammansatt Kod Innehåll 010 Sammansatt BSAB-kod Grund Kod Innehåll 100 Undergrund, underbyggnad, skyddande lager i mark, grundkonstruktioner och stödkonstruktioner 110 Vakant 120 Vakant 130 Lager i mark för skydd av byggnadsverk 140 Vakant 150 Grundkonstruktioner 160 Vakant 170 Vakant 180 Vakant 190 Vakant Sidan 11 av 28

12 7.222 BSAB-kod Bärverk Kod Innehåll 200 Sammansatt bärverk 210 Vakant 220 Vakant 230 Vakant 240 Vakant 250 Vakant 260 Vakant 270 Bärverk i husstomme 280 Vakant 290 Vakant BSAB-kod Anläggning Kod Innehåll 300 Reserverat för anläggning 310 Vakant 320 Vakant 330 Vakant 340 Vakant 350 Vakant 360 Vakant 370 Vakant 380 Vakant 390 Vakant BSAB-kod Rumsbildande byggdelar, huskompletteringar, ytskikt och rumskompletteringar Kod Innehåll 400 Sammansatta rumsbildande byggdelar, huskompletteringar, ytskikt och rumskompletteringar 410 Klimatskiljande delar och kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag 420 Klimatskiljande delar och kompletteringar i yttervägg 430 Inre rumsbildande byggdelar 440 Invändiga ytskikt 450 Huskompletteringar 460 Rumskompletteringar 470 Vakant 480 Vakant 490 Övrigt BSAB-kod Va-, VVS-, Kyl- och processmediesystem Kod Innehåll 500 Sammansatt Va-, VVS-, Kyl- och processmediesystem 510 Vakant 520 Försörjningssystem för flytande eller gasformigt medium 521 Medicinsk gas 522 Formalin 523 Diesel 530 Avloppsvattensystem och pneumatiska avfallstransportsystem e.dyl. 531 Vattenrening 540 Brandsläckningssystem 550 Kylsystem 560 Värmesystem 570 Luftbehandlingssystem 580 Vakant 590 Vakant Sidan 12 av 28

13 7.226 BSAB-kod El- och telesystem Kod Innehåll 600 Sammansatt El- och telesystem 610 El- och telekanalisationssystem 620 Vakant 630 Elkraftsystem 631 Kraft 632 Belysning 640 Telesystem 641 Signalsystem 642 Passagesystem 643 Talkommunikation 644 Radio - TV 645 Tidgivelse 646 Brand 647 Data 648 Larm 649 Vakant 650 Vakant 660 System för spänningsutjämning och elektrisk separation 670 Vakant 680 Vakant 690 Vakant BSAB-kod Transportsystem m.m. Kod Innehåll 700 Sammansatt transportsystem 710 Hissystem 720 Vakant 730 Rulltrappssystem och rullrampssystem 740 Kransystem 750 Rörpostsystem 760 System med maskindriven port, grind, dörr m.m. 770 Vakant 780 Vakant 790 Vakant BSAB-kod Styr- och övervakningssystem Kod Innehåll 800 Sammansatt styr- och övervakningssystem 810 Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift 820 Styr- och övervakningssystem för processinstallationer 830 Vakant 840 Vakant 850 Vakant 860 Vakant 870 Vakant 880 Vakant 890 Vakant BSAB-kod Övriga byggdelar och installationssystem Kod Innehåll 900 Sammansatt övriga byggdelar och installationssystem 910 Gemensamma arbeten 920 Vakant 930 Vakant 940 Vakant 950 Vakant 960 Vakant 970 Vakant 980 Vakant 990 Vakant Sidan 13 av 28

14 7.23 Delprojekt i fastighet (Skilda entreprenader på samma plan, hyresgästanpassning). Kod Innehåll 0 Ingen delning. 1 Vakant 2 Vakant 3 Vakant 4 Vakant 5 Vakant 6 Vakant 7 Vakant 8 Vakant 9 Vakant 7.24 Filens innehåll Kod Innehåll A Armeringsplan D Detaljer F Fasader P Planer S Sektioner T Förteckningar U Uppställningar, elevationer V Volymer X Schema 7.25 Planindelning Kod Husets plan benämns enligt nedanstående tabell: Text i namnruta Sifferkod i och förteckning namngivning Plan 0 00 Plan 1 01 Plan 2 02 Plan 3 03 Plan 4 04 osv Namngivning av modellfiler Modellfiler skall benämnas enligt följande metod: Position Exempel A P Om modellfilen delas skall löpnummer användas, ej delad modell ges löpnummer 0. Handlingar som ej kan knytas till ett specifikt plan namnges med ett löpnummer i Pos Position Innehåll 1-6 Registerkod, indelas i: 1,2 Kommunkod 3,4 Fastighetskod 5,6 Husnummer (alt. mark eller sammansatt) 7 Beteckningen disciplin (A för Arkitekt, E för El-projektör osv.) se kap Bindestreck, kan användas för att hålla isär olika företag/uppdrag inom samma disciplin. Ersätts då med löpnummer 1, 2, 3 osv Tekniskt system/byggdel (enligt AMA, BSAB 96) se kap Filens innehåll (P Plan, F Fasader osv.) se kap Bindestreck (avskiljare) 14,15 Plan, se kap Del, löpnummer, vakant sätts till 0. Sidan 14 av 28

15 Enligt exemplet ovan blir det fullständiga modellfilnamnet: A-400P-020.dwg (Kalmar kommun, Kungsljuset 3, Hus 01, Arkitekt, Sammansatt byggdel, Planmodell, Hela plan 2). Alternativt exempel: V-570P-030.dwg (Västerviks kommun, Läkaren 9, Hus 02, Tekniskt system V-projektör, Luftbehandling, Hela plan 3). Modell för befintlig relationsritning ges tillägg -R, Modell för demonteringsritning ges tillägg D och temporär/tillfällig modell ges tillägg T. Filnamn för IFC-fil skall vara identiskt lika uppbyggt som för dwg-modell Namngivning av ritningsmall med layoutmallar Layoutmallar skall skapas för samtliga typer av utsnitt ur modellfilerna i projektet. Om en byggnad är 5 våningar hög och längden motsvarar tre st. A1 ritningar så skall tre st. layouter skapas, en för varje del i längdriktningen, förutsatt att det inte föreligger någon skillnad i utbredning mellan de olika våningsplanen. Därefter används de tre delarna för samtliga våningsplan, vilket ger 5 st. filer innehållande tre st. ritningar för varje modellfil. Om samma indelning gäller på övriga våningsplan så nyttjas tecknen 99 för planindelning. Alla projektgemensamma filer skall nyttja projektörsbeteckning C för CAD-samordning Ritningsmallens innehåll Ritningsmall med layoutmallar skall benämnas enligt följande metod: Position Exempel C - P Om ritningsmall med layoutmallar delas skall löpnummer användas, ej delad modell ges löpnummer 0. Position Innehåll 1-6 Registerkod 7 Beteckning disciplin = C (CAD-samordning) se kap Bindestreck (avskiljare) 9 Ritningsmallens innehåll, se kap Bindestreck (avskiljare) 11,12 Plan (sätts till 99 vid samma indelning på flera våningsplan) se kap Del, löpnummer, sätts till 0 när ingen delning sker Enligt exemplet ovan blir ritningsmallens fullständiga filnamn: C-P-010.dwg (Kalmar kommun, Kungsljuset 3, Hus 01, CAD-samordnare, Planer, Hela plan 1) Namngivning av mallar för layouter/ flikar Mallar för layouter skall benämnas med teckenkombination enl. följande metod: Position Exempel C Position Innehåll 1 Beteckningen disciplin = C (CAD-samordning) 2-4 Skala 5 Bindestreck (avskiljare) 6,7 Plan (sätts till 99 vid samma indelning på flera våningsplan) se kap Används för att gruppera planritningars presentationsområde/ skala: 0 - ingen delning, vanligen skala 1:200 eller annan översikt 1 - skala 1: skala 1:50 9 Används så att : 0 - annan översikt 1, 2, 3 osv anger löpnummer/del för resp ritningsgrupp i skala 1:200, 1:100 och 1:50 Sidan 15 av 28

16 (Ex. ett våningsplan som delas i 8 st 1:50-delar använder 1 8 som nummer på husdel i pos. 9. Samma våningsplan ger 4 st ritningar i skala 1:100 vilka använder 1 4 som ritn. löpnummer i pos. 9). Handlingar som ej kan knytas till ett specifikt plan namnges med ett unikt löpnummer i pos Enligt exemplet blir layoutmallens fliknummer: C (CAD-samordnare, Skala 1:50, Plan 1, Del 3) Namngivning av layouter/ ritningsnummer, registerkod Layouter/ ritningsnummer skall benämnas med samma teckenkombination enl. följande metod: Position Exempel A Position Innehåll 1 Beteckningen disciplin (A för Arkitekt, ) se kap Bindestreck (avskiljare) 3-5 Tekniskt system (enligt AMA, BSAB 96) se kap Sifferkod 0-9 för delprojekt i fastighet (Skilda entreprenader på samma plan, hyresgästanpassning) se kap Bindestreck (avskiljare) 8,9 Plan, se kap Används för att gruppera planritningars presentationsområde/ skala: 0 - ingen delning, vanligen skala 1:200 eller annan översikt 1 - skala 1: skala 1:50 11 Används så att 0 - annan översikt 1, 2, 3 osv anger löpnummer/del för resp ritningsgrupp i skala 1:200, 1:100 och 1:50 Enligt exemplet blir layout/ ritningsnummer: A (Arkitekt, Tekniskt system 460, Plan 3, Skala 1:100, Ritning nr 2). Handlingar som ej kan knytas till ett specifikt plan namnges med ett unikt löpnummer i pos Om rumsritningar upprättas som separata filer skall rumsnummer framgå i ritningsnummer. T.ex. rum 2345 får ritningsnummer: I Ev. tillägg i rumsnummer eller flera ritningar på rummet indelas med bokstav i slutet (I A). Därmed erhålles även praktiska filnamn. För handlingar som innehåller information som berör flera hus, planer, delar eller är en typbeskrivning av detaljer används pos enl. nedan: Pos. 6 anger filens innehåll. Kod enligt kap Pos löpnummer används Exempel på layout/ritningsnummer: V (Tekniskt system Luftbehandling, Sektion, Ritning nr 1). V (Tekniskt system Luftbehandling, Flödesschema, Ritning nr 10). Layout/ritningsnummer för befintlig relationsritning ges tillägg -R. Demonteringsritning ges tillägg -D och temporär/tillfällig ritning ges tillägg T. Registerkod skall vara redovisad i avsett fält i ritningarnas namnruta. PLT, PDF och rasterfiler som skapas av ritning/ layout skall namnges lika ritningsnummer/ layoutflik och föregås av samma registerkod som ingår i modellens filnamn. Avgränsare i filnamn/ritningsnummer skall vara bindestreck utan mellanslag. Exempel: Modellfil: A-400P-010 Ritningsnummer/ layoutflik: A PDF: A pdf Sidan 16 av 28

17 Varje enskild detalj/sektion skall vara tydligt namngiven. Hänvisningen på planritningen skall vara detaljsektionsnamn typ detalj 1, sektion A A samt på vilken ritning som detaljen/sektionen återfinns. Layout/ Planritning V Modellfil: A-400P-010 Modellfil: V-570P-010 Layout: V Layout/ Sektionsritning V Modellfil: A-400S-001 Modellfil: V-570S-001 Layout: V Namngivning av komplementfiler Generella komplementfiler/mallar som lämnas ut av LTF är namngivna med klartext som beskriver innehållet. (Exempel: Namnruta-01.dwg, Referensskala1-100.dwg) Projektspecifika gemensamma komplementfiler skall namnges på samma sätt men börja med registerkod, disciplinbokstav C och understreck/avskiljare. Vid behov kan bindestreck/avskiljare och löpnummer användas. -01, -02 osv. (Exempel: C-Namnruta-01.dwg) Projektörsspecifika komplementfiler i projekt skall namnges lika projektspecifika gemensamma komplementfiler. Disciplinbokstav beroende på teknikområde. A, E, K osv. Vid behov kan bindestreck/avskiljare och löpnummer användas. -01, -02 osv. (Exempel: A-Forklaringar-01.dwg). 7.3 Namngivning av handlingar som ej är ritningar För handling som inte är ritning gäller principen att ett dokument skall vara en fil. Ordbehandlingsdokument och kalkylark placeras i respektive mapp under katalogen Dokument. Dokument skall benämnas enligt följande metod: Position Exempel A - Huvudtidplan - Kod Innehåll 1-6 Registerkod 7 Beteckning disciplin 8 Bindestreck (avskiljare) 9 Filens innehåll (klartext) 10 Bindestreck (avskiljare) 11,12 Löpnummer Pos.10,11,12 kan vid behov användas till avskiljare och löpnummer (-01, -02, -03 o.s.v.) eller utelämnas. (Exempel: A-Huvudtidplan-01.xls eller A-Huvudtidplan.xls) Viktigt att filnamn innehåller unik projektinformation när flera projekt projekteras/pågår samtidigt i samma hus. (Exempel: A-Tidplan-Entre.xls och A-Tidplan-Kök.xls) Se även kap pos Beskrivningar Beskrivningar skall upprättas i anslutning till gällande AMA och skapas i ordbehandlingsprogram samt skrivs därefter ut i format *.pdf. Beskrivningar levereras som relationshandling i format *.doc och *.pdf Driftinstruktioner Driftinstruktioner skall utformas enligt beställarens mall eller instruktion. Filnamn för dokument i digital version av driftpärm måste följa vedertagna regler, och vara fritt från specialtecken samt å, ä och ö. Sidan 17 av 28

18 7.312 Mötesdokument Mötesdokument upprättas i ordbehandlingsprogram samt utskrift i format *.pdf. Format skall vara stående A Övriga dokument 7.32 Handlings- och filförteckning, DWG-filer En handlingsförteckning skall upprättas av respektive konsult. Förteckningen skall redovisa ritningar/ ritningsnummer och dess ingående CAD-filer. Modellfil med layouter samt tillhörande externa referensfiler. Filens datering samt ev. revideringsdatum och revideringsbokstav samt en kort beskrivning över innehållet i varje levererad fil skall förtecknas. Mall tillhandahålles av LTF Ritningsförteckning En ritningsförteckning för varje teknikområde skall upprättas av respektive konsult. Ritningar/ritningsnummer, ritningsdatum, ev. revideringsdatum och revideringsbokstav, skala samt en kort beskrivning över innehållet i varje ritning skall förtecknas. Mall tillhandahålles av LTF. Preliminär ritningsförteckning skall upprättas i tidigt skede för samråd med LTF. 8. GRUNDLÄGGANDE PROJEKTERINGSPRINCIPER Integrerad CAD-projektering har som grundläggande princip att varje ingående objekt på en ritning skall ritas bara en gång och av den projektör som har ansvar för objektet. Detta innebär att respektive endast ritar sina delar av ritningen. Konsult som erhåller relationshandlingar från LTFs digitala arkiv skall förvissa sig om ritningarnas måttriktighet innan uppdrag påbörjas. Projektören sparar, på ett fördefinierat sätt, det som ritas (objekten), placerade i teknikunika lager, i modellfilen. När projektören behöver andra projektörers modellfiler som del av sin ritning, infogas underlaget som extern referens. Alla planmodeller infogas med insättningspunkt i origo (0,0) alternativt i specificerad punkt i det projektgemensamma koordinatsystemet. Detta sätt att infoga ritningar med Xref som underlag medger att sammanställningsritningar enkelt kan framställas. Alla externa referenser skall kopplas med relativ sökväg. Vid inleverans skall alla externa referenser vara insatta på lager 0. Ingen konsult får projektera direkt i annans konsults modellfil. Ingen konsult får projektera med annans konsults modellfil infogad som block. Allmänt gäller följande för framställning av ritningar i AutoCAD: Allt ritarbete utförs i AutoCAD modelspace. Layouter skapas i AutoCAD paperspace. Alla modeller framställs i skala 1:1 (undantag: schema). Rita alltid på rätt lager. Detta innebär att lagret inte ska innehålla annan information än vad lagret är definierat för. Brandcellsgränser ritas med polyline i eget lager. Konnektionslinjer ritas i modellen. Modullinjer och modullitterering redovisas i egen fil och läggs in som attach. Objekt/entiteter ritas med färg och linjetyp som styrs av lagrets egenskaper. Taggar skall registreras för exportlista i.xls Sidan 18 av 28

19 Block skall sättas in i rätt lager för blockets symbolik. Nästlade block (block i flera nivåer) är inte tillåtna. Externa referenser sätts in på lager 0 (normalt släcks inte detta lager). För att undvika problem med nästlade referenser använd typen attach inom respektive konsult och typen overlay mellan de olika konsulterna. Alla externa referenser skall vara relativa. Se till att visning av lager i externa filer reflekterar mot de lager som är inställda i layouten. För att göra detta sätts AutoCAD-variabel visretain =1. Tänk på att allt i den x-refererade filen skall ritas med bylayer. Se till att linjetyperna får rätt utseende i paperspace genom AutoCAD-variablar LTSCALE =1 och PSLTSCALE =1. Fönster i paperspace skall vara låsta när ritning sparas. Städa filerna innan inleverans (med kommando Purge). Alla filer skall sparas med zoom extents utfört. Modell som ritas i 3D skall sparas i 2D-visningsläge vid distribution och leverans. Utskrifter / plottning skall göras med penntjocklekar enligt CAD-manualen för projektet. Administrativt ritningsarbete som namnruta, stomnät m m. görs en gång för projektet. Detta använder projektörerna vid skapandet av den slutliga ritningen (plottfil). Plottfilen är den ritning vilken arbetsplatsen använder i produktionen. Plottfilen (ritningen.plt) har ett filformat som gör att den är låst och ej kan ändras. I projekt som ritas i 3D används 3D objekten för att generera alla 2D-modeller, vilka utgör basen för 2Dmodeller i skala 1:1 [mm]. Lagerstrukturen skall följa en dokumenterad standard, där det första tecknet i lagernamnet betecknar gällande teknikområde. Varje teknikområde skall ha en gemensam lagerstandard. Varje konsultgrupp ansvarar för att en gällande lagerlista finns tillgänglig för övriga konsulter. Alla ritningselement skall ritas med färg enligt lager (BYLAYER). Utöver modellfiler med layouter levereras även färdiga ritningar i plottformat. Leverans av filer i plottformat sker vid projektets olika skeden, exempelvis vid utskick av förfrågningsunderlag för en viss etapp. Ritningsfiler för utskrift hos kopieringsfirma/färdigprojekterat gällande skede skall vara i PLT-format. Alternativt kan även PDF förekomma. Alla övriga utskick/distributioner skall göras i.pdf. 8.1 Information på modeller, ritningar och komplementfiler 8.11 Märkning av modellritning Modellfilen skall innehålla antingen ett helt våningsplan, alla sektioner eller fasader för byggnaden. Den skall förses med förenklad namnruta med samtlig information införd typ fil-namn, datum för senaste revidering och företaget som utfört filen. Se även kap Sidan 19 av 28

20 8.12 Namnruta Mall för namnruta som tillhandahålls av beställaren skall användas för att upprätta namnruta för projektet. Endast gemensam namnruta som upprättats för projektet får användas. Namnrutan är skapad med attribut - ifylld text är inskriven som värde i attributen. Ingen text får vara placerad i namnrutan som fritext. ritområde textområde lokaliseringsfigur namnruta 8.13 Ritningsram med kompletterande information Endast ritningsramar samt text (attribut) som tillhandahålles av beställaren får användas. I ritningsramen infogas attributen PLO och LAGER enligt figur samt att REF attributet infogas i model läget för A-modell, insättningspunkt 0,0,0 och visas i resp. ram via viewports. Ingen text får vara placerad i ritningsramen som fritext. PLO: Ansvarig, plottdatum, plottid, signatur samt filnamn med sökväg. REF: Ansvarig, senast upprättande datum, signatur och refererade A-modellfil. LAGER: Lagerkombination eller namn på lagerfil Komplementfiler - projektgemensamma Samtliga ritningar skall vara försedda med lokaliseringsfigur med norrpil. Bilden skall visa hus/husdel samt det plan som ritningen presenterar. Planfiguren och planritningen skall vara lika orienterade. Lokaliseringsfiguren skall placeras omedelbart över namnrutan. ritområde textområde lokaliseringsfigur namnruta Grafisk skala skall finnas på samtliga skalenliga ritningar. Sidan 20 av 28

21 Textområde skall placeras över lokaliseringsfigur ritområde textområde lokaliseringsfigur namnruta 8.2 Måttsättning Måttsättning skall läggas i modell. Måttsättning indelas i flera lager efter byggdelstillhörighet. Måttsättningens placering i lager skall följa gällande lagerstandard Precision Generell regel är att måttsättningen är beroende av objektet/ objekten som måtten avser och vilken avvikelser som tolereras med avseende på måttenheten, decimalangivelse och koordinatsystemets orientering och vridning. Precisionen i måttsättningen skall vara utan decimal. Undantag: I vissa fall kan måttsättningen ha en annan precision än CAD-filen anger. Detta gäller bl.a. för inmätt, scannat eller skattat material. Den typen av underlag kan tillsammans med sin måttsättning placeras i särskilda lager, vilket gör det möjligt för användaren att uppmärksamma skillnaden. 8.3 Lägesbeteckningar 8.31 Koordinatsättning Projektering skall utföras modellorienterat. Om byggnaden är ritad i sin verkliga norr/syd riktning skall ett sekundärt koordinatsystem (UCS) skapas så att byggnadens huvudlinjer följer X och Y axlarna i möjligaste mån. CAD-samordnaren är ansvarig för skapandet av nytt sekundärt koordinatsystem Projektkoordinater Projektets koordinatsystem skall definieras i förhållande till Riksnätets koordinatsystem. Koordinatsystemens axlar och vinkelsystem anges vid projektstart Ritningskoordinater Varje ritning har ett koordinatsystem som omfattar blankettens utbredning. Origo utgörs av blankettens nedre vänstra hörn. 8.4 Textning 8.41 Text i modellen I modellen får endast ISOCP2.SHX nyttjas. Användning av annan texttyp: måste beviljas av LTF eller CAD-samordnaren och insättas som grafiskt objekt. När det gäller texthöjder för fritext eller text med hänvisning som beskriver inritade objekt så justeras den inte när skalan på presentationen ändras. För att inte behöva ha dubbla texter för t ex 1:100 och 1:50 så görs en kompromiss beträffande texthöjd på de texter som skall presenteras i flera olika skalor. Fritexten eller text med hänvisning skrivs lämpligen in med texthöjden 1.75 mm i 1:100 detta ger 3.5 mm i 1:50. Ingen av dessa texthöjder följer någon norm men resultatet blir att i skala 1:100 är 1.75 mm fullt läsbart och i skala 1:50 är 3.5 mm inte alltför skrymmande. När endast skala 1:100 tillämpas bör texthöjd 2,5 mm användas. Avsteg kan endast göras efter godkännande av LTF eller CAD-samordnaren. Sidan 21 av 28

22 8.42 Text i layouter Endast ISOCP2.SHX får nyttjas. Användning av annan texttyp: måste beviljas av LTF eller CAD-samordnaren och insättas som grafiskt objekt. Rekommenderad texthöjd är 2,5 mm alt. 3,5 mm på utskriven ritning i hel skala. Fritext över eller i direkt anslutning till namnrutan eller ritningsramen så att texten kan uppfattas att den tillhör namnrutan eller ritningsramen får ej förekomma Rumsbeteckningar I modellen får endast ISOCP2.SHX nyttjas. Användning av annan textyp: måste beviljas av LTF eller CAD-samordnaren och insättas som grafiskt objekt. När det gäller texthöjd på t ex rumslittera så justeras den inte när skalan på presentationen ändras. För att inte behöva ha dubbla texter för t ex 1:100 och 1:50 så görs en kompromiss betr. texthöjd på de texter som skall presenteras i flera olika skalor. Rumslittera skrivs lämpligen in med texthöjden 1,75 mm i 1:100 detta ger 3,5 mm i 1:50. Ingen av dessa texthöjder följer någon norm men avviker inte alltför mycket från de i BH 90 angivna höjderna. När endast skala 1:100 tillämpas bör texthöjd 2,5 mm användas. Rumsnummer och rumsnamn åtskiljs i olika lager och redovisas som text. Endast rumsnamn som ingår i av LTF upprättad sammanställning över lokaler får användas. När handlingar skapas för anbudsräkning entreprenad (förfrågningsunderlag bygghandling) skall arkitekten spara rumsnummer och rumsnamn i en separat dwg-fil. Andra konsulter kan omformatera rumstexten i höjd och placering och därefter infoga dwg-filen med Xref så att egna installationer kan redovisas tydligt. I textmodellen får textposition samt texthöjd ändras. Texten skall dock vara fullt läsbar i hel- och halvskala. OBS! När relationshandlingar upprättas och låsta plottfiler/rasterfiler är skapade får textinformation ej dubbellagras. Endast arkitektens rumsnamn och rumsnummer får finnas på inlevererade dwg-filer. Gäller alla discipliner, även om installationer kommer att skymma rumstext helt eller delvis. Vid nybyggnad skall alla rumsnummer och rumsbenämningar vara lagrade i attribut. Vid projektering med MEP, Architecture/ADT skall rumsnummer och rumsbenämning vara i objektsform. Trapphus skall littereras med T1, T2, T3 osv. Hissar skall littereras med husnummer och löpnummer på hiss i resp. hus. t.ex. 01:1, 01:2, 01:3 osv. Rumsnummer och ev. ändring av rumsnummer måste alltid godkännas av LTF innan dessa distribueras/används inom projektgruppen. Samband mellan rumsnummer och rumsritningar/inredningsritningar skall tillämpas. Se kap Symboler 8.51 Symboler - konstruktion Detaljer skall vara beskrivna i naturlig storlek. Undantag: Om detaljens fysiska storlek är av underordnad betydelse och placering och synligheten på utskriven ritning är prioriterad, t ex strömbrytare, eluttag osv. på El-ritningar samt ventiler, pumpar osv. på VS-ritningar. Detaljer skall vara ritade så att de antar färg och linjetyp enligt lager som den är placerad på (BYLAYER) Symboler - schema Detaljer skall vara beskrivna i storlek och utseende som regleras i SS-ISO standard som gäller för respektive projektör. Detaljer skall vara ritade så att de antar färg och linjetyp enligt lager som de är placerade på (BYLAYER). 8.6 Detaljering Detaljeringsnivån i modeller och ritningar får variera beroende på skala och ritningstyp. Vid projektering i 2D ställs inga krav på att modellen skall kunna presenteras med olika detaljeringsnivåer. Detaljeringsnivån skall sättas till ritningens tänkta utskriftsformat i helskala. Delar av modellen kan av konstruktions- och byggtekniska skäl beskrivas i annan skala och detaljeringsnivå. Vid projektering i 3D används funktionalitet i programmen/applikationer för att öka och minska detaljeringsnivån i modellen. Sidan 22 av 28

23 8.7 Lagerindelning 8.71 Lagerstandard Projektering bör utföras med applikationer som har automatisk lagerhantering. Manuell lagerhantering bör ej förekomma då inkonsekvens av objekts lagerplacering är en uppenbar risk. Applikationen skall kunna arbeta efter flera lagerstrukturer både standardstrukturen och varianter av Bygghandling 90 SSISO 13567, SB-rekommendationer 11 CAD-lager, Point 4.0 och Point 5 eller upprättad lagerfil. Projektets lagerstandard beslutas vid CAD-samordningsmöte nr. 1. Endast avvikelser från respektive standard bör redovisas separat i tabellform. Om annan lagerstruktur används under projektering får den endast användas internt. När en handling skall bli publik för annan part i projektet skall den konverteras så att den till fullo följer angiven lagerstandard Lagerfil I lagerfil definieras arkitektens modellfilers utseende när den skall distribueras till andra deltagare i projektet för att användas som underlag i respektive projektörs arbete. Vissa lagerfiler för t.ex. V, VS och EL finns som mall och kan tillhandahållas av LTF. 8.8 Referensfiler 8.81 Referenser/ insättningspunkt modellfiler All information är orienterad till en baspunkt, Xref-s insättningspunkt. Denna skall vara markerad med en cirkel med origo 0,0,0. med skala 1 och rotation 0 grader. Xref koppling skall vara relativ. Vid skapande av volymmodeller får Z värdet (tredje värdet i koordinatangivelsen) sättas till höjd lika med plus höjd för respektive plan. Husplanen placeras med 20000,20000,0 för alla modellfiler (sekundärnät). Denna baspunkt är placerad i nedre vänstra hörnet av ritningsblanketten. Insättningspunkten får ej flyttas i filer som mottagits från beställaren. I modelfilen markeras origo (0,0) med cirkel enligt bild. Byggnaden ritas med insättningspunkt 20000,20000 för nedre vänstra hörnet eller syftningslinjer som möts i motsvarande punkt. Förenklad namnruta för A-modellen infogas med övre vänstra hörn i 0,0. För övriga modeller skall förenklad namnruta placeras direkt under, utan konflikt med övriga X-ref Referenser - rasterfiler Referenser till externa rasterfil kallas image. Image-filers koppling skall vara relativ. Rasterbildens insättningspunkt skall vara 0,0,0 om bilden ej skall anpassas in i annan del av huvudmodell. Skalan får anpassas så att korrekt utseende erhålls. Sidan 23 av 28

24 9. SAMGRANSKNING För att undvika kollisioner mellan olika byggdelar under entreprenaden så skall samgranskning och samordning utföras mellan projektörerna i projektet. Varje projektör tilldelas en eller flera färger, dessa färger skall resp. projektör applicera på sina modellfiler. När dessa modellfiler ansluts som externa referenser med relativ sökvägtill en och samma samordningsfil kan ev. kollisioner upptäckas. (..\..\Samgranskning\SGmodell\*.dwg). För att upprätta samgranskningsfiler/ ritningar skall en kopia av gällande modellfil sparas och i denna kopia skall viss anpassning utföras. Den i projektet som får i uppdrag att administrera samordnade filerna skapar en katalogstruktur enligt ex i bilden i vilken alla samgranskningsfiler från samtliga projektörer skall sparas. Samgranskningsritningar skapas genom layoutflikar i modellfiler som sparas i SGmodell Av praktiska skäl skickar varje projektör enbart de lager från resp. modellfil som är användbara i en samgranskning. Färger fördelas enl. följande: Arkitekt stomme Arkitekt innertak Konstruktion Brandskydd Luftbehandling VS El Svart/Vit Grå Blå Grön Brun Orange Violett För att upprätta samgranskningsritningar används om möjligt samma ritningsmallar som till övriga modellfiler. Metoden att "sätta ihop" samgranskningsritningarna är samma som för modellritningar. Ritningshuvud för samgranskning, (finns som mall) skall anpassas och användas. Utskrift sker som vanligt men med annan drivrutin, se kap 11 "UTSKRIFT". Viualisering av 3D-modeller i t.ex. Navisworks eller Solibri kan vid behov förekomma som komplement till traditionell metod. Även 3D utskrifter av komplicerade avsnitt/installationsdelar till entreprenör. 10. ÄNDRINGAR När en ändring sker oavsett om det är en versionsändring eller revision så skall hanteringen av filer ske på samma sätt Ändringar - från projektstart till status relationshandling Separat dokument/bilaga Generella regler för datering och ändring av ritningar och dokument i olika skeden gäller. Se även kap. 13. Namngivning av dokument skall följa beskrivet format. Se kap UTSKRIFT Linjer, texter och objekt skall vara ritade med färg enligt lager BYLAYER. Följande tabell beskriver vilka linjebredder som motsvarar de olika färgerna vid utplottning. Beroende på utskriftsskala skall linjebredderna ställas om till redovisade värden enligt tabell. Sidan 24 av 28

25 En fördefinierad penninställningsfil (PC3) tillhandahålls om så önskas av CAD samordnaren. Färg Penninställning vid utskrift i skala 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1 Röd 0,25 0,13 2 Gul 1.0 0,5 3 Grön 0,35 0,18 4 Cyan 0,18 0,1 5 Blå 1,2 0,6 6 Magenta 0,7 0,35 7 Vit/Svart 0,5 0,25 8 Ljusgrå 0,1 0,05 9 Grå 0,13 0,06 Plottning/ utskrift skall ske hos av LTF anvisad kopieringsfirma. Annat alternativ och prislista måste godkännas/ avtalas med LTF. PLT-filer skapas enligt HPGL2. Drivrutin finns att få hos kopieringsfirman. Samgranskningsritningar sparas till *.PLT i färg och skrivs ut i färg med särskild drivrutin. All plottning till LTF-arkiv skall vara med 15 m m extra marginal i vänster eller höger ritningssida. Kontrollera med CAD-ansvarig hos LTF före sådan beställning. 12. KVALITETSSÄKRING Kvalitetssäkring av alla skapade handlingar (textdokument samt ritningar) i detta projekt innebär att filer är skapade enligt angivna ramar. - Varje projektdeltagare ansvarar för daglig säkerhetskopiering av det egna arbetsmaterialet. - Varje projektdeltagare skyddar sig mot intrång från utomstående. - Varje projektdeltagare ansvarar för att eget arbetsmaterial är fritt från virus Kvalitetssäkring av CAD-filer Varje konsult granskar samtliga ritningar så att de är utförda enlig denna CAD-manual innan handlingarna levereras till LTF. Om brister föreligger kommer handling att returneras till den ansvarige för justering. 13. INLÄMNING AV RELATIONSHANDLINGAR LTF arkiverar digital förvaltningsinformation från respektive projektör både i Projektarkivet och Fastighetsarkivet Arkivering i Projektarkivet innebär att alla ändringar införs på handlingar så att de visar bygghandlingsskede vid slutbesiktningen. Handlingarna får status RELATIONSHANDLING vilket i det här fallet avser relation för respektive projekt. När bygghandling byter status till relationshandling skall: - samtliga handlingar görs om från bygghandling till relationshandling - ritningen överensstämmer med verkligheten. - revideringsmoln/ pilar tas bort. - ritningen skall vara rensad från oanvända block, linjetyper, lager, textfonter samt måttsättningsstilar med komandot (PURGE). sista fältet i reviderings/ändringstabellen skall innehålla texten Relationshandling och datum samt initialer från ansvarig konsult. Fältet i namnrutan för status skall ändras till relationshandling. Se även separat dokument Generella regler för datering och ändring av ritningar och dokument i olika skeden (bilaga 6) 13.2 Arkivering i Fastighetsarkivet innebär att varje projektör upprättar/reviderar ritnings- och dokumentationsunderlag för hela byggnaden efter avslutat projekt. RELATIONSHANDLING i Fastighetsarkivet ska redovisa komplett byggnad efter avslutat/avslutade projekt. Sidan 25 av 28

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 Rambeskrivning Informations- & dokumenthantering facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 SAF RAMBESKRIVNING SAFFI/RAM/05-001 SA 2005-0971-1520 2 (20) Ver. Datum Uppgjord Information 1.0 1999-01-11

Läs mer

1 av 6 29.5.2006 22:50

1 av 6 29.5.2006 22:50 1 av 6 29.5.2006 22:50 2 av 6 29.5.2006 22:50 CADSAMORDNINGSMANUAL för ÅLAND VERSION 2.01 (29.5.2006) Överenskommelse SAT Sjölund Arkitektur och Teknik Ab Turing Ab Elge Ab Arkitektbyrå Svahnström & Co

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik AA-F-DD-0001_01-Bilaga 01-01 Projektprofil Projektet 1.3 1 (10) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik MDD Bilaga 01 Projektprofil - Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening AA-F-BDD-T-0001_04 04 Manual Digital Design - MDD 1.1 1 (16) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening MDD Bilaga 04 Ingående element i filnamn Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia.

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0

Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Förändringar i VV publ 2003:54, version 1.1 vs 1.0 Innehåll (förteckning) Dokumentbeteckning kallas åter Handlingsbeteckning. Nytt appendix I för handlingsbeteckningar 1+1+1 tkn. Appendix I byter till

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring)

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) Bilaga 5 och 4 Leveransspecifikation Projekthandlingar till projekt Syfte projekthandlingar till projekt för att säkerställa innehåll och struktur för produktion och slutlig leverans av relationshandlingar

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION EL TELE Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn 2005-01-31 Avdelningen för Konstruktionsteknik Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. CAD-manual - ritningsnumrering och lagerhantering...3 3. Ritningsnumrering...4

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj

DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0. Digital projektering DigProj DigProj Handbok 5/2008 Version 1.0 Digital projektering DigProj Version 1.0 Digital projektering Sida 2 (16) FÖRORD FORTV fastighetsbestånd indelas i Anläggningar, Lokaler och Mark. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.1.1

Läs mer

Dokumenthantering för RA-dokument

Dokumenthantering för RA-dokument Dokumenthantering för RA-dokument 1 (23) Innehåll 1. Syfte... 3 2. Övergripande RA-, TKA- och GBP-info... 3 2.1 RA... 3 2.2 TKA... 3 2.3 GBP... 3 3. Uppdateringsfrekvens för RA-dokument... 3 4. Dokumenthantering

Läs mer

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_01 Ver 2011-11-16 Ansvarig Ulrika

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 1 2008 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser

Läs mer

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Rev datum 2011-03-01 2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Leveranskrav avseende ritningar Allmänt Projektering och upprättande av handlingar ska utföras helt i överensstämmelse med de datasystem

Läs mer

Anvisningar för teknisk dokumentation

Anvisningar för teknisk dokumentation Anvisningar för teknisk dokumentation INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 2(19) 1 INTRODUKTION OCH ALLMÄNNA KRAV...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Ritningsarkiv och fastighetsdokumentation...3 1.3 Äganderätt för Västerbottens

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN CAD-MANUAL KRAVSPECIFIKATION CAD Version Datum/Rev Rev avser Upprättad av 4.0 2015-05-11 Kap 6.7 uppdaterat punkt 9 Ida Hallberg 3.0 2015-05-10 Uppdaterat kapitel numrering.

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

IT-Plan för Nybyggnation och Ombyggnad av fastigheter för IKEA Fastigheter AB.

IT-Plan för Nybyggnation och Ombyggnad av fastigheter för IKEA Fastigheter AB. IT-PLAN Upprättad av Upprättad datum IKEA Fastigheter 13-06-14 gnm. Uulas Arkitekter AB Version Utskriftsdatum 6.0 13-10-04 Status Förfrågningsunderlag IT-Plan för Nybyggnation och Ombyggnad av fastigheter

Läs mer

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning.

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning. ZWCAD+ 2015 pro ZWCAD+ 2015 pro är ett mycket bra och stabilt CAD-program som har fullständigt DWG-filformat och skapar framtidssäkrade handlingar utan några låsta filformat eller tilläggsfiler. Alla kommer

Läs mer

Teknisk handbok Projektering

Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering... 1 Läsanvisningar... 2 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektledning... 2 2.1. Projektstart...

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 8 Vy från ångbåtsbryggan 2004-02-01 innan affären brann Rambeskrivning kaj-anläggning Bygghandling Upprättad 2009-10-12 Av : Sida 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING TYP AV BESKRIVNING 3 OBJEKTET

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(10)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(10) 1(10) Sidantal 109 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(10) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2016 /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (10) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

< Nyheter i Novapoint väg>

< Nyheter i Novapoint väg> Föredragshållare: Föredrag : < Nyheter i Novapoint väg> Nyheter i Novapoint Väg sånt som finns Terrängmodellen Befintliga objekt ledningar, kulvertar Linjekonstruktion

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

Försäkringen kan inte sägas upp under försäkringstiden och inte heller förnyas när försäkringstiden löper ut.

Försäkringen kan inte sägas upp under försäkringstiden och inte heller förnyas när försäkringstiden löper ut. BYGGFÖRSÄKRING FÖR SMÅHUS, BAS OCH MAXI Byggförsäkringen tecknas vid nybyggnad eller tillbyggnad av bostadshus. Försäkringen ger husägaren skydd vid fel och skador som visar sig inom tio år från det att

Läs mer

Informationsleveranser

Informationsleveranser Informationsleveranser Avsändare Mottagare Leveransspecifikation och Leveransmeddelande Avsändare Mottagare Peter Johansson 1 Förutsättningar för leverans Leveransspecifikationer, Leveransplan, Mallar

Läs mer

Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten

Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2014-11-26 SFN 2014/0901 0480-450513 Servicenämnden Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Gemini Basfunktioner

Gemini Basfunktioner Gemini Basfunktioner Applikationslager Hjälpgeometri IFC-import IFC-export DWG-import DWG-export Filtyper Mallar Maskinstyrning Mätdata-import Mätdata-export Panorera Presentation Projekthantering Projektstart

Läs mer

Från version 3.0a till 3.0c72:

Från version 3.0a till 3.0c72: Från version 3.0a till 3.0c72: Allmän uppsnabbning av visning av databaser, projektredigering och rapporter, samt vid byte av flikar. Infört Utan placering i projektredigering för att inte behöva öppna

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002 Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002 Inom ramen för ITBoFs implementeringsprojekt har lösningar på behovet av integrerad informationshantering inom förvaltning och byggande

Läs mer

Kvalitet och miljö. Kvalitet

Kvalitet och miljö. Kvalitet Kvalitet och miljö Bilaga X, 19 sidor Då kompetensen finns inom bolaget har vi utvecklat ett eget kvalitet- och miljösystem. Nedan följer en beskrivning på hur vi arbetar med kvalitet och miljö frågor.

Läs mer

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com NYHETER I AUTOCAD 2002 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2002 (jämfört med AutoCAD 2000). Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. ASSOCIATIV MÅTTSÄTTNING I AutoCAD

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik FluidSIM 3.5 Pneumatik Hydraulik Högkvalitativ grund- och vidareutbildning Utmärkt programvara FluidSIM kan användas inom många olika områden; som ett naturligt verktyg för kursdeltagaren inom skola och

Läs mer

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling Sidantal 9 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR KONSULTUPPDRAG SOM GENOMFÖRS ENLIGT RAMAVTAL 2008-11-01 till 2010-03-31 Utgivare Newsec Asset Management AB Datum: 2008-05-23 BET

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

05 2013-05-06 LKS 035-05-02 Godkänd av Titel Språk Teknikområde

05 2013-05-06 LKS 035-05-02 Godkänd av Titel Språk Teknikområde TEKNISK ANVISNING LKT 1500.860.009 1 5 av Titel Språk Teknikområde Beroende till/från annat dokument Projektnummer Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Anvisning

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

Dokument 5 till Kontrakt

Dokument 5 till Kontrakt Dokument 5 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1(11) Dokument 5 till Kontrakt LEVERANTÖRENS ÖVRIGA ÅTAGANDEN Dokument 5 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2(11) Innehåll: 1 DOKUMENTATION OCH UTBILDNING... 3 1.1 Målgrupper

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Anvisning gällande förskrivning av specialanpassad medicinteknisk produkt:

Anvisning gällande förskrivning av specialanpassad medicinteknisk produkt: Sidan 1 av 6 Specialanpassade medicintekniska produkter 2006-04-12 Anvisning gällande förskrivning av specialanpassad medicinteknisk produkt: Arbetet ska baseras på en skriftlig anvisning och att produkten

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.1.1 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING LSU 2014 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE & AUTOCAD 2014... 2 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 INGÅENDE TOOL PALETTES... 3 2.1

Läs mer