Innehållsförteckning. Sammanfattning... 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Sammanfattning... 20"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Mikael Elias Gymnasium ÖrnsköldsvikInnehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport... 6 Funktionell kvalitet... 8 Upplevd kvalitet Nya utvecklingsområden Resultat Resultat Sammanfattning... 20

3 Vision och värdegrund Inom Mikael Elias Gymnasium arbetar vi medvetet och engagerat för att skapa och upprätthålla en hög och jämn kvalitet vid våra skolor. Kvalitet handlar för oss om att systematiskt utveckla vår verksamhet och därför talar vi om utvecklingsarbete istället för kvalitetsarbete. Våra ledord - att inspirera och utmana är vägledande för både elever och personal. Vi tror på individens förmåga att lära, utvecklas och skapa sina egna förutsättningar och vi är helt övertygade om att skoltiden har en enorm betydelse för en ung människas självbild, drömmar och framtid. Vårt mål är därför att inspirera och utmana våra elever under deras skoltid som de tillbringar hos oss. Vårt mål är också att garantera en likvärdig utbildning för våra elever och en jämn och hög måluppfyllelse. Grundfakta om skolan/förutsättningar Mikael Elias Gymnasium Örnsköldsvik Ansvarig chef: Robert Nordqvist, rektor Personal Skolan har detta läsår bestått av en rektor, elva lärare och en studie- och yrkesvägledare. Skolhälsovården bedrivs i samarbete med Previa AB där skolsköterska, kurator, skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå efter behov. Vidare så har en av de ansällda lärarna på skolan specialpedagogisk kompetens. De 11 lärarna är fördelade på 9 tjänster vilket ger en lärartäthet på 9,3 lärare/100 elever. 9 av 11 lärare är legitimerade de två övriga kommer bli legitimerade gymnasielärare under kommande läsår. Bakgrundsstatistik elever Vid läsårets slut var 96 elever inskrivna på skolan. Årskursvis var eleverna i årskurs 1 flest till antalet med 43 elever. På programnivå var samhällsvetenskapsprogrammet det största med 44 elever.

4 Antal elever per program och årskurs juni 2013 Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Totalt antal elever per årskurs Budget med materiella resurser och lokaler Skolan rymmer 5 klassrum med varierad storlek, 1 laborationssal för naturvetenskapliga ämnen, 1 uppehållsrum för elever samt kontorsytor för personal. Totalt förfogar skolan över 730 m2 lokalyta (trapphus och korridorer exkluderat). Samtliga utrymmen är utrustade för ändamålen. Under året har skolan haft en extra satsning på engelskundervisning. Satsningen har inneburit ett samarbete med EF education first (EF) där samtliga av skolans elever i årskurs 1 dels haft tillgång till EF:s nätbaserade studiematerial Elab och dels erbjudits en språkresa till Oxford på skolans bekostnad. Satsningen har varit gällande sedan läsåret 12/13 och kommer även gälla läsåret 14/15. På skolan arbetar vi med 1-till-1 konceptet. Detta innebär att samtliga elever erbjuds att under sin studietid låna en dator av skolan. Detta läsår valde skolan att satsa på Chromebooks. En lyckad satsning där vi anser att Chromebook svarar väl mot de funktioner och den prestanda som krävs av en dator på de program som skolan erbjuder. Presentation och förankring av mål Skolan har sedan den startade hösten 2009 alltid haft en generellt god måluppfyllelse och en hög andel nöjda och trygga elever. När vi sammanfattade föregående läsår kunde vi fortsatt se detta men vi kunde också skönja en viss nedgång i några specifika mätningar beträffande nöjdhet, trygghet och måluppfyllelse på kursnivå. Med detta som bakgrund arbetade skolans personal fram ett antal mål för innevarande läsår (13/14) med fokus på information, elevinflytande och måluppfyllelse. Arbetet i verksamheten Mikael Elias Gymnasium i Örnsköldsvik är på orten känd för att vara en skola där elever känner sig sedda, trygga och väl bemötta. Vi har en närhet mellan elever, personal och skolledning som ofta lyfts som en styrka på enheten. Arbetssätten präglas av en transparens och rofylld miljö där både elever och personal känner att de blir sedda och lyssnade på. Påverkansmöjligheterna skall vara stora och vi som arbetar på skolan känner ett gemensamt ansvar för skolans fortlevnad och utveckling. Filosofin är att elever och personal som mår bra och trivs på sin skola/arbetsplats också ges goda förutsättningar för att utveckkas vidare.

5 Viktiga händelser under året Läsåret startade i mitten av augusti med upprop av nya elever i årskurs ett. Därefter väntade ett gediget program för dessa med syfte att de skulle känna sig välkomna och trygga med sitt program- och skolval. Teambuilding blandades med information och studieteknik. Ett uppskattat inslag var den årliga övernattningen vid Sanduddens vandrarhem. Nobeldagen firades med sedvanligt pompa och ståt. Under dagen hölls den årligen återkommande Nobeltävlingen där skolans elever tävlade mot andra klasser och skolor inom Mikael Elias Gymnasium. På kvällen väntade bankett och prisutdelning. Under våren hade skolan en inspektion av Arbetsmiljöverket med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inspektionen renderade i ett antal påpekade brister vilka vi nu påbörjat ett arbete kring för att förbättra. I mars månad åkte skolans elever i årskurs 1 till Oxford på språkresa i ett samarbete med EF Education First. Veckan i Oxford var fylld med studier, kulturella upplevelser och utbyten. Resan var uppskattad av både elever och personal. I april bjöds de elever som sökt något av skolans program för läsåret 14/15 in till en kväll fylld med mingel och mat. En kväll med syftet att de kommande eleverna skall få tillfälle att lära känna skolan redan innan det drar igång i höst. En välbesökt, uppskattad och lyckad kväll. I juni var det så dags att släppa iväg skolans tredje studentkull. Glada och upprymda elever rusade ut på trappen till dess anhörigas jubel. Under hela året har skolan haft en förstelärare. Hen har haft i uppdrag att leda och inspirera i arbetet med kollegialt lärande som arbetsform. I detta har vi på skolan haft ett antal litteraturseminarier där vi utgått från forskning kring vad som är framgångsfaktorer för ett gott pedagogiskt klimat i klassrummet, dessa texter har dryftats i personalgruppen och sedan kompletterats med egna erfarenheter kring vad som funkat bra i klassrummet. Syftet har varit att utifrån forskning och beprövad erfarenhet försöka att lyfta undervisningen ytterligare på skolan.

6 Åtgärder enligt föregående års rapport Prioriterade utvecklingsområden från föregående års rapport Information till elever om hur de ligger till i sina kurser och vad som krävs för att nå nästa steg i kunskapsutvecklingen Arbetssätt Arbetssätten för att nå ett bättre resultat än föregående mätningar var att tidigt planera in omdömeskonferenser för att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen i någon eller några kurser och därefter kommunicera detta på ett tydligt sätt till elev och målsman. Vi har också börjat nyttja fler funktioner i Schoolsoft för ändamålet. Resultat Resultaten i undersökningar visar att vi inte nått ett förbättrat resultat från föregående år, snarare något sämre. Vi ser snarare resultat som viker ytterligare nedåt om än marginellt. På frågan om huruvida lärarna informerar eleverna om hur det går i kurserna så når vi ett indexvärde på 6,9 (skala 1-10 där 10 är högst), året innan låg det på 7,0. Vidare kan vi också se ett vikande resultat på frågan om eleverna anser att lärarna gör det tydligt vad som krävs i kurserna för att eleverna skall nå de lika betygsstegen. I årets undersökning landar på 6,8 och året innan låg det på 7,2 Analys Analysen av detta säger att vi behöver hitta bättre och tydligare arbetssätt i detta. När vi tittar på hur vi arbetat under året så ser vi att vi saknar ett konsekvent sätt att ta oss an detta. Resultaten ligger förvisso på en Academedianivå vilket kan tyda på att det är en svår nöt att knäcka. Helt klart är dock att detta är något som behöver göras bättre. I detta kommer vi att utveckla vårt arbete i Schoolsoft där det finns många goda verktyg för ändamålet men vi behöver också lyssna mer på hur eleverna vill ta emot sin feedback. Bättre information om vad som sker på skolan Arbetssätt Arbetssätten för att nå ut bättre med information till eleverna på skolan har dels varit att förstärka råd och elevorganisationer. Vi har tillsatt en vuxenkontakt till samtliga råd, en kontakt som initialt skulle vara med och starta upp året för råd och organisationer och därefter fungera som ett bollplank och stöttepelare i arbetet. Vidare har vi arbetet för en bättre framförhållning av informationsspridning på skolan. Även här är Schoolsoft ett bra verktyg at nyttja. Genom att lägga ut informativa nyheter i god tid når vi skolans samtliga elever å ett bra sätt.

7 Utöver detta har vi även inrättat en inforamtionskonferens för samtlig personal. Konferensen har schemalagts till måndagmorgnar. Här gavs personalen möjlighet att ge och få information om vad som var aktuellt på skolan kommande veckor. Resultat Resultaten visar på ett förbättrat resultat. I årets mätning når vi ett medelindex på 7,7 att jämföra med föregående års 7,4. Vi ligger också över snittet på Mikael Elias som organisation. Analys Analysen säger att våra arbetssätt blivit bättre. Att personal träffas direkt när arbetsveckan startar medför att alla kan bära samma information till eleverna. Vi ser också att vår ökade framförhållning i nyhetsflödet via Schoolsoft burit frukt. Höja den generella måluppfyllelsen på kursnivå Arbetssätt Arbetssätten för att nå ett bättre resultat än föregående mätningar var att tidigt planera in omdömeskonferenser för att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen i någon eller några kurser och därefter kommunicera detta på ett tydligt sätt till elev och målsman. Vi har också börjat nyttja fler funktioner i Schoolsoft för ändamålet. Vi har också sökt bättre rutiner och arbetssätt kring elever som riskerar att inte nå målen. Ytterligare ett arbetssätt har varit att söka en ökad variation av undervisningssätt och examinationsvägar. Resultat Resultaten visar att vi fortsatt har en andel elever som inte når målen i kurserna. Störst negativ avvikelse ser vi inom matematikämnet där exempelvis närmare 30% av eleverna får ett F i betyg. Analys Analysen säger att vi framförallt behöver hitta nya vägar inom matematikämnet. Med en stor andel underkända elever behöver vi satsa extra på detta framöver.

8 Funktionell kvalitet För att nå en hög måluppfyllelse och därmed en god funktionell kvalitet har vi under året försökt att arbeta med en stor variation gentemot våra elever. Med variation i detta menas att hitta olika sätt att undervisa och examinera. Vi tror på att en variation gör så att alla elever får sina lärstilar tillgodosedda. Vi söker ständig dialog med eleverna för att lyssna med dem hur de önskar att ta del av undervisning och examinationer. Vi tror på dialogen där eleverna får vara delaktiga i planering och upplägg av kurser. Under året har vi sökt efter de bästa sätten att kommunicera till eleverna hur de skall göra för att ta ytterligare steg i kunskapsutvecklingen. Konkret så har det handlat om att använda fler smarta funktioner i Schoolsoft för skriftliga omdömen och återkopplingar. Vi erbjuder stödundervisning i de kurser där det behövs och eleverna har stor tillgång till sina lärare även utanför den faktiska lektionstiden. Målen har ej följts upp systematiskt under året. Resultat Grundläggande behörighet till högskola och universitet Program Skolans meritvärde 13/14 Skolans meritvärde 12/13 Riket meritvärde 12/13 Högskolebehöriga på skolan 13/14 Högskolebehöriga på skolan 12/13 Högskolebehöriga riket 13 EK 18,12 *** *** 100% *** SA 16,0 14,6 14,7 89% 95% 92% NA 16,3 17,7 16,1 100% 92% 95% Skolan totalt 16,81 16,16 95% 93% Vi ser att meritvärdet på Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) stiger från föregående år medan samma värde sjunker på Naturvetenskapsprogrammet (NA). Båda resultaten

9 ligger över rikets medelvärde på respektive program. Beträffande högskolebehörigheten så ligger skolans avgångselevers sitt på 95% behöriga. På NA ligger vi över snittet på riket medan vi på SA ligger under. Andelen gymnasieelever som fullföljt utbildningen inom 4 år per program Program Antal elever Ekonomiprogrammet 4 100% 2013 Riket 2013 Naturvetenskapsprogrammet 9 100% 91% Samhällsvetenskapsprogrammet 9 100% 87% Vi ser en hög grad av elever som fullföljer sin utbildning inom 4 år på skolan.

10 Resultat från nationella proven och betygen för skolans elever Ämne Antal betyg F E D C B A Sv % 5 13% 7 18% 9 23% 8 21% 9 23% Sv1 NP % 5 14% 10 29% 7 20% 10 29% 3 9% Sv % 6 21% 1 3% 8 28% 5 17% 6 21% Sv % 0 0% 2 10% 6 29% 6 29% 7 33% Ma1b % 9 38% 3 13% 3 13% 1 4% 1 4% Ma1b NP % 8 36% 4 18% 2 9% 1 5% 0 0% Ma1c % 3 20% 2 13% 3 20% 3 20% 4 27% Ma1c NP % 3 20% 2 13% 2 13% 3 20% 4 27% Ma2c % 1 7% 4 27% 1 7% 3 20% 2 13% Ma3c 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 67% 0 0% 1 33% En % 2 5% 6 16% 11 29% 13 34% 5 13% En5 NP % 0 0% 6 16% 15 39% 10 26% 6 16% Hi1b % 3 17% 2 11% 2 11% 5 28% 2 11% Id % 0 0% 1 5% 0 0% 3 15% 16 80% Na1b % 6 23% 4 15% 7 27% 4 15% 2 8% Re % 0 0% 2 10% 3 15% 4 20% 11 55% Sa1b % 3 9% 3 9% 2 6% 12 38% 8 25% Sa % 1 5% 3 15% 4 20% 5 25% 5 25% I tabellen finns många resultat att titta på. Väljer här att specificera och kommentera några av dessa. Vi ser en nedåtgående trend inom matematikämnet. Framförallt i Ma1b är resultat i både betyg och på nationellt prov oroväckande låga då endast knappa 70% når minst betyget E. Vidare är det också oroväckande att hela 27% (4 elever) ej når minst E-nivå. Inom svenskämnet (Sv1, Sv2 och Sv3) når vi relativt goda resultat. Två elever når ej minst E i betyg medan 22 elever når högsta resultat. Måluppfyllelsen inom idrott och hälsa är mycket god, hela 80% når högsta betyg.

11 Små elevgrupper gör att några få elevers resultat kan påverka det sammantagna resultatet radikalt. Slutbetyg för avgångselever Ämne Antal betyg F E D C B A Sv % 0 0% 3 15% 8 40% 7 35% 2 10% Sv % 0 0% 2 10% 2 10% 11 55% 5 25% Sv % 0 0% 2 10% 6 30% 6 30% 6 30% Ma1b % 3 25% 4 33% 2 17% 3 25% 0 0% Ma1c 8 0 0% 0 0% 2 25% 2 25% 0 0% 4 50% Ma2c 8 0 0% 2 25% 1 13% 3 38% 0 0% 2 25% Ma3c 8 0 0% 3 38% 1 13% 1 13% 1 13% 2 25% En % 2 10% 3 15% 3 15% 6 30% 6 30% Hi1b % 0 0% 2 10% 2 10% 7 35% 9 45% Id % 0 0% 1 5% 0 0% 3 15% 16 80% Na1b % 0 0% 2 17% 4 33% 4 33% 2 17% Re % 1 5% 0 0% 4 20% 3 15% 12 60% Sa1b % 0 0% 3 15% 1 5% 9 45% 7 35% Sa % 1 8% 0 0% 0 0% 4 33% 7 58% I ovan nämnda kurser ser vi ett gott resultat. I årets avgångskull placeras de flesta betygen i den övre delen av betygsskalan (A, B, C) Med en högskolebehörighet på 95% når vi ej målet fullt ut. Vi ser att det är på samhällsvetenskapsprogrammet vi inte lyckas hela vägen. På båda ekonomiprogrammet och det naturvetenskapliga programmet når vi 100% högskolebehörighet detta år vilket är mycket glädjande. Viktigt at beakta i detta sammanhang är det är en liten grupp elever som slutfört sina studier på skolan i år vilket i sin tur innebär att ett fåtal elevers resultat kan påverka det sammantagna resultatet radikalt. Vi ligger över rikets snitt gällande meritvärde på våra program och därmed når vi det målet. Bryter vi ned resultatet på kursnivå så ser vi våra absolut största utmaningar inom matematiken. Där har vi svårt att få alla elever att nå minst E. Helt klart är att kraven för att klara de nationellt uppsatta målen för minst ett godkänt betyg (E) har höjts sedan införandet av den nya gymnasieförordningen (gy11)

12 De största åtgärderna behöver vi sätta in i matematikämnet. Det behövs en satsning för att stötta de elever som har svårt för matematik. Forskning visar på att den enskilt bästa åtgärden för att höja måluppfyllelsen är att sätta in fler pedagoger i klassrummet. Därför kommer vi till kommande år se till så att det inom matematikkurserna för främst SA- och EK- elever alltid finns två pedagoger att tillgå under lektionerna. Två lärare kommer att dela ansvaret för kurserna Ma1b och Ma2b, de kommer planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans. Därmed får eleverna större möjlighet till hjälp och stöttning under lektionerna och det blir också en större del av det kollegiala lärandet där våra matematiklärare kan ta lärdom av varandra. Vidare så kommer vi satsa ytterligare på det kollegiala lärandet, både på pedagogiska möten och i faktiska undervisningssituationer. Fler lärare kommer att ha tydliga och långt gående samarbeten med varandra över ämnesgränserna. Detta kommer leda till att lärare lär av lärare och att eleverna får en mer mångfacetterad och holistisk undervisning. Upplevd kvalitet Resultat NKI AcadeMedia totalt AcadeMedia Gymnasium Mikael Elias Örnsköldsvik NKI 2013 NKI 2014 RekommendaSonsgrad 2013 RekommendaSonsgrad 2014 Vi ser ett NKI-resultat som vittnar om att våra elever är nöjd med sin skola och att de i hög grad kan rekommendera andra studera på skolan. NKI har dippat något, om än

13 marginellt medan rekommendationsgraden marginellt ökat. I samtliga fall står vi oss väl i jämförelse med både Academedia och Mikael Elias i stort. Trivselgrad AcadeMedia totalt AcadeMedia Gymnasium Mikael Elias Örnsköldsvik Trivselgrad 2013 Trivselgrad 2014 Studiemiljö 2014 Undervisning 2014 Goda resultat beträffande trivsel och studiemiljö jämfört med Academedia och Mikael Eliaskolorna. Dock ser vi att både trivsel och undervisningen har tappat sedan föregående års mätning.

14 Värdegrund Jag tycker aw personalen på skolan tar hänsyn Sll vad vi elever tycker och tänker Jag tycker jag kan få arbetsro i skolan Jag känner mig trygg i skolan Personalen på min skola tar anvar för aw alla ska bli behandlade med respekt På min skola behandlar eleverna varandra med respekt Mikael Elias totalt Örnsköldsvik Jämfört med Mikael Elias i stort så presenterar vi goda resultat i arbetet med värdegrundsfrågorna. Undervisningskvalitet Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag behöver kunna för aw nå de olika betygen Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så aw det ska gå så bra som möjligt för mig Mina lärare informerar mig om hur det går i skolarbetet Mina lärare gör så aw jag får lust aw lära mig mer Mikael Elias totalt Örnsköldsvik

15 Här ser vi vårt största utvecklingsområde gällande upplevd kvalitet. Relativt låga siffror rakt igenom, om än i nivå med Mikael Elias generellt. Anmärkningsvärt är det låga resultatet gällande hur lärare arbetar för att göra det tydligt för eleverna vad som krävs för att nå de olika betygen samt frågan om huruvida lärarna gör så att eleverna får lust att lära mer. NMI NMI NMI Engagemang Engagemang Ledarindex Ledarindex AWrakSvitet AWrakSvitet AcadeMedia totalt Mikael Elias Örnsköldsvik Vi ser att medarbetarna är mer nöjd i respektive fråga än föregående års mätning, en tydligt positiv utveckling således.

16 Analysen av resultaten säger att vi ligger bra till gällande elevernas nöjdhet med skolan, dess trygghet, trivsel och rekommendationsgrad. Våra framgångsfaktorer i detta handlar till mångt och mycket om att skapa en miljö där alla känner sig sedda trygga och respekterade. Vi försöker möta eleverna efter deras behov och bekräfta dem. Vi lägger ett stort fokus inte bara på elevens skolresultat utan även på personlig mognad och ansvarstagande. Lärare och personal som är trevliga och tillmötesgående skapar också elever med samma egenskaper vilket i det långa loppet ger ringar på vattnet. Värdegrundsfrågorna, med fokus på alla människors lika värde, att alla får vara den de är och förtjänar att respekteras för detta är prioriterade på skolan vilket också visar sig i NKI-undersökningen. Detta skall vi fortsätta att arbeta med, inte minst viktigt nu när trivseln har tappat något sedan föregående mätning. I frågorna gällande undervisningskvalitet ser vi att vi behöver förbättra oss kring motivation i klassrummet samt återkoppling och feedback. Medarbetarindex, NMI, överträffar föregående års mätning. Under läsåret 2012/2013 var skolans rektor föräldraledig stora delar av året vilket innebar en tillfällig lösning där ledaren inte alltid var på plats på skolan vilket sannolikt påverkade resultatet av mätningen. Åtgärder för ökad måluppfyllelse och vidare utveckling Vi ser att vi behöver fokusera på undervisningen, att göra den mer inspirerande. Kommande läsår kommer lärare att jobba mer tillsammans i ämnesövergripande samarbeten. Det kommer dels leda till att eleverna möter fler lärare i klassrummet under en och samma lektion och det kommer också leda till en mer holistisk syn på kunskap. Genom att arbeta mer med att förklara och exemplifiera vad kunskapsområdena är bra för i ett större perspektiv än enbart i pågående kurs kommer det att skapa en större motivation och kunskapstörst hos eleverna. Forskning visar att lärare som arbetar tillsammans med planering, undervisning och utvärdering tenderar att utvecklas i sitt yrke, detta talar också för att våra arbetssätt kommande år leder till en ökad kvalitét på undervisningen.

17 Ändamålsenlig kvalitet Den ändamålsenliga kvaliteten syftar till att förbereda våra elever på bästa sätt inför kommande steg i livet. Med studieförberedande program innebär detta i korta ordalag att förbereda våra elever för kommande studier på högskola/universitet. I detta vill vi då träna eleverna i det vetenskapliga arbetet, låta eleverna träna sig i at ta ansvar för sina studier och ha ett kritiskt förhållningssätt till tankar och idéer. Målen ej uppföljda systematiskt under året. Skolan har än så länge haft två avgångskullar som haft möjlighet att påbörja eftergymnasiala studier. Av dessa elever finns en stor mångfald i vad de valt att göra åren efter att de tagit studenten. Vissa förvärvsarbetar, andra har rest utomlands och en tredje grupp har gått vidare till eftergymnasiala studier. Vi vet att vi under åren har haft avgångna elever som studerat vidare på några av landets mest erkända universitet och utbildningar som exempelvis Universiteten i Uppsala och Umeå samt vid KTH i Stockholm. Vi vet också att många av dessa elever känt sig väl förberedda för dessa studier efter att de gått sina tre gymnasieår hos oss. Däremot finns inga konkreta undersökningar gjorda i detta med anledning av skolans relativt unga ålder. Sammantagen analys av funktionell, upplevd och ändamålsenlig kvalitet Vi ser våra styrkor i de mjuka frågorna gällande nöjdhet, trivsel, rekommendationsgrad och arbetet med värdegrundsfrågor. Vi uppvisar goda resultat i dessa mätningar och för att fortsättningsvis också göra det behöver vi fortsätta att arbeta nära våra elever. De behöver känna sig sedda respekterade och väl bemötta. Vi har ett tankesätt på skolan att vi personal och elever spelar på samma lag med samma mål; god utbildning i en god arbetsmiljö. Paradoxalt nog ser vi också att vi behöver bli ytterligare bättre på detta. Trivselnivån bland våra elever sjunker i årets mätningar. Vi kommer därför att arbeta med att förtydliga och förankra våra trivsel- och ordningsregler på skolan, vi behöver stärka elevråd och andra intressegrupper på skolan genom en ökad vuxennärvaro. Vi har ett antal traditioner på skolan, dessa vill vi också förstärka och lyfta traditioner skapar en gemenskap och en vi-känsla. Slutligen ser vi också att vi behöver förbättra teknikstödet på skolan. Under året har vi haft problem med tillgång till Internet samt projektorer och ljud som fungerat bristfälligt. Vidare behöver vi hitta vägar för att våra elever skall bli mer nöjda med den undervisning de får. Här ser vi att vi behöver öka delaktigheten bland eleverna, låta de vara med och påverka undervisningen och dess innehåll på ett bredare plan. Genom att lägga undervisningen mer på en individnivå och konkretisera och exemplifiera vad

18 kunskapen är bra för så kommer vi fånga och motivera fler elever. Vi ser också att vi kan lyfta eleverna ytterligare genom att låta dem göra mer av sina slutprodukter än bara lämna in dem till sina lärare, vi vill ge dem möjlighet att visa upp sina arbeten för fler än läraren. Till sist behöver vi också satsa på matematikundervisningen. Resultaten i matematik är låga, många elever kommer till vår skola med bristfälliga förkunskaper och tiden är allt för knapp för att hinna repetera grundskolematten på gymnasiet. Satsningen innebär att öka lärartätheten på matematiklektionerna vi kommer ha fler lärare i klassrummet på många lektioner i Ma1b och 2b. Vi kommer också öka antalet undervisningstimmar i mattematiken så att eleverna får mer matematikundervisning i dessa kurser. Nya utvecklingsområden Större andel elever nöjda med undervisningen Arbetssätt Eleverna skall vara mer delaktiga i planeringen och undervisningen i kurserna. Lärarna skall arbeta med att ge tydliga exempel på vad kunskapen är bra för och hitta en nivå i klassrummet som passar varje individ. Eleverna ges möjligheten att visa upp sina kunskaper, inlämnade uppgifter och alster för sina studiekamrater. Förbättra feedbacken till eleverna utefter deras prestationer, förtydliga vad eleven behöver göra för att utvecklas vidare. I detta skall vi hitta gemensamma arbetsformer i vårt elevrapporteringssystem Schoolsoft. Ytterligare ett arbetssätt för att motivera eleverna i undervisningen är att förbereda eleverna på kommande lektion, endera genom flipped classroom eller andra relevanta verktyg Förväntad utveckling: Ett större elevinflytande leder till ett större engagemang, får eleverna påverka vad som skall tas upp i deras kurser och även hur det skall tas upp skapar detta ett större intresse. Genom att exemplifiera och visa hur erfaren kunskap kan nyttjas i andra sammanhang än i klassrummet skapas motivation. När elever får tillfälle att visa upp sina arbeten för andra skapas inte bara stolthet utan även ny kunskap elever lär av elever. Resultat: Större andel nöjda elever i frågan om undervisning i kommande NKI-undersökning Uppföljning: I enkätform i kommande NKI-undersökning

19 Ökad trivsel på skolan Arbetssätt Kommande år kommer vi att arbeta med att förtydliga och förankra våra trivsel- och ordningsregler på skolan. Vi skall stärka elevråd och andra intressegrupper på skolan genom en ökad vuxennärvaro. Skolans traditioner skall förstärkas. Regelbundna klassråd planeras in på schemat. Teknikstödet på skolan skall förbättras genom utökad bandbredd på skolans Internet och nya projektorer skall köpas in. Vi skall också stärka studievägledningen och förtydliga kursutbudet inför kommande individuella val. Förväntad utveckling: Med dessa arbetssätt kommer skolans elever och personal trivas bättre på skolan. Eleverna kommer känna ett större gemensamt ansvar för studiemiljön och för skolans lokaler och egendom. Resultat Ökad trivselnivå i kommande NKI-undersökning. Uppföljning I enkätform i kommande NKI-undersökning Förbättrade resultat inom matematikämnet Arbetssätt Vi kommer satsa på matematikundervisningen kommande läsår. Satsningen innebär en högre lärartäthet under lektionstid samt timförstärkning av matematiken i kurs 1b. Förväntad utveckling: Fler elever kommer lyckas bättre i matematikämnet. Lärare inom matematiken kommer lära av varandra och därmed kommer undervisningsnivån att höjas ytterligare. Resultat Förbättrade resultat inom matematiken både vad gäller resultat vi nationella prov och betyg. Uppföljning

20 Insamling av betygsläge vid omdömesperiod höst och vår samt vid datainsamling efter nationella prov och vid betygssättning. Sammanfattning När vi sammanfattar året i denna rapport så ser vi att vi står oss väl i många mätningar jämfört med våra syskonskolor inom Mikael Elias, gentemot Academedia i stort och även i jämförelse med rikssnittet. Vi ser att de hårda värdena (behörighet, meritvärde) ligger något över rikssnitt. Dock behöver vi förbättra resultaten inom främst matematiken. De mjuka värdena (trivsel, trygghet, arbetsro mm) ligger också relativt högt i jämförelse men vi ser också utmaningar i att förbättra undervisningskvaliteten. Vi har valt att lägga extra fokus kring tre olika områden inför kommande läsår. Det handlar dels om att öka trivselnivån på skolan, öka nöjdhetsfaktorn på undervisningen och lägga extra resurser på matematiken. Dessa satsningar och fokusområden kommer leda till en bättre studiemiljö och därmed generellt ökade studieresultat på skolan.

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2 Innehållsförteckning Mikael Elias Teoretiska Gymnasium SundsvallInnehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport...

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Rytmus Örebro... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder utifrån föregående

Läs mer

Utvecklingsområde 2, ange... 7

Utvecklingsområde 2, ange... 7 Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Error! Bookmark not defined.error! Bookmark not defined.error! Bookmark not defined. Innehållsförteckning... 2 Vision

Läs mer

Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4

Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4 Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 4 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 4 Organisation... 4 Personal... 4 Bakgrundsstatistik elever... 5 Budget med materiella resurser och lokaler... 5

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Göteborg Innehållsförteckning Rytmus... 1 Göteborg... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2016 / 17

Kvalitetsrapport 2016 / 17 MALMÖ Kvalitetsrapport 2016 / 17 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Huvudmannarapport 2013/2014 Mikael Elias Gymnasium AB

Huvudmannarapport 2013/2014 Mikael Elias Gymnasium AB Huvudmannarapport 2013/2014 Mikael Elias Gymnasium AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vårt kvalitetsarbete:... 3 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om verksamheten/förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015. Mikael Elias Gymnasium Eskilstuna

Kvalitetsredovisning 2014-2015. Mikael Elias Gymnasium Eskilstuna Kvalitetsredovisning 2014-2015 Mikael Elias Gymnasium Eskilstuna 1 Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 2. Information om vår skola 3. Skolans förutsättningar 3.1. Personal 3.2. Elever 4.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2012/2013 1 Arbetsplanen beskriver verksamhetens visioner och mål samt strategier för att nå dessa. Planen revideras varje läsår genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN LÄSÅRET 2016 17 KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Mikael Nilsson Rektor, Läsåret 16/17 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Gymnasium, Linköping Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 2 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 2 Åtgärder enligt föregående års rapport... 4 Utvecklingsområde

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2011/12

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2011/12 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2011/12 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola är ett riksrekryterande gymnasium

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Vad är elevhälsa? Enligt skollagen (2 kap, 25-28 ) är det övergripande gemensamma målet för skolans elevhälsoarbete att stödja elevernas utveckling mot utbildningens

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson Datum: 2014-09-25 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College arbetar i ett årshjul som styr vilka

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park

Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att uppnå kunskapskraven. Genom att kontinuerligt

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$! lokal%arbetsplan%2013/2014%för!!!!!!

!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$! lokal%arbetsplan%2013/2014%för!!!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$ lokal%arbetsplan%2013/2014%för Förord 1. Om#NTI#gymnasiet)$ NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Strategi för bättre lärande i matematik

Strategi för bättre lärande i matematik Strategi för bättre lärande i matematik Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE I MATEMATIK 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och Pysslingens

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolan Platsen för möten, lärande och utveckling Detta dokument sammanfattar de grundläggande förhållningssätt, värderingar och arbetssätt som

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR HUVUDMAN VITTRAGYMNASIET & SJÖLINS GYMNASIUM

KVALITETSREDOVISNING FÖR HUVUDMAN VITTRAGYMNASIET & SJÖLINS GYMNASIUM KVALITETSREDOVISNING FÖR HUVUDMAN VITTRAGYMNASIET & SJÖLINS GYMNASIUM REDOVISNING FÖR 2012- 1. INLEDNING Vittragymnasiet/Sjölins gymnasium har i många år systematiskt arbetat med kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014 2014-08- 14 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport grundskola Avseende läsåret 2013/2014 Skiljeboskolan Ansvarig: Lars Nordin 1 Kvalitetsrapport grundskola och särskola 2 Områden att redovisa: 1. Normer och värden

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har

Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har Det har varit tydligt att kollegiala samtal mellan lärare i olika årskurser, skolor och mellan de två tätorterna är mycket viktigt för kommunen. När vi känner

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Tullinge gymnasium. Resultatpalett 2010

Tullinge gymnasium. Resultatpalett 2010 Tullinge gymnasium Resultatpalett 21 Februari 211 1 Tullinge gymnasium läsåret 9-1 Elevkategorier (Skolverket - SIRIS) 5 4 3 2 1 Elevkategorier TUL TUL TUL TUL BOTK BOTK BOTK BOTK 7/8 8/9 9/1 1/11 7/8

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer