KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå WSP Byggprojektering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering"

Transkript

1 Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående dot ver 1.0 Luleå WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan Luleå Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 Utgåva 1, förfrågningsskede 1(6) 0. INLEDNING Brandskyddsdokumentationen avser ombyggnader ett plan av ett 3-vånings kontorshus vid Varvsgatan/Residensgatan i kv Hägern 11 i Luleå enligt situationsplan bil 1. Brandskyddet utformas enligt BBR 18. Dokumentationen är upprättad av Håkan Lantz, WSP Byggprojektering i Luleå, på uppdrag av Galären AB i Luleå. Dokumentationen är i denna utgåva upprättad i ett förfrågningsskede och utgör en ramhandling för projektering/byggande och för myndighetskontakter. Dokumentationen skall vid behov uppdateras och i sin slutliga version som relationshandling beskriva brandskyddet efter färdigställd ombyggnad. 1. BYGGNADSBESKRIVNING Byggnaden har 3 våningsplan utan källare. Det nedersta planet är delvis ett souterrängplan. De två nedre planen är ombyggda sedan tidigare enl separat brandskyddsdokumentation. Aktuell ombyggnad avser översta planet Planritning, sektion och fasader redovisas i bil 2. Byggnaden har stomme av betong, ytterväggar av sandwichelement (betongvärmeisolering-betong och uppstolpat yttertak med papptäckning.. 2. DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Räddningstjänstens insatstid: < 10 min. Verksamheter: Kontorshus i 3 plan. Plan 1 och 2 har en hyresgäst (telefonförsäljning försäkringar) med ca 50 arbetsplatser på plan 1 och ca 70 på plan 2. På plan 1 finns en personal-/relaxavdelning. På plan 3 kommer att finnas kontorshyresgäster, prel två stycken.

3 Utgåva 1, förfrågningsskede 2(6) Gångavstånd: Max gångavstånd till närmaste utrymningsväg är 45 m. Våningsantal: 3våningar ovan mark Byggnadsklass: Br 1 3. MINDRE AVVIKELSER OCH ALTERNATIV UTFORMNING - 4. UTRYMNING Allmänt Utrymning redovisas på ritn bil 2. Utrymning från vån 3 tr sker - via huvudtrapphus - via separat utrymningstrappa Dörrar för utrymning skall normalt vara utåtgående, ha en fri bredd på min 0,8 m och kunna öppnas med ett trycke ed utan nyckel, kort eller kod när verksamhet pågår. Inåtgående dörr kan godtas för kontorslokaler med upp till 30 personer. Allmänbelysning/nödbelysning I trapphus ordnas två efter varandra följande ljuspunkter till olika gruppsäkringar (BBR 5:352). Utrymningsskyltar Utrymningsskyltar i kontor kan utföras med efterlysande skyltar enl markeringar i bil 2. Ev utförande med genomlysande skyltar utvärderas i samråd med Galären.

4 Utgåva 1, förfrågningsskede 3(6) 5. SKYDD MOT BRANDSPRIDNING INOM BRANDCELL För ytskikt gäller att de i tak utförs i lägst klass I (Bs1,d0), fäst på obrännbart material (A2-s1,d0) eller tändskyddande beklädnad (K2 10/B-s1,d0), och på väggar i lägst klass II (C-s2,d0) I utrymningsväg (trapphus) gäller för väggar och tak generellt klass I (Bs1,d0), fäst på obrännbart material (A2-s1,d0) eller tändskyddande beklädnad (K2 10/B-s1,d0). Golv skall där uppfylla lägst klass G (Cfl-s1). Imkanaler från kök, pentry utförs i lägst klass EI 15 alt E 15 med skyddsavstånd Hissen är befintlig och förutsätts uppfylla de krav som gällde när den installerades. För nya hissar gäller: Hisschakt skall utföras så att en brand i hissmaskineriet inte leder till kritiska förhållanden i hisskorgen (BBR 5:676). Det kan tex ske genom val av hiss med godkännande i detta avseende eller brandgasventilation som startar automatiskt vid rök i hisschaktet. Elkablar till hissmaskineri skall förläggas avskiljda i EI 30, alternativt skall hissen automatiskt gå till närmaste stannplan vid strömavbrott (BBR 5:676) 6. SKYDD MOT BRAND- OCH BRANDGASSPRIDNING MELLAN BRANDCELLER Brandcellsindelning framgår av ritn bil 2. Grundkrav på brandcellsskiljande byggnadsdelar är EI 60. Dörrar mot trapphus kan utföras utförs i EI 30 utan stängare om de normalt är stängda. Även glaspartier bredvid dörr, med max samma bredd som intilliggande dörr, kan utföras i EI 30. Övriga dörrar i brandcellsgränser utförs i EI 60-C. Dörrar till teknikutrymmen som normalt hålls låsta (fläktrum, telerum) kan dock utföras utan stängare

5 Utgåva 1, förfrågningsskede 4(6) Brandceller på plan 3 utgörs av Trapphus Fläktrum Kontorslokaler Det finns inget formellt krav att skilda kontorshyresgäster skall finnas i skilda brandceller även om det normalt rekommenderas bla med hänsyn nyttjarnas försäkringsvillkor. Frågan tas upp med resp hyresgäst. Installationsschakt utförs så att klass EI 60 uppnås mellan de olika brandcellerna. Utförandet av schakten är delvis avhängigt av hur installationerna utförs. Tätningar i brandcellsgränser skall utföras med typgodkända system och märkas med etikett intill varje tätning (produkt och brandklass) För avskiljning i vertikalled mellan våningar skall avståndet mellan fönster vara min 1,2 m, alternativt att fönster utförs i E 15 inom detta område. Även ett utförande med härdat eller laminerat glas på hela våningshöjden godtas 7. SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER Avstånd till annan byggnad är > 8 m.. 8. VENTILATION Ventilation utförs så att klasser på brandcellsgränser upprätthålls. Skydd mot brandgasspridning skall ske till nivån förhindra mot trapphus. (Beskrivning av valt utförande skall infogas) Tätningar i brandcellsgränser skall utföras med typgodkända system och märkas med etikett intill varje tätning (produkt och brandklass) 9. UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR Fjärrvärme.

6 Utgåva 1, förfrågningsskede 5(6) 10. BÄRVERKENS BRANDTEKNISKA KLASS För trapplopp i trapphus gäller R 30. För övriga bärverk gäller R ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA SLÄCKNING/RÄDDNING Tillträdesvägar framgår av ritningar bil 1 och 2. På våningsplanet skall finnas släckutrustning i form av inomhusbrandposter eller handbrandsläckare med max 25 till närmaste släckredskap. 12. BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER Brandgasventilation Trapphus i Br 1-byggnad skall ha möjlighet till brandgasventilation. Sedan tidigare finns ingen sådan möjlighet. Utvärdering av ev åtgärd skall göras i samråd med Galären. Hisschakt kan under vissa förutsättningar behöva möjlighet till brandgasventilation enligt punkt 5 ovan. 13. ÖVRIGA BRANDTEKNISKA ÅTGÄRDER Köksutrustning som kan utgöra brandfara då den lämnas påslagen skall förses med timer. 14. PLANER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL För brandteknisk utrustning och brandtekniska installationer skall finnas planer för drift och underhåll. Planer skall finnas för: Ventilation, brandtekniska funktioner Släckutrustning

7 Utgåva 1, förfrågningsskede 6(6) 15. VERIFIERING Under projektering & byggskede skall kontroll ske av brandskyddet. Kontrollen skall ske genom dokumenterad egenkontroll och genom besiktningar. Överensstämmelse med regelverk, brandskyddsdokumentation, ramhandlingar och bygghandlingar skall kontrolleras och dokumenteras. Kontroll och dokumentation skall avse: Ytskikt (brandtekniska klasser) Brandcellsskiljande konstruktioner inkl dörrar (brandtekniska klasser, täthet) Ventilation, brandtekniska funktioner Brandtätningar (bygg och installationer) Trappbelysning Ev brandgasventilation 16. BILAGOR Bil 1: Situationsplan Bil 2: Plan, sektion, fasader

8 . BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KV HÄGERN 11 VÄSTRA VARVSGATAN 18, LULEÅ OMBYGGNAD KONTORSLOKALER TIRSÉN & AILI ARKITEKTER SMEDJEGATAN LULEÅ TEL FAX K V E M I Inredare IRENE AILI AB UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE IHI/IAI LARS WERNER DATUM ANSVARIG BENGT AILI SITUATIONSPLAN SKALA 1:400 A3 1:200 A1 NUMMER A BET.

9

10

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Försvarshögskolan (nya)

Försvarshögskolan (nya) Försvarshögskolan (nya) Kortfakta Adress: Drottning Kristinas v. 37 Anläggninsnummer: A0050004 Byggår: Arkitekt: Berg Arkitekter, ansvarig arkitekt Jan Erik Mattss Allmänt Husansvar I nära samarbete med

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Avsnitt 2. Allmänna regler och krav vid byggande Innehållsförteckning

Avsnitt 2. Allmänna regler och krav vid byggande Innehållsförteckning Avsnitt 2. Allmänna regler och krav vid byggande Innehållsförteckning 2 Allmänna regler... 1 2:1 Material och produkter... 1 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd... 1 2:3 Allmänt om byggande... 1 2:31 Projektering

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

25) Detektering. I samarbete med: 1

25) Detektering. I samarbete med: 1 25) Detektering Detektering måste ske snabbt, viktigt med rätt antal detektorer och placering av dessa. Ju längre tid för aktivering desto större risk för brandgasspridning. Underhåll viktigt 1 25) Detektering

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 Fasadmatris Referenser Fasadprinciper Brand - Fasadskiss Bländning Solnavägen SIDA 1 BILAGA 1 Fasadmatris Krav Dubbelskalsfasad

Läs mer