Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter"

Transkript

1 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management 6 Kundens åtagande 6 Debitering och kostnader 6 Tjänsteområden 7 Ekonomi 7 IT 8 Konferenser 9 Kontaktcenter 10 Kontorsservice 10 Lön 11 Personbilshantering 12 Reproduktion och utskrifter 12 Telefoni 13 Tjänsteresor 14

3 Inledning 2013 är året då Serviceförvaltningen fullt ut ska utveckla sin roll som Enköping kommuns gemensamma servicecenter. Det innebär att vi arbetar på uppdrag av kunden och att samtliga kostnader täcks av intäkter för utförda uppdrag, tjänster och levererade produkter. Grunden för vår verksamhet är att stödja kundens aktiviteter och processer. Serviceförvaltningen är den organisatoriska beteckningen på våra avdelningar och personal. Vi har valt att samla de tjänster vi utför under namnet servicecenter. Syftet med detta är att tydliggöra funktionens roll, att vara en central resurs för leverans av service inom Enköpings kommun. Det är viktigt att komma ihåg att den verksamhet vi bedriver inom servicecenter är en del av Enköpings kommun. Serviceförvaltningen måste som kommunal verksamhet förhålla sig till de strategiska målen och mot vår nämnds mål vilket påverkar den tjänsteleverans som vi gör. Tjänstekatalogen som levererats är den första versionen och ska ses som ett levande dokument. Att etablera en central servicefunktion med intern finansiering innebär ett nytt sätt att tänka inom kommunen. Det innebär att vi alla måste lära om och detta kan vi bara göra tillsammans inom Enköpings kommun. Servicecenter är under uppbyggnad och vi kommer i dialog och i samverkan med er som kunder att utveckla våra tjänster och vår tjänstekatalog. Syfte och innehåll Servicecenters tjänstekatalog beskriver de tjänster som servicecenter levererar. Tjänstekatalogen syftar till att tydliggöra tjänsteinnehåll och tjänstenivå. Detaljerade beskrivningar och överenskommelser framgår av respektive Service Level Agreement dokument (SLA). Ett SLA är en överenskommelse mellan en leverantör och en kund. Tjänsteutbudet syftar till att: ge kunden en bättre möjlighet att anpassa utbudet till aktuell efterfråga genom att skapa en tjänste- och kostnadsorienterad styrning av verksamheten skapa kostnadstransparens som gör att beställaren kan se vad som kostar, varför det kostar och vad man kan göra för att sänka kostnaderna skapa tydliga förutsättningar för servicecenter att styra verksamheten så att den svarar mot överenskomna krav på innehåll och kostnad säkerställa servicenivåer för exempelvis leveranstid, tillgänglighet, pålitlighet/kvalitet och kapacitet/prestanda utgöra en standardiserad struktur och grund för effektivisering och verksamhetsutveckling utgöra en grund för benchmarking och kostnadsjämförelser med marknadens aktörer 3

4 Kund och beställare Servicecenters kunder är Enköping kommuns förvaltningar och bolag. Beställare av servicecenters samlade tjänster är kommundirektör. Överenskommelserna kring behovet av bastjänst bestäms centralt inför varje år. Förvaltningar kan göra enskilda överenskommelser kring tilläggstjänsterna. Begrepp I varje tjänstebeskrivning finns bland annat information om: syfte leverans Tjänsteutbud Bastjänst Bastjänster är de tjänster som levereras till alla förvaltningar och ingår i det grundpris som verksamheterna betalar. Huvuddelen av servicecenters tjänster är standardiserade på ett sätt som passar de flesta verksamheterna. Genom detta kan servicecenters verksamhet jämföras med likartade och skapa stimulans för marknad och upphandling av tjänster i olika former av partnerskap. Tilläggstjänster Servicecenter kan även erbjuda utökade standardiserade tjänster, så kallade tilläggstjänster. Det är bara vissa förvaltningar som har behov av tilläggstjänster. En förutsättning för att servicecenter ska åta sig uppgiften är att tjänsten går att standardisera och att den har en naturlig koppling till övriga verksamheter. Tilläggstjänsterna prissätts för att uppnå full kostnadstäckning och debiteras verksamheten som tillägg till bastjänsten. Under 2013 har servicecenter ett begränsat urval av tilläggstjänster. Specialtjänster Utöver tjänster som är möjliga att standardisera kan servicecenter erbjuda specialtjänster. Specialtjänster är av mer tillfällig och unik karaktär och är inte möjliga att standardisera. Det kan till exempel vara utredningar och konsultativa tjänster men även utveckling och förändring. Prissättning sker på timbasis med full kostnadstäckning. Inga specialtjänster finns beskrivna i tjänstekatalogen utan de kan avropas i samråd med servicecenter. Kundservice Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens användare vid behov alltid ska kunna kontakta servicecenter för att få hjälp med frågor om deras tjänster. Kundservice ska svara på frågor och vara rådgivande inom de olika tjänsteområdena. All kundsupport hanteras via kundservice och i leveransen ingår: felanmälan och beställningar hantering av frågor och ärenden som kommer in via telefon, e-post eller IT-portalen 4

5 hantering av supportfrågor användarhandledning och administration att ge stöd vid systemadministration och registervård att ge stöd och råd angående regler och riktlinjer inom de olika tjänsteområdena Ärenden anmäls via telefon, e-post eller IT-portalen. Ett utskick om hur du kan anmäla dina ärenden kommer i augusti. Gemensamma servicetider Servicecenter levererar service enligt tre nivåer. I tabellen nedan redovisas endast de delar som är gemensamma mellan samtliga tjänster. Vanligast för Enköpings kommun är servicenivå 1. Servicenivå och detaljer framgår av respektive SLA. Servicenivå Servicetid Servicetid Servicetid Servicetid Telefonsupport Måndag-torsdag Vardagar Vardagar Fredag Servicedesk Lördag och söndag Förfrågningar e-post 24/7 24/7 24/7 Tillgång till verksamhetssystem Svarstid kundservice Påbörjad support under servicetiden Tillgänglighet per månad och tjänst Utökad beredskap, bemanning eller öppethållande 24/7 24/7 24/7 90% av samtalen besvaras inom 1 minut. Inkommen e-post besvaras inom 2 arbetsdagar. Snarast, dock senast inom 8 timmar 90% av samtalen besvaras inom 1 minut. Inkommen e-post besvaras inom 2 arbetsdagar. Snarast, dock senast inom 8 timmar 24/7 24/7 24/7 Kan offereras med 15 arbetsdagars framförhållning. Kan offereras med 15 arbetsdagars framförhållning. Lördag och söndag Helger % av samtalen besvaras inom 1 minut. Inkommen e-post besvaras inom 2 arbetsdagar. Snarast, dock senast inom 8 timmar Kan offereras med 15 arbetsdagars framförhållning. Servicetiderna påverkas även av återkommande servicefönster, under semestertider, vid högbelastning med mera. Verksamheterna blir alltid informerade om avvikande servicetider i förhand. 5

6 Service management Tjänsten syftar dels till att servicecenter ska ha en kontinuerlig uppföljning på sin leverans till kunden, dels till att kunden ska ha en tillsatt kontaktperson för att kommunicera sina krav och önskemål. Tjänsten ska också stödja kunden i sin utveckling av de funktioner som ingår i uppdraget, men även generell utveckling av kundens funktioner. Servicecenter har en kundansvarig med erfarenhet inom de olika tjänsteområdena och med en god förmåga att sätta sig in i och förstå kundens affärsverksamhet. Kundansvarig deltar regelbundet i avstämningsmöten med kunden och presenterar rapporter i enlighet med vad som specificerats i respektive SLA-bilaga och som ingår i leveransen. Kundansvarig har i uppdrag att utföra följande tjänster: ta fram information och analyser med hjälp av servicecenters stödsystem ge förslag på åtgärder i syfte att förbättra levererad tjänst samordna resurser för att på kortast möjliga tid återställa funktionen vid större driftstörningar och då servicecenter anser att det finns behov hjälpa kunden med vidareutveckling och rådgivning proaktivt informera kunden om ny funktionalitet och teknik som kan innebära förbättringar för kunden Funktionen kundansvarig utvecklas under Kundens åtagande För att leverera tjänster framgångsrikt krävs ett delat ansvar från både servicecenter och kunden. Kunden behöver därför säkerställa att nedanstående punkter uppfylls. Kunden ska: se till att de har en organisation som kan ta emot och ta del av information som ges av servicecenter. i god tid informera servicecenter om förändringar som påverkar servicecenters åtagande. Vid större omorganisationer informera minst 4 månader innan förändringen börjar gälla. vidta normala försiktighetsåtgärder och följa de riktlinjer som servicecenter ger för att minimera avbrott i tjänsten. följa rekommendationer om förändringar som ges av servicecenter. meddela servicecenter utsedd kontaktperson, behörig beställare och andra ansvariga. Debitering och kostnader Internfinansieringsmodellen presenterades i december Kommunfullmäktige beslutade att införa modellen den 16 april

7 Tjänsteområden Ekonomi Tjänsten syftar till att säkerställa kommunens samlade flöde av pengar, in och ut, samt driftadministration av ekonomisystemet. Servicenivå och detaljer framgår av respektive SLA. Ekonomiadministration I leveransen ingår löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra samt kassahantering. hantera kundfakturering, interna bokföringsorder och internfakturor administrera in- och utbetalningar, genomföra utbetalningar och transaktioner utifrån beslutsunderlag genomföra utlandsbetalningar utföra kontroll och utbetalning av utanordningar hantera kund- och leverantörsreskontra genomföra fakturakörningar genomföra månadsavstämningar av överenskomna konton vara kontakt mot inkasso genomföra dagbokföring, hantera kassa och handkassa hantera autogiro och e-fakturor kontrollera F-skatt Systemadministration ekonomisystem Ett nytt ekonomisystem är under upphandling och tjänsten kommer byggas upp när det nya systemet är på plats. Tjänsten kommer då syfta till att säkerställa att kunden har tillgång till ekonomisystem och att kundens användare får support. hantera attester och behörigheter i ekonomiapplikationer/program hantera lösenord Backup och arkivering Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens data kopieras och förvaras i ett separat lagringsutrymme så att informationen vid behov går att återställa. Kunden erhåller även arkivering enligt gällande lagar och förordningar. ansvara för att säkerhetskopiering utförs för att garantera att data inte förloras regelbundet kontrollera att säkerhetskopiering utförs enligt plan och att de är användbara genomföra arkivering av data enligt kommunens policy vid behov utföra återläsning av data i samråd med behöriga beställare 7

8 IT IT-avdelningen hanterar inköp av IT-utrustning, drift, utveckling och support samt ansvarar för de IT-tjänster som används av kommunens verksamheter. Dessa tjänster är till exempel din arbetsplats, e-postsystem, nätverk och kommunens centrala IT-system. Serverdrift Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden alltid har väl fungerande servrar anpassade för det verkliga kapacitetsbehovet. För att lösa detta har servicecenter kompetens för servrar och operativsystem på driftnivå. leverera servrar, licenser och virusskydd till serverplattformen utföra licensinventering och leverera inventeringslistor utföra, tillsammans med hårdvaruleverantörer, förebyggande underhåll övervaka, felsöka och åtgärda driftstörningar för servrar och operativsystem uppdatera operativsystem inom version enligt leverantörs rekommendationer och avtal upprätta och underhålla eskaleringsvägar till leverantörer och partners Nätverksdrift Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden alltid har ett väl fungerande nätverk anpassad för det verkliga kapacitetsbehovet. leverera nätverk för datatrafik och licenser leverera serviceavtal på kommunikationsutrustning som ingår i avtalet övervaka, administrera och åtgärda fel på kommunikationsutrustning se till att kommunikationsutrustningen inte är tillgänglig för utomstående personer lagra senast uppdaterad konfigurationsfil för kommunikationsutrustning vid larm vidta åtgärder enligt avtalade åtgärdsrutiner informera kunden om kommande servicefönster Databasdrift Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden alltid har väl fungerande databaser. För att lösa denna tjänst har servicecenter kompetens för databaser på driftnivå. leverera databasservers och nödvändiga licenser övervaka databasservers och genomföra databasunderhåll, så som omindexeringar, kontrollera loggar och databasdumpar genomföra kontroll av fyllnadsgrad och kapacitetsplanering genomföra prestandaövervakning, trimning och databasreorganisation uppdatera databaser inom version enligt tillverkarens rekommendationer och inom gällande avtal upprätta och underhålla eskaleringsvägar till kundens tredjepartsleverantörer Backup och säkerhet Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens data kopieras och förvaras i ett separat lagringsutrymme så att informationen vid behov går att återställa. Kunden erhåller även arkivering enligt gällande lagar och förordningar. 8

9 ansvara för att säkerhetskopiering utförs för att garantera att data inte förloras kontrollera regelbundet att säkerhetskopiering utförs enligt plan och att de är användbara genomföra arkivering av data enligt kommunens policy vid behov, utföra återläsning av data i samråd med behöriga beställare Arbetsplatsdrift IT Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens användare förses med en managerad (hanterad) arbetsstation med utvalda applikationer/program. leverera funktionen av en arbetsstation, licenser och installationsmedia leverera varje arbetsstation med antivirusskydd, brandvägg och programvara utföra beställningar, paketera, distribuera och underhålla definierade standardpaket av upp till två laptopmodeller, en stationär modell samt två modeller av läsplattor säkerställa funktionalitet till slutanvändarnas arbetsstationer inom överenskomna SLA-tider uppdatera programpaket samt genomföra installation genomföra patchning inom version av applikationer och operativsystem i funktionen arbetsplatsdrift inventarieregistrera hård- och mjukvara Specialtjänster: Vid beställning certifiera och paketera ny mjukvara. Man-på-plats Tjänsten syftar till att säkerställa att en tekniker finns på plats hos kunden för att åtgärda problem på hårdvara som inte går att åtgärda på distans. administrera och utföra service på datautrustning som omfattas av SLA i kommunhuset och i lokaler inom Enköpings kommun leverera reservdelar enligt instruktioner antingen genom eget lager eller genom serviceavtal med respektive hårdvaruleverantör Konferenser Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden vid behov kan boka konferensrum med avtalade leverantörer. se till att det finns ramavtal för konferensbokningar inom Enköping kommuns närområde Konferensanläggning kommunhus Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden har tillgång till funktionella konferenslokaler i Enköpings kommunhus. I leveransen ingår bokning och skötsel av kommunhusets konferenslokaler erbjuda konferenslokaler i Enköpings kommunhus underhålla konferenslokaler hantera bokning av konferenslokaler Tjänsten är under uppbyggnad under

10 Kontaktcenter Tjänsten relaterar till kontakten med medborgare i Enköpings kommun. Dessa kontakter avser främst att vägleda medborgare till rätt verksamhet eller person inom kommunen men även att ta emot och handlägga enklare ärenden. Servicecenter har som målsättning att kontaktcenter alltid ska vara tillgängligt med bra kundservice. Funktionen utvecklas under Kommunväxel svara i telefonväxel vidarekoppla telefonsamtal hantera och informera om hänvisningar hantera meddelanden koppla externa och utländska samtal ge information till kommunens medborgare ge kunden support kring telefonbok, kommunens röstbrevlåda hantera förändringar i databasen Info center ge gäster tillgång till kommunhusets trådlösa nätverk ta emot och stämpla in anbud som hämtas i Info center hjälpa besökare tillrätta i Info center besvara och vidarebefodra inkommen e-post från kommunens informationsikon utfärda entreprenörskort utfärda besökskort Tjänstespecifikt systemstöd Vision 80/20 Kontorsservice Kontorsservice erbjuder främst tjänster inom Enköpings kommunhus och syftar till att stödja verksamheterna med posthantering och enklare vaktmästeri. Post Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden kan skicka och ta emot post både externt och internt. I leveransen ingår avtal, hantering av intern- och utgående post. se till att det finns avtal med extern postservice sortera och leverera intern- och utgåendepost till kund frankera försändelser för alla förvaltningae i kommunen 10

11 Tilläggstjänster: Genomföra kuvertering Vaktmästeri lägga ut information på kommunens anslagstavla genomföra mindre flytt av kontorsmöbler inom kommunhuset genomföra pappersinsamling och hantera kartongpress genomföra försäljning av kontorsmaterial, via webbutiken Lön Tjänsten syftar till att säkerställa medarbetarnas anställning och utbetalning av ersättning för utfört arbete. Servicenivå och detaljer framgår av respektive SLA. Löneadministration Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden får korrekt utbetalning av löner, ersättningar och arvoden. I leveransen ingår regelbunden administration kring lönegrundande tidrapportering, utbetalning av löner, ersättningar och arvoden. administrera inkomna underlag hantera månads-, vikarie-, tim-, bidrags- och övriga anställningar/uppdrag registrera nyanställda upprätta kontrolluppgifter genomföra sjukanmälan till försäkringskassan hantera lönespecifikationer genomföra lönekörningar och överlämna underlag till ekonomiavdelningen för bokföring av utbetald lön ta fram underlag av potentiella minnesgåvokandidater hantera reseräkningar så som traktamente, kilometerersättning med mera Personaladministration Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens medarbetare finns registrerade i personalsystemet, att de har en anställning som är korrekt och att kunden kan lämna korrekta uppgifter rörande anställningar. I leveransen ingår regelbunden administration i fråga om personalens anställning. administrera inkomna underlag på begäran utfärda arbetsgivar- och tjänstgöringsintyg hantera inkomstförfrågningar utfärda underlag för nyanställning ge support vid registrering av anställningsunderlag utföra ändringar i system vid förändrad anställning administrera förändringar av anställning eller funktion vid mindre omorganisation administrera personalakter Tidrapportering och bemanningsplanering Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden kan planera och rapportera arbetstid. 11

12 hantera tjänstgöringsrapporter erbjuda tjänstespecifikt systemstöd för tidrapportering och bemanningsplanering genomföra registreringar av tjänstgöringsscheman Systemförvaltning P/A system Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens användare förses med P/A-applikationer. Servicecenter är systemägare av P/A-systemet. erbjuda P/A-applikationer och nödvändiga licenser till kundens användare uppdatera versioner av P/A-applikationer inom avtal hantera beställningar och registrera användare i P/A system ge användarstöd till kundens användare avseende aktuella P/A-applikationer genomföra utbildningar i aktuella P/A-applikationer säkerställa funktionalitet inom tider som är överenskomna enligt SLA hantera lösenord Backup och arkivering Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens data kopieras och förvaras i ett separat lagringsutrymme så att informationen vid behov går att återställa. Kunden erhåller även arkivering enligt gällande lagar och förordningar. ansvara för att säkerhetskopiering utförs för att garantera att data inte förloras kontrollera regelbundet att säkerhetskopiering utförs enligt plan och att de är användbara genomföra arkivering av data enligt kommunens policy vid behov utföra återläsning av data i samråd med behöriga beställare Tjänstespecifikt systemstöd Personec P - självservice WinLas Medvind Personbilshantering Tjänsten utvecklas under 2013/2014 i projektform och kommer att implementeras fullt ut från år Reproduktion och utskrifter Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden kan beställa trycksaker via reproduktionscentralen och att ha gemensam administration av närkopiatorer samt support. Reproduktionscentral förmedla produktion till externa leverantörer utföra reproduktionsarbeten, digitalt och analogt 12

13 producera layouter, tryck av kuvert, visitkort, block, inbjudningskort, gratulationskort, kalendrar, korrespondenskort med mera för- och efterbearbeta trycksaker producera kommunens passerkort utifrån kundens beställning genomföra fotografering och producera passer- och ID-kort genomföra CD-bränning Utskriftstjänster samordna och ansvara för kommunens närkopiatorer leverera närkopiatorer och skrivare till verksamheterna genomföra försäljning av kontorspapper, toner, etiketter, OH-film m m. teckna serviceavtal för närkopiatorer Telefoni Tjänsten syftar till att säkerställa kommunens kommunikation via telenätet. Drift, teleserver och växel Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden alltid har väl fungerande kommunikation anpassad efter kundens behov. För att säkerställa leverans har servicecenter kompetens för servrar och växelsystem på driftnivå. erbjuda teleserver, växelsystem och nödvändiga licenser övervaka, felsöka och åtgärda driftstörningar relaterade till servrar, växel och hänvisningssystem ge support och underhåll på växel och hänvisningssystem uppdatera system och konfigurera växel utifrån befintliga och nya krav underhålla kommunens katalogdatabas och röstbrevlåda upprätta och underhålla eskaleringsvägar till leverantörer och partners inventarieregistrera hård- och mjukvara Telenät Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden alltid har ett väl fungerande nätverk för telefoni anpassad efter kundens behov. I tjänsten ingår att: övervaka, administrera och åtgärda fel på telenät informera kunden vid arbete som innebär förändringar se till att ha redundans för att säkerställa leverans av telefoni Telefon Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens användare har tillgång till telefoner och utvalda applikationer. Servicecenter äger all mjuk- och hårdvara och är systemägare av systemet. erbjuda funktionen av en managerad (hanterad) telefon underhålla, beställa och distribuera standardpaket med upp till fyra typer av telefoner. Telefontyperna är: mobiltelefon bas, mobiltelefon avancerad, mobiltelefon robust och fast telefon 13

14 hantera beställning, leverans, avslut och spärr av abonnemang/sim-kort ge support och felanmälan av fasta telefoner och mobiler mot operatör Specialtjänster: utbildning inom telefon, MEX, kalender och e-post funktioner. Backup och säkerhet Tjänsten syftar till att säkerställa att kundens data kopieras och förvaras i ett separat lagringsutrymme så att informationen vid behov går att återställa. Kunden erhåller även arkivering enligt gällande lagar och förordningar. ansvara för att säkerhetskopiering utförs för att garantera att data inte förloras kontrollera regelbundet att säkerhetskopiering utförs enligt plan och att de är användbara genomföra arkivering av data enligt kommunens policy vid behov utföra återläsning av data i samråd med behöriga beställare Tjänsteresor Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden enkelt ska kunna beställa resor i tjänsten. I tjänsten ingår beställning, administration och leverans av tjänsteresor. administrera resebeställningar leverera ett beställningssystem för tjänsteresor vara kontakt mot tredjepartsleverantör av tjänsteresor genomföra hotellbokningar genomföra beställning av tjänsteresor via SJ (TIM-kort) Tjänsten byggs upp under och syftar till att säkerställa att kommunens medarbetare på ett enkelt sätt kan resa i tjänsten. 14

15

2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18

2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18 2013-10-07 Tjänstekatalog Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18 Innehåll 1. Syfte och innehåll... 3 1.1. Begrepp... 3 1.2. Tjänsteutbud... 3 1.3. Avgiftsinformation... 4 1.4.

Läs mer

GD har ordet...4 Året i korthet...6

GD har ordet...4 Året i korthet...6 Årsredovisning 2014 Innehåll GD har ordet...4 Året i korthet...6 KAPITEL 1 Uppdrag och utveckling Uppdrag...9 E-arkiv...12 Kostnadseffektivitet mindre myndigheter...13 Utveckling...14 Kundsamverkan...15

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Charlotte Johansson Ahlström Servicecenterutredningen Statens servicecenter Agenda Inledning Om Statens Servicecenter och status inför start 1

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Ett myndighetsgemensamt servicecenter

Ett myndighetsgemensamt servicecenter Ett myndighetsgemensamt servicecenter Betänkande av Servicecenterutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Rapport avseende IT-system. December 2004

Rapport avseende IT-system. December 2004 Rapport avseende IT-system. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i IT-system med påverkan på ekonomisystem...2 Granskningsansats...3 Omfattning...3 Utfört arbete...4 Raindance - rutiner...4 Prima

Läs mer

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2006-01-26 62 Reviderad: Telestrategi Uppdraget I november 2003, i samband med budgetbeslutet, gav kommunfullmäktige kommunledningskontoret i uppdrag att

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Härryda kommun. Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen. Våren 2011

Härryda kommun. Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen. Våren 2011 Härryda kommun Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen Våren 2011 Innehållsförteckning 1 SLUTSATSER... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 4 2.2 METOD OCH AVGRÄNSNING... 4 3 ÖVERSIKTLIG

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Beskrivning av stadens nuvarande centrala verksamhetssystem

Beskrivning av stadens nuvarande centrala verksamhetssystem SID 1 (53) Bilaga 2C Beskrivning av stadens nuvarande centrala verksamhetssystem Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer