Sammanfattning Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Solna 2009-10-06"

Transkript

1 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna

2 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell. Den nuvarande leveransmodellen för HR speglar på många sätt den lokala strukturen i produktionen. NCC befinner sig i en tuff marknadssituation och det är sannolikt att samtliga funktioner måste bidra till besparingar. HR-cheferna i gruppen har gemensamt tittat på möjligheter att effektivisera arbetet och samtidigt förbättra stödet för affärsverksamhetens framtida behov. Intervjuer och enkäter visar att affärsverksamheten framöver kommer att behöva hantera stora utmaningar avseende kompetensförsörjning och -utveckling. NCCs chefer upplever att det stöd de får inom detta område idag (ledarutveckling, kompetensutveckling, rekrytering och långsiktig resursplanering) inte täcker verksamhetens behov. Detta bekräftas av att NCC lägger ner förhållandevis lite resurser på dessa processer, jämfört med andra organisationer. Jämförelserna visar även att NCC spenderar ungefär lika mycket resurser totalt på HR-området, som den genomsnittliga organisationen. Däremot läggs oproportionerligt mycket resurser på administrativt arbete, i storleksordningen 45% av tiden. Vidare spenderar NCC förhållandevis lite resurser på koncerngemensamma HR-frågor. Konsekvensen av mycket administrativt arbete är att fokus flyttas från NCCs långsiktiga utveckling inom HR, till det mer kortsiktiga perspektivet att klara av dagens operativa arbete. Vidare finns stora skillnader i effektivitet såväl inom som mellan affärsområdena. Sammantaget finns en effektiviseringspotential inom de transaktionsorienterade och administrativa delarna av HRområdet. Den höga andelen administrativt arbete förklaras av att HR-processerna idag utförs på en mängd olika platser och sätt vilket innebär att NCC går miste om stordriftsfördelar och synergier, samt ett bristfälligt IT-stöd. Nuvarande val av arbetssätt ger få möjligheter till spridning av intern best practice eller ett effektivt resursutnyttjande. Låg grad av standardiserade processer ger dessutom upphov till spridda definitioner på processerna, vilket försvårar arbete med att ta fram relevanta jämförelser samt gemensam grund för diskussion kring utveckling. Jämfört med andra organisationer mäter NCC relativt lite både på koncernnivå och lokalt. Den uppföljning som sker lokalt är inte samordnad över affärsområden. Koncernstyrningen inom HR-området har traditionellt varit relativt svag och det har tillåtits att göra många lokala anpassningar, vilket t.ex. kan åskådliggöras genom mycket lokala tillämpningar av fastställda ramar i bonusmodellen. På senare tid har koncerngemensamma modeller för t.ex ledarinventering och ledarprofiler fått ett allt större genomslag. Förutom egna HR-resurser i leverans av HR-tjänster använder NCC ett stort antal olika underleverantörer. Det stora antalet leverantörer av HR-tjänster ger ökade kostnader samt driver tid för såväl HR som Ekonomi. Det är samtidigt svårt att få en kontroll /överblick över såväl kostnader som kvalitet. Systemstödet inom HR-området består till stora delar av gamla och/eller lokala system som utvecklats eller anpassats för att passa den lokala verksamheten. Det bristande stödet i struktur och IT-system orsakar effektivitetstapp i den administrativa hanteringen och rapporteringen. Då IT-stödet upplevs bristfälligt och det är svårt att extrahera data för sammanställning och analys sjunker nyttjandegraden av systemen, vilket i sin tur leder till låg kvalitet på informationen. Resultatet blir bristfälliga beslutsunderlag.

3 Rekommendation Arbetet i projektet har identifierat tre områden där NCC har en tydlig förbättringspotential; 1) förstärkning av förmåga och kapacitet för att säkra kompetensförsörjningen de kommande åren, 2) effektivisering av de administrativa processerna, 3) uppgradering av systemstöd och processer för att möjliggöra pålitlig rapportering och förutsägbara och effektiva sätt att arbeta. Projektet har även utformat en målbild för arbetet inom HR-verksamheten. Målet är att skapa En attraktiv arbetsgivare med kompetent arbetskraft som stärker NCCs konkurrenskraft. Detta mål avses uppnås genom de tre delmålen, proaktivitet, kostnadseffektivitet och transparens. Kostnadseffektivitet - Genom en anpassad organisation av HR leverera kostnadseffektiv HR arbete med god nytta per nedlagd krona. Organisationen skall utnyttja NCCs storlek och säkerställs synergier genom fokusering och gemensamma processer på lämplig nivå. Proaktivitet - En ökad förmåga att på ett proaktivt sätt arbeta för att säkerställa kompetensförsörjningen på såväl lång som kort sikt. Detta innebär att NCC i större utsträckning har rätt kompetenser för att hantera dagens och morgondagens krav vilket leder till en ökad konkurrenskraft för NCC. Transparens - Genom att etablera gemensamma arbetssätt och enhetliga styrverktyg ökar effektiviteten ytterligare i transaktionsorienterade processer och det blir möjligt med tydligare styrning av prioriterade HR-processer För att uppnå denna målbild och del mål föreslås tre åtgärder: Konsolidera HR organisationen Enhetlig organisation inom HR o Effektiv administrativ hantering genom gemensamma administrativa funktioner (ett HR SSC per land), vilket ger möjlighet till 15-25% effektivisering inom området o Enhetliga processer för kompetensförsörjning med koncerngemensam expertcenter o Koordinerat inköpsarbete avseende externt köpta HR-tjänster möjlighet att ingå samlade avtal med färre leverantörer till en lägre total kostnad. Tydliga roller och ansvar inom HR samt mellan HR och verksamhet Effektiva inköp från HR leverantörer Förbättra kompetensförsörjningen Modernisera, utveckla och verksamhetsanpassa sättet att arbeta med competence genom att använda: o Gemensam metod, verktyg och ansats att bedöma framtida kompetensbehov o Metod och verktyg för att kartlägga befintlig kompetens- och resurstillgång o Gemensamma verktyg och metoder för att kompetensväxla och -utveckla i linje med affärsplan Införa gemensamma arbetssätt och enhetliga styrverktyg.för full effekt av konsoliderad leverans av HR förutsätts gemensamma processer. Genom gemensamma definitioner och benämningar inom HR-området möjliggörs även en kvalitativ, snabb och transparent rapportering av HR-relaterad information till chefer.. Utifrån gemensamma definitioner sätts ett antal standardiserade nyckeltal (KPI:er) som både utvärderar HRs interna mål samt måluppfyllnad gällande verksamhetens kort- och långsiktiga behov.

4 En konsoliderad styrning av koncerngemensamma HR processer ger bättre förutsättningar för gemensamma processer och enhetligt HR-stöd till verksamheten oavsett affärsområde eller enhet/region. Gemensamt definierade HR-processer och benämningar är en förutsättning för ett framtida gemensamt IT-stöd. Ett effektivt IT-stöd krävs för att nå önskade effekter inom dessa förändringsområden och bidrar till ytterligare besparingar, samt ger NCC ytterligare möjligheter att dra nytta av sin storlek. För att nå målen rekommenderas ett tillvägagångssätt där man först konsoliderar styrningen av prioriterade områden varefter geografiska förflyttningar och standardiserade arbetssätt följer. En förändring kan genomföras under två år med fokus på fem huvudmilstolpar. Uppdaterad HR leverans Styrning Koncernstyrning av HR etablerad Pilot konsolidering Administrativt HR-center etablerat för första geografin Expertcenter etablerat Pilot kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsmodell etablerad för första medarbetarkategorin HR IT Gemensam IT-lösning i drift Transparent HRrapportering Administrativa HR-center etablerade fullt ut Kompetensförsörjningsmodell etablerad fullt ut Tid 30/4-10 Q Q Q Q Detaljerad design, verifiering av business case och konsekvenser utreds dock först i en designfas innan beslut fattas om att genomföra de olika stegen. Nyttokalkyl De största positiva finansiella effekten av föreslagna förändringar kommer verksamheten till godo genom stärkt kompetensförsörjning och ingår inte i beräkningarna över potentiella besparingar inom HRverksamheten. De årliga nettobesparingarna inom HR-processerna beräknas uppgå till 4-13 MSEK. Det mest sannolika sceneriet visar på en årlig nettobesparing på 8 MSEK. Besparingarna är beräknade på de mätbara komponenterna förändring av antal FTE inom HR, lägre kostnader för HR tjänster genom effektivare leverantörshantering samt förändrade drift och licenskostnader vid förändrat IT-stöd. Utöver ovanstående tillkommer förbättringar i form av tjänster som är bättre anpassade till verksamhetens behov, jämnare kvalitet, kortare ledtider samt transparent, korrekt och snabb rapportering. Därtill ökar möjligheten till att kontinuerligt ta ut synergier tvärs NCC gruppen. Den stora spridningen i beräkningen av de finansiella effekterna ligger i effekterna av IT förändringarna. Ett nytt IT system kommer med största sannolikhet att medföra totalt sett ökade kostnader. Detta är dock kostnader som kommer att komma, oaktat detta initiativ, då många system måste bytas ut av åldersskäl, eller nyinskaffas, då systemstöd sakas helt. Exempel på detta är att ett par AO redan planerat och/eller budgeterat för HR IT stöd.

5 Investeringar för genomföra föreslagna förändringar beräknas uppgå till MSEK. Investeringarna för HR IT beräknas uppgår till MSEK, inkluderande licenser och implementering. Denna investering beräknas ha en återbetalningstid på omkring tre år Nettoeffekt per år Investeringar och besparingar scenario "Mest sannolikt" Investeringar och implementeringskostnader Förslag till beslut av KL Etablera ett design projekt för att skapa förutsättningar att: Införa gemensamma HR processer, definitioner och nyckeltal i koncernen inom prioriterade områden Utvärdera lämplig organisation av HR för att stödja gemensamma processer och IT stöd samt en effektiviserad administration. Förstudiens rekommendation med ett SSC per land för HR administration och koncerngemensamt HR Expertcenter skall konkretiseras och konsekvensbedömas Införa koncerngemensam kompetensförsörjningsmodell för definierade personalgrupper Införa gemensamma HR IT stöd Genomföra arbete för att skapa gemensamma avtal för HR leverantörer Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 Projektetablering Designfas Utveckla kompetensförsörjningsmodell för målgrupp 1 Utrullning kompetensförsörjningsmodell för övriga målgrupper Etablering av Expertcenter Etablering av första Adm. centret Utrullning av övriga adm center Implementering av gemensamma processer (adm och competence) Implementering av gemensamma KPI och styrverktyg Systemval Implementering av HR IT stöd Utrullning HR IT-stöd Koncernavtal HR tjänsteleverantörer Beslutspunkter

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG Hur utvecklade är svenska storföretags Finance Shared Service Centers och inom vilka områden kommer de att utvecklas framöver? FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG NULÄGE OCH FRAMTIDA FOKUS

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Ett myndighetsgemensamt servicecenter

Ett myndighetsgemensamt servicecenter Ett myndighetsgemensamt servicecenter Betänkande av Servicecenterutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Acando Management Consulting Ett urval framgångsrika projekt från alla våra tjänsteområden

Acando Management Consulting Ett urval framgångsrika projekt från alla våra tjänsteområden Acando Management Consulting Ett urval framgångsrika projekt från alla våra tjänsteområden 2012 0 Strategy and Business Development Tillverkande företag Utveckling av koncernens IT funktion Koncernstruktur

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

SISU DELPROGRAM 1995-1996. maj 1995. SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING. ~ SISU 10 I!lr~

SISU DELPROGRAM 1995-1996. maj 1995. SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING. ~ SISU 10 I!lr~ SISU DELPROGRAM 1995-1996 maj 1995 SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING ~ SISU 10 I!lr~ Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU), verkar som ett opartiskt nationellt kompetenscentrum för forskning,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

2012-09-13 Dnr. Resurscentrum Affärsområde HR. Verksamhetsplan 2013. - strategiska mål - - framgångsfaktorer - - nyckelindikatorer

2012-09-13 Dnr. Resurscentrum Affärsområde HR. Verksamhetsplan 2013. - strategiska mål - - framgångsfaktorer - - nyckelindikatorer 2012-09-13 Dnr Resurscentrum Affärsområde HR Verksamhetsplan 2013 - strategiska mål - - framgångsfaktorer - - nyckelindikatorer 2012-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 AFFÄRSOMRÅDESCHEFENS

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer