Kvalitetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och fritidshemmens kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga utbildningarnas nationella mål. (SFS 1997:702) 3 Kvalitetsredovisningen skall innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder /.. / skolan, förskolan eller fritidshemmet avser att vidta för ökad måluppfyllelse. I kvalitetsredovisningen skall verksamhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten och utbildningens måluppfyllelse redovisas. (SFS 2005:609) läsåret Kvalitetsredovisning för Solrosens Förskola i Örsundsbro

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrundsfakta Framtagning av kvalitetsredovisningen Prioriterade förbättringsområden från föregående kvalitetsredovisning Verksamhetsplanens mål för Mål 1: Mål 2: Mål 3: Mål 4: Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen Beskrivning av arbetet med... 6 Hälsa och livsstil... 6 Jämställdhet... 6 Barn och elever i behov av särskilt stöd... 6 Barn och elever med annat modersmål Resultat Nyckeltal Sammanfattande analys Prioriterade förbättringsområden... 7 Bakgrundsfakta Kvalitetsredovisning för 2008/2009 gällande Solrosens Förskola i Örsundsbro med två avdelningar, varav den stora avdelningen består av två grupper. Förskolan arbetar Montessori inspirerat. Ansvarig för redovisning är förskolechef Katarina Olsson.

3 Förskolan öppnade våren 2006 och har under året haft 41 barn inskrivna. Framtagning av kvalitetsredovisningen Kvalitetsarbetet har vuxit fram under hela tidsperioden i form av månadsvisa personalmöten, planeringsdagar, i enighet med Lpfö- 98, likabehandlingsplan och genom vår värdegrund. Förskolechef och arbetsgivare har veckovisa möten. Personalens medarbetarsamtal. Föräldramöten 1 gång per termin, individuell utvecklingsplan i samband med barnens utvecklingssamtal. Även en gemensam genomgång med alla pedagoger innan våra utvecklingssamtalen med föräldrarna. I arbetet med teamkontraktet som vi har jobbat med under hela terminen. Föräldrars synpunkter kommer fram under den dagliga föräldrakontakten, sommar firande, lucia firande och drop-in fika. Vi har ett föräldraråd som består av tre personer dit föräldrar kan vända sig om de har synpunkter om de inte vill gå direkt till förskolechefen. Språkombudsträffar med andra pedagoger, Eva,Gudrun. Annelie och logoped. Vi har dagliga observationer på barnen. Vi har samarbete med kommunen, skolan, resursteam, blomstra, BVC och vid behov psykolog och kurator. Prioriterade förbättringsområden från föregående kvalitetsredovisning Verksamhetsplanens mål för 2008 Måluppfyllelsen bedöms efter en fyrgradig skala: Helt, Ganska bra, I viss mån och Inte alls. Mål 1: Fortsätta att utveckla våra IUP när det gäller barnen. Vi bedömer resultatet som uppfyllt i viss mån. Förskolechefen ska i samråd med övriga pedagoger komma fram till en gemensam IUP som ska gälla för hela huset. I analysen bestämdes att det ska skapas en gemensam mall för utvecklingssamtalet och IUP. Vi är inte skyldiga att följa kommunens mall för IUP utan vi har på gruppnivå analyserat och diskuterat fram att vi behöver en gemensam IUP och dess utseende och innehåll. Varje pedagog medverkar till att skapa underlag till en gemensam IUP. Mål 2: Försöka få föräldrar mer delaktiga i verksamheten, inte bara vid lämning och hämtning samt komma med förslag till intressanta saker att ta upp på föräldramöten.

4 Vi bedömer målet som i viss mån uppfyllt. Vi har bland annat uppmuntrat föräldrarna i månadsbrev att komma med förslag på intressanta ämnen att ta upp på föräldramöten. Vi försöker även under utvecklingssamtalen att öka föräldrarnas intresse och engagemang när det gäller verksamheten. Vi bjöd in en föreläsare på ett föräldramöte och hon föreläste om gränssättning och föräldraansvar. De flesta föräldrar tyckte att det var en väldigt intressant och bra föreläsning. Genom den dagliga kontakten i hallen med föräldrarna uppmuntrar vi dem att vara delaktiga i verksamheten samt komma med idéer och förslag. Utifrån läroplanens avsnitt om föräldrar och samverkan försöker vi dagligen engagera dem att vara med och påverka verksamheten. Mål 3: Trafiken utanför förskolan. Vi bedömer målet med trafiken utanför skolan ganska bra. Vi har lagt över ansvaret på föräldrarådet som har kontaktat skolan och vidtagit åtgärder mot fartsyndarna. Vi har sett till att farthinder har utplacerats på vägen utanför förskolan. Mål 4: Utveckla vår egen föräldraenkät. Målet är helt uppfyllt.

5 Vi har lämnat ut en enkät och svarsdatum är 11/ Mål 5 Att alla får gå en TRAS utbildning (tidig registrering av språkutvecklingen). Målet är helt uppfyllt. Personalen har genomgått en grundkurs samt fått eget material som vi i nuläget arbetar med på förskolan. Tanken är att TRAS-utbildningen ska ingå som en del i barnens IUP. Detta gör att vi ständigt arbetar med TRAS. Mål 6 Arbeta efter läroplanen.. Vi bedömer målet som helt uppfyllt. I vårt dagliga arbete använder vi oss av läroplanen. Vi utgår från läroplanen när det gäller likabehandlingsplanen, värdegrunden, teamkontraktet och kvalitetsredovisningen. Vi har under ett föräldramöte låtit de fått ta del av läroplanens mål och kvalitetsredovisningen, vi har synliggjort vårt arbete med läroplanen för föräldrarna i miljötänkandet, de dagliga rutinerna, veckorutiner, högtider, fester, utvecklingssamtalen och föräldramöten. Vi delger föräldrarna information även via månadsbrev. Vi har ett föräldraråd med tre föräldrar som ansvarar för att föra och delge all information till hela föräldragruppen. Mål 7 Ledarskap och coachning Vi bedömer målet som uppfyllt i viss mån. Förskolechefen har gått en ledarskapsutbildning (Ny som chef) Förskolechefen tyckte inte att den gav så mycket, men hon har blivit bättre på att delegera. Hon har även gått en team kontrakts utbildning. När det gäller utbildningen kunde alla fått gå den, och den borde varit upplagd som en studiecirkel där den pågår under en period för att sedan sammanställa den i slutet. Det hade sparat tid och engagemang om alla hade fått samma förutsättningar. Enköpings kommun ville att alla förskolechefer, både kommunala och privata, skulle få gå denna utbildning och sedan arbeta efter teamkontraktet. Som vi i övrigt tycker har varit

6 väldigt bra och givande. Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen Förskolans likabehandlingsplan är upprättad enligt läroplanen lpfö-98. Förskolan arbetar dagligen med planen och innehållet i denna. På vår förskola är det viktigt med en tydlig och väl genom arbetad likabehandlingsplan, därför går vi gemensamt i personalgruppen igenom den varje år. Vi har haft en enkät till barnen där de fick uttala sig om trivseln på förskolan. Vi har reviderat likabehandlingsplanen tillsammans på vår planeringsdag. Till hösten kommer det att ligga fokus på arbetet mot kränkande behandling där vi har nolltolerans på förskolan. Beskrivning av arbetet med Hälsa och livsstil Vi får en näringsrik lunch från skolan, alltid med olika sorters grönsaker. Vi äter frukt på förmiddagarna och alltid till mellanmålet. Vi tänker på näringsinnehållet till mellanmål. Vi är ute varje eftermiddag och har utflyktsdagar till skogen varje vecka. Vi ser till att vi har en bra miljö utomhus som stimulerar till lek- och rörelse vid utevistelsen. Till hösten kommer vi att ta fram ett dokument som möjliggör kontakten mellan bvc, föräldrar och förskola. Jämställdhet Vi behandlar alla lika. Vi behandlar varandra med respekt och glädje. Att respektera och glädjas över allas olikheter och ta till vara färdigheterna. Att förmå barn att känna innebörden av empati. Vi låter våra barn vara nöjda med sig själva. Vi vill få barnen självständiga och stärkta i sig själva. Barn och elever i behov av särskilt stöd Genom pedagogernas kunskap finner vi de barn som har behov av särskilt stöd, vi arbetar då extra med det barnet inom de områden som behöver förbättras. Den hjälpen vi pedagoger kan får finns både i form av kompetenshjälp och resurser. På förskolan arbetar vi med individuella handlingsplaner för de barn som är i behov av särskilt stöd. De barn och föräldrar som behöver stöd och hjälp får det genom samtal med pedagog och resursteamet som finns att tillgå. När det gäller svåra matallergier hos barn finns det stöd och hjälp att få av dietist, sjuksköterska och ansvarig skolkökspersonal. Barn och elever med annat modersmål Vi har tre barn med finska som modersmål, där vår finska förskollärare ansvarar för modersmålet. Vi har även tre barn med thailändska, två barn med norska samt två barn med

7 Laos. Efter diskussion med föräldrarna har förskolechefen varit i kontakt med kommunen angående hemspråkshjälp och då fått veta att grupperna är för små för de olika modersmålen. Gruppen ska bestå av minst fem barn med samma modersmål. Vi uppmuntrar föräldrarna att prata sina språk hemma och även läsa sagor på deras modersmål. Resultat Vi tycker att förskolan har utvecklats otroligt mycket under året, vi har blivit mer medvetna med att se vilka områden vi behöver förbättra och hur viktigt det är att få med föräldrar och barn i utvecklingen av verksamheten. Vi har arbetat mycket under året med likabehandlingsplan, vår värdegrund, TRAS-utbildningen och teamkontraktet. Vi har blivit mer miljömedvetna på förskolan. Det har även varit stort fokus på arbetsmiljön under vårterminen. Förskolechefen har blivit bättre på att delegera ut uppgifterna på förskolan. Vårt barnantalet har ökat och vi är efterfrågade som förskola. Nyckeltal På solrosens Förskola har vi följande personalsammansättning: Stora avdelningen Stora blomman 25 barn mellan 3-5 år 1 Förskolechef/Förskollärare 75 % 1 Förskollärare 75 % 1 Resurs barnskötare 75 % Storbarnsgrupp, 8 st. 5-6 åringar 1 Förskollärare 86,25% Lilla avdelningen Lilla fröet 16 barn 1-3 år 1 Förskollärare 100 % 1 Förskollärare 75 % 1 Barnskötare 100 % 1 Kök och städbiträde 40 % 1 skolpraktikant 75 % Sammanfattande analys Vi känner att vår förskola fortsätter att utvecklas. Ett av våra mål var att få föräldrar mer delaktiga i verksamheten men vi tror att de är nöjda som det är. Inga förslag inkom om intressanta teman att diskutera eller föreläsa om i samband med föräldramötet. Vi har arbetat med team kontraktet under hela förra terminen det har gett oss många härliga intressanta diskussioner om läroplanen, mål, likabehandlingsplan, miljö, värdegrund och övriga positiva reflektioner kring arbetsätt. Vi känner att vi blivit mer sammansvetsade i arbetsgruppen alla har fått tycka och tänka när vi tagit fram vårt team kontrakt. Vår Montessoriinspirerade

8 förskola gör att vi får in läroplanen i vårt dagliga arbete. Prioriterade förbättringsområden Använda oss av kommunens mall när det gäller barnens IUP. Att vi inte tolererar någon mobbing på förskolan. Förbättra arbetsmiljön inne och ute. Få feedback kontinuerligt från arbetsgivare. Örsundsbro Katarina Olsson Förskolechef Solrosens Förskola

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förskolechefens redovisning 2 Beskrivning av verksamheten 6 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer