Rektor beslutar att fastställa bifogat underlag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektor beslutar att fastställa bifogat underlag."

Transkript

1 Beslut Dnr: 1-297/ Sid: 1 / 1 Rektor Uppdrag och budgetramar för verksamhetsstyrelserna, fördelning av universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader samt IT-avgift för 2017 Rektor beslutar om fördelningen av statsanslagen till respektive styrelse, utifrån konsistoriets beslut. Vidare beslutar rektor om det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna (INDI) samt om beloppsnivå för IT-avgiften. I bifogat underlag framgår budgetramar och uppdrag till verksamhetsstyrelserna, fördelning av de universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt IT-avgift för Rektor beslutar att fastställa bifogat underlag. Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright i närvaro av universitetsdirektör Per Bengtsson efter föredragning av planeringsdirektör Ingrid Palmér. Närvarande därutöver var bitr. universitetsdirektör Marie Tell samt Medicinska föreningens ordförande Frida Hellström. Karin Dahlman-Wright Ingrid Palmér Postadress Handläggare Telefon E-Post Karolinska Institutet Stockholm Planeringsdirektör Ingrid Palmér , vx , dir Webb ki.se Org. nummer

2

3 Förslag till beslut Dnr: 1-297/ Sid: 1 / 5 Universitetsförvaltningen Strategisk planering och uppföljning Ingrid Palmér Uppdrag och budgetramar för verksamhetsstyrelserna, fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt IT-avgift för Inledning Konsistoriet beslutade om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivån för 2017, Konsistoriet Rektor beslutar om fördelningen av statsanslagen till respektive verksamhetsstyrelse, utifrån konsistoriets beslut. Vidare beslutar rektor om det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna (INDI) samt om beloppsnivå för IT-avgiften. Rektor delegerar till respektive verksamhetsstyrelse att besluta om sina resursfördelningar och vidarefördelning av statsanslagen till institutioner och enheter. Styrelsernas budgetbeslut för 2017 presenteras i början av december Uppdrag 2.1 Verksamhets- och aktivitetsplan KI:s verksamhetsplanering för perioden är beskriven i rektors anvisningar beslutade i oktober 2015 (dnr 1-654/2015). Respektive verksamhetsstyrelse och de universitetsgemensamma funktionerna har presenterat en verksamhetsplan för åren med åtföljande aktivitetsplan för För 2017 ska följande rapporteras senast : Återrapportering av aktivitetsplan 2016: Samtliga verksamheter ska återrapportera de aktiviter som har genomförts under 2016 i strävan efter att nå målen som är formulerade i respektive verksamhetsplan. I denna rapportering ingår även uppföljning av den fördjupade riskanalysen som gjordes under Postadress Handläggare Telefon E-Post Karolinska Institutet Solna Org. nummer Planeringsddirektör Ingrid Palmér , vx , dir Webb ki.se

4 2 / 5 Aktivitetsplan för 2017: Samtliga verksamheter ska lämna aktivitetsplan för 2017 som ska innehålla beskrivning av de aktiviteter som planeras genomföras under Utifrån framtagen riskdokumentation ska det göras en uppföljning och revidering i aktivitetsplanen för åren 2017 och Uppdatering av verksamhetsplan : Om det finns stora avvikelser från den tidigare presenterade verksamhetsplanen, så ska denna uppdateras. Det kan gälla t ex att nya verksamheter och uppdrag har kommit till, eller att verksamheten på annat sätt har påtagligt förändrats. Uppdatering av budget: Den tidigare presenterade budgeten för ska uppdateras med utfall 2016, ny budget för 2017 och uppskattad budget för Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för perioden ska återrapporteras först efter den treåriga verksamhetsplanens utgång, det vill säga i februari Förutsättningar för åren Pris- och löneomräkning PLO I budgetpropositionen för 2017 har pris- och löneomräkning, PLO, beräknats till 1,52 procent på 2016 års anslagstilldelning. Först i regleringsbrevet, som KI erhåller i december, kommer information om de definitiva statsanslagen för 2017, vilket kan betyda att nytt rektorsbeslut kan behövas om det är avvikelser från det som presenterats i budgetpropositionen. 3.2 Internhyror För de verksamheter som disponerar ytor i KI-lokaler gäller KI:s internhyressystem. I internhyressystemet ingår också timdebitering av gemensamma lärosalar. Under gjordes en genomlysning av KI:s interhyresmodell och det togs fram ett förslag på en differentiering av internhyran, där enkla källarlokaler får faktor 0,5, laboratorielokaler sätts till faktor 1,3 och övriga lokaler får faktor 1 i fördelningen av internhyreskostnaderna. Djurhusen ingick inte i denna översyn. KI:s konsistorium beslutade om ny internhyresfördelning enligt förslaget (Dnr1-203/2015). Den nya internhyresmodellen införs först år En organisationsförändring av tandvårdscentralen, numera benämnd Universitetstandvård, beslutades av konsistoriet den 10 oktober 2016 (dnr 1-232/2015). Enligt beslutet ska universitetstandvården inte ingå i internhyresmodellen utan ska betala den faktiska kostnaden för sin lokalhyra. Detta innebär en ökning av internhyran för övrig verksamhet. Denna ökning finansieras av centrala medel och påverkar inte internhyran för institutionerna. Konsistoriet fastställde den 10 oktober internhyrespriset för kontor, laboratorier och gemensamma lokaler till kr/kvm samt för djurhus och vissa core faciliteter till kr/kvm för Planeringsförutsättningar för kommande år är att interhyran höjs med cirka fyra procent årligen fram till och med år Se vidare om kvadratmeterpriser och timpriser för lärosalar i bilaga 1.

5 3 / IT-avgift Den satsning på KI:s IT-infrastruktur, som tidigare inletts, fortsätter. Åtgärderna avser att höja såväl standard som kapacitet och säkerhet. Under perioden gjordes en översyn av modellen för IT-avgiftsuttaget. Ingen förändring föreslogs och modellen kvarstår som tidigare. IT-avgiften för 2017 höjs med kr till kr per användare och år. Arbetsinriktningen är att IT-avgiften ligger fast på den nivån även under Som användare räknas anställda, forskarstuderande och till KI anknutna användare. Avgiften ska betalas av samtliga verksamheter. IT-avgiften för studenter på grundnivå och avancerad nivå betalas av styrelsen för utbildning och uppgår till tkr (7 530 tkr). 4. Budgetramar för verksamhetsstyrelserna 4.1 Konsistoriets beslut om budgetramar för statsanslagen Konsistoriet beslutade den 10 oktober 2016 om budgetramar för statsanslagen och de universitetsgemensamma funktionerna, se bilaga Rektors beslut om budgetramar för verksamhetsstyrelserna Styrelsen för utbildning Tidigare års budgetbeslut har inneburit att alla statsanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har fördelats vidare till styrelsen för utbildning, efter avsättningar och omföringar för KI-övergripande satsningar. För 2017 gäller följande: Tandvårdsanslaget, anslag 2:65, på cirka 102,6 mnkr fördelas oavkortat direkt till den nya entiteten Universitetstandvård i enlighet med konsistoriets beslut om Ny organisation för Tandvårdscentralen Universitetstandvård (dnr 1-232/2015). Två mnkr lyfts ifrån posten avsättning för rektors satsningar till styrelsen för utbildning, för hantering och finansiering av bidrag till studentkårerna. Styrelsen för utbildning erhåller därmed en budgetram för 2017 på tkr ( tkr). Styrelsen uppdras att besluta om 2017 års resursfördelning för vidarefördelning till institutioner och enheter Styrelsen för forskarutbildning Styrelsen för forskarutbildning har enligt tidigare års budgetbeslut erhållit cirka 15,3 procent av den totala tilldelningen av statsanslag för forskning och utbildning på forskarnivå, efter avsättningar och omföringar för KI-övergripande satsningar. Inför 2017 görs en extraavsättning till rektors satsningar med 30 mnkr. Medlen ska användas för att finansiera de stora satsningarna som gjorts under åren och som resulterat i stora underskott. De utökade avsättningarna ska dels användas för att eliminera det ackumulerade underskottet som uppstått, dels ge ett extra utrymme för satsningar under Det sker ingen förändring av storleken på styrelsens andel av statsanslaget för år 2017, varför styrelsen erhåller tkr ( tkr) i budgetram. Styrelsen uppdras att besluta om 2017 års resursfördelning för vidarefördelning till institutioner och enheter.

6 4 / Styrelsen för forskning Styrelsen för forskning har enligt tidigare års budgetbeslut erhållit cirka 84,7 procent av den totala tilldelningen av statsanslag för forskning och utbildning på forskarnivå, efter avsättningar för KI-övergripande satsningar. Inför 2017 görs en extraavsättning till rektors satsningar med 30 mnkr. Medlen ska användas för att finansiera de stora satsningarna inom forskningen som gjorts under åren och som resulterat i stora underskott. De utökade avsättningarna ska dels användas för att eliminera det ackumulerade underskottet som uppstått, dels ge ett extra utrymme för satsningar under Styrelsens del av det totala statsanslaget är oförändrat, vilket ger en anslagsram på tkr ( tkr). Styrelsen uppdras att besluta om 2017 års resursfördelning för vidarefördelning till institutioner och enheter. 5. Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner (INDI) 5.1 Universitetsgemensamma funktioner Budgetramen 2017 för de universitetsgemensamma funktionerna fördelade på universitetsledning, administrativa utvecklingsprojekt, universitetsförvaltning, universitetsbibliotek samt övriga gemensamma åtaganden beslutades av konsistoriet Totalt uppgår ramen till 548,5 mnkr (518,3 mnkr) vilket är en ökning med 30,2 mnkr eller 5,8 procent jämfört med 2016, se punkt 6.2 i bilaga 1. Universitetsdirektören och bibliotekschefen får i uppdrag att besluta om fördelning av respektive budgetram för sina verksamheter. 5.2 Fakultetsgemensamma funktioner Preliminära budgetramar för de fakultetsgemensamma funktionerna 2017 bereddes vid rektors beslutsmöte den 18 oktober och beslutas till för Styrelsen för utbildning: tkr Styrelsen för forskarutbildning: tkr Styrelsen för forskning: tkr Respektive styrelse får i uppdrag att fastställa de slutliga budgetramarna för fakultetsgemensamma funktioner vid respektive styrelsemöte i november. 5.3 Preliminär INDI Under genomfördes en översyn av modellen för uttag av indirekta kostnader, INDI. Rektor beslutade om att behålla modellen oförändrad, men att avskaffa undantagen för påslag av indirekta kostnader (dnr 1-203/2015). Detta gäller från år En organisationsförändring av tandvårdscentralen, numera benämnd Universitetstandvård, beslutades av konsistoriet den 10 oktober (dnr 1-232/2015). Enligt beslutet ska inte universitetstandvården ingå i INDI-modellen, utan den ska betala faktisk kostnad för de stödfunktioner som används av det universitet- och fakultetsgemensamma stödet. Detta påverkar övriga institutioner inom utbildningsverksamheten, som därmed får ta en större del av de indirekta kostnaderna. Institutionerna kommer att kompenseras för detta genom en högre HÅP-ersättning ifrån styrelsen för utbildning.

7 5 / 5 De preliminära belopp som respektive institution ska erlägga för universitets- och fakultetsgemensamma funktioner anges i bilaga 2. Slutlig storlek och fördelning av INDI per institution beslutas om i mitten av november 2016, då samtliga verksamhetsstyrelser har fastställt de slutliga beloppen för de fakultetsgemensamma funktionerna. Bilaga 1: Konsistoriebeslut 2017 Bilaga 2: Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

8

9 Bilaga 1 Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Konsistoriet, beslutad

10

11 Beslut Dnr: 1-297/ Universitetsdirektören Konsistoriet Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för Karolinska Institutets (KI:s) verksamhetsplanering tar sin utgångspunkt i de övergripande uppdragen från staten och de egna styrdokumenten, framförallt Strategi I planeringsförutsättningar och budgetramar för anger konsistoriet de övergripande ekonomiska förutsättningarna för verksamheten för det kommande året genom att fatta beslut om fördelningen av statsanslagen, avsättningar för KIövergripande verksamhet samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. För åren 2018 och 2019 lämnas beräknade budgetramar vilka fastställs och beslutas om respektive år. Konsistoriet beslutar att fastställa Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för 2017 i enlighet med underlag, att uppdra till rektor att besluta om de kompletterande beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrevet och eventuella andra beslut av statsmakterna, att förklara paragrafen omedelbart justerad. Postadress Handläggare Telefon E-post Karolinska Institutet Universitetsdirektör , vx SE STOCKHOLM Per Bengtsson , dir Webb ki.se Org. Nummer

12

13 Förslag Dnr: 1-297/ Sid: 1 / 7 Universitetsdirektören Planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Inledning Som underlag för planering och budgetering av kommande års verksamhet beslutar konsistoriet om planeringsförutsättningar och övergripande budgetramar för statsanslagen för Konsistoriets beslut om budgetramar har som utgångspunkt regeringens budgetproposition som presenterades den 20 september. Ramar och uppdrag till verksamhetsstyrelserna beslutas av rektor i anslutning till konsistoriets beslut i oktober. När Karolinska Institutet (KI) får definitivt besked om anslagsmedel för 2017, via regleringsbrevet i december, kan budgetramarna komma att förändras och det delegeras till rektor att besluta om eventuella förändringar av budgetramarna för statsanslagen. I bilaga 1 redovisas beräkningarna för konsistoriets beslut. 2. Verksamhetsplanering KI:s verksamhetsplanering utgår ifrån de övergripande uppdragen ifrån staten och utbildningsdepartementet och de egna fastställda styrdokumenten, framför allt Strategi Genom verksamhetsplaneringen anger KI:s ledning vilka resultat som ska uppnås under de kommande åren. Målet är att få god kontroll på prioriteringar, resurser och resultat i verksamheten. Institutioner, verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner har presenterat treåriga verksamhetsplaner för perioden Den längre planeringshorisonten ger förutsättningar för att kunna agera långsiktigt och strategiskt för ledningsfunktioner på alla nivåer inom KI. De kommande två åren kommer uppföljning av dessa planer ske genom rapportering av uppdaterade aktivitetsplaner. 3. Externa förutsättningar och styrning av Karolinska Institutets verksamhet 3.1 Högskolelagen och högskoleförordningen De svenska universitetens verksamhet regleras huvudsakligen i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). Däri anges bland annat att universiteten ska bedriva utbildning och forskning, samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat uppkomna vid universitetet kommer till nytta. Postadress Handläggare Telefon E-post Karolinska Institutet Universitetsdirektör , vx SE STOCKHOLM Per Bengtsson , dir Webb ki.se Org. Nummer

14 2 / 7 Vidare ska verksamheten bedrivas så att det finns ett nära samband mellan utbildning och forskning. I verksamheten ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas, verksamheten avpassas så att en hög kvalitet nås och de tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. 3.2 Myndighetsförordningen KI ska utifrån sitt uppdrag enligt myndighetsförordningen (2007:515) bedriva verksamheten: - effektivt - enligt gällande rätt - med en god tillförlitlig och rättvisande redovisning - med god hushållning av statens medel Det innebär att KI har ett ansvar att omsätta uppdraget på ett sådant sätt att man har kontroll över verksamhetens aktiviteter genom bland annat en säkerställd riskhantering och att det går att förklara omständigheter som gör att KI inte når fastställda mål. Regler för intern styrning och kontroll ställer krav på att riskhanteringen infogas som en integrerad del i verksamhetsplaneringen. 3.3 Budgetpropositionen Budgetpropositionen (BP) är regeringens förslag till riksdagen över det kommande årets inkomster och utgifter för staten. Den framlades 20 september 2016 och beslutas om i riksdagen i december Forsknings- och innovationspropositionen I november 2016 presenterar regeringen en långsiktig forsknings- och innovationsproposition, vilken kommer att sträcka sig över fler än fyra år, med början år Regleringsbrevet I regleringsbrevet, som erhålls i slutet av december, redovisas den av riksdagen beslutade statsbudgeten mer i detalj för varje myndighet tillsammans med mål och resultatkrav för dessa. 4. Interna förutsättningar och styrning av Karolinska Institutets verksamhet 4.1 Strategi 2018 Strategi 2018 pekar ut färdriktningen för KI för perioden , med ett tydligare fokus på höjd kvalitet i alla delar av verksamheten. Strategins syfte är att ge en övergripande vägledning i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. KI:s vision KI bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. KI:s mål för forskningen KI:s forskning når vetenskapliga genombrott och resulterar i upptäckter som förändrar synen på såväl normala livsprocesser som hälsa och sjukdom. Forskningsresultaten leder till innovationer och praktisk tillämpning inom hälso- och sjukvård. KI:s mål för utbildningen KI:s utbildningar är forskningsanknutna, ger ett vetenskapligt förhållningssätt och är forskningsförberedande. De ger bästa möjliga förutsättningar för att både arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner.

15 3 / 7 KI:s värdegrund KI:s verksamhet ska genomsyras av Mycket hög kvalitet och ett etiskt förhållningsätt. Tilltro och stöd till alla medarbetare och studenters initiativ, kreativitet, självständighet och kompetens. Gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre. Ett starkt samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling inom och utanför Sveriges gränser genom vår utbildning och forskning. 4.2 Förenklad riskanalys inför 2017 Under 2015 genomfördes en fördjupad riskanalys vid samtliga verksamheter inom KI. En fördjupad riskanalys genomförs vart tredje år. Inför 2017 genomför KI:s ledning en förenklad riskanalys och gör en uppföljning och revidering av de högst rankade riskerna utifrån tidigare fastställd riskdokumentation. 4.3 Finansiering Mot bakgrund av de stora satsningar på bl. a. infrastruktur, som planeras de kommande åren, kommer kostnaderna att öka markant under budgetperioden. För att finansiera satsningarna krävs det att nya statsanslag, externa medel samt befintligt myndighetskapitalet tas i anspråk, se vidare i Budgetunderlag Förväntad statlig tilldelning 2017 Den förväntade tilldelningen av statliga anslag till KI bygger på årets budgetproposition, tidigare års budgetpropositioner, vårändringsbudgetar och vad som framkommit vid kontakter med utbildningsdepartementet. 5.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå De tidigare presenterade satsningarna på hälso-och sjukvårdsutbildningar fortsätter och förstärker utbildningsanslaget med ca 15,7 mnkr Detta gäller till exempel utökade nybörjarplatser för barnmorskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Även utbyggnaden av läkarutbildningen och tandläkarutbildningen ingår i anslagsökningen. I samband med att Uppsala universitet, sedan år 2014, tagit över ansvaret att anordna sjuksköterskeutbildning på Gotland överförs anslaget successivt enligt tidigare fastställd plan. För 2017, som är det sista året i denna utfasning, innebär det en minskning av anslaget med ca 2,3 mnkr. För finansiering av nationell digital infrastruktur, görs neddragning på anslaget med 933 tkr. Neddragningen är relaterad till lärosätets storlek. Pris- och löneomräkning (PLO), för statsanslaget 2017 är enligt BP beräknad till 1,52 procent påslag på 2016 års anslag och ökar statsanslaget med ca 10,2 mnkr. Anslaget till tandvårdscentralen föreslås öka med 1,2 mnkr som en följd av utbyggnaden av tandläkarutbildning som inleddes Anslaget pris- och löneomräknas med 1,52 procent. Från och med 2017 föreslås KI få behålla och disponera patientintäkterna från tandvårdscentralen. Dessa inlevererades tidigare till statskassan via inkomsttitel. Anslaget minskas med ca 2,3 mnkr vilket motsvarar tidigare inlevererade intäkter.

16 4 / 7 Omfördelning av hyresmedel, plus 59,1 mnkr, ifrån forskningsanslaget till utbildningsanslaget görs likt tidigare år och ökar mellan åren i relation till anslagsökningarna. Denna omfördelning har sin bakgrund i att KI fick anslagsförstärkning för infrastruktur och hyror i slutet av nittiotalet, vilka erhölls via forskningsanslaget. Regeringen avsåg att ge anslag riktade direkt till utbildningslokaler men av tekniska skäl valde man att ge dessa via forskningsanslaget, för att omfördelas till utbildning enligt KI:s beslut. För budgetåren 2018 och 2019 är statsanslagen uppräknade i enlighet med beräkningar i budgetpropositionen. Statsanslaget med förväntade förändringar fördelas enligt nedan tabell: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Statsanslag Utfall 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019 Anslag, takbelopp Tandvårdscentral AT-prov ALF-medel Utveckling klinisk utb o forskning Omfördelning av hyresmedel Totala statsanslag Avgår ALF-medel till SLL Summa statsanslag att fördela Forskning och utbildning på forskarnivå Statsanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas uppgå till 1 506,1 mnkr för Ökningen med ca 22,8 mnkr härleds i huvudsak till PLO med 1,52 procents påslag på förra årets tilldelade anslag. Omfördelning av hyresmedel till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, minus 59,1 mnkr, görs likt tidigare år och ökar mellan åren i relation till anslagsökningarna. För budgetåren 2018 och 2019 är statsanslagen uppräknade i enlighet med beräkningar i budgetpropositionen. I beräkningen nedan förutsätts att de strategiska forskningsanslagen, SFO, erhålls fortsättningsvis och i samma beloppsnivå som hittills. Närmare beskrivning av SFO-medlens utveckling förväntas i forsknings- och innovationspropositionen som presenteras av regeringen i november.

17 5 / 7 Statsanslaget med förväntade förändringar fördelas enligt nedan: Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) Statsanslag Utfall 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019 Ramanslag ALF-medel Omfördelning av hyresmedel Totala statsanslag Avgår ALF-medel till SLL Summa statsanslag att fördela Ersättning för klinisk utbildning och forskning, ALF-medel Ersättningen till Stockholms läns landsting (SLL) för klinisk utbildning och forskning, enligt ALF-avtalet, har beräknats och fördelats på respektive verksamhet i ovan tabeller. Utöver ALF-anslaget tillkommer medel för utveckling av klinisk utbildning och forskning med 1,7 mnkr, vilka presenteras i ovan tabell för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa medel överförs inte till SLL utan används inom KI. 6. KI:s budgetramar för statsanslagen för åren , bilaga 1 och 2 I bilaga ett framgår KI:s totala beräknade budget för statsanslagen, inklusive ALF, för åren ALF-medlen fördelas vidare till SLL i sin helhet och i enlighet med det nationella och regionala ALF-avtalet. 6.1 Avsättningar för KI-övergripande satsningar KI-övergripande avsättningar (tkr) Utfall 2016 Förslag 2017 Beräkn 2018 Beräkn 2019 Rektors satsningar Gemensamma investeringar Pensioner, förenade anställningar Totalt för övergripande avsättningar Av statsanslagen görs avsättningar på KI-övergripande nivå för gemensamma satsningar i kärnverksamheten. För 2017 redovisas följande: För rektors satsningar avsätts 105,2 mnkr plus 33,2 mnkr jämfört med Av detta är 30 mnkr en engångsökning och belastar forskningsanslaget. Medlen ska användas för att finansiera de stora satsningarna inom forskningen som gjorts under åren och som resulterat i stora underskott, för närvarande ca 23 mnkr. Satsningar på strategiska rekryteringar är fleråriga och intecknar därmed framtida års medelsramar. De utökade medlen ska dels användas för att eliminera det ackumulerade underskottet som uppstått, dels ge ett extra utrymme för satsningar under Som exempel på satsningar nämns särskilt; finansiering av strategiska rekryteringar, samverkan med SLL i projektet 4D (Fyra diagnoser), finansiering av Swetox, samt forskningsmedel för lärare med övergripande ledarskapsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. En ökning med 5,2 mnkr består av förändrad hantering av dekanernas forskningsfinansiering. Denna hanterades och finansierades tidigare av respektive verksamhetsstyrelse. Vidare har ramen minskats med 2 mnkr, dessa medel

18 6 / 7 gäller bidrag till studentkårerna där ansvaret tillsammans med medlen flyttas till utbildningsstyrelsen. År 2018 och 2019 föreslås ramen vara på samma nivå som beslutades i juni 2016, minskade med 2 mnkr respektive år för stöd till studentkårerna. För investeringar i byggnader och utrustning avsätts 134 mnkr (+12 mnkr). Höjningen är enligt plan och motiveras av de satsningar som görs i KI:s infrastruktur. Det gäller framför allt upprustning av djurhus och andra core-faciliteter, lärosalar, mm. Dessutom kommer stora investeringar att behöva göras de närmaste åren för att möta framtidens behov, vilket leder till att ökade avsättningar kommer att bli nödvändiga även framdeles. Pensioner för personer med förenade anställningar, har räknats upp med en mnkr per år. Denna avsättning gäller KI:s del. SLL:s del av pensionskostnaderna faktureras till och betalas av SLL. I bilaga två presenteras KI:s totala omsättning, som beräknas till cirka 7,6 miljarder år 2019 och är uppräknat med statsanslag beräknade i budgetpropositionen. De externa medlen härrör från siffror i Budgetunderlag och uppskattas till cirka 60 procent av den totala omsättningen år Universitetsgemensamma funktioner indirekta kostnader Under genomfördes en översyn av modellen för uttag av indirekta kostnader, INDI. Rektor beslutade om att behålla modellen oförändrad, men att avskaffa undantagen för påslag av indirekta kostnader (dnr 1-203/2015). Detta gäller från år För 2017 föreslås budgetramen för de universitetsgemensamma funktionerna att uppgå till totalt cirka 548,5 mnkr vilket är en ökning med 5,8 procent jämfört med Budgetramen relaterad till KI:s budgeterade omsättning 2017, se bilaga 2, är 7,88 procent (7,77 procent). År 2018 och 2019 är posterna endast uppräknade med en pris och löneomräkning, PLO, på ca 1,5 procent. Administrativa utvecklingsprojekt föreslås en ökad budgetram med fyra miljoner kronor, för finansiering av redan igångsatta utvecklingsprojekt. Som exempel nämns nytt nationellt Ladok-system för registrering av studenter och doktorander och nytt identitets- och behörighetssystem. År 2016 finansierades en del av AU-projekten med tidigare överskottsmedel, vilket gjorde att budgetramen förra året sattes på en lägre nivå i detta underlag. Universitetsförvaltningen föreslås en ökning med ca 17,6 mnkr. Av detta är PLO ca 4,1 mnkr. I budgetförslaget ingår en växling av löneadministrativa tjänster med 4,7 mnkr. Det innebär att de tjänster som tidigare hanterats genom intern försäljning av löneadministrativa tjänster till institutionerna nu finansieras helt via INDI. Erhållna utredningar och rapporter visar bland annat på brister inom det administrativa området och för att genomföra de åtgärdsplaner som föreslås, förstärks administrationen både med anställningar och med konsultstöd. Detta arbete startar redan under hösten För detta föreslås en ökning av budgetramen med ca 8,8 mnkr. Universitetsbiblioteket föreslås en ökning med 7,1 mnkr, varav PLO är 2,1 mnkr. Övrig förstärkning härleds bland annat till ökade hyreskostnader för publika ytor och ökad ämnesbreddning för tidsskrifter och databaser. Universitetsledning och Övriga gemensamma åtaganden har endast räknats upp med PLO.

19 7 / 7 Universitetsgemensamma funktioner, tkr Utfall 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019 Universitetsledning Administrativa utvecklingsprojekt Universitetsförvaltning Universitetsbibliotek Övriga gemensamma åtaganden Total budgetram Internhyror Under gjordes en genomlysning av KI:s interhyresmodell och det togs fram ett förslag på en differentiering av internhyran, där enkla källarlokaler får faktor 0,5. laboratorielokaler sätts till faktor 1,3 och övriga lokaler får faktor 1 i fördelningen av internhyreskostnaderna. Djurhusen ingick inte i denna översyn. KI:s konsistorium beslutade om ny internhyresfördelning enligt förslaget (Dnr1-203/2015). Den nya internhyresmodellen införs först år KI:s internhyra för 2017 för kontor, laboratorier och undervisningslokaler höjs med 150 kr/kvm enligt tidigare plan till kr/kvm ( plus 4,1 procent). Internhyran för djurhus höjs till kr/kvm, en höjning med 200 kr/kvm jämfört med I förslaget, se bilaga 3, så har övriga timpriser för bokningsbara lokaler räknats upp något mer och detta görs för att öka finansiering av till exempel outhyrda lokaler. Bilaga 1: Budgetramar för statsanslagen, Bilaga 2: KI:s beräknade intäkter under perioden Bilaga 3: KI:s internhyror 2017

20

21 Bilaga 1 Dnr 1-297/2016 Budgetramar för statsanslagen, (tkr) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå 2017 Beräknat 2018 Beräknat Beräknat 2018 Beräknat 2019 Statsanslag Tandvårdscentral AT-prov ALF-medel Utveckling klinisk utbildning o forskning Omfördelning av hyresmedel Totala statsanslag Avgår ALF-medel till SLL Summa statsanslag att fördela Avgår för KI-övergripande avsättningar Rektors satsningar Gemensamma investeringar Pensioner, förenade anställningar Totalt övergripande satsningar Totala statsanslag att fördela

22 Bilaga 1 Dnr 1-297/2016 Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner (tkr), fördelat per år Universitetsgemensamma funktioner 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019 Universitetsledning Administrativa utvecklingsprojekt Universitetsförvaltning Universitetsbibliotek Övriga gemensamma åtaganden Total budgetram Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner (tkr), fördelat per verksamhet och år Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå 2017 Beräknat 2018 Beräknat Beräknat 2018 Beräknat 2019 Universitetsledning Administrativa utvecklingsprojekt Universitetsförvaltning Universitetsbibliotek Övriga gemensamma åtaganden Total budgetram

23 KI:s beräknade intäkter (inkl ALF-medel) under perioden (tkr) Bilaga 2 Dnr 1-297/ Statsanslag Externa medel Totalt Beräknade intäkter fördelade per verksamhet under perioden Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Statsanslag Externa medel Totalt Statsanslag Externa medel

24

25 Lokalhyror för 2017 Bilaga 3 Dnr 1-297/2016 (2016 års priser inom parentes) Kontor, laborationslokaler, djurhus m m Kontor/laborationslokaler/gemensamma lokaler kr/kvm (3 650) Med gemensamma lokaler avses gemensamma uppehållsytor, förråd, arkiv, friskvård m m Undervisningslokaler (institutionsförhyrda) kr/kvm (3 650) Djurhus kr/kvm (4 920). Bokningsbara undervisningslokaler Högpris tillämpas vardagar mellan kl 9-12 och är 30 procent högre än normalpris. Helgpriser tillämpas och är 50 procent högre än normalpris. I de fall speciell teknisk assistans krävs sker debitering i särskild ordning. Interna nyttjare Platser Normalpris kr/tim Grupprum/lärosalar Prisklass 1 < (230) (335) Prisklass (495) Prisklass (775) Prisklass (900) Prisklass (1 025) Prisklass 7 > (1 150) Datorsalar Prisklass 1 < (345) (503) Konferenslokaler i Aula Medica Prisklass 1 < (290) Prisklass (400) Externa nyttjare Grupprum/lärosalar Prisklass 1 < (350) (470) Prisklass (670) Prisklass (985) Prisklass (1 580) Prisklass (2 175) Prisklass 7 > (2 770) Datorsalar Prisklass 1 < (525) (710) Konferenslokaler i Aula Medica: Priser och bokning sker via eller

26

27 Bilaga 2 Dnr: 1-297/2016 Strategisk planering och uppföljning Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Tel mellan institutionerna för "INDI-fördelning" (kostnadsunderlaget är hämtat från juli juni 2016) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Institutioner Kostnads- Kostnads- Utb på grundniv och avancerad nivå Kostnadsunderlag Forskn och utb på forskarnivå underlag INDI-faktura brutto att betala underlag INDI-faktura brutto att betala Univgem Fakultgem Univgem Fakgem Univgem Fakgem kostnad kostnad Summa Andel kostnad kostnad Summa Andel C1 MTC ,99% C ,09% C2 MBB ,58% C ,23% C3 Fysiologi & Farmakologi ,09% C ,33% C4 Neurovetenskap ,11% C ,39% C5 CMB ,75% C ,15% C6 IMM ,13% C ,98% C7 LIME ,39% C ,27% C8 MEB ,58% C ,30% CC Komparativ Medicin ,05% CC ,85% CD SweTox ,00% CD ,87% D1 KI vid Danderyds sjukhus ,39% D ,96% H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhälle ,87% H ,79% H2 Biovetenskaper & Näringslära ,22% H ,90% H5 Laboratoriemedicin ,65% H ,70% H7 Medicin - Huddinge ,08% H ,52% H9 Clintec ,66% H ,81% K1 Molykylär medicin & Kirurgi ,36% K ,53% K2 Medicin - Solna ,54% K ,52% K6 Kvinnors & barns hälsa ,11% K ,91% K7 Onkologi & Patologi ,02% K ,32% K8 Klinisk neurovetenskap ,31% K ,40% K9 Folkhälsovetenskap ,59% K ,36% OF Odontologi ,95% OF ,93% OK Universitetstandvårdsklinik * * ,95% OK * ,22% S1 KI vid Södersjukhuset ,63% S ,67% Totalt % Tot % 30,27% 9,10% 39,32% 13,33% 1,92% 15,25% * Universitetstandvårdskliniken betalar en särskild avgift för central administration. De ingår därför inte i kostnadsunderlaget för fördelningen på institutionerna.

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Konsistoriet, beslutad

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Konsistoriet, beslutad Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2017-2019 Konsistoriet, beslutad 2016-10-10 Beslut Dnr: 1-297/2016 2016-10-10 Universitetsdirektören Konsistoriet Karolinska

Läs mer

1. Inledning. budget för. Konsistoriet. definitiva. krävs. n fastställer konsi- Beslut. Dnr: 1-283/ Sid: 1 / 10. Telefon

1. Inledning. budget för. Konsistoriet. definitiva. krävs. n fastställer konsi- Beslut. Dnr: 1-283/ Sid: 1 / 10. Telefon Beslut 2013-06-10 Dnr: 1-283/2013 Sid: 1 / 10 Konsistoriet Preliminärt beslutt avseendee verksamhetsplanering och Karolinska Institutet 2014 budget för 1. Inledning För att skapa goda förutsättningar för

Läs mer

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställda av rektor Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför

Läs mer

Rektors beslut om verksamhetsplanering 2013: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma.

Rektors beslut om verksamhetsplanering 2013: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma. Rektors beslut om verksamhetsplanering 2013: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner)

Läs mer

Rektors beslut om resursfördelning år 2012

Rektors beslut om resursfördelning år 2012 Rektors beslut om resursfördelning år 2012 (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner) Del I Reviderad jan 2012 November 2011 Beslut Dnr: 6751/2011-100 2011-11-28 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet Karolinska Institutet Rektor Beslut 2015-10-27 Onr: 1-654/2015 Sid: 1/1 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2016-2018 Implementering av Kl:s strategi fårutsätter en nedbrytning

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12 Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: -06-22 Tid: 15.00-16.00 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015 PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande från och med 2004-01-01 (med revidering 2013-01-07, bil 1).

Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande från och med 2004-01-01 (med revidering 2013-01-07, bil 1). Beslut Dnr: 5825/2006-020 2003-10-28 Sid: 1 / 8 Rev 2013-01-07 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis KAROLINSKA INSTITUTET 352 357 382 38 41 442 471 547 575 595 68 629 646 663 673 661 654 65 665 681 76 559 21 226 223 142 14 129 13 149 165 25 235 282 279 266 261 22 228 225 221 223 23 29 517 568 55 566

Läs mer

Rektors beslut om resursfördelning år 2010

Rektors beslut om resursfördelning år 2010 Rektors beslut om resursfördelning år 2010 (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner) Del I Reviderad 2010-01-19 December 2009 Beslut Dnr: 5618/2009-100 2009-12-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2015/05895/BS (delvis) U2016/00971/UH m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04976,05013/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05956/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:6 2016-06-16 U2016/02876/UH Utbildningsdepartementet Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds

Läs mer

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Bilaga 4 Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställd av rektor Dnr 1977/2012-010 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Metodbeskrivning... 1 2.1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04490/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05636/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG & UPPDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG & UPPDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis KAROLINSKA INSTITUTET 352 357 382 38 41 442 471 547 575 595 68 629 646 663 673 661 654 65 665 681 76 559 292 37 37 233 232 22 221 24 258 295 324 378 377 371 372 338 35 342 335 332 342 38 536 589 571 587

Läs mer

Delegationsordning för Karolinska Institutet

Delegationsordning för Karolinska Institutet Delegationsordning för Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-03-01 Dnr 901/11-010 ersätter Besluts- och delegationsordning, dnr 456/09-010 Delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr 901/11-010

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:12 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/01523/UH U2015/03650/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010 Beslut Dnr: 4654/2009-100 2009-10-08 Sid: 1 / 17 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010 1. Inledning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/01169/UH(delvis) U2016/04187/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Läs mer

Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument

Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument Planeringsavdelningen BESLUT SLU ua 2016.1.1.1-799 2016-03-01 Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument Beslut Rektor beslutar att fastställa riktlinjer

Läs mer

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2012 Delårsrapport 2012 Beslutad 2012-08-13 Dnr 4642/2012-100 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Budgetpropositionen 2017/18:1

Budgetpropositionen 2017/18:1 PM 1(6) 2017-09-20 Box 256 751 05 Uppsala Handläggare Joakim Löfkvist Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 2501 Webbplats www.uadm.uu.se E-post Joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/04189/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH 2012-06-07 Dnr UF-2012/0424 Doss 36 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2013

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/04408/UH m.fl. Se bilaga 1 Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2016/01169/UH(delvis) U2016/04190/UH Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM(delvis) U2015/03649/UH Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Riksdagen

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Handledning för Karolinska Institutets aktivitetsplanering

Handledning för Karolinska Institutets aktivitetsplanering ÅR 1 ÅR 2 År 3 VP 3-år Aktivitetsplan Riskanalys Återrapportering 1 Aktivitetsplan Riskanalys Återrapportering 2 Aktivitetsplan Riskanalys Återrapportering 3 VB 3-årig Återkoppling från KI ledning Återkoppling

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III: 9 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04223/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings

Läs mer

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14

Läs mer

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Planeringsavdelningen 2014-11-12 Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 1. Inledning Inför 2015 införs nya riktlinjer för fördelning av universitets-

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet Karolinska Institutet Rektor Beslut 2015-10-27 Onr: 1-654/2015 Sid: 1/1 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2016-2018 Implementering av Kl:s strategi fårutsätter en nedbrytning

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Budget och uppföljning

Budget och uppföljning NORMERANDE BESLUT 2013-10-21 Dnr V 2013/776 Budget och uppföljning Område/uppgift Ansvarig chef Handläggare Giltighetstid Uppföljning Administrativa stödet, Ekonomienheten Lars Nilsson, ekonomidirektör

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04471/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05638/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Riksdagen

Läs mer

Budgetpropositionen för 2008

Budgetpropositionen för 2008 Fyra prioriterade områden Självständigare lärosäten Förbättrad kvalitet i högre utbildning Utökade forskningsresurser Universitet och högskolor som attraktiva arbetsplatser Nils-Fredrik Ankarcrona 26 september

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2011/01533/UH (delvis) U2014/07521/SAM(delvis) U2015/05004/UH m.fl. Se bilaga 1 Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Anvisningar för budget inför år 2014

Anvisningar för budget inför år 2014 Anvisningar för budget inför år 2014 Fastställd av universitetsstyrelsen den 5 juni 2013 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-06-05 2013-12-31 Dnr: UmU 200-874-13

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll UFV 2010/366 Intern styrning och kontroll Plan 2010 Fastställd av rektor 2010-03-09 UFV 2010/366 Innehållsförteckning Utgångspunkter för ISK-arbetet 2010 4 Slutsatser av ISK-arbetet 2009 4 Planerade aktiviteter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2017-12-07 U2017/04680/BS (delvis) U2017/04865/UH Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

2 Fördjupad samverkan

2 Fördjupad samverkan Regionalt avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 1 Region Skåne och Lunds universitet träffar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/03821/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag 2012

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag 2012 Beslut Dnr: 5783/2011-100 2011-10-10 Sid: 1 / 15 Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen/Nils-Fredrik Ankarcrona, bitr ekonomidirektör Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag 2012 1.

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2016/01169/UH(delvis) U2016/04191/UH Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Anvisningar för budget inför år 2015

Anvisningar för budget inför år 2015 Anvisningar för budget inför år 2015 Fastställd av universitetsstyrelsen den 4 juni 2014 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2014-06-04 2014-12-31 Dnr: FS 1.3.4-698-14

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018 Bilaga p 25 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018 Dnr: FS 1.3.1-391-17 Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH 2016-06-01 Dnr V-2016-0470 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2017

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Malmö högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Malmö högskola Regeringsbeslut III:35 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03673/UH Malmö högskola 20506Malmö Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Malmö högskola Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Örebro universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Örebro universitet Regeringsbeslut III:21 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03659/UH Örebro universitet 701 82 Örebro Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Örebro universitet Riksdagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för

Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för 2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 1 (12) Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för 2017-2018 Bakgrund Enligt högskolans styrmodell (Dnr Mahr 16-2015/261) beslutar högskolestyrelsen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:5 2015-04-16 U2015/2307/UH Utbildningsdepartementet Umeå universitet Ekonomienheten 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Örebro universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Örebro universitet Regeringsbeslut III:15 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04444/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05645/UH Örebro universitet 701 82 Örebro Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Örebro universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet Regeringsbeslut III:16 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05046/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05965/UH Örebro universitet 701 82 Örebro Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05005/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05959/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Luleå tekniska universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Luleå tekniska universitet Regeringsbeslut III:12 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/04463/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05642/UH Luleå tekniska universitet 97187Luleå Regleringsbrev

Läs mer

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Fastställda av rektor 2012-05-29 Dnr: 2740/2012-010 INNEHÅLL 1 Institutionernas och styrelsernas arbete

Läs mer

Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017

Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017 Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017 Fastställd av universitetsstyrelsen den 18 februari 2016 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2016-02-18

Läs mer

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012.

Anvisningar för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012. för budget- och verksamhetsplanering 2013 samt uppföljning 2012. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2013. Samtliga dokument för uppföljning, budget och verksamhetsplanering

Läs mer

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG

Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG Verksamhetsplan & resursfördelning 2017 m.m. TIM EKBERG Dagens dragning Den nationella utvecklingen Utvecklingen och utmaningar vid LU Årets BP och resursfördelningen 2017 Den strategiska planen Frågor

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

1 Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2017, Medicinska fakulteten

1 Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2017, Medicinska fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Dekan Medicinska fakulteten Dokumenttyp: Anvisning Datum: 2016-03-22 Dnr: FS 1.3.2-525-16 1 Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2017, Medicinska fakulteten

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer