Föräldrakooperativet Blixten. Kvalitetsredovisning. Läsåret 2006/07

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrakooperativet Blixten. Kvalitetsredovisning. Läsåret 2006/07"

Transkript

1 Föräldrakooperativet Blixten Kvalitetsredovisning Läsåret 2006/07 1

2 1. INLEDNING 4 2. VÅR ARBETSORGANISATION ANSVARSFÖRDELNING OCH BESLUTSORDNING EKONOMI RESURSER Ekonomi Personal 5 3. VÅRT KVALITETSARBETE BESLUT TAGNA INFÖR LÄSÅRET 2006/ VAD HAR FÖRBÄTTRATS I ÖVRIGT DET SENASTE LÄSÅRET VAD BRISTER? VAD BEHÖVER FÖRBÄTTRAS? 6 4. ARBETET MED FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BLIXTENS VERKSAMHETSMÅL KREATIVITET, NYFIKENHET OCH FANTASI Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat, måluppfyllelse och analys SPRÅKUTVECKLING Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat, måluppfyllelse och analys EMPATI, HÄNSYN OCH RESPEKT Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat, måluppfyllelse och analys ANSVARSTAGANDE, SJÄLVSTÄNDIGHET OCH GRUPPKÄNSLA Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat måluppfyllelse och analys LYSSNA PÅ ANDRA OCH TALA INFÖR ANDRA Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat måluppfyllelse och analys MEDBESTÄMMANDE Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat måluppfyllelse och analys KROPPSUPPFATTNING Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat måluppfyllelse och analys KUNSKAP OCH AKTSAMHET OM NATUREN Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat måluppfyllelse och analys MATEMATISKT TÄNKANDE Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/

3 Resultat måluppfyllelse och analys SAMARBETET MELLAN PERSONAL, FÖRÄLDRAR OCH STYRELSE FÖRÄLDRARNAS MEDBESTÄMMANDE Fixargrupper Vikariejour Gemensamma aktiviteter för föräldrar och personal Resultat av föräldraenkät PERSONALENS ARBETSMILJÖ FORTBILDNING AV PERSONALEN LAGUTVECKLINGSDAG LÖNEFÖRMÅNER SAMARBETE MED ANDRA FÖRSKOLOR Föreståndarträffar och gemensamma aktiviteter Språkombudsträffar BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD ÅTGÄRDER ATT VIDTA INFÖR LÄSÅRET 2007/ BILAGOR 14 3

4 1. Inledning Kvalitetsredovisningen avser Föräldrakooperativet Blixtens verksamhet under läsåret 2006/2007. Kvalitetsredovisningen är utarbetad av Camilla Klang (föreståndare) och Marie Paulsson (förskollärare) i dialog med övrig personal och styrelse. Textens innehåll och formalia är kontrollerat och godkänt av verksamhetens ordförande Patrik Holm. Mottagare är Enköpings kommuns skolkansli samt kooperativets medlemmar. 2. Vår arbetsorganisation Föräldrakooperativet Blixten är en privat förskola för barn mellan 1 och 5 år som drivs som en ekonomisk förening. Vilket innebär att föräldrarna själva bestämmer över förskolans inriktning. Kooperativet startade år Idag finns två åldersblandade avdelningar, Blixten och Dunder. Under läsåret har vi haft 28 medlemsfamiljer, vilket har gett 35 barn inskrivna i förskolan Ansvarsfördelning och beslutsordning Föräldrakooperativet är en förening med egna stadgar fastställda av medlemmarna, dvs de familjer som har plats eller står i kö för plats på förskolan. Medlemmarna har till årsmötet möjlighet att lämna in motioner samt yttra sig och rösta angående dessa samt de propositioner styrelsen lämnat in. Medlemmarna väljer också de som ska sitta med i styrelsen. Styrelsen ska inom ramen för stadgarna svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer och tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att: - tillse att för föreningen gällande lagar och förordningar efterföljs. - verkställa av årsmötet fattade beslut. - planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. - ansvara för och förvalta föreningens medel. - ansvara för anställd personal. - tillställa revisorerna räkenskaper enligt 22 och förbereda årsmöte. Styrelsen består bland annat av ordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig, informationsansvarig, husansvarig, städansvarig och vikarieansvarig. Var och en av dessa ansvarar för uppgifter i enlighet med befattningsbeskrivningar. Det yttersta ekonomiska och pedagogiska ansvaret ligget på styrelsen, men ansvaret att följa och verkställa detta i den dagliga verksamheten ligger på föreståndaren. Kooperativets styrelse Föreståndare Blixten 4 personal (inkl förest) 160 tim/v 20 barn Dunder 2,8 personal 112 tim/v 15 barn 4

5 2.2. Ekonomi resurser Ekonomi Kooperativets omsättning uppgår till knappt 3,1 miljoner kr. Intäkterna baseras i stort på sett på kommunala bidrag, resterande intäkter är månadsavgifter. Bland kostnaderna står personalkostnaderna för den största delen Personal Under läsåret har personalstyrkan uppgått till 6,80 tjänster. Personalstyrkan består av en föreståndare samt en förskolelärare och 5 barnskötare. 3. Vårt kvalitetsarbete I början av varje termin genomförs en planeringsdag där personalen gör en gemensam grovplanering över terminens veckor. Vi delar in barnen i mindre grupper som ansvariga pedagoger i sin tur gör en finplanering för. Vi går även igenom kvalitetsklockan (se bilaga) för eventuell revidering. Personalen diskuterar mycket om kvaliteten och eventuella förändringar på förskolan under personalmöten, utvärderingar, morgonmöten, det är en ständig process hos oss. För oss som pedagoger är det viktigt att vara lyhörda och öppna för förändringar under arbetets gång. Detta gör vi för att barnen skall få vistas i en optimal inlärningsmiljö. Informationsunderlaget för rapporten har vi även tagit in genom samtal med barn och föräldrar samt föräldraenkäten som går ut till alla föräldrar under vårterminen. Enkäten var utformad med de lokala verksamhetsmålen som grund och bestod av flervalsfrågor med möjlighet till personliga kommentarer. 25 enkäter (av 35 utdelade) lämnades in ifyllda. Utvecklingssamtalen samt föräldramötena ger oss pedagoger möjlighet till en öppen dialog med föräldrarna. Dessa tillfällen ger oss möjlighet att ta till oss föräldrarnas önskemål och åsikter så att vi kan försöka förändra i vår verksamhet Beslut tagna inför läsåret 2006/2007 Vi bestämde att vi skulle använda ett färdigt frågeformulär som mall vid utvärderingssamtalen samt att även klargöra för personalen vad som dokumenteras i utvärderingen Vad har förbättrats i övrigt det senaste läsåret Personalens medvetenhet avseende kvalitet har ökat. Vi pratar mycket om vad kvalitet är för oss samt för våra föräldrar. 5

6 3.5. Vad brister? Vad behöver förbättras? Vi behöver få bättre rutiner för hur vi skall lägga upp arbetet kring kvalitetsredovisningen, t.ex. hur vi skall dokumentera vårt arbete i själva processen. Föreståndaren och förskolläraren behöver fortbildas i ämnet. 4. Arbetet med Föräldrakooperativet Blixtens verksamhetsmål Under vårterminen år 2005 utarbetade personalen ett lokalt styrdokument för förskolans pedagogiska arbete, Föräldrakooperativet Blixtens verksamhetsmål (bilaga 1). Målen beskriver hur vi avser att arbeta för att förverkliga de nationella strävansmål som finns statuerade i den nationella läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Alla pedagoger på förskolan har i varierande grad pedagogiskt ansvar, dokumentationsansvar samt ansvarsbarn. Därför har vi under året infört barnfri tid varje vecka för all personal. Tiden ska användas till planering av den pedagogiska verksamheten samt dokumentation och arbete kring ansvarsbarn. På förskolan Blixten följer samlingarna ett veckoschema, där varje samling har ett speciellt tema, till exempel matematik, rim och ramsor eller sång. Detta säkerställer att alla verksamhetsmål bearbetas under samlingarna. Beroende på barnens dagsform och intresse måste vi pedagoger ibland vara flexibla för att tillmötesgå alla barn. Detta är särskilt viktigt när vi har barn med särskilda behov i barngrupperna och ibland snabbt måste ändra det vi har planerat Kreativitet, nyfikenhet och fantasi Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Införa veckans skapelse. Införa fritt skapande under en timme per vecka. Dela upp Smurfarna (dom minsta barnen) i två grupper och införa skapande aktiviteter Mål för 2006/2007 Alla barn skall ges möjlighet att visa upp sina alster under veckans skapelse. Att ge de äldsta barnen möjlighet till fritt skapande i ateljén i gång per vecka. Dela de yngsta barnen i två grupper, p.g.a att gruppen blir för stor samt att barnen ges möjlighet till både skapande och rörelse Vidtagna åtgärder 2006/2007 Vi har infört veckans skapelse på båda avdelningarna. Vi beslutade att ha fritt val istället för fritt skapande. Vi har delat in barnen i mindre grupper avseende skapande och rörelse Resultat, måluppfyllelse och analys Veckans skapelse har även introducerats på Blixten och är även där mycket uppskattad av barn och vuxna. Det är av stor vikt för oss pedagoger att barnen får möjlighet att visa upp sina skapelser för sina kamrater och föräldrar. Det är en enkel metod att bekräfta varje enskilt barn och på så sätt stärka barnets självförtroende. På grund av tidsbrist har vi gjort om det till månadens skapelse. Vi beslutade att införa fritt val istället för fritt skapande, fritt skapande var planerat som en daglig aktivitet i verksamheten. Men på grund av tidsbrist samt att barnen skall få möjlighet till medbestämmande valde vi istället fritt val. Fritt val är en aktivitet som vi har under en förmiddag i veckan där barnen födda -04 och uppåt ges möjlighet till att under 6

7 förmiddagssamlingen välja på fyra olika aktiviteter; skapande, snickra, massage samt lek ute på gården. Detta har varit mycket uppskattat av barnen samt oss pedagoger. Men ibland kunde vi pedagoger uppleva att det kunde bli rörigt under själva valen. Detta berodde på att vi gjorde valen på två olika avdelningar som ligger avskilda från varandra samt att de yngre barnen som inte skulle göra något aktivt val var med under denna samling. Inför nästa termin måste vi utveckla rutinerna kring de fria valen. Uppdelningen av de yngsta barnen, födda -04 och -05, har gett bra resultat i bägge grupperna. Ibland har det visat sig i skapande gruppen att en del barn haft svårt att exempelvis göra nya saker. Det har krävts noggrann planering inför aktiviteten samt mycket upprepningar i arbetsmomenten för att övervinna rädslan hos vissa barn Språkutveckling Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Införa språkjournal för varje enskilt barn. Förbättra rutinerna kring sagovilan på Dunder. Använda pärmen med rim och ramsor minst 1 gång i veckan på båda avdelningarna. Ta reda på information om språklekar och införa i verksamheten Mål för 2006/2007 Språkjournalen skall fungera som ett verktyg för att kartlägga barnens. språkutveckling. På så sätt blir varje barns individuella behov tydligare. Sagovilan på Dunder måste få fungerande rutiner på grund av att det finns barn i olika åldrar samt att det finns barn med koncentrationssvårigheter. Arbeta med rim och ramsor som är ett bra redskap i barnens språkutveckling. Att alla pedagoger har god kunskap om språklekar och som enkelt kan användas i verksamheten både spontant och under planerade aktiviteter Vidtagna åtgärder 2006/2007 Vi har ej infört språkjournal för varje enskilt barn. Sagovilan på Dunder har fått bättre rutiner och fungerar. Pärmen med rim och ramsor används regelbundet. Språklekar används inte i den utsträckning som var planerat Resultat, måluppfyllelse och analys Språkjournalen har inte införts för varje enskilt barn på grund av att den som var språkansvarig slutade och hann aldrig med att ordentligt informera personalen om hur språkjournalen skulle användas i förskolans vardag. Vi inser dock att språkjournalen är ett bra verktyg så vi pedagoger måste sätta oss in i hur den skall användas på rätt sätt. Utförandet på språkjournalen måste ses över så att den lätt kan användas i våran tidspressade vardag. Sagovilan på Dunder fungerar numera bra. Under terminen har det funnits en extra resurs på avdelningen vissa dagar. Detta har lett till att vilan kunde delas upp bättre. Denna uppdelning har gjort att man får möjlighet att oftare läsa olika sagoböcker som är så viktiga i barns språkutveckling. Pärmen med rim och ramsor används ofta under våra samlingar, båda avdelningarna har en pärm som fylls på då och då så att vi kan förnya och variera oss ibland. Vi har märkt att det är viktigt att både förnya oss samt repetera utbudet. Detta för att kunskapen skall befästas samt locka barnen med variation. 7

8 Vi har mycket språklekar i vår verksamhet men vi har inte arbetat med Bornholmsmodellen som vi hade på förslag från den förskolläraren som slutade. Språklekar är en bra metod att använda sig av i barns språkinlärning, vi inser vikten av detta och kommer att jobba vidare med detta Empati, hänsyn och respekt Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Införa kompissolen på båda avdelningarna Inventera det sociala klimatet i barngruppen samt en handlingsplan Skapa en likabehandlingsplan Mål för 2006/2007 Kompissolen skall fungera som ett enkelt hjälpmedel för att barnen skall veta hur de skall bete sig för att vara en bra kompis. Den skall vara synlig för alla på avdelningen så att vi ständigt kan arbeta kring den. Under höstterminen avser vi att göra en inventering av det sociala klimatet i barngruppen. Resultatet ska vi använda till att i personalgruppen diskutera huruvida vi når upp till de nationella målen gällande värderingar och normer, solidaritet etc. Utarbeta en likabehandlingsplan Vidtagna åtgärder 2006/2007 Vi har arbetat mycket med kompissolen. Vi har ej gjort en inventering av det sociala klimatet. Vi har utarbetat en likabehandlingsplan Resultat, måluppfyllelse och analys Kompissolen har fungerat mycket bra i båda barngrupperna, särskilt under vårterminen. De äldre barnen på avdelningen Blixten kom lätt i konflikt med varandra vilket gjorde att vi kom in i en negativ period. Den bröts genom att vi fokuserade oss på det positiva. Barnen fick under storbarnssamlingarna berätta om hur dom hade varit en bra kompis under dagen. Vi talade även om det tråkiga som hänt men fokuserade oss på det positiva. Barnen tog med sig det positiva hem och var stolta över det. Vi pedagoger fick beröm av föräldrar som upplevde sina barn gladare och mer harmoniska än tidigare. Nu ser dock våra barngrupper annorlunda ut, vi har många yngre barn vilket gör att vi måste utveckla kompissolen, exempelvis konkretisera oss med bilder. Vi har inte utfört den planerade inventeringen av det sociala klimatet i barngrupperna. Detta beror på att den som utformade inventeringen hastigt slutade. På grund av tidsbrist samt nyrekrytering har detta lagts åt sidan. Vi har för avsikt att utföra detta under kommande läsår. Vi har utarbetat en likabehandlingsplan som vi har utvärderat under hösten Vi enades om att en uppdatering inte var aktuellt det här läsåret utan arbetar vidare enligt gällande likabehandlingsplan Ansvarstagande, självständighet och gruppkänsla Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Ge ett eller två barn möjlighet till bakning ungefär en gång per vecka Mål för 2006/2007 Genom att låta barnen vara delaktiga i förskolans hushållsgöromål ger vi dom möjlighet till delaktighet samt ansvarstagande. Detta är viktigt för att stärka barnens syn på sig själva, ge dem självförtroende och gruppkänsla. 8

9 Vidtagna åtgärder 2006/2007 Vi har ej gett barnen möjlighet till bakning en gång per vecka Resultat måluppfyllelse och analys På grund av att tiden inte har räckt till så har vi ofta fått välja bort bakning med barnen. Vi koncentrerar oss på bakning vid högtider, traditioner samt vid drop-in kaffe. Istället får barnen vara delaktiga vid exempelvis matsituationen samt tvättning av förskolans handdukar. Barnen hjälper även dagligen till med inomhus samt utomhusstädning. Dessutom uppmuntras barnen att exempelvis klä på och av sig själv vid utgång, toalettbestyr, hjälpa sina kamrater vid matsituationen. Då vi ser att detta stärker både självförtroende, gruppkänsla och förmåga till empati är detta något som vi arbetar mycket med Lyssna på andra och tala inför andra Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Få barnen att lyssna aktivt på varandra. Vi pedagoger måste bli bättre på att samtala och lyssna på barnen och inte utbyta information med varandra under måltiderna Mål för 2006/2007 Barnen skall lära sig att kommunicera och lyssna på varandra. Det är viktigt att varje barn får komma till tals och att talutrymmet blir jämnt fördelat mellan barnen. Vi pedagoger skall fungera som goda förebilder för barnen. Vi skall visa barnen hur man är en aktiv lyssnare och därigenom får till stånd lugn och ro vid måltiderna Vidtagna åtgärder 2006/2007 Vi har köpt in ett soundear per avdelning. Detta har vi gjort för att sänka ljudnivån samt att få barnen medvetna om faran med höga ljud. Vi anser även att örat ger oss bättre förutsättningar till en god miljö där man lättare kan lyssna och kommunicera med varandra. Vi pedagoger försöker att i största mån prata med varandra under rasterna eller vid utevistelser så att vi under exempelvis måltiderna lägger vikten på samtal med barnen Resultat måluppfyllelse och analys Örat som köptes in har gett bra resultat. Både barn och vuxna är mer medvetna om ljudets betydelse. Tidigare innan örat fanns hade vi vuxna en tendens att trissa upp ljudvolymen. När vi samtalade med varandra försökte barnen överrösta oss. Nu försöker vi tänka på att prata med varandra vid andra tillfällen. Problemet som kvarstår och som är svår att påverka är de yngre barnen som gråter eller skriker högt. För oss pedagoger är det viktigt att vi prioriterar samtal med barnen vid matbordet för att få en lugn och harmonisk matsituation som främjar en god konversation med barnen Medbestämmande Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Öka varje enskild individs möjlighet till självbestämmande Mål för 2006/2007 Varje enskilt barn skall kunna påverka sin dag i större utsträckning på förskolan Vidtagna åtgärder 2006/2007 Vi har infört fritt val. 9

10 Resultat måluppfyllelse och analys Se punkt Kroppsuppfattning Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Se över organisationen av gymnastiken. Införa frivilliga rytmiksamlingar för de äldre barnen utomhus. Önskemål om en införskaffning av en större klätterställning Mål för 2006/2007 Se över organisationen av gymnastiken och ta fram fler samarbetsövningar och inte så många aktiviteter som innehåller tävlingsinslag. Samarbetsövningar kan stärka gruppens sammanhållning, såväl som varje individs roll i gruppen. Samtidigt är det viktigt att barnen lär sig ett sportsligt beteende, att vara goda vinnare och förlorare, så vissa tävlingsinslag bör förekomma för att öva på detta. Personalen ska även fortsättningsvis diskutera hur man är en bra, respektive dålig vinnare eller förlorare. Barnen skall i större utsträckning än tidigare bli mer delaktiga i valet av aktiviteter. Tre-åringarna skall få ha gymnastik enligt önskemål från föräldrarna. Även de äldre barnen på förskolan skall ges tillfälle att ägna sig åt rytmik. En klätterställning ger barnen utmaningar samt att barnen får jobba med sin kroppsuppfattning Vidtagna åtgärder 2006/2007 Ansvariga pedagoger för gymnastiken har lyft in fler samarbetsövningar och nya lekar. Vi delade in barnen i halvgrupper vilket ledde till att tre-åringarna gavs möjlighet till gymnastik. Vi har i viss mån lagt in rytmik i eftermiddagsverksamheten. Vi har ej köpt in en klätterställning Resultat måluppfyllelse och analys På gymnastiken har ansvariga pedagoger lyft in fler samarbetsövningar samt en del nya lekar. Tävlingslekar förekommer fortfarande men i och med att barnen har varit med och valt aktiviteter samt att pedagogerna har pratat med barnen om spelets regler fungerar det bättre. Det kan exempelvis innebära att barnen inte åker ur leken om de blir tagna utan får en annan roll i leken. Förändringen på gymnastiken har varit positiv för både barn och pedagoger. Barnen har även fått större möjlighet till medbestämmande. Pedagogerna på gymnastiken anser att barnen var för små för att klara av gruppaktiviteterna tillsammans med de äldre barnen. Resultatet var att de yngre barnen ofta förstörde aktiviteterna tillsammans med de äldre barnen. De förstod inte spelets regler. Om pedagogerna försökte ändra och förenkla olika aktiviteter resulterade det i att de äldre barnen upplevde gymnastiken som tråkig och en aktivitet som inte innehöll några utmaningar. Vi kommer istället att använda oss av rörelse för treåringarna under naturaktiviteten Troll-Stina, se punkt 4.8. Vi har inte infört rytmik enbart för dom stora utan ibland haft en rytmiksamling på eftermiddagarna tillsammans med hela barngruppen. Vi har använt oss av olika instrument, sjungit sånger, utfört danslekar mm. Det har varit en bra avslutning på dagen när alla barnen är lite trötta och inte riktigt orkar ta för sig något. Detta har lett till en lugnare hämtningssituation då det under vissa tider kan bli många hämtningar samtidigt. 10

11 Styrelsen har diskuterat ett införskaffande av en ny klätterställning, de kom fram till att det inte fanns något utrymme för detta inköp under läsåret 2006/2007. Men de är mycket positivt inställda till en ny klätterställning och kommer att fatta ett nytt beslut kring detta under läsåret 2007/ Kunskap och aktsamhet om naturen Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Fortsätta med skogsgrupperna en gång per vecka med Rudde (fyra & femåringar) och Troll-Stina (treåringar) Mål för 2006/2007 Väcka barnens intresse samt ge dem en grundläggande kunskap för djur och natur. Barnen skall under dessa tillfällen känna glädje till att vistas i naturen Vidtagna åtgärder 2006/2007 Ruddegruppen har genomförts varje vecka men i halvgrupper. Troll-Stina har ej genomförts Resultat måluppfyllelse och analys Ruddegruppen fungerade i det stora hela bra och är mycket uppskattad av både barn, föräldrar samt pedagoger. Den har dock inte kunnat genomföras i den utsträckning som var planerat på grund av personalbrist samt att grupperna har delats in i halvgrupper. Det blev inte någon riktig kontinuitet i gruppen. Kontentan av detta är att fyra och femåringarna kommer att fortsätta med det varje vecka. Troll-Stina kunde inte genomföras läsåret 2006/2007 på grund av för många små barn i gruppen samt för få pedagoger i den gruppen. Nu har vi ändrat i planeringen så att Troll-Stina åter kommer att stå på veckoschemat. Ett av målen i Ruddegruppen är att de äldsta barnen får gå en Hitta Vilsekurs, denna kurs har inte kunnat fullföljas. Under läsåret 2007/2008 har vi för avsikt att fullfölja detta Matematiskt tänkande Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Konkretisera räkningen på Dunder i större utsträckning. Pedagogerna på båda avdelningarna bör spela spel tillsammans med barnen i större utsträckning Mål för 2006/2007 Vi vill utveckla barnens matematiska tänkande genom att ta tillvara matematiken i vardagen. Vi vill använda oss av lekar för att låta barnen närma sig matematiken på ett lustfyllt sätt Vidtagna åtgärder 2006/2007 Pedagogerna på Dunder samt Blixten har blivit bättre på att ta tillvara på tillfällen till matematiskt tänkande. Vi spelar spel samt har olika matematiklekar med barnen Resultat måluppfyllelse och analys Vi som pedagoger försöker att ta tillvara på tillfällen där man kan använda sig av matematiskt tänkande. Exempelvis matsituationen erbjuder många tillfällen till räkning i vardagen. Hur många 11

12 köttbullar äter alla barnen vid bordet tillsammans? Hur många fler köttbullar äter Kajsa än Stig? Källan är outtömlig. Andra vardagssituationer där vi tar vara på matematiken är vid bakning, dukning och byte av handdukar. Vi önskar dock att pedagogerna skulle ha mer tid för att spela spel med barnen men vi försöker så fort tid ges. 5. Samarbetet mellan personal, föräldrar och styrelse 5.1. Föräldrarnas medbestämmande Varje läsår erbjuds föräldrarna ett utvecklingssamtal gällande sitt barn. Barnets individuella utvecklingsplan med mål ska då skapas i samarbete mellan personal och vårdnadshavare och godkännas genom signatur Fixargrupper Medlemsfamiljerna är indelade i fem olika fixargrupper med olika ansvarsområden. I varje grupp ingår en personal och en styrelsemedlem som är med vid planeringen av gruppens arbete och 2-5 föräldrar som utför planerade projekt. De syften vi vill uppnå med fixargrupperna är att fördela arbetsuppgifterna i föräldrakooperativet, att få ett forum för idéer att kläckas och utvecklas samt få igång ett bra samarbete mellan personal och föräldrar vilket också skapar bra relationer som i förlängningen gagnar barnen Vikariejour Då personal tvingas vara frånvarande kallas föräldrar eller en namngiven person per familj in till arbete i barngruppen i personalens ställe. Varje medlemsfamilj har tre på förhand bestämda jourdagar per termin. Både personal och föräldrar upplever sig på många sätt berikade av detta samarbete Gemensamma aktiviteter för föräldrar och personal Varje läsår anordnas drop-in kaffe, luciafirande och gårdsfest, då personal, föräldrar och barn deltar i firandet. Vi anordnar även olika temafester, exempelvis grekisk afton, kräftskiva där endast personal och föräldrar deltar. Städdagar har vi två gånger varje termin, en utomhus och en inomhus. Personalen skriver ner synpunkter och uppgifter som behöver utföras. Kooperativets städansvarige delegerar ut uppgifter bland medlemsfamiljerna och ser till att allt som behöver göras blir gjort Resultat av föräldraenkät Under slutet av vårterminen 2007 fick föräldrarna svara på en enkät för varje inskrivet barn på förskolan. Undersökningen var anonym. Enkäten var utformad med de lokala verksamhetsmålen som grund och bestod av flervalsfrågor med möjlighet till personliga kommentarer. Skillnaden i årets enkät är att ytterligare ett svarsalternativ har tillkommit, fråga ej relevant pg a barnets ålder. Detta alternativ tillkom efter önskemål från föräldrar till de yngre barnen. De ansåg att vissa frågor i enkäten var svåra att fylla i då många frågor riktar sig till de äldre barnens föräldrar. Detta gjorde att årets sammanställning inte kan jämföras till 100 % med den som är gjord tidigare. Vi anser dock att detta svarstillägg underlättade analysen av sammanställningen. Av de utlämnade enkäterna har 72 % inkommit med svar. Här nedan följer en sammanfattande text över resultatet. Överlag kan sägas att de flesta medlemsfamiljer är nöjda och anser att förskolan lever upp till de förväntningar som föräldrarna har på förskolans verksamhet. Verksamheten motsvarar i stort de förväntningar man har haft. Såväl barn som föräldrar känner sig trygga med personalen. Föräldrarna upplever sig ha tillfredsställande möjlighet till delaktighet och medbestämmande i verksamheten, vissa föräldrar anser sig dock inte ha denna tid pga. privata skäl. Närmare en 12

13 tredjedel är dock osäkra på huruvida barnen har något inflytande på verksamheten eller ej. Övriga föräldrar anser att barnen har möjlighet att påverka sin vardag i förskolans verksamhet i tillfredställande till mycket hög grad. Gällande barnets kreativitet, nyfikenhet och fantasi, språkutveckling, empatiska utveckling samt förmåga till självständighet är de flesta föräldrarna säkra på att förskolan bidrar till barnets utveckling i tillfredsställande till mycket hög grad. Det finns dock en liten osäkerhet gällande utvecklandet av det matematiska tänkandet och kunskaper om djur och natur. Gällande barnets sociala situation på förskolan uttrycker många föräldrar att de anser att deras barn känner sig som en viktig del av gruppen. Barnen känner sig trygga på förskolan och med personalen, föräldrarna anser även att förskolan tränar barnen i att både lyssna och tala om sina och andras åsikter och känslor. En liten del av föräldrarna anser dock att frågorna under rubriken barnets sociala situation på förskolan ej var relevant för dem pg a barnets ålder. Gällande förskolans rutiner, så som lämning och hämtning, blöjbyten och toalettbestyr, vila och matsituation, upplever majoriteten av föräldrarna att allt fungerar i tillfredsställande till mycket hög grad. I kvalitetsredovisningen 2005/2006 fick vi en viss kritik som vi tog till oss. Vi ändrade vissa rutiner ex. blöjbyten, röda lappar på barnets hylla när det hänt något under dagen samt var tydligare i informationen till föräldrarna. Vi pedagoger anser att den här kritiken har lett till förbättrade rutiner även för oss och inte bara i föräldraperspektiv. 6. Personalens arbetsmiljö Föräldrakooperativet har en fackrepresentant för kommunalanställda Fortbildning av personalen Ekonomiska resurser finns för personalens kompetensutveckling. Personalen har möjlighet att själva föreslå kurser etc. av intresse. I september 2006 gick hela arbetslaget på en kurs om Lpfö 98, Med läroplanen på fickan. En del av personalstyrkan gick på en tvådagars fördjupningskurs för barnskötare. Förskolans språkombud får viss språkutvecklingsrelaterad utbildning genom Enköpings kommun. Vår fackliga företrädare får arbetsrättsrelaterad utbildning under betald arbetstid. Hela arbetslaget gick på en föreläsning om personlighet och roller på jobbet, Alla är olika utom jag. Hela arbetslaget gick en kväll på föreläsningar om ADHD samt Asperger Lagutvecklingsdag Personalen har varje år en heldag för lagutvecklande aktiviteter. Aktiviteterna planeras av en del av personalstyrkan (olika personer varje år) och tyngdpunkten ligger i att ha en trevlig dag tillsammans Löneförmåner All personal har fria pedagogiska måltider samt ett privat pensionssparande. Ett friskvårdsbidrag utgår med 250kr/termin mot uppvisande av relevant kvitto. Arbetsgivaren står för nödvändiga vaccinationer såsom fästingsvaccin och influensavaccin Samarbete med andra förskolor Vi samarbetar med andra föräldrakooperativ och personalkooperativ i Enköping och Håbo. 13

14 Föreståndarträffar och gemensamma aktiviteter Under månatliga föreståndarträffar tar vi del av varandras tankar och erfarenheter. Vi bokar aktiviteter, tex kurser och evenemang och genomför temaarbeten tillsammans Språkombudsträffar Förskolans språkombud deltar vid träffar med förskollärare från hela kommunen samt diskussioner och föreläsningar. Meningen är att man i samarbete samt genom utbyte med varandra ska utveckla kunskaper kring barnens språkutveckling samt senare läs- och skrivinlärning. Språkombudet har sedan ansvaret för att implementera kunskapen i den egna förskolans verksamhet. 7. Barn i behov av särskilt stöd Vi arbetar kontinuerligt med att kartlägga barnens utveckling på olika områden så att vi kan sätta in tidiga åtgärder för barn med särskilda behov. Med hjälp av observationer gjorda av personal och förskolepsykolog förs diskussionen angående det enskilda barnets behov. Detta används sedan som underlag då vi gör en formell ansökan gällande resursmedel. För utredning gällande särskilda behov samarbetar vi med externa instanser via stöd- och resursteamet. Under läsåret 2006/07 har förskolan sökt och fått beviljat resursmedel som innebär att personalstyrkan utökas med en resursperson om ca 35 h/vecka. Under våren 2007 gick vi på föreläsningar angående ADHD samt Asperger. Denna föreläsning skulle ge oss en inblick i hur det är att leva med dessa handikapp samt ge oss en större förståelse för hur barn och deras familjer lever. Detta är väldigt viktigt för oss med tanke på att vi har barn på vår förskola med behov av särskilt stöd. 8. Åtgärder att vidta inför läsåret 2007/2008 Se över arbetsgången kring kvalitetsredovisningen. Utveckla rutinerna kring de fria valen. Införa språkjournalen. Arbeta vidare och hitta nya metoder för att stimulera barnens språkinlärning. Utveckla kompissolen. Utföra en inventering av det sociala klimatet i barngrupperna. Återinföra naturaktiviteten Troll-Stina för 3-åringarna. Se över möjligheten att införskaffa en ny klätterställning till gården. 5-åringarna skall få gå en Hitta Vilse kurs. Lösgöra tid till att spela spel i större utsträckning med barnen. Dokumentmallen för den individuella utvecklingsplanen skall göras om enligt gemensamma beslut. Tydliggöra och utveckla enkäten. BILAGOR 1. Verksamhetsmål för föräldrakooperativet Blixten 2. Kvalitetsklocka 14

15 Föräldrakooperativet Blixtens verksamhetsmål Den verksamhet vi bedriver ska ge barnen den trygghet de behöver för att under glädjefyllda former utveckla: kreativitet, nyfikenhet och fantasi genom bland annat - fria leken - skapande verksamhet språket genom bland annat - tillvarata alla tillfällen till utvecklande samtal - språklekar - bearbetning av sagor empati, hänsyn och respekt genom bland annat - värderingsövningar - samtal och reflektion kring etiska dilemman ansvar, självständighet och gruppkänsla genom bland annat - gemensamma sysslor i vardagen - att värna om varandra lyssnandet, modet att prata och vara öppen genom bland annat - samlingar - aktivt lyssnande medbestämmande genom bland annat - uttrycka och få gehör för sina åsikter - flexibilitet kroppsuppfattning och tillit till den egna kroppen genom bland annat - gymnastik - utelek - sång, musik och rytmik kunskap och aktsamhet om naturen och dess kretslopp genom bland annat - skogsgrupper - lustfyllt utforskande av naturen matematiskt tänkande genom bland annat - att upptäcka och uppleva matematiken i vardagen - matematiklekar Förutom ovanstående är hörnpelarna i vår verksamhet att ha roligt tillsammans, bekräfta barnen, ta vara på det oplanerade och vara en öppen famn. Viktigt att komma ihåg är att grunden för barnens trygghet är ni föräldrar. Därför ser vi er som en tillgång och en viktig samarbetspartner. 15

16 Kvalitetsklocka 2007/2008 Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Planeringsdag Inskolning av nya barn Informationsmöte för nya familjer Kvalitetsredovisning Föräldramöte Allergironden Uppföljningssamtal med nya familjer Medarbetarsamtal, föreståndare och personal Medarbetarsamtal, personalansvarig och föreståndare Avslutning av gruppverksamheter Fortbildningsdag för all personal Jul- och luciaaktiviteter Luciafest för personal, föräldrar och barn Utvärdering Planeringsdag Bokslut Föräldramöte Årsmöte Lönesamtal och genomgång av personalens personliga mål, föreståndare och personalansvarig Gemensam genomgång av ansvarsbarn Enkät till föräldrarna Utvecklingssamtal: personal och föräldrar Medarbetarsamtal: personalansvarig och föreståndare Avslutning av gruppverksamheterna samt barnintervjuerna Personaldag Avslutningsresa för de barn som går över till förskoleklass Förskolansdag Gårdsfest Utvärdering Sammanställning av enkäten samt kvalitetsredovisning Semesterstängt 3-4 veckor Personalmöte samt styrelsemöte är inbokade en gång i månaden under läsåren. 16

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Kvalitetsrapport Abborrens förskola

Kvalitetsrapport Abborrens förskola Kvalitetsrapport Abborrens förskola Verksamhetsåret 2014-2015 Annika Matsson Innehållsförteckning Inledning 2 Verksamhetsidé 3 Läroplan för förskola 3 Utvärderingsmetoder..3 Måluppfyllelse, resultat, analys

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Inledning och organisation Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Enhet: Fiolbackens förskola Förskolans/skolans namn samt ev. logga: Fiolbackens förskola ekonomisk

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14!

Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14! 1 ( 8) Datum 2014-09-03 Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Regnbågens Arbetsplan. Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916.

Regnbågens Arbetsplan. Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916. Regnbågens Arbetsplan Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916. På vår tre avdelnings förskola finns det ca 50 inskrivna barn mellan 1-6 år. Vi har en småbarnsavdelning Rönnen samt två syskonavdelningar

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda Utbildningskontoret Förskolor Tallboda Paviljongen Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda 2010 augusti En förskola där kunskap och människor växer. Innehåll 2. Tidsplan för kvalitetsredovisningens

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015

Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015 Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015 Gyttorps förskola Trygghet och lek i utvecklande miljö Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har utförts

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Under året har vi haft barnens språkliga utveckling i fokus. Det har tagit sig olika uttryck utifrån barnens intressen och ålder. De äldre barnen har jobbat

Läs mer

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Bergets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2015-04-20 till Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer