Version 1.0. Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 1.0. Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012"

Transkript

1 Version 1.0 Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012

2 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syfte och innehåll Beställare Begrepp Tjänsteutbud Avgiftsinformation Utlämnande av allmänna handlingar Tjänster Lönerelaterade tjänster... 6 Allmänt Löneadministration Rese- och utläggsadministration Tidredovisning Beslutsskrivning Tjänstepensionsadministration Ekonomiadministration Bastjänster Allmänt Redovisning och bokslut Kundfakturering Anläggningsredovisning Tidredovisning E-handelstjänster Allmänt E-beställningstjänst inklusive leverantörsanslutning Leverantörsfakturahantering...20

3 3 (20) 1 Syfte och innehåll I denna samling tjänster beskrivs Statens service centers (SC) samtliga definierade bastjänster. SC tjänster är paketerade utifrån ett leveransperspektiv och samtliga leveranskomponenter beskrivs under respektive tjänst. Tjänstekatalogen syftar till att tydliggöra tjänsteinnehåll och tjänstenivå. Detaljerade beskrivningar och överenskommelser framgår av dokument SLA (Service Level Agreement). SLA-dokumentet anpassas för respektive kund när överenskommelse om tjänsteleverans skrivs. Tjänsteutbudet syftar till att ge kunder en bättre möjligheter att anpassa utbudet till aktuell efterfrågan genom en tjänste- och kostnadsorienterad styrning av verksamhet skapa tydliga förutsättningar för Servicecentret att styra verksamhet så att den svarar mot överenskomna o o krav på innehåll och kostnad servicenivåer för exempelvis leveranstid, tillgänglighet, pålitlighet/kvalitet och kapacitet/prestanda skapa kostnadstransparens som gör att beställaren kan se vad som kostar, varför det kostar och vad man kan göra för att sänka kostnaderna utgöra en standardiserad struktur efter gällande industripraxis och o o o baseline för effektivisering och verksamhetsutveckling grund för benchmarking och kostnadsjämförelser med marknadens aktörer vara organisationsoberoende 1.1 Beställare Beställare av SC:s tjänster finns i huvudsak centralt i kundmyndigheternas organisationer. Det träffas centrala överenskommelser kring behovet av de löpande tjänsterna och prognoser bekräftas årligen. 1.2 Begrepp Beskrivningen av tjänsterna består av flera informationsblock. I varje tjänstebeskrivning återfinns bland annat information om Vad tjänsten syftar till Vilka leveranser som alltid ingår i tjänsten Eventuella avgränsningar dvs som inte ingår i tjänsten Tjänstespecifik support / systemstöd Vilka riktlinjer som gäller för tjänstens utförande

4 4 (20) 1.3 Tjänsteutbud Några tjänster beskrivs i olika tjänstevarianter. Med varianter menas att det finns olika lösningar inom ramen för en och samma tjänst. Exempel på detta är att det i tjänsten Leverantörsfakturahantering finns alternativen inklusive och exklusive baskontering. Kunden får samma tjänsteleverans men i olika varianter. Bastjänst Genom tydliga tjänstedefinitioner, gemensamma och öppna standarder samt hantering av stora volymer kan Servicecentret stimulera marknaden och skapa förutsättningar för upphandling av tjänster. Det är under dessa förutsättningar som stora besparingar görs, och det är därför avgörande att servicecentrets tjänster i första hand utgörs av de tjänster där ovanstående mål är möjliga att förverkliga. Den stora merparten av servicecentrets tjänster ska med andra ord vara möjliga att standardisera på ett sätt som passar majoriteten av myndigheterna. Det ska vara möjligt för en kundmyndighet att köpa en eller flera bastjänster. I flera tjänsteområden finns en eller flera bastjänster beskrivna. Tilläggstjänster Servicecentret kan även erbjuda standardiserade tilläggstjänster. Tjänsten definieras enskilt baserat på särskilda förhållanden hos en kundmyndighet. En förutsättning för att servicecentret ska åta sig uppgiften ska dock vara att tjänsten går att standardisera och har en naturlig koppling till servicecentrets övriga verksamhet. Tilläggstjänster prissätts för att uppnå full kostnadstäckning. Inga tilläggstjänster finns för närvarande beskrivna i tjänstekatalogen men kommer i takt med att de utvecklas inkluderade med SLA-beskrivningar att läggas till. Specialtjänster Utöver sådana tjänster som är möjliga att standardisera kan servicecentret erbjuda specialtjänster, till exempel i form av särskilda utredningar och rapporter eller expertstöd i samband med förändringar hos kundmyndigheten. Prissättning sker på timbasis med full kostnadstäckning. Inga specialtjänster finns beskrivna i tjänstekatalogen. 1.4 Avgiftsinformation Servicecentrets tjänster är inkluderande och omfattar så många steg som möjligt i varje process, med bibehållna krav på standardisering. Avgifterna omfattar bland annat följande - Upphandling och utveckling av systemstöd - Tillgång till systemstöd, inklusive drift och underhåll - Utveckling av processer samt rekrytering och utbildning av personal - Kundsupport 1.5 Utlämnande av allmänna handlingar Servicecentret förvarar i sin utövning dokument som är att betrakta som allmänna handlingar. Genom vissa system kan dokument göras tillgängliga även hos Kundmyndigheten varför de även där är allmän handling. Utlämnandet ska ske i dialog mellan SC och Kundmyndigheten och enligt gällande lagar om offentlighet och sekretess. Arbetet faktureras kundmyndigheten per timme.

5 5 (20) 2 Tjänster Lönerelaterade tjänster Löneadministration Rese- och utläggsadministration Tidredovisning Beslutsskrivning Tjänstepensionsadministration Ekonomiadministrationstjänster Redovisning och bokslut Kundfakturering Anläggningsredovisning Tidredovisning E-handelstjänster E-beställningstjänst inklusive leverantörsanslutning Leverantörsfakturahantering

6 6 (20) 3 Lönerelaterade tjänster Allmänt Inom Lönerelaterade tjänster erbjuds all typ av administrativt arbete kring lön, resor- och utlägg, pensioner och beslutsskrivning. Inför varje avtalsperiod prognostiseras hur tjänsten och dess kompetensområden kommer att nyttjas över perioden. Bastjänsterna är allmänt beskrivna och ska specificeras vid överenskommelse för respektive kund. Leveransen Tidredovisning finns i två utföranden dels i Ekonomileveransen mot ekonomisystemet dels i Löneadministrationstjänsten mot Lönesystemet. Utlämnande av allmänna handlingar Servicecentret förvarar i sin utövning dokument som är att betrakta som allmänna handlingar. Genom vissa system kan dokument göras tillgängliga även hos Kundmyndigheten varför de även där är allmän handling. Utlämnandet ska ske i dialog mellan SC och Kundmyndigheten och enligt gällande lagar om offentlighet och sekretess. Arbetet faktureras kundmyndigheten per timme. Systemstöd I grundleveransen ingår systemstöd, ytterligare information framgår av punkten systemstöd i respektive leverans. Kundservice/Support Leveransen innefattar att svara på frågor och vara rådgivande inom löneadministrativa området. All kundsupport hanteras via Kundservice och i leveransen ingår Svara på frågor via telefon Vara behjälplig angående regler och riktlinjer inom löneadministrativa området Hantera frågor och ärenden som inkommit via e-post Vara behjälplig vid ifyllande av blanketter Hantering av supportfrågor som rör systemens funktionalitet Systemadministration/registervård Användarhandledning Under respektive tjänst kompletteras med information om eventuell tjänstespecifik support.

7 7 (20) 3.1 Löneadministration Beskrivning av bastjänsten I leveransen ingår löpande administration kring lönegrundande tidrapportering, utbetalning av löner, ersättning och arvoden. I leveransen ingår bland annat Administrera inkomna underlag Upprätta kontrolluppgifter Sjukanmälan till Försäkringskassan Rekvirera ersättning från Arbetsförmedling och Försäkringskassa Att fastställa korrekta underlag för t.ex. sociala avgifter, Kåpan och SPÅ-avgifter Utfärda arbetsgivarintyg och anställningsintyg efter begäran Tillhandahålla lönespecifikation Rapporter / aviseringar / bevakningar Administrera förmånsbilar Urval av potentiella NOR-kandidater Genomföra lönekörning I leveransen ingår även systemstöd och administration för lönegrundade tidrapportering. Möjlighet finns att läsa in fil från annat system gällande scheman utifrån bemannings- och schemaplan. För utökad funktionalitet med flextidshantering och tidrapportering mot projekt se tjänsten Tidredovisning. Tjänsten erbjuder tre olika former av tidrapportering: 1. Närvarorapportering Komma gå Registrerar tid för komma och gå, inklusive frånvaro Bygger på vanliga scheman 2. Schemarapportering 24/7 Registrerar tid för komma och gå, inklusive frånvaro Kan hantera komplexare scheman t.ex. för oregelbundna tider såsom skift, jour, beredskap 3. Avvikelserapportering Registrerar enbart frånvaro och tillägg Med ett grundschema eller med flera scheman Tjänstens avgränsningar Statistikutdrag utanför standardrapporter Analys och uppföljning (kan tillhandahållas mot extra avgift) Större omorganisationer som berör mer än 100 medarbetare Funktionalitet kring tidredovisning såsom projektrapportering, fakturering mot kund och avancerade tidsammanställningar för analys och uppföljning ingår ej men kan erbjudas inom Tjänsten Tidredovisning Utredning av potentiella NOR-kandidater faktureras på timbasis efter överenskommelse

8 8 (20) Tjänstespecifik support Rådgivning och stöd inom tidrapporteringsområdet Tjänstespecifikt systemstöd Nytt systemstöd är under upphandling och kommer att implementeras under Till dess används följande systemstöd i leveransen Palasso löneadministrationssystem POL löneadministrationssystem MinTid i Pol Tidmodul i Palasso Styrande riktlinjer ALFA-avtalet utgör tillsammans med gällande lagar de styrande riktlinjerna för tjänsten. Eventuella myndighetsspecifika lokala avtal och riktlinjer.

9 9 (20) 3.2 Rese- och utläggsadministration Beskrivning av bastjänsten I leveransen ingår löpande administration inom rese- och utläggsadministration inklusive kontroller av större belopp. I leveransen ingår bland annat Hantering av reseräkningar och utlägg Kvittohantering och arkivering under 1 år Tjänstens avgränsningar Samtliga underlag skickas årligen tillbaka till kundmyndigheten för arkivering, dock finns ett alternativ där Servicecentret står för arkivering som kan beställas som extra tjänst Reseförfrågan och resebokning Tjänstespecifik support I tjänsten ingår support i frågor kring regler och riktlinjer inom resor- och utlägg Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används i leveransen eres levereras av ebuilder Resemodul i Pol Resemodul i Palasso Styrande riktlinjer Gällande avtal och styrande riktlinjerna för tjänsten. Eventuella myndighetsspecifika riktlinjer.

10 10 (20) 3.3 Tidredovisning Tjänsten tidredovisning finns i två varianter Tidredovisning Bas samt Tidredovisning Utökad. Tidredovisning Bas är för behovet att kunna registrera tid (på en tidrapport ) och få en sammanställning över registrerad tid (periodiskt, ackumulerat) på olika organisatoriska nivåer, bl.a. för att kunna analysera var kundmyndighetens medarbetare lägger sin tid.. Tidredovisning Utökad ger möjlighet att få mer avancerad funktionalitet såsom underlag till fakturering och ekonomiadministration, avancerade tidssammanställningar för analys och uppföljning, samt automatisk flextidsberäkning Beskrivning av Tidredovisning Bas Tjänsten innefattar följande funktionalitet Tidregistrering Tidsammanställning/rapporter Rättelse av tidrapport Beskrivning av Tidredovisning Utökad Tjänsten innefattar följande funktionalitet Tidregistrering Tidsammanställning/rapporter Uppsättning som möjliggör framtagande av underlag för fakturering Rättelse av flex- och tidrapport Tjänstens avgränsningar Support till användare kring val av tidkoder, projekt, konton etc. Komplex bemannings- och schemaplanering Tjänstespecifik support Support relaterad till respektive kundmyndighets systemuppsättning och konfigurering av respektive system Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används i leveransen MinTid i Pol Tidmodul i Palasso Styrande riktlinjer Gällande lagar och styrande riktlinjerna för tjänsten. Eventuella myndighetsspecifika lokala avtal och riktlinjer.

11 11 (20) 3.4 Beslutsskrivning Beskrivning av bastjänsten I leveransen ingår löpande administration avseende beslutsskrivning vid nyanställning och ändrade anställningsförhållanden. Beslutsskrivning baseras på inkomna beslutsunderlag från kundmyndigheten I leveransen ingår bland annat Nyanställningsbeslut Ändrade anställningsförhållanden Administrera samlingsbeslut om ändring i anställning eller funktion vid omorganisation eller liknande Tjänstens avgränsningar LAS-bevakning Tjänstespecifik support Ingen tjänstespecifik support utöver den allmänna support som beskrivs i inledningen Tjänstespecifikt systemstöd Nytt systemstöd är under upphandling och kommer att implementeras under Till dess används följande systemstöd i leveransen Elektroniska blanketter på Portalen Palasso löneadministrationssystem POL löneadministrationssystem Styrande riktlinjer Gällande lagar och styrande riktlinjerna för tjänsten. Eventuella myndighetsspecifika riktlinjer.

12 12 (20) 3.5 Tjänstepensionsadministration Beskrivning av bastjänsten Tjänsten består av bevakning, rådgivning och administration inom pensionsområdet. I leveransen ingår bland annat Bevakning av medarbetare relevanta för ålderspension och administration kring ansökan Administration av sjukpension, efterlevandepension och tjänstegrupplivförsäkring Administration av pensionsersättning och särskild pensionsersättning Administration av delpension Administration av aktualisering av nyanställda Tjänstens avgränsningar Personlig rådgivning och placeringar Tjänstespecifik support Svara på frågor som rör statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används i leveransen Systemstöd via SPV Palasso löneadministrationssystem POL löneadministrationssystem Styrande riktlinjer ALFA-avtalet utgör tillsammans med gällande lagar de styrande riktlinjerna för tjänsten. Eventuella myndighetsspecifika lokala avtal och riktlinjer.

13 13 (20) 4 Ekonomiadministration Bastjänster Allmänt Inom ekonomiadministration levereras administrativt arbete inom områdena redovisning och bokslut, kundfakturering, anläggningsredovisning samt tidredovisning. Bastjänsterna är allmänt beskrivna och ska specificeras vid överenskommelse för respektive kund. Tjänsten Tidredovisning finns i två utföranden dels inom Ekonomiadministration mot ekonomisystemet dels inom Löneadministration mot lönesystemet. Utlämnande av allmänna handlingar Servicecentret förvarar i sin utövning dokument som är att betrakta som allmänna handlingar. Genom vissa system kan dokument göras tillgängliga även hos Kundmyndigheten varför de även där är allmän handling. Utlämnandet ska ske i dialog mellan SC och Kundmyndigheten och enligt gällande lagar om offentlighet och sekretess. Arbetet faktureras kundmyndigheten per timme. Systemstöd I grundleveransen ingår systemstöd. Se även punkten systemstöd i respektive tjänst. Kundservice / Support Leveransen innefattar att svara på frågor och vara rådgivande inom ekonomiadministrationsområdet. All kundsupport hanteras via Kundservice/Helpdesk och i leveransen ingår: Svara på frågor via telefon Hantera frågor och ärenden som inkommit via e-post Vara behjälplig med ifyllande av blanketter (t.ex. omföringar, attestblanketter och faktureringsunderlag) Vara behjälplig angående legalt regelverk och riktlinjer inom redovisning, bokslut och anläggningsredovisning. Under respektive tjänst kompletteras med information om eventuell tjänstespecifik support.

14 14 (20) 4.1 Redovisning och bokslut Beskrivning av bastjänsten I leveransen ingår löpande bokföring, redovisning och bokslutsarbete till de delar hanteringen är generell. I leveransen ingår bland annat Att färdigställa av kund initierade underlag för beslut om delårsrapport och årsbokslut samt att upprätta dessa Framtagande av månads- och kvartalsavstämningar Månadsvis periodisering enligt kundmyndighetens och legalt styrande riktlinjer Att upprätta skattedeklaration och redovisning av utgående moms samt rekvirera ingående moms Att administrera och verkställa inkomna omföringar Att administrera inbetalningar Att administrera utbetalningar utifrån beslutsunderlag Rapportering till statsredovisningen Tjänstens avgränsningar Upprättande av korrigeringsunderlag som inte är orsakat av SC Support avseende analys- eller statistikfrågor och uppföljning Tjänstespecifik support Tjänstespecifik support avser bland annat hjälp och vägledning rörande Kontering Momsrättelser Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används i leveransen Upphandling pågår Styrande riktlinjer Gällande lagar, förordningar och regler avseende redovisning. Kundmyndighetens eventuella interna riktlinjer.

15 15 (20) 4.2 Kundfakturering Beskrivning av bastjänsten Leveransen omfattar hantering av kundreskontra. I leveransen ingår bland annat Upprätta kundfakturor Utskrift och utskick av kundfaktura Kreditfakturor Hantera inkommande betalningar i anslutning till fakturor Att uppdatera kundregister Krav- och påminnelsehantering Tillhandahålla specifikation för ej betalda kundfakturor Räntefakturering Tjänstens avgränsningar Beslut om räntefakturering Riskanalys av kundfordringar Indrivning Bedömning av nedskrivning av kundfordran Tjänstespecifik support Tjänstespecifik support avser bland annat hjälp och vägledning avseende Ifyllande av mallar för kundfakturering Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används i leveransen Upphandling pågår Styrande riktlinjer Gällande lagar, förordningar och regler avseende redovisning. Kundmyndighetens eventuella interna riktlinjer.

16 16 (20) 4.3 Anläggningsredovisning Beskrivning av bastjänsten Leveransen innefattar administration av anläggningstillgångar och lån. I leveransen ingår bland annat Att uppdatera anläggningsregister Att på begäran framställa anläggningsprognoser Att på begäran framställa rapportunderlag Administration av ej aktiverade anläggningstillgångar Att administrera lån Tjänstens avgränsningar Hantering av korttidsinventarier och stöldbegärlig egendom Tjänstespecifik support Tjänstespecifik support avser bland annat hjälp och vägledning avseende Livslängd och avskrivningsrelaterade frågeställningar Utrangering Inventering Tjänstespecifikt systemstöd Följande systemstöd används i leveransen Upphandling pågår Styrande riktlinjer Gällande lagar, förordningar och regler avseende redovisning. Kundmyndighetens eventuella interna riktlinjer.

17 17 (20) 4.4 Tidredovisning Tjänsten tidredovisning finns i två varianter Tidredovisning Bas samt Tidredovisning Utökad. Tidredovisning Bas är för behovet att kunna registrera tid (på en tidrapport ) och få en sammanställning över registrerad tid (periodiskt, ackumulerat) på olika organisatoriska nivåer, bl.a. för att kunna analysera var kundmyndighetens medarbetare lägger sin tid. Tidredovisning Utökad ger möjlighet att få mer avancerad funktionalitet såsom underlag till fakturering och ekonomiadministration, avancerade tidssammanställningar för analys och uppföljning, samt automatisk flextidsberäkning Beskrivning av Tidredovisning Bas Tjänsten innefattar följande funktionalitet Tidregistrering Tidsammanställning/rapporter Rättelse av tidrapport Beskrivning av Tidredovisning Utökad Tjänsten innefattar följande funktionalitet Tidregistrering Tidsammanställning/rapporter Uppsättning som möjliggör framtagande av underlag för fakturering Rättelse av flex- och tidrapport Tjänstens avgränsningar Support till användare kring val av tidkoder, projekt, konton etc. Bedömning av rättelse (flex- alt tidrapport) Tjänstespecifik support Support relaterad till respektive kundmyndighets systemuppsättning och konfigurering av respektive system Tjänstespecifikt systemstöd avser både Bas och Tillägg Följande systemstöd används i leveransen Upphandling pågår Styrande riktlinjer Gällande lagar och styrande riktlinjerna för tjänsten. Eventuella myndighetsspecifika lokala avtal och riktlinjer.

18 18 (20) 5 E-handelstjänster Allmänt Inom e-handelstjänster levereras systemstöd och administrativt arbete inom områdena e- beställningstjänst inklusive leverantörsanslutning samt leverantörsfakturering. Bastjänsterna är allmänt beskrivna och ska specificeras vid överenskommelse för respektive kund. Inom e-handel finns tre behovsprofiler baserat på servicecentrets utbud av bastjänster. Dessa behovsprofiler presenteras i produktblad för e-handel. Utlämnande av allmänna handlingar Servicecentret förvarar i sin utövning dokument som är att betrakta som allmänna handlingar. Genom vissa system kan dokument göras tillgängliga även hos Kundmyndigheten varför de även där är allmän handling. Utlämnandet ska ske i dialog mellan SC och Kundmyndigheten och enligt gällande lagar om offentlighet och sekretess. Arbetet faktureras kundmyndigheten per timme. Systemstöd Upphandling av e-handelssystem pågår. Tillgång till systemstöd ingår i bastjänsterna. Kundservice / Support Leveransen innefattar att svara på frågor och vara rådgivande inom e-handelsområdet. All kundsupport hanteras via Kundservice/Helpdesk och i leveransen ingår. Svara på frågor via telefon Hantera frågor och ärenden som inkommit via e-post Vara behjälplig med ifyllande av blanketter Vara behjälplig angående regelverk och riktlinjer Under respektive tjänst kompletteras med information om eventuell tjänstespecifik support.

19 19 (20) 5.1 E-beställningstjänst inklusive leverantörsanslutning Tjänsten ger möjlighet att elektroniskt göra inköp och beställningar och att via systemstöd administrera dessa från Inköp till Betalning. Bastjänsten finns i flera varianter. Dessa framgår av respektive produktblad Beskrivning av bastjänsten I bastjänsten ingår systemstöd för Att hantera beställningar elektroniskt Att hantera fakturor elektroniskt Leverantörsanslutning innefattar bland annat Teknisk uppsättning inkl tester Tekniskt underhåll av anslutningen Servicecentret utför även Framtagning av rapporter och inköpsstatistik för uppföljning Framtagning av formulärmallar för fritextbeställning Katalogadministration Administration av upplagda leverantörer, avtal och abonnemang i e-handelssystemet Tjänstens avgränsningar Stöd vid genomförande av upphandling Systemstöd för upphandling Tjänstespecifik support Support relaterad till leverantörsanslutning Tjänstespecifikt systemstöd Upphandling av e-handelssystem pågår Styrande riktlinjer ESV:s rekommendationer inom området. Statens servicecenter följer SFTI:s standarder för leverantörsanslutning

20 20 (20) 5.2 Leverantörsfakturahantering Beskrivning av bastjänsten Leveransen innefattar bland annat Skanning och tolkning av pappersfaktura Ankomstregistrering av faktura Kontroller avseende periodisering, representation, anläggningstillgång, momsbelopp Definitivbokföring av faktura Tjänstevariant: Tjänsten kan köpas med eller utan baskontering. När tjänsten köps utan baskontering utförs ovan nämna kontroller i begränsad omfattning Tjänstens avgränsningar Betalning, levereras av tjänsten Redovisning och Bokslut inom ekonomiadministration Tjänstespecifik support Support relaterad till fakturahantering Tjänstespecifikt systemstöd Upphandling av e-handelssystem pågår Styrande riktlinjer Gällande lagar, förordningar och regler avseende redovisning. Kundmyndighetens eventuella interna riktlinjer.

2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18

2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18 2013-10-07 Tjänstekatalog Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18 Innehåll 1. Syfte och innehåll... 3 1.1. Begrepp... 3 1.2. Tjänsteutbud... 3 1.3. Avgiftsinformation... 4 1.4.

Läs mer

Presentation. Offentliga rummet 2013. Thomas Pålsson. Generaldirektör Statens Servicecenter

Presentation. Offentliga rummet 2013. Thomas Pålsson. Generaldirektör Statens Servicecenter Presentation Offentliga rummet 2013 Thomas Pålsson Generaldirektör Statens Servicecenter Väl beprövad reform som följer bästa praxis Strategin att koncentrera och standardisera stödverksamhet i ett servicecenter

Läs mer

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management

Läs mer

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel Promemoria 2011-12-16 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel 2 Innehåll 1. Bakgrund, uppdrag och genomförande... 3 Bakgrund... 3 Uppdrag... 3 Genomförande

Läs mer

GD har ordet...4 Året i korthet...6

GD har ordet...4 Året i korthet...6 Årsredovisning 2014 Innehåll GD har ordet...4 Året i korthet...6 KAPITEL 1 Uppdrag och utveckling Uppdrag...9 E-arkiv...12 Kostnadseffektivitet mindre myndigheter...13 Utveckling...14 Kundsamverkan...15

Läs mer

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2 Årsredovisning 2013 Innehåll GD har ordet... 2 KAPITEL 1. Om verksamheten Året i korthet... 5 Om Statens servicecenter... 8 Tjänsteområden... 10 Uppdrag... 11 Kundsamverkan... 13 Verksamhetens resultat...

Läs mer

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Charlotte Johansson Ahlström Servicecenterutredningen Statens servicecenter Agenda Inledning Om Statens Servicecenter och status inför start 1

Läs mer

Ett myndighetsgemensamt servicecenter

Ett myndighetsgemensamt servicecenter Ett myndighetsgemensamt servicecenter Betänkande av Servicecenterutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Avgiftsnivåer 2013-2014

Avgiftsnivåer 2013-2014 Avgiftsnivåer 2013-2014 Servicecentrets tjänster är inkluderande och omfattar så många steg som möjligt i varje process, med bibehållna krav på standardisering. Avgifterna omfattar bland annat följande:

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2012-03-15 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2 Till statsrådet Stefan Attefall Regeringen beslutade den 4 november 2010 att tillkalla en särskild

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem

Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem 1/11 Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem Besvarad av Evry HR Solutions AB i lämnat anbud 2013-05-13. 2/11 1 Krav på Personalsystem 1.1 Övergripande krav Personalsystemet ska minst innehålla funktioner

Läs mer

Handledning Myndighet startar myndighet upphör. Att hantera organisations- och strukturförändringar i staten, ur ett ekonomiadministrativt perspektiv

Handledning Myndighet startar myndighet upphör. Att hantera organisations- och strukturförändringar i staten, ur ett ekonomiadministrativt perspektiv Handledning Myndighet startar myndighet upphör Att hantera organisations- och strukturförändringar i staten, ur ett ekonomiadministrativt perspektiv 2014:57 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Göran Persson- Lingman Jan Voss Cecilia Axelsson Katarina Lidblom Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2013

Granskning av intern kontroll 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-24 KS-2013/1548 1 (7) HANDLÄGGARE Mariam Yousif 08-535 31 366 Mariam.yousif@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av intern kontroll

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto INTERNT Personligt Hälsokonto BILAGA 1 - KRAVSPECIFIKATION Maj 2010 Apotekens Service AB Datum: 2011-09-29 Version: Författare: Helena Lahti Senast ändrad: Dokumentnamn: Bilaga 1 - Personligt Fastställd

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Anslutning till Statens servicecenter åren 2017-2019 Thomas Pålsson Marie K Johansson Hans Tynelius Annica Schölund Storm Agenda Inledning Thomas Pålsson, Generaldirektör Vårt regeringsuppdrag

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll samt transmissionstjänster - C 2 (21) Innehåll 1 Administration och kontroll 3 1.1 Medverkan 3 1.2 Kvalitetsansvarig 3 1.2.1 Ansvarig säljare 3 1.2.2

Läs mer

Elektronisk beställning av tjänster En handledning

Elektronisk beställning av tjänster En handledning Elektronisk beställning av tjänster En handledning 3 4 I Sverige har inte elektronisk beställning av tjänster fått samma genomslag som e-beställningar inom varuområdet. Ändå utgör tjänsterna ofta den

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

Granskning av Heroma. Dnr: Rev 40-2009. Genomförd av: Ernst & Young

Granskning av Heroma. Dnr: Rev 40-2009. Genomförd av: Ernst & Young Granskning av Heroma Dnr: Rev 40-2009 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 16 februari 2010 Västra Götalandsregionen Rapport: Granskning av Heroma Göteborg, 2010-02-16 2 av 47

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer