Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga."

Transkript

1 Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar för den löpande ekonomihanteringen inklusive fakturahantering, reskontra och löpande bokföring, rapportering, bokslut m.m. Uppdraget kan komma att innebära löneadministration och/eller hantering av reseräkningar. Sjunde AP-Fonden är organiserad i tre olika bolag. Kärnverksamheten, kapitalförvaltningen, sker i de två värdepappersfonderna AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. All bokföring och redovisning som sker i dessa två bolag ( fonderna ) exkluderas från de tjänster som efterfrågas. I det tredje bolaget, fondbolaget Sjunde AP-Fonden, sker all övrig verksamhet. Intäkterna består av de förvaltningsavgifter som månatligen betalas från de två fonderna medan kostnaderna består av personalkostnader, kostnader för extern förvaltning, kostnader för lokaler etc. Fondbolaget har i dagsläget 18 anställda och tio olika kostnadsställen. Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Uppdragsbeskrivning Sjunde AP-fondens ekonomiadministration hanteras idag av Kammarkollegiet. Vi önskar nu konkurrensutsätta uppdraget och genomför av denna anledning en upphandling avseende hantering av Sjunde AP-fondens ekonomitjänst. Det bör noteras att Sjunde AP-fonden kan komma att förkasta samtliga anbud och istället välja att även fortsättningsvis anlita Kammarkollegiet för den utkontrakterade verksamheten. Uppdraget består av: - Löpande registrering, betalning och bokföring av leverantörsfakturor. Volymerna uppgick 2011 till cirka 1000 fakturor till 100 olika leverantörer. - Löpande registrering och bokföring av övriga verifikationer. Volymerna uppgick 2011 till knappt 1000 st. - Löpande registrering och bokföring av utgående betalningar (intäkter). Normalt två per månad. - Kvartalsvis uppföljning mot budget - Årligt bokslut - Skattedeklarationer - Kvartalsvis underlag till SCB avseende utlandsbetalningar

2 Pris Det offererade priset ska utgå från omfattningen i uppdragsbeskrivningen ovan. Priset ska avse ett fast pris per månad exklusive mervärdesskatt. Om det därutöver krävs ersättning för t.ex. startkostnader ska detta tydligt anges. Leverantören ska också ange timpris för eventuella tilläggstjänster som inte ryms inom uppdragsbeskrivningen ovan (kronor per timme exklusive mervärdesskatt). Krav på leverantören Leverantören ska 1. vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret 2. inneha F-skattebevis och vara registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter 3. vara fri från skulder för svenska skatter och socialavgifter 4. ha en stabil ekonomisk bas Anbudet ska innehålla intyg/bevis som styrker att p. 1-3 är uppfyllda. Anbudet ska innehålla en kopia av den senast fastställda årsredovisningen inkl. den undertecknade revisionsberättelsen som underlag för bedömning av p. 4. Leverantören får inte 5. vara i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för företagsrekonstruktion eller tills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud 6. vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, företagsrekonstruktion eller liknande förfarande, 7. vara dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftägande dom 8. ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Anbudet ska innehålla en försäkran av anbudsgivaren att denne inte omfattas av sådant förhållande som anges i p Prövning av anbud Prövning av anbud görs i två steg. Först görs en prövning att anbudsgivaren uppfyller ställda Krav på leverantören enligt ovan. Om dessa krav inte är uppfyllda kommer anbudet att förkastas. De anbudsgivare som uppfyller kraven kommer att utvärderas enligt följande grunder.

3 Sjunde AP-fonden kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med beaktande av följande utvärderingskriterier: 1. kompetens och förmåga att utföra uppdraget 2. pris Utvärderingskriterierna är inte rangordnade. Med kompetens avses här dels den samlade relevanta kompetensen som finns hos anbudsgivaren, dels kompetensen hos de personer som är tänkta att huvudsakligen arbeta gentemot Sjunde AP-fonden. Bedömningen kommer att göras utifrån följande uppgifter som anbudsgivaren ska lämna: en beskrivning av anbudsgivarens samlade kompetens och resurser på området en beskrivning i detalj (inklusive elektroniska verktyg mm) över hur ni föreslår att flödet ska hanteras avseende dels den löpande ekonomihanteringen och dels lön och reseräkning vilka personer som i första hand är tänkta att arbeta med detta uppdrag och deras kompetens. Bedömningen av anbudsgivarens förmåga att utföra uppdraget kommer att göras utifrån följande uppgifter som anbudsgivaren ska lämna: en förteckning över och kortfattad beskrivning av tidigare utförda liknande uppdrag referenser avseende anbudsgivarens skicklighet, effektivitet, erfarenhet och pålitlighet en beskrivning av hur anbudsgivaren avser att lägga upp och utföra det aktuella uppdraget samt vilken servicenivå och tillgänglighet som erbjuds övrig information som anbudsgivaren anser vara relevant för bedömningen. Anbudsgivaren ska lämna de uppgifter som efterfrågas ovan. Om Sjunde AP-fonden har tidigare erfarenheter av en anbudsgivare kan dessa erfarenheter komma att tas i beaktande. Ett anbud kan komma att antas helt eller delvis. Sjunde AP-fonden kan komma att välja en intern lösning och således inte välja någon anbudsgivare. Vi kan också välja att även fortsättningsvis anlita Kammarkollegiet för uppdraget, varvid samtliga inkomna anbud kan komma att förkastas. Anbudets form och innehåll Anbudet skall vara skriftligt och innehålla följande information:

4 1. Uppgift om anbudsgivarens fullständiga namn/firma, organisationsnummer, adress och telefonnummer. 2. De uppgifter och handlingar som efterfrågas under Krav på leverantören. 3. De uppgifter som efterfrågas under Prövning av anbud. Kommersiella villkor Utöver vad som i övrigt framgår av förfrågningsunderlaget gäller följande kommersiella villkor. 1. Avtalet avser perioden 1 januari dec 2015 med rätt för Sjunde AP-fonden att förlänga avtalet med ett år. 2. Avtalet kan sägas upp utan särskild motivering av båda parter med sex månaders uppsägningstid. 3. Leverantören får inte röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift som leverantören kan få tillgång till genom uppdraget. Administrativa bestämmelser Upphandlingen genomförs som ett så kallat öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Sjunde AP-fonden är en statlig myndighet och verksamheten omfattas därmed av den svenska offentlighetsprincipen. Med detta avses bl.a. att alla handlingar normalt är tillgängliga för den som vill ta del av dem. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med Sjunde AP-fonden. Under den tid som upphandlingen genomförs är samtliga uppgifter som berör anbuden sekretessbelagda. När avtal har slutits är anbudsgivarens möjligheter att med stöd av sekretesslagen erhålla sekretess för uppgifter i handlingarna allmänt sett mycket begränsade. Prövning av sekretess i varje enskilt fall sker först när någon begär att få ta del av någon uppgift i handlingarna. Om en anbudsgivare anser att någon uppgift i anbudet ska omfattas av sekretess även efter det att upphandlingen är avslutad bör detta anges, liksom de skäl som åberopas för sekretess. Skriftligt anbud ska lämnas i ett slutet kuvert som är märkt Anbud 2012/48. Anbuden ska ha kommit in till Sjunde AP-fonden senast den 25 maj Inkomna anbud öppnas den 29 maj. Eventuellt tilldelningsbeslut förväntas ges under september månad. Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Vasagatan 11, 6 tr

5 Stockholm Anbuden ska vara bindande till den 31 augusti Frågor med anledning av upphandlingen kan ställas till Administrativ Chef Svante Linder Telefon , e-post

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB. Box 53199 400 15 Göteborg. e-post: info@vastsverige.com Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20

Västsvenska Turistrådet AB. Box 53199 400 15 Göteborg. e-post: info@vastsverige.com Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20 e-post: Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20 Inbjudan aktiv teknisk arrangör onlinebokning Västsvenska Turistrådet Ni inbjuds att inkomma med ert anbud för tjänstekoncession

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer