Vad säger forskningen om anknytningsbaserade interventioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad säger forskningen om anknytningsbaserade interventioner"

Transkript

1 Vad säger forskningen om anknytningsbaserade interventioner Anders Broberg & Elin Alfredsson Psykologiska Institutionen Göteborgs Universitet

2 Struktur I. Bowlby -- en psykodynamisk terapeut II. Anknytningsteoribaserade interventioner III. En utvärdering av föräldraprogram (bl a Connect) för föräldrar till barn i åldern 9 17 år.

3 I. Bowlby om anknytning och psykoterapi Självkritisk, ansåg sig vara en bättre folkbildare och föräldragruppsledare än terapeut Sörjde anknytningsteorins bristande inflytande på klinisk psykologi Avslutade sin karriär med att samla sina tankar om psykoterapi i A secure base ( En Trygg Bas Natur och Kultur, 2013)

4 Psykoterapins förutsättningar 1. Betydelsen av verkligheten i sig, och inte bara upplevelsen av den, både för utvecklingen av svårigheter och för att åstadkomma en förändring 2. Ett erkännande av försvarens inflytande på upplevelserna av tidigare erfarenheter 3. Ett bekräftande av de kognitivt utvecklade inre arbetsmodellerna

5 Fem terapeutiska uppgifter 1. Att erbjuda en trygg bas 2. Att bistå patienten i hans/hennes utforskande 3. Att använda den terapeutiska relationen 4. Att hjälpa patienten göra kopplingar mellan nutida problem och tidigare erfarenheter 5. Att hjälpa patientens förstå att tidiga inre arbetsmodeller kan ha blivit föråldrade

6 Bowlby var en ovanlig psykodynamisk psykoterapeut Psykologiska försvar är interpersonella, snarare än intrapsykiska. Jag behöver vara nära mina anknytningspersoner för att känna mig trygg, men Deaktiverande; andra kanske avvisar mig, därför är det bäst att jag undertrycker mitt behov av att känna mig trygg (för mig själv) och inte visar behovet (för andra) Hyperaktiverande; andra kanske inte besvarar mitt behov eller invaderar mig på ett sätt som jag inte kan kontrollera. Därför gör jag bäst i att klänga mig fast vid andra, och insistera på att de tar hand om mig på ett sätt som jag kan ha kontroll över

7 Människan är en berättelse -- om något Vårt innersta är ett kondensat av våra upplevelser av oss själv i nära känslomässiga relationer Vår livsberättelse har ett underlag i verkligheten. För att förstå berättelsen måste T lära sig så mycket som möjligt om: Vad P har varit med om i sina anknytningsrelationer Hur livsberättelsen förmår famna dessa upplevelser Om Ps historia är tillgänglig för honom/henne utan förvrängningar skapar detta trygghet och en förmåga att närma sig nya relationer på deras egna förutsättningar

8 Familjeterapi; John Bowlby (1949) The study and reduction of group tensions in the family. Human Relations, 2, Faced with a situation where the co-operation of key people is difficult to maintain, there is a temptation for the professional worker to solve the group problem by removing one or more of the indviduals concerned (syndabock) Förespråkade åtminstone en gemensam session, i alla barnpsykiatriska ärenden, där samtliga familjemedlemmar och de olika professionella som arbetar med fallet deltog Betonade den betydelse sådana gemensamma samtal kan ha, inte bara för barnets utan också för föräldrarnas psykiska hälsa och välbefinnande

9 Del II. Anknytningsteoribaserade interventioner Interventioner avseende förskolebarn Allvarligt utsatta barn, barn i familjehem Familjeterapi (ABFT efter kaffet) Individualpsykoterapi med barn (mentaliseringsbaserad barnpsykoterapi) Individualpsykoterapi med äldre ungdomar och vuxna Föräldragrupper (Connect efter lunch)

10 Interventioner avseende förskolebarn WWW = Watch Wait and Wonder C-o-S = Circle of Security VIPP = Video-feedback to promote Positive Parenting

11 Watch Wait & Wonder Barn förälder terapeut i rummet samtidigt 1.Barn och förälder leker tillsammans på golvet med terapeuten som bisittare. Föräldern uppmuntras att invänta barnets signaler och att sedan svara på dessa 2.Förälder och terapeut samtalar om det som hänt under samspelet och hemma sedan sist, 3.½ - 1 års behandling

12 Trygghetscirkeln återges med tillstånd av Cooper, Hoffman, Marvin och Powell, 2011 C-o-S = TRYGGHETSCIRKELN Omvårdnadsperson som tar hand om ett barn och tillgodoser dess behov Jag behöver att du Jag behöver att du Stödjer mitt utforskande Vakar över mig Gläds åt mig Hjälper mig Har roligt tillsammans med mig Skyddar mig Tröstar mig Njuter av att vara med mig Organiserar mina känslor Jag behöver att du Jag behöver att du Välkomnar mig tillbaka till dig Allt jag behöver veta för att stödja mitt barns trygghet Alltid: är STÖRRE, STARKARE, KLOKARE och SNÄLL När det går: följer mitt barns behov När det krävs: tar ansvar och bestämmer

13 Mom, when I get difficult (frustrated, demanding, upset, out of control) My behavior actually means that I need you to: Take charge Be kind Stay with me until we both understand this feeling that seems too much for me alone Help me return to what I was doing, with a new option I don t know what to do with how I m feeling. CIRCLE OF REPAIR Helping My Child Trust that Our Safe & Secure Relationship Will (Almost) Always Set Things Right Cooper, Hoffman, Marvin & Powell

14 C-o-S i olika varianter C-o-S original grupp sessioner med videoinspelade samspel förälder-barn som utgångspunkt C-o-S individuell sessioner med videoinspelade samspel förälder-barn som utgångspunkt C-o-S-P kort gruppversion som föräldrastöd för föräldrar i allmänhet eller som komplement till annan insats

15 VIPP (Video-feedback to Promote Positive Parenting) Utvecklad i Holland av Femmi Juffer och medarbetare En knapp halvtimmes samspel mellan förälder och barn i åldern 6 månader- 2 år videoinspelas Samspelet diskuteras vid nästa besök, med avseende på barnets signaler och förälderns sätt att uppfatta och reagera på dessa Besöken upprepas vid 3 7 tillfällen Föräldern får en broschyr där de fyra grundvalarna för positivt föräldraskap beskrivs

16 VIPP Fyra områden: Utforskande kontra anknytning Ge röst åt barnets signaler Lyhördhetskedjan Dela känslor Kan kombineras med Samtal om förälderns mentala representationer (VIPP-R) Samtal om uppfostringsprinciper (VIPP-SD)

17 Interventionsmetoder/program allvarligt utsatta barn Dozier, Lindheim, & Ackerman (2005). ABC -- Attachment and bio-behavioral catch-up Lieberman et al. (2006 ) CPP -- Child-Parent Psychotherapy Steele et al (2007). Intervening with maltreated children and their adoptive families Zeanah & Smyke (2005). Building attachment relationships following maltreatment and severe deprivation

18 Child Parent Psychotherapy (Lieberman, Ippen & Van Horn, 2006; Lieberman & Van Horn, 2008) En psykoterapeutisk metod för psykiskt traumatiserade barn (0 6 år) och deras föräldrar Baserad på traumateori och anknytningsteori Fokuserar på samspelet mellan förälder och barn Prövas nu i fem verksamheter i Sverige Utbildning i metoden kommer att erbjudas via Erica-stiftelsen

19 ABC Attachment and Biobehavioral Catch-up 1. Utredning av barn och familjehem - Intervju med familjehemsföräldern (AAI) - Videoinspelat samspel för att bedöma både barnets anknytning och familjehemsförälderns omvårdnadsförmåga - Bedömning av barnet (regleringsförmåga, beteendeproblem m.m.) 2. Intervention - 10 sessioner i familjehemmet - Videoinspelning av olika typer av samspel vid varje session. Förinspelade exempel visas också och diskuteras - Hemläxor som diskuteras vi nästföljande session - Samtal om Spöken i barnkammaren 3. Utvärdering (forskning jämförelse med annan intervention)

20 Del III. Utvärdering av föräldraprogram i Sverige NJF (Nationell Jämförelse-studie) med föräldrar till barn i åldern 4 10 år Riktat föräldrastöd i form av ledarledda föräldragrupper (Connect, Cope, Komet, IYP) Beteendeinriktade ngt mer framgångsrika direkt efter avslutad grupp Ingen skillnad vid 1-årsuppföljning Connect ngt mer framgångsrik efter två år Vår studie universella och riktade grupper till föräldrar med barn i åldern 10 till 17 år (Active Parenting, Connect, Cope, Komet & LFT)

21 Olika typer av interventioner Vilka riktar sig interventionen till? Universellt alla, oavsett problemtyngd Riktat riskgrupper med förväntat större behov Indikerat till individer/familjer som redan har ett identifierat problem Många interventioner inom föräldrastödsområdet har utvecklats som riktade insatser men erbjuds numera universellt Program bör bedömas utifrån vad de utvecklats för Program kan behöva modifieras när man byter målgrupp

22 Om du fick önska fritt, vad skulle du vilja att det fanns för stöd för föräldrar här i kommunen?

23 Föräldragrupper som erbjöds i 12 kommuner i Västsverige Universella: Aktivt Föräldraskap, Connect, COPE Riktade (IFO): KOMET, LFT (O)lika olika teoretiska utgångspunkter, men mer lika än olika vad gäller innehåll och praktiskt utförande

24 Syfte att undersöka: Vår studie, forts Föräldrars uppfattning om de grupper de deltagit i och deras effekt på uppfostringsstil och barns mående Ungdomarnas uppfattning om förälderns uppfostrings-stil och eget psykiskt mående Eventuella skillnader mellan Universella och riktade grupper Olika program Föräldrars och barns uppfattning om ev. förändring

25 Vår studie, forts 315 familjer (universella och riktade grupper) 90 % av alla tillfrågade och 70% av deras barn Självskattningsformulär vid förmätning (T1), eftermätning (T2) och ettårsuppföljning (T3)

26 Förälder Bakgrundsfaktorer Symtom depression/ångest Föräldrastress Negativa attityder till det egna föräldraskapet Familjeklimat Föräldrasamarbete Försök till förståelse Känslomässiga utbrott Instrumentellt föräldraskap Hård uppfostran Psykiatriska symtom barnet Barnets öppenhet Barn Psykiatriska symtom Nedstämdhet Psykosomatiska symtom Generellt välbefinnande Självförtroende Anknytning F- Försök till förståelse F - känslomässiga utbrott Familjeklimat Öppenhet

27 Symptom på depression och ångest hos föräldrar (HAD)

28 Negativa attityder till det egna föräldraskapet

29 Barnens psykiatriska symtom enligt föräldrarna (SDQ-P total)

30 Barnens egen skattning av psykiatriska symtom SDQ-C-Total

31 De äldre barnen (14-17 år) i de universella grupperna

32 Trygg anknytning enligt barnen (ECR-RS)

33 Familjeklimat Demokratiskt I den här familjen respekterar man och lyssnar på varandras åsikter. Familjemedlemmarna diskuterar och bestämmer tillsammans. Alla kan påverka besluten. Auktoritärt I den här familjen bestämmer föräldrarna det mesta. Det är bara de som kan påverka besluten. Låt gå Här finns inga direkta regler. Familjemedlemmarna gör som de själva vill. Var och en fattar sina egna beslut, utan att behöva fråga andra i familjen vad de tycker. Kaotiskt I den här familjen har det inträffat förändringar och föräldrarna kan inte bestämma längre. Deras åsikter och makt har tappat betydelse, och barnen fattar sina egna beslut.

34 Fler resultat enligt föräldrarna Föräldrastress Instrumentellt föräldraskap Känslomässiga utbrott Försök till förståelse

35 Sammanfattningsvis Enligt föräldrar har ledarledda föräldragrupper positiva effekter på kort och längre sikt, både för den egna och för barnets hälsa, för föräldra-rollen, och i känslan av att vara förälder Föräldrar är nöjda med den grupp de deltagit i och skulle rekommendera den till andra föräldrar Barnen uppger att de mår bättre efter ett år

36 Skillnader mellan programmen? Inga skillnader vad gäller effekt enligt föräldraskattningarna Connect-grupperna får något lägre skattning avseende kundtillfredsställelse, men.. Vi har ännu inte undersökt barnskattningarna med avseende på skillnader mellan programmen Vi håller för närvarande på och undersöker skillnader mellan gruppledarna i de olika programmen

37 Föräldragrupper Alla föräldrautbildningarna betonar starkt föräldra-barn-relationens betydelse för möjligheten att åtgärda barnets svårigheter Carolyn Webster-Strattons bankprincip Verksamma ingredienser i föräldragrupper: Vad man lär ut Gruppens sammansättning Klimatet i gruppen samspelet mellan föräldrarna Att man får öva på det man lärt sig Hemläxor som gås igenom

Interventionsmetoder. Anknytning som livstema möjligheter till intervention i olika åldrar. Wait Watch and Wonder

Interventionsmetoder. Anknytning som livstema möjligheter till intervention i olika åldrar. Wait Watch and Wonder Anknytning som livstema möjligheter till intervention i olika åldrar Anders Broberg Psykologiska Institutionen Göteborgs Universitet Anders.Broberg@psy.gu.se Interventionsmetoder Lyhördhetsträning med

Läs mer

Mötets magi. om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kerstin Neander

Mötets magi. om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kerstin Neander Mötets magi om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten Kerstin Neander Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2011 Mötets magi om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten. Kerstin Neander Stiftelsen

Läs mer

Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld

Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram Kjerstin Almqvist, Anna Georgsson, Karin Grip & Anders Broberg Stiftelsen Allmänna

Läs mer

Effekter av föräldrastöd. Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen

Effekter av föräldrastöd. Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen Effekter av föräldrastöd Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje Uppsala Universitet Institutionen för sociologi. Socionomprogrammet. Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete 15 Hp, C-uppsats Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt

Läs mer

Föräldraskap i förändring - föräldrars upplevelse av en samspelsbehandling

Föräldraskap i förändring - föräldrars upplevelse av en samspelsbehandling GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Föräldraskap i förändring - föräldrars upplevelse av en samspelsbehandling Katarina Susena Examensarbete 15 hp Psykoterapiprogrammet Vuxenpsykoterapi Vårterminen

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk sjukdom Svenska familjers erfarenheter

Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk sjukdom Svenska familjers erfarenheter Umeå University Medical Dissertations, New Series No 1403 Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk sjukdom Svenska familjers erfarenheter Heljä Pihkala Institutionen

Läs mer

UPPLEVELSER AV PSYKOTERAPI VID ANKNYTNINGSTRAUMA. ett relationellt psykodynamiskt perspektiv

UPPLEVELSER AV PSYKOTERAPI VID ANKNYTNINGSTRAUMA. ett relationellt psykodynamiskt perspektiv SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning Examensarbete 15 hp SAPU:s påbyggnadsutbildning i psykoterapi 90 hp 2007-2010 UPPLEVELSER AV PSYKOTERAPI VID ANKNYTNINGSTRAUMA ett relationellt psykodynamiskt

Läs mer

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg & Karin Grip, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist & Ulrika Sharifi, Karlstads

Läs mer

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Karin Lundén Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:5 Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Vad kan vi lära av forskningen? Karin Lundén, fil.dr. Institutionen

Läs mer

Anknytning och Internetbehandlad KBT

Anknytning och Internetbehandlad KBT Anne-Marie Ahlstrand Maria Martinez Karlsson Anknytning och Internetbehandlad KBT Anknytningens betydelse för att tillgodogöra sig internetbehandlad terapi The attachment pattern and Internet based CBT

Läs mer

Svensk översättning av TIME, en del av The Toolkit och en prövning av informationsmaterialet för personer med kognitiv funktionsnedsättning

Svensk översättning av TIME, en del av The Toolkit och en prövning av informationsmaterialet för personer med kognitiv funktionsnedsättning Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15hp Höstterminen 2013 Svensk översättning av TIME, en del av The Toolkit och en prövning av informationsmaterialet

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något!

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något! Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildningen Utbildningsvetenskap C 15 hp Vårterminen 2011 Kandidat/Magisteruppsats xx hp Ämne xxterminen 20xx Om du lyssnar

Läs mer

BVC-sjuksköterskans upplevelse av möten med föräldrar vars barn har spädbarnskolik

BVC-sjuksköterskans upplevelse av möten med föräldrar vars barn har spädbarnskolik BVC-sjuksköterskans upplevelse av möten med föräldrar vars barn har spädbarnskolik FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Angélique Fagerkrantz Madelene Gullvén Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska/

Läs mer

MULTIFAMILJETERAPI VID

MULTIFAMILJETERAPI VID MULTIFAMILJETERAPI VID ANOREXIA NERVOSA Behandlingsmanual Framtagen vid Enheten för Anorexi och Bulimi BUP Lund Ulf Wallin Innehåll 1. Introduktion 4 2. Anorexia Nervosa hos den yngre patienten 5 3. Familjens

Läs mer

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson Förord Bildskapandet sker i en relation där jag som bildterapeut står för en fast men osynlig ram i arbetet som bygger på barnets utforskande i rummet. Barnet måste få utforska själv och det måste ske

Läs mer

Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp

Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp Johan Möller och Niklas Pilman Examensarbete 30 hp Psykologprogrammet

Läs mer

Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte.

Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte. Psykisk hälsa/ Eresund 1 Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte. En form av föräldrastöd som Socialdepartementet rekommenderar är strukturerade föräldrautbildningsprogram som

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter

Läs mer

BARN SOM FAR ILLA. Socialhögskolan Magisterutbildningen i Socialt Arbete Vårterminen 2005. Författare: Nina Åkerlund Handledare: Karin Lundén

BARN SOM FAR ILLA. Socialhögskolan Magisterutbildningen i Socialt Arbete Vårterminen 2005. Författare: Nina Åkerlund Handledare: Karin Lundén Socialhögskolan Magisterutbildningen i Socialt Arbete Vårterminen 2005 BARN SOM FAR ILLA HUR BVC-SJUKSKÖTERSKOR DEFINIERAR BEGREPPET BARN SOM FAR ILLA SAMT HUR DE FÖRHÅLLER SIG TILL ANMÄLNINGSSKYLDIGHETEN

Läs mer

Barn i fängelse kan det vara en bra idé? En kvalitativ studie om barn som följer sin förälder i anstalt.

Barn i fängelse kan det vara en bra idé? En kvalitativ studie om barn som följer sin förälder i anstalt. Barn i fängelse kan det vara en bra idé? En kvalitativ studie om barn som följer sin förälder i anstalt. Socionomprogrammet vt-09 C-uppsats Författare: Rebecka Holm Handledare: Karin Lundén ABSTRACT Titel:

Läs mer

Det späda barnet som anhörig

Det späda barnet som anhörig Det späda barnet som anhörig Hur kan vi forma hållbara strukturer för att uppmärksamma det späda barnets behov när en förälder har en psykisk sjukdom? STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2010 Det späda barnet

Läs mer

FFT-prevention En utvärdering av metoden och resultatbeskrivning

FFT-prevention En utvärdering av metoden och resultatbeskrivning FFT-prevention En utvärdering av metoden och resultatbeskrivning Firouzeh Badiee & Agneta Wiik 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och frågeställningar... 3 1.3 Uppsatsens

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Av: Anna-Stina Hansson Görel Johansson Vt-09 Handledare: Helena Hansson Examinator: Mats Hilte ABSTRACT Authors: Anna-Stina Hansson,

Läs mer