Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden"

Transkript

1 Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Charlotte Johansson Ahlström Servicecenterutredningen Statens servicecenter

2 Agenda Inledning Om Statens Servicecenter och status inför start 1 juni 2012 Möjligheter och framtid Frågor

3 Agenda Inledning Om Statens Servicecenter och status inför start 1 juni 2012 Möjligheter och framtid Frågor

4 Den 1 juni startar Statens Servicecenter i Östersund och Gävle Frågan om gemensamma verksamhetsstöd har utretts under flera år. ESV (ESV 2007:33), E-delegationen (SOU 2009:86) Servicecenterutredningen tillsattes 4 november 2010 Etapp 1: Analysfas - förbereda ett inrättande av ett myndighetsgemensamt servicecenter. Lämna förslag 15 april Etapp 2: Genomförandefas. Beslut tas i form av tilläggsdirektiv. Betänkande SOU 2011:38 lämnades 15 april Betänkandet remissbehandlades. En majoritet av remissinstanserna var positiva. Vissa frågor behöver dock belyses i den fortsatta processen såsom informationssäkerhet och sekretess. Beslut den 3 november 2011 om Tilläggsdirektiv till utredningen att inrätta Statens servicecenter den 1 juni 2012.

5 Regeringsuppdraget Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att i nära samverkan med Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration (Fi 2010:08) förbereda och genomföra en överföring av verksamheten inom Administrativ service till den nya myndigheten Statens servicecenter och sedermera bistå Statens servicecenter med att inordna verksamheten den 1 oktober Statens servicecenter kommer att ges i uppdrag att inordna verksamheten per den 1 oktober 2012.

6 Utredningen ska vidta nödvändiga åtgärder för att verksamheten ska kunna inledas den 1 juni Servicecenterutredningen ska bl.a. besluta om organisation, arbetsformer och stödfunktioner besluta om bemanning ingå nödvändiga avtal föreslå verksamhetsplan, resursfördelning och budgetunderlag förbereda och genomföra anslutning av kundmyndigheter Ekonomi Juridik Särskild utredare Katrin Westling Palm Sekretariat Charlotte Johansson Ahlström m.fl. HR Lokaler m.m. EA Lön E-handel Kundser vice Kundanslutning IT

7 Genomförande i tre faser Etablering / Uppstart 1 november maj 2012 Ett etablera samtliga delar som krävs för att myndigheten ska fungera vid start 1 juni 2012 Stabilisering 1 juni december 2013 Långsiktiga ITlösningar på plats Finslipning av processer Anslutning av kunder Expandering / fortsatt utveckling 1 januari 2014 Snabbare anslutningstakt Sourcing av produktionsprocesse r startar Eventuellt utöka tjänsteutbudet

8 Att etablera Statens Servicecenter är ett pussel Tjänster Kunder IT Juridik Personal Lokaler Prismodell Kund service Produktion Processer

9 En ny myndighet som har uppdrag att tillhandahålla tjänster inom administrativt stöd Arbeta enligt följande övergripande riktlinjer: Skapa en servicekultur Effektivisera verksamheten genom ett strukturerat arbetssätt Kontinuerligt följa och jämföra sig med marknaden Systematiskt pröva vilka delar i servicecentrets leverans som kan utkontrakteras i syfte att uppnå sänkta kostnader med bibehållen eller ökad kvalitet. Vara en pådrivande kraft för att skapa en konkurrensutsatt marknad Balans mellan service, kvalitet och kostnadseffektivitet Utveckla medarbetarnas kompetens samt skapa en god arbetsmiljö. Kostnadseffektivitet Balansera inom Servicecentret Service Kvalitet

10 Servicecentret erbjuder tjänster inom löne- och ekonomiadministration samt e-handel Lönerelaterade tjänster Löneadministration Rese- och utläggsadministration Beslutsskrivning Tjänstepensionsadministratio n Tidredovisning (ej lönepåverkande) Ekonomiadministrativa tjänster Kundfakturering Anläggningsredovisning Redovisning och bokslut Tidredovisning E-handelstjänster Stöd för e-beställningar inkl leverantörsanslutningar Leverantörsfakturahantering

11 Tjänsterna paketeras i en Tjänstekatalog som syftar till att tydliggöra innehåll och tjänstenivå för SC bastjänster I varje tjänstebeskrivning återfinns information om bl.a. Vad tjänsten syftar till Vilka leveranser som alltid ingår i tjänsten Eventuella avgränsningar dvs som inte ingår i tjänsten Tjänstespecifik support / systemstöd Vilka riktlinjer som gäller för tjänstens utförande Några tjänster beskrivs i olika tjänstevarianter. Med varianter menas att det finns olika lösningar inom ramen för en och samma tjänst. Servicecentret kommer utöver bastjänster även att erbjuda tilläggs- och specialtjänster

12 Servicecentrets tjänster är inkluderande Tjänsterna omfattar så många steg som möjligt i varje process, med bibehållna krav på standardisering, samt upphandling, utveckling och tillgång till systemstöd processutveckling rekrytering och utbildning av personal kundsupport Syftet härmed är att möjliggöra för kundmyndigheterna att frigöra sin administrativa personal för andra uppgifter, vilket underlättar hemtagning av effektiviseringspotentialen det ska inte finnas några dolda kostnader

13 Servicecentret samordnar och koordinerar Utan servicecentret Med servicecentret SYS 1 SYS 2 SYS 3 MYN 1 MYN 2 MYN 3 MYN.. MYN n KMY 1 KMY 2 KMY 3 KMY.. KMY n Servicecenter Systemlev LEV 1 LEV 2 LEV 3 LEV.. LEV n LEV 1 LEV 2 LEV 3 LEV.. LEV n Servicecentret kan dra nytta av volym- och stordriftsfördelar och reducerar behovet av kontaktytor vid anslutning av leverantörer och löpande informationsuppdatering

14 Produktionen bygger på verksamheten hos Skatteverket och Försäkringskassan Produktion etableras initialt i Gävle och Östersund Statens Servicecenter Bygger på Skatteverket och Försäkringskassans redan etablerade verksamheter Produktion som redan idag ligger bra till enligt benchmarking med andra liknande verksamheter både offentligt och privat Skatteverket Försäkringskassan Separerar kund/kundmöte från produktion

15 Leveransmodellen Servicecentret ska benchmarka sig mot marknaden Servicecentret ska på sikt pröva kontinuerligt pröva om delar kan göras av någon annan leverantör billigare men till lika eller högre kvalitet Servicecentrets leveransmodell innebär att all kundnära produktion skall alltid finnas inom Servicecentret Principiell bild Ledning Egen Sourcas Kund myndigheter Kund service PA EA ebeställ

16 Vår IT-lösning från start har krävt många upphandlingar Avrop/RFP Anbudstid Utvärdering/Avtal Implementation EA internt IT-drift och licenser Processverktyg Ärendehantering PA internt Telefoni E-Handel EA Produktion PA Produktion Webbprojekten

17 Statens servicecenter arbetar med en IT-arkitektur som baseras på fyra huvudparter som skall interagera

18 Successiv anslutning av kundmyndigheter Från 1 juni 2012 och till första kvartalet 2013 ska totalt 8-10 myndigheter inom EA och PA anslutas Basen är Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten Plus tre till fem nya kundmyndigheter De nya ansluts dock inte in förrän kundgränssnitt är på plats Mål: Att 25% av antalet anställda ska vara anslutna inom EA och PA tom 2015 Att så många som möjlig är anslutna inom e-beställ

19 Statens servicecenter tillämpar en strukturerad anslutningsprocess i fem steg Utvärdera Definiera Implementera Driftsätta Stabilisera Inhämtning av volymer och grundinformation Strategiskt möte: - Övergripande tidsatt anslutningsplan - Kort och långsiktig IT lösning - Organisering av anslutningsteam och samarbetsformer - Intressentanalys och kommunikationsplan - Riskanalys Signera avsiktsförklaring och offert Initiera anslutningsprocess Processmöte: - Detaljerad processgenomgång - Identifiera process GAP IT-möte: - Genomgång av systemlösning och integration - Uppskattning av kostnader Definiera eventuella tilläggstjänster och servicenivåer Detaljerad anslutningsplan Definiera anslutningskriterier Detaljerad SLA klar Signera överenskommelse Slut GAP för Processer, organisation och system och säkerställ en integrerad tjänstelevernas Rekrytering / personalflytt genomförd Utbildning av arbetssätt genomförd Driftsättningsplan med checkaktiviteter klar Kommunikationsplan och samverkansmodell klar Fastställa datum för avslut av interna leveranser Starta leverans Starta leverans Kompletterad utbildning genomförd (vid behov) Tät uppföljning av leverans mot SLA Påbörja projektavslut Ny servicemodell införd Dra lärdomar Överlämning av projektkomponenter till kundmyndighetens linjeorganisation Godkänna SLA nivåer och projektavslut Kontinuerlig kommunikation och riskanalys

20 Anslutningstakten för ehandel - Piloterna och antalet parallella projekt styr 1 juni 1 nov 31 jan M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A 15 jan Implementera tjänsten för pilot st Implementera tjänsten för myndighet Tidplanen kommer att verifieras efter genomförda piloter och efter diskussioner med vald systemleverantör Tidplanen är beroende på storleken på den anslutande kundmyndigheten 5 st KMY 1 (Lantmäteriet) är pilotprojekt KMY 2-3 är pilotprojekt och använder statens standard baskontoplan 10 st Implementera tjänsten för myndighet , st 12 st KMY 4-8 (grundmyndigheter) påbörjas parallellt med piloterna KMY 9-40 ansluts successivt allt eftersom tidigare implementationer blir klara Definiera Implementera Driftsätta

21 Tydliga gränssnitt och klar ansvarsfördelning fastställs i överenskommelser Ansvarsfördelningen i berörda processer anges och hur de ska mätas (SLA) Vilken information som servicecentret ska hantera Vilka interna kontroller som servicecentret ska utföra Hur behandlingen av personuppgifter ska ske Kundmyndigheternas tillgång till de handlingar som arkiveras Kundmyndigheten ansvarar bland annat för: Går från en utförarroll till en mer strategisk roll Interna styrning och kontroll kommer att omfatta verksamhet som utförs av servicecentret på kundmyndigheternas uppdrag

22 Överenskommelsens innehåll Överenskomme lse 1. Parter 2. Överenskommelsens omfattning 3. Prioritetsordning 4. Ändringar och tillägg till denna överenskommelse 5. Planering och omförhandling 6. Bas- och tilläggstjänster som omfattas av överenskommelsen 7. Specialtjänster 8. Servicenivåer 9. Kvalitet 10. Tillgänglighet till servicedesk 11. Planerade och oplanerade driftstopp 12. Underleverantör 13. Övergångsperiod 14. Rapportering och uppföljning 15. Årlig planering 16. Insyn i SC:s verksamhet m.m. 17. Informationsutbyte 18. Behandling av personuppgifter 19. Allmänna handlingar; arkiv, utlämnade och sekretess 20. Informationssäkerhet 21. Samverkan 22. Ekonomi och betalningsvillkor 23. Giltighetstid, uppsägning och avveckling 24. Hantering av fel eller brist i leverans 25. Hantering av incidenter 26. Tvist om tolkning eller tillämpning

23 Service Level Agreements Service Level Agreement I SLA-bilagorna detaljeras servicecentrets: Bastjänster Tilläggstjänster Specialtjänster SLA-bilagorna innehåller detaljerade beskrivningar och överenskommelser kring tjänsterelaterade aktiviteter i gränssnittet mellan servicecentret och kundmyndigheten SLA bilagan tydliggör Aktiviteter som ingår i tjänsterna Respektive parts ansvar Servicenivå för kundmyndigheten Mått, mätmetod och mätperiod Kundspecifika anpassningar

24 Statens servicecenters samverkansmodell ska säkerställa en god samverkan och dialog Forum för samverkan Forum Syfte Roll Statens servicecenter Roll Kundmyndighet Kundråd Kundråd Strategiska diskussioner Agendaberoende Agendaberoende Strategiskt forum Strategiskt Exekutiv kundansvarig Affärsutveckling Avtalsansvarig Ekonomiadministratio n Personaladministration E-handel Taktiskt Kundansvarig Avtalsstyrning Beställningsansvarig Ekonomiadministratio n Personaladministration E-handel Operativt Leveransstyrning Leveransansvarig Leveranskoordinator Kundrådet är gemensamt för samtliga kunder medan övriga forum är kundspecifika Kundrådet kommer att grupperas för en möjlig hantering

25 Kundsupport - Det kommer att vara En väg in till Statens Servicecenter Kundsupportkedjan Kundmyndigheter Skatteverket Försäkringskassan Kundwebb 1:a linjen (SC Servicedesk) 2:a linjen (SC) 3:e linjen (Externt) Pensionsmyndigheten Lantmäteriet Skapa supportärende Lö n Lö n Ekonomi E-handel Systemleverantör Kronofogden Ny Kundmyndighet Telefon Mail (externa parter) Ekonomi / E- handel Växel 2:a linjen (Externt) FK Ekonomi SPV? Stab (KM) Beställare (KM) Externa parter Leverantörer Kunders kunder Övriga (ex. journalister) Ingången till servicecentrets kundservice ska vara enkel, tydlig och gemensam för kundmyndigheterna via Servicedesk och Kundwebb. Mail kommer endast vara tillgängligt för externa parter. Även dessa mail går in i ärendehanteringssystemet. Alla ärenden kommer registreras i ärendehanteringssystemet (ÄH). Dialog mellan 1:a linjen och extern 2:a linje sker dock via mail / Servicecenterutredningen telefon. 1:a linjen dokumenterar Statens Servicecenter extern 2:a linjes svar i ÄH. På samma sätt funkar det mellan SC:s 2:a linje och externa 3:e linjen.

26 Det föreslås att talsvarsträdet inkluderar ett alternativ för Lön, ett gemensamt för EH & EA samt ett växelalternativ Kundmyndighet X:s växel (25000, etc) [Inkommande samtal hamnar överst i trädet] Externa samtal ( ) Inkommande samtal Välkommen till Statens servicecenter. Om ditt ärende gäller löne- eller, utläggsrelaterade frågor, tryck 1 För ekonomifrågor gällande fakturor, redovisning och bokslut, tryck 2 för att bli kopplad till växeln, tryck 9 eller dröj kvar så kopplas du vidare Avgörs av funktionalitet i vald telefonilösning 1. Lönerelaterade tjänster 2. E-handel & Ekonomiadministration (Tjänsterna tills vidare samordnade inom Servicedesk) 9. Växel X. Övriga knapptryck [Vid kö: Det är många som ringer just nu och ditt samtal placeras i kö. Du har plats X i kön ] X. Repetition Y. Gå till huvudmeny Hej och välkommen till Statens servicecenter. Vad kan jag hjälpa dig med? N. Callback vid kö Observera att ovanstående bild inte åskådliggör alla fraser eller meddelanden i talsvarsträdet.

27 Det finns en grundläggande ansvarsfördelning mellan Servicedesk (1:a linjen) och 2:a/3:e linjen Servicedesk löser 2:a/3:e linjen löser Volymärenden av transaktionell karaktär och med låg komplexitet Lösning av ärende ska kunna ske direkt och utan alltför stor tidsåtgång Ärendena som hanteras av Servicedesk bör i så stor utsträckning som möjligt kunna hanteras utan interaktion med leveransorganisationen (2:a linjen / Produktion) Grunden bör vara att man inom Servicedesk inte ska vara expert inom alla specifika verktyg och processer Exempel: Ekonomi: Var finns kontoplanen? Hur skapar jag en kundfaktura? Lön: Vilket datum betalas min reseräkning ut? Hur många semesterdagar har jag kvar? E-handel: Hur får jag access till e- handelstjänsten? Hur godkänner och attesterar jag leverantörsfakturor? Mindre frekventa och mer komplexa ärenden Ärenden som kräver mycket tid eller interaktion utanför Servicedesk Ärenden som kräver specialistkompetens inom ett område, verktyg eller process Ärenden av utvecklingskaraktär Exempel: Ekonomi: Vilket konto ska användas för konsultkostnader? Lön: Varför har jag inte fått korrekt lön? Kan jag få förskott på lön? E-handel: Varför syns inte leverantörens tjänstekatalog? Varför är inte priser enligt avtal?

28 Samtliga frågor / ärenden som kommer in till SC kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem SC tillämpar Microsoft Dynamics CRM som är kompatibelt med samtliga Microsoft-produkter Samtliga ärenden som kommer in till SC:s Servicedesk (1:a linjen) kommer att registreras via ärendehanteringssystemet Microsoft Dynamics CRM. Detta möjliggör: All personal inom 1:a linjen (Servicedesk) och 2:a linjen (Produktion) kommer att ha tillgång till systemet. Ärendehanteringssystemet kommer att vara integrerat med: - Telefonilösningen (ärende registreras automatiskt vid inkommande samtal), - Kunskapsdatabasen (innehåller svar på ärenden som tidigare hanterats i Kundsupportkedjan) - Kundwebben (ärende kan registreras direkt på Kundwebben). - Dessa lösningar kommer också kontinuerligt att utvecklas över tid.

29 Prismodell och avgiftsnivåer Avgift Grundavgift Transaktionsavgift Avgift för tilläggstjänster Avgift för specialtjänster Anslutningsavgift Beskrivning Består av en fast del lika för alla myndigheter och en rörlig del som följer myndighetens storlek. Avgift för bastjänster som ska vara densamma per styck för alla kundmyndigheter. Avgift för tilläggstjänster för eventuella löpande myndighetsspecifika leveranser utanför bastjänsterna. Avgift för specialtjänster som normalt avropas på timbasis för extraordinära behov. Anslutningsavgift som ska täcka kostnaden för servicecentrets resursinsatser i samband med kundens anslutning samt insatser för att nå måleffektivitet i den löpande leveransen för den anslutande kundmyndigheten.

30 Vid starten den 1 juni 2012 uppskattas antalet medarbetare att uppgå till ca 160 stycken Stockholm Gävle Östersund Ej beslutat Avdelnings/enhetschef Styrelse GD Internrevision Administration IT Ekonomiadministrativ a tjänster Lönerelaterade tjänster E-handelstjänster Kundservice och kommunikation Team 1 Lön 1 Leverantörsfaktur a-hantering Servicedesk 1 december FK Lön 2 Leverantörsanslutning Kundservice Lön 3 1 december FK Kammarkollegiet skall in till 1 oktober 2012

31 Status införande Det går enligt plan!

32 Agenda Inledning Om Statens Servicecenter och status inför start 1 juni 2012 Möjligheter och framtid Frågor

33 Möjligheter och risker

34 Nyttorna är många både för staten som helhet och kunderna + y% 33% Ökad effektivitet genom processutveckling av olika slag x% Nya tjänsteområden I Business Case idag mnkr besparing per år. 33% effektivare än idag inom EA / PA. Beräkning - anslutande myndigheterna bara blir lika effektiva som Skatteverket och Försäkringskassan är idag! Ytterligare effektivitet mot dagens nivå. Minskad sårbarhet Dela på framtida investeringar Transparens av kostnader Andra tjänster

35 Utmaningar Att klara minst bibehållen kvalitet och effektivitet trots kontinuerlig tillväxt de kommande 7-10 åren via nya kunder via nya tjänsteområden Att bastjänsterna blir standardiserade och enhetliga och inte för många tilläggstjänster för att kunna säkra produktion och SLA:er Mål 25% till utgången av 2015 Anslutningstakten blir får låg Att kunderna ser nyttan och vinsterna med Statens Servicecenter Hur förmedla det Pedagogiska dilemmat

36 Agenda Inledning Om Statens Servicecenter och status inför start 1 juni 2012 Möjligheter och framtid Frågor

37 Framgångsfaktorer och tillika risker som togs upp i betänkandet Samordning och uppföljning i Regeringskansliet krävs för att skapa incitament för anslutning, i syfte att säkerställa etablering av verksamheten och realisering av besparingspotentialen. Servicecentret ger mervärde i form av ökad effektivitet och kvalitet för potentiella kundmyndigheter. Servicecentret organiseras för att säkerställa skalbarhet rörande omfattning av såväl tjänsteutbud som antal kundmyndigheter. Servicecentrets kundtjänst och produktion hålls isär, i syfte att säkerställa professionell kundservice och en effektiv produktion. Tydliga gränssnitt och klar ansvarsfördelning mellan servicecentret och kundmyndigheterna fastställs i överenskommelser. Kundmyndigheterna arbetar aktivt med anpassning av processer och ITstöd. Kundmyndigheterna förstår och utvecklar sin roll och kompetens som beställare.

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

Presentation. Offentliga rummet 2013. Thomas Pålsson. Generaldirektör Statens Servicecenter

Presentation. Offentliga rummet 2013. Thomas Pålsson. Generaldirektör Statens Servicecenter Presentation Offentliga rummet 2013 Thomas Pålsson Generaldirektör Statens Servicecenter Väl beprövad reform som följer bästa praxis Strategin att koncentrera och standardisera stödverksamhet i ett servicecenter

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Anslutning till Statens servicecenter åren 2017-2019 Thomas Pålsson Marie K Johansson Hans Tynelius Annica Schölund Storm Agenda Inledning Thomas Pålsson, Generaldirektör Vårt regeringsuppdrag

Läs mer

Version beslutad 2014-11-17 Dnr: 10098-2014/1231 Dnr: KMY Dnr:SSC Samverkansmodell Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.

Version beslutad 2014-11-17 Dnr: 10098-2014/1231 Dnr: KMY Dnr:SSC Samverkansmodell Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc. Version beslutad 2014-11-17 Dnr: 10098-2014/1231 Dnr: KMY Dnr:SSC Samverkansmodell Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/15 Innehåll 1. Statens servicecenters samverkansmodell...

Läs mer

Effektivare statsförvaltning med Statens servicecenter. Moderator: Leif Lind, ESV

Effektivare statsförvaltning med Statens servicecenter. Moderator: Leif Lind, ESV Effektivare statsförvaltning med Statens servicecenter Moderator: Leif Lind, ESV Regeringen om Statens servicecenter Oskar Thorslund, Regeringskansliet, Finansdepartementet Statens servicecenter nuläge

Läs mer

Avgiftsnivåer 2013-2014

Avgiftsnivåer 2013-2014 Avgiftsnivåer 2013-2014 Servicecentrets tjänster är inkluderande och omfattar så många steg som möjligt i varje process, med bibehållna krav på standardisering. Avgifterna omfattar bland annat följande:

Läs mer

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel

Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel Promemoria 2011-12-16 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Preliminär tjänstebeskrivning och prismodell för e-handel 2 Innehåll 1. Bakgrund, uppdrag och genomförande... 3 Bakgrund... 3 Uppdrag... 3 Genomförande

Läs mer

Rapport. Plan för anslutning av myndigheter till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster under åren

Rapport. Plan för anslutning av myndigheter till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster under åren Rapport Plan för anslutning av myndigheter till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster under åren 2019-2020 Rapporttyp Datum: 2017-03-13 Diarienummer: 10141-2017/1211 Rapportnummer: R:005 ISBN:

Läs mer

Uppsala universitet Om gemensam administration - SSC. 22 april Consulting. april 2013

Uppsala universitet Om gemensam administration - SSC. 22 april Consulting. april 2013 Consulting Om gemensam administration - SSC 22 Anders Anton Christensson anders.christensson@se.pwc.com #0709-29 38 39 Agenda Sida 1 Introduktion till gemensamma servicefunktioner 1 (Shared Service Centers)

Läs mer

Ett myndighetsgemensamt servicecenter

Ett myndighetsgemensamt servicecenter Ett myndighetsgemensamt servicecenter Betänkande av Servicecenterutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Version 1.0. Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012

Version 1.0. Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012 Version 1.0 Statens Servicecenter Tjänstekatalog 2012 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syfte och innehåll... 3 1.1 Beställare...3 1.2 Begrepp...3 1.3 Tjänsteutbud...4 1.4 Avgiftsinformation...4 1.5 Utlämnande

Läs mer

Statens servicecenter. Lägesrapport april 2013

Statens servicecenter. Lägesrapport april 2013 Statens servicecenter Lägesrapport april 2013 Vad har hänt sedan sist Startade 1 juni målet att säkra produktion och ge kundsupport Idag har vi Ca 100 kunder 6 kunder i produktion med e-beställ 15% av

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration (Fi 2010:08)

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration (Fi 2010:08) Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration (Fi 2010:08) Dir. 2011:99 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november

Läs mer

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter Regeringsbeslut IV:5 2013-05-02 S2013/3452/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2 Årsredovisning 2012 Innehåll GD har ordet... 2 Kapitel 1. Om verksamheten Året i korthet... 5 Uppdrag... 7 Tjänsteområden... 8 Kostnadseffektivitet, kvalitet och service... 9 Kundsamverkan... 11 Prismodell

Läs mer

Samverkansmodellen. Samverkansmodellen. Version: 03.00

Samverkansmodellen. Samverkansmodellen. Version: 03.00 Samverkansmodellen Version: 03.00 Innehållsförteckning 1 Grunden till samverkan... 3 1.1 Forum för samverkan... 3 1.2 Mötesrutiner och dagordning... 4 1.3 Kontaktytor för samverkan... 4 1.4 Kundmyndighetens

Läs mer

Fakta och nyckeltal helåret 2015

Fakta och nyckeltal helåret 2015 Fakta och nyckeltal helåret 2015 Om oss Statens servicecenter arbetar på uppdrag av regeringen och tillhör Finansdepartementet. Myndigheten leds av en styrelse. Den dagliga verksamheten leds av generaldirektör

Läs mer

Statens servicecenter 2020 Uppdrag och anslutning av myndigheter

Statens servicecenter 2020 Uppdrag och anslutning av myndigheter Statens servicecenter 2020 Uppdrag och anslutning av myndigheter Thomas Pålsson Charlotte Johansson Ahlström Effektiv statsförvaltning måste bli effektivare Statsförvaltningen har på 25 år minskat från

Läs mer

2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18

2013-10-07. Tjänstekatalog. Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18 2013-10-07 Tjänstekatalog Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/18 Innehåll 1. Syfte och innehåll... 3 1.1. Begrepp... 3 1.2. Tjänsteutbud... 3 1.3. Avgiftsinformation... 4 1.4.

Läs mer

Service Level Agreement Gemensamma bastjänster

Service Level Agreement Gemensamma bastjänster Bilaga 1 b till överenskommelse om leverans av tjänster 10047-2015/3111: Version 1.0 enligt beslut 2014-11-17 Dnr: 10097-2014/1231 2015-07-03 Service Level Agreement Gemensamma bastjänster Statens servicecenter

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Bilaga 1. Enkätformulär

Bilaga 1. Enkätformulär BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1.201-030 Bilaga 1. Enkätformulär RiR 201:19 Statens servicecenter Har administrationen blivit effektivare? RIKSREVISIONEN 1 Undersökning om Statens servicecenter

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2 Årsredovisning 2013 Innehåll GD har ordet... 2 KAPITEL 1. Om verksamheten Året i korthet... 5 Om Statens servicecenter... 8 Tjänsteområden... 10 Uppdrag... 11 Kundsamverkan... 13 Verksamhetens resultat...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Statens servicecenter startade 1 juni 2012. Vårt arbete bidrar till att minska de administrativa kostnaderna i statsförvaltningen.

Statens servicecenter startade 1 juni 2012. Vårt arbete bidrar till att minska de administrativa kostnaderna i statsförvaltningen. Fakta och nyckeltal Statens servicecenter startade 1 juni 2012. Vårt arbete bidrar till att minska de administrativa kostnaderna i statsförvaltningen. Thomas Pålsson Generaldirektör Statens servicecenter

Läs mer

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN jan.isberg.bransell@lm.se gunnar.jansson@kronofogden.se stephan.sandelin@pensionsmyndigheten.se Revision av outsourcad verksamhet Vad menar vi

Läs mer

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning.

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning. Vid korrespondens åberopa FOI beteckning Socialdepartementet Enheten för statlig förvaltning 103 33 Stockholm Er referens Karin Edin Vår handläggare Jessica Norlin Remissvar gällande betänkandet ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Förvaltningschefen, Susanne Kristensson Utvecklingskategori: Ansvarig i linjen för projektet: Kristine Widlund Projektledare:

Förvaltningschefen, Susanne Kristensson Utvecklingskategori: Ansvarig i linjen för projektet: Kristine Widlund Projektledare: Projektplan SSC - Lönetjänster 2016-08-30 SSC - Lönetjänster BASINFORMATION Projektnummer: 43007 Dnr: Sponsor: Förvaltningschefen, Susanne Kristensson Utvecklingskategori: Ansvarig i linjen för projektet:

Läs mer

Yttrande om Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande om Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) REMISSYTTRANDE 1 (7) Socialdepartementet registrator@social.ministry.se servicecenterutredningen@social.ministry.se Yttrande om Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) Försäkringskassan har

Läs mer

GD har ordet...4 Året i korthet...6

GD har ordet...4 Året i korthet...6 Årsredovisning 2014 Innehåll GD har ordet...4 Året i korthet...6 KAPITEL 1 Uppdrag och utveckling Uppdrag...9 E-arkiv...12 Kostnadseffektivitet mindre myndigheter...13 Utveckling...14 Kundsamverkan...15

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Enkät - Lönerelaterade bastjänster

Enkät - Lönerelaterade bastjänster Enkät - Lönerelaterade bastjänster Enkätundersökning för att sammanställa förutsättningarna för anslutning till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster hos de myndigheter som i dag inte är kunder

Läs mer

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2012-03-15 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2 Till statsrådet Stefan Attefall Regeringen beslutade den 4 november 2010 att tillkalla en särskild

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Effektivare administration och minskade administrativa kostnader för små myndigheter

Effektivare administration och minskade administrativa kostnader för små myndigheter Effektivare administration och minskade administrativa kostnader för små myndigheter Diarienummer: 10240-2016/1211 Datum: 2016-04-13 Finansdepartementet: Fi2015/05652/RS Statens servicecenter FE15 801

Läs mer

Överenskommelse om leverans av tjänster från Statens servicecenter till Göteborgs universitet

Överenskommelse om leverans av tjänster från Statens servicecenter till Göteborgs universitet ÖVERENSKOMMELSE 1(10) Överenskommelse om leverans av tjänster från Statens servicecenter till Göteborgs universitet 1. Parter Denna överenskommelse träffas mellan (SSC), organisationsnummer 202100-6453,

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år. Katrin Westling Palm Stephan Sandelin

Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år. Katrin Westling Palm Stephan Sandelin Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år Katrin Westling Palm Stephan Sandelin Pensionsmyndighetens uppdrag Rätt pension i rätt tid till alla pensionärer Möjlighet för pensionssparare

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Vägledning Jämförelse av egenregiverksamhet med köp av tjänster från Statens servicecenter

Vägledning Jämförelse av egenregiverksamhet med köp av tjänster från Statens servicecenter Vägledning Jämförelse av egenregiverksamhet med köp av tjänster från Statens servicecenter ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag Exempel på mallar Är din HR funktion mogen för en SLA? Liam Ulvhag Förtydliga en komplex organisation 1. Det är dags att formalisera en professionell relation mellan HR och linjen Att implementera en HR

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Kartläggning av egenregiverksamhet hos fyra lärosäten i förhållande till Statens Servicecenter

Kartläggning av egenregiverksamhet hos fyra lärosäten i förhållande till Statens Servicecenter 2014 Kartläggning av egenregiverksamhet hos fyra lärosäten i förhållande till Statens Servicecenter Therese Deutsch Örebro universitet 2014-05-23 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Deltagande lärosäten...

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Ska vi blanda in polisen?

Ska vi blanda in polisen? 2011:1 Ska vi blanda in polisen? Nytt servicecenter för staten MISSIV DATUM DIARIENR 2011-02-16 2010/203-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-11 Fi2010/5048 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141 Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi Dnr 10389-2014/1141 Bakgrund Regeringen har i regleringsbrevet för 2014 uppdragit åt Statens servicecenter att uppskatta hur de administrativa

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer

Informationsträff. Statens servicecenter 2015-05-13

Informationsträff. Statens servicecenter 2015-05-13 Informationsträff Statens servicecenter 2015-05-13 Agenda Tid Aktivitet Talare 08:45-09:15 Kaffe 09:15-09:45 Inledning Thomas Pålsson 09:45-10:15 Nyheter inom löneområdet Mattias Gustafsson 10:15-10:45

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning 1(5) Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 9 Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning beskrivning Beslut

Läs mer

Upphandling inom Skatteverket 2012

Upphandling inom Skatteverket 2012 Upphandling inom Skatteverket 2012 20121004 Agenda Organisation Riktlinje Kategoristyrning Upphandling Förebyggande skatteinformation Skatteverket Vår vision är ett samhälle där alla gör rätt för sig Tar

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Statens servicecenter. Har administrationen blivit effektivare? rir 2016:19

Statens servicecenter. Har administrationen blivit effektivare? rir 2016:19 en granskningsrapport från riksrevisionen Statens servicecenter Har administrationen blivit effektivare? rir 2016:19 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö. Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster

Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö. Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster Bakgrund och uppstart Ägarkommunerna bildade bolaget hösten 2013 och beslutade 2014 om verksamhetsövergång

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Regeringsuppdrag Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter. Birger Tellmann (Zahn)

Regeringsuppdrag Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter. Birger Tellmann (Zahn) Regeringsuppdrag Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter Birger Tellmann (Zahn) Regeringsuppdraget Del 1: Vidareutveckla det metodstöd för enhetlig bedömning av stödverksamheten

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Affärsutveckling. Avtalspaket Status 2012-03-22

Affärsutveckling. Avtalspaket Status 2012-03-22 Affärsutveckling Avtalspaket Status 2012-03-22 Avtalspaket för svartfiber och kapacitet Skapa branschstandard Paketet framtaget med deltagare från stadsnät och operatörer Innehåller Avropsavtal Allmänna

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Beata Wilhelmsson Facility Service Manager 1(5) BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Beslut om gemensam service (Facility Services) Inledning

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29 Elektroniska affärer i staten t Mats Goffhé 2012-03-29 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet EG-rättsliga förändringar Striktare

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Redovisning av uppdrag att lämna fördjupade underlag rörande ekonomin Månatlig redovisning 20 februari 2010

Redovisning av uppdrag att lämna fördjupade underlag rörande ekonomin Månatlig redovisning 20 februari 2010 REGERINGSUPPDRAG 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag att lämna fördjupade underlag rörande ekonomin Månatlig redovisning 20 februari 2010 Regeringen har i regeringsbeslut

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Praktikfall Peab E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Introduktion Peab AB Börsnoterat företag Startat 1959 av Mats och Erik Paulsson Verksamhet i Sverige, Norge och Finland

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Årsredovisning. Årsredovisning

Årsredovisning. Årsredovisning Årsredovisning Årsredovisning 2016 Datum: 2017-02-20 Diarienummer: 10901 2016/1221 ISBN: 978-91-88631-02-2 (PDF) Statens servicecenter FE 15 801 71 Gävle Telefon: 0771-456 000 E-post: registrator@statenssc.se

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Er partner inom IT service management Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Service Management En uppsättning specialiserade organisatoriska förmågor med syftet att leverera värde till kunderna

Läs mer

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Innehåll Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Om uppdraget Skatteverket har ett regeringsuppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Avrop från ramavtal. IT-driftstjänster Outsourcing

Avrop från ramavtal. IT-driftstjänster Outsourcing Avrop från ramavtal IT-driftstjänster Outsourcing Per-Erik Andersson, Kammarkollegiet Mathias Lagerros, L&M Lagerros Consulting Sid 1 Drivkrafter Myndigheterna anger fler drivkrafter (utöver direkta kostnadsskäl)

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm LM Ericssons väg 30, Hägersten

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm LM Ericssons väg 30, Hägersten 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Delredovisning avseende Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift dnr Fi2017/03257/DF Sammanfattning Försäkringskassan har ett uppdrag att 2017-2020

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer