KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr Fastställd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr Fastställd Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län.

2 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Syfte Mål Systemkrav BIM som arbetsmetod LSU Fastighetsdokumentation startsida Installationspaket och hjälpfiler Datakommunikation/Projektportal ARBETSSÄTT/PROCESSER Organisation LSU Fastighetsdokumentation Underlag från LSU Datasamordning Datasamordnare Leveransansvarig konsult Entreprenadområdesgräns GENERELL STRUKTUR BSAB Byggnadsnumrering Katalogstruktur STRUKTUR I SKRIVNA DOKUMENT Skrivna dokument STRUKTUR I RITNINGSFILER Generellt Samband mellan ritningar, externa referenser Märkning Lageruppdelning Namnrutor Block Linjetyper Text Färger/Linjebredder MagiCAD projektfiler för V- och SÖ-projektör AutoCAD projektfiler för E- och SÖ-projektör Namngivning MagiCAD projektfiler Modellfiler Namngivning Modellfiler Origo/koordinatsystem UCS Höjdsystem Utrymmen Rumsnumrering Ritningsdefinitionsfil (RDF) Namngivning Ritningsdefinitionsfiler Komplement till ritningar Lokaliseringsfigur Schemaritningar Demonteringsritningar Detaljer, uppställningar och förteckningsritningar Drift- och skötselinstruktioner... 13

3 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION 6 LEVERANSBESTÄMMELSER Leverans Leverans av delentreprenader Leveransspecifikation Filformat Skrivna dokument Ritningar och modeller Ansvar Egenkontroll Leveranstid Granskning av relationsleverans BILAGOR:... Bilaga 1: Ordlista Bilaga 2: Stödpunkter för första datasamordningsmöte Bilaga 3: Egenkontroll lista för leverans Bilaga 4: Landstinget i Uppsala län, modifierat BSAB-system Bilaga 5: Leveransomfattning D&S och Ritningar Bilaga 6: Dokumentation Brand Bilaga 7: Manual för användning av LSU Dokumentegenskaper (sidhuvud skrivna dokument) Bilaga 8: Manual till LSU 2014, (CAD-applikation) Bilaga 9: Manual till LSU 2014 AFF (CAD-applikation för mark) Bilaga 10: Leveransspecifikation för Teknisk dokumentation Bilaga 11: Bim som arbetsmetod Bilaga 12: Instruktion för ifyllnad av LSU Leveransspecifikation REVIDERINGSHISTORIK: Ändringar i detta dokument (utgåva 7.2.1) har gjorts avseende i huvudsak: Borttagen text Produkter efter Revit Förtydligande Flertalet texter har förtydligats. Förtydligande Användandet av Autodesk Revit under pkt 1.3. Förtydligande Text angående linjetyper justerad till att hänvisa till BH 90 del 2. Förtydligande Demonteringsritningar skall levereras. Förtydligande Leveranser av delentreprenader. Förtydligande Ny rubrik leveransspecifikation. Förtydligande Granskning av relationsleverans. Justering Antalet decimaler i koordinater för LSU lokal CAD-nolla. Justering Omarbetad layout bilaga egenkontroll Ny text Microsoft Office ingående produkter. Ny text Projektledare eller av beställaren utsedd ansvarig tillser att datasamordnare utses. Ny text Ansvar för datasamordnare.

4 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION 1 INLEDNING 1.1 Syfte 1.2 Mål Landstingsservice i Uppsala län nedan kallat LSU nyttjar i stor utsträckning de fördelar den digitala informationen ger i projektskedet såväl som i förvaltningsskedet. All kravställd dokumentation från projekteringen är av största vikt för förvaltningen och denna kravspecifikation syftar till att beskriva hur teknisk dokumentation utformas samt vilka handlingar som ska levereras till förvaltningen under projektering samt som resultat av projektering. Målet är att säkerställa att LSU har ett välstrukturerat och, så långt som möjligt, likformigt material som underlag, dels för förvaltningsskedet men även för framtida projekteringsarbeten samt att det är fullt kompatibelt med de programvaror och IT-system som används inom LSU. 1.3 Systemkrav Inom LSU används idag AutoCAD Architecture 2014, AutoCAD MEP 2014, MagiCAD samt Microsoft Office ingående produkter. Detta innebär att objekt skall vara fullt kompatibla med AutoCAD Architecture eller AutoCAD MEP alternativt MagiCAD för AutoCAD Observera! Vid eventuell önskan om att använda Autodesk Revit får detta endast ske om alla konsultgrupper använder Revit och efter samråd med LSU Fastighetsdokumentation. 1.4 BIM som arbetsmetod För Landstingsservice är BIM en arbetsmetod för processer och informationshantering under en byggnads livscykel. Se bilaga LSU Fastighetsdokumentation startsida LSU Fastighetsdokumentation hädanefter benämnd LSU FD tillhandahåller på generell information samt filer för nedladdning såsom LSU styrande dokument, installationspaket, hjälpfiler manualer. 1.6 Installationspaket och hjälpfiler LSU 2014 är ett installationspaket med mallfiler, funktioner och verktyg gjorda för att underlätta projektering och ritningsadministration. Dessa finns för 64-bitars operativsystem. LSU 2014 AutoCAD Architecture.exe för arkitekter och konstruktörer. LSU 2014 AutoCAD.exe ren AutoCAD för övriga discipliner. LSU 2014 AutoCAD MEP.exe för installation. LSU 2014 AutoCAD Civil 3D.exe för mark. LSU TEXT.zip MS word- och xlsmall samt Office.cvl för att skapa intelligenta sidhuvuden. Nedan redovisas lösa filer som ingår i installationspaket ovan. Dessa kan komma att behöva bytas under ett projekts pågåendetid vilket meddelas på Ritning.cvl metadata om byggnader som används i namnrutan. Office.cvl metadata om byggnader som används i sidhuvud för MS Word- och XLS-dokument. LSU_Styles.dwg innehåller definitioner för att hantera utrymmen. Ritblanketter, symboler, funktion för insättning av namnrutor, norrpil och skallinjaler m.m. tillhandahålls i paletter för AutoCAD, som installeras med applikationen LSU 2014.

5 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION 1.7 Datakommunikation/Projektportal LSU använder sig av Ibinder Pärmen för att hämta, lämna och utbyta dokumentation i byggprojekt. Ibinder Pärmen skall användas i alla projekt, av alla ingående aktörer och i alla projektskeden. Det innebär att: Underlag från LSU levereras dit. Uppdaterade projekthandlingar i originalformat för alla skeden skall kontinuerligt laddas upp. Relationsleveransen innehållande ritningar och drift- och skötselinstruktioner (D&S) skall levereras i mapp för Relationslev Ritningar alternativt Relationslev Dokument i varje projekt. Saknas dessa mappar skall dessa läggas upp av projektledaren alternativt kontaktas LSU FD. Se pkt 6.5 för D&S för utförligare beskrivning respektive pkt 6.6 för ritningar/modeller. Access till Ibinder Pärmen samt information hur den används lämnas av ansvarig projektledare. 2 ARBETSSÄTT/PROCESSER 2.1 Organisation Figur 1 nedan visar principiellt dokumenthanteringsflöde för LSU gällande teknisk dokumentation. Figur LSU Fastighetsdokumentation LSU FD är: Upprättare av detta dokument. Beställarens kravställare i dessa frågor. Stöd i frågor som rör dokumenthantering. Mottagare av digitala relationshandlingar omfattande ritningar samt drift- & skötseldokumentation vid slutleverans. Ansvarig för att kontrollera att levererade handlingar är utförda enligt denna kravspecifikation.

6 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION Underlag från LSU Underlag för upprättande av handlingar skall alltid levereras av LSU. Det är varje aktörs ansvar att söka och ta del av information som påverkas i uppdraget. Vid om-, till- och nybyggnad samt ändringsarbeten skall samtliga för förvaltningen berörda befintliga handlingar kontrolleras och inarbetas Datasamordning Alla i projektet som ansvarar för framtagande av digitalt material skall samordna sitt arbete i avseende att kvalitetssäkra samt underlätta projektering och leverans av handlingar i alla projektskeden enligt denna kravspecifikation. Projektledaren eller annan av beställaren utsedd ansvarig skall se till att datasamordnare utses Datasamordnare Samordnaren: Är länken mellan Fastighetsdokumentation och Projekt i frågor som rör teknisk dokumentation. Säkerställer att projekten arbetar och levererar enligt LSU:s Kravspecifikation. Skall ha god kunskap om innehållet i denna kravspecifikation och dokumenterad kunskap om CADoch BIM-projektering samt datasamordning. Är ansvarig för att kalla, leda och protokollföra startmöte för datasamordningen enl. bilaga 2. Ansvara för att tillse att projektet håller erforderliga möten gällande datasamordning men även övriga möten gällande CAD/BIM/D&S. Planerar i samråd med projektledare och LSU FD i vilken omfattning utväxling av digitala filer skall ske mellan konsulterna och övriga parter i projektet inkl. LSU FD. Utvecklar ett tillförlitligt sätt för konsulterna att redovisa och informera varandra och övriga parter om ändringar under projekteringen samt under byggtiden. Aktivt bistå i projektets processer och vägleda projektorganisationen i frågor som rör IT/CAD/BIM/datasamordning gällande objektbaserad 3D-projektering men även vid behov av 4Doch 5D-projektering. Ansvarar i samråd med LSU FD att i tidigt skede definiera omfattning av dokumentationen i projektet vad gäller modeller/ritningar men även D&S samt upprättar PM för detta. Ge allmänt stöd i CAD/BIM-frågor till projektörerna. Ge allmänt stöd till entreprenörerna i framtagandet av D&S. Säkerställer och bevakar kvalitén på digitalt material i projektets alla skeden enligt definierad omfattning. Säkerställer och bevakar att digitalt material levereras såväl under projektets alla faser som inför relationsleverans. Säkerställer att respektive projektör/entreprenör genomför kontroller och uppfyller de krav som ställs i kravspecifikationen. Skall sammanställa och kontrollera omfattning av relationsleverans (Modeller/Ritningar och D&S) vid avslut av projekt. Säkerställer och bevakar att pärmomgång av Drift- och skötselinstruktioner levereras inför slutbesiktning Leveransansvarig konsult Skall utses av respektive projektör, denne ansvarar för att allt framtaget digitalt material inom den egna organisationen följer denna kravspecifikation avseende kvalitet och utförande. Skall ansvara för samgranskning av digitalt underlag, samt att daglig backup och viruskontroll genomförs. Skall delta i alla datasamordningsmöten.

7 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION Entreprenadområdesgräns Entreprenadområdesgräns (se figur 3) för aktuellt projekt skall redovisas i modellarean. Detta utförs med tillhandahållen funktion som finns i Toolpaletten i respektive installationspaket för LSU Projekterande arkitekt ansvarar för att detta utförs samt levererar modellen till LSU FD vid projektstart. I anslutning till entreprenadgränsen skall även funktionen för LSU projektnummer användas. 3 GENERELL STRUKTUR 3.1 BSAB LSU använder ett modifierat BSAB-system för att benämna modellfiler och RDF:er, se bilaga Byggnadsnumrering Landstinget i Uppsala Län omfattar bl.a. verksamheter för vård, drift samt förvaltning. Dessa verksamheter använder olika nomenklatur för att identifiera byggnader. För namngivning av digitala handlingar skall en kombination av 4 tecken användas för att beskriva ett byggnadsnummer. Exempel: 1143 = Distrikt 1, Område 1 samt Byggnad Katalogstruktur Relationshandlingar skall planeras för en katalogstruktur enligt figur 2. Detta främst för att relativa sökvägar skall fungera men även för att skapa en enhetlig struktur. Mappen på projektnivå namnges med koden för distrikt, område och byggnad. Modeller, lokaliseringsfigur, indelningar för RDF samt modulnät läggs i katalog A, B, K osv. RDF:er och övriga ritningar placeras i mappen ritning. Skrivna dokument läggs i mappen DOKUMENT under respektive konsultdisciplin. D&S ENL. TEKNISKA ANVISNINGAR D&S ENL. TEKNISKA ANVISNINGAR D&S ENL. TEKNISKA ANVISNINGAR D&S ENL. TEKNISKA ANVISNINGAR Figur 2. D&S ENL. TEKNISKA ANVISNINGAR

8 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION 4 STRUKTUR I SKRIVNA DOKUMENT 4.1 Skrivna dokument Alla skrivna dokument i Word och Excel-format skall utföras med det sidhuvud som LSU tillhandahåller. Detta sidhuvud fylls i via ett makro (LSU Dokumentegenskaper). Se bilaga 7. Textfiler för dokumentationen namnges enligt liknande princip som ritningsfilerna. Filnamn och dokumentnamn skall vara lika. Tabell Ansvarig part, BSAB* Distrikt/Område/Byggnadsnummer Plan Löpnummer - 4 tecken - 01 = Plan 1-2 tecken (*Antal positioner beror på BSAB systemets djup samt ansvarig part) Exempel. A doc Arkitekt, Sammansatta husdelar, Distrikt 1, Område 2, Byggnad 34, Plan 1, Numrering. E doc E-konsult, Säkerhet, Distrikt 1, Område 1, Byggnad 24, Plan 1, Numrering. 5 STRUKTUR I RITNINGSFILER 5.1 Generellt All projektering för byggnad skall vara modellorienterad och objektbaserad 3D med de funktioner applikationerna tillhandahåller, d.v.s. samtliga delar skall ritas som objekt och automatiskt kunna identifieras som rum, byggdelar, system, objekt etc. Grafik bestående av exempelvis solider är ej att betrakta som objekt. Varje våningsplan samt yttertaksplan respektive situationsplan och markplaneringsplan ritas i en fil (modell) per disciplin samt teknikområde inom disciplin. Sektioner ritas i en fil (modell) per teknikområde och fasader i en annan per teknikområde. För att ta fram ritningar skapas separata RDF:er Samband mellan ritningar, externa referenser Referensfiler skall anges med relativ sökväg, d.v.s. utan angivande av enhet och överordnade kataloger, ex. modell till RDF..\..\K\filnamn.dwg. Referensfiler får ej vara länkade i flera led. Alla referenser skall vara av typen overlay Märkning Alla ritningsfiler skall innehålla textuppgift med namn på de konsulter som framställt ritningsfilen. Se bilaga 8 gällande namnrutor Lageruppdelning Objekt skall ritas på skilda lager enligt CAD-lager SB11 utgåva 2. Lager 0 får ej användas, observera särskilt detta i samband med insättning av referensfiler och block. Vid leverans av relationsritningar/modeller skall: Samtliga lager för byggnads- och installationsdelar ha status befintligt. Tomma lager skall vara borttagna ur ritningsfilerna.

9 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION Namnrutor Två typer av namnrutor förekommer, typ 1 och typ 5 (avsedd för A3 blankett). Se bilaga 8. Namnrutor består av ett block med attribut. Namnrutor skall alltid sättas in med funktion för insättning av namnruta som erhålls från LSU via installationspaketen LSU 2014 AutoCAD. Se bilaga 8. Utformning av namnruta avseende textinnehåll m.m. skall samordnas vid projektstart. Logotyper annan än Landstingets är ej tillåten att använda i namnrutan. Namnruta sätts in på RDF:er såväl som på modellfiler Block Block skall inte vara nästade (block i block). Attribut i komplementritningar ex. namnruta och projektinfoblock som tillhandahålls av beställaren skall användas via funktion för dessa Linjetyper Endast linjetyper (linjekaraktärer) som anges i Bygghandlingar 90 del 2 får användas Text Endast AutoCAD: s standardfonter (*.SHX) får användas Färger/Linjebredder Endast Auto CAD:s 255 standardfärger får användas som plottfärger i ritningsfiler, dock skall vedertagen praxis gälla vid valet av färger och linjebredder. Alla objekt skall vara ritade med färg enligt lager MagiCAD projektfiler för V- och SÖ-projektör Projektfiler med filändelse Epj, Qpd och Lin som bl.a. används för beräkningar skall hanteras strukturerat. Idag förekommer ibland uppdelningar på system V50: Sammansatta rör, V54: Sprinkler, V57: Luftbehandling LSU:s målsättning är att successivt sammanfoga dessa filer till endast en omgång för V-system per område. Dels för att beräkningar skall kunna göras, dels för att i framtiden kunna läsa in information i vårt fastighetssystem. Dessa filer, skall inför varje projekt begäras ut från samt levereras till LSU som relation. Absolut-höjd. Storey origin skall ställas i Absolut höjd i z-led. Koordinatinsättning enligt befintligt underlag. Om möjligt förses alla produkter med AMA-kod och AFF-kod AutoCAD projektfiler för E- och SÖ-projektör Projektfil med filändelse Mep som bl.a. används för hålla ordning på komponenter skall hanteras strukturerat. LSU:s målsättning är att endast ha en omgång för E-system per byggnad. Dels för att förenkla för framtida projekt, dels för att i framtiden kunna läsa in information i vårt fastighetssystem. Dessa filer, skall inför varje projekt begäras ut från samt levereras till LSU som relation. Koordinatinsättning enligt befintligt underlag. Om möjligt förses alla produkter med AMA-kod och AFF-kod Namngivning MagiCAD projektfiler Projektfilerna namnges enligt: Sammansatt för ett område = V_1100 alt E_1100. Sammansatt för en byggnad = V_1187 alt E_1187. Uppdelad per system = V57_1187 alt E631_1187.

10 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION 5.2 Modellfiler Med modellfil avses den fil där man ritar en plan- eller vyrepresentation av projektet eller delar därav. Ritarbetet utförs i det som i AutoCAD kallas modellarea. Modeller skall projekteras i 3D, bl.a. för att möjliggöra 3D-samordning och visualisering i förvaltningsskedet. För byggnader och installationer tillämpas 1 ritenhet = 1 mm. För mark används 1 ritenhet = 1 m. Arbetsskalan för texthöjdsättning och linjeskala sätts normalt till: För byggnader och installationer 1:50. För mark 1:200. För texter gäller 3,5 mm gällande rumsbeteckningar, förklaringstexter och dyl. För övriga texter kan 2,5 mm texthöjd användas. Indelning i byggdelar och installationssystem i modellfilerna genomförs enligt beställarens anvisningar. Varje modellfil skall omfatta en disciplin indelat i teknikområden enligt BSAB-koder, se bilaga 4. Alla objekt för byggdelar och installationssystem skall redovisas i objektsform på rätt nivå och rätt höjd för våningsplanet ifråga. LSU godtar ej att objekt redovisas i form av lagerindelad linjegrafik. Modellarean skall inte innehålla ritningsblankett eller beskrivande text. Vid leverans av relationsmodeller skall stommen vara infogad i A:s modellfiler även om den har projekterats och ritats enbart i byggkonstruktionsfilerna under projekteringsskedet. Observera! Detta är mycket viktigt. Modellfil skall innehålla se figur 3. Namngiven vy (byggnadsnummer) med WCS rätvinklig i förhållande till byggnad. Entreprenadgräns med projektnummer ritade i modellen. Id-ruta ifylld med ansvarig konsult och datum för förändring. Installationskonsult skriver endast in text i disciplinruta från inreffererad A-modell. Förklaringstexter placeras på lämpligt ställe enlig figur 3. Figur 3. Linjer och mått inritade kring vyn hör enbart till denna illustration.

11 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION Namngivning Modellfiler Modellfiler, d.v.s. planer, sektioner, fasader och lokaliseringsfigur namnges enligt tabell nedan. Tabell (Position som ej används fylls i med understreck _ ). Ansvarig Part, BSAB* Plan/Typ Distrikt Område Byggnad 1-5 tecken 999 = Lokaliseringsfigur - 0 = Situationsplan 0-9 = Våningsplan A = 10 Våningsplan B = 11 osv. Våningsplan Z = Sektion Y = Fasad W = Lokaliseringsfigur V = Schema, 1 tecken 1 tecken 2 tecken 00 = Sit.plan Landskap DR = Demonteringsritning (*Antal positioner beror på BSAB systemets djup samt ansvarig part) Exempel: Filnamn 9 till 10 positioner + filändelse V57_31234.dwg V-konsult, Ventilationssystem, Plan 3, Distrikt 1, Område 2, Byggnad 34 A40_Z2345.dwg Arkitekt, Sammansatta husbyggdelar, Sektion, Distrikt 2, Område 3, Byggnad 45 L10_01100.dwg Landskap, Sammansatt markbyggdelar, Distrikt 1, Område 1, Mark. 999_W3456.dwg Lokaliseringsfigur, Distrikt 3, Område 4, Byggnad 56 E dwg E-konsult, Säkerhet, plan 5, Distrikt 1, Område 1, Byggnad 42 E dwg E-konsult, Reservkraft, plan 3, Distrikt 1, Område 1, Byggnad 42 Observera! För namngivning av schemaritningar kontaktas LSU systemförvaltning Origo/koordinatsystem Många av dagens moderna designverktyg har en begränsning av hur långt ifrån origo som objekt får befinna sig. Eftersom koordinatsystemet Sweref 99 har sin origo i jordens tyngdpunkt blir avståndet till objekt för långt i designverktyg som t.ex. Autodesk Revit. Därför har LSU valt att införa ett lokalt koordinatsystem över Akademiska sjukhuset, benämnt LSU-AS14, med ett origo som förhåller sig som en känd koordinat i Sweref Origo för LSU-AS14 representeras i Sweref som: N: ,00 E: ,00 För övriga områden gäller: Byggnader och mark på Enköpings lasarett, Sweref Byggnader och mark övriga länet gäller befintligt koordinatsystem UCS Det skall alltid finnas en namngiven UCS orienterad vy i modellfilen i byggnadens huvudriktning med byggnads beteckning ex Höjdsystem Höjdsättning skall redovisas enligt RH2000. Plushöjder skall redovisas dels i ritningar, dels i LSU namnruta Utrymmen LSU har en egenutvecklad palett med verktyg för att rita och mängda utrymmen i AutoCAD Architecture Se bilaga 8. Endast ingående verktyg i denna palett får användas för utrymmen och littera till utrymmen.

12 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION Rumsnumrering Gällande rumsnummer så skall dessa ha 4 tecken, där det första tecknet anger vilket plan som rummet ingår i och resterande tecken är löpnummer. Vid ombyggnadsprojektering får inte befintliga rumsnummer utanför entreprenadområdesgränsen ändras. Vid frågor angående rumsnumrering kontakta LSU FD. 5.3 Ritningsdefinitionsfil (RDF) Funktion för insättning av namnruta från LSU skall användas. RDF:er redovisar i pappersarean utsnitt av modellen i en eller flera vyer. En RDF skall motsvara en (1) ritning. Modellfilen är kopplad som referensfil (overlay) i RDF:s modellarea. Eventuella textfält såsom föreskrifter och förklaringar m.m. som finns i modellfilen redovisas i pappersarean. Ritningsblanketten skall i pappersarean vara i 1:1. RDF:er som definierar utsnitt för situationsplan, planer, sektioner och fasader på ritningsformatet A1, utförs samordnat av arkitekt och levereras till övriga konsulter i projektet. Konnektionslinjer avseende indelning av ritningar läggs in av arkitekt för samtliga indelningar som är aktuella i projektet, normalt för utskriftsskala 1:50, 1:100 samt 1:200. Dessa linjer utnyttjas av samtliga konsulter. Redovisningsskalan för: Husplaner skall vara 1:100 samt 1:50 med motsvarande detaljeringsnivå. För situationsplan skall skalan normalt vara 1:400. Installations- och konstruktionskonsulter för byggnad utför RDF:er för skala 1:50 baserat på arkitektens RDF:er. Markkonsult utför RDF:er för markanläggningar i format A1, skala 1:200 som levereras till installationskonsult Mark. Installationskonsulter Mark utför RDF:er för anläggningsdelar i mark baserade på modellfil mark. RDF:er för scheman såsom huvudledningsscheman, nätscheman och flödesscheman utförs dels per byggnad, dels för den sammansatta modellen. Bygghandlingar, oberoende av entreprenadform, utförs i enlighet med Bygghandlingar 90 så att de blir användbara som förvaltningsunderlag. Detta sätt att ta fram ritningar skall gälla oberoende av projektets storlek, typ av ritning etc. Figur 4. Princip för layout gällande RDF

13 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION Namngivning Ritningsdefinitionsfiler RDF:er namnges och numreras i enligt med aktuell svensk standard (Metod A), för de ritningar de motsvarar, samt enligt LSU anpassning av BSAB, sammansatt byggnadsnummer, plan, skala och del. Tabell (LSU anpassning av Svensk standard för ritningsnummer) Ansvarig part. BSAB * 1 tecken tecken Ritningskategori - 0 = sammansatta ritningar 1 = planritningar 2 = sektioner, snitt, profil 3 = fasadritningar 4 = uppställningsritningar 5 = förteckningsritningar 6 = detaljritningar 7 = samordningsritningar 8 = scheman Distrikt/ Område/ Byggnadsnr. - Distrikt = 1 Område = 1 Byggnadsnr. = 24 Byggnadsnr. för Landskap och installation i mark = 00 Plan Skala Del/ Löpnr = Plan 1 Ej aktuellt för Landskap och installation i mark. *Antal positioner och avgränsningstecknens placering beror på BSAB systemets djup. - 3 = 1:400 4 = 1:200 5 = 1:100 6 = 1:50 Ej aktuellt för Landskap och installation i mark 01 = Del 1 Exempel: Filnamn 14 till 20 positioner + filändelse L dwg Landskap, Sammansatta markbyggdelar, Plan, Distrikt 1, Område 1, Mark, Del 01 A dwg Arkitekt, Sammansatt husbyggdelar, Plan, Distrikt 1,Område 1, Byggnadsnr 24 Våning 1, Skala, Del 1 K dwg Konstruktör, Sammansatt, Plan, Distrikt 1, Område 1, Byggnadsnr 19, Våning 3, Skala, Del 1 E dwg E-konsult, Säkerhet, Plan, Distrikt 1, Område 1, Byggnadsnr 24, Våning 8, Skala, Del 2 Observera! För namngivning av schemaritningar kontaktas LSU systemförvaltning Komplement till ritningar Detta omfattar ritningsblanketter, skallinjal, norrpil för projektet samt beställarens logotyp. Dessa finns i paletter för LSU 2014, och används som block i RDF efter insättning. Alla RDF:er förutom scheman skall ha skallinjal graderad i meter inlagd.

14 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION Lokaliseringsfigur I det fall befintlig lokaliseringsfigur saknas upprättar ansvarig arkitekt denna. Lokaliseringsfigur ritas med plan och en eller flera sektioner samt norrpil. Planen förses med symboler för entréer. Byggnad, byggnadsdelar och våningsplan betecknas enligt ök. Skrafferingar för aktuell del och plan utförs med linjer i 45 graders riktning mot x-axeln. Lokaliseringsfigur sätts in som Xref, i förekommande fall med lageruppdelad skraffering för aktuell del och plan. Skalan skall anpassas så att figuren ryms inom en yta av 70 x 54 mm (b x h) intill namnrutan enligt exempel i avsnitt 5.3 figur 4. Figur 5. Exempel på lokaliseringsfigur 5.4 Schemaritningar Med schemaritningar avses den schematiska, ej skalenliga, redovisning av installationsdelar som beskriver delarnas funktion och samband i bild och text. Dessa ritningar skall vara utförda med ritningsblankett normalt i format A3 samt i skala 1:1 i förhållande till utskrift. Varje enskild ritning skall utgöras av en separat fil Där scheman betjänar flera byggnader skall gemensamt schema upprättas. Följande typer av ritningar skall utföras: Driftkort. Huvudledningsschema. Nätschema. För tele. Flödesschema. För ventilation. Scheman enligt tekniska anvisningar. Observera! För namngivning av schemaritningar kontaktas LSU systemförvaltning. 5.5 Demonteringsritningar Demonteringsritning för installation och ledningar i byggnad och mark skall ingå i relationsleverans. Demonteringar skall redovisas med kryss på egen fil med befintlig förvaltningsritning som externt referensunderlag. 5.6 Detaljer, uppställningar och förteckningsritningar LSU har idag inget krav på utförandet av dessa handlingar. Dock så skall dessa tillhandahållas LSU. 5.7 Drift- och skötselinstruktioner Beskrivning av ingående innehåll i D&S finns under styrande dokument, tekniska anvisningar och respektive teknikområde. Se och styrande dokument.

15 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION 6 LEVERANSBESTÄMMELSER 6.1 Leverans Informationen skall vara uppdaterad som relationshandlingar och märkt RELATIONSHANDLING. Omfattning av handlingar och ingående delar utförs enligt tabeller i bilaga 5. Observera! Dokument som i förvaltningsskedet skall kunna redigeras skall levereras i original producerat format. 6.2 Leverans av delentreprenader Observera! Vid eventuella delentreprenader i projektet skall relationshandlingar levereras till varje driftsatt entreprenad. 6.3 Leveransspecifikation Med leveransen skall en ifylld digital leveransspecifikation för relationshandlingar bifogas. Den finns att hämta på och namnges enligt Leveransspecifikation-[projektnummer]-[teknikområde]-[system] I denna skall filnamn på handlingsförteckning (förteckning över alla levererade filer inklusive ritningar/modeller) finnas. Namnges exempelvis: A- F doc Arkitekt, filförteckning, distrikt 1, område 2, byggnad 34 Egenkontroll namnges även denna enligt denna princip. Dock byts F ut mot E i filnamnet. Observera! För att LSU FD ska kunna processa leveransen krävs att denna ifylls korrekt. Se beskrivning på Filformat CAD-filer skall levereras som AutoCAD dwg-filer (filversion 2013). Textfiler förutom ritnings-, filförteckning samt egenkontrollistor skall levereras i producerat format. RDF:er skall även levereras som PDF-filer i Acrobat typ PDF/A lägst version 5.0, upplösning minst 400 dpi. I det fall filer utförda är med AutoCAD eller MagiCAD applikation för E-, V- eller SÖ skall dwg-filen samt tillhörande konfigurations- och symbol- filer levereras. 6.5 Skrivna dokument Skrivna dokument som redovisas i LSU Tekniska anvisningar skall struktureras enligt dessa anvisningar och läggas i en komprimerad mapp namngiven med byggnadsnummer, D&S, disciplin, systemnummer samt LSU projektnummer. Se exempel: Dessa skall levereras till pärmen och placeras i mappen Relationslev Skrivna dokument för respektive projekt. 6.6 Ritningar och modeller Samtliga ändringsbeteckningar och markeringar från byggskedet förutom entreprenadområdesgräns skall vara borttagna på relationsritningar/modeller. Gällande aktuell ändring i namnruta så skall denna ange ändring A med beskrivningen RELATIONSHANDLING, projektnummer samt datum och signatur. Ritningar och modeller skall struktureras enlig LSU katalogstruktur, se pkt 3.3 och läggas i en komprimerad mapp namngiven med byggnadsnummer, disciplin, systemnummer samt LSU projektnummer. Se exempel: Dessa skall levereras till pärmen och placeras i mappen Relationslev Ritningar för respektive projekt.

16 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION LSU (15) LSU FD :00 - UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING UTFÖRANDE AV TEKNISK DOKUMENTATION 6.7 Ansvar Konsult ansvarar: För att levererad datafil överensstämmer med denna kravspecifikation samt eventuella kompletterande regler som avtalats för uppdraget. För att redovisningen överensstämmer med ändringar enligt tillhandahållet underlag för relationshandlingar. För fel i datamedia begränsas till utbyte av felaktigt datamedia. 6.8 Egenkontroll Denna skall användas vid relationsleverans och överensstämma med verkligheten. 6.9 Leveranstid Observera! Till slutbesiktning skall: Drift- och skötselinstruktioner inkl förteckningar levereras. Relationsritningar avseende modeller och RDF:er samt förteckning över dessa levereras. Om relationsritningarna av någon anledning inte är framtagna skall senaste version av bygghandlingar inklusive förteckning levereras. I detta fall skall en även tidplan när leveransen förväntas till LSU FD bifogas Granskning av relationsleverans Projektledare ansvarar för att relationsleverans utförs samt bevakar vad som levererats samt kommer att levereras. LSU FD granskar levererade handlingar snarast möjligt och levererar därefter ett utlåtande till berörd leverantör, projektledare enligt leveransspecifikation. För att projektet ska kunna avslutas krävs godkänd relationsleverans gällande alla ingående teknikområden och system.

17 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC BILAGA 1 LSU (3) LSU FD UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING ORDLISTA Ordlista Nedanstående förteckning upptar termer som dels förekommer i kravspecifikationen och som till viss del ännu inte har allmänt vedertagen betydelse, dels har betydelse för dokumenthantering inom detta område. Förklaringarna baserar sig dels på Bygghandlingar 90 del 8 samt allmänna ordlistor för datatermer och AutoCAD: s handbok, dels på branschformuleringar. ADT Attribut AutoCAD AutoCAD Architecture AutoCAD MEP BIM Block CAD Autodesk Architectural Desktop, applikation till AutoCAD. Synlig eller osynlig text som tillhör ett block. CAD-programvara. Varumärke för Autodesk, Inc. Applikation till AutoCAD, tidigare ADT, objektorienterat program avsett för Arkitekter och Konstruktörer. Applikation till AutoCAD, objektorienterat program avsett för konstruktion av installationssystem för konsulter & entreprenörer inom VVS-, sprinkler och elinstallation. Building Information M Beroende på vem man frågar så får man olika svar om vad BIM är och vad det innebär. För en del står M:et för model vilket syftar på en intelligent objektorienterad digital 3D-modell av en byggnad innehållandes byggnadsinformation. För andra står M:et för modelling och syftar till processen med att skapa en 3D-modell. För Landstingsservice är BIM en arbetsmetod för processer och informationshantering under en byggnads livscykel i alla skeden, såväl som i byggprocessen som i förvaltningprocessen. Ritelement kan grupperas tillsammans för att bilda ett större eller mera komplext objekt. Computer Aided Design, sammanfattande begrepp för ritningsframställning med datorstöd. CAD-ansvarig CAD-fil CAD-samordnare Ska finnas såväl hos LSU som hos konsulter i projekt. Ansvarar och kontrollerar att framtaget material följer LSU kravspecifikation. Samlingsbegrepp för filer utförda med CAD-program. En person med övergripande ansvar för framtagande av CAD-filer. CAL Rasterfilformat enligt CCIT-standard grupp 4. CVL-Lista Databas Datasamordnare Disciplin Lista med benämningar på fastigheter m.m. som används till funktion för namnruta i AutoCAD och sidhuvud på Word och Excel dokument. Strukturerad lagring av information, vanligen arrangerad så att enskilda poster är direkt sökbara via indexering, ibland med lagrade relationer mellan poster ("relationsdatabas"). Rollen omfattar att vara en länk samt ett stöd till och mellan projektorganisationen och LSU fastighetsdokumentation i frågor som rör IT/CAD/BIM. Se projektör DWG Extern referens Filformat IFC Ibinder Katalog Koordinatsystem Filformat för AutoCAD, (DraWinG). Se referensfil. Logisk struktur i datafiler. Olika program lagrar data på olika sätt. Industri Foundation Classes, ett neutralt och öppet filformat som gör det möjligt att fritt byta information mellan CAD-program och andra mjukvaror. Portal för att hantera dokumentation i byggprojekt, även kallad Pärmen. Logisk indelning av filstrukturen i ett datorsystem. AutoCAD använder ett fast kartesiskt koordinatsystem. Man kan definiera flera lokala koordinatsystem (UCS = User Coordinate System) med olika orientering i förhållande till det globala (World), vilket är det som annars automatiskt gäller. Kravspec Bilaga 1 Ordlista.doc

18 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC BILAGA 1 LSU (3) LSU FD UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING ORDLISTA Lager Layout LSU LSU 2014 LSU 2014 AFF LSU Fastighetsdokumentation LSU Styrande dokument LUL MagiCAD MSI Modell Modellarea Modellfil Namnruta Objekt OMF Origo Pappersarea PDF PDF A Plottning Plottningsritning Projektörer Rasterfil Rastergrafik Referensfil Revit Architecture / Mep Ritningsblankett Ritningsdefinitionsfil Ritningsfil Rumsfunktionsritning Informationen i CAD-filerna uppdelas i lager som ges vissa grundegenskaper som färg och linjetyp. Genom att rita objekt i olika lager skiljer man på olika informationsmängder. Flik i modellfil för representation av ritningsunderlag och vyer. Landstingsservice i Uppsala län Applikation för ritningsadministration och redovisning av rum. Applikation för hantering av skötselplaner mark. Enhet inom LUL som ansvarar för fastighetsrelaterad information. Kravställande dokument samt manualer. Finns på Landstinget i Uppsala län. MagiCAD innehåller verktyg för projektering av VVS - och elsystem. MagiCAD fungerar med AutoCAD MEP och Revit MEP. 3D är en grundläggande funktion i MagiCAD Avdelning för Medicinsk teknik, sjukhusfysik och IT inom LUL. En samling ordnade objekt som representerar hela eller delar av ett byggnadsverk. AutoCAD: s "arbetsyta" där man utför ritnings- och konstruktionsarbetet för den 2D- eller 3D-modell av objektet man vill återge. (eng. Model Space) En fil där man avbildar hela eller en del av modellen. Med AutoCAD delar man upp modellen på flera (många) olika filer med väl definierade samband. Block som avbildar en tryckt namnruta. Skrivfälten är definierade som attribut. Representation av ett verkligt ting i en datafil, t.ex. en byggdel. Object modelling framework: Objektsmodell för bl.a. AutoCAD Architecture Ett koordinatsystems "nollpunkt", där X-, Y- och Z-värdena är noll. I pappersarean (Paper Space) i AutoCAD arrangeras olika vyer av modellen avsedda för plottning. Filformat för Adobe Acrobat, Portable Document Format. Filformat för Adobe Acrobat som säkerställer långtidsbevaring. Utskrift av CAD-fil. Benämns oftast plottning. Termen ersätts i Bygghandlingar 90 del 8 med ritningsdefinitionsfil. Bygghandlingar 90 del 8 tillämpas för förkortningar för olika fackområden. Rasterfil är en fil som innehåller rastergrafik. Rastergrafik utgörs av punktformad grafik, dvs. bilden byggs upp av punkter istället för vektorer. Också texter byggs upp av punkter istället för att representeras av tecken. Hänvisning ("pekare") till annan ritningsfil som på detta sätt grafiskt infogas i den fil man arbetar i. Programvara för att producera BIM-modeller. Ritningsfil som avbildar en tryckt blankett. Ritningsfil som innehåller en eller flera vyer i pappersarean av modellen och som är avsedd för plottning. Se CAD-fil. Sammanställd redovisning av utrustning och installationer i rum. Kravspec Bilaga 1 Ordlista.doc

19 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC BILAGA 1 LSU (3) LSU FD UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING ORDLISTA Textfil Textritning Token LSU ToolPalette UCS Fil där alla tecken representerar text (bokstäver, siffror och specialtecken). Ritningsfil där text skrivits med AutoCAD:s textkommando. Autentisering med krypterat lösenord. Paletten i AutoCAD innehållande verktyg för att skapa objekt ex. dörrar, väggar utrymmen m.m. Finns även för markobjekt såsom gräsmattor, buskar m.m. Se koordinatsystem Kravspec Bilaga 1 Ordlista.doc

20 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC BILAGA 2 LSU (1) LSU FD STÖDPUNKTER DATASAMORDNING Datasamordnare Datum Projektnamn/Projektnummer Distr. Omr. Hus Stödpunkter för mötet: Underlag från LSU. Beteckning avs. system, distrikt, område, hus. Version av AutoCAD. Utväxling av filer under projektering. Kommunikation, Ibinder-Pärmen Hantering av ändringar under projektering. Arkitekt planmodell Utrymmen med LSU funktion (Toolpalette) Katalogstruktur. Filnamn, ritningsnummer. Samband mellan filer. Indelning teknikområden/installationsdelar. Begränsningslinjer utsnitt, indelning planer. Ritningsdefinitioner (gemensamt underlag). Ritblankett, skallinjal, lok.fig (gemensamt underlag) Märkning (revnot). Hantering av funktion för namnruta. Koordinater och koordinatsystem. Arbetsskala och enheter. Färger, linjetyper. Text. Omfattning av leverans enligt tabeller i bilaga 5 Skrivna dokument (mallar, cvl-listor). Kommentar: Kravspec Bilaga 2 Stödpunkter Datasamordning.doc

21 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC BILAGA 3 LSU (1) LSU FD UPPSALA LÄN PRELIMINÄRHANDLING EGENKONTROLL LEVERANS Leverans är granskad avseende följande punkter i kravspecifikation Generell struktur 3.1 BSAB 3.2 Byggnadsnumrering 3.3 Katalogstruktur 4 Struktur i skrivna dokument 4.1 Skrivna dokument 5 Struktur i ritningsfiler 5.1 Generellt Samband mellan ritningar, externa referenser Märkning Lagerhantering Namnrutor Block Linjetyper Text Färger/linjebredder MagiCad Projektfiler för V- och SÖ-projektör MagiCad Projektfiler för E- och SÖ-projektör Namngivning av MagiCad projektfiler 5.2 Modellfiler Namngivning av Modellfiler Orig/koordinatsystem UCS Höjdsystem Utrymmen Rumsnumrering 5.3 Ritningsdefinitionsfiler (RDF-filer) Namngivning Ritningsdefinitionsfiler Komplement till ritningar Lokaliseringsfigurer 5.4 Schemaritningar 5.5 Demonteringsritningar 5.6 Detaljer, uppställningar och förteckningsritningar 5.7 Drift- & Skötselinstruktioner 6 Leveransbestämmelser 6.1 Leverans 6.2 Leverans av delentreprenader 6.3 Leveransspecifikation 6.4 Filformat 6.5 Dokumentation 6.6 Ritningar och modeller 6.7 Ansvar 6.8 Egenkontroll 6.9 Leveranstid 6.10 Granskning av relationsleverans Kommentarer Sign Kravspec Bilaga 3 Egenkontroll leverans.doc

22 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC BILAGA 4 LSU (2) LSU FD LSU BSAB SYSTEM Tabell för benämningar av modellfiler enligt av Landstinget i Uppsala län anpassat BSAB-system. Ansv. part BSAB/LSU Plan/Typ Distr. Omr. Hus Mark/Landskap L10 _ L16 _ L18 _ Sammansatta markbyggdelar Marköverbyggnad Markkompletteringar Hus K15 _ K20 _ Grundkonstruktioner Sammansatt redovisning, bärverk B40 _ Brand Sammansatt A40 _ A41 _ A43 _ A44 _ A46 _ Sammansatta husbyggdelar Yttertak Undertak Golv Rumskompletteringar (inredning) Va-, Vvs- och kylsystem V50 _ V V V V53 _ V54 _ V55 _ V56 _ V57 _ Sammansatta va-, vvs-, och kylsystem Vatten- och avloppssystem System för medicinsk gas System för ånga och kondensat System för Sop- och tvättsug Brandsläckningssystem Kylsystem Värmesystem Luftbehandlingssystem VA (yttre ledningar - utomhus) R R R R R Vatten- och brandposter Medicinska gaser Avjoniserat vatten Dagvatten Spillvatten Kravspec Bilaga 4 LSU BSAB-System.doc

23 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC BILAGA 4 LSU (2) LSU FD LSU BSAB SYSTEM R55 _ R R E60 _ E61 _ E E E E E E E E E E E E E E E E E E66 _ T71 _ T73 _ T75 _ T76 _ S81 _ SK91 _ Kylsystem Värmesystem System för ånga och kondensat El- och telesystem Sammansatta el- och telesystem Kanalisation Belysning Nödbelysning Mellanspänning (12 kv) (Underindelas vid behov, beslut vid projektstart) Mellanspänning Normal Mellanspänning Reservkraft Mellanspänning Avbrottsfri kraft Kraft (0,4 kv) (Underindelas vid behov, beslut vid projektstart) Normalkraft Reservkraft Avbrottsfri kraft Allmän tele Säkerhet Kallelse, överfall Säkerhet dörrbladsläsare Telefonanläggningar, data Mobiltelefoni Brandlarm Spänningsutjämningssystem Transportsystem Hissystem Rulltrappa Rörpostsystem System med maskindriven port, grind, dörr m.m. Styr och övervakning Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift Storkök Storkök För detaljer mm kan ytterligare system enl. SS användas. Kravspec Bilaga 4 LSU BSAB-System.doc

24 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC BILAGA 5 LSU (6) LSU FD LEVERANSOMFATTNING D&S OCH RITNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING Geoteknik Mark och Anläggning Bygg, Hus Installation, VVS Installation, VA i mark Installation, El Styr- och övervakning Transportanläggning Installation, Storkök Installation, Övrigt Gemensamt...6 Kravspec Bilaga 5 Leveransomfattning D&S och Ritningar.doc

25 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC BILAGA 5 LSU (6) LSU FD LEVERANSOMFATTNING D&S OCH RITNINGAR 1 OMFATTNING 1.1 Geoteknik Generellt kan sägas att allt framtaget digitalt material skall levereras till LSU under projekteringen. Omfattning av leverans för relationshandlingar skall följa tabellerna 1.1 till 1.9 om ej annat överenskommes vid projektstart. Fält i tabeller markerade A är handlingar som ingår i leverans av relationshandlingar. Fält i tabeller markerade med B är handlingar som ingår i leverans av relationshandlingar om så överenskommes. Leverans av dokument i pdf-format gäller endast relationshandlingar. Handlingar Textfiler DWG PDF Hänvisningar Grundundersökning planer A A Borrsektioner A A Stötvågsmätning B Pål-protokoll 1) Beskrivning B B Tillfälliga förstärkningar B 1) Pålningsplan omfattas normalt sett av konstruktörs åtagande. 1.2 Mark och Anläggning Handlingar Textfiler DWG PDF Hänvisningar Situationsplan A A 1) Markplaneringsplan A A 2) Planterings- och utrustningsplan, inkl. AFF delar A A 3) Plan, yttre VA A A 4) Sektioner/profiler väg A A Detaljer B B Koordinatförteckning A A 5) Teknisk beskrivning A A 6) Drift- & skötselanvisningar A A 6) Följande skall ingå på handlingar. 1) Byggnader, gator, nya angöringar och gångsystem, höjder för färdigt golv, stödhöjder mark samt koordinatsystem. 2) Ytskikt, höjdsättning, planteringar, dagvattenbrunnar samt utrustning. 3) Växter (arter), markutrustning, lekutrustning samt skyltar. Dessutom så skall ytor och objekt för skötselplaner (AFF) redovisas, utförs enligt bilaga 9. 4) Befintliga ledningar, nya ledningar, dimensioner, vattengångshöjder, brunnar samt stuprörsanslutningar. 5) Koordinater kan redovisas på ritning. 6) Drift- & skötselanvisningar utförs och levereras enligt Tekniska anvisningar för resp disciplin, se Kravspec Bilaga 5 Leveransomfattning D&S och Ritningar.doc

26 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC BILAGA 5 LSU (6) LSU FD LEVERANSOMFATTNING D&S OCH RITNINGAR 1.3 Bygg, Hus Disciplinen Hus omfattar arkitekthandling, konstruktionshandling samt brand. Handlingar Textfiler DWG PDF Hänvisningar Planer A A 1) Fasader A A 2) Sektioner A A 3) Situationsplan A A Utrymningsplan A A 4) Stomme A A 5) Inredning A B Undertaksritning A B Golvritning A B Detaljer A B Uppställningar A B Förteckningar A B Rumsbeskrivning A A Brandskyddsdokumentation A A 6) RFP B B Beräkningar B B Typritning lgh, lokal B B Teknisk beskrivning A A 7) Drift- & skötselanvisningar A A 7) Följande skall ingå på handlingar. 1) Rumsnummer, rumsnamn, plushöjder, huvudmåttsättning, Stom- och modullinjer, skyddsanordningar och tillträde på tak, sanitetsenheter. All rumsinformation skall samordnas arkitektens modell. Brandcellsindelningar, brandklasser på byggnadsdelar, utrymningsvägar, utrymningsskyltar samt rökluckor. 2) Markhöjder, stuprör samt materialskrafferingar. 3) Plushöjder, taklutningar samt huvudmått. 4) Utrymningsplan utförs enligt SS ) Horisontella & vertikala bärverk, tillåtna belastningar samt fundament och armering. 6) Brandskyddsdokumentation utförs enligt bilaga 6. 7) Drift- & skötselanvisningar utförs och levereras enligt Tekniska anvisningar för resp disciplin, se Kravspec Bilaga 5 Leveransomfattning D&S och Ritningar.doc

27 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC BILAGA 5 LSU (6) LSU FD LEVERANSOMFATTNING D&S OCH RITNINGAR 1.4 Installation, VVS Disciplinen VVS omfattar samtliga rörsystem, luftbehandlingssystem, sop- & tvättsug samt styr och regler. Handlingar Textfiler DWG PDF Hänvisningar Planer A A 1) Delplaner A A 2) Sektioner A A 3) Detaljritningar A A Flödesschema A A Driftkort B B Teknisk Beskrivning A A 4) Drift- & skötselanvisningar A A 4) Följande skall ingå på handlingar. 1) Rumsnummer, rumsnamn, plushöjder, stom- och modullinjer, dimensioner, luftmängder samt injusteringsvärden. All rumsinformation skall samordnas med arkitektens modell. 2) Fläktrum, undercentraler och schakt m.m. redovisas separat på delplaner. 3) Där så krävs för samordning med övriga teknikområden. 4) Drift- & skötselanvisningar utförs och levereras enligt Tekniska anvisningar för resp disciplin, se Installation, VA i mark (R) Disciplinen VA- i mark omfattar samtliga rörsystem. Handlingar Textfiler DWG PDF Hänvisningar Planer A A 1) Delplaner A A 2) Sektioner A A 3) Detaljritningar A A Flödesschema A A Driftkort B B Teknisk Beskrivning A A 4) Drift- & skötselanvisningar A A 4) Följande skall ingå på handlingar. 1) Plushöjder, dimensioner, ledningsfall osv. All objektinformation skall samordnas med markmodell. 2) Där så krävs för samordning med övriga teknikområden. 3) Drift- & skötselanvisningar utförs och levereras enligt Tekniska anvisningar för resp disciplin, se Kravspec Bilaga 5 Leveransomfattning D&S och Ritningar.doc

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.1.1

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2 LSU2014-0028 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte...3 1.2 Mål...3 1.3 Systemkrav...3 1.4 LSU Fastighetsdokumentation startsida...3 1.5 Installationspaket

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.3 Fastställd

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.3 Fastställd KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.3 Fastställd 2016-06-07 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.3-1

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON 2008-05-05 2013-12-16 KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.1.1 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING LSU 2014 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE & AUTOCAD 2014... 2 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 INGÅENDE TOOL PALETTES... 3 2.1

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 8-1 (10) Innehållsförteckning LSU 2011 FÖR AUTOCAD ARCHITECTURE 2011 & AUTOCAD 2011... 2 1 Beskrivning av innehållet.... 2 2 Ingående Tool Palettes... 3 2.1 Tool Palette

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Regionfastigheter koder och benämningar Version 2017-01-04 Ansvarig

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 Rambeskrivning Informations- & dokumenthantering facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 SAF RAMBESKRIVNING SAFFI/RAM/05-001 SA 2005-0971-1520 2 (20) Ver. Datum Uppgjord Information 1.0 1999-01-11

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionfastigheter ID 6_D001_-_001_05 Version 2017-01-03

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Riktlinje BIM Samordning

Riktlinje BIM Samordning Riktlinje BIM Samordning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.2 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(15) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen... 3

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION EL TELE Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:FFi baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_01 Ver 2011-11-16 Ansvarig Ulrika

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 10. Reviderad 2010-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation och framställningsmall för Projektsammanfattning/CAD-manual Datum 2011-09-30 Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter Stab och byggenheten Hus 04,

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.1.1 Fastställd 2014-04-15 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.1.1

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD

KRAVSPECIFIKATION CAD KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar Version 8. Reviderad 2006-10-30 Denna kravspecifikation är upprättad av Kommunförbundet Skåne i samarbete med CAD Studion AB. Specifikationen får ej

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening AA-F-BDD-T-0001_04 04 Manual Digital Design - MDD 1.1 1 (16) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening MDD Bilaga 04 Ingående element i filnamn Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia.

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida. Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida. Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 9-1 (5) Innehållsförteckning LSU 2011 AFF FÖR AUTOCAD CIVIL 3D 2011 & AUTOCAD 2011... 2 1 Beskrivning av innehållet.... 2 2 AFF-Koder enligt LSU... 3 3 Ingående Tool

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION VS RÖR Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET. Tomas Sandström, Adtollo

VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET. Tomas Sandström, Adtollo VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET Tomas Sandström, Adtollo Tomas Sandström Affärsområdeschef Adtollo Mät & Kart Building Information Model ByggnadsInformationsModell Vad vill man med BIM? BIM är ett kollaborativt

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik AA-F-DD-0001_01-Bilaga 01-01 Projektprofil Projektet 1.3 1 (10) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik MDD Bilaga 01 Projektprofil - Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-09-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad KRAVSPECIFIKATION CAD Anvisningar för relationshandlingar Version v5.3 Senast reviderad 2011-02-09 Denna kravspecifikation är upprättad av Fastighetskontoret, nedan kallad beställaren. Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-09-05 Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista Handlingar anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar inlämnas

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 [Skriv VIRTUELLA text] INSTALLATIONER 2014 Översikt Handledning BIM-manual Leveransspecifikation VS Rör Leveransspecifikation El tele Leveransspecifikation Ventilation Bilagor BIM-MANUAL FÖR INSTALLATIONER

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice 1(30) Innehåll 0. Inledning... 3 2. Informationssamordning...

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen Inmätning för projektering 2016:1 Anvisningar från LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (3) 2016-09-20 Utgåva 2016:1 Anvisningar för utförande och leverans av inmätning för projektering Allmänt Alla handlingar som tas

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar

Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar Riktlinjer och anvisningar för digitala handlingar 4. TV-filmning av ledningar Datum: 2008-05-09 Rev.datum: 2013-12-02 Version: 1.2 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 Syfte

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Landstinget Sörmland Version 1.1 Kravspecifikationen är upprättad av Landstinget

Läs mer

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Rev datum 2011-03-01 2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Leveranskrav avseende ritningar Allmänt Projektering och upprättande av handlingar ska utföras helt i överensstämmelse med de datasystem

Läs mer

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN CAD-MANUAL KRAVSPECIFIKATION CAD Version Datum/Rev Rev avser Upprättad av 4.0 2015-05-11 Kap 6.7 uppdaterat punkt 9 Ida Hallberg 3.0 2015-05-10 Uppdaterat kapitel numrering.

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Ytterligare genomgång av några bra att kunna saker i AutoCad (ritar Ö1) Genomgång av Övningsuppgift 3 Lite ritteknik Årets barnsjukdomar workspace,

Läs mer

Dokumenthantering för RA-dokument

Dokumenthantering för RA-dokument Dokumenthantering för RA-dokument 1 (23) Innehåll 1. Syfte... 3 2. Övergripande RA-, TKA- och GBP-info... 3 2.1 RA... 3 2.2 TKA... 3 2.3 GBP... 3 3. Uppdateringsfrekvens för RA-dokument... 3 4. Dokumenthantering

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

Entreprenadkontrakt. Entreprenad - exempel villkorsbilaga. Villkorsbilaga för digitala leveranser. se bif. exempel

Entreprenadkontrakt. Entreprenad - exempel villkorsbilaga. Villkorsbilaga för digitala leveranser. se bif. exempel Entreprenad - exempel villkorsbilaga Entreprenadkontrakt Villkorsbilaga för digitala leveranser se bif. exempel Leveransspecifikation och leveransmeddelande se bif. exempel Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01

Läs mer

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-06-07 rev 2013-05-02 Checklista för handlingar vid bygglovsansökan Handlingar ska anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning.

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning. 1(15) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Sidantal 1515 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(15) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Objektsmodeller i förvaltning

Objektsmodeller i förvaltning Objektsmodeller i förvaltning Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Informationsmodeller Nyttan med en objektsmodell Informationshantering genom systemen Informationsmodellen med ingående

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekommendationer Del 2: Begrepp fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Projektet Arkiveringsrekommendationer syftar till att ge en genomlysning av konsekvenser för dagens vägval

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION, VENTILATION Det här dokumentet är tänkt som underlag för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer