Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande från och med (med revidering , bil 1).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande från och med 2004-01-01 (med revidering 2013-01-07, bil 1)."

Transkript

1 Beslut Dnr: 5825/ Sid: 1 / 8 Rev Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande från och med (med revidering , bil 1). 1. Bakgrund En arbetsgrupp vid Karolinska Institutet (KI) lämnade på rektors uppdrag ett förslag till internhyressystem vid KI att tillämpas från och med år Konsistoriet beslutade att ett internhyressystem skall införas vid KI år 2003 enligt närmare beslut av rektor. Arbetsgruppen utarbetade därefter de närmare detaljerna kring implementeringen av internhyressystemet och presenterade dessa i en rapport De nämnda rapporterna kan erhållas hos Projektgruppens förslag har presenterats för institutionsledningarna. Rektor beslutade att skjuta upp tillämpningen av internhyressystemet till 2004 för att ge institutionerna mer tid för granskning av underlag och därmed till anpassning av lokalbehoven. Rektor har beslutat att följande föreskrifter skall gälla för internhyressystemet från och med Tidigare föreskrifter om internhyressystem upphör därmed att gälla ( rev ) Föreskrifterna har genomgått smärre redaktionella ändringar. 2. Syfte och utgångspunkter med KIs internhyressystem Syftet med internhyressystemet vid KI är att effektivisera lokalhållningen genom att det finns ett pris på de lokaler som institutionerna (inklusive andra enheter) nyttjar. Internhyressystemet omfattar alla institutioner/verksamheter (inklusive gemensamma funktioner som universitetsförvaltning och -bibliotek) som helt eller delvis nyttjar lokaler för vilka KI har dispositionsrätt enligt hyresavtal. De institutioner som nyttjar lokaler vilka omfattas av ALF-avtalet ingår tillsvidare inte i internhyressystemet (se dock p12 vad gäller lokaltillägg på fakturan för de universitetsgemensamma funktionerna). Internhyrorna skall sättas så att de styr mot en effektiv lokalhållning och en optimal fördelning mellan resursen lokaler och övriga resurser. Samtidigt måste de medel Postadress Besöksadress Telefon E-Post Solna Nobels väg 5 Solna , vx , dir Webb Fax ki.se Org. nummer

2 2 / 8 som idag finns centralt för lokalkostnader fördelas till institutionerna för att de jämte avsättningar från externa medel skall kunna betala hyrorna. Institutionerna skall kunna påverka sitt lokalinnehav och därmed kostnaderna genom att av KI internt hyra större eller mindre lokalarea. Utgångspunkten för systemet är att rektor sätter ett internt pris på de lokaler som respektive nyttjare disponerar. Institutioner får följaktligen inte själva hyra lokaler utanför KIs område utan medgivande från rektor. Lokaler som inte har en given nyttjare hyrs av rektor genom Fastighetsavdelningen (FA). I rektors beslut om resursfördelning till institutioner m fl med verksamhet i KIlokaler inkluderas från och med 2004 ersättning för lokaler. Externa forskningsanslags lokaldel disponeras av respektive institution. 3. Internhyror Priser för fullgoda lokaler För de interna hyrorna gäller priser för fullgoda lokaler enligt konsistoriets årliga resursfördelningsbeslut (Se bilaga 1). Med fullgoda lokaler avses att de har den standard som principiellt skall eftersträvas för alla lokaler (bruksvärdesfaktor = 1,0). KIs lokalbestånd bedöms till mycket stor del ha en sådan standard. I de fall någon del av lokalbeståndet bedöms ha en lägre standard sätts bruksvärdesfaktorn i steg om 0,1 ner till lägst 0,5. I extrema fall kan också bruksvärdesfaktorn sättas högre än 1,0. Gemensamma undervisningslokaler För gemensamma undervisningslokaler gäller att rektor genom FA står som hyresgäst. Dessa hyrs i sin tur ut till institutioner och andra enheter per timme efter bokning i KIs gemensamma lokalbokningssystem. Se vidare p 11. Vad ingår i internhyran Internhyran skall täcka hyrorna till KIs hyresvärdar samt kostnaderna för el, media, vatten, utvändig bevakning, lärosalsunderhåll, interna data- och telenät, post m m samt den del av FA som handhar lokalfrågor. Se vidare bilaga Organisation för lokalfrågor Universitetsdirektören ansvarar på rektors uppdrag för att KI förses med ändamålsenliga lokaler på såväl kortare som längre sikt. Till sitt stöd har universitetsdirektören FA som handlägger lokalärenden, genomför byggprojekt, bevakar den yttre och inre miljön samt utformningen av lokaler. FA kartlägger också lokalbehov och upprättar långsiktliga planer samt handhar lokaladministrationssystemet Facility, frågor om uthyrning av lokaler till såväl institutioner som externa hyresgäster samt svarar för ekonomisk styrning och uppföljning

3 3 / 8 5. Lokaladministrationssystem FA ansvarar för KIs lokaladministrationssystem (Facility). I systemet registreras de ytor som respektive institution disponerar och internhyran för dessa. Gemensamma ytor fördelas (plan- och husvis) på institutioner i förhållande till deras verksamhetsyta. Systemet är tillgängligt för institutionerna genom inloggningskod som lämnas ut till respektive administrativ chef. Institutionerna kan se KIs lokalytor (byggnadsinfo och hyresgästinfo) i olika vyer och rapporter men inte arbeta i programmet. Rapporterna visar också yta och kostnad per hus eller institution. En totalrapport finns i excelformat där också yta och kostnad för varje enskilt rum finns angiven. Rapporten går att ladda hem via nätet. Den kan bl a användas av respektive institution vid eventuell fördelning av lokalytor mellan olika avdelningar/motsvarande inom institutionen, vilket FA ej har möjlighet att göra i Facility. 6. Debitering av internhyror Debitering av internhyror sker automatiskt månadsvis i samband med fördelningen av anslag och debiteringen av fakturan. Det aktuella hyresbeloppet kommer att finnas tillgängligt i Facility ca fem dagar före debiteringen. 7. Behov av förändrad omfattning av hyrda lokaler Behov av förändrad omfattning av hyrda lokaler anmäls skriftligen av prefekten till FA. Vid uppsägning av lokaler och det inte finns någon annan intern hyresgäst löper en viss uppsägningstid för att KI skall kunna hitta annan extern hyresgäst eller säga upp lokalen hos den externa hyresvärden. En förutsättning för att en institution skall kunna säga upp en del av de lokaler den disponerar är att de är sammanhållna och klart avskiljbara. Följande uppsägningstider gäller: 9 månader för lokaler som är generella och som direkt eller med begränsade anpassningar kan användas av annan nyttjare (kontor samt undervisnings och laboratorielokaler) 24 månader för speciallokaler som endast med större ombyggnader kan användas av annan nyttjare (exempelvis djurhus). Om annan nyttjare kan använda lokalerna tidigare förkortas den debiterade uppsägningstiden i motsvarande grad. Om en nyttjare förändrat lokalernas användningsmöjligheter, genom ombyggnadsåtgärder eller t ex utbyte av ytskikt, utan godkännande av FA, kan ekonomiska krav komma att ställas för att återställa lokalerna. Externa hyreskontrakt får inte tecknas av institutionerna, utan endast av rektor och till den som rektor givit delegation. Se även KIs regler: Arbetsmiljöbedömning vid inskränkning av lokalytor

4 4 / 8 8. Verksamhetsanpassningar/ombyggnader I de fall en institution vill ha särskilda verksamhetsanpassningar/ombyggnader av lokalerna har institutionen att normalt bekosta dessa. Alla önskemål av anpassningar/ombyggnader skall alltid anmälas till och godkännas i förhand av rektor genom FA, som också inhämtar fastighetsägarens tillstånd. Detsamma gäller ingrepp i byggnadens försörjningssystem. 9. Evakueringar och omflyttningar Följande huvudregel gäller: Vid omflyttningar som initierats av en institution skall institutionen själv svara för alla kostnader inklusive städning i samband med avflyttning. Vid evakueringar och omflyttningar vilka initieras av rektor/fa, svarar KI centralt för dessa kostnader. 10. Andrahandsuthyrning Om en nyttjare har lokaler, som enligt föregående punkt inte är uppsägningsbara eller bara tidsbegränsat är lediga, kan andrahandsuthyrning bli aktuell. I första hand skall lediga lokaler erbjudas annan institution inom KI. I andra hand kan forskande organisationer bli aktuella. Endast i undantagsfall kan företag komma i fråga och då alltid efter samråd med rektor genom FA. Avtal om andrahandsuthyrning skall lämnas till rektor genom FA för godkännande och registrering. Ett annat alternativ är samnyttjande av lokaler. En nyttjare har ansvaret för lokalen. Denna nyttjare överenskommer med övrig(a) part(er) om hur lokalen skall disponeras och kostnaden fördelas. Andrahandsuthyrning av enstaka timmar i sammanträdesrum, seminarierum etc sker på parternas egna villkor. 11. Bokning av undervisningslokaler Bokning av undervisningslokaler görs av respektive institution i lokalbokningssystemet Agendo enligt närmare anvisningar av FA. Debitering av respektive institution sker månadsvis i efterskott i samband med fördelningen av övriga interhyror. Därvid gäller timpriser enligt konsistoriets årliga resursfördelingsbeslut (se bilaga 1) och debitering sker efter den tid som bokats. Observera att den bokade tiden skall inkludera den tid det tar för deltagarna att komma in i respektive lämna lärosalen samt för iordningsställande. För bokning som avser flera timmar i sträck får avbrott i bokningen inte göras kortare tid än en timme. För avbokning som sker senare än 14 dagar före den bokade tiden debiteras fullt timpris.

5 5 / 8 Undervisningslokaler som inte är bokade av institutioner m fl står till förfogande för KIs studenter för självstudier, projektarbete o d. Om en undervisningslokal inte lämnas i acceptabelt skick riskerar nyttjaren att få bekosta städning och iordningsställande. 12. Resursfördelning Med internhyressystemet fördelas lokaldelen i såväl de statliga anslagen som de externa medlen till institutionerna m fl som disponerar dessa medel i likhet med vad som gäller för andra resurslag. Fördelningen av lokaldelen i statsanslagen görs på samma sätt som för övriga resurser d v s i proportion till aktivitet och prestation. En viss del av dessa lokalmedel måste dock avsättas till gemensamma funktioner (rektor, bibliotek och förvaltning) samt särskilt bidrag som kan behövas för vissa verksamheter. Avsättning måste också göras från externa medel för lokaler till den del som de avser universitetsgemensamma funktioner. Detta görs genom ett särskilt tillägg på det belopp som varje institution har att betala för dessa funktioner (den s k fakturan). Detta lokaltillägg för de universitetsgemensamma funktionerna gäller således all verksamhet vid KI med extern finansiering även KIs kliniska verksamheter som i övrigt inte ingår i internhyressystemet För grundutbildningen innebär fördelningen att ett visst pålägg görs på varje helårsplats för de institutioner som omfattas av internhyressystemet. På motsvarande sätt görs ett procentuellt påslag på den aktivitetsrelaterade tilldelningen (inklusive lärarbasen) i forskningen. I särskilda fall kan detta pålägg komma att reduceras om det är fråga om verksamhet som bedrivs utanför KI och som är av viss minsta omfattning. För övriga tilldelningar (riktade satsningar m m) görs ett särskilt pålägg. Basersättningen ( ALF-kompensationen ) utgör inte grund för fördelning eftersom den inte har någon koppling till lokaler. Med internhyressystemet fördelas lokalmedlen - efter avsättning för universitetsgemensamma funktioner - till styrelserna för vidare fördelning till institutioner vilka omfattas av internhyressystemet på samma sätt som sker med övriga medel. Lokalmedlen för grundutbildningen skall dock inte fördelas ut till programkommittéerna utan det görs genom Utbildningsstyrelsen direkt till institutionerna med hänvisning till samordningen. Styrelserna måste vidare avsätta viss del av dessa medel i sina budgetar att fördela som verksamhetsbidrag för att klara vissa prioriterade verksamheter. För den externfinansierade verksamheten gäller att institutionerna vid ansökan om medel gör kalkylerna på ett sådant sätt att internhyrorna kan täckas enligt de regler som gäller. Den närmare fördelningen till olika institutioner och verksamheter framgår av de årliga resursfördelningsbesluten.

6 6 / Institutioner som har del av sin verksamhet i KI-lokaler Institutioner som har del av sin verksamhet i KI-lokaler skall betala internhyra för den verksamhet som bedrivs i dessa lokaler. För resursfördelningen gäller att för väl avgränsade och lätt urskiljbara verksamheter sker fördelning av hyresmedel efter aktivitet och prestation under förutsättning att det är fråga om verksamheter av viss minsta omfattning. Där en sådan avgränsning inte lika lätt låter sig göras sker fördelningen efter en bedömning från respektive styrelse. Underlaget för en sådan fördelning lämnar berörda institutioner årligen i samband med att de lämnar övrigt underlag till resursfördelningen. Ovanstående gäller inte verksamheter som omfattas av ALF-avtalet. 14. Djurhus och core facilities För djurhus är utgångspunkten att internhyran ersätts fullt ut av styrelsen för forskning eftersom hyreskostnad inte skall läggas på KIs interna användare. För corefacilities som har medel från styrelsen för forskning görs bedömning i varje enskilt fall vad gäller behov av hyresersättning Berörda institutioner bör ha sin redovisning ordnad så att dessa verksamheter lätt kan följas upp. 15. Bibliotek och universitetsförvaltning Bibliotek och universitetsförvaltning har också att betala internhyra. Det är viktigt att även dessa har ett tryck på sig att vara effektiva i lokalhållningen. Vid införandet erhåller därför dessa funktioner medel motsvarande hyran, men med en viss reduktion. För de därefter kommande åren är det liksom hittills ett totalbelopp som konsistoriet beslutar om för de universitetsgemensamma funktionerna. Effektiviteten i dessa enheters lokalhållning skall därvid beaktas. Dessa föreskrifter har beslutats av rektor Harriet Wallberg-Henriksson i närvaro av universitetsdirektör Rune Fransson, fastighetschef Mimmi Calles Hedenberg och controller Nils-Fredrik Ankarcrona, föredragande Harriet Wallberg-Henriksson N-F Ankarcrona

7 7 / 8 Bilaga 1 Internhyror för 2013 Kontor, laborationslokaler, djurhus m m Kontor/laborationslokaler/gemensamma lokaler kr/kvm (3 050) Undervisningslokaler (hörsalar, seminarierum, kurslab) kr/kvm (3 050) Djurhus kr/kvm (4 114) Anm. Gemensamma lokaler avser gemensamma uppehållsytor, förråd, arkiv, friskvård m m Inom parentes anges 2012 års priser. Gemensamma undervisningslokaler (priserna avser vardagar) Interna nyttjare Normalpris Högpris Prisklass 1: 1-16 pl 156 kr/tim (151) 203 kr/tim (197) Prisklass 2: pl 259 kr/tim (251) 335 kr/tim (324) Prisklass 3: pl 390 kr/tim (378) 503 kr/tim (487) Prisklass:4: >90 pl 645 kr/tim (625) 839 kr/tim (812) Anm. Högpris (+ca 30 %) avser bokningar kl I de fall speciell teknisk assistans krävs sker debitering i särskild ordning. För datorlärosalar gäller ett pris som är 50 % högre än ovanstående priser. För helger är priset 70 % högre än normalpriset. Inom parentes anges 2012års priser Externa nyttjare Normalpris Högpris Prisklass 1: 1-16 pl 192 kr/tim (186) 254 kr/tim (246) Prisklass 2: pl 322 kr/tim (312) 422 kr/tim (409) Prisklass 3: pl 484 kr/tim (469) 633 kr/tim (613) Prisklass: pl 807 kr/tim (781) kr/tim (1 021) Prisklass 5: >150 pl kr/tim (1 251) kr/tim (1 623) Anm. Högpris (+ca 30 %) avser bokningar kl I de fall speciell teknisk assistans krävs sker debitering i särskild ordning. För datorlärosalar gäller ett pris som är 50 % högre än ovanstående priser. För helger är priset 70 % högre än normalpriset. Inom parentes anges 2012 års priser

8 8 / 8 Bilaga 2 Vad ingår i internhyran Internhyran skall täcka hyrorna till KIs hyresvärdar samt kostnaderna för el, media, vatten, utvändig bevakning, lärosalsunderhåll, interna data- och telenät, post m m samt den del av FA som handhar lokalfrågor Vidare ingår årlig tillsyn av ventilerade arbetsplatser, räddningsstationer, omhändertagande av hushållssopor och visst specialavfall. Avtal kan tecknas med FA om invändig rondering nattetid av vaktbolaget. I internhyran ingår inte städning och fönsterputsning. I internhyran ingår också basinredning med vilket avses befintlig lös och fast inredning som finns i lokalen vid upplåtelsetillfället enligt följande: Lös inredning (bord, stolar, hyllor, inredning för förvaring) i kontorsrum och laboratorium är normalt anskaffad och anpassad till den verksamhet lokalerna ursprungligen upplåtits för. Inredningen disponeras av brukaren under upplåtelsetiden. AVutrustning i verksamhetslokaler ingår inte. För komplettering av lös inredning svarar hyresgästen. Lös inredning som anskaffas av hyresgästen, kan vid avflyttning lämnas kvar efter överenskommelse med den nya hyresgästen. Sådan överenskommelse skall också avse institutionernas reglering av inventarievärdena. Fast inredning är sådan inredning som är ansluten till byggnaden eller byggnadens installationssystem för vatten och avlopp, ventilation, kyla, mm. Fast inredning kan både tillhöra fastigheten, KI-centralt eller institutionen. Exempel på fast inredning är ventilerade arbetsplatser, pentryinredningar, mörkläggningsgardiner, nedföringsstavar för el och tele/data vid arbetsbänkarna. Fast inredning som installerats av brukaren skall avlägsnas vid avflyttning och lokalen skall återställas till ursprungligt skick på brukarens bekostnad om inte annat överenskommes med FA. I mån av tillgång på möbler från centralt förråd kan komplettering beställas mot transportkostnad. Kontakta FA för närmare information. Lås- och passersystem Byggnadernas yttre skalskydd tillhör KIs hyresvärd men tillhörande passersystem med kortläsare handhas oftast av respektive institution. Inre kortläsarsystem och låscylindrar tillhör institutionen som också står för driftkostnaderna och att förvalta systemen. Data/tele IT-centrum ansvarar för drift och utveckling av de gemensamma näten och därtill hörande nättjänster. Dessa tjänster ingår i internhyran. Samtalskostnader och kostnaden för telefonapparater ingår inte i internhyran.

Föreskrift avseende intern upplåtelse av lokal inom universitetet

Föreskrift avseende intern upplåtelse av lokal inom universitetet BESLUT 1 BY 2010/28 Rektor Föreskrift avseende intern upplåtelse av lokal inom universitetet Bakgrund Universitetets system för lokalupplåtelser och internhyror har varit i bruk i ca fjorton år. Besluten

Läs mer

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Konsistoriet, beslutad

Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen Konsistoriet, beslutad Karolinska Institutets planeringsförutsättningar och budgetramar för statsanslagen 2017-2019 Konsistoriet, beslutad 2016-10-10 Beslut Dnr: 1-297/2016 2016-10-10 Universitetsdirektören Konsistoriet Karolinska

Läs mer

Internhyresregler för Region Halland

Internhyresregler för Region Halland 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-12 RS110268 Lars-Anders Rothman, Ekonomidirektör Ekonomi och Finans 070-5704755 Lars-anders.rothman@regionhalland.se Internhyresregler för Region Halland 2(6) 1 INLEDNING

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

Delegationsordning för Karolinska Institutet

Delegationsordning för Karolinska Institutet Delegationsordning för Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-03-01 Dnr 901/11-010 ersätter Besluts- och delegationsordning, dnr 456/09-010 Delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr 901/11-010

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua /08 Internrevisionen

Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua /08 Internrevisionen Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua 2008-06-17 10-2113/08 Internrevisionen Bilaga till internrevisionens beslut Dnr SLU ua 10-2113/08 Lokalförsörjning 2 Sammanfattning SLU står inför den största

Läs mer

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010 Beslut Dnr: 4654/2009-100 2009-10-08 Sid: 1 / 17 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010 1. Inledning

Läs mer

Rektor beslutar att fastställa bifogat underlag.

Rektor beslutar att fastställa bifogat underlag. Beslut Dnr: 1-297/2016 2016-10-18 Sid: 1 / 1 Rektor Uppdrag och budgetramar för verksamhetsstyrelserna, fördelning av universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader samt IT-avgift för 2017 Rektor beslutar

Läs mer

Ersättningsformer för arbete vid Karolinska Institutet. Gäller från och med 2009-04-01

Ersättningsformer för arbete vid Karolinska Institutet. Gäller från och med 2009-04-01 Ersättningsformer för arbete vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-04-01 Beslut Dnr: 913/2009-200 2009-02-17 Sid: 1 / 1 Universitetsdirektören Nya regler och anvisningar för ersättningsformer

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola

Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola Inledning I lokalförsörjningsplanen fastställer högskolestyrelsen årligen högskolans övergripande strategi för lokalplaneringen. Planen är avsedd

Läs mer

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet.

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet. BILAGA 3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER TILL HYRESAVTAL För Museum, Vandrarhem och Restaurang Hyresvärd: Hyresgäst: Fastighet: Erstavik 26:248 Avtal nr: 0001 Bolag under bildande (Hyresvärden) Nacka Kommun orgnr.

Läs mer

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Bilaga 4 Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställd av rektor Dnr 1977/2012-010 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Metodbeskrivning... 1 2.1

Läs mer

HYRESAVTAL Inneboende

HYRESAVTAL Inneboende Sid 1(5) HYRESAVTAL Inneboende Datum Kontraktsnummer Förstahandshyresgäst(er) hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er)

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI uppdrag

Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI uppdrag Dnr: 197/2013 1/5 20130212 Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI uppdrag Riktlinjerna gäller tidsbegränsade tillägg till lön som ersättning för uppdrag i styrelserna för utbildning, forskning

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Institutionsstyrelsen vid institutionen för Livsmedelsteknik kallas till sammanträde

Institutionsstyrelsen vid institutionen för Livsmedelsteknik kallas till sammanträde KALLELSE 1 2012-11-09 Ledamöter inst. styr. Livsmedelsteknik Institutionen för livsmedelsteknik Ingrid Ristilammi Institutionsstyrelsen vid institutionen för Livsmedelsteknik kallas till sammanträde Tid:

Läs mer

Karolinska Institutet Regler och anvisningar för anknytning. Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med

Karolinska Institutet Regler och anvisningar för anknytning. Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med 2017-07-01 Regler och anvisningar för anknytning Dnr 1-556/2017 Innehåll Regler... 4 Tillämpningsområde... 4 Allmänna förutsättningar... 4 Förutsättningar

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Önskemål om upplåtelse av lägenhet i andrahand

Önskemål om upplåtelse av lägenhet i andrahand Sida 1/5 Önskemål om upplåtelse av lägenhet i andrahand Detta dokument innehåller följande handlingar: 1. ett ex ansökan om andrahandsupplåtelse (återsändes ifylld). 2. ett ex tillägg till hyreskontrakt

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Dnr 2007/748. Regler. för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2008-07-01, Rev 2009-11-17

Dnr 2007/748. Regler. för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2008-07-01, Rev 2009-11-17 Dnr 2007/748 Regler för intendenturorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av Rektor 2008-07-01, Rev 2009-11-17 Innehållsförteckning 1 Uppdrag till intendenturområdena 3 Lokaladministration 3

Läs mer

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Serviceguiden Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Om Locum Locum bildades i december 1991 ägs av Stockholms läns landsting är ett av Sveriges största fastighetsbolag. är latin

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Regler för tillgång till telekommunikations

Regler för tillgång till telekommunikations Regler för tillgång till telekommunikations utrustning mm Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter regler från 2006-09-01 Beslut Dnr: 2893/2010-030 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av regler avseende

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Nyttjanderättsavtal med Fyrisgruppen AA

Nyttjanderättsavtal med Fyrisgruppen AA SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2017-01-30 Diarienummer SCN-2016-0397 Socialnämnden Nyttjanderättsavtal med Fyrisgruppen AA Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att avtala

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet. Avser perioden 2011-2012

Handlingsplan för tillgänglighet. Avser perioden 2011-2012 Handlingsplan Dnr: 6721/2010-029 2010-12-21 Sid: 1 / 6 Universitetsförvaltningen Fastighetsavdelningen Marie Asplind, Projektledare Tillgängligehet Handlingsplan för tillgänglighet Avser perioden 2011-2012

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED08-707 161 Förslag till Överenskommelse angående framtida lokalutnyttjande och hyresavtal i Gnesta vårdcentral Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU

Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU 1(7) Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU mellan Linköpings Universitet (LiU) och Landstinget i Östergötland (LiÖ). Samarbetsavtalet reglerar bl.a. anpassningar till 1989 års ALF-avtal och berör även Landstingets

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Rektors beslut om resursfördelning år 2010

Rektors beslut om resursfördelning år 2010 Rektors beslut om resursfördelning år 2010 (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner) Del I Reviderad 2010-01-19 December 2009 Beslut Dnr: 5618/2009-100 2009-12-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-01-01 Dnr 5581/2008-030 Beslut 2008-12-10 Dnr:5581/2008-030 Universitetsdirektören Regler och riktlinjer för IT-säkerhet

Läs mer

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler Avdelningen för infrastruktur 2011-11-01 Dnr SLU ua Fe.2011.2.4.4-3581 Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler INNEHÅLL 1. Bakgrund 1.1 Uppdrag 1.2 Avgift för nyttjande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-25 DNR FN 2014.086 INGELA JANSSON SID 1/3 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Hyresavtal

Läs mer

BRA ATT VETA OM LOKALER

BRA ATT VETA OM LOKALER BRA ATT VETA OM LOKALER EN GUIDE TILL DIG SOM: LETAR LOKAL HYR LOKAL SKA BYTA LOKAL Ett beslut om att byta lokal är för de allra flesta ett stort beslut, som får påverkan på verksamheten under en lång

Läs mer

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter UFV 2014/1003 Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter Fastställt av rektor 2014-09-16 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning 3 Rättsliga förutsättningar

Läs mer

Förvaltningschefens vidaredelegation

Förvaltningschefens vidaredelegation Förvaltningschefens vidaredelegation Fastställd av t.f. Chatarina Larson 2014-02-27 Dnr: FS 1.2.4-372-14 Denna plan ersätter tidigare vidaredelegation fastställd av 2011-10-01 Typ av dokument: Beslutad

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007-01-22 Fastighetsavdelningen Ingemar Thorén

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007-01-22 Fastighetsavdelningen Ingemar Thorén GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007-01-22 Fastighetsavdelningen Ingemar Thorén REGLER FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALHANTERING ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER För universitetet är lokaler en strategisk resurs. Därför

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden GÖTEBORG UNIVERSITY The Faculty Board of Education Lokalkommittén Hans Dahlgren BESLUT C2/06:307 UFN 2006-06-13 Regler vid uthyrning (korttidsuthyrning) av utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Planeringsavdelningen 2014-11-12 Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 1. Inledning Inför 2015 införs nya riktlinjer för fördelning av universitets-

Läs mer

Rektors beslut om verksamhetsplanering 2013: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma.

Rektors beslut om verksamhetsplanering 2013: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma. Rektors beslut om verksamhetsplanering 2013: Resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner)

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Revidering av Dnr 4913/04-200

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Revidering av Dnr 4913/04-200 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Revidering av Dnr 4913/04-200 Dnr 1434/2009-200 Gäller från och med 2009-06-01 2013-08-20 Uppdatering av lägsta nivå för postdocstipendier vid KI, dnr 2-2948/2013

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 71 Dnr PS 2012-0048 Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag 2012

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag 2012 Beslut Dnr: 5783/2011-100 2011-10-10 Sid: 1 / 15 Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen/Nils-Fredrik Ankarcrona, bitr ekonomidirektör Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag 2012 1.

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07 AU 10:10 Dnr. KS 2015/ Policy för fastigheter inom skola och förskola Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 4400-E1221-1 mellan Mobilia Shopping Centre AB, ett bolag inom Atrium Ljungberg-koncernen, såsom hyresvärd och Malmö Stad genom dess förskoleförvaltning, såsom hyresgäst,

Läs mer

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanträdesdatum 2012-06-20 Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 1. Upplysningar Detta avtal gäller upplåtelse(uthyrning) av en bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller ett rum i någon av dessa. För dessa är Lag (2012:978) om

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder. Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med

Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder. Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med 2017-07-01 Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 KS 7 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 Kommunstyrelsen Justering av kommunbidrag och investeringsramar för 2013 med anledning av bolagisering

Läs mer

Anvisningar för anknytningsbeslut vid Karolinska Institutet

Anvisningar för anknytningsbeslut vid Karolinska Institutet Anvisningar för anknytningsbeslut vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-01-20 Ersätter tillämpningsföreskrifter, 5809/05-010 Anvisningar för anknytningsbeslut vid Karolinska Institutet Dnr

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 2008-11-12 BESLUT Dnr LiU-2008/03932 Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2008-2013 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 Dnr KS/2015:240-003 2015-05-26 1/7 Ägardirektiv 2015-2018 Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 För den verksamhet som bedrivs i Strängnäs Fastighets AB, i det fortsatta kallad SFAB,

Läs mer

Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad av Hägerstensåsens skolas storkök Hus C

Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad av Hägerstensåsens skolas storkök Hus C DNR: 987-2012 Stockholm, 2014-07-03 Vår referens: Mats Eklund Utbildningsförvaltningen Box 22049 104 22 STOCKHOLM Er referens: Tobias Arab SISAB:s proj. nr. 143001-9261 Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad

Läs mer

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Fastställda av rektor 2012-05-29 Dnr: 2740/2012-010 INNEHÅLL 1 Institutionernas och styrelsernas arbete

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Med område avses det område där en anställd har sin anställning eller en student är registrerad.

Med område avses det område där en anställd har sin anställning eller en student är registrerad. ANSVARSFÖRDELNING MELLAN OMRÅDEN OCH PLAN- OCH LOKALAVDELNINGEN Inledning ansvarar för högskolans strategiska planering för lokaler. Avdelningen ska, i samarbete med högskolans områden, se till att verksamheterna

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Rektors beslut om resursfördelning år 2012

Rektors beslut om resursfördelning år 2012 Rektors beslut om resursfördelning år 2012 (styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner) Del I Reviderad jan 2012 November 2011 Beslut Dnr: 6751/2011-100 2011-11-28 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Klassificeringsstruktur för Karolinska Institutet

Klassificeringsstruktur för Karolinska Institutet Klassificeringsstruktur Dnr: 1-367/2015 2015-06-01 Sida: 1 / 5 Klassificeringsstruktur för Karolinska Institutet Version: 1.3 Fastställd: 2015-06-01 Giltig fr.o.m: 2015-06-01 1. STYRA VERKSAMHET 1.1 Hantera

Läs mer

Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Publiceringsdatum Juni Beslutsdatum

Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Publiceringsdatum Juni Beslutsdatum Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 08-05-23 dnr A 13 35 / 07 031-786 58 98 = Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum Juni

Läs mer

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Fastighetsavdelningen SÄKERHETS RIKTLINJE Leif Bouvin 08-05-23 dnr A 13 35 / 07 031-786 58 98 = Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (16) Sammanträdesrum stora sessionssalen, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (16) Sammanträdesrum stora sessionssalen, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (16) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2012-03-12 Plats Sammanträdesrum stora sessionssalen, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 12 mars 2012, kl. 15 30-16 20 Beslutande Carin

Läs mer

Vår lokalpolicy. Policy

Vår lokalpolicy. Policy Policy Vår lokalpolicy Aktiv lokalförsörjning Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning och förvaltning tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden. Beslutad av:

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer