Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter"

Transkript

1 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management 6 Kundens åtagande 6 Debitering och kostnader 6 Tjänsteområden 7 Ekonomi 7 IT 8 Konferenser 9 Kontaktcenter 10 Kontorsservice 10 Lön 11 Personbilshantering 12 Reproduktion och utskrifter 12 Telefoni 13 Tjänsteresor 14

3 Inledning 2013 är året då Serviceförvaltningen fullt ut ska utveckla sin roll som Enköping kommuns gemensamma servicecenter. Det innebär att vi arbetar på uppdrag av kunden och att samtliga kostnader täcks av intäkter för utförda uppdrag, tjänster och levererade produkter. Grunden för vår verksamhet är att stödja kundens aktiviteter och processer. Serviceförvaltningen är den organisatoriska beteckningen på våra avdelningar och personal. Vi har valt att samla de tjänster vi utför under namnet servicecenter. Syftet med detta är att tydliggöra funktionens roll, att vara en central resurs för leverans av service inom Enköpings kommun. Det är viktigt att komma ihåg att den verksamhet vi bedriver inom servicecenter är en del av Enköpings kommun. Serviceförvaltningen måste som kommunal verksamhet förhålla sig till de strategiska målen och mot vår nämnds mål vilket påverkar den tjänsteleverans som vi gör. Tjänstekatalogen som levererats är den första versionen och ska ses som ett levande dokument. Att etablera en central servicefunktion med intern finansiering innebär ett nytt sätt att tänka inom kommunen. Det innebär att vi alla måste lära om och detta kan vi bara göra tillsammans inom Enköpings kommun. Servicecenter är under uppbyggnad och vi kommer i dialog och i samverkan med er som kunder att utveckla våra tjänster och vår tjänstekatalog. Syfte och innehåll Servicecenters tjänstekatalog beskriver de tjänster som servicecenter levererar. Tjänstekatalogen syftar till att tydliggöra tjänsteinnehåll och tjänstenivå. Detaljerade beskrivningar och överenskommelser framgår av respektive Service Level Agreement dokument (SLA). Ett SLA är en överenskommelse mellan en leverantör och en kund. Tjänsteutbudet syftar till att: ge kunden en bättre möjlighet att anpassa utbudet till aktuell efterfråga genom att skapa en tjänste- och kostnadsorienterad styrning av verksamheten skapa kostnadstransparens som gör att beställaren kan se vad som kostar, varför det kostar och vad man kan göra för att sänka kostnaderna skapa tydliga förutsättningar för servicecenter att styra verksamheten så att den svarar mot överenskomna krav på innehåll och kostnad säkerställa servicenivåer för exempelvis leveranstid, tillgänglighet, pålitlighet/kvalitet och kapacitet/prestanda utgöra en standardiserad struktur och grund för effektivisering och verksamhetsutveckling utgöra en grund för benchmarking och kostnadsjämförelser med marknadens aktörer 3

4 Kund och beställare Servicecenters kunder är Enköping kommuns förvaltningar och bolag. Beställare av servicecenters samlade tjänster är kommundirektör. Överenskommelserna kring behovet av bastjänst bestäms centralt inför varje år. Förvaltningar kan göra enskilda överenskommelser kring tilläggstjänsterna. Begrepp I varje tjänstebeskrivning finns bland annat information om: syfte leverans Tjänsteutbud Bastjänst Bastjänster är de tjänster som levereras till alla förvaltningar och ingår i det grundpris som verksamheterna betalar. Huvuddelen av servicecenters tjänster är standardiserade på ett sätt som passar de flesta verksamheterna. Genom detta kan servicecenters verksamhet jämföras med likartade och skapa stimulans för marknad och upphandling av tjänster i olika former av partnerskap. Tilläggstjänster Servicecenter kan även erbjuda utökade standardiserade tjänster, så kallade tilläggstjänster. Det är bara vissa förvaltningar som har behov av tilläggstjänster. En förutsättning för att servicecenter ska åta sig uppgiften är att tjänsten går att standardisera och att den har en naturlig koppling till övriga verksamheter. Tilläggstjänsterna prissätts för att uppnå full kostnadstäckning och debiteras verksamheten som tillägg till bastjänsten. Under 2013 har servicecenter ett begränsat urval av tilläggstjänster. Specialtjänster Utöver tjänster som är möjliga att standardisera kan servicecenter erbjuda specialtjänster. Specialtjänster är av mer tillfällig och unik karaktär och är inte möjliga att standardisera. Det kan till exempel vara utredningar och konsultativa tjänster men även utveckling och förändring. Prissättning sker på timbasis med full kostnadstäckning. Inga specialtjänster finns beskrivna i tjänstekatalogen utan de kan avropas i samråd med servicecenter. Kundservice Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens användare vid behov alltid ska kunna kontakta servicecenter för att få hjälp med frågor om deras tjänster. Kundservice ska svara på frågor och vara rådgivande inom de olika tjänsteområdena. All kundsupport hanteras via kundservice och i leveransen ingår: felanmälan och beställningar hantering av frågor och ärenden som kommer in via telefon, e-post eller IT-portalen 4

5 hantering av supportfrågor användarhandledning och administration att ge stöd vid systemadministration och registervård att ge stöd och råd angående regler och riktlinjer inom de olika tjänsteområdena Ärenden anmäls via telefon, e-post eller IT-portalen. Ett utskick om hur du kan anmäla dina ärenden kommer i augusti. Gemensamma servicetider Servicecenter levererar service enligt tre nivåer. I tabellen nedan redovisas endast de delar som är gemensamma mellan samtliga tjänster. Vanligast för Enköpings kommun är servicenivå 1. Servicenivå och detaljer framgår av respektive SLA. Servicenivå Servicetid Servicetid Servicetid Servicetid Telefonsupport Måndag-torsdag Vardagar Vardagar Fredag Servicedesk Lördag och söndag Förfrågningar e-post 24/7 24/7 24/7 Tillgång till verksamhetssystem Svarstid kundservice Påbörjad support under servicetiden Tillgänglighet per månad och tjänst Utökad beredskap, bemanning eller öppethållande 24/7 24/7 24/7 90% av samtalen besvaras inom 1 minut. Inkommen e-post besvaras inom 2 arbetsdagar. Snarast, dock senast inom 8 timmar 90% av samtalen besvaras inom 1 minut. Inkommen e-post besvaras inom 2 arbetsdagar. Snarast, dock senast inom 8 timmar 24/7 24/7 24/7 Kan offereras med 15 arbetsdagars framförhållning. Kan offereras med 15 arbetsdagars framförhållning. Lördag och söndag Helger % av samtalen besvaras inom 1 minut. Inkommen e-post besvaras inom 2 arbetsdagar. Snarast, dock senast inom 8 timmar Kan offereras med 15 arbetsdagars framförhållning. Servicetiderna påverkas även av återkommande servicefönster, under semestertider, vid högbelastning med mera. Verksamheterna blir alltid informerade om avvikande servicetider i förhand. 5

6 Service management Tjänsten syftar dels till att servicecenter ska ha en kontinuerlig uppföljning på sin leverans till kunden, dels till att kunden ska ha en tillsatt kontaktperson för att kommunicera sina krav och önskemål. Tjänsten ska också stödja kunden i sin utveckling av de funktioner som ingår i uppdraget, men även generell utveckling av kundens funktioner. Servicecenter har en kundansvarig med erfarenhet inom de olika tjänsteområdena och med en god förmåga att sätta sig in i och förstå kundens affärsverksamhet. Kundansvarig deltar regelbundet i avstämningsmöten med kunden och presenterar rapporter i enlighet med vad som specificerats i respektive SLA-bilaga och som ingår i leveransen. Kundansvarig har i uppdrag att utföra följande tjänster: ta fram information och analyser med hjälp av servicecenters stödsystem ge förslag på åtgärder i syfte att förbättra levererad tjänst samordna resurser för att på kortast möjliga tid återställa funktionen vid större driftstörningar och då servicecenter anser att det finns behov hjälpa kunden med vidareutveckling och rådgivning proaktivt informera kunden om ny funktionalitet och teknik som kan innebära förbättringar för kunden Funktionen kundansvarig utvecklas under Kundens åtagande För att leverera tjänster framgångsrikt krävs ett delat ansvar från både servicecenter och kunden. Kunden behöver därför säkerställa att nedanstående punkter uppfylls. Kunden ska: se till att de har en organisation som kan ta emot och ta del av information som ges av servicecenter. i god tid informera servicecenter om förändringar som påverkar servicecenters åtagande. Vid större omorganisationer informera minst 4 månader innan förändringen börjar gälla. vidta normala försiktighetsåtgärder och följa de riktlinjer som servicecenter ger för att minimera avbrott i tjänsten. följa rekommendationer om förändringar som ges av servicecenter. meddela servicecenter utsedd kontaktperson, behörig beställare och andra ansvariga. Debitering och kostnader Internfinansieringsmodellen presenterades i december Kommunfullmäktige beslutade att införa modellen den 16 april

7 Tjänsteområden Ekonomi Tjänsten syftar till att säkerställa kommunens samlade flöde av pengar, in och ut, samt driftadministration av ekonomisystemet. Servicenivå och detaljer framgår av respektive SLA. Ekonomiadministration I leveransen ingår löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra samt kassahantering. hantera kundfakturering, interna bokföringsorder och internfakturor administrera in- och utbetalningar, genomföra utbetalningar och transaktioner utifrån beslutsunderlag genomföra utlandsbetalningar utföra kontroll och utbetalning av utanordningar hantera kund- och leverantörsreskontra genomföra fakturakörningar genomföra månadsavstämningar av överenskomna konton vara kontakt mot inkasso genomföra dagbokföring, hantera kassa och handkassa hantera autogiro och e-fakturor kontrollera F-skatt Systemadministration ekonomisystem Ett nytt ekonomisystem är under upphandling och tjänsten kommer byggas upp när det nya systemet är på plats. Tjänsten kommer då syfta till att säkerställa att kunden har tillgång till ekonomisystem och att kundens användare får support. hantera attester och behörigheter i ekonomiapplikationer/program hantera lösenord Backup och arkivering Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens data kopieras och förvaras i ett separat lagringsutrymme så att informationen vid behov går att återställa. Kunden erhåller även arkivering enligt gällande lagar och förordningar. ansvara för att säkerhetskopiering utförs för att garantera att data inte förloras regelbundet kontrollera att säkerhetskopiering utförs enligt plan och att de är användbara genomföra arkivering av data enligt kommunens policy vid behov utföra återläsning av data i samråd med behöriga beställare 7

8 IT IT-avdelningen hanterar inköp av IT-utrustning, drift, utveckling och support samt ansvarar för de IT-tjänster som används av kommunens verksamheter. Dessa tjänster är till exempel din arbetsplats, e-postsystem, nätverk och kommunens centrala IT-system. Serverdrift Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden alltid har väl fungerande servrar anpassade för det verkliga kapacitetsbehovet. För att lösa detta har servicecenter kompetens för servrar och operativsystem på driftnivå. leverera servrar, licenser och virusskydd till serverplattformen utföra licensinventering och leverera inventeringslistor utföra, tillsammans med hårdvaruleverantörer, förebyggande underhåll övervaka, felsöka och åtgärda driftstörningar för servrar och operativsystem uppdatera operativsystem inom version enligt leverantörs rekommendationer och avtal upprätta och underhålla eskaleringsvägar till leverantörer och partners Nätverksdrift Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden alltid har ett väl fungerande nätverk anpassad för det verkliga kapacitetsbehovet. leverera nätverk för datatrafik och licenser leverera serviceavtal på kommunikationsutrustning som ingår i avtalet övervaka, administrera och åtgärda fel på kommunikationsutrustning se till att kommunikationsutrustningen inte är tillgänglig för utomstående personer lagra senast uppdaterad konfigurationsfil för kommunikationsutrustning vid larm vidta åtgärder enligt avtalade åtgärdsrutiner informera kunden om kommande servicefönster Databasdrift Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden alltid har väl fungerande databaser. För att lösa denna tjänst har servicecenter kompetens för databaser på driftnivå. leverera databasservers och nödvändiga licenser övervaka databasservers och genomföra databasunderhåll, så som omindexeringar, kontrollera loggar och databasdumpar genomföra kontroll av fyllnadsgrad och kapacitetsplanering genomföra prestandaövervakning, trimning och databasreorganisation uppdatera databaser inom version enligt tillverkarens rekommendationer och inom gällande avtal upprätta och underhålla eskaleringsvägar till kundens tredjepartsleverantörer Backup och säkerhet Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens data kopieras och förvaras i ett separat lagringsutrymme så att informationen vid behov går att återställa. Kunden erhåller även arkivering enligt gällande lagar och förordningar. 8

9 ansvara för att säkerhetskopiering utförs för att garantera att data inte förloras kontrollera regelbundet att säkerhetskopiering utförs enligt plan och att de är användbara genomföra arkivering av data enligt kommunens policy vid behov, utföra återläsning av data i samråd med behöriga beställare Arbetsplatsdrift IT Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens användare förses med en managerad (hanterad) arbetsstation med utvalda applikationer/program. leverera funktionen av en arbetsstation, licenser och installationsmedia leverera varje arbetsstation med antivirusskydd, brandvägg och programvara utföra beställningar, paketera, distribuera och underhålla definierade standardpaket av upp till två laptopmodeller, en stationär modell samt två modeller av läsplattor säkerställa funktionalitet till slutanvändarnas arbetsstationer inom överenskomna SLA-tider uppdatera programpaket samt genomföra installation genomföra patchning inom version av applikationer och operativsystem i funktionen arbetsplatsdrift inventarieregistrera hård- och mjukvara Specialtjänster: Vid beställning certifiera och paketera ny mjukvara. Man-på-plats Tjänsten syftar till att säkerställa att en tekniker finns på plats hos kunden för att åtgärda problem på hårdvara som inte går att åtgärda på distans. administrera och utföra service på datautrustning som omfattas av SLA i kommunhuset och i lokaler inom Enköpings kommun leverera reservdelar enligt instruktioner antingen genom eget lager eller genom serviceavtal med respektive hårdvaruleverantör Konferenser Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden vid behov kan boka konferensrum med avtalade leverantörer. se till att det finns ramavtal för konferensbokningar inom Enköping kommuns närområde Konferensanläggning kommunhus Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden har tillgång till funktionella konferenslokaler i Enköpings kommunhus. I leveransen ingår bokning och skötsel av kommunhusets konferenslokaler erbjuda konferenslokaler i Enköpings kommunhus underhålla konferenslokaler hantera bokning av konferenslokaler Tjänsten är under uppbyggnad under

10 Kontaktcenter Tjänsten relaterar till kontakten med medborgare i Enköpings kommun. Dessa kontakter avser främst att vägleda medborgare till rätt verksamhet eller person inom kommunen men även att ta emot och handlägga enklare ärenden. Servicecenter har som målsättning att kontaktcenter alltid ska vara tillgängligt med bra kundservice. Funktionen utvecklas under Kommunväxel svara i telefonväxel vidarekoppla telefonsamtal hantera och informera om hänvisningar hantera meddelanden koppla externa och utländska samtal ge information till kommunens medborgare ge kunden support kring telefonbok, kommunens röstbrevlåda hantera förändringar i databasen Info center ge gäster tillgång till kommunhusets trådlösa nätverk ta emot och stämpla in anbud som hämtas i Info center hjälpa besökare tillrätta i Info center besvara och vidarebefodra inkommen e-post från kommunens informationsikon utfärda entreprenörskort utfärda besökskort Tjänstespecifikt systemstöd Vision 80/20 Kontorsservice Kontorsservice erbjuder främst tjänster inom Enköpings kommunhus och syftar till att stödja verksamheterna med posthantering och enklare vaktmästeri. Post Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden kan skicka och ta emot post både externt och internt. I leveransen ingår avtal, hantering av intern- och utgående post. se till att det finns avtal med extern postservice sortera och leverera intern- och utgåendepost till kund frankera försändelser för alla förvaltningae i kommunen 10

11 Tilläggstjänster: Genomföra kuvertering Vaktmästeri lägga ut information på kommunens anslagstavla genomföra mindre flytt av kontorsmöbler inom kommunhuset genomföra pappersinsamling och hantera kartongpress genomföra försäljning av kontorsmaterial, via webbutiken Lön Tjänsten syftar till att säkerställa medarbetarnas anställning och utbetalning av ersättning för utfört arbete. Servicenivå och detaljer framgår av respektive SLA. Löneadministration Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden får korrekt utbetalning av löner, ersättningar och arvoden. I leveransen ingår regelbunden administration kring lönegrundande tidrapportering, utbetalning av löner, ersättningar och arvoden. administrera inkomna underlag hantera månads-, vikarie-, tim-, bidrags- och övriga anställningar/uppdrag registrera nyanställda upprätta kontrolluppgifter genomföra sjukanmälan till försäkringskassan hantera lönespecifikationer genomföra lönekörningar och överlämna underlag till ekonomiavdelningen för bokföring av utbetald lön ta fram underlag av potentiella minnesgåvokandidater hantera reseräkningar så som traktamente, kilometerersättning med mera Personaladministration Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens medarbetare finns registrerade i personalsystemet, att de har en anställning som är korrekt och att kunden kan lämna korrekta uppgifter rörande anställningar. I leveransen ingår regelbunden administration i fråga om personalens anställning. administrera inkomna underlag på begäran utfärda arbetsgivar- och tjänstgöringsintyg hantera inkomstförfrågningar utfärda underlag för nyanställning ge support vid registrering av anställningsunderlag utföra ändringar i system vid förändrad anställning administrera förändringar av anställning eller funktion vid mindre omorganisation administrera personalakter Tidrapportering och bemanningsplanering Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden kan planera och rapportera arbetstid. 11

12 hantera tjänstgöringsrapporter erbjuda tjänstespecifikt systemstöd för tidrapportering och bemanningsplanering genomföra registreringar av tjänstgöringsscheman Systemförvaltning P/A system Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens användare förses med P/A-applikationer. Servicecenter är systemägare av P/A-systemet. erbjuda P/A-applikationer och nödvändiga licenser till kundens användare uppdatera versioner av P/A-applikationer inom avtal hantera beställningar och registrera användare i P/A system ge användarstöd till kundens användare avseende aktuella P/A-applikationer genomföra utbildningar i aktuella P/A-applikationer säkerställa funktionalitet inom tider som är överenskomna enligt SLA hantera lösenord Backup och arkivering Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens data kopieras och förvaras i ett separat lagringsutrymme så att informationen vid behov går att återställa. Kunden erhåller även arkivering enligt gällande lagar och förordningar. ansvara för att säkerhetskopiering utförs för att garantera att data inte förloras kontrollera regelbundet att säkerhetskopiering utförs enligt plan och att de är användbara genomföra arkivering av data enligt kommunens policy vid behov utföra återläsning av data i samråd med behöriga beställare Tjänstespecifikt systemstöd Personec P - självservice WinLas Medvind Personbilshantering Tjänsten utvecklas under 2013/2014 i projektform och kommer att implementeras fullt ut från år Reproduktion och utskrifter Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden kan beställa trycksaker via reproduktionscentralen och att ha gemensam administration av närkopiatorer samt support. Reproduktionscentral förmedla produktion till externa leverantörer utföra reproduktionsarbeten, digitalt och analogt 12

13 producera layouter, tryck av kuvert, visitkort, block, inbjudningskort, gratulationskort, kalendrar, korrespondenskort med mera för- och efterbearbeta trycksaker producera kommunens passerkort utifrån kundens beställning genomföra fotografering och producera passer- och ID-kort genomföra CD-bränning Utskriftstjänster samordna och ansvara för kommunens närkopiatorer leverera närkopiatorer och skrivare till verksamheterna genomföra försäljning av kontorspapper, toner, etiketter, OH-film m m. teckna serviceavtal för närkopiatorer Telefoni Tjänsten syftar till att säkerställa kommunens kommunikation via telenätet. Drift, teleserver och växel Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden alltid har väl fungerande kommunikation anpassad efter kundens behov. För att säkerställa leverans har servicecenter kompetens för servrar och växelsystem på driftnivå. erbjuda teleserver, växelsystem och nödvändiga licenser övervaka, felsöka och åtgärda driftstörningar relaterade till servrar, växel och hänvisningssystem ge support och underhåll på växel och hänvisningssystem uppdatera system och konfigurera växel utifrån befintliga och nya krav underhålla kommunens katalogdatabas och röstbrevlåda upprätta och underhålla eskaleringsvägar till leverantörer och partners inventarieregistrera hård- och mjukvara Telenät Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden alltid har ett väl fungerande nätverk för telefoni anpassad efter kundens behov. I tjänsten ingår att: övervaka, administrera och åtgärda fel på telenät informera kunden vid arbete som innebär förändringar se till att ha redundans för att säkerställa leverans av telefoni Telefon Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens användare har tillgång till telefoner och utvalda applikationer. Servicecenter äger all mjuk- och hårdvara och är systemägare av systemet. erbjuda funktionen av en managerad (hanterad) telefon underhålla, beställa och distribuera standardpaket med upp till fyra typer av telefoner. Telefontyperna är: mobiltelefon bas, mobiltelefon avancerad, mobiltelefon robust och fast telefon 13

14 hantera beställning, leverans, avslut och spärr av abonnemang/sim-kort ge support och felanmälan av fasta telefoner och mobiler mot operatör Specialtjänster: utbildning inom telefon, MEX, kalender och e-post funktioner. Backup och säkerhet Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens data kopieras och förvaras i ett separat lagringsutrymme så att informationen vid behov går att återställa. Kunden erhåller även arkivering enligt gällande lagar och förordningar. ansvara för att säkerhetskopiering utförs för att garantera att data inte förloras kontrollera regelbundet att säkerhetskopiering utförs enligt plan och att de är användbara genomföra arkivering av data enligt kommunens policy vid behov utföra återläsning av data i samråd med behöriga beställare Tjänsteresor Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden enkelt ska kunna beställa resor i tjänsten. I tjänsten ingår beställning, administration och leverans av tjänsteresor. administrera resebeställningar leverera ett beställningssystem för tjänsteresor vara kontakt mot tredjepartsleverantör av tjänsteresor genomföra hotellbokningar genomföra beställning av tjänsteresor via SJ (TIM-kort) Tjänsten byggs upp under och syftar till att säkerställa att kommunens medarbetare på ett enkelt sätt kan resa i tjänsten. 14

15

Version 1.0. Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012

Version 1.0. Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012 Version 1.0 Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syfte och innehåll... 3 1.1 Beställare...3 1.2 Begrepp...3 1.3 Tjänsteutbud...4 1.4 Avgiftsinformation...4 1.5 Utlämnande

Läs mer

Program för serviceförvaltningens mässa 2013

Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Tid Fullmäktige Enköping Fjärdhundra Lagunda Trögd Åsunda SEF IT-SERVICE LÖNE-SERVICE 8.30 SEF 1: Intern service i Enköpings kommun 09.00 SEF 2: IT uppbyggnad

Läs mer

2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18

2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18 2013-10-07 Tjänstekatalog Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18 Innehåll 1. Syfte och innehåll... 3 1.1. Begrepp... 3 1.2. Tjänsteutbud... 3 1.3. Avgiftsinformation... 4 1.4.

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel Promemoria 2011-12-16 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel 2 Innehåll 1. Bakgrund, uppdrag och genomförande... 3 Bakgrund... 3 Uppdrag... 3 Genomförande

Läs mer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer

Informationsträff. Statens servicecenter 2015-05-13

Informationsträff. Statens servicecenter 2015-05-13 Informationsträff Statens servicecenter 2015-05-13 Agenda Tid Aktivitet Talare 08:45-09:15 Kaffe 09:15-09:45 Inledning Thomas Pålsson 09:45-10:15 Nyheter inom löneområdet Mattias Gustafsson 10:15-10:45

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25 ATEA Tjänstekoncept Arbetsplats och utskrift som funktion Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet Version 2010-08-25 Innehåll Ateas koncept för IT-tjänster... 3 Syfte och mål... 3 Övergripande... 3

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning 2010-04-29 IT-ledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 1.1 IT-infrastruktur vid Göteborgs universitet... 2 1.2 Organisation, regelverk och lagstiftning... 2 1.3 Delegationsordning... 2 2 Telefoni...

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Avgiftsnivåer 2013-2014

Avgiftsnivåer 2013-2014 Avgiftsnivåer 2013-2014 Servicecentrets tjänster är inkluderande och omfattar så många steg som möjligt i varje process, med bibehållna krav på standardisering. Avgifterna omfattar bland annat följande:

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

Enkät - Lönerelaterade bastjänster

Enkät - Lönerelaterade bastjänster Enkät - Lönerelaterade bastjänster Enkätundersökning för att sammanställa förutsättningarna för anslutning till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster hos de myndigheter som i dag inte är kunder

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Anslutning till Statens servicecenter åren 2017-2019 Thomas Pålsson Marie K Johansson Hans Tynelius Annica Schölund Storm Agenda Inledning Thomas Pålsson, Generaldirektör Vårt regeringsuppdrag

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 1 och definitioner Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

SLA-användning i kommunerna

SLA-användning i kommunerna SLA-användning i kommunerna Claes Ekman Nils Knutsson 2007-05-09 Innehåll Vad är SLA, OLA och UC? Innehåll i ett SLA-avtal Områden där SLA kan tillämpas Några exempel på SLA Viten, bonus, incitament Hur

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management. Servicecenter

Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management. Servicecenter Tjänsteutbud Version 2.0 Facility Management Servicecenter Inledning Affärsområdet Facility Management arbetar med framtagande och utveckling av befintliga och nya tjänster som underlättar för dig som

Läs mer

2014-08-21 1 (8) Bilaga 2 Systembeskrivning A

2014-08-21 1 (8) Bilaga 2 Systembeskrivning A 2014-08-21 1 (8) Upprättat av: Reija Laurila Dokumentbeteckning Bilaga 2 Systembeskrivning 2014-08-21 Sida 2 (8) Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 2 Beskrivning... 3 3 Systemskiss... 7 2014-08-21

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Paket Brev. Kontorsservice Vaktmästeri och repro Serviceförvaltningen

Paket Brev. Kontorsservice Vaktmästeri och repro Serviceförvaltningen Paket Brev Kontorsservice Vaktmästeri och repro Serviceförvaltningen Repro kommer från ordet reproduktion som enligt uppslagsboken betyder: mångfaldigande, av tryck, återgivande och det är just det vi

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Visionen om en affärsinriktad Tjänstekatalog Del 2, Strukturer, definitioner och principer

Visionen om en affärsinriktad Tjänstekatalog Del 2, Strukturer, definitioner och principer Visionen om en affärsinriktad Tjänstekatalog Del 2, Strukturer, definitioner och principer Av Rolf Norrman - BiTA Service Management AB I första delen i Visionen om en affärsinriktad Tjänstekatalog diskuterades

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

UaFS 2/2007 00.36 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING. 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt 1 1.2 Definitioner/förklaringar 2

UaFS 2/2007 00.36 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING. 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt 1 1.2 Definitioner/förklaringar 2 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING Fastställda av kommunstyrelsen den 27 september 2006, 235 (tidigare regler antagna den 31 mars 2004, 69 upphävs) Innehållsförteckning 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister.

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Behöver du hjälp med något annat? Tveka inte att höra av dig, vi ordnar det mesta! Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Är du hungrig? Vi kan leverera

Läs mer

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se Utsedda beställare IT-Centrum Avtalad leverantör IT-Centrum Beställning görs i portalen Ärendet hanteras: handläggare utses, kontroll o komplettering Order till leverantör Konfiguration, inventering, stöldmärkning,

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart

Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart Agenda Inledning Ett par ord om Pulsen Pulsen QuickStart Jag som pratar för Pulsen idag Per Östlund per.ostlund@pulsen.se +46 33 17 73 41 Avdelningschef IT-tjänster, Pulsen Integration AB Självservice

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Antaget av Kommunstyrelsen, 2014-05-13, 82 2 Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

Manual. Kontering av IT-kostnader

Manual. Kontering av IT-kostnader Manual Kontering av IT-kostnader Innehåll Bakgrund 3 IT-utrustning 3 Ex. Datorer och kringutrustning 3 Ex. Servrar och IT-infrastruktur 3 Ex. AV/kringutrustning 3 Ex. Skrivare och kringutrustning 3 Redovisning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Serviceförvaltningen

Verksamhetsplan 2014 Serviceförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Serviceförvaltningen Partnerskap 2013 har varit ett år av hårt arbete och etablering av verksamheten. Med allt utvecklingsarbete följer både motgångar och framgångar. En tanke att

Läs mer

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem Inriktningsmål Specifika aktiviteter enligt handlingsplanen Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering Kommentarer 1 Skapa en gemensam och heltäckande hemsida med en ingång för medborgaren E-rådet

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

Riktlinjer inom ITområdet

Riktlinjer inom ITområdet Riktlinjer inom ITområdet Uppsala universitet Fastställda av universitetsdirektören 2013-06-25 Reviderade 2013-10-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av riktlinjerna

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2006-01-26 62 Reviderad: Telestrategi Uppdraget I november 2003, i samband med budgetbeslutet, gav kommunfullmäktige kommunledningskontoret i uppdrag att

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Examinering i ITIL Foundation

Examinering i ITIL Foundation Examinering i ITIL Foundation Exempelhäfte A, version 5.1 Flervalsfrågor Instruktioner 1. Alla 40 frågorna ska besvaras. 2. Alla svar ska markeras i svarstabellen som följer med. 3. Du har 60 minuter på

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar

Riktlinjer och anvisningar 1(5) 2014-03-10 Referens Monika Larsson Mottagare Riktlinjer och anvisningar Samtalsflödet När du får ett samtal via kontaktcenter får du besked om att det kommer ett samtal och vilket ärende det gäller.

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Upphandling inom Skatteverket 2012

Upphandling inom Skatteverket 2012 Upphandling inom Skatteverket 2012 20121004 Agenda Organisation Riktlinje Kategoristyrning Upphandling Förebyggande skatteinformation Skatteverket Vår vision är ett samhälle där alla gör rätt för sig Tar

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Intraservice. Mobil arbetsplats. För legitimerade medarbetare i hemsjukvården

Intraservice. Mobil arbetsplats. För legitimerade medarbetare i hemsjukvården Intraservice Mobil arbetsplats För legitimerade medarbetare i hemsjukvården Mobil arbetsplats hemsjukvården Paketet mobil arbetsplats för hemsjukvården är en första leverans från projektet Mobila Arbetssätt

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer Verksamhetsplan 2015-01-27 Verksamhetsplan 2015 IT-enheten diarienummer Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2015-01- 27. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Charlotte Johansson Ahlström Servicecenterutredningen Statens servicecenter Agenda Inledning Om Statens Servicecenter och status inför start 1

Läs mer

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Agenda Drift / Mobilt bredband Inledning Bakgrund Syfte Innehåll Säkerhet och SUA Svar Inledning Rakels vision och affärsidé är att leverera en kommunikationslösning

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning Kort projektpresentation Ny telefonilösning Enköping den 11/11 2009 Stefan Hedlund Telefonispecialist Enköpings Kommun Lars Lindström Telefonikonsult Caperio AB Varför ny lösning? - 1) Kommunens krav på

Läs mer

Effektivare statsförvaltning med Statens servicecenter. Moderator: Leif Lind, ESV

Effektivare statsförvaltning med Statens servicecenter. Moderator: Leif Lind, ESV Effektivare statsförvaltning med Statens servicecenter Moderator: Leif Lind, ESV Regeringen om Statens servicecenter Oskar Thorslund, Regeringskansliet, Finansdepartementet Statens servicecenter nuläge

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer