Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar"

Transkript

1 Akademiska Hus AB Region Syd

2 Akademiska Hus AB Region Syd Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: Akademiska Hus AB Region Syd Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA RIKTLINJER INLEDNING SYFTE - MÅL BEGREPP OCH DEFINITIONER OMFATTNING Förteckningar INNEHÅLL UTFÖRANDE Relationsritningar Rumsnumrering Inredning Situationsplaner Mallar ADMINISTRATION AV RELATIONSHANDLINGAR Underlag för relationshandlingar Ändring av relationshandlingar Befintliga relationshandlingar Handlingsidentifikation Förvaltningsuppgifter Ritnings- och dokumentnumrering samt registreringsnummer Spårbarhet LEVERANS Ansvar Leveranstider Granskning Överlämnande TILLÅTNA AVVIKELSER RIKTLINJER FÖR DIGITALA RELATIONS-HANDLINGAR SYFTE ALLMÄNNA KRAV SYSTEMKRAV CAD-filer Dokumentfiler REDOVISNINGSTEKNISKA KRAV Relationsritningens generella utseende CAD- och dokumentfilnamn Linjebredder och färghantering Enhetsinställningar Skalor Text i skrivfält (namnruta mm) Ritningsram INFORMATIONSSTRUKTUR I CAD-FILERNA Modeller och layouter Externt refererade CAD-filer Objektshantering D-Modeller Lagerhantering Koordinatsystem Orefererade delar i CAD-filer Delade ritobjekt Ändring av befintliga digitala relationshandlingar ÖVERLÄMNANDE AV FILER Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

4 2.6.1 Filer avseende relationshandlingar Virustest RIKTLINJER AVSEENDE ANSVARIG PROJEKTÖR ARKITEKT (A) Allmänt Omfattning Innehåll Utförande Leveranstabell Arkitekt BRANDSKYDD (B) Allmänt Omfattning Innehåll Utförande Leveranstabell Brandskydd BYGGNADSKONSTRUKTION (K) Allmänt Omfattning Innehåll Utförande Leveranstabell Byggnadskonstruktion ELINSTALLATIONER (E) Allmänt Omfattning Innehåll Utförande Leveranstabeller Elinstallationer GEOTEKNIK (G) Allmänt Omfattning Innehåll Utförande Leveranstabell Geoteknik LANDSKAP (L) Allmänt Omfattning Innehåll Utförande Leveranstabell Landskap VVS-INSTALLATION (V) Allmänt Omfattning Innehåll Utförande Leveranstabeller VVS LEDNINGAR I MARK Allmänt Omfattning Innehåll Ledningsbas Utsnitt Utförande Leveranstabeller Ledningar i mark BILAGA A - NAMNRUTOR Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

5 BILAGA B - LAGERSTRUKTUR FÖR SITUATIONSPLAN L BILAGA C - LAGERSTRUKTUR FÖR LEDNINGAR I MARK Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

6 1 ALLMÄNNA RIKTLINJER 1.1 Inledning Akademiska Hus AB Region Syd bygger och förvaltar lokaler för forskning och utbildning. Bolaget deltar med egen eller inhyrd personal i hela byggprocessen från formulering av hyresgästens krav till förvaltning. Genom att betrakta hela byggprocessen som en sammanhållen informationsprocess fås en effektivare produktion, drift och förvaltning med lägre kostnader och högre kvalitet. Riktlinjerna har framtagits av Akademiska Hus AB Region Syd och gäller endast för detta bolag. Dessa riktlinjer får ej distribueras vidare till tredje part utan ska alltid rekvireras direkt från utgivaren, så att rätt version används. 1.2 Syfte - mål Dessa riktlinjer syftar till att säkra informationsleveransen från projekterings- och entreprenadskedet till förvaltningsskedet. 1.3 Begrepp och definitioner Vid Akademiska Hus AB Region Syd tillämpas en gruppering av förvaltningsinformation enligt följande: Relationshandlingar Driftinstruktioner Underhållsinstruktioner Informationshandlingar Teknisk dossié Med relationshandlingar avses ritningar eller andra upprättade handlingar och dokument, avsedda att visa byggnaders och anläggningars aktuella status. Relationshandlingarna ska fortlöpande hållas aktuella under förvaltningsskedet. De ska utgöra underlag för och revideras i samband med ändringsåtgärder. Relationshandlingarna framställs oftast av projektör med utgångspunkt från underlag för relationshandling, som tillhandahålls av entreprenör eller från konsultens egen uppmätning. Med driftinstruktioner avses instruktioner för driften av byggnader och anläggningar. Med drift avses aktivitet som syftar till att åstadkomma avsedd prestation hos ett objekt utan att ändra dess funktionsförmåga. Till drift kan räknas t.ex. att starta, stoppa, övervaka och kontrollera funktion och driftförhållande hos ett objekt. En driftinstruktion beskriver komponenters (t.ex. fläktar, pumpar) Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

7 funktion och placering. Driftinstruktionerna framställs oftast av projektör med utgångspunkt från underlag för driftinstruktioner, som tillhandahålls av entreprenör samt från relationshandlingar. Med underhållsinstruktioner avses instruktioner för att sköta underhållet av byggnader och anläggningar. Med underhåll avses aktivitet, som syftar till att vidmakthålla eller återställa tillståndet hos ett objekt, så att det kan prestera avsedd funktion. Underhållsbegreppet vidgas till att även omfatta t.ex. skötsel, städning, renhållning och byte av förbrukningsmaterial. En underhållsinstruktion beskriver vilka objekt/komponenter som ska underhållas, hur de ska underhållas och med vilka intervall detta ska göras. I underhållsinstruktioner ingår även fabrikantanvisningar. Fabrikantanvisningar framställs oftast av tillverkare, generalagent, återförsäljare eller leverantör och levereras oftast i form av tryckta produktblad. Underhållsinstruktionerna framställs oftast av entreprenör. Med informationshandlingar avses ritningar eller andra handlingar avsedda att användas i den löpande förvaltningen. Informationshandlingarna ska fortlöpande hållas aktuella under förvaltningsskedet. De ska revideras i samband med ändring av byggnad och förbättringsåtgärder. Handlingarna framställs oftast med underlag från relationshandlingar och driftinstruktioner. I informationshandlingarna ingår bl.a. områdesplaner, parkeringsritningar, husguider m.m. Med teknisk dossié avses ritningar eller andra handlingar och dokument avsedda att visa hur byggnaden eller anläggningen har konstruerats och producerats. Handlingarna ska under en tid av 10 år utgöra underlag för det juridiska säkerställandet av olika ansvarsåtagande från projektörer och entreprenörer. Därefter ska den tekniska dossién fungera som en informationsresurs under aktuell byggnads eller anläggnings livslängd. Den tekniska dossién består av utredningsskisser, programbeskrivning, systemhandlingar, förfrågningsunderlag, PM under anbuds- och byggtid, RFP, kvalitetsplaner, miljöplaner, bygghandlingar samt protokoll. Ett antal olika begrepp och benämningar, som används i detta dokument beskrivs nedan: Beställare Uppdragsgivare som är angiven i beställning eller i kontrakt. I detta fall Akademiska Hus AB Region Syd. Hyresgäst Person eller juridisk person som ska nyttja hela eller delar av objektet. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

8 Projektledare Person som agerar som företrädare för beställaren i ett projekt. Besiktningsman Av beställaren utsedd person som undersöker om ett objekt i ett eller flera avseenden uppfyller ställda krav. Teknisk handläggare Person som handlägger olika teknikområden i projektet. Den tekniska handläggaren kontrollerar även att förvaltningsinformationen (underlag och färdiga handlingar) från entreprenör och projektör är korrekta med avseende på omfattning och innehåll i förhållande till gällande riktlinje. Projekteringsledare Person som ansvarar för samordningen av projekteringen, vanligtvis en av projektörerna. Projektör Person eller organisation som framställer underlag för produktion. Projektörer delas in i discipliner. Entreprenör Juridisk person som har åtagit sig en entreprenad. P&T-projekt Byggnadsprojekt, ny- eller ombyggnadsprojekt, vid Akademiska Hus AB Region Syd, som administreras av projektavdelningen, P&T-avdelningen (Avdelning för Projektledning och Teknik). Förvaltningsprojekt Byggnadsprojekt, i regel ombyggnadsprojekt, vid Akademiska Hus AB Region Syd som administreras via respektive förvaltningsområde. 1.4 Omfattning Relationshandlingar ska omfatta handlingar enligt kapitel 3. Relationshandlingarna ska omfatta de byggdelar som ägs av Akademiska Hus AB Region Syd, samt vissa byggdelar med nära anknytning till dessa, som ägs av hyresgästen, t.ex. installationsbunden inredning och anläggningar för specialgaser. Hanteringen av denna gränsdragning regleras i dokumentet Lokala rekommendationer för gränsdragning avseende informationshantering i projekt mellan Akademiska Hus i Lund AB och hyresgäst. I de fall som projektet omfattar mer än en byggnad (byggnadsverksnummer, tidigare benämnt anläggningsnummer, alfanummer) ska handlingarna separeras Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

9 för respektive anläggnings-nummer. Med detta avses separata CD/DVD/USB, ritningsförteckningar och dokument Förteckningar För varje projekt och projektörsdisciplin lämnas följande förteckningar: Handlingsförteckning Förteckning över utgångna handlingar I de fall som projektet omfattar mer än en byggnad (byggnadsverksnummer) ska separata förteckningar lämnas för respektive byggnad. Handlingsförteckningen är en sammanställning över de ritningar och dokument som har upprättats eller reviderats av projektören eller entreprenören. Förteckningen över utgångna handlingar är en sammanställning över ritningar och dokument, som ska utgå ur arkivet och eventuellt ersättas med helt nya handlingar. Förteckningen över utgångna handlingar lämnas i förekommande fall. Uppgift om befintliga relationshandlingar erhåller projektör genom aktuell projektledare vid Akademiska Hus AB Region Syd. Mall för förteckning avseende handlingar samt förteckning över utgångna handlingar tillhandahålls av beställaren. I mallen avseende förteckningar finns exempel. 1.5 Innehåll Krav på relationshandlingarnas innehåll avseende de olika projekteringsdisciplinerna framgår av kapitel Utförande Bygghandlingar 90 ska följas i tillämpliga delar. För systematik och klassifikation ska tillämpliga delar av BSAB 96 användas. Relationshandlingar ska utföras i enlighet med krav ställda i dokumentet Riktlinjer för Projektering utgiven av Akademiska Hus. Allmänna krav avseende digitala relationshandlingar ges i kapitel 2. Krav på relationshandlingarnas utförande avseende de olika projekteringsdisciplinerna framgår av kapitel 3. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

10 Text i handlingar ska vara på svenska. Samtliga relationshandlingar ska innehålla uppgifter om handlingens status d.v.s. vara märkta med texten RELATIONSHANDLING Relationsritningar Utförandet av relationsritningarna ska motsvara projekteringsanvisningarnas, Riktlinjer för Projektering, krav för bygghandlingar om ej annat anges under denna position eller i efterföljande delar. Format bör vara A1, A3 eller A4. Förlängda standardformat får i undantagsfall användas. Relationsritningar ska vara utförda så att dessa är läsbara även i förminskning till 1/2-skala. Handskriven text godtages normalt ej. Relationsritningar ska vara skalenliga. De relationsritningar, som är reviderade bygghandlingar, ska vara nollställda med hänvisningar, pilar och moln borttagna. Entreprenadinformation ska vara borttaget från relationsritningar, undantaget konstruktionsritningar. Namnruta, intilliggande text och symboler (norrpil, skalstock mm) ska, om inget annat anges, utföras i enlighet med Bygghandlingar 90. Namnruta som tillhandahålls av beställaren ska användas. Se även avsnitt Det ska framgå vilket underlag som använts. Följande uppgifter ska anges: registreringsnummer senaste ändringsdatum upphovsman till underlag Med underlag avses i fallet ändring av byggnad befintliga relationsritningar, både handritade och digitala. Underlaget omfattar, för alla discipliner förutom A, både A-underlag och det disciplinspecifika underlaget. I fallet nybyggnad avses, för alla discipliner förutom A, den relationsritning från A som har använts. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

11 Situationsplaner ska lånas ut och revideras. Våningsplaner ska vara försedda med lokaliseringsfigur, norrpil, skalstock och namnruta. Aktuell del av plan markeras på orienteringsfigurens planfigur. Aktuellt våningsplan markeras på lokaliseringsfigurens sektion. Lokaliseringsfigur ska förses med norrpil. Observera att norrpil ska finnas både i lokaliseringsfigur och vid våningsplan i ritfältet. Sektionsritningar ska vara försedda med lokaliseringsfigur, skalstock och namnruta. Aktuella snitt för sektionernas lägen ska visas i lokaliseringsfigurens planfigur. Fasader ska vara försedda med lokaliseringsfigur, skalstock och namnruta. Fasadernas lägen ska visas i lokaliseringsfigurens planfigur Rumsnumrering Rumsnummer och rumsbeteckningar på relationshandlingarna för samtliga projekteringsdiscipliner ska vara samordnade. Vid ombyggnad ska nya rumsnummer anpassas till befintlig rumsnumrering. Rumsnumrering regleras i dokumentet Lokala riktlinjer för hantering av rumsnumrering utgiven av Akademiska Hus AB Region Syd. Alla rum ska ha rumsnummer och rumsbeteckning. Ifall ett rum i sin helhet ej syns på en ritning, utan är uppdelad på två ritningar, ska om möjligt rumsnummer och rumsbeteckning förekomma på båda ritningarna. Rumsnummer och rumsbeteckning bör ej sammanfalla med andra objekt på ritningen Inredning Fast inredning som tillhör fastigheten och installationsbunden inredning som tillhör verksamheten ska redovisas. Exempel på fast inredning är tvättställ, diskbänk och köksskåp. Exempel installationsbunden inredning är dragskåp och laboratoriebänk. Hantering av denna typ av inredning regleras i dokumentet Lokala rekommendationer för gränsdragning avseende informationshantering i projekt mellan Akademiska Hus i Lund AB och hyresgäst. Eventuell lös inredning ska ej redovisas på relationshandlingarna. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

12 1.6.4 Situationsplaner Relationshandlingar omfattande situationsplaner ska vara samordnade avseende projektörsdisciplinerna Arkitekt, Landskap, El, VVS samt Konstruktion ; se kapitel Mallar Mallar som tillhandhålls av Akademiska Hus AB Region Syd ska alltid användas i förekommande fall. Följande mallar tillhandhålls: Förteckning avseende handlingar samt förteckning över utgångna handlingar Namnrutor o Pnamn1 Namnruta för A1-handling o Pnamn2 Stående namnruta för A1-handling o Pnamn3 Namnruta för A3-handling o Pnamn4 Namnruta för modell Mall för märkning av underlag. Mall för märkning av AutoCAD och applikationsversion när modellorienterat utförande ej används Mall för märkning av ursprungsarkitekt I mallen innehållande förteckning avseende handlingar samt förteckning över utgångna handlingar finns exempel. I bilaga A finns exempel på ifyllda namnrutor. 1.7 Administration av relationshandlingar Underlag för relationshandlingar Underlag för relationshandlingar utgörs av kopior av bygghandlingarna på vilka ändringar markerats med färgpenna. Om så erfordras ska underlaget kompletteras med skisser, ritningar och kommentarer så att slutligt utförande klart framgår. Arkitekten ska framställa planritningar, som modellfiler i skala 1:1 med tillhörande layoutflikar i skala 1:50 som underlag till installationskonsulterna. Som underlag för relationshandlingar vid ändring av befintlig byggnad/anläggning ska godkända relationshandlingar användas. Projektörens egna underlag från tidigare projekt får inte användas. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

13 1.7.2 Ändring av relationshandlingar Ändring av relationshandling ska alltid ske med utgångspunkt från senast gällande relationshandling. I de fall där A-underlaget har ändrats ska även senaste gällande och godkända A-handling användas. På ändrad relationshandling ska vara infört ändringsbeteckning, datum för ändring, ändringens omfattning samt namn eller signatur för ansvarig projektör. Projekterande företag ska vara infört i anslutning till ändringstext. (Se bilaga A) Byte av namnruta får ej ske vid ändring av befintlig ritning. Befintliga relationshandlingar rekvireras från Akademiska Hus AB Region Syd och återställs i uppdaterat skick. Projektör ska inför ändring av relationshandlingar kvittera ut aktuella relationshandlingar varvid dessa spärras för vidare utlåning Befintliga relationshandlingar Uppgift om befintliga relationshandlingars omfattning, utförande och innehåll erhåller projektör genom aktuell projektledare vid Akademiska Hus AB Region Syd Handlingsidentifikation Relationshandlingar inlämnade till Akademiska Hus AB Region Syd ska som minimum innehålla följande uppgifter: Handlingens status (RELATIONSHANDLING) Handlingens innehåll samt typ av handling Ritningsnummer Utgivare (upphovsman/företag) Ansvarig handläggare Datering Förvaltningsuppgifter (se 1.7.5) Förvaltningsuppgifter Följande förvaltningsuppgifter ska finnas med vid leverans av relationshandlingar till Akademiska Hus AB Region Syd: Registerfastighet Byggnadsverksnummer Byggnadsbenämning Ev. planid (Se bilaga A pkt 19) Registreringsnummer (se 1.7.6) Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

14 Dessa uppgifter tillhandahålls av aktuell projektledare vid Akademiska Hus AB Region Syd Ritnings- och dokumentnumrering samt registreringsnummer Utformning av ritningsnumrering och numrering av dokument avtalas separat i varje enskilt projekt. Akademiska Hus använder ett s.k. registreringsnummer för att åstadkomma en unik identitet för en relationshandling. Därmed får ritningsnumret en underordnad betydelse ur arkiveringssynpunkt. Registreringsnumret tillhandahålls av Akademiska Hus när en preliminär handlingsförteckning avseende relationshandlingar föreligger. Vid ändring av befintliga relationshandlingar används befintligt numreringssystem Spårbarhet Alla relationshandlingar ska vara spårbara, vilket innebär att de ska innehålla uppgifter som underlättar identifiering; se avsnitt Flersidiga dokument ska ha ett försättsblad med uppgifter enligt ovan. Utöver detta ska det på varje sida finnas uppgifter om i vilket dokument de ingår samt sidnummer. 1.8 Leverans Ansvar Projektör Projekteringsledaren inom projektörsgruppen ansvarar för samordning och inlämning av relationshandlingar från projektörerna till projektledaren vid Akademiska Hus AB Region Syd. Entreprenör Projektör har i bygghandlingsbeskrivningen infört krav beträffande relationshandlingar respektive underlag till relationshandlingar, som ska utföras eller levereras av entreprenörerna. Entreprenör ska överlämna relationshandlingar respektive underlag för relationshandlingar till ansvarig projektledare vid Akademiska Hus AB Region Syd. Totalentreprenör Eventuella totalentreprenörer omfattas av ansvar enligt Projektör och Entreprenör ovan. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

15 Av kapitel 3 och dokumentet Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation framgår vem som upprättar relationshandling respektive lämnar underlag för relationshandling Leveranstider För leveranstider, se Administrativa Föreskrifter. Projekteringsledaren ska göra en tidplan för framtagning av relationshandlingar. Observera att arkitektunderlaget måste föreligga i färdigt skick innan övriga projektörer kan färdigställa sina handlingar. Hänsyn i tidplan ska tas till beställarens granskning av relationshandlingar Granskning Akademiska Hus AB Region Syd svarar för att relationshandlingarna granskas. Granskningsarbetet är uppdelat i arkivgranskning, CAD-granskning och teknisk granskning. Teknisk granskning sker med utgångspunkt från kopior i ½-skala och avser ritningarnas överensstämmelse med den byggda anläggningen. Denna granskning utförs av i projektet utsedd teknisk granskare före arkiv- och CAD-granskning. Arkivgranskning, sker med utgångspunkt från kopior i ½-skala. Detta gäller även för handritade ritningar där så är möjligt. Vid arkivgranskningen granskas handlingarnas utseende och innehåll. CAD-granskning sker med utgångspunkt från digitala filer och avser ritningarnas digitala informationsstruktur. Akademiska Hus checklistor för egenkontroll ska användas och bifogas för att granskning ska bli utförd. Överlämnande av relationshandlingar för granskning ska ske enligt avsnitt Överlämnande För varje enskild projekteringsdisciplin ska alla inom en disciplin ingående relationshandlingar överlämnas samtidigt. Ifall avvikelser görs från denna regel ska det klart framgå vad som saknas i leveransen. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

16 Filer och papperskopior ska levereras enligt leveranstabellerna i dokumentet Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation för respektive disciplin. För handritade ritningar ska original inlämnas. Ett följebrev ska bifogas till leveransen, innehållande följande uppgifter: Byggnadsverksnummer Byggnadsbenämning Eventuellt projektnummer Projektbenämning Leveransdatum Upphovsman Om inget annat avtalas sker överlämnandet av handlingar till aktuell projektledare vid Akademiska Hus AB Region Syd. Observera att det i förvaltningsprojekt kan det förekomma att förvaltaren agerar som projektledare. Projektör och entreprenör erhåller besked från tekniska informationssamordnare vid Akademiska Hus då handlingar blivit arkiverade. 1.9 Tillåtna avvikelser Projektör får inte avvika från ovanstående krav. Om avvikelser trots detta skulle vara nödvändiga får de bara göras under förutsättning av att beställaren godkänner och fastlägger avvikelsen. Detta godkännande ska ske skriftligt. Det åligger projektören att från projektledare utverka detta skriftliga godkännande vid en eventuell avvikelse. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

17 2 RIKTLINJER FÖR DIGITALA RELATIONS- HANDLINGAR 2.1 Syfte Riktlinjerna i detta kapitel syftar till att säkerställa att digitala relationshandlingar utförs på ett sådant sätt att de på ett rationellt sätt kan användas inom förvaltning, drift, arkivhantering och för framtida ändring av byggnader. Riktlinjerna är anpassad till Akademiska Hus AB Region Syd:s system för digital ritningshantering och de branschstandarder, som finns avseende leveranser av digital förvaltningsinformation. Att tillämpa dessa riktlinjer kan innebära ett uteslutande av de projektörer som inte använder de i riktlinjerna föreskrivna standardprogrammen eller som inte på ett trovärdigt sätt kan åstadkomma de filformat och informationsstrukturer som föreskrivs. 2.2 Allmänna krav Dessa riktlinjer motsvarar inte en CAD-samordningsmanual utan behandlar enbart utformningen av relationshandlingar. Detta understryker vikten av att komplettera detta dokument med en CAD-samordningsmanual inom ramen för respektive projekt. Riktlinjerna förutsätter också en allmän kännedom om digital ritningshantering. Dessa förutsätter vidare att de standardprogram som föreskrivs i riktlinjen används under hela projekteringsfasen, då det bedöms som svårt att i praktiken uppfylla alla de uppställda kraven vid en eventuell konvertering. 2.3 Systemkrav CAD-filer CAD-filer ska överlämnas i DWG-format för AutoCAD version CAD-filer får inte innehålla OLE-länkar eller andra typer av externa referenser, undantaget situationsplaner disciplin L som innehåller externa referenser. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

18 2.3.2 Dokumentfiler Dokumentfiler avseende beskrivningar, förteckningar, lagerlistor o.d. ska överlämnas i formatet för Microsoft Word för Office 2010 respektive formatet för Microsoft Excel för Office Leverantörer med andra program utför och ansvarar för konvertering till ovan nämnda format. Dokumentfiler får inte innehålla OLE-länkar eller andra typer av externa referenser. 2.4 Redovisningstekniska krav Relationsritningens generella utseende Digitala relationsritningar som överlämnas ska följa sedvanlig praxis och dessutom ha följande generella utseende: måttriktiga, inga dubbla ritobjekt och korrekta objektsmöten. Textfonter, linjetyper, shapes och snittmarkeringsmönster, som används måste finnas med, som standard i ovan angiven version av CAD-program. De digitala relationsritningarna ska uppfylla god CAD-praxis, t.ex. ska symboler användas där en repetivitet föreligger CAD- och dokumentfilnamn CAD- och dokumentfiler ska om möjligt ha motsvarande namn som ritningens nummer respektive dokumentets namn. När det gäller modellfiler ska dessa namnges enligt BH90 del 8. Eventuella layoutflikar döps till motsvarande ritningsnummer. Observera att långa filnamn är tillåtna. Se även avsnitt Linjebredder och färghantering Hanteringen av linjebredder ska följa nedan angivna standard. Denna följer BH 90 del 8 med avseende på linjebredder. Kopplingen linjebredd och färg ska överensstämma med denna standard. CAD-filer får inte levereras med objekt som har andra färger än de som anges i denna standard. Under projekteringen tillåts att en komplettering med fler färger sker. Vid överlämnandet av relationshandlingar ska dessa färger ändras till de färger som förekommer nedan. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

19 Detta gäller ej för ledningar i mark, se bilaga C. Linjebredd Färgnr och färg Anmärkning GREY CYAN RED GREEN WHITE MAGENTA YELLOW BLUE Skraffering av betong Enhetsinställningar CAD-filers enhetsinställning ska för situationsplaner vara enheten meter och för övriga relationsritningar enheten millimeter. Måttnoggrannheten för situationsplaner ska vara i enheten centimeter. Objekten i modellen ska representeras i skala 1:1, d.v.s. med verklighetens mått Skalor Relationsritningar ska levereras i de skalor som anges av beställaren; se kapitel 3 samt dokumentet Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation. Samtliga texthöjder ska anpassas så att dessa är läsbara även i 1/2-skala Text i skrivfält (namnruta mm) Om inget annat avtalas ska namnruta, som tillhandahålls av beställaren användas. Blocknamn och attribut i namnrutan får absolut inte ändras. Aktuella uppgifter som ska vara ifyllda och exempel på namnruta framgår av bilaga A. Namnrutan ska sättas in som block i layout eller ritnings-definitionsfil. Namnruta, skalstock, m.m. ska ägas av respektive projektör. Detta innebär att dessa objekt ska tillhöra respektive projektörs lagerstruktur. Även modellfiler (modellfliken) förses med namnruta enligt Akademiska Hus mall. Detta för att underlätta ändringshantering och spårbarhet. I modellen ska det dessutom framgå att relationsritningen är CAD-ritad och vilka versioner av CAD-program och eventuell applikation som har använts. Här avses de program och versioner som har använts vid den senaste sparningen av filen. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

20 Digitala mallar för olika namnrutor, norrpil, skalstock och ritningsunderlag tillhandahålls av beställaren. Se även avsnitt och Ritningsram Ritningsramar ska, om inte annat anges, utföras i enlighet med Bygghandlingar Informationsstruktur i CAD-filerna Modeller och layouter Relationsritningar som på ett naturligt sätt kan hanteras, som modeller och layouter, t.ex. situationsplaner, våningsplaner, fasader och sektioner ska levereras som en modellfil med tillhörande ritningsdefinitioner i form av layouter i samma fil. Modellfiler ska upprättas per anläggning. För våningsplaner gäller att en modellfil ska upprättas per våningsplan. Samtliga fasadvyer hanteras i en gemensam modellfil. Samtliga sektioner hanteras i en gemensam modellfil. Modellfiler ska sparas i modelläget. Ett överlapp om minst 500 mm ska finnas vid uppdelning av ritnings- eller modellfiler. Överlappet skrafferas på den ritning där överlappet är avsett för orientering. Skrafferingen ska tillhöra layouten. Konnektionslinjerna som visar delningen av en byggnad ska finnas på ett eget lager i modellen. Placeringen av konnektionslinje ska vara lika för samtliga plan. Konnektionslinjer som visar delningen mellan byggnader/byggnadsverksnummer ska visas i layouten. I layoutflikarnas modelläge fryses eventuella lager, som ej ska visas eller skrivas ut, med hjälp av VP Freeze i aktuellt vyfönster (VP). CAD-filens modell ska vid leverans inte innehålla frysta, släckta eller låsta lager. Namnrutor, ritningsram, skalstock, norrpil och uppgifter avseende underlag ska tillhöra layouten. För arkitektens handlingar gäller att uppgifter om ursprungsarkitekt ska finnas i modellen och i layouten Externt refererade CAD-filer Bygghandlingar som byggts upp av externt refererade CAD-filer ska som relationshandling levereras med de externa referenserna bundna. Detta innebär att en enskild relationshandling endast får bestå av en fysisk fil. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

21 2.5.3 Objektshantering CAD-filerna ska bestå av grafiska objekt som finns tillgängliga i ovan angivna version av CAD-program. Egenskaperna färg- och linjetyp för de olika objekten ska vara satta till bylayer. De objekt, som på ett naturligt sätt kan hanteras som symboler (block) t.ex. fönster, dörrar, inredningsdetaljer m.m. ska hanteras som symboler. Dessa symboler ska namnges på ett systematiskt sätt. Objekt som kräver applikationsprogramvara för att tolkas, t.ex. ARX-objekt, får inte förekomma i CAD-filerna. Beställaren har möjlighet att separat avtala om leverans av objektsorienterade filer D-Modeller Om inget annat avtalas i projektet ska samtliga digitala relationsritningar vara 2Dmodeller Lagerhantering De i CAD-filerna ingående lagerdelarna ska följa svensk standard, CAD-Lager - SB-Rekommendationer 11. Obligatoriska fält ska användas. Presentationskoder ska anges Koordinatsystem Hanteringen av eventuella koordinatsystem ska vara samordnat för aktuell anläggning. För situationsplaner och ledningskartor ska det koordinatsystem som gäller för aktuell kommun användas. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

22 2.5.7 Orefererade delar i CAD-filer CAD-filer ska enbart innehålla definitioner som används i filen. (Purge ska utföras innan leverans) Delade ritobjekt Det är acceptabelt att en CAD-fil består av delade ritobjekt såsom linjer, texter, symboler vid en uppdelning av ritnings- eller modellfilen Ändring av befintliga digitala relationshandlingar Vid ändring av befintliga digitala relationshandlingar gäller att informationsstrukturen i dessa bibehålls i dess ursprungliga skick om inte annat överenskommes. Se även avsnitt och Vid ändringar i modellen ska ändringsmarkering påföras modellen och de layouter som berörts av förändringen. Ifall byte av underlag har skett ska märkning av underlag uppdateras. Se även avsnitt 1.6.1, och Överlämnande av filer Filer avseende relationshandlingar Filer avseende relationshandlingar ska överlämnas okomprimerade på CD/DVD/USB. En CD/DVD/USB per anläggning ska levereras. Vid mindre projekt kan leveransen ske via e-post efter överenskommelse med ansvarig teknisk informationssamordnare. Projektledaren beslutar om leveransen ska ske per ansvarig part eller samlat via CAD-samordnaren. Akademiska Hus koncerngemensamma mappstruktur kan användas. Se figur 2.1 nedan: Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

23 Figur 2.1 Mappstruktur Tabellen nedan visar den bokstav som ska anges i rutan för Ansv_part (disciplin) i namnrutan. Bokstäverna motsvarar benämningarna för respektive mapp i ovanstående struktur. Den utgår från standarden SS , utgåva 2 tabell A.1. Beteckning A B E G K L M V Beskrivning, betydelse Arkitekt Brandskyddsprojektör Elprojektör Geotekniker Byggnadskonstruktör Landskapsarkitekt Markprojektör VVS-projektör, eller ventilationsprojektör när både V- och VS-projektör finns Tabellen nedan visar i vilken mapp som respektive handling/fil ska placeras. Mapp Benämning Exempel på handling/fil Dok Dokument Beskrivningar, ritningsförteckningar, handlingsförteckning, lagerförteckning mm Modell Modellfiler Modellfiler Raster Rasterfiler Kopior på handritade original Ritdef Ritningsdefinitioner Ritningar CD/DVD/USB samt omslag ska märkas med: Handlingens status (RELATIONSHANDLING) Byggnadsverksnummer Byggnadsbenämning Eventuellt projektnummer Projektbenämning Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

24 Leveransdatum Nummer för CD/DVD/USB samt antalet CD/DVD/USB Utgivare (upphovman/företag) Förteckningar enligt avsnitt ska medfölja Virustest All digital information och media som överlämnas till Akademiska Hus AB Region Syd ska vara fria från datavirus. Det åligger informationsleverantören att kontrollera detta. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

25 3 RIKTLINJER AVSEENDE ANSVARIG PROJEKTÖR 3.1 Arkitekt (A) Allmänt Relationshandlingar upprättas av projektören. Entreprenören ska lämna underlag för dessa handlingar enligt avsnitt Arkitekten ska framställa planritningar i skala 1:50 som underlag till installationskonsulter. Se även avsnitt Omfattning Relationshandlingarna ska omfatta: Våningsplaner Takplaner Sektioner Fasader Handlingsförteckning Förteckning över utgångna handlingar Innehåll Handlingar ska märkas med ursprungsarkitekt i förekommande fall. Handlingarnas innehåll avseende brandskydd ska samordnas med brandskyddsprojektör. Våningsplaner Sammanställningsritningar i form av horisontella snitt genom våningar benämns våningsplaner eller planer. Följande ska redovisas: Byggnadens huvudmått avseende husliv Plushöjd avseende ovankant färdigt golv inom plan Rumsnumrering enligt lokal riktlinje Rumsbeteckning, t.ex. kontor, lab Utrymningsvägar Brandcellsindelning med brandklass Branddörrar med brandklass Förstärkt ljudisolering (sekretess eller störningsfrihet) i db Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

26 Fast inredning, som tillhör fastigheten, t.ex. tvättställ, diskbänk, köksskåp Installationsbunden inredning, som tillhör verksamheten, t.ex. dragskåp, laboratoriebänk Handikappanpassning, t.ex. HWC, handikappentré, ramp med lutning angivet, kommunikationer i byggnad Installationsbunden inredning ska samordnas med ev. inredningsprojektör och installationsprojektör. När det gäller referensnät redovisas enbart beteckningarna med omslutande cirkel och del av linje som ligger utanför byggnad. Takplaner Följande ska redovisas: Plushöjder Taklutning Brandcellsindelning med brandklass Brandklassade ytor Kommunikationsvägar på tak Tillträdesvägar för räddningstjänsten VVS-installationer på tak Takkompletteringar, t.ex. skyddsanordningar, takfönster, takluckor När det gäller referensnät redovisas enbart beteckningarna med omslutande cirkel och del av linje som ligger utanför byggnad. I de fall där det förekommer tak på olika nivåer (höjder), ska det översta taket med innehåll enligt ovan, redovisas på en ritning benämnd takplan. På denna ritning redovisas nedre liggande tak enbart som konturer. Övriga tak, med innehåll enligt ovan, redovisas på respektive våningsplan. Nedre liggande tak redovisas endast som konturer. Ifall del av tak redovisas på våningsplan ska både texten plan och takplan anges i namnrutan. Sektioner Följande ska redovisas: Brandcellsindelning med brandklass Plushöjder Fasader Följande ska redovisas: Samtliga fasadvyer Brandskyddsinformation VVS-installationer Takkompletteringar Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

27 Handlingsförteckning Se kapitel 1. Förteckning över utgångna handlingar Se kapitel Utförande Regler för utförandet av digitala relationshandlingar anges i kapitel 2 Riktlinjer för digitala relationshandlingar med följande komplettering: Brandklass ska anges i anslutning till linjen avseende brandcellsindelning. Våningsplaner Konnektionslinjer avseende delning i ritningar för skala 1:50 och 1:100 ska redovisas i modellen på separata lager. Layouterna i skala 1:50 och 1:100 ska endast visa konnektionslinjerna för respektive skala. Layouter i skala 1:50 ska ej redovisa byggnadens huvudmått avseende husliv. Utrymningsvägar markeras enligt BH 90 del 2. Sektioner Kompletta sektioner ska redovisas i modellen. Sektionernas benämningar ska anges i modellen och i layouten. Fasader Fasadernas benämningar ska anges i modellen och i layouten Leveranstabell Arkitekt Leveranstabell framgår av dokumentet Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

28 3.2 Brandskydd (B) Allmänt Relationshandlingar upprättas av projektören. Entreprenören ska i förekommande fall lämna underlag för dessa handlingar enligt avsnitt Omfattning Relationshandlingarna ska omfatta: Beskrivningar Beräkningar Specialritningar för brandskydd Brandskyddsdokumentation kan även lämnas av andra aktörer än brandskyddsprojektör Innehåll Samordning ska ske med övriga discipliner. Specialritningar Med specialritningar för brandskydd avses brandskyddsinformation som ej ingår i arkitektens/andra discipliners leverans Utförande Samordning ska ske med övriga discipliner avseende system- och komponentbeteckning. Beteckning och märkning ska utföras enl. Lokala rekommendationer för Märkning av och beteckningar för elektrotekniska anläggningar respektive Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (Bygg VVS och Styr). Brandskyddsdokumentation ska utföras enligt BBR 5:12, 5:13 och SBF:s handbok om brandskyddsdokumentationens utformning. Specialritningar Lagerhantering sker med B som disciplinbeteckning. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

29 3.2.5 Leveranstabell Brandskydd Leveranstabell framgår av dokumentet Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

30 3.3 Byggnadskonstruktion (K) Allmänt Tillverkningsritningar, pålnings- och packningsprotokoll levereras av entreprenören. Övriga relationshandlingar upprättas av projektören. Entreprenören ska upprätta underlag för dessa handlingar enligt avsnitt Omfattning Relationshandlingarna ska omfatta: Samtliga bygghandlingsritningar Konstruktionsberäkningar med konstruktionsredovisning Ritningar, beskrivningar och beräkningar avseende geotekniska konstruktioner Tillverkningsritningar avseende t.ex. prefabricerade betongelement och glasfasader Pålningsprotokoll Packningsprotokoll Iordningsställande ritningar för skyddsrum Handlingsförteckning Förteckning över utgångna handlingar Innehåll Tillåten belastning på samtliga bjälklag, traverser, lastkrokar och fundament ska tydligt framgå av planritningar. Ingrepp i bärande stomme ska tydligt redovisas. Förlorade konstruktioner/spont ska redovisas. Yttre dränering ska samordnas med Ledningar i mark och föras in på VAhandlingen; se avsnitt 3.8. Geotekniska konstruktioner ska samordnas med projektören Geoteknik. Handlingsförteckning Se kapitel 1. Förteckning över utgångna handlingar Se kapitel 1. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

31 3.3.4 Utförande Regler för utförandet av digitala relationshandlingar anges i kapitel 2 Riktlinjer för digitala relationshandlingar. Geotekniska undersökningar och konstruktionsberäkningar ska förses med registreringsnummer. Ritningar Krav gäller på att läsbara kopior erhålls vid en förminskning till ½ skala. Tillverkningsritningar Tillverkningsritningar för t.ex. prefabricerade betongelement bör levereras i format för AutoCAD Krav avseende lagerstruktur enligt avsnitt 2.5.5, behöver ej följas. Tillverkares egna namnrutor får användas. Handlingarna ska märkas RELATIONSHANDLING (ev. endast handlingsförteckningen) och registreringsnummer enligt avsnitt ska påföras. Konstruktionsberäkningar Får vara handskrivna på arkivbeständigt papper Leveranstabell Byggnadskonstruktion Leveranstabell framgår av dokumentet Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

32 3.4 Elinstallationer (E) Allmänt Relationshandlingar upprättas av projektören och/eller entreprenören, se dokumentet Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation. Ifall relationshandlingarna upprättas av projektören ska entreprenören lämna underlag för dessa handlingar enligt avsnitt Handlingar avseende elinstallationer är grupperade i leveranstabellerna enligt följande: El- och telesystem (sammansatta) Eldistributionsnät, transformator och fördelningssystem, faskompenseringssystem, system för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft Belysningssystem och ljussystem, elvärmesystem samt motordriftsystem System för spänningsutjämning och elektrisk separation Telesystem (sammansatta) Flerfunktionsnät i fastighet Tele allmänt Teletekniska säkerhetssystem Omfattning Separata förteckningar lämnas för el- respektive teleanläggningen. Följande förteckningar ska lämnas: Handlingsförteckning Förteckning över utgångna handlingar Övrig omfattning framgår av dokumentet Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation Innehåll Situationsplaner avseende el- och teleanläggningar När projekt medför förändringar av el- och teleinstallationer i mark utanför byggnader ska situationsplaner avseende installationer i mark framställas enligt avsnitt 3.8 Ledningar i mark. Installationsområde avseende värmeslingor ska samordnas med disciplin L och redovisas på situationsplanerna. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

33 Handlingsförteckning Se kapitel 1. Förteckning över utgångna handlingar Se kapitel Utförande Regler för utförandet av digitala relationshandlingar anges i kapitel 2 Riktlinjer för digitala relationshandlingar. Relationshandlingarna ska ej omfatta måttangivelser m.m. som inte har ett direkt samband med elanläggningen. Samordning ska ske med övriga discipliner avseende system och komponentbeteckning. Beteckning och märkning ska utföras enl. Lokala rekommendationer för Märkning av och beteckningar för elektrotekniska anläggningar respektive Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (Bygg VVS och Styr). Planer Godkända relationshandlingar från A ska användas. Ifall arkitekten har framställt ritningar (layouter) i skala 1:50, som underlag till installationskonsulter, ska installationskonsultens modellfil innehålla motsvarande layouter i skala 1:50. Endast ritningar (layouter) som innehåller installationer ska förses med registreringsnummer. A-underlaget ska bearbetas så att installationsdelarna framgår klart, t.ex. genom att A-underlaget skrivs ut med tunnare linjer. Rumsbeteckningar och rumsnumrering ska framgå klart. Dessa får ej kollidera med annan ritningsinformation. A-underlaget ska innehålla brandcellsindelning med brandklass. Brandcellsindelningen ska markeras med en tjockare linje så att denna framgår klart. Endast den del av ledningsnät som finns innanför husliv ska redovisas. Sektioner Sektioner som visar snitt genom endast en våning får placeras i samma modellfil som våningsplanet. Situationsplaner avseende el- och teleanläggningar Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

34 Situationsplaner avseende el- och teleinstallationer i mark ska utföras enligt avsnitt 3.8 Ledningar i mark. Beteckningar och symboler - generellt Enligt BH90 del 5. Skalor - generellt Skalor hanteras enligt BH90 med undantaget att samtliga installationsritningar redovisas i skala 1: Leveranstabeller Elinstallationer Leveranstabellerna framgår av dokumentet Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

35 3.5 Geoteknik (G) Allmänt Relationshandlingar upprättas av projektören. Entreprenören ska i förekommande fall lämna underlag för dessa handlingar enligt avsnitt Omfattning Relationshandlingarna ska omfatta: Ritningar och resultat avseende geotekniska fält- och laboratorieundersökningar Utlåtanden, såsom geotekniska undersökningar, miljötekniska markundersökningar, kulturlager, besiktningar och kontroller Grundundersökning Handlingsförteckning Förteckning över utgångna handlingar Relationshandlingar avseende geotekniska konstruktioner ska samordnas med projektören Byggnadskonstruktion Innehåll Handlingsförteckning Se kapitel 1. Förteckning över utgångna handlingar Se kapitel Utförande Regler för utförandet av digitala relationshandlingar anges i kapitel 2 Riktlinjer för digitala relationshandlingar. Handlingarna ska redovisa undersökningens projektnamn samt geografiskt läge (kommun etc.). Handlingarna ska motsvara kraven enligt Svenska Geotekniska föreningens anvisningar. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

36 3.5.5 Leveranstabell Geoteknik Leveranstabell framgår av dokumentet Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

37 3.6 Landskap (L) Allmänt Relationshandlingar upprättas av projektören. Entreprenören ska lämna underlag för dessa handlingar enligt avsnitt Omfattning Anläggningar som avser ledningar i mark ingår inte. Relationshandlingarna ska omfatta: Situationsplan Planteringsplan med växtförteckning Ytskikts- och utrustningsplan Handlingsförteckning Innehåll Situationsplan Situationsplanen är en sammanställning av mark och byggnader enligt anvisad omfattning och utgör även underlag för den del av installationer, som består av ledningar i mark. Befintliga situationsplaner tillhandahålls av Akademiska Hus för uppdatering av projektören. Inga nya situationsplaner ska framställas av projektören. Situationsplanen ska samordnas med övriga berörda projektörer som hanterar ledningar i mark, energilager samt värmeslingor. Installationsområde avseende energilager och värmeslingor i mark ska redovisas av disciplin L. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

38 Information enligt bilaga B ska redovisas. Nedan ges en sammanfattning av den mer centrala information som ska finnas på situationsplanen. Fastighetsgränser Fastighetsbeteckningar (Registerfastigheter) Konturlinjer för byggnader samt kryssmarkering Byggnader under mark Byggnadsverksnummer för byggnader Entréer till byggnader med plushöjd samt ramper med lutning angivet Utrymningsvägar (genom vägg och tak) för byggnader Vägar, cykelbanor, gångbanor Gatunamn Angöringsplats i anslutning till byggnad Uppställningsplatser för bil, buss, handikappfordon och cykel med antal platser angivet Brandvägar Markhöjder Slänter, murar, stödmurar, terrängtrappor, terrängramper med lutning angivet Räcken, staket, stängsel, plank Gränser mellan olika markbehandlingar såsom asfalt, stenlagd yta, grus- och sandyta, gräsyta och armerad gräsyta, plantering Träd, häckar Installationsområde för energilager och markvärme Planteringsplan med växtförteckning Befintliga planteringsplaner tillhandahålls av Akademiska Hus för uppdatering av projektören. Inga nya planteringsplaner ska framställas av projektören. Information enligt bilaga B ska redovisas. Nedan ges en sammanfattning av den mer centrala information som ska finnas på planteringsplanen. Fastighetsgränser Fastighetsbeteckningar (Registerfastigheter) Konturlinjer för byggnader samt kryssmarkering Byggnadsverksnummer för byggnader Entréer till byggnader samt ramper Vägar, cykelbanor, gångbanor Gatunamn Slänter, murar, stödmurar, terrängtrappor, terrängramper Räcken, staket, stängsel, plank Gränser mellan olika markbehandlingar såsom asfalt, stenlagd yta, grus- och sandyta, gräsyta och armerad gräsyta, plantering Träd, häckar Planteringar (perenner, buskar) Växtförteckning Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

39 Ytskikts- och utrustningsplan Befintliga ytskikts- och utrustningsplaner tillhandahålls av Akademiska Hus för uppdatering av projektören. Inga nya ytskikts- och utrustningsplaner ska framställas av projektören. Information enligt bilaga B ska redovisas. Nedan ges en sammanfattning av den mer centrala information som ska finnas på ytskikts- och utrustningsplanen. Fastighetsgränser Fastighetsbeteckningar (Registerfastigheter) Konturlinjer för byggnader samt kryssmarkering Byggnadsverksnummer för byggnader Entréer till byggnader samt ramper Vägar, cykelbanor, gångbanor Gatunamn Slänter, murar, stödmurar, terrängtrappor, terrängramper Räcken, staket, stängsel, plank Gränser mellan olika markbehandlingar såsom asfalt, stenlagd yta, grus- och sandyta, gräsyta och armerad gräsyta, plantering Utrustning t.ex. cykelställ, parkmöbler, lekutrustning, papperskorg Konstnärlig utsmyckning Förteckning över ytskikt och utrustning Handlingsförteckning Se kapitel Utförande Regler för utförandet av digitala relationshandlingar anges i kapitel 2 Riktlinjer för digitala relationshandlingar med följande komplettering: Akademiska Hus AB Region Syd:s fastigheter är indelade i ett antal delområden. Varje delområde består av en modellfil innehållande layouter för situationsplan, planteringsplan samt ytskikts- och utrustningsplan. Delområdet med ett överlapp på ca 10 m redovisas på layouterna. Modellgränsen, som ligger på lager L U1 omsluter delområdet och överlappszonen. Modellgränsen visas inte i layouterna, den får dock inte tas bort från modellfliken. Information utanför modellgränsen ska inte redovisas. Relationshandlingen kan innehålla externa referenser i form av angränsande delområden, som behövs för att redovisa överlappet. I modellen ska norr vara orienterad längs den vertikala koordinataxeln. Lagerstruktur enligt bilaga B ska användas. Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl /59

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Akademiska Hus Syd AB Riktlinjer avseende underhållsinstruktioner 2008-06-01

Akademiska Hus Syd AB Riktlinjer avseende underhållsinstruktioner 2008-06-01 kademiska Hus Syd B 2008-06-01 kademiska Hus Syd B Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: kademiska Hus Syd B 2/36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LLMÄNN RIKTLINJER... 3 1.1 INLEDNING... 3

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

Akademiska Hus Syd AB Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (Bygg, VVS och Styr)

Akademiska Hus Syd AB Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (Bygg, VVS och Styr) Akademiska Hus Syd A Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (ygg, VVS och Styr) 2005-04-07 2011-07-13 Akademiska Hus Syd A Lokala rekommendationer för märkning och beteckning

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

Mall för Tillämpningsanvisningar

Mall för Tillämpningsanvisningar ICT Mall för Tillämpningsanvisningar Mall för tillämpningsanvisningar Version: 080903, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (45) FÖRORD Den

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar

BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar BILAGA 1 Systemkrav, objektmodeller och anvisningar Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 1 Systemkrav, objektmodeller

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Ytterligare genomgång av några bra att kunna saker i AutoCad (ritar Ö1) Genomgång av Övningsuppgift 3 Lite ritteknik Årets barnsjukdomar workspace,

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Dokumentstatus: Utgåva nummer: 4 Datum aktuell version: 2017-02-14 Sida: 2 (5) Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionfastigheter ID 6_D001_-_001_05 Version 2017-01-03

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

Objektsmodeller i förvaltning

Objektsmodeller i förvaltning Objektsmodeller i förvaltning Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Informationsmodeller Nyttan med en objektsmodell Informationshantering genom systemen Informationsmodellen med ingående

Läs mer

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL 1 Instruktioner för att använda mallen för plan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för ingrepp i bärande konstruktion. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 CAD-ANVISNING Antal sidor 1+39 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Akademiska Hus Syd AB Riktlinjer avseende driftinstruktioner

Akademiska Hus Syd AB Riktlinjer avseende driftinstruktioner kademiska Hus Syd B 2008-06-01 kademiska Hus Syd B Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: kademiska Hus Syd B 2/34 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LLMÄNN RIKTLINJER...5 1.1 INLEDNING...5 1.2

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad

KRAVSPECIFIKATION CAD. Anvisningar för relationshandlingar. Version v5.3. Senast reviderad KRAVSPECIFIKATION CAD Anvisningar för relationshandlingar Version v5.3 Senast reviderad 2011-02-09 Denna kravspecifikation är upprättad av Fastighetskontoret, nedan kallad beställaren. Innehållsförteckning

Läs mer

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026

Rambeskrivning. Informations- & dokumenthantering. facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 Rambeskrivning Informations- & dokumenthantering facilities förvaltningsinformation version 3.1-051026 SAF RAMBESKRIVNING SAFFI/RAM/05-001 SA 2005-0971-1520 2 (20) Ver. Datum Uppgjord Information 1.0 1999-01-11

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

Teknisk handbok Projektering

Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering... 1 Läsanvisningar... 2 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektledning... 2 2.1. Projektstart...

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Entreprenadkontrakt. Entreprenad - exempel villkorsbilaga. Villkorsbilaga för digitala leveranser. se bif. exempel

Entreprenadkontrakt. Entreprenad - exempel villkorsbilaga. Villkorsbilaga för digitala leveranser. se bif. exempel Entreprenad - exempel villkorsbilaga Entreprenadkontrakt Villkorsbilaga för digitala leveranser se bif. exempel Leveransspecifikation och leveransmeddelande se bif. exempel Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Rev datum 2011-03-01 2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Leveranskrav avseende ritningar Allmänt Projektering och upprättande av handlingar ska utföras helt i överensstämmelse med de datasystem

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Svenska Teknik & Designföretagen, STD-företagen, arbetar

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista för de flesta typer av bygglovsansökningar.

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2

BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90, Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Utgåva 2 1 2008 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK09 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid God projektstyrning Vattentätt kontrakt Effektiv organisation-beror på komplexitet

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson

CAD. CAD-kravspecifikation 1 (35) Nybyggnad, Ombyggnad. Fastställare Charlotta Hansson. Fastställt 2015-01-27. Dokumentansvarig Jessica Johansson CAD CAD-kravspecifikation Dokumentet gäller för följande verksamheter: Dokumentet gäller för: Nybyggnad, Ombyggnad 1 (35) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...3 2. Tillämplighet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Karlstad universitet Energi- miljö och byggteknik Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Nya mindre kompletteringar

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation och framställningsmall för Projektsammanfattning/CAD-manual Datum 2011-09-30 Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter Stab och byggenheten Hus 04,

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION

RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION RIKTLINJE BIM, CAD OCH DOKUMENTATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-09-05 Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista Handlingar anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar inlämnas

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice 1(30) Innehåll 0. Inledning... 3 2. Informationssamordning...

Läs mer