Rektors beslut om verksamhetsplanering 2013: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektors beslut om verksamhetsplanering 2013: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma."

Transkript

1 Rektors beslut om verksamhetsplanering 2013: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner) Del I November 2012

2 Beslut Dnr: 6975/ Sid: 1 / 7 Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Björn Norman, budgetsamordnare Verksamhetsplanering 2013: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner 1. Inledning Konsistoriet har beslutat om verksamhetsplan 2013 avseende uppdrag och resursramar till styrelserna för forskning, forskarutbildning och utbildning samt för universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket. Därutöver innehåller beslutet avsättningar för vissa gemensamma lokaler, investeringar, mm. Beslutet finns i sin helhet på: Den vidare fördelningen av KIs resurser inom styrelserna och till institutioner beslutas av rektor. Som underlag för detta har styrelserna inkommit med förslag till styrelsebudgetar och resursfördelning till program och institutioner. I beslutet ingår också fördelning av basresurser till verksamheter utan ALF-medel. Vidare beslutar rektor om det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna samt IT-avgiften. Under januari 2013 publiceras uppgift om de månatliga belopp som kommer att fördelas tillsammans med en eventuellt reviderad resursfördelning. 2. Att notera inför Verksamhetsplanering uppdrag till styrelser och institutioner KI:s verksamhetsplanering inför 2013 är beskriven i rektors anvisningar, tidigare beslutade i mars Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 (dnr 2008/ ) Verksamhetsstyrelser och institutioner ska lämna verksamhetsplan för 2013 senast den 25 januari 2013 i enlighet med anvisningarna. I verksamhetsplanen ingår även riskhanteringen av de högsta riskerna samt åtgärder för desamma. Postadress Besöksadress Telefon E-Post Solna Nobels väg 5 Solna , vx , dir Webb Fax ki.se Org. nummer

3 2 / 7 Verksamhetsberättelse för 2012 lämnas av verksamhetsstyrelser och institutioner enligt angivna anvisningar ovan. Verksamhetsstyrelserna lämnar den senast den 21 januari 2013, här ingår även kort redogörelse över de åtgärder som vidtagits med anledning av konsistoriets uppdrag för Institutionerna lämnar sin verksamhetsberättelse senast den 15 februari Resursfördelning Pris- och löneomräkningen uppgår till 0,57 procent på både grundutbildningsanslaget och anslaget för forskning och forskarutbildning. För 2013 sker resursfördelningen, precis som 2012, brutto. Alla tilldelade medel inkluderar universitets- respektive fakultetsgemensamma ersättningar samt i förekommande fall hyresersättningar. I övrigt har inga förändringar skett jämfört med 2012 när det gäller fördelningsprinciper. Komparativ medicin och drygt hälften av basersättningen flyttas in under Forskningsstyrelsen eftersom den har det samlade ansvaret för försöksdjursfrågor. Avseende basersättningen se vidare punkt 7. Vidare flyttas också de särskilda medlen för de så kallade SMI-professorerna till denna styrelse. Den nya forsknings- och innovationspropositionen som gäller för aviserar nya fakultetsmedel till KI från och med Se vidare hemsida för resursfördelning 2013 (internweb/för ditt arbete/ekonomi/resursfördelning). De strategiska forskningsområdesmedlen (SFO) fördelas i sin helhet till moderinstitutionen för respektive område. Det innebär att tilldelade medel ska täcka såväl indirekta kostnader som eventuella hyreskostnader. För 2013 budgeterar forskningsstyrelsen över tilldelad ram, men med plan att komma i balans kommande år. Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning, benämnd forskningsanknytning. Totalt tilldelningsbelopp efter forskningsaktivitet och strategiska institutionsmedel har uppräknats med 1,23 procent jämfört med Prislapparna inom de olika utbildningsprogrammen har inte räknats upp. Styrelserna vid KI avsätter medel till den fakultetsadministrativa delen inom KI för finansiering av det stöd som krävs för att styrelsens uppdrag skall kunna fullgöras. 3. Förutsättningar för verksamheten år 2013 I konsistoriebeslutet redovisas i korthet förutsättningarna för 2013 samt utgångspunkten för verksamheten de därefter närmast följande åren. Se vidare konsistoriets beslut. 4. Resursfördelningen I bilaga 2 till detta beslut redovisas en totalsammanställning över resursfördelningen för 2013 fördelad på institution. Beloppen inkluderar ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresersättning. Observera att IT-avgiften inte 4

4 3 / 7 ingår här, utan kostnaden per institution redovisas i samband med debiteringen av denna (kvartalsvis under året). Se vidare punkt 9. Den närmare resursfördelningen för år 2013 redovisas i särskilda bilagor. Under bilagorna resurser för utbildning, forskning respektive forskarutbildning finns också beskrivet hur fördelningarna på aktivitet mm görs. I det följande ges vissa kompletterande upplysningar. 5. Lönekostnader mm Förutsättningarna för budgetering av löne- och driftskostnader finns i anvisningarna för beräkning av indirekta kostnader. Se vidare: 6. Internhyror För de verksamheter som disponerar ytor i KI-lokaler gäller KIs internhyressystem. I det ingår också timdebitering av gemensamma lärosalar. Internhyrespriset för kontor och laboratorier uppgår till kr/kvm samt för djurhus och vissa core faciliteter till kr/kvm för Se vidare om kvadratmeterpriser och timpriser för lärosalar för 2013 i konsistoriebeslutet Internhyressystemet innebär att berörda institutioner disponerar lokaldelen i de statliga anslagen för att kunna betala internhyrorna. Fördelningen av hyresersättningar framgår av bilaga 3. På samma sätt disponerar institutionerna också avsättningarna för lokaler från de externa medlen. Anslagsfördelningen inbegriper således medel för internhyror för berörda verksamheter enligt nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För utbildning på grundnivå och avancerad nivå sker pålägg med ett enhetligt belopp per helårsplats med viss reduktion för institutioner med många håpar inom ett program. Härtill kommer påslag för hyresmedel på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta utgår verksamhetsbidrag för speciallokaler och kurslaboratorier. För fördelningar under året gäller normalt ovanstående, dock kan styrelsen besluta att det inte ska utgå något hyrespålägg i enskilda fall. Forskning och utbildning på forskarnivå Samtliga hyresmedel för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas av forskningsstyrelsen. Medlen fördelas i huvudsak efter forskningsaktivitet, forskningsanknytning och de strategiska institutionsmedlen. Härtill kommer påslag för hyresmedel på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta utgår verksamhetsbidrag för vissa spe- 5

5 4 / 7 ciallokaler såsom djurhus och core facilities. För djurhusen gäller att verksamhetsbidraget täcker hyreskostnaden fullt ut. Någon ersättning för hyreskostnaderna ska därför inte debiteras KI-interna användare. För fördelningar under året gäller normalt ovanstående, dock kan styrelsen besluta att det inte ska utgå något hyrespålägg i enskilda fall. Den s k basersättningen ligger inte till grund för fördelning av hyresmedel eftersom den för berörda institutioner inte har en koppling till hyreskostnaderna. 7. Basersättning I de s k ALF-medlen ingår ersättning för vissa baskostnader för de institutioner som är belägna på sjukhusen. För att uppnå kostnadsneutralitet mellan dessa institutioner och övriga institutioner som inte erhåller detta stöd fördelas vissa medel som basersättning till den sistnämnda gruppen. Fördelningen sker dels i en speciell del för de institutioner som har djurhus, dels en generell del för städning respektive underhåll, serviceavtal, reparationer mm. Den del av basersättning som avser djurverksamheten sorterar från och med 2013 under forskningsstyrelsen. Då utvecklingen av den nya försöksdjursorganisationen pågår kommer dessa medel fördelas i enlighet med 2012 års fördelning, plus pris- och löneomräkning. Basersättningen per institution för den del som avser städning respektive underhåll, serviceavtal, reparationer mm redovisas i detalj i bilaga 5 till detta beslut. Den del som avser djurverksamheten redovisas under forskningsstyrelsen. 8. Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner Budgetramen de universitetsgemensamma funktionerna (rektor och universitetsförvaltning, universitetsbibliotek samt övriga gemensamma åtaganden) för 2013 beslutades av Konsistoriet Den har beräknats utifrån 2012 års ram uppräknad med pris- och löneomräkning med 0,57 procent, med undantag för Övriga gemensamma åtaganden som ökar med 3,3 % eller 1,8 mnkr och omfattar kostnader för gemensam infrastruktur (hyror). De universitetsgemensamma funktionerna kommer därmed totalt att öka med 4 mnkr eller 0,9 procent. Beslut har fattats av rektor om en ny friskvårdsorganisation. Det innebär bland annat att samarbetsavtalet med dagens träningsleverantörer Karolinska Universitetssjukhuset och Friskis & Svettis avslutas. Samtidigt införs en friskvårdpeng på kr per person och år, som kan utnyttjas av all anställd personal vid KI. Tidigare har KI centralt stått för subventionen av friskvården, men med det nya systemet kommer respektive institution stå för denna friskvårdspeng. I och med att denna kostnad förs ut på institutionerna justeras uttaget för de universitetsgemensamma kostnaderna ned med 1,5 mnkr för att göra detta kostnadsneutralt. 6

6 5 / 7 Efter justering uppgår budgetramen för de universitetsgemensamma kostnaderna till tkr (konsistoriets beslut tkr) uppdelad på tkr ( tkr) för grundutbildning och tkr ( tkr) för forskning/forskarutbildning. De indirekta kostnaderna på fakultetsnivå uppgår till tkr för grundutbildning och tkr för forskning/forskarutbildning. För bägge verksamheterna har beloppen minskats något jämfört med De universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna per institution har beräknats med utgångspunkt i ett kostnadsunderlag som redovisas under bilaga 4:2. De belopp som respektive institution ska erlägga anges i bilaga 4:1 under INDI-faktura brutto att betala belopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Därutöver beräknas den kompensation som varje institution har att betala/erhålla med hänsyn till de undantag som medgivits. Någon justering av fakturabeloppen sker således inte eftersom INDI-modellen har att redovisa de faktiska kostnaderna, såväl direkta som indirekta. Systemet med undantag tillämpas liksom hittills inom ramen för de totala belopp som fastställts för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Det innebär att undantag för en institution debiteras alla institutioner även den som medges undantag - i förhållande till kostnadsunderlaget. Beräkningarna redovisas brutto under rubriken Att betala/erhålla för kompensation undantag. De undantag som beviljats avser vissa bidrag från Stockholms Läns Landsting, medel från Nobelstiftelsen samt bidrag från National Institutes of Health, NIH. Debitering/kreditering avseende undantag görs mot den ersättning för universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader som respektive institution erhåller i den ordinarie resursfördelningen varje månad ( tolftedelarna ). Beloppet anges under Netto undantag komp att betala (+)/erhålla (-). De belopp som respektive institution ska betala för universitets- respektive fakultetsgemensamma kostnader framgår av bilaga 4:1 till detta beslut. 9. IT-avgift En större uppgradering av infrastrukturen inom IT behövs. Det gäller bland annat en uppdatering av trådlösa nätverk, nya fiberkablar mm. Mot bakgrund av detta beslutar rektor att IT-avgiften höjs med 300 kr och uppgår således till kr per användare för år Som användare räknas anställda, forskarstuderande och till KI anknutna användare. Avgiften ska betalas av respektive institution, men också av biblioteket och universitetsförvaltningen. Avgiften för studenter betalas av styrelsen för utbildning och uppgår till tkr (4 500 tkr). 7

7 6 / Frågor Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande: Särskilt utbildning på grundnivå och avancerad nivå: Katharina Soffronow: tel Henrik Lundström: tel Särskilt forskning och utbildning på forskarnivå: Claes-Olov Fälth: tel Övergripande frågor Björn Norman: tel N-F Ankarcrona: tel

8 7 / Beslut Rektor beslutar för 2013 om: styrelsernas budgetar enligt bilagor institutionsramar inklusive ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresmedel enligt bilagor fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader på institutioner enligt bilaga att IT-avgiften per användare (anställda, forskarstuderande och anknuten personal) uppgår till kr, och att styrelsen för utbildning ska betala tkr för studenterna i grundutbildningen. Se vidare punkt 9 ovan. Rektors beslut innebär inte någon förändring i förhållande till de förslag som styrelserna lämnat. Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av universitetsdirektör Bengt Norrving, efter föredragning av budgetsamordnare Björn Norman. Närvarande därutöver var bitr. universitetsdirektör Marie Tell, bitr. ekonomidirektör Nils-Fredrik Ankarcrona och Medicinska föreningens ordförande Felicia Fixell. Harriet Wallberg-Henriksson Björn Norman Bilagor Bilaga 1 KIs finansiering och avsättningar 2013 enligt Konsistoriets beslut Bilaga 2 Totalsammanställning över institutionsramar 2013 inkl ersättning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt hyresmedel Bilaga 3 Sammanställning över hyresmedel 2013 Bilaga 4 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader per institution för 2013 Bilaga 5 Fördelning av basersättning 2013 Särskilda bilagor med styrelse- och institutionssidor mm. 9

9 Karolinska Institutet Beslut Bilaga 1 till konsistoriets beslut KIs budget samt resursfördelning till styrelser och universitetsgemensamma funktioner år 2013 (tkr) Utb på grundnivå o avancerad nivå Forskning o utb på forskarnivå Direkta Extern Summa Direkta Extern Summa statsanslag finansiering statsanslag finansiering Totalt Bruttointäkt Avgår ALF-anslag till Sthlms läns landsting Tillkommer utnyttjande av anslagssparande 1) Delsumma ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) +1,3% +20,0% +3,6% +2,4% +0,0% +0,7% +1,2% Avgår till kärnverksamhet *Rektors satsningar *SMI-prof fördelas enl rektors beslut *Basersättn till främst preklin inst *Gemensamma investeringar -IT- och kommunikationssatsn Byggnader, utrustning mm *Pensioner för läkare med kombtjänst *Omfördelning hyresmedel, internt KI *Komparativ medicin *Finansiering genom överbudgetering *Finansiering genom indragna medel Summa efter central fördelning till kärnverksamhet ) Budgetramar till styrelserna för Utbildning Forskning Forskarutb Totalt ( ) ( ) ( ) ( ) Därav beräknat för +1,4% +8,8% +0,2% +4,8% *Komparativ medicin *Basersättning djurhus *Astrid Fagraeuslaboratoriet *SMI-professurer *Strategiska forskningsområden (SFO), varav för KI KTH och Umeå universitet *Hyresersättning till institutioner (exkl SFO) *Ersättn univgem kostn till inst (exkl SFO) Netto 2013 (exkl hyresers, univgem och SFO) Netto 2012 (exkl hyresers, univgem och SFO) Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner Grundutb Forskning/forskarutb Totalt -Universitetsförvaltning och rektor Universitetsbibliotek Övriga gemensamma åtaganden Totalt Anmärkning 1) Bygger på förväntad överproduktion jämfört med takbeloppet KI har anslagssparande som kan utnyttjas för detta. 2) Avser intäkt från studieavgifter som utbildningsstyrelsen disponerar 10

10 DNR 6975/ Bilaga 2 Sammanfattning av institutionsramar inklusive ersättning för universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader samt hyresersättning, 2013 Ram Ram Ram Bas- Total- Institution GU * Fo.utb forskn * ersättn ram C1 Mikro- & tumörbiol, MTC C2 Med biokemi & biofysik C3 Fysiologi & farmakologi C4 Neurovetenskap C5 Cell- & molekylärbiologi C6 Inst för miljömedicin C7 LIME C8 Med epid. & biostatistik K1 Mol medicin o kirurgi K2 Medicin, So K6 Kvin. & barns hälsa K7 Onkologi-patologi K8 Klin neurovetenskap K9 Folkhälsovetenskap D1 KI vid DS H1 NVS H2 Biovetensk o näringslära H5 Laboratoriemedicin H7 Medicin, Hu H9 CLINTEC S1 Södersjukhuset OF Inst för odontologi CC Komparativ medicin Summa * härtill kommer, att erhålla resp bidra till undantag indirekta kostnader (se vidare institutionssida) 11

11 DNR 6975/ Bilaga 3 Totalsammanställning över resursfördelning av hyresmedel till institutioner, 2013 (tkr) Ram Ram Total- Institution GU forskn ram C1 Mikro- & tumörbiol, MTC C2 Med biokemi & biofysik C3 Fysiologi & farmakologi C4 Neurovetenskap C5 Cell- & molekylärbiologi C6 Inst för miljömedicin i C7 LIME C8 Med epid. & biostatistik K6 Kvin. & barns hälsa, KS K7 Onkologi-patologi, Okl tl iks K8 Klin neurovetenskap, KS K9 Folkhälsovetenskap, KS H1 NVS, HS H2 Biovetensk o näringslära H5 Laboratoriemedicin, HS H9 CLINTEC, HS OF Inst för odontologi CC Komparativ medicin Summa institutioner Till styrelser för utbetalning under löpande år Utbildningsstyrelsen Styrelsen för forskning Summa styrelse & inst

12 Bilaga 4:1 Ekonomiavdelningen Tel Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader mellan institutionerna för "INDI-fördelning" (kostnadsunderlaget är hämtat från juli juni 2012, se vidare bilaga 4:2) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Institutioner Kostnads- Kostnads- Utb på grundniv och avancerad nivå Undantag Att betala/erhålla för kompensation undantag underlag underlag INDI-faktura brutto att betala Att betala Att betala Att erhålla Netto undantag Total- Univgem Fakultgem Univgem Fakgem Summa univ o fak för komp i komp för komp att beta- effekt enl Bil 4:2 enl Bil 4:2 kostnad kostnad gem kostn undantag undantag la (+)/erhålla(-) C1 MTC ,44% C2 MBB ,95% C3 Fysiologi & Farmakologi ,21% C4 Neurovetenskap ,22% C5 CMB ,60% C6 IMM ,48% C7 LIME ,38% C8 MEB ,24% K1 Molykylär medicin & Kirurgi ,32% K2 Medicin - Solna ,90% K6 Kvinnors & barns hälsa ,97% K7 Onkologi & Patologi ,28% K8 Klinisk neurovetenskap ,43% K9 Folkhälsovetenskap ,69% D1 Klin vetskap DS ,82% H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhälle ,83% H2 Biovetenskaper & Näringslära ,91% H5 Laboratoriemedicin ,85% H7 Medicin - Huddinge ,37% H9 Clintec ,89% S1 Klin fo utb SöS ,53% OF Odontologi ,63% CC Komparativ Medicin ,04% Totalt % ,56% 8,47% 36,01% 781 Kompensation undantag 13

13 Bilaga 4:1 Forskning och utbildning på forskarnivå Institutioner Kostnads- Forskn och utb på forskarnivå Undantag Att betala/erhålla för kompensation undantag underlag INDI-faktura brutto att betala Att betala Att betala Att erhålla Netto undantag Totalenligt Univgem Fakgem Summa univ o fak för komp i komp för komp att beta- effekt Bil 4:2 kostnad kostnad gem kostn undantag undantag la (+)/erhålla(-) C1 MTC ,29% C2 MBB ,91% C3 Fysiologi & Farmakologi ,31% C4 Neurovetenskap ,69% C5 CMB ,59% C6 IMM ,03% C7 LIME ,97% C8 MEB ,46% K1 Molykylär medicin & Kirurgi ,97% K2 Medicin - Solna ,83% K6 Kvinnors & barns hälsa ,02% K7 Onkologi & Patologi ,55% K8 Klinisk neurovetenskap ,60% K9 Folkhälsovetenskap ,27% D1 Klin vetskap DS ,83% H1 Nerurobio, Vårdvet & Samhälle ,17% H2 Biovetenskaper & Näringslära ,38% H5 Laboratoriemedicin ,02% H7 Medicin - Huddinge ,73% H9 Clintec ,44% S1 Klin fo utb SöS ,08% OF Odontologi ,70% CC Komparativ Medicin ,17% Totalt % ,42% 1,60% 14,02% Kompensation undantag 14

14 Bilaga 4:2 Ekonomiavdelningen Tel Beräkning av respektive institutions andel av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2013, före undantagsberäkning (beräkningen är gjord på perioden juli juni 2012) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Institutioner Tot kostn Konton som undantas >>>>> Därutöver versamheter som undantas >>>>> Summa underlag Summa underlag Lokalkostn Avskrivn Finans Interna o Övr konton Centr klin Stödverks Beställd utb Uppdrags- univ gemens Beställd utb fakultetsgemens kostn gemens kostn som undantas utb (160) (18) 50% (521) utb (53) 80% (521) a b c d e f g h i j k = a-sum(b:j) m k-m C1 MTC C2 MBB C3 Fysiologi & Farmakologi C4 Neurovetenskap C5 CMB C6 IMM C7 LIME C8 MEB CC Komparativ Medicin D1 Klin vetskap DS H1 NVS H2 Biovetensk. & Näringslära H5 Laboratoriemedicin H7 Medicin - Huddinge H9 Clintec K1 Molykylär medicin & Kirurgi K2 Medicin - Solna K6 Kvinnors & barns hälsa K7 Onkologi & Patologi K8 Klinisk neurovetenskap K9 Folkhälsovetenskap OF Odontologi S1 Klin fo utb SöS Totalt Reduktion med ytterligare 30% utöver kol i 15

15 Bilaga 4:2 Forskning och utbildning på forskarnivå Institutioner Tot kostn Konton som undantas >>>>> Därutöver Summa underlag undantas Lokalkostn Avskrivn Finans Interna o Övr konton Stödverks KFA (62) gemens kostn gemens kostn som undantas (vk 28) univ o fakultets- a b c d e f g h a-sum(b:h) C1 MTC C2 MBB C3 Fysiologi & Farmakologi C4 Neurovetenskap C5 CMB C6 IMM C7 LIME C8 MEB CC Komparativ Medicin D1 Klin vetskap DS H1 NVS H2 Biovetensk. & Näringslära H5 Laboratoriemedicin H7 Medicin - Huddinge H9 Clintec K1 Molykylär medicin & Kirurgi K2 Medicin - Solna K6 Kvinnors & barns hälsa K7 Onkologi & Patologi K8 Klinisk neurovetenskap K9 Folkhälsovetenskap OF Odontologi S1 Klin fo utb SöS Totalt

16 DNR 6975/ Bilaga 5 Basersättning 2013 Städning Övrigt Fördelningsbelopp (inkl univ.gem), tkr Area okt-12 Fördelning Fördelning Tilldelning Jämfört exkl djurhus efter area efter area C1 MTC C2 MBB C3 Fy/Fa C4 Neuro C5 CMB C6 IMM C7 LIME C8 MEB CC Komp med H2 Biov & när OF Odont H1-arb.terapi H1-sjukgymn H1-allmänmed H1-omvårdn H1 NVS H5-BMA m m H5 LABMED H9-podiatri H9-röntg.ssk H9-audionomer H9 CLINTEC K6-barnmorsk K6 KBH K7-rättsmed K7 OnkPat K8-optiker K8-personsk K8-psykolog K8-adm K8 CNS K9-IHCAR, mm K9 PHS Summa

17 Bilaga: Resursfördelning statsanslag år 2013 DNR Beslut om fördelning 5755/ Datum Sida / 14 Styrelsen för utbildning Till Rektor Karolinska institutet Resursfördelning av statsanslag budgetåret 2013 Inledning Konsistoriet beslutade den 11 oktober 2012 att ge Styrelsen för utbildning (US) i uppdrag att senast den 9 november 2012 till rektor inkomma med förslag till resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå gällande år I det följande redogörs för US förslag, de förutsättningar som gällt och de ställningstaganden US gjort. Den totala ramen för statsanslag som US har att fördela för budgetåret 2013 är tkr. I ramen ingår medel för lokaler och ersättning för universitetsgemensamma kostnader till institutionerna. Utöver ramen beräknas intäkter för kompletterande utbildning och övriga intäkter uppgå till tkr och intäkterna från studieavgiftsstudenter till tkr. Inom ramen har US i uppdrag att avsätta resurser för utbildningsverksamheten inom programnämnder och fristående kurser utarbeta förslag till utbildningsuppdrag och resursramar för de olika institutionerna avsätta resurser för verksamhet direkt under styrelsen avsätta resurser för tandvårdscentral, AT-prov för läkare samt verksamhetsförlagd utbildning för de utbildningar som inte omfattas av det regionala ALF-avtalet. Den av regeringen beslutade pris- och löneomräkningen inför 2013 uppgår till 0,57 procent. Samtliga budgetposterna anges som bruttobelopp. Hur stor andel av tilldelningen som utgörs av kompensation för indirekta kostnader redovisas alltså inte. Förslag till beslut Styrelsen för utbildning beslutade vid sitt sammanträde den 7 november 2012 att fastställa följande budgetförslag inför

18 Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/ Datum Sida / 14 Vid styrelsens möte den 30 augusti beslutades om förslag till hur de FoUU-medel som disponeras av US ska användas. Detta redovisas i ett separat dokument till ledningsgruppen KI/SLL. Kärnverksamhet totala kostnader tkr (exklusive studieavgifter) Verksamhet under styrelsen Studentomsorg Stöd för studenter med funktionshinder, tkr (totalt tkr, inkl. avsättning till stödverksamhet) Universitet och högskolor har enligt regleringsbrevet en skyldighet att vid behov avsätta 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för stöd till studenter med funktionshinder. För KI innebär det preliminärt totalt tkr år 2013 (inkl. såväl kärn- som stödverksamhet). Kostnader som överstiger det beloppet kan delvis täckas av medel som disponeras av Stockholms universitet som särskilt åtagande. Internationalisering Internationalisering, tkr Inom avsättningen ryms medel för gemensamma satsningar samt medfinansiering avseende externa bidrag. Härutöver avsätts medel för utbildningsprogrammens internationalisering. Fördelningen sker i förhållande till storleken på utbildningsprogrammet och aktiviteter som prioriteras i KI:s handlingsplan för internationalisering. Tilldelningen beräknas med hjälp av nyckeltal. Klinisk utbildning CKU, tkr Centrum för klinisk utbildning, CKU, är en centrumbildning under US i samverkan med SLL och de enskilda högskolorna. Centret består av fyra enheter, geografiskt fördelade över landstingsområdet, med var sin föreståndare. CKU har fyra ansvarsområden: interprofessionell utbildning, pedagogisk fortbildning av lärare, pedagogisk utveckling och hantering av kliniska utbildningsplatser. CKU hör organisatoriskt till KI men finansieras av samtliga samverkande parter. Från och med 2013 budgeteras såväl intäkter som kostnader avseende de övriga högskolornas deltagande vilket förklarar ökningen jämfört med

19 Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/ Datum Sida / 14 Kliniskt träningscentrum, klinisk utbildningsavdelning och klinisk utbildningsmottagning (KTC, KUA, KUM), tkr För att förstärka den kliniska förankringen av, och samverkan mellan, olika vårdutbildningar avsätter styrelsen tkr för KTC:s, KUA:s och KUM:s samlade verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus bedrivs KTC-verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset samt Danderyds sjukhus bedrivs KUA och/eller KUM-verksamhet inom specialiteten ortopedi. Inom ramen för verksamheten vid Södersjukhuset finns även det som tidigare var centrum för standardiserade patienter. En aktivitetsbaserad tilldelningsmodell för fördelning av medel mellan de olika enheterna tillämpas. (Verksamheten finansieras förutom via ovanstående avsättning också via KI/SLL utbildningsbudgeten, tkr och de enskilda högskolorna.) Utöver de tkr avsätts 250 tkr avseende verksamhet vid KTC i Visby totalt tkr. I budgetposten ingår vidare tkr som utgör ersättning till fyra KI-institutioner för deras arbete inom ramen för KTC och KUA/KUM. Verksamhetsförlagd utbildning, tkr För verksamhetsförlagd utbildning för medellånga vårdutbildningar föreslås en avsättning på tkr för ersättning till bl.a. landsting och kommuner. Detta motsvarar en ökning med knappt tkr jämfört med det prognostiserade utfallet för Ökningen baseras huvudsakligen på att antalet helårsplatser ökar 2013 jämfört med 2012, bl.a. inom sjuksköterskeprogrammet och psykologprogrammet. Pedagogisk utbildning och utveckling Centrumbildningar När det gäller pedagogisk utveckling, utbildning och kvalitet har Styrelsen för utbildning under de senaste åren i huvudsak finansierat tre enheter/centrumbildningar vid Karolinska Institutet Centrum för Medicinsk Pedagogik (CME), Medical Case Centre (MCC) samt Universitetsbiblioteket (KIB). Diskussioner pågår om att organisatoriskt samla dessa enheter men i väntan på eventuella förändringar har styrelsen för avsikt att fortsätta finansieringen liksom tidigare. Vissa förändringar av beställningsprocessen har dock genomförts inför 2013 se vidare nedan under CME respektive KIB. CME och KIB ska, enligt kommande riktlinjer från US, senast den 10 oktober 2013 återrapportera sin verksamhet i förhållande till den verksamhetsbeställning som styrelsen har beslutat om. I de fall vissa aktiviteter inte genomförs under 2013 kan det bli aktuellt att återbetala medel till styrelsen, alternativt avräkna ersättning mot kommande års budgetar. 20

20 Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/ Datum Sida / 14 CME, tkr Utbildningsstyrelsens budget för verksamheten vid Centrum för medicinsk pedagogik, CME, avser främst pedagogisk utbildning och utveckling av lärare på KI. Inför 2013 har US förändrat beredningsprocessen vad gäller budget för CME:s verksamhet. Styrelsen upprättade initialt ett första utkast till verksamhetsbeställning i vilket ett antal mål har formulerats avseende utveckling av pedagogiken m.m. inom KI:s utbildningar. CME har därefter föreslagit genomförande av ett antal aktiviteter i syfte att uppnå de av US formulerade målsättningarna. I enlighet med därefter följande dialog mellan US och CME uppgår styrelsens budget avseende CME, under verksamhetsåret 2013, till tkr. Viss reduktion har gjorts i förhållande till CME:s förslag aktiviteter som US inte avser beställa under 2013 och vissa kostnader för ledning och administration. De medel som har reducerats från CME:s budget avsätts tills vidare under US, se nedan. Medel under US för pedagogisk utveckling, tkr Eftersom den nya organisationen av de pedagogiska stödfunktionerna ännu inte var beslutad när styrelsen fattade sitt budgetbeslut, avsätts medel motsvarande tkr för pedagogisk utveckling direkt under styrelsen. Medical Case Centre, tkr Medical Case Centre (MCC) är ett utvecklingscentrum som är en centrumbildning under US. MCC:s huvuduppdrag är att arbeta med utveckling av casebaserat lärande samt att ge stöd och utbildningar inom detta område till lärare inom KI. I enlighet med inriktningsbeslut fattat i US 2010, avseende perioden , avsätts tkr för MCC:s verksamhet under Interprofessionell utbildning, 500 tkr I syfte att stärka de interprofessionella inslagen i KI:s utbildningar, beslutade styrelsen den 24 november 2011 att benämningen interprofessionell kurs införs från och med 2013 och att de kurser som klassas som interprofessionella ska erhålla särskilda stimulansmedel. Vidare beslutade styrelsen att kurser som klassas som interprofessionella ska erhålla viss ersättning för kursutveckling (i efterhand). De medel som avsätts för 2013 avser dock huvudsakligen programöverskridande kurser som gavs 2012; effekten blir denna eftersom ersättningen för dessa och de interprofessionella kurser som kommer att ges 2013 betalas ut året efter att de givits. Strategisk professur, 631 tkr I och med att KI förlorade examensrätten för sjuksköterskeutbildningen vidtog US en rad åtgärder för att stärka utbildningens kvalitet. Efter att KI återfått examensrätten har detta arbete fortsatt. En av åtgärderna har varit att ekonomiskt bidra till en strategisk professur inom omvårdnad. Åtagandet sträcker sig över tre år till och med september Styrelsen har dock beslutat att bidra till finansieringen av 21

21 Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/ Datum Sida / 14 professuren under hela Inför 2014 fattas nytt beslut angående eventuell fortsatt finansiering. Utbildnings- och utvecklingsprojekt, 600 tkr Styrelsen avsätter varje år medel för projekt som syftar till att stimulera initiativ och nytänkande när det gäller utbildning, s.k. pedagogiska projektmedel. Övrigt Dissektionsverksamhet, 316 tkr Omhändertagande av donerade kroppar som används inom anatomiundervisningen är kostsam, därför utgår ett särskilt stöd sedan år IT-avgift, tkr US betalar en avgift avseende den del av kostnaderna för drift av gemensamma system och nät, e-post och tillhörande service som avser KI:s studenter. Universitetsförvaltningen har beslutat om en höjning av IT-avgiften inför 2013 med knappt sex procent varför US avsätter tkr för detta ändamål. Ersättning dekaner och styrelseledamöter tkr Från och med 2012 konteras dekanernas löner, motsvarande den tid som avsätts för arbetet som dekan i styrelsen, på Utbildningsstyrelsens projekt. För övriga ledamöter överförs ersättningen liksom tidigare till respektive institution. För 2013 görs en avsättning på tkr i enlighet med rektors beslut om sådan ersättning. I avsättningen ingår 436 tkr för tidigare dekans kompetensupphämtning. Professorsföreläsningar, 300 tkr De under 2011 initierade professorsföreläsningarna fortsätter även under För detta ändamål budgeteras 300 tkr avseende lättare förtäring samt inspelning och redigering av föreläsningarna. Entreprenörskap i KI:s utbildningar, 200 tkr Enligt ett per capsulam-beslut i US avsatte styrelsen 200 tkr per år under perioden för medfinansiering av ett projekt för att implementera moment av entreprenörskap i KI:s utbildningar. Projektet finansieras av såväl Tillväxtverket som KI-interna aktörer. Under 2012 finansierade styrelsen sitt bidrag via balanserade medel men under perioden inkluderas avsättningen i ordinarie budget. Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar, tkr De kvalitetsutvärderingar som Högskoleverket inledde under 2011 fortsätter Dessa utvärderingar är av särskild betydelse, bland annat eftersom regeringen från och med 2013 kommer att fördela en del av ersättningen för utbildning på grund- 22

22 Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/ Datum Sida / 14 nivå och avancerad nivå till lärosäten som erhåller det högsta omdömet vid Högskoleverkets utvärderingar. Styrelsen för utbildning avsätter tkr för förberedelse inför de utvärderingar som genomförs Medlen avser dels institutionskompensation för den av styrelsen utsedda personen som arbetar med utvärderingarna, dels ersättning till de program som ska utvärderas (motsvarande en månads lektorstjänst per utvärderat program). Kvalitetsbaserad tilldelning enligt Högskoleverkets utvärderingar, 176 tkr Den till KI kvalitetsbaserade tilldelningen för omdömet mycket hög kvalitet i Högskoleverkets utvärderingar ska, enligt beslut i US, tillfalla det program som erhållit omdömet. Under 2013 överförs, i enlighet med beslutet, medel till programnämnd 8 att disponera inom ramen för psykologprogrammet. Till styrelsens disposition, kärnverksamhet, 709 tkr För ej budgeterade kostnader inom kärnverksamheten avsätts 709 tkr. Särskilda åtaganden I KI:s uppdrag enligt budgetpropositionen ingår som särskilda åtaganden att i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral, tillsammans med övriga universitet med examensrätt för läkarexamen ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT). För de särskilda åtagandena föreslås att tkr avsätts för tandvårdscentralen och tkr för AT-provet. För AT-prov avsätts totalt tkr inklusive de 749 tkr under stödverksamhet för den administrativa handläggningen (se nedan). Programnämnder Utbildningsuppdrag inom program För utbildningsuppdrag inom program avsätts totalt tkr. Då samtliga programdirektorsuppdrag utlysts med tillträde 1 januari 2013 men ännu inte tillsatts, har medel för programdirektorsarvoden och programdirektorernas institutionskompensation reserverats under styrelsen. Ramen för utbildningsuppdrag inom program inkluderar även medel avseende eventuella avvecklingskostnader (se vidare nedan) samt kostnader för den kompletterande utbildningen, inklusive Karolinska Institutets samordningsarbete. I berörda programs (läkare, logopeder samt tandläkare) programramar ingår också medel avseende alternativt urval. Utbetalning av dessa medel kommer endast att ske givet att Styrelsen för utbildning, i december 2012, beslutar att alternativt urval ska tillämpas för respektive berört program. 23

23 Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/ Datum Sida / 14 Utöver ramen budgeteras, preliminärt, tkr avseende kostnader för studieavgiftsstudenter. Avvecklingskostnader, tkr Styrelsen för utbildning fattade i december 2011 beslut om att avveckla tandteknikerprogrammet och kandidatprogrammet i folkhälsa och att ställa in antagningen till dessa program från och med höstterminen Med anledning av detta avsatte styrelsen medel 2012 för avvecklingskostnader. Styrelsen avser att följa den fortsatta avvecklingsprocessen av de aktuella programmen och kommer under 2013 att genomföra ytterligare analyser och därefter, vid behov, ersätta aktuella institutioner för ekonomiska effekter av avvecklingsbeslutet. För detta ändamål avsätts tkr. Ersättning per helårsplats 2013 Styrelsen för utbildning har beslutat att ingen justering av HÅP-ersättningen görs för Förändring av antal helårsplatser Till följd av tidigare beslut om utökningar av tandläkar-, psykolog- och läkarprogrammet ökar KI:s anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå med tkr. Det planerade antalet helårsplatser är dock ungefär detsamma som budget i 2012 eftersom KI redan 2012 producerar över takbeloppet och därmed utnyttjade ett upparbetat anslagssparande. Fristående kurser, VFU m.m. Fristående kurser, tkr Det krävs stor framförhållning avseende marknadsföringen av fristående kurser. Med hänsyn till detta fattas beslut om fristående kurser läsårsvis. Det förslag som nu tagits fram gäller läsåret 2013/2014. Beslut om kurser under vårterminen 2013 fattades under hösten Under 2013 kommer, totalt sett, en högre summa att betalas ut till institutionerna för fristående kurser än den som anges i budgeten. Detta beror på att alla beviljade kurser inte kommer att genomföras/når sitt uppdrag, men att det inte går att förutse vilka dessa kurser är. Den preliminära utbetalningen kommer vid årets slut att regleras genom tillämpning av direktavräkning. Ramen för fristående kurser uppgick 2012 till tkr och budgeteras för 2013 till tkr. Minskningen beror på att KI från och med 2012 överproducerar och en av de åtgärder som styrelsen vidtagit för att anpassa utbudet till takbeloppet har varit att minska antalet fristående kurser. 24

24 Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/ Datum Sida / 14 År 2013 kommer hyrorna för första gången att räknas av i direktavräkningen (gäller endast fristående kurser). Gemensamma ändamål och hyra för optikerprogrammet, 554 tkr För högskolegemensamma ändamål och hyreskostnader överförs utanför programramarna, till KTH, totalt 554 tkr. Lokaler och service avseende sjuksköterskeutbildning på Gotland, tkr Enligt avtal mellan Karolinska institutet och Högskolan på Gotland avsätter styrelsen medel avseende tillhandahållande av lokaler, service m.m. för sjuksköterskeutbildningen på Gotland. Den 1 juli 2013 går Högskolan på Gotland och Uppsala universitet samman, men detta påverkar inte verksamheten under Hyresmedel Totalt avsätts tkr för hyreskompensation under Av detta budgeteras tkr direkt under styrelsen avseende löpande utbetalningar under året. Studieavgiftsstudenter, tkr Den 1 juli 2011 infördes studieavgifter för studenter från tredje land. Under styrelsen budgeterades tidigare endast de medel som ska överföras till institutionerna för deras utbildningsuppdrag. Från och med 2013 budgeteras samtliga intäkter och kostnader under styrelsen. Omfattningen av verksamheten 2013 beräknas öka med procent jämfört med Totalt beräknas intäkterna till tkr och kostnaderna till tkr. Det budgeterade, förväntade, underskottet 2013 ska täckas av överskott från studieavgiftsverksamheten kommande år, då omfattningen på verksamheten planeras öka. Att verksamheten får gå med underskott under en uppstartsperiod är sanktionerat av rektor. Ett eventuellt negativt resultat kommer inte att belasta ordinarie anslag under Styrelsen för utbildning. Stödverksamhet, totalt tkr Verksamhet under US Studentomsorg Mottagande av nya studenter, 78 tkr För enklare förtäring samt utdelning av profilprodukt i samband med rektors mottagande av nya studenter föreslås en avsättning på 78 tkr. 25

25 Bilaga: Resursfördelning statsanslag år DNR 2013 Förslag till fördelning 5755/ Datum Sida / 14 Examenshögtid, 775 tkr För studerande på KI:s mastersprogram anordnades 2010 för första gången en gemensam examenshögtid vilken planeras fortsätta även US arrangerar sedan ett antal år även en examenshögtid för studenter på grundnivå. För 2013 avsätts, enligt budget från Enheten för akademiska ceremonier, 775 tkr. Detta motsvarar en ökning med drygt 10 procent, jämfört med budget Studentombudsman, 525 tkr Vid halvårsskiftet 2010 avskaffades kårobligatoriet. Detta innebar stora förändringar för studentkåren samt för universitet och högskolor som härmed behövde ta ett större studiesocialt ansvar än tidigare. Regeringen har möjliggjort avsättningar inom statsanslaget för stöd till studentkårens verksamhet. I enlighet med universitetsförvaltningens förhandlingar med studentkårerna ökar US sin finansiering för ett studentombud till 525 tkr (500 tkr) under Personskadeförsäkring för studenter, 125 tkr Den personskadeförsäkring som sedan den 1 juli år 2000 gäller för studenter vid de statliga universiteten motsvarar i princip en arbetstagares skydd vid arbetsskada. I budgetposten ingår även personskadeförsäkring för utresande utbytesstudenter. Kostnaderna för denna budgetpost har ökat under senare år varför avsättningen inför 2013 höjs till 125 tkr (100 tkr). Alumniutveckling, Studentbarometer, 250 tkr Sannolikt kommer en studentbarometer att genomföras under 2013, slutgiltigt beslut angående detta kommer att fattas senare under På basis av kostnaderna då den senaste studentbarometern genomfördes (2010) avsätts 250 tkr för detta ändamål. Rekrytering Breddad rekrytering, 20 tkr Sedan 2012 inkluderas huvuddelen av insatserna inom breddad rekrytering i budgetposten studieinformation. Därför avsätts endast en mindre summa om 20 tkr under breddad rekrytering som bland annat avser medlemskap i nätverket Include. Utbildning, utveckling och kvalitet Universitetsbiblioteket, tkr Den verksamhet som KIB bedriver på uppdrag av US omfattar framförallt internutbildning i form av kurser, workshops och seminarier samt handledning, men även användarstöd avseende olika verktyg och hjälpmedel för anställda vid KI. I uppdraget ingår också ansvaret för språkverkstaden. I avsättningen ingår också medel för vissa licens- och programvaror. Liksom för CME har styrelsen, inför 2013, förändrat processen vad gäller beställning av universitetsbibliotekets tjäns- 26

Rektors beslut om resursfördelning år 2012

Rektors beslut om resursfördelning år 2012 Rektors beslut om resursfördelning år 2012 (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner) Del I Reviderad jan 2012 November 2011 Beslut Dnr: 6751/2011-100 2011-11-28 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen

Läs mer

Rektors beslut om resursfördelning år 2010

Rektors beslut om resursfördelning år 2010 Rektors beslut om resursfördelning år 2010 (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner) Del I Reviderad 2010-01-19 December 2009 Beslut Dnr: 5618/2009-100 2009-12-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen

Läs mer

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG & UPPDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG & UPPDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis KAROLINSKA INSTITUTET 352 357 382 38 41 442 471 547 575 595 68 629 646 663 673 661 654 65 665 681 76 559 292 37 37 233 232 22 221 24 258 295 324 378 377 371 372 338 35 342 335 332 342 38 536 589 571 587

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis KAROLINSKA INSTITUTET 352 357 382 38 41 442 471 547 575 595 68 629 646 663 673 661 654 65 665 681 76 559 21 226 223 142 14 129 13 149 165 25 235 282 279 266 261 22 228 225 221 223 23 29 517 568 55 566

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

i KI:s verksamhetsstyrelser 6 november 2014

i KI:s verksamhetsstyrelser 6 november 2014 Kandidatlista inför nomineringsförsamlingens val av lärarrepresentanter i KI:s verksamhetsstyrelser 6 november 2014 Styrelsen för forskning STYRELSEN FÖR FORSKNING Camilla Sjögren Professor i cell- och

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

1. Inledning. budget för. Konsistoriet. definitiva. krävs. n fastställer konsi- Beslut. Dnr: 1-283/ Sid: 1 / 10. Telefon

1. Inledning. budget för. Konsistoriet. definitiva. krävs. n fastställer konsi- Beslut. Dnr: 1-283/ Sid: 1 / 10. Telefon Beslut 2013-06-10 Dnr: 1-283/2013 Sid: 1 / 10 Konsistoriet Preliminärt beslutt avseendee verksamhetsplanering och Karolinska Institutet 2014 budget för 1. Inledning För att skapa goda förutsättningar för

Läs mer

Ramavtal skall alltid sökas och användas. Egna inköp får göras om följande tre förutsättningar gemensamt är uppfyllda;

Ramavtal skall alltid sökas och användas. Egna inköp får göras om följande tre förutsättningar gemensamt är uppfyllda; Inköpsansvariga vid institutionerna Prefekten vid varje institution ska utse en inköpsansvarig och fastställa vilka personer som har rätt att handlägga direktupphandling. Den inköpsansvarige skall, i samråd

Läs mer

Rektor beslutar att fastställa bifogat underlag.

Rektor beslutar att fastställa bifogat underlag. Beslut Dnr: 1-297/2016 2016-10-18 Sid: 1 / 1 Rektor Uppdrag och budgetramar för verksamhetsstyrelserna, fördelning av universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader samt IT-avgift för 2017 Rektor beslutar

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna

Läs mer

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Konsistoriet, beslutad

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Konsistoriet, beslutad Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2017-2019 Konsistoriet, beslutad 2016-10-10 Beslut Dnr: 1-297/2016 2016-10-10 Universitetsdirektören Konsistoriet Karolinska

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen 2014-11-24 51-442-14 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fem blad,

Läs mer

Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2016

Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2016 Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2016 December 2015 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2016: bakgrund och förutsättningar... 5 Resursfördelning 2016: styrelsen för utbildning...

Läs mer

Förslag till budget 2013 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).

Förslag till budget 2013 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Stockholms läns landsting 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Handläggare: Magnus Hammarberg FoUU-budget 2013 Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:5 2015-04-16 U2015/2307/UH Utbildningsdepartementet Umeå universitet Ekonomienheten 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003-2005 Institutet för miljömedicin (IMM) Bilaga 4. Finansiärer vid IMM 2003-2005

Verksamhetsberättelse 2003-2005 Institutet för miljömedicin (IMM) Bilaga 4. Finansiärer vid IMM 2003-2005 Verksamhetsberättelse 2003-2005 Institutet för miljömedicin (IMM) Bilaga 4. Finansiärer vid IMM 2003-2005 2003 Forskningsråd arb.liv & soc.vet. 7 201 946 Forsk.råd miljö, areella när. & soc.vet. 2 315

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2011/01533/UH (delvis) U2014/07521/SAM(delvis) U2015/05004/UH m.fl. Se bilaga 1 Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2010

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2010 Dnr: 750/2010-019 2010-02-08 Sid: 1 / 12 Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets ledningssystem för miljö- och hållbar utveckling Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

Läs mer

Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI uppdrag

Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI uppdrag Dnr: 197/2013 1/5 20130212 Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI uppdrag Riktlinjerna gäller tidsbegränsade tillägg till lön som ersättning för uppdrag i styrelserna för utbildning, forskning

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Budgetinstruktion för år 2014

Budgetinstruktion för år 2014 1(3) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4916 Exp. den: 8/11-13/JÖ STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare:

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Styrelsen för utbildning 2014-09-24

Styrelsen för utbildning 2014-09-24 Förslag till beslut Dnr: 1-493/2013 Sid: 1 / 1 Universitetsförvaltningen Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer Philip Malmgren, handläggare Pierre Lafolie, Universitetslektor, överläkare

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

ALF-PROJEKTMEDEL 2017 PEDAGOGIK

ALF-PROJEKTMEDEL 2017 PEDAGOGIK 2015-11-24 LS 2015-1200 FoUU-samverkan ALF-PROJEKTMEDEL 2017 PEDAGOGIK Utlysning och anvisningar Kontaktpersoner: Frågor rörande ansökningsrutiner, beredningsprocess m.m. Susanne Kalén tel: 12 31 46 29

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten Regeringsbeslut III:23 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet E-hälsomyndigheten Ringvägen 100 118 60 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende E-hälsomyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. 2014 2015 Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Karolinska Institutet är

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsmöte i Fackförbundet STs sektion vid Karolinska Institutet

Årsmöte i Fackförbundet STs sektion vid Karolinska Institutet Handlingar Årsmöte ST vid KI 2016 ST inom Universitet och Högskola FÖREDRAGSNINGSLISTA Sektion 214/03 Karolinska Institutet 2016-03-17 Årsmöte i Fackförbundet STs sektion vid Karolinska Institutet Dag/tid:

Läs mer

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Antagen av regionstyrelsen 2010-12-08, uppdaterad 2011-12-14 Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Projektmedel är ett viktigt verktyg för regional utveckling, och dessa ska

Läs mer

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt Lars Nilsson, Hans-Göran Gustafsson, Frida Wiklander Ekonomiavdelningen Siv Bondenäs Brink, Claes Jansson, Emilia Rung, Pirjo Gustafsson, Ludde Edgren Externa Relationer, Forsknings- och innovationsservice

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013 213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den

Läs mer

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet)

Läs mer

Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa.

Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska

Läs mer

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor Stockholms universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Angående studentinflytande vid Stockholms universitet Anmälan Stockholms Universitets Studentkår har anmält Stockholms universitets

Läs mer

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 2Skapat den PM 2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 Sektionen Forskning, innovation och extern samverkan PM Remiss, Förslag till föreskrifter för stipendier Rektor fattade den 28 januari 2010 beslut om en utredning

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Rektor BESLUT 2015-05-26 Dnr HS 2015/129 Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för utveclding av excellent lärmiljö år 2015 2016. Rådet för

Läs mer

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010 Beslut Dnr: 4654/2009-100 2009-10-08 Sid: 1 / 17 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010 1. Inledning

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 1 Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 2 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Aktiviteter 2015 5 - Möten 5 - Föreslagen infrastruktur

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (6)

JIL Stockholms läns landsting i (6) JIL Stockholms läns landsting i (6) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 samt

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm

Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-02 BUN 2014/0804 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm Förslag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping. Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre.

Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping. Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre. PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats Deltagande Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre F län Lars Brudin H län Claes Hallert E län Inger

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande från och med 2004-01-01 (med revidering 2013-01-07, bil 1).

Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande från och med 2004-01-01 (med revidering 2013-01-07, bil 1). Beslut Dnr: 5825/2006-020 2003-10-28 Sid: 1 / 8 Rev 2013-01-07 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2011

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2011 Sida 1 av 9 Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2011 Denna uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete under 2011 består av två delar; Del 1: Uppföljning av KIs handlingsplan för miljö-

Läs mer

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016 Barn- och ungdomsnämnden Datum Carina Norgren Dnr BUN15/120 Fristående skolenheter Rektor Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016 Grundbelopp för grundskola och förskoleklass

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2

Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2 Organisation av arbetet Arbetet i StrateGIS-projektet, regeringen uppdrag (Fi2000/109) till länsstyrelserna att anordna GIS-utbildning, har letts av

Läs mer

Regelverk GU-ALF för år 2014

Regelverk GU-ALF för år 2014 Regelverk GU-ALF för år 2014 När läkautbildningen utnyttjar sjukvårdens resurser betalar man ersättning med de särskilda medel som universitetet får för detta ändamål, de så kallade GU-ALF-medlen (GU står

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 2013-09-20 Sidan 1 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 Första steget i genomförandet Sidan 2 Förutsättningar och vårdbehov i SLL Befolkningen i länet ökar. På tio år, fram till 2020, väntas Stockholms

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Utfärdare av intyg för Friskis och Svettis kort samt för träning i Novumgymmet, Huddinge

Utfärdare av intyg för Friskis och Svettis kort samt för träning i Novumgymmet, Huddinge Utfärdare av intyg för Friskis och Svettis kort samt för träning i Novumgymmet, Huddinge Utfärdare Titel Tel nr Institionens hela namn BioNut H2 Eva Nordlander Personaladm 524 810 10 Inst för biovetenskaper

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05005/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05959/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2016-04-07 S2016/01578/SF Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering YTTRANDE 1(2) Avdelning Datum Utvärderingsavdelningen 2013-06-27 42-74-13 Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@uk-ambetet.se Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Yttrande över

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Fastställd av konsistoriet 2015-11-30 Dnr: 1-705/2015 Gäller från och med 2016-01-01 Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2015-06-25 S2015/04530/RS (delvis) Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

FÖRDELNING AV GRUNDUTBILDNINGSMEDEL 2007 INOM ITM-SKOLAN

FÖRDELNING AV GRUNDUTBILDNINGSMEDEL 2007 INOM ITM-SKOLAN FÖRDELNING AV GRUNDUTBILDNINGSMEDEL 2007 INOM ITM-SKOLAN 1.KTH:s modell I KTH:s utvecklingsplan förs visionen fram om ett KTH som ett ledande universitet i Europa och i världen. KTH förändrade sin organisation

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Docenturnämndens verksamhetsberättelse Fastställd av Docenturnämnden,

Docenturnämndens verksamhetsberättelse Fastställd av Docenturnämnden, Docenturnämndens verksamhetsberättelse 212 Fastställd av Docenturnämnden, 213-3-6 Docenturnämndens verksamhetsberättelse 212 Dnr 1-63/213 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3

Läs mer

Kursutvärdering läkarprogrammet Sammanfattning av läkarprogrammets kursvärderingar, kursutvärderingar och samtal med kursansvariga vt-2015

Kursutvärdering läkarprogrammet Sammanfattning av läkarprogrammets kursvärderingar, kursutvärderingar och samtal med kursansvariga vt-2015 Karolinska Institutet Sammanfattning av läkarprogrammets kursutvärderingar och kursvärderingar vt-2015 Kursutvärdering läkarprogrammet Sammanfattning av läkarprogrammets kursvärderingar, kursutvärderingar

Läs mer

Budget för Riksbanken 2008

Budget för Riksbanken 2008 PM DATUM: -12-10 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

Bokslut 2014. Överförmyndarnämnden

Bokslut 2014. Överförmyndarnämnden Sidan 1 av 8 Nämndbehandlas 2015-02-16 Bokslut 2014 Överförmyndarnämnden KF-budget Nettokostnad Nettokostnad Förändring Resultat Resultat Belopp i miljoner kronor nettokostnad bokslut bokslut f.å. % bokslut

Läs mer

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Gäller fr.o.m. 2016-05-18 1. Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2 Förutsättningar för lärosätet att delta i programmet... 3

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Budget. Budget för Riksbanken 2016. Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll 151211, 3. 1. Inledning. 2. Sammanfattning. 3.

Budget. Budget för Riksbanken 2016. Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll 151211, 3. 1. Inledning. 2. Sammanfattning. 3. Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll 151211, 3 DATUM: -12-11 AVDELNING: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer forskning med hög relevans för de samhällsutmaningar som berör hälsa, arbetsliv och välfärd

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 Handläggningsordning för internationella avtal Ärendet Högskolan Dalarna har ett stort antal internationella avtal som reglerar student- och

Läs mer

Kursklassificering av sjuksköterskeutbildningar

Kursklassificering av sjuksköterskeutbildningar EFFEKTIVITETSANALYS 1(26) Avdelning 2013-12-03 2013/3 Analysavdelningen Handläggare Max Kesselberg 08-56308802 max.kesselberg@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en av formerna

Läs mer