Föräldrakooperativet Blixten. Kvalitetsredovisning. Läsåret 2006/07

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrakooperativet Blixten. Kvalitetsredovisning. Läsåret 2006/07"

Transkript

1 Föräldrakooperativet Blixten Kvalitetsredovisning Läsåret 2006/07 1

2 1. INLEDNING 4 2. VÅR ARBETSORGANISATION ANSVARSFÖRDELNING OCH BESLUTSORDNING EKONOMI RESURSER Ekonomi Personal 5 3. VÅRT KVALITETSARBETE BESLUT TAGNA INFÖR LÄSÅRET 2006/ VAD HAR FÖRBÄTTRATS I ÖVRIGT DET SENASTE LÄSÅRET VAD BRISTER? VAD BEHÖVER FÖRBÄTTRAS? 6 4. ARBETET MED FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BLIXTENS VERKSAMHETSMÅL KREATIVITET, NYFIKENHET OCH FANTASI Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat, måluppfyllelse och analys SPRÅKUTVECKLING Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat, måluppfyllelse och analys EMPATI, HÄNSYN OCH RESPEKT Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat, måluppfyllelse och analys ANSVARSTAGANDE, SJÄLVSTÄNDIGHET OCH GRUPPKÄNSLA Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat måluppfyllelse och analys LYSSNA PÅ ANDRA OCH TALA INFÖR ANDRA Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat måluppfyllelse och analys MEDBESTÄMMANDE Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat måluppfyllelse och analys KROPPSUPPFATTNING Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat måluppfyllelse och analys KUNSKAP OCH AKTSAMHET OM NATUREN Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/ Resultat måluppfyllelse och analys MATEMATISKT TÄNKANDE Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/ Mål för 2006/ Vidtagna åtgärder 2006/

3 Resultat måluppfyllelse och analys SAMARBETET MELLAN PERSONAL, FÖRÄLDRAR OCH STYRELSE FÖRÄLDRARNAS MEDBESTÄMMANDE Fixargrupper Vikariejour Gemensamma aktiviteter för föräldrar och personal Resultat av föräldraenkät PERSONALENS ARBETSMILJÖ FORTBILDNING AV PERSONALEN LAGUTVECKLINGSDAG LÖNEFÖRMÅNER SAMARBETE MED ANDRA FÖRSKOLOR Föreståndarträffar och gemensamma aktiviteter Språkombudsträffar BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD ÅTGÄRDER ATT VIDTA INFÖR LÄSÅRET 2007/ BILAGOR 14 3

4 1. Inledning Kvalitetsredovisningen avser Föräldrakooperativet Blixtens verksamhet under läsåret 2006/2007. Kvalitetsredovisningen är utarbetad av Camilla Klang (föreståndare) och Marie Paulsson (förskollärare) i dialog med övrig personal och styrelse. Textens innehåll och formalia är kontrollerat och godkänt av verksamhetens ordförande Patrik Holm. Mottagare är Enköpings kommuns skolkansli samt kooperativets medlemmar. 2. Vår arbetsorganisation Föräldrakooperativet Blixten är en privat förskola för barn mellan 1 och 5 år som drivs som en ekonomisk förening. Vilket innebär att föräldrarna själva bestämmer över förskolans inriktning. Kooperativet startade år Idag finns två åldersblandade avdelningar, Blixten och Dunder. Under läsåret har vi haft 28 medlemsfamiljer, vilket har gett 35 barn inskrivna i förskolan Ansvarsfördelning och beslutsordning Föräldrakooperativet är en förening med egna stadgar fastställda av medlemmarna, dvs de familjer som har plats eller står i kö för plats på förskolan. Medlemmarna har till årsmötet möjlighet att lämna in motioner samt yttra sig och rösta angående dessa samt de propositioner styrelsen lämnat in. Medlemmarna väljer också de som ska sitta med i styrelsen. Styrelsen ska inom ramen för stadgarna svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer och tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att: - tillse att för föreningen gällande lagar och förordningar efterföljs. - verkställa av årsmötet fattade beslut. - planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. - ansvara för och förvalta föreningens medel. - ansvara för anställd personal. - tillställa revisorerna räkenskaper enligt 22 och förbereda årsmöte. Styrelsen består bland annat av ordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig, informationsansvarig, husansvarig, städansvarig och vikarieansvarig. Var och en av dessa ansvarar för uppgifter i enlighet med befattningsbeskrivningar. Det yttersta ekonomiska och pedagogiska ansvaret ligget på styrelsen, men ansvaret att följa och verkställa detta i den dagliga verksamheten ligger på föreståndaren. Kooperativets styrelse Föreståndare Blixten 4 personal (inkl förest) 160 tim/v 20 barn Dunder 2,8 personal 112 tim/v 15 barn 4

5 2.2. Ekonomi resurser Ekonomi Kooperativets omsättning uppgår till knappt 3,1 miljoner kr. Intäkterna baseras i stort på sett på kommunala bidrag, resterande intäkter är månadsavgifter. Bland kostnaderna står personalkostnaderna för den största delen Personal Under läsåret har personalstyrkan uppgått till 6,80 tjänster. Personalstyrkan består av en föreståndare samt en förskolelärare och 5 barnskötare. 3. Vårt kvalitetsarbete I början av varje termin genomförs en planeringsdag där personalen gör en gemensam grovplanering över terminens veckor. Vi delar in barnen i mindre grupper som ansvariga pedagoger i sin tur gör en finplanering för. Vi går även igenom kvalitetsklockan (se bilaga) för eventuell revidering. Personalen diskuterar mycket om kvaliteten och eventuella förändringar på förskolan under personalmöten, utvärderingar, morgonmöten, det är en ständig process hos oss. För oss som pedagoger är det viktigt att vara lyhörda och öppna för förändringar under arbetets gång. Detta gör vi för att barnen skall få vistas i en optimal inlärningsmiljö. Informationsunderlaget för rapporten har vi även tagit in genom samtal med barn och föräldrar samt föräldraenkäten som går ut till alla föräldrar under vårterminen. Enkäten var utformad med de lokala verksamhetsmålen som grund och bestod av flervalsfrågor med möjlighet till personliga kommentarer. 25 enkäter (av 35 utdelade) lämnades in ifyllda. Utvecklingssamtalen samt föräldramötena ger oss pedagoger möjlighet till en öppen dialog med föräldrarna. Dessa tillfällen ger oss möjlighet att ta till oss föräldrarnas önskemål och åsikter så att vi kan försöka förändra i vår verksamhet Beslut tagna inför läsåret 2006/2007 Vi bestämde att vi skulle använda ett färdigt frågeformulär som mall vid utvärderingssamtalen samt att även klargöra för personalen vad som dokumenteras i utvärderingen Vad har förbättrats i övrigt det senaste läsåret Personalens medvetenhet avseende kvalitet har ökat. Vi pratar mycket om vad kvalitet är för oss samt för våra föräldrar. 5

6 3.5. Vad brister? Vad behöver förbättras? Vi behöver få bättre rutiner för hur vi skall lägga upp arbetet kring kvalitetsredovisningen, t.ex. hur vi skall dokumentera vårt arbete i själva processen. Föreståndaren och förskolläraren behöver fortbildas i ämnet. 4. Arbetet med Föräldrakooperativet Blixtens verksamhetsmål Under vårterminen år 2005 utarbetade personalen ett lokalt styrdokument för förskolans pedagogiska arbete, Föräldrakooperativet Blixtens verksamhetsmål (bilaga 1). Målen beskriver hur vi avser att arbeta för att förverkliga de nationella strävansmål som finns statuerade i den nationella läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Alla pedagoger på förskolan har i varierande grad pedagogiskt ansvar, dokumentationsansvar samt ansvarsbarn. Därför har vi under året infört barnfri tid varje vecka för all personal. Tiden ska användas till planering av den pedagogiska verksamheten samt dokumentation och arbete kring ansvarsbarn. På förskolan Blixten följer samlingarna ett veckoschema, där varje samling har ett speciellt tema, till exempel matematik, rim och ramsor eller sång. Detta säkerställer att alla verksamhetsmål bearbetas under samlingarna. Beroende på barnens dagsform och intresse måste vi pedagoger ibland vara flexibla för att tillmötesgå alla barn. Detta är särskilt viktigt när vi har barn med särskilda behov i barngrupperna och ibland snabbt måste ändra det vi har planerat Kreativitet, nyfikenhet och fantasi Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Införa veckans skapelse. Införa fritt skapande under en timme per vecka. Dela upp Smurfarna (dom minsta barnen) i två grupper och införa skapande aktiviteter Mål för 2006/2007 Alla barn skall ges möjlighet att visa upp sina alster under veckans skapelse. Att ge de äldsta barnen möjlighet till fritt skapande i ateljén i gång per vecka. Dela de yngsta barnen i två grupper, p.g.a att gruppen blir för stor samt att barnen ges möjlighet till både skapande och rörelse Vidtagna åtgärder 2006/2007 Vi har infört veckans skapelse på båda avdelningarna. Vi beslutade att ha fritt val istället för fritt skapande. Vi har delat in barnen i mindre grupper avseende skapande och rörelse Resultat, måluppfyllelse och analys Veckans skapelse har även introducerats på Blixten och är även där mycket uppskattad av barn och vuxna. Det är av stor vikt för oss pedagoger att barnen får möjlighet att visa upp sina skapelser för sina kamrater och föräldrar. Det är en enkel metod att bekräfta varje enskilt barn och på så sätt stärka barnets självförtroende. På grund av tidsbrist har vi gjort om det till månadens skapelse. Vi beslutade att införa fritt val istället för fritt skapande, fritt skapande var planerat som en daglig aktivitet i verksamheten. Men på grund av tidsbrist samt att barnen skall få möjlighet till medbestämmande valde vi istället fritt val. Fritt val är en aktivitet som vi har under en förmiddag i veckan där barnen födda -04 och uppåt ges möjlighet till att under 6

7 förmiddagssamlingen välja på fyra olika aktiviteter; skapande, snickra, massage samt lek ute på gården. Detta har varit mycket uppskattat av barnen samt oss pedagoger. Men ibland kunde vi pedagoger uppleva att det kunde bli rörigt under själva valen. Detta berodde på att vi gjorde valen på två olika avdelningar som ligger avskilda från varandra samt att de yngre barnen som inte skulle göra något aktivt val var med under denna samling. Inför nästa termin måste vi utveckla rutinerna kring de fria valen. Uppdelningen av de yngsta barnen, födda -04 och -05, har gett bra resultat i bägge grupperna. Ibland har det visat sig i skapande gruppen att en del barn haft svårt att exempelvis göra nya saker. Det har krävts noggrann planering inför aktiviteten samt mycket upprepningar i arbetsmomenten för att övervinna rädslan hos vissa barn Språkutveckling Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Införa språkjournal för varje enskilt barn. Förbättra rutinerna kring sagovilan på Dunder. Använda pärmen med rim och ramsor minst 1 gång i veckan på båda avdelningarna. Ta reda på information om språklekar och införa i verksamheten Mål för 2006/2007 Språkjournalen skall fungera som ett verktyg för att kartlägga barnens. språkutveckling. På så sätt blir varje barns individuella behov tydligare. Sagovilan på Dunder måste få fungerande rutiner på grund av att det finns barn i olika åldrar samt att det finns barn med koncentrationssvårigheter. Arbeta med rim och ramsor som är ett bra redskap i barnens språkutveckling. Att alla pedagoger har god kunskap om språklekar och som enkelt kan användas i verksamheten både spontant och under planerade aktiviteter Vidtagna åtgärder 2006/2007 Vi har ej infört språkjournal för varje enskilt barn. Sagovilan på Dunder har fått bättre rutiner och fungerar. Pärmen med rim och ramsor används regelbundet. Språklekar används inte i den utsträckning som var planerat Resultat, måluppfyllelse och analys Språkjournalen har inte införts för varje enskilt barn på grund av att den som var språkansvarig slutade och hann aldrig med att ordentligt informera personalen om hur språkjournalen skulle användas i förskolans vardag. Vi inser dock att språkjournalen är ett bra verktyg så vi pedagoger måste sätta oss in i hur den skall användas på rätt sätt. Utförandet på språkjournalen måste ses över så att den lätt kan användas i våran tidspressade vardag. Sagovilan på Dunder fungerar numera bra. Under terminen har det funnits en extra resurs på avdelningen vissa dagar. Detta har lett till att vilan kunde delas upp bättre. Denna uppdelning har gjort att man får möjlighet att oftare läsa olika sagoböcker som är så viktiga i barns språkutveckling. Pärmen med rim och ramsor används ofta under våra samlingar, båda avdelningarna har en pärm som fylls på då och då så att vi kan förnya och variera oss ibland. Vi har märkt att det är viktigt att både förnya oss samt repetera utbudet. Detta för att kunskapen skall befästas samt locka barnen med variation. 7

8 Vi har mycket språklekar i vår verksamhet men vi har inte arbetat med Bornholmsmodellen som vi hade på förslag från den förskolläraren som slutade. Språklekar är en bra metod att använda sig av i barns språkinlärning, vi inser vikten av detta och kommer att jobba vidare med detta Empati, hänsyn och respekt Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Införa kompissolen på båda avdelningarna Inventera det sociala klimatet i barngruppen samt en handlingsplan Skapa en likabehandlingsplan Mål för 2006/2007 Kompissolen skall fungera som ett enkelt hjälpmedel för att barnen skall veta hur de skall bete sig för att vara en bra kompis. Den skall vara synlig för alla på avdelningen så att vi ständigt kan arbeta kring den. Under höstterminen avser vi att göra en inventering av det sociala klimatet i barngruppen. Resultatet ska vi använda till att i personalgruppen diskutera huruvida vi når upp till de nationella målen gällande värderingar och normer, solidaritet etc. Utarbeta en likabehandlingsplan Vidtagna åtgärder 2006/2007 Vi har arbetat mycket med kompissolen. Vi har ej gjort en inventering av det sociala klimatet. Vi har utarbetat en likabehandlingsplan Resultat, måluppfyllelse och analys Kompissolen har fungerat mycket bra i båda barngrupperna, särskilt under vårterminen. De äldre barnen på avdelningen Blixten kom lätt i konflikt med varandra vilket gjorde att vi kom in i en negativ period. Den bröts genom att vi fokuserade oss på det positiva. Barnen fick under storbarnssamlingarna berätta om hur dom hade varit en bra kompis under dagen. Vi talade även om det tråkiga som hänt men fokuserade oss på det positiva. Barnen tog med sig det positiva hem och var stolta över det. Vi pedagoger fick beröm av föräldrar som upplevde sina barn gladare och mer harmoniska än tidigare. Nu ser dock våra barngrupper annorlunda ut, vi har många yngre barn vilket gör att vi måste utveckla kompissolen, exempelvis konkretisera oss med bilder. Vi har inte utfört den planerade inventeringen av det sociala klimatet i barngrupperna. Detta beror på att den som utformade inventeringen hastigt slutade. På grund av tidsbrist samt nyrekrytering har detta lagts åt sidan. Vi har för avsikt att utföra detta under kommande läsår. Vi har utarbetat en likabehandlingsplan som vi har utvärderat under hösten Vi enades om att en uppdatering inte var aktuellt det här läsåret utan arbetar vidare enligt gällande likabehandlingsplan Ansvarstagande, självständighet och gruppkänsla Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Ge ett eller två barn möjlighet till bakning ungefär en gång per vecka Mål för 2006/2007 Genom att låta barnen vara delaktiga i förskolans hushållsgöromål ger vi dom möjlighet till delaktighet samt ansvarstagande. Detta är viktigt för att stärka barnens syn på sig själva, ge dem självförtroende och gruppkänsla. 8

9 Vidtagna åtgärder 2006/2007 Vi har ej gett barnen möjlighet till bakning en gång per vecka Resultat måluppfyllelse och analys På grund av att tiden inte har räckt till så har vi ofta fått välja bort bakning med barnen. Vi koncentrerar oss på bakning vid högtider, traditioner samt vid drop-in kaffe. Istället får barnen vara delaktiga vid exempelvis matsituationen samt tvättning av förskolans handdukar. Barnen hjälper även dagligen till med inomhus samt utomhusstädning. Dessutom uppmuntras barnen att exempelvis klä på och av sig själv vid utgång, toalettbestyr, hjälpa sina kamrater vid matsituationen. Då vi ser att detta stärker både självförtroende, gruppkänsla och förmåga till empati är detta något som vi arbetar mycket med Lyssna på andra och tala inför andra Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Få barnen att lyssna aktivt på varandra. Vi pedagoger måste bli bättre på att samtala och lyssna på barnen och inte utbyta information med varandra under måltiderna Mål för 2006/2007 Barnen skall lära sig att kommunicera och lyssna på varandra. Det är viktigt att varje barn får komma till tals och att talutrymmet blir jämnt fördelat mellan barnen. Vi pedagoger skall fungera som goda förebilder för barnen. Vi skall visa barnen hur man är en aktiv lyssnare och därigenom får till stånd lugn och ro vid måltiderna Vidtagna åtgärder 2006/2007 Vi har köpt in ett soundear per avdelning. Detta har vi gjort för att sänka ljudnivån samt att få barnen medvetna om faran med höga ljud. Vi anser även att örat ger oss bättre förutsättningar till en god miljö där man lättare kan lyssna och kommunicera med varandra. Vi pedagoger försöker att i största mån prata med varandra under rasterna eller vid utevistelser så att vi under exempelvis måltiderna lägger vikten på samtal med barnen Resultat måluppfyllelse och analys Örat som köptes in har gett bra resultat. Både barn och vuxna är mer medvetna om ljudets betydelse. Tidigare innan örat fanns hade vi vuxna en tendens att trissa upp ljudvolymen. När vi samtalade med varandra försökte barnen överrösta oss. Nu försöker vi tänka på att prata med varandra vid andra tillfällen. Problemet som kvarstår och som är svår att påverka är de yngre barnen som gråter eller skriker högt. För oss pedagoger är det viktigt att vi prioriterar samtal med barnen vid matbordet för att få en lugn och harmonisk matsituation som främjar en god konversation med barnen Medbestämmande Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Öka varje enskild individs möjlighet till självbestämmande Mål för 2006/2007 Varje enskilt barn skall kunna påverka sin dag i större utsträckning på förskolan Vidtagna åtgärder 2006/2007 Vi har infört fritt val. 9

10 Resultat måluppfyllelse och analys Se punkt Kroppsuppfattning Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Se över organisationen av gymnastiken. Införa frivilliga rytmiksamlingar för de äldre barnen utomhus. Önskemål om en införskaffning av en större klätterställning Mål för 2006/2007 Se över organisationen av gymnastiken och ta fram fler samarbetsövningar och inte så många aktiviteter som innehåller tävlingsinslag. Samarbetsövningar kan stärka gruppens sammanhållning, såväl som varje individs roll i gruppen. Samtidigt är det viktigt att barnen lär sig ett sportsligt beteende, att vara goda vinnare och förlorare, så vissa tävlingsinslag bör förekomma för att öva på detta. Personalen ska även fortsättningsvis diskutera hur man är en bra, respektive dålig vinnare eller förlorare. Barnen skall i större utsträckning än tidigare bli mer delaktiga i valet av aktiviteter. Tre-åringarna skall få ha gymnastik enligt önskemål från föräldrarna. Även de äldre barnen på förskolan skall ges tillfälle att ägna sig åt rytmik. En klätterställning ger barnen utmaningar samt att barnen får jobba med sin kroppsuppfattning Vidtagna åtgärder 2006/2007 Ansvariga pedagoger för gymnastiken har lyft in fler samarbetsövningar och nya lekar. Vi delade in barnen i halvgrupper vilket ledde till att tre-åringarna gavs möjlighet till gymnastik. Vi har i viss mån lagt in rytmik i eftermiddagsverksamheten. Vi har ej köpt in en klätterställning Resultat måluppfyllelse och analys På gymnastiken har ansvariga pedagoger lyft in fler samarbetsövningar samt en del nya lekar. Tävlingslekar förekommer fortfarande men i och med att barnen har varit med och valt aktiviteter samt att pedagogerna har pratat med barnen om spelets regler fungerar det bättre. Det kan exempelvis innebära att barnen inte åker ur leken om de blir tagna utan får en annan roll i leken. Förändringen på gymnastiken har varit positiv för både barn och pedagoger. Barnen har även fått större möjlighet till medbestämmande. Pedagogerna på gymnastiken anser att barnen var för små för att klara av gruppaktiviteterna tillsammans med de äldre barnen. Resultatet var att de yngre barnen ofta förstörde aktiviteterna tillsammans med de äldre barnen. De förstod inte spelets regler. Om pedagogerna försökte ändra och förenkla olika aktiviteter resulterade det i att de äldre barnen upplevde gymnastiken som tråkig och en aktivitet som inte innehöll några utmaningar. Vi kommer istället att använda oss av rörelse för treåringarna under naturaktiviteten Troll-Stina, se punkt 4.8. Vi har inte infört rytmik enbart för dom stora utan ibland haft en rytmiksamling på eftermiddagarna tillsammans med hela barngruppen. Vi har använt oss av olika instrument, sjungit sånger, utfört danslekar mm. Det har varit en bra avslutning på dagen när alla barnen är lite trötta och inte riktigt orkar ta för sig något. Detta har lett till en lugnare hämtningssituation då det under vissa tider kan bli många hämtningar samtidigt. 10

11 Styrelsen har diskuterat ett införskaffande av en ny klätterställning, de kom fram till att det inte fanns något utrymme för detta inköp under läsåret 2006/2007. Men de är mycket positivt inställda till en ny klätterställning och kommer att fatta ett nytt beslut kring detta under läsåret 2007/ Kunskap och aktsamhet om naturen Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Fortsätta med skogsgrupperna en gång per vecka med Rudde (fyra & femåringar) och Troll-Stina (treåringar) Mål för 2006/2007 Väcka barnens intresse samt ge dem en grundläggande kunskap för djur och natur. Barnen skall under dessa tillfällen känna glädje till att vistas i naturen Vidtagna åtgärder 2006/2007 Ruddegruppen har genomförts varje vecka men i halvgrupper. Troll-Stina har ej genomförts Resultat måluppfyllelse och analys Ruddegruppen fungerade i det stora hela bra och är mycket uppskattad av både barn, föräldrar samt pedagoger. Den har dock inte kunnat genomföras i den utsträckning som var planerat på grund av personalbrist samt att grupperna har delats in i halvgrupper. Det blev inte någon riktig kontinuitet i gruppen. Kontentan av detta är att fyra och femåringarna kommer att fortsätta med det varje vecka. Troll-Stina kunde inte genomföras läsåret 2006/2007 på grund av för många små barn i gruppen samt för få pedagoger i den gruppen. Nu har vi ändrat i planeringen så att Troll-Stina åter kommer att stå på veckoschemat. Ett av målen i Ruddegruppen är att de äldsta barnen får gå en Hitta Vilsekurs, denna kurs har inte kunnat fullföljas. Under läsåret 2007/2008 har vi för avsikt att fullfölja detta Matematiskt tänkande Åtgärder att vidta från kvalitetsredovisningen 2005/2006 Konkretisera räkningen på Dunder i större utsträckning. Pedagogerna på båda avdelningarna bör spela spel tillsammans med barnen i större utsträckning Mål för 2006/2007 Vi vill utveckla barnens matematiska tänkande genom att ta tillvara matematiken i vardagen. Vi vill använda oss av lekar för att låta barnen närma sig matematiken på ett lustfyllt sätt Vidtagna åtgärder 2006/2007 Pedagogerna på Dunder samt Blixten har blivit bättre på att ta tillvara på tillfällen till matematiskt tänkande. Vi spelar spel samt har olika matematiklekar med barnen Resultat måluppfyllelse och analys Vi som pedagoger försöker att ta tillvara på tillfällen där man kan använda sig av matematiskt tänkande. Exempelvis matsituationen erbjuder många tillfällen till räkning i vardagen. Hur många 11

12 köttbullar äter alla barnen vid bordet tillsammans? Hur många fler köttbullar äter Kajsa än Stig? Källan är outtömlig. Andra vardagssituationer där vi tar vara på matematiken är vid bakning, dukning och byte av handdukar. Vi önskar dock att pedagogerna skulle ha mer tid för att spela spel med barnen men vi försöker så fort tid ges. 5. Samarbetet mellan personal, föräldrar och styrelse 5.1. Föräldrarnas medbestämmande Varje läsår erbjuds föräldrarna ett utvecklingssamtal gällande sitt barn. Barnets individuella utvecklingsplan med mål ska då skapas i samarbete mellan personal och vårdnadshavare och godkännas genom signatur Fixargrupper Medlemsfamiljerna är indelade i fem olika fixargrupper med olika ansvarsområden. I varje grupp ingår en personal och en styrelsemedlem som är med vid planeringen av gruppens arbete och 2-5 föräldrar som utför planerade projekt. De syften vi vill uppnå med fixargrupperna är att fördela arbetsuppgifterna i föräldrakooperativet, att få ett forum för idéer att kläckas och utvecklas samt få igång ett bra samarbete mellan personal och föräldrar vilket också skapar bra relationer som i förlängningen gagnar barnen Vikariejour Då personal tvingas vara frånvarande kallas föräldrar eller en namngiven person per familj in till arbete i barngruppen i personalens ställe. Varje medlemsfamilj har tre på förhand bestämda jourdagar per termin. Både personal och föräldrar upplever sig på många sätt berikade av detta samarbete Gemensamma aktiviteter för föräldrar och personal Varje läsår anordnas drop-in kaffe, luciafirande och gårdsfest, då personal, föräldrar och barn deltar i firandet. Vi anordnar även olika temafester, exempelvis grekisk afton, kräftskiva där endast personal och föräldrar deltar. Städdagar har vi två gånger varje termin, en utomhus och en inomhus. Personalen skriver ner synpunkter och uppgifter som behöver utföras. Kooperativets städansvarige delegerar ut uppgifter bland medlemsfamiljerna och ser till att allt som behöver göras blir gjort Resultat av föräldraenkät Under slutet av vårterminen 2007 fick föräldrarna svara på en enkät för varje inskrivet barn på förskolan. Undersökningen var anonym. Enkäten var utformad med de lokala verksamhetsmålen som grund och bestod av flervalsfrågor med möjlighet till personliga kommentarer. Skillnaden i årets enkät är att ytterligare ett svarsalternativ har tillkommit, fråga ej relevant pg a barnets ålder. Detta alternativ tillkom efter önskemål från föräldrar till de yngre barnen. De ansåg att vissa frågor i enkäten var svåra att fylla i då många frågor riktar sig till de äldre barnens föräldrar. Detta gjorde att årets sammanställning inte kan jämföras till 100 % med den som är gjord tidigare. Vi anser dock att detta svarstillägg underlättade analysen av sammanställningen. Av de utlämnade enkäterna har 72 % inkommit med svar. Här nedan följer en sammanfattande text över resultatet. Överlag kan sägas att de flesta medlemsfamiljer är nöjda och anser att förskolan lever upp till de förväntningar som föräldrarna har på förskolans verksamhet. Verksamheten motsvarar i stort de förväntningar man har haft. Såväl barn som föräldrar känner sig trygga med personalen. Föräldrarna upplever sig ha tillfredsställande möjlighet till delaktighet och medbestämmande i verksamheten, vissa föräldrar anser sig dock inte ha denna tid pga. privata skäl. Närmare en 12

13 tredjedel är dock osäkra på huruvida barnen har något inflytande på verksamheten eller ej. Övriga föräldrar anser att barnen har möjlighet att påverka sin vardag i förskolans verksamhet i tillfredställande till mycket hög grad. Gällande barnets kreativitet, nyfikenhet och fantasi, språkutveckling, empatiska utveckling samt förmåga till självständighet är de flesta föräldrarna säkra på att förskolan bidrar till barnets utveckling i tillfredsställande till mycket hög grad. Det finns dock en liten osäkerhet gällande utvecklandet av det matematiska tänkandet och kunskaper om djur och natur. Gällande barnets sociala situation på förskolan uttrycker många föräldrar att de anser att deras barn känner sig som en viktig del av gruppen. Barnen känner sig trygga på förskolan och med personalen, föräldrarna anser även att förskolan tränar barnen i att både lyssna och tala om sina och andras åsikter och känslor. En liten del av föräldrarna anser dock att frågorna under rubriken barnets sociala situation på förskolan ej var relevant för dem pg a barnets ålder. Gällande förskolans rutiner, så som lämning och hämtning, blöjbyten och toalettbestyr, vila och matsituation, upplever majoriteten av föräldrarna att allt fungerar i tillfredsställande till mycket hög grad. I kvalitetsredovisningen 2005/2006 fick vi en viss kritik som vi tog till oss. Vi ändrade vissa rutiner ex. blöjbyten, röda lappar på barnets hylla när det hänt något under dagen samt var tydligare i informationen till föräldrarna. Vi pedagoger anser att den här kritiken har lett till förbättrade rutiner även för oss och inte bara i föräldraperspektiv. 6. Personalens arbetsmiljö Föräldrakooperativet har en fackrepresentant för kommunalanställda Fortbildning av personalen Ekonomiska resurser finns för personalens kompetensutveckling. Personalen har möjlighet att själva föreslå kurser etc. av intresse. I september 2006 gick hela arbetslaget på en kurs om Lpfö 98, Med läroplanen på fickan. En del av personalstyrkan gick på en tvådagars fördjupningskurs för barnskötare. Förskolans språkombud får viss språkutvecklingsrelaterad utbildning genom Enköpings kommun. Vår fackliga företrädare får arbetsrättsrelaterad utbildning under betald arbetstid. Hela arbetslaget gick på en föreläsning om personlighet och roller på jobbet, Alla är olika utom jag. Hela arbetslaget gick en kväll på föreläsningar om ADHD samt Asperger Lagutvecklingsdag Personalen har varje år en heldag för lagutvecklande aktiviteter. Aktiviteterna planeras av en del av personalstyrkan (olika personer varje år) och tyngdpunkten ligger i att ha en trevlig dag tillsammans Löneförmåner All personal har fria pedagogiska måltider samt ett privat pensionssparande. Ett friskvårdsbidrag utgår med 250kr/termin mot uppvisande av relevant kvitto. Arbetsgivaren står för nödvändiga vaccinationer såsom fästingsvaccin och influensavaccin Samarbete med andra förskolor Vi samarbetar med andra föräldrakooperativ och personalkooperativ i Enköping och Håbo. 13

14 Föreståndarträffar och gemensamma aktiviteter Under månatliga föreståndarträffar tar vi del av varandras tankar och erfarenheter. Vi bokar aktiviteter, tex kurser och evenemang och genomför temaarbeten tillsammans Språkombudsträffar Förskolans språkombud deltar vid träffar med förskollärare från hela kommunen samt diskussioner och föreläsningar. Meningen är att man i samarbete samt genom utbyte med varandra ska utveckla kunskaper kring barnens språkutveckling samt senare läs- och skrivinlärning. Språkombudet har sedan ansvaret för att implementera kunskapen i den egna förskolans verksamhet. 7. Barn i behov av särskilt stöd Vi arbetar kontinuerligt med att kartlägga barnens utveckling på olika områden så att vi kan sätta in tidiga åtgärder för barn med särskilda behov. Med hjälp av observationer gjorda av personal och förskolepsykolog förs diskussionen angående det enskilda barnets behov. Detta används sedan som underlag då vi gör en formell ansökan gällande resursmedel. För utredning gällande särskilda behov samarbetar vi med externa instanser via stöd- och resursteamet. Under läsåret 2006/07 har förskolan sökt och fått beviljat resursmedel som innebär att personalstyrkan utökas med en resursperson om ca 35 h/vecka. Under våren 2007 gick vi på föreläsningar angående ADHD samt Asperger. Denna föreläsning skulle ge oss en inblick i hur det är att leva med dessa handikapp samt ge oss en större förståelse för hur barn och deras familjer lever. Detta är väldigt viktigt för oss med tanke på att vi har barn på vår förskola med behov av särskilt stöd. 8. Åtgärder att vidta inför läsåret 2007/2008 Se över arbetsgången kring kvalitetsredovisningen. Utveckla rutinerna kring de fria valen. Införa språkjournalen. Arbeta vidare och hitta nya metoder för att stimulera barnens språkinlärning. Utveckla kompissolen. Utföra en inventering av det sociala klimatet i barngrupperna. Återinföra naturaktiviteten Troll-Stina för 3-åringarna. Se över möjligheten att införskaffa en ny klätterställning till gården. 5-åringarna skall få gå en Hitta Vilse kurs. Lösgöra tid till att spela spel i större utsträckning med barnen. Dokumentmallen för den individuella utvecklingsplanen skall göras om enligt gemensamma beslut. Tydliggöra och utveckla enkäten. BILAGOR 1. Verksamhetsmål för föräldrakooperativet Blixten 2. Kvalitetsklocka 14

15 Föräldrakooperativet Blixtens verksamhetsmål Den verksamhet vi bedriver ska ge barnen den trygghet de behöver för att under glädjefyllda former utveckla: kreativitet, nyfikenhet och fantasi genom bland annat - fria leken - skapande verksamhet språket genom bland annat - tillvarata alla tillfällen till utvecklande samtal - språklekar - bearbetning av sagor empati, hänsyn och respekt genom bland annat - värderingsövningar - samtal och reflektion kring etiska dilemman ansvar, självständighet och gruppkänsla genom bland annat - gemensamma sysslor i vardagen - att värna om varandra lyssnandet, modet att prata och vara öppen genom bland annat - samlingar - aktivt lyssnande medbestämmande genom bland annat - uttrycka och få gehör för sina åsikter - flexibilitet kroppsuppfattning och tillit till den egna kroppen genom bland annat - gymnastik - utelek - sång, musik och rytmik kunskap och aktsamhet om naturen och dess kretslopp genom bland annat - skogsgrupper - lustfyllt utforskande av naturen matematiskt tänkande genom bland annat - att upptäcka och uppleva matematiken i vardagen - matematiklekar Förutom ovanstående är hörnpelarna i vår verksamhet att ha roligt tillsammans, bekräfta barnen, ta vara på det oplanerade och vara en öppen famn. Viktigt att komma ihåg är att grunden för barnens trygghet är ni föräldrar. Därför ser vi er som en tillgång och en viktig samarbetspartner. 15

16 Kvalitetsklocka 2007/2008 Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Planeringsdag Inskolning av nya barn Informationsmöte för nya familjer Kvalitetsredovisning Föräldramöte Allergironden Uppföljningssamtal med nya familjer Medarbetarsamtal, föreståndare och personal Medarbetarsamtal, personalansvarig och föreståndare Avslutning av gruppverksamheter Fortbildningsdag för all personal Jul- och luciaaktiviteter Luciafest för personal, föräldrar och barn Utvärdering Planeringsdag Bokslut Föräldramöte Årsmöte Lönesamtal och genomgång av personalens personliga mål, föreståndare och personalansvarig Gemensam genomgång av ansvarsbarn Enkät till föräldrarna Utvecklingssamtal: personal och föräldrar Medarbetarsamtal: personalansvarig och föreståndare Avslutning av gruppverksamheterna samt barnintervjuerna Personaldag Avslutningsresa för de barn som går över till förskoleklass Förskolansdag Gårdsfest Utvärdering Sammanställning av enkäten samt kvalitetsredovisning Semesterstängt 3-4 veckor Personalmöte samt styrelsemöte är inbokade en gång i månaden under läsåren. 16

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsrapport Abborrens förskola

Kvalitetsrapport Abborrens förskola Kvalitetsrapport Abborrens förskola Verksamhetsåret 2014-2015 Annika Matsson Innehållsförteckning Inledning 2 Verksamhetsidé 3 Läroplan för förskola 3 Utvärderingsmetoder..3 Måluppfyllelse, resultat, analys

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14!

Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14! 1 ( 8) Datum 2014-09-03 Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Rudsdalens förskola avdelningen Tallen Läsåret 2012 2013 Arbetslaget har under läsåret bestått av tre pedagoger,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

Rapportering Tillsyn/ Inspektion

Rapportering Tillsyn/ Inspektion Rapportering Tillsyn/ Inspektion Maskrosens förskola Rosvik 2014-06-18 Organisation Maskrosens förskola är ett personalkooperativ som startade 1993-08-01. Förskolan drivs som en ekonomisk förening. Förskolechef

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 UKFF Område Kungsberget/Linghem Kvalitetsredovisning 2007/2008 Linghems förskoleverksamhet 1 Innehållsförteckning Grundfakta om Linghems förskoleverksamhet.3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen.3

Läs mer

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg 1(6) BUN 2009/0273 Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skall kontinuerligt granska hur de som har ansvar för att bedriva förskola och

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Skolans Namn FÖRSKOLAN KORPEN

Skolans Namn FÖRSKOLAN KORPEN Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Skolans Namn FÖRSKOLAN KORPEN Inlämnad av: Sissel Röd Innehållsförteckning Inledning...3 Förskolans styrdokument... 3 Förskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är upprättad under hösten 2014 och gäller under läsåret 2014-2015

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 EMMYLUNDS FÖRSKOLA

Kvalitetsredovisning 2010-2011 EMMYLUNDS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning 2010-2011 EMMYLUNDS FÖRSKOLA 3 (30) Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Hela

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas förskola

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas förskola Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas förskola 1 Innehållsförteckning FÖRSÄTTSBLAD... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Vittra Jakobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Vittra Jakobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Vittra förskola i J-a (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Vittra kobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau User: jukis001,

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 DAGHEMMET LILLBONDEN PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ENHETENS VERKSAMHETSIDE 2. BESKRIVNING AV ENHETENS INLÄRNINGSMILJÖ 3. FOSTRINGSGEMENSKAPEN 4. BARNETS

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Enköpings Montessoriförskola

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Enköpings Montessoriförskola Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredovisning för Enköpings Montessoriförskola Innehållsförteckning 1. Bakgrundsfakta...3 2. Framtagning av kvalitetsredovisning... 3 3. Prioriterade förbättringsområden

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer