Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel"

Transkript

1 Promemoria Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel

2 2 Innehåll 1. Bakgrund, uppdrag och genomförande... 3 Bakgrund... 3 Uppdrag... 3 Genomförande och utgångspunkter Preliminär tjänstebeskrivning för tjänsteområdet e-handel... 4 Indelning i bas-, tilläggs- och specialtjänster... 4 Tre behovsprofiler för e-handel och ekonomiadministration... 5 Tjänstebeskrivning av bastjänsterna... 6 Förtydliganden och avgränsningar Preliminär prismodell E-beställningstjänst inklusive leverantörsanslutning Leverantörsfakturahantering Tilläggstjänster Specialtjänster Anslutningsavgift... 12

3 3 1. Bakgrund, uppdrag och genomförande Bakgrund Regeringen har beslutat att myndigheterna ska ha infört e-beställningar före slutet av Syftet är att optimera myndigheternas inköpsrutiner för att uppnå kostnadsbesparingar, förenklad hantering och förbättrad styrning, kvalitet och service. ESV har bedömt att staten kan spara 3,5 miljarder kronor under en sjuårsperiod i minskade inköpskostnader tack vare e-handel. Besparingen sker bland annat genom högre avtalstrohet och därmed bättre priser. Processkostnaderna kan reduceras med 1,3 miljard kronor under samma period. Processkostnaderna minskar genom att de manuella inslagen i inköpsprocessen blir färre. Servicecenterutredningen föreslog i sitt betänkande att ett myndighetsgemensamt servicecenter inrättas för tjänster inom personaladministration, ekonomiadministration och e-beställningar. Inom e- beställningar ska servicecentret tillhandahålla systemstöd (inklusive stöd för leverantörsanslutning) för e-beställningar så snart som möjligt efter etableringen av centret. 1 Genom att koncentrera införandet av e- beställningar kan kostnaderna för införande och drift minskas. Vidare blir anslutningen enklare för de varu- och tjänsteleverantörer som ska anslutas till systemstödet för e-beställningar, vilket kan främja genomslaget för e-handel. Uppdrag Den 3 november gav regeringen Servicecenterutredningen i uppdrag att etablera Statens servicecenter som en ny myndighet. Utredaren ska precisera tjänsteutbudet när det gäller tjänster för beställnings-, leveransoch fakturahanteringsprocesserna. Utgångspunkten ska vara att tjänsteutbudet när det gäller e-beställningar ska kunna tillgodose samtliga myndigheters behov av stöd i syfte att kunna hantera en övergång till e- beställningar under Ett preliminärt tjänsteutbud och en avgiftsmodell ska vara fastställd och kunna kommuniceras till myndigheterna senast den 15 december I denna del ska utredaren samverka med Ekonomistyrningsverket som har regeringens uppdrag att leda och samordna införandet av e-beställningar i staten samt samråda med Kammarkollegiet. 1 Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 2 SFTI: Single Face To Industry, ett samarbete för att främja förutsättningar för

4 4 Genomförande och utgångspunkter Servicecenterutredningen har bildat en arbetsgrupp med myndigheter. Arbetsgruppen har, under ledning av Servicecenterutredningen, arbetat i workshops för att ta fram en preliminär tjänstebeskrivning och prismodell. De myndigheter som ingår i arbetsgruppen är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jordbruksverket och Lantmäteriet. Utredningen har också haft kontakter med ESV och Kammarkollegiet. En förordning med reglering av e-beställningar bereds för närvarande inom Regeringskansliet. En utgångspunkt vid framtagandet av förordningen har varit att det ska vara möjligt att ansluta sig till Statens servicecenters e-beställningstjänster och samtidigt uppfylla förordningskraven. Statens servicecenters stödtjänster inom e-beställ ska kunna tillgodose alla myndigheters behov för att kunna hantera en övergång till e-beställningar under Preliminär tjänstebeskrivning för tjänsteområdet e-handel Indelning i bas-, tilläggs- och specialtjänster Servicecentrets tjänster är indelade i bastjänster, tilläggstjänster och specialtjänster. Servicecentrets bastjänster är standardiserade tjänster som passar en majoritet av myndigheterna. Inom tjänsteområdet e- handel utgörs servicecentrets bastjänster av följande tjänster: 1. e-beställningstjänst inklusive leverantörsanslutning, 2. leverantörsfakturahantering. Det är möjligt för en kundmyndighet att köpa e-beställningstjänsten med eller utan leverantörsfakturahantering. Servicecentret kan också tillhandahålla standardiserade tilläggstjänster. En förutsättning för att servicecentret ska åta sig uppgiften är att behovet är varaktigt, att tjänsten går att standardisera och har en naturlig koppling till servicecentrets övriga verksamhet. Tilläggstjänster prissätts från fall till fall så att priset svarar mot målet om full kostnadstäckning. Utöver sådana tjänster som är möjliga att standardisera erbjuder servicecentret specialtjänster för tillfälliga behov. När det gäller tjänster inom e-handel kan det röra sig om teknisk specialistkunskap i kommunikation med varu- och tjänsteleverantörer, utredningar eller konsultation vid omstruktureringar. Specialtjänster debiteras på timbasis.

5 5 Figur 1 Översikt av servicecentrets e-handelstjänster Bastjänster Tilläggstjänster Specialtjänster E-beställningstjänst inklusive leverantörsanslutning Leverantörsfakturahantering Övriga myndighetsspecifika behov av varaktig och standardiserbar karaktär Specialiststöd e-beställningar Tre behovsprofiler för e-handel och ekonomiadministration När e-beställningar införs kommer inköp och ekonomiadministration att knytas närmare samman, ur såväl ett system- som processperspektiv. Eftersom olika kundmyndigheter kommer att vilja köpa olika uppsättningar tjänster inom e-handel och ekononomiadministration från servicecentret kommer servicecentret att erbjuda tjänster anpassade för tre olika behovsprofiler. De olika profilerna skiljer sig i omfattning, där den mest omfattande tjänsten omfattar hela processen från e-beställning till betalning. Den minst omfattande tjänsten omfattar endast stöd för e- beställningar och bör betraktas som en övergångslösning. Figur 2 Behovsprofiler för e-beställningar och ekonomiadministration E-beställning Tjänsten E-beställning innebär att kundmyndigheten endast köper e- beställningstjänsten, inklusive anslutning av leverantörer till e- handelssystemet. Kundmyndighetens användare kan göra beställningar elektroniskt i servicecentrets e-beställningstjänst, men leverantörsfakturahanteringen utförs av kundmyndigheten själv i ett eget systemstöd (vanligen ett befintligt ekonomisystem). Leverantörsfakturahantering och integration mot ekonomisystem ingår inte i tjänsten.

6 6 Tjänsten E-beställning möjliggör en inköpseffektivsering, då e- beställningar förväntas leda till ökad avtalstrohet och därmed bättre priser. E-beställning till fakturahantering E-beställning till fakturahantering innebär att kundmyndigheten köper både e-beställningstjänsten (inklusive leverantörsanslutning) och leverantörsfakturahantering av servicecentret. Integration sker i form av filöverföring mellan e-handelssystemet i servicecentret och kundmyndighetens ekonomisystem. Betalning utförs i kundmyndighetens ekonomisystem och registerunderhåll av masterregister i ekonomisystemet utförs av kundmyndigheten. E-beställning till fakturahantering möjliggör såväl en inköpseffektivisering (ökad avtalstrohet) som en processeffektivisering (automatisk matchning av fakturor). E-beställning till betalning E-beställning till betalning utgör en helhetslösning där hanteringen sker helt i servicecentrets systemstöd för e-handel och ekonomiadministration. Kundmyndigheten köper både e-beställningstjänsten (inklusive leverantörsanslutning) och leverantörsfakturahantering av servicecentret. E-handelssystemet är integrerat mot servicecentrets ekonomisystem, där betalningen sker. Registerunderhåll av masterregister i ekonomisystemet utförs av servicecentret i ekonomisystemet och är en del av de ekonomiadministrativa tjänsterna. E-beställning till betalning möjliggör såväl en inköpseffektivisering som en processeffektivisering. Tjänstebeskrivning av bastjänsterna E-beställningstjänst E-beställningstjänsten inkluderar systemstöd för följande: - söka produkt, - skapa beställningsunderlag med kontering (inklusive fritextbeställning), - distribuera beställningsunderlag till attestant, - godkänna beställningsunderlag, - skicka beställningsunderlag, - hantera orderändringar, - registrera inleverans, - kontrollera och godkänna inleverans, - ta fram rapporter och inköpsstatistik.

7 7 För att leverantörsfakturan ska kunna matchas mot beställningen krävs att fakturorna hanteras i servicecentrets e-handelssystem. Dessutom krävs att e-handelssystemet är integrerat med ekonomisystemet (tjänsterna E-beställning till fakturahantering respektive E-beställning till betalning). Anslutning av leverantörer sker antingen via partsintegration eller via leverantörsportal som ingår i systemuppsättningen. Då anslutning sker via partsintegration kommunicerar servicecentrets e-handelssystem och varu- och tjänsteleverantörens affärssystem automatiskt. Leverantörsportalen utgör ett webbaserat gränssnitt för leverantörer som önskar ett enklare alternativ för att bland annat uppdatera katalog med produkter och priser manuellt. Servicecentret utför anslutning av kundmyndigheternas varu- och tjänsteleverantörer i enlighet med SFTI:s scenarier. 2 För tjänsten E- beställning är det inte möjligt att ansluta leverantörer för fakturamatchning eftersom ekonomisystem och e-handelssystem inte är integrerade. I e-beställningstjänsten ingår katalogadministration, såsom: - inläsning av katalog, - export av katalog, - konfigurera regelverk/rimlighetskontroller, - förbereda katalog (varugrupp/kontering/behörighet), Inom systemadministration ingår exempelvis följande: - administration av attestregler och attestflöden - administrera roller och användare (behörigheter), - konfigurera rapporter, - administration av leveransadresser inkl GLN. 3 Leverantörsfakturahantering För tjänsterna E-beställning till fakturahantering och E-beställning till betalning ingår leverantörsfakturahantering. I tjänsten ingår bland annat: - inläsning av fakturafiler (e-faktura, scannade och tolkade fakturor), - skanning och tolkning av pappersfaktura via servicecentret, - ankomstregistrering samt preliminärregistrering av fakturan, - funktionalitet för fakturamatchning, 2 SFTI: Single Face To Industry, ett samarbete för att främja förutsättningar för elektronisk handel 3 GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer) används för att på ett entydigt sätt identifiera ett företag eller en organisation.

8 8 - manuell identifiering av rätt beställare eller attestant när detta inte kan utföras automatiskt i systemet, samt övrig manuell avvikelsehantering av servicecentrets personal vid behov, - distribution av faktura till kundens attestant, - månadsvis periodisering enligt styrande riktlinjer, - nödvändiga kontroller efter slutattest (momsbelopp, förfallodatum, kontering), - extra kontroll vid intern-/extern representation (momsavdrag), - definitivbokföring som översänds till ekonomisystem, - baskontering (myndighetsspecifika koddelar avseende exempelvis projekt eller aktivitet sätts av kundmyndigheten) Tjänsten inkluderar systemadministration, exempelvis: - konfigurera matchning och andra kontroller, - abonnemangsadministration, - hantera import och export till externa system. Tillhörande stödtjänster Tjänstespecifik support Support innefattar bland annat: - stöd till användare (exempelvis beställare, budgetansvarig, katalogansvarig, leverantör) i frågor relaterade till hela arbetsflödet, - teknisk support, - support till anslutna leverantörer, - felanmälan. Tjänster kopplade till kundanslutning I samband med anslutning till e-beställningstjänsten utförs en rad aktiviteter, däribland: - uppsättning av standardkonfiguration. I vissa fall utförs även följande: - integration av ekonomisystem, - integration med andra verksamhetssystem (myndighetsspecifik anpassning), - migrering av data från andra system (myndighetsspecifik anpassning). Förtydliganden och avgränsningar Roll- och ansvarsfördelning Kundmyndigheterna ansluter sig till servicecentret och avtalar med servicecentret om överenskomna tjänster och servicenivåer. Servicecentret ansvarar i sin tur för avtal och kravställning mot systemleverantören. Systemleverantören tillhandahåller systemstödslösning till

9 9 servicecentret som i sin tur levererar e-handelstjänster inklusive systemstöd till kundmyndigheterna. Servicecentret ansvarar alltså fullt ut för relationen med systemleverantören och kundmyndigheterna har endast kontakt med servicecentret. Figur 3 Övergripande ansvarsfördelning Kundmyndighet Statens servicecenter Systemleverantör Inför leverantörsanslutning ansvarar kundmyndigheten för att teckna avropsbara ramavtal med varu- och tjänsteleverantörer samt upprätta e- kommunikationsavtal. 4 Kundmyndigheten meddelar sedan servicecentret vilka leverantörer som ska anslutas med vilka produkter och tjänster till vilka priser. Servicecentret ansvarar för anslutning av varu- och tjänsteleverantör på uppdrag av kundmyndigheten och tar vid behov hjälp av systemleverantören. Systemleverantören står för drift vilket inkluderar bland annat följande: - uppgradering till nya versioner av systemstödet, - korrigering av fel och kontinuerlig vidareutveckling av systemstödet, - tillhandahållande av utbildnings- och testmiljöer. E-handelstjänstens avgränsningar Elektroniska kundfakturor är inte en del av tjänsteområdet e-handel Att skicka kundfakturor elektroniskt är en del av e-handel och ett krav på myndigheter enligt bokföringsförordningen. Servicecentret tillhandahåller möjligheten att skicka kundfakturor elektroniskt som en del av tjänsteområdet ekonomiadministration (tjänsten kundfakturering och kundreskontra). Servicecentrets tjänsteområde e-handel omfattar därför inte elektronisk kundfaktura. Betalning Betalning av leverantörsfakturor ingår inte i tjänsten leverantörsfakturahantering. Servicecentret kommer att erbjuda tjänsten betalning av leverantörsfakturor för de kundmyndigheter som även är kunder inom ekonomiadministration (E-beställning till betalning). Godkännande av katalog I servicecentrets e-beställningstjänst inkluderas inte godkännande av katalog utan detta förväntas utföras av en katalogansvarig på kund- 4 Ett e-kommunikationsavtal reglerar parternas utväxling och loggning av information i form av elektroniska meddelanden.

10 10 myndigheten. I uppgifterna ingår att bland annat godkänna katalog vid tillägg och uppdatering av produkter och priser. 3. Preliminär prismodell Den preliminära prismodellen för Statens servicecenter innehåller följande komponenter: - årsavgift för nyttjande av tjänsten, - avgifter för leverantörsanslutning, - avgifter för leverantörsfakturahantering (gäller ej tjänsten E- beställning), - anslutningsavgifter för kringtjänster. Tabell 1 Preliminär prismodell för e-handel E-handel Avgift Fast/ rörlig En gång/ löpande Beräkningsgrund Årsavgift Fast Löpande Per myndighet och år Rörlig Löpande Per anställd och månad Anslutning Fast En gång Per leverantör och anslutningstyp Underhåll Fast Löpande Per leverantör och år Leverantörsanslutning Leverantörsfakturahantering Fast Löpande Per faktura och typ av hantering Tilläggstjänst - Löpande Särskilt avtal Specialtjänster Fast - Timpris Anslutning Standardkonfiguration Fast En gång Per myndighet Integration med Ekonomisystem Integration med övriga verksamhetssystem Övriga myndighetsspecifika anpassningar Fast En gång Per myndighetet Fast En gång Per integration - - Särskilt avtal E-beställningstjänst inklusive leverantörsanslutning För användning av den grundläggande e-beställningstjänsten kommer en fast och en rörlig årsavgift att tas ut. Den fasta delen av årsavgiften ska täcka kostnaderna för ersättning till IT-leverantörerna för kundmyndighetens användning av systemet. Den rörliga delen av årsavgiften ska

11 11 täcka servicecentrets kostnader för IT-stöd, supportärenden från kundmyndigheter, behörighetsadministration och kundunderhåll. Den fasta delen av årsavgiften kommer att tas ut per myndighet och ska vara lika för alla kundmyndigheter. Den rörliga delen kommer att baseras på antal anställda inom kundmyndigheten då en större myndighet bedöms ha ett ökat behov av support och administration. Vid anslutning av leverantörer kommer en fast engångsavgift att tas ut per leverantörer och typ av anslutning. Olika leverantörsanslutningar kräver olika insatser och prissätts därefter. Om det skulle krävas extraordinära eller oförutsebara insatser i samband med en leverantörsanslutning kan dessa debiteras som specialtjänst. Utöver anslutningsavgiften tillkommer en årsavgift för underhåll och felhantering av anslutningen. Leverantörsfakturahantering Servicecentret kommer att erbjuda leverantörsfakturahantering för de kundmyndigheter som har e-beställningstjänsten. Inom leverantörsfakturahantering kommer servicecentret att erbjuda hantering av e- faktura med matchning mot inköpsorder, skanning och tolkning av pappersfaktura, avvikelsehantering då faktura inte matchas, manuell baskontering samt manuell kontroll inför definitivbokning. Tjänsterna kommer att prissättas per leverantörsfaktura så att kostnaden återspeglar i servicecentrets faktiska arbetsbelastning. Servicecentret kommer även att erbjuda tjänsten betalning av leverantörsfakturor för de kundmyndigheter som även är kunder inom ekonomiadministration. I det fall kundmyndigheten har kvar sin ekonomiadministration förs reskontrafil över till kundmyndighetens ekonomisystem för betalning. Tilläggstjänster Servicecentrets verksamhet bygger på att kunna arbeta enhetligt med standardiserade rutiner, arbetssätt, gränssnitt och kommunikationsvägar mot kundmyndigheterna inom väl avgränsade tjänster. Emellertid kan det vara aktuellt med särskilda krav och anpassningar som är myndighetsspecifika. Är uppgifterna av mer varaktig karaktär och en del av kundmyndighetens normala verksamhet, med goda förutsättningar för servicecentret att utföra, hanteras det som en tilläggstjänst med särskilt avtalat pris.

12 12 Specialtjänster Om behovet är mer av tillfällig karaktär (utredningar, särskilda behov av fördjupning eller analys, större omstruktureringar som tillfälligtvis påverkar servicecentrets arbetsbelastning väsentligt) används begreppet specialtjänst och debiteras på timbasis. Anslutningsavgift Vid anslutning till e-beställningstjänsten kommer en fast engångsavgift att tas ut för att täcka servicecentrets och IT-leverantörens kostnader för uppsättning av standardkonfiguration av systemet, eventuell integration med ekonomisystem och integrationer med övriga verksamhetssystem. För uppsättning av standardkonfiguration samt integration med ekonomisystem kommer avgiften att tas ut per myndighet. Integrationer med övriga verksamhetssystem kommer att prissättas per integration med e-handelssystemet. De fasta avgifterna för anslutning till e-handel baserar sig på en normal anslutning. I det fall det skulle kräva extraordinära eller oförutsägbara insatser i samband med en anslutning kan dessa behöva betraktas som en specialtjänst och debiteras per timme. För övriga myndighetsspecifika anpassningar, exempelvis migrering av data från befintliga system, tecknas ett särskilt avtal.

Avgiftsnivåer 2013-2014

Avgiftsnivåer 2013-2014 Avgiftsnivåer 2013-2014 Servicecentrets tjänster är inkluderande och omfattar så många steg som möjligt i varje process, med bibehållna krav på standardisering. Avgifterna omfattar bland annat följande:

Läs mer

Version 1.0. Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012

Version 1.0. Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012 Version 1.0 Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syfte och innehåll... 3 1.1 Beställare...3 1.2 Begrepp...3 1.3 Tjänsteutbud...4 1.4 Avgiftsinformation...4 1.5 Utlämnande

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18

2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18 2013-10-07 Tjänstekatalog Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18 Innehåll 1. Syfte och innehåll... 3 1.1. Begrepp... 3 1.2. Tjänsteutbud... 3 1.3. Avgiftsinformation... 4 1.4.

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Charlotte Johansson Ahlström Servicecenterutredningen Statens servicecenter Agenda Inledning Om Statens Servicecenter och status inför start 1

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Statens servicecenter. Lägesrapport april 2013

Statens servicecenter. Lägesrapport april 2013 Statens servicecenter Lägesrapport april 2013 Vad har hänt sedan sist Startade 1 juni målet att säkra produktion och ge kundsupport Idag har vi Ca 100 kunder 6 kunder i produktion med e-beställ 15% av

Läs mer

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Peter Norén Funktionsansvarig e-handel 08-690 4596 peter.noren@esv.se Bakgrund och mål med arbetet 2008-03-07 Sid 2 Mål med statens införande av e-faktura

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

9. Utforma regler, rutiner och policies. 8. Planera, följa upp, styra Styr. Köpa produkter ( inköpsprocessen ) 2. Bestäm anskaffningsform

9. Utforma regler, rutiner och policies. 8. Planera, följa upp, styra Styr. Köpa produkter ( inköpsprocessen ) 2. Bestäm anskaffningsform 9. Utforma regler, rutiner och policies 8. Planera, följa upp, styra Styr Anskaffa genom internförsörjning eller på annat sätt Köpa produkter ( inköpsprocessen ) Upphandla Ej tillgodosett 1. Beskriva 2.

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Presentation. Offentliga rummet 2013. Thomas Pålsson. Generaldirektör Statens Servicecenter

Presentation. Offentliga rummet 2013. Thomas Pålsson. Generaldirektör Statens Servicecenter Presentation Offentliga rummet 2013 Thomas Pålsson Generaldirektör Statens Servicecenter Väl beprövad reform som följer bästa praxis Strategin att koncentrera och standardisera stödverksamhet i ett servicecenter

Läs mer

Granskning av inköpssystemet

Granskning av inköpssystemet Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Björn Utberg 2014-01-23 Dnr V 2013/953 Granskning av inköpssystemet Bakgrund UNIVERSITY OF GOTHENBURG Internal Audit Besöksadress Vasagatan 33 Postadress Box 100, SE-405

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Ett myndighetsgemensamt servicecenter

Ett myndighetsgemensamt servicecenter Ett myndighetsgemensamt servicecenter Betänkande av Servicecenterutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN jan.isberg.bransell@lm.se gunnar.jansson@kronofogden.se stephan.sandelin@pensionsmyndigheten.se Revision av outsourcad verksamhet Vad menar vi

Läs mer

Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst

Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst 1/28 Datum 2010-02-04 ESV Dnr 18-1043/2009 Handläggare Ert datum Er beteckning Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst Svar på inkomna frågor samt eventuella förtydliganden redovisas i på följande

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem

Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem 2011:34 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

GD har ordet...4 Året i korthet...6

GD har ordet...4 Året i korthet...6 Årsredovisning 2014 Innehåll GD har ordet...4 Året i korthet...6 KAPITEL 1 Uppdrag och utveckling Uppdrag...9 E-arkiv...12 Kostnadseffektivitet mindre myndigheter...13 Utveckling...14 Kundsamverkan...15

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29 Elektroniska affärer i staten t Mats Goffhé 2012-03-29 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet EG-rättsliga förändringar Striktare

Läs mer

Informationsträff. Statens servicecenter 2015-05-13

Informationsträff. Statens servicecenter 2015-05-13 Informationsträff Statens servicecenter 2015-05-13 Agenda Tid Aktivitet Talare 08:45-09:15 Kaffe 09:15-09:45 Inledning Thomas Pålsson 09:45-10:15 Nyheter inom löneområdet Mattias Gustafsson 10:15-10:45

Läs mer

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2012-03-15 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2 Till statsrådet Stefan Attefall Regeringen beslutade den 4 november 2010 att tillkalla en särskild

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Ekonomistyrningsverket Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Avgränsningar... 5 6 Resultat... 5 Granskning

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141 Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi Dnr 10389-2014/1141 Bakgrund Regeringen har i regleringsbrevet för 2014 uppdragit åt Statens servicecenter att uppskatta hur de administrativa

Läs mer

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2 Årsredovisning 2013 Innehåll GD har ordet... 2 KAPITEL 1. Om verksamheten Året i korthet... 5 Om Statens servicecenter... 8 Tjänsteområden... 10 Uppdrag... 11 Kundsamverkan... 13 Verksamhetens resultat...

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

Elektronisk faktureringbehov och möjligheter

Elektronisk faktureringbehov och möjligheter Elektronisk faktureringbehov och möjligheter Kerstin Wiss Holmdahl Svenska Kommunförbundet 2 november 2004 Elektronisk fakturahantering Aktuellt med olika initiativ om E-fakturor. - Bankerna har lösningar/planerar

Läs mer

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark Elektronisk handel för alla Håkan Lundmark Elektronisk handel Framgångsfaktorer för e- handel Snabb leverans en konkurrensfördel Ökad e-handel med smarta telefoner Enkelheten avgör för konsumenterna Sid

Läs mer

Olika slags e- fakturor

Olika slags e- fakturor Olika slags e- fakturor Odette/GEA Arlanda den 28 november, 2003 Peter Fredholm Fredholm Consulting AB Verksamhet inom eaffärer! Rådgivning! Utredningar! Föredrag och utbildning Tel: 08 466 99 60, 070

Läs mer

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver 1 Elektronisk fakturahantering något för mig? Alla vet att fakturahantering är affärskritisk den som inte har kontroll över sina betalningar kan

Läs mer

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby Revisionsrapport 2004-09-24 Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 1.1 Sammanfattade

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Enkät - Lönerelaterade bastjänster

Enkät - Lönerelaterade bastjänster Enkät - Lönerelaterade bastjänster Enkätundersökning för att sammanställa förutsättningarna för anslutning till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster hos de myndigheter som i dag inte är kunder

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor

Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor TM Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor integrerad flexibilitet MediusFlow integreras med Ert

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern HISTORIEN Femklövern 2004 Tre klövern 1999 1995 VÅRT UPPDRAG Försörja 5 landsting med förbrukningsvaror Skapa avtal, lagerhålla och distribuera Frigöra resurser för bättre alternativ användning Aggregerad

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL. Delrapport juni 2014 ESV 2014:42

Regeringsuppdrag. Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL. Delrapport juni 2014 ESV 2014:42 Regeringsuppdrag Rapport E-handel, E-SENS och PEPPOL Delrapport juni 2014 ESV 2014:42 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Tag kontroll över företagets interna transaktioner

Tag kontroll över företagets interna transaktioner Tag kontroll över företagets interna transaktioner Ett genialt koncept som alla större koncerner kan ha mycket stor nytta av. Effektiviserad hantering av interna fakturor Netting används för att rationalisera

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Vår spännande EFH-resa

Vår spännande EFH-resa Vår spännande EFH-resa Mia Ahlberg Solna 2010 11 25 Agenda Kort om Skanska Sverige Bakgrund till vår EFH- resa Processförändringar föä di Status idag Elektroniska fakturor två elektroniska vägar in till

Läs mer

Pass 5C Basware Contract Matching

Pass 5C Basware Contract Matching A Basware Presentation Pass 5C Basware Contract Matching Presenteras av Mikael Eriksson 2011-10-07 Innehåll i presentationen Överblick av Basware Invoice Automation och Kontraktsmatchning Kontraktsmatchning

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

e-handla nu! Commercior e-com for business

e-handla nu! Commercior e-com for business e-handla nu! Commercior e-com for business 2 Vår vision För ungefär fem år sedan inledde vi ett intensivt samarbete inom hälso- och sjukvården för att finna effektivare system för hantering av flöden vid

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL.

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL. 1 Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL. 2 Bakgrund 2005 sammanförs redovisningsenheterna för två centrala förvaltningar inom Stockholms läns landsting,

Läs mer

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP Effektiv dokumenthantering till iscala. Elektronisk Faktura Hantering SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP BO VILBERN IT GROUP IT Group IT Group ISE AB IT Group Solutions IT Group

Läs mer

mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning

mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning FÖRORD NEA är en ideell intresseorganisation som erbjuder en neutral och oberoende mötesplats där vi verkar för att eaffärer ska

Läs mer

Periodisk fakturering i Malmö stad

Periodisk fakturering i Malmö stad Periodisk fakturering i Malmö stad Carl-Johan Rasch carl-johan.rasch@malmo.se Tel. 040 34 10 39 Historik 2002 Införande av skanning på samtliga förvaltningar 2002 Successivt införande av e-handel 2003

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Effektivare statsförvaltning med Statens servicecenter. Moderator: Leif Lind, ESV

Effektivare statsförvaltning med Statens servicecenter. Moderator: Leif Lind, ESV Effektivare statsförvaltning med Statens servicecenter Moderator: Leif Lind, ESV Regeringen om Statens servicecenter Oskar Thorslund, Regeringskansliet, Finansdepartementet Statens servicecenter nuläge

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48

Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48 Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Datum:

Läs mer

PaletteArena. PaletteContract

PaletteArena. PaletteContract PaletteArena PaletteContract Palette Arena Vilka är vi? Maria Hult Per Gunnar Berndtsson Palette Arena Historia Hur började allt? Palette Club, vilka är det? Palette Arena Nutid Palette i dag Hur många

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor 1 Revisionsrapport* Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor Landstinget Halland 2006-10-23 Rolf Aronsson *connectedthinking 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER...3

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer