REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN"

Transkript

1 REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN

2

3 Revision av outsourcad verksamhet Vad menar vi med outsourcing? IT-drift, serverdrift, nätverk Applikationsdrift Utveckling, applikationsunderhåll Programvara som en tjänst (molnet) Manuella processer/rutiner Vår informationshantering styrs av förordningar Vi outsourcar även den interna kontrollen!

4 Revision av outsourcad verksamhet Vad outsourcas? Bildades 1 januari 2010 av PPM och delar av Försäkringskassan Delvis egna system (PPM), delvis FK-system och processer (inkomstpension, utbetalning, helpdesk, löneoch ekonomiadministration m.m.) FK svarar för 1/3 av Pensionsmyndighetens förvaltningsbudget (450 mkr) Har nyligen outsourcat driften av datahallarna Kommer fr. o m juni 2012 utnyttja Statens servicecenter

5 Revision av outsourcade verksamheter Vad outsourcas? Blev en egen myndighet 2008 Har ca anställda Outsourcar i dag: IT-drift IT-support Löne- och ekonomiadministration Rekryteringsprocessen Internservice Kommer fr. o m juni 2012 ingå i Statens servicecenter

6 Revision av outsourcade verksamheter Vad outsourcas? Lantmäteriet Bildades 1628 Personaladministration EFH Pc-klienter (beställning och installation av kontorsdatorer) år 2011 Print & Copy (skrivare och kopiatorer) 2012 Pilotmyndighet inom tjänsteområdet e-handel. Ska from juni 2012 utnyttja Statens servicecenter

7 Revision av outsourcade verksamheter Vad outsourcas? Lantmäteriet - vägen mot outsorucing Utredningen Översyn av funktioner för ledning och stöd 2004 Bred genomlysning av stödverksamheten 2006 Strategisk plan Generell sourcingstrategi 2007 Programmet effektivare stöd inkl avslutsrapport Benchmarking under flertal år IT-sourcingstrategi 2010 Målbild sourcing IT 2011 IT-sourcingprojektet 2012-?

8 Revision av outsourcade verksamheter Varför ska IR vara intresserade? Informationsbrist verksamhet - IR Processansvar ISK ISK faller mellan stolarna ANSVARET KAN INTE OUTSOURCAS

9 Styrande förordningar och föreskrifter (ISK) Myndighetsförordningen (2007:515) FISK (Förordning (2007:603) om Intern Styrning och Kontroll) Internrevisionsförordningen (2006:1228) Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV:s föreskrifter och allmänna råd Personuppgiftslagen (PUL) Men hänsyn behöver även tas till: Förordning (1995:1300) om Myndigheters riskhantering Förordning (2003:770) om Statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte inkl. föreskrift om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2009:10) Förordning (2006:942) om Krisberedskap och höjd beredskap Finansinspektionens författningssamling (FFFS 2005:1) Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2004:1) Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring Säkerhetsskyddsförordning (1996:633) m.fl.

10 FISK-krav ur outsourcingperspektiv Kontroller ska vara dokumenterade Spårbarhet ska redovisas Leverantören ska bevaka och föreslå förändringar Status ska rapporteras Resurser och kompetens ska ställas till förfogande för granskning och tester

11 Informationssäkerhet MSB 2009:10 Att med bibehållen säkerhet avseende myndighetens information kunna outsourca IT-tjänster och därtill hörande kringtjänster Några grundregler vid outsourcing (baserade på ISO 27001): Risker med avseende på myndighetens information ska identifieras och lämpliga säkerhetsåtgärder införas innan åtkomst beviljas. (A.6.2.1) Avtal med tredje part omfattande åtkomst, bearbetning, kommunikation och hantering av myndighetens information ska omfatta alla relevanta säkerhetskrav. (A.6.2.3) Det ska säkerställas att säkerhetsåtgärder, definitioner av tjänster och leveransnivån enligt avtal införs, drivs och upprätthålls av leverantören. (A ) Tjänster, rapporter och redovisningar från leverantören skall regelbundet övervakas och granskas samt revisioner göras regelbundet. (A ) Ändring av utförande av tjänster, inklusive säkerhetsåtgärder, ska hanteras med hänsyn till risker och hur kritiska verksamhetsprocesserna är. (A )

12 Ansvaret kan aldrig outsourcas! 12

13 Revision av outsourcad verksamhet Vad och hur kan IR granska? Vad säger avtalet revisionsklausul? Hur planera? När? Komplicerad teknik? Vem betalar? Alternativa lösningar? Egen granskning kontra 3:e parts granskning/intyg Oberoende organisation/revisionsbyrå Leverantörens intyg Input-/outputkontroller, gränssnittet Överenskommelse inom staten?

14 Från Pensionsmyndighetens årsredovisning 2011 Samarbetet mellan oss och Försäkringskassan bygger på att det är två självständiga parter som samverkar med ömsesidigt förtroende för varandra. Dessutom ska sam arbetet leda till kostnadseffektiva lösningar för båda parter och i det ta hänsyn till båda myndigheternas uppdrag och utmaningar. Slutligen ska samarbetet vara trans parent och uppföljningsbart av båda parter och av externa intressenter.

15 Revision av outsourcade verksamheter Vanliga problem vid granskningen Svårt få tillgång till rutinbeskrivningar och rätt kompetens Ovilja eller tillmötesgående? Vi har egna revisorer Granskningen skjuts upp, försenas? Krav på revisionsbevis och spårbarhet Hur hantera tillkommande kostnader för revision? Kan vi korrekt bedöma risker i leverantörens miljöer? Svårare att kontrollera/verifiera källmaterial

16 Revision av outsourcade verksamheter Vanliga problem vid granskningen Allt tar längre tid!

17 Revision av outsourcade verksamheter Revisionsstöd som tjänst IR:s intresse ligger i att myndighetens köpta tjänster har en tillfredsställande intern kontroll, effektivitet och ändamålsenlighet Inbyggt i avtal, SLA:er, tjänstebeskrivningar etc. Spårbarhet och revisionsbevis Processägarens ansvar Utöver detta har IR krav på egna tjänster för att kunna utföra sitt arbete Möjlighet att utföra revision (revisionsklausuler och/eller eventuellt tredjepartsintyg) både planerat och spontant Stöd och resurser hos leverantören Löpande riskanalyser

18 Revision av outsourcade verksamheter Slutsatser Rutiner ska vara på plats innan outsourcing! Har vi städat före? Vi kan inte outsourca interna problem Var med tidigt i outsourcing-processen Klarlägg samverkansformer och former för betalning av revisionstjänster Viktigt att få med krav på ISK i avtal för de olika tjänsterna

19 Revision av outsourcade verksamheter Slutsatser, forts Identifiera och dokumentera nyckelkontroller i kritiska processer Hitta former för rapportering, spårbarhet och intygande

20 Ansvaret kan aldrig outsourcas! 20

21 ETT MYNDIGHETSGEMENSAMT SERVICECENTER !

22 Att gå från sin egen ekonomi till att köpa ekonomitjänst, outsourcing Vad ska jag som kundmyndighet tänka på? Säkra upp myndighetens egna processer - Ekonomihandbok? Processkartläggning? Som beställare måste kundmyndigheten förstå de tjänster man köper och får levererade, det handlar gränssnitt och ansvar.

23 Viktigt att få med IR och ISK-krav när bastjänsterna dokumenteras Viktigt att få till revisionsstöd som en tjänst Hur ska olika myndigheters internrevision samordnas på bästa sätt? En första samverkansgrupp av internrevisorer är bildad

24 Ansvaret kan aldrig outsourcas! 24

25 Revision av outsourcade verksamheter Framtiden Hur kan den se ut? Schematiskt angreppssätt Hela verksamheten Kandidater Sourcing 1 2 Fördjupad analys 3 Upphandling 4 Prioriterade kandidater baserat på potential och förutsättningar

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv - delrapport Diarienummer: 10444-2014/1221 Datum: 2015-02-23 Näringsdepartementet N2014/3415/ITP, N2013/3701/ITP Statens servicecenter FE15 801 71 Gävle Telefon:

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Välkommen till enkäten!

Välkommen till enkäten! Sida 1 av 12 Välkommen till enkäten! Enkäten går ut till samtliga statliga myndigheter, oavsett storlek. För att få ett så kvalitativt resultat av uppföljningen som möjligt är varje myndighets svar av

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling

Läs mer

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 25 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/102 14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse.

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Charlotte Johansson Ahlström Servicecenterutredningen Statens servicecenter Agenda Inledning Om Statens Servicecenter och status inför start 1

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2012-03-15 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2 Till statsrådet Stefan Attefall Regeringen beslutade den 4 november 2010 att tillkalla en särskild

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

Riksbanken. Tydliggjord compliance. Stockholm 16 juni 2011

Riksbanken. Tydliggjord compliance. Stockholm 16 juni 2011 Riksbanken Tydliggjord compliance Stockholm 16 juni 2011 Sammanfattning Ernst & Young har utformat ett förslag på vilka compliance-relaterade aktiviteter som bör utföras på Riksbanken, vilka riskområden

Läs mer

Plan för informationssäkerhet vid Högskolan Dalarna 2015

Plan för informationssäkerhet vid Högskolan Dalarna 2015 Plan för informationssäkerhet vid Högskolan Dalarna 2015 Beslut: 2015-05-04 Reviderad: Dnr: DUC 2015/769/10 Ersätter: Relaterade dokument: Policy för informationssäkerhet Ansvarig: Förvaltningschef Innehållsförteckning

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

IT inom statsförvaltningen

IT inom statsförvaltningen IT inom statsförvaltningen - har myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing bidrar till ökad effektivitet? RiR 2011:4 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Regeringsuppdrag Fördjupade analyser av Svensk e-legitimation ur ett säkerhetsperspektiv

Regeringsuppdrag Fördjupade analyser av Svensk e-legitimation ur ett säkerhetsperspektiv PM 1(34) Regeringsuppdrag Fördjupade analyser av Svensk e-legitimation ur ett säkerhetsperspektiv www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574

Läs mer

Ett myndighetsgemensamt servicecenter

Ett myndighetsgemensamt servicecenter Ett myndighetsgemensamt servicecenter Betänkande av Servicecenterutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Vägledning för processorienterad informationskartläggning

Vägledning för processorienterad informationskartläggning Vägledning för processorienterad informationskartläggning Vägledning för processorienterad informationskartläggning Vägledning för processorienterad informationskartläggning Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer