Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande från och med (med revidering , bil 1).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande från och med 2004-01-01 (med revidering 2013-01-07, bil 1)."

Transkript

1 Beslut Dnr: 5825/ Sid: 1 / 8 Rev Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande från och med (med revidering , bil 1). 1. Bakgrund En arbetsgrupp vid Karolinska Institutet (KI) lämnade på rektors uppdrag ett förslag till internhyressystem vid KI att tillämpas från och med år Konsistoriet beslutade att ett internhyressystem skall införas vid KI år 2003 enligt närmare beslut av rektor. Arbetsgruppen utarbetade därefter de närmare detaljerna kring implementeringen av internhyressystemet och presenterade dessa i en rapport De nämnda rapporterna kan erhållas hos Projektgruppens förslag har presenterats för institutionsledningarna. Rektor beslutade att skjuta upp tillämpningen av internhyressystemet till 2004 för att ge institutionerna mer tid för granskning av underlag och därmed till anpassning av lokalbehoven. Rektor har beslutat att följande föreskrifter skall gälla för internhyressystemet från och med Tidigare föreskrifter om internhyressystem upphör därmed att gälla ( rev ) Föreskrifterna har genomgått smärre redaktionella ändringar. 2. Syfte och utgångspunkter med KIs internhyressystem Syftet med internhyressystemet vid KI är att effektivisera lokalhållningen genom att det finns ett pris på de lokaler som institutionerna (inklusive andra enheter) nyttjar. Internhyressystemet omfattar alla institutioner/verksamheter (inklusive gemensamma funktioner som universitetsförvaltning och -bibliotek) som helt eller delvis nyttjar lokaler för vilka KI har dispositionsrätt enligt hyresavtal. De institutioner som nyttjar lokaler vilka omfattas av ALF-avtalet ingår tillsvidare inte i internhyressystemet (se dock p12 vad gäller lokaltillägg på fakturan för de universitetsgemensamma funktionerna). Internhyrorna skall sättas så att de styr mot en effektiv lokalhållning och en optimal fördelning mellan resursen lokaler och övriga resurser. Samtidigt måste de medel Postadress Besöksadress Telefon E-Post Solna Nobels väg 5 Solna , vx , dir Webb Fax ki.se Org. nummer

2 2 / 8 som idag finns centralt för lokalkostnader fördelas till institutionerna för att de jämte avsättningar från externa medel skall kunna betala hyrorna. Institutionerna skall kunna påverka sitt lokalinnehav och därmed kostnaderna genom att av KI internt hyra större eller mindre lokalarea. Utgångspunkten för systemet är att rektor sätter ett internt pris på de lokaler som respektive nyttjare disponerar. Institutioner får följaktligen inte själva hyra lokaler utanför KIs område utan medgivande från rektor. Lokaler som inte har en given nyttjare hyrs av rektor genom Fastighetsavdelningen (FA). I rektors beslut om resursfördelning till institutioner m fl med verksamhet i KIlokaler inkluderas från och med 2004 ersättning för lokaler. Externa forskningsanslags lokaldel disponeras av respektive institution. 3. Internhyror Priser för fullgoda lokaler För de interna hyrorna gäller priser för fullgoda lokaler enligt konsistoriets årliga resursfördelningsbeslut (Se bilaga 1). Med fullgoda lokaler avses att de har den standard som principiellt skall eftersträvas för alla lokaler (bruksvärdesfaktor = 1,0). KIs lokalbestånd bedöms till mycket stor del ha en sådan standard. I de fall någon del av lokalbeståndet bedöms ha en lägre standard sätts bruksvärdesfaktorn i steg om 0,1 ner till lägst 0,5. I extrema fall kan också bruksvärdesfaktorn sättas högre än 1,0. Gemensamma undervisningslokaler För gemensamma undervisningslokaler gäller att rektor genom FA står som hyresgäst. Dessa hyrs i sin tur ut till institutioner och andra enheter per timme efter bokning i KIs gemensamma lokalbokningssystem. Se vidare p 11. Vad ingår i internhyran Internhyran skall täcka hyrorna till KIs hyresvärdar samt kostnaderna för el, media, vatten, utvändig bevakning, lärosalsunderhåll, interna data- och telenät, post m m samt den del av FA som handhar lokalfrågor. Se vidare bilaga Organisation för lokalfrågor Universitetsdirektören ansvarar på rektors uppdrag för att KI förses med ändamålsenliga lokaler på såväl kortare som längre sikt. Till sitt stöd har universitetsdirektören FA som handlägger lokalärenden, genomför byggprojekt, bevakar den yttre och inre miljön samt utformningen av lokaler. FA kartlägger också lokalbehov och upprättar långsiktliga planer samt handhar lokaladministrationssystemet Facility, frågor om uthyrning av lokaler till såväl institutioner som externa hyresgäster samt svarar för ekonomisk styrning och uppföljning

3 3 / 8 5. Lokaladministrationssystem FA ansvarar för KIs lokaladministrationssystem (Facility). I systemet registreras de ytor som respektive institution disponerar och internhyran för dessa. Gemensamma ytor fördelas (plan- och husvis) på institutioner i förhållande till deras verksamhetsyta. Systemet är tillgängligt för institutionerna genom inloggningskod som lämnas ut till respektive administrativ chef. Institutionerna kan se KIs lokalytor (byggnadsinfo och hyresgästinfo) i olika vyer och rapporter men inte arbeta i programmet. Rapporterna visar också yta och kostnad per hus eller institution. En totalrapport finns i excelformat där också yta och kostnad för varje enskilt rum finns angiven. Rapporten går att ladda hem via nätet. Den kan bl a användas av respektive institution vid eventuell fördelning av lokalytor mellan olika avdelningar/motsvarande inom institutionen, vilket FA ej har möjlighet att göra i Facility. 6. Debitering av internhyror Debitering av internhyror sker automatiskt månadsvis i samband med fördelningen av anslag och debiteringen av fakturan. Det aktuella hyresbeloppet kommer att finnas tillgängligt i Facility ca fem dagar före debiteringen. 7. Behov av förändrad omfattning av hyrda lokaler Behov av förändrad omfattning av hyrda lokaler anmäls skriftligen av prefekten till FA. Vid uppsägning av lokaler och det inte finns någon annan intern hyresgäst löper en viss uppsägningstid för att KI skall kunna hitta annan extern hyresgäst eller säga upp lokalen hos den externa hyresvärden. En förutsättning för att en institution skall kunna säga upp en del av de lokaler den disponerar är att de är sammanhållna och klart avskiljbara. Följande uppsägningstider gäller: 9 månader för lokaler som är generella och som direkt eller med begränsade anpassningar kan användas av annan nyttjare (kontor samt undervisnings och laboratorielokaler) 24 månader för speciallokaler som endast med större ombyggnader kan användas av annan nyttjare (exempelvis djurhus). Om annan nyttjare kan använda lokalerna tidigare förkortas den debiterade uppsägningstiden i motsvarande grad. Om en nyttjare förändrat lokalernas användningsmöjligheter, genom ombyggnadsåtgärder eller t ex utbyte av ytskikt, utan godkännande av FA, kan ekonomiska krav komma att ställas för att återställa lokalerna. Externa hyreskontrakt får inte tecknas av institutionerna, utan endast av rektor och till den som rektor givit delegation. Se även KIs regler: Arbetsmiljöbedömning vid inskränkning av lokalytor

4 4 / 8 8. Verksamhetsanpassningar/ombyggnader I de fall en institution vill ha särskilda verksamhetsanpassningar/ombyggnader av lokalerna har institutionen att normalt bekosta dessa. Alla önskemål av anpassningar/ombyggnader skall alltid anmälas till och godkännas i förhand av rektor genom FA, som också inhämtar fastighetsägarens tillstånd. Detsamma gäller ingrepp i byggnadens försörjningssystem. 9. Evakueringar och omflyttningar Följande huvudregel gäller: Vid omflyttningar som initierats av en institution skall institutionen själv svara för alla kostnader inklusive städning i samband med avflyttning. Vid evakueringar och omflyttningar vilka initieras av rektor/fa, svarar KI centralt för dessa kostnader. 10. Andrahandsuthyrning Om en nyttjare har lokaler, som enligt föregående punkt inte är uppsägningsbara eller bara tidsbegränsat är lediga, kan andrahandsuthyrning bli aktuell. I första hand skall lediga lokaler erbjudas annan institution inom KI. I andra hand kan forskande organisationer bli aktuella. Endast i undantagsfall kan företag komma i fråga och då alltid efter samråd med rektor genom FA. Avtal om andrahandsuthyrning skall lämnas till rektor genom FA för godkännande och registrering. Ett annat alternativ är samnyttjande av lokaler. En nyttjare har ansvaret för lokalen. Denna nyttjare överenskommer med övrig(a) part(er) om hur lokalen skall disponeras och kostnaden fördelas. Andrahandsuthyrning av enstaka timmar i sammanträdesrum, seminarierum etc sker på parternas egna villkor. 11. Bokning av undervisningslokaler Bokning av undervisningslokaler görs av respektive institution i lokalbokningssystemet Agendo enligt närmare anvisningar av FA. Debitering av respektive institution sker månadsvis i efterskott i samband med fördelningen av övriga interhyror. Därvid gäller timpriser enligt konsistoriets årliga resursfördelingsbeslut (se bilaga 1) och debitering sker efter den tid som bokats. Observera att den bokade tiden skall inkludera den tid det tar för deltagarna att komma in i respektive lämna lärosalen samt för iordningsställande. För bokning som avser flera timmar i sträck får avbrott i bokningen inte göras kortare tid än en timme. För avbokning som sker senare än 14 dagar före den bokade tiden debiteras fullt timpris.

5 5 / 8 Undervisningslokaler som inte är bokade av institutioner m fl står till förfogande för KIs studenter för självstudier, projektarbete o d. Om en undervisningslokal inte lämnas i acceptabelt skick riskerar nyttjaren att få bekosta städning och iordningsställande. 12. Resursfördelning Med internhyressystemet fördelas lokaldelen i såväl de statliga anslagen som de externa medlen till institutionerna m fl som disponerar dessa medel i likhet med vad som gäller för andra resurslag. Fördelningen av lokaldelen i statsanslagen görs på samma sätt som för övriga resurser d v s i proportion till aktivitet och prestation. En viss del av dessa lokalmedel måste dock avsättas till gemensamma funktioner (rektor, bibliotek och förvaltning) samt särskilt bidrag som kan behövas för vissa verksamheter. Avsättning måste också göras från externa medel för lokaler till den del som de avser universitetsgemensamma funktioner. Detta görs genom ett särskilt tillägg på det belopp som varje institution har att betala för dessa funktioner (den s k fakturan). Detta lokaltillägg för de universitetsgemensamma funktionerna gäller således all verksamhet vid KI med extern finansiering även KIs kliniska verksamheter som i övrigt inte ingår i internhyressystemet För grundutbildningen innebär fördelningen att ett visst pålägg görs på varje helårsplats för de institutioner som omfattas av internhyressystemet. På motsvarande sätt görs ett procentuellt påslag på den aktivitetsrelaterade tilldelningen (inklusive lärarbasen) i forskningen. I särskilda fall kan detta pålägg komma att reduceras om det är fråga om verksamhet som bedrivs utanför KI och som är av viss minsta omfattning. För övriga tilldelningar (riktade satsningar m m) görs ett särskilt pålägg. Basersättningen ( ALF-kompensationen ) utgör inte grund för fördelning eftersom den inte har någon koppling till lokaler. Med internhyressystemet fördelas lokalmedlen - efter avsättning för universitetsgemensamma funktioner - till styrelserna för vidare fördelning till institutioner vilka omfattas av internhyressystemet på samma sätt som sker med övriga medel. Lokalmedlen för grundutbildningen skall dock inte fördelas ut till programkommittéerna utan det görs genom Utbildningsstyrelsen direkt till institutionerna med hänvisning till samordningen. Styrelserna måste vidare avsätta viss del av dessa medel i sina budgetar att fördela som verksamhetsbidrag för att klara vissa prioriterade verksamheter. För den externfinansierade verksamheten gäller att institutionerna vid ansökan om medel gör kalkylerna på ett sådant sätt att internhyrorna kan täckas enligt de regler som gäller. Den närmare fördelningen till olika institutioner och verksamheter framgår av de årliga resursfördelningsbesluten.

6 6 / Institutioner som har del av sin verksamhet i KI-lokaler Institutioner som har del av sin verksamhet i KI-lokaler skall betala internhyra för den verksamhet som bedrivs i dessa lokaler. För resursfördelningen gäller att för väl avgränsade och lätt urskiljbara verksamheter sker fördelning av hyresmedel efter aktivitet och prestation under förutsättning att det är fråga om verksamheter av viss minsta omfattning. Där en sådan avgränsning inte lika lätt låter sig göras sker fördelningen efter en bedömning från respektive styrelse. Underlaget för en sådan fördelning lämnar berörda institutioner årligen i samband med att de lämnar övrigt underlag till resursfördelningen. Ovanstående gäller inte verksamheter som omfattas av ALF-avtalet. 14. Djurhus och core facilities För djurhus är utgångspunkten att internhyran ersätts fullt ut av styrelsen för forskning eftersom hyreskostnad inte skall läggas på KIs interna användare. För corefacilities som har medel från styrelsen för forskning görs bedömning i varje enskilt fall vad gäller behov av hyresersättning Berörda institutioner bör ha sin redovisning ordnad så att dessa verksamheter lätt kan följas upp. 15. Bibliotek och universitetsförvaltning Bibliotek och universitetsförvaltning har också att betala internhyra. Det är viktigt att även dessa har ett tryck på sig att vara effektiva i lokalhållningen. Vid införandet erhåller därför dessa funktioner medel motsvarande hyran, men med en viss reduktion. För de därefter kommande åren är det liksom hittills ett totalbelopp som konsistoriet beslutar om för de universitetsgemensamma funktionerna. Effektiviteten i dessa enheters lokalhållning skall därvid beaktas. Dessa föreskrifter har beslutats av rektor Harriet Wallberg-Henriksson i närvaro av universitetsdirektör Rune Fransson, fastighetschef Mimmi Calles Hedenberg och controller Nils-Fredrik Ankarcrona, föredragande Harriet Wallberg-Henriksson N-F Ankarcrona

7 7 / 8 Bilaga 1 Internhyror för 2013 Kontor, laborationslokaler, djurhus m m Kontor/laborationslokaler/gemensamma lokaler kr/kvm (3 050) Undervisningslokaler (hörsalar, seminarierum, kurslab) kr/kvm (3 050) Djurhus kr/kvm (4 114) Anm. Gemensamma lokaler avser gemensamma uppehållsytor, förråd, arkiv, friskvård m m Inom parentes anges 2012 års priser. Gemensamma undervisningslokaler (priserna avser vardagar) Interna nyttjare Normalpris Högpris Prisklass 1: 1-16 pl 156 kr/tim (151) 203 kr/tim (197) Prisklass 2: pl 259 kr/tim (251) 335 kr/tim (324) Prisklass 3: pl 390 kr/tim (378) 503 kr/tim (487) Prisklass:4: >90 pl 645 kr/tim (625) 839 kr/tim (812) Anm. Högpris (+ca 30 %) avser bokningar kl I de fall speciell teknisk assistans krävs sker debitering i särskild ordning. För datorlärosalar gäller ett pris som är 50 % högre än ovanstående priser. För helger är priset 70 % högre än normalpriset. Inom parentes anges 2012års priser Externa nyttjare Normalpris Högpris Prisklass 1: 1-16 pl 192 kr/tim (186) 254 kr/tim (246) Prisklass 2: pl 322 kr/tim (312) 422 kr/tim (409) Prisklass 3: pl 484 kr/tim (469) 633 kr/tim (613) Prisklass: pl 807 kr/tim (781) kr/tim (1 021) Prisklass 5: >150 pl kr/tim (1 251) kr/tim (1 623) Anm. Högpris (+ca 30 %) avser bokningar kl I de fall speciell teknisk assistans krävs sker debitering i särskild ordning. För datorlärosalar gäller ett pris som är 50 % högre än ovanstående priser. För helger är priset 70 % högre än normalpriset. Inom parentes anges 2012 års priser

8 8 / 8 Bilaga 2 Vad ingår i internhyran Internhyran skall täcka hyrorna till KIs hyresvärdar samt kostnaderna för el, media, vatten, utvändig bevakning, lärosalsunderhåll, interna data- och telenät, post m m samt den del av FA som handhar lokalfrågor Vidare ingår årlig tillsyn av ventilerade arbetsplatser, räddningsstationer, omhändertagande av hushållssopor och visst specialavfall. Avtal kan tecknas med FA om invändig rondering nattetid av vaktbolaget. I internhyran ingår inte städning och fönsterputsning. I internhyran ingår också basinredning med vilket avses befintlig lös och fast inredning som finns i lokalen vid upplåtelsetillfället enligt följande: Lös inredning (bord, stolar, hyllor, inredning för förvaring) i kontorsrum och laboratorium är normalt anskaffad och anpassad till den verksamhet lokalerna ursprungligen upplåtits för. Inredningen disponeras av brukaren under upplåtelsetiden. AVutrustning i verksamhetslokaler ingår inte. För komplettering av lös inredning svarar hyresgästen. Lös inredning som anskaffas av hyresgästen, kan vid avflyttning lämnas kvar efter överenskommelse med den nya hyresgästen. Sådan överenskommelse skall också avse institutionernas reglering av inventarievärdena. Fast inredning är sådan inredning som är ansluten till byggnaden eller byggnadens installationssystem för vatten och avlopp, ventilation, kyla, mm. Fast inredning kan både tillhöra fastigheten, KI-centralt eller institutionen. Exempel på fast inredning är ventilerade arbetsplatser, pentryinredningar, mörkläggningsgardiner, nedföringsstavar för el och tele/data vid arbetsbänkarna. Fast inredning som installerats av brukaren skall avlägsnas vid avflyttning och lokalen skall återställas till ursprungligt skick på brukarens bekostnad om inte annat överenskommes med FA. I mån av tillgång på möbler från centralt förråd kan komplettering beställas mot transportkostnad. Kontakta FA för närmare information. Lås- och passersystem Byggnadernas yttre skalskydd tillhör KIs hyresvärd men tillhörande passersystem med kortläsare handhas oftast av respektive institution. Inre kortläsarsystem och låscylindrar tillhör institutionen som också står för driftkostnaderna och att förvalta systemen. Data/tele IT-centrum ansvarar för drift och utveckling av de gemensamma näten och därtill hörande nättjänster. Dessa tjänster ingår i internhyran. Samtalskostnader och kostnaden för telefonapparater ingår inte i internhyran.

LOKALPOLICY REGELSAMLING UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Göteborgs universitet

LOKALPOLICY REGELSAMLING UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Göteborgs universitet LOKALPOLICY MED REGELSAMLING FÖR UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN vid Göteborgs universitet Fastställd av utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-06-12 Reviderad 2008-12-17 Dnr C 2 5701/08 1

Läs mer

Strategisk lokalförsörjning

Strategisk lokalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Strategisk lokalförsörjning Skellefteå kommun Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell

Läs mer

1. Internredovisningens roll...3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomistyrning... 3 1.3 Externredovisning... 3 1.4 Internredovisning... 3 2.

1. Internredovisningens roll...3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomistyrning... 3 1.3 Externredovisning... 3 1.4 Internredovisning... 3 2. 1. Internredovisningens roll...3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomistyrning... 3 1.3 Externredovisning... 3 1.4 Internredovisning... 3 2. Allmänt om projektredovisning...5 2.1 Sammanfattning... 5 2.2

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2013. DNR SLU.ua.2013.2.9-2831

Lokalförsörjningsplan 2013. DNR SLU.ua.2013.2.9-2831 Lokalförsörjningsplan 2013 DNR SLU.ua.2013.2.9-2831 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Syfte och bakgrund... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Bakgrund... 3 3. Förutsättningar och inriktning för SLU:s lokalförsörjning...

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun

Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun Revisionsrapport Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun April 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Revisionsfråga m m...5 4 Metod...6 5 Lokalarea...7 5.1

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

1 UMEÅ UNIVERSITET 102-4620-06

1 UMEÅ UNIVERSITET 102-4620-06 1 UMEÅ UNIVERSITET 102-4620-06 Anvisningar för prefekt/enhetschef Umeå universitet ställer sig positiv till att lärare vid universitetet, och sådana företag i vilka de är verksamma, ges möjlighet att under

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Värmdö kommun. Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning Revisionsrapport

Värmdö kommun. Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning Revisionsrapport Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-09-04 Antal sidor: 14 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-12-18

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-12-18 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-12-18 Uppdatering från tidigare version 2012-06-25: har skett av följande kapitel Forskarflytt där anläggning ingår Kapitel 8.2 Forskarflytt mellan institutioner, Figur

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Redovisningen av projekt

Redovisningen av projekt REVISIONSRAPPORT Granskning av Redovisningen av projekt avseende läkemedelsprövningar och FoU-medel mm Jämtlands läns landsting Februari 2004 Hans Stark www.pwcglobal.com/se www.komrev.se 1. Sammanfattande

Läs mer

Handledning avseende Regler och rutiner avseende förvaltning och upplåtelse av exploaterings-, jord- och skogsbruksfastigheter i Huddinge kommun

Handledning avseende Regler och rutiner avseende förvaltning och upplåtelse av exploaterings-, jord- och skogsbruksfastigheter i Huddinge kommun HANDLEDNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-30 1 (14) Handledning avseende Regler och rutiner avseende förvaltning och upplåtelse av exploaterings-, jord- och skogsbruksfastigheter i Huddinge kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer

Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet

Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet 1. Inledning... 3 2. Begrepp... 3 2.1 Kostnadsbärare... 3 2.2 Direkta kostnader... 3 2.3 Indirekta kostnader... 4 2.4 Full kostnadstäckning... 4

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Rebecca Lindström Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3 SAMARBETE

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen

Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen Rapport från Riksantikvarieämbetet Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen Tydligt och ändamålsenligt ansvar i enklare processer Riksantikvarieämbetet 2012 Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se

Läs mer

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen.

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Räkenskapsår 2013 Datum 17 februari 2014 Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Fastigheter representerar sammantaget

Läs mer

Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26, 83 Diarienummer 2015-000062

Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26, 83 Diarienummer 2015-000062 Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26, 83 Diarienummer 2015-000062 2 (21) Innehållsförteckning 1. Syfte och definition...3 2. Målstyrning huvudprinciper...3

Läs mer