Anknytning hos små och stora barn. Vikten av trygghet för lek och lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anknytning hos små och stora barn. Vikten av trygghet för lek och lärande"

Transkript

1 Anknytning hos små och stora barn Vikten av trygghet för lek och lärande

2 Anknytning i förskolan Malin Broberg är leg. psykolog och docent i psykologi vid Göteborgs universitet. Birthe Hagström är förskollärare, speciallärare och fil.dr i pedagogik. Anders Broberg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet.

3 Anknytningsteori Disposition Barn möter världen på olika sätt Skillnad mellan små och stora barn Att vara en vikarierande anknytningsperson

4 Anknytningsteorins grunder Bygger på evolutionsteorin Beteendesystem har vuxit fram för att de har fördelar Varför älskar barn sina mammor? Varför reagerar barn med rädsla vid separation och vid åsynen av främlingar?

5 Mathypotesen Barn älskar sina mammor för att hon tillfredsställer behovet av mat vilket ger upphov till en önskan om kontakt med henne Barn utvecklar dock nära relationer även till personer som inte ammar dem, t.ex. pappor

6 Präglingshypotesen Barn har en kritisk period vid födelsen då biologin gör dem extra vakna för att lära känna igen sin mamma Även barn vars mammor inte kan ta hand om dem direkt efter födelsen utvecklar anknytning

7 Anknytningshypotesen Ungar är beroende av värme och beskydd för överlevnad och söker närhet för att minska risken att blir utsatt för faror. Vuxna är utrustade med ett omvårdnadssystem som triggas av barnets signaler (utseende, skrik och leenden)

8 Varför knyter vi an? Människan en nomad bland andra

9 Att ha de små nära sig ökar överlevnaden Många djur kan gömma sina ungar i bohålor när de letar mat. Andra bär sina ungar med sig. Separation från mamman utgör den kraftigaste farosignalen

10 Att få någon att ta hand om väcker starka känslor!

11 Omvårdnad och anknytning Två sidor av samma mynt

12 Anknytning Människor utvecklar och bevarar förmågan att använda sig av vissa utvalda personer som källor till trygghet (att utforska världen ifrån) och beskydd att återvända till när fara hotar. Anknytningsbeteenden utlöses omedvetenhet och utan syfte från barnets sida. Det nyfödda barnet skriker inte för att föräldern ska ge det mat, men föräldern ger det mat när det skriker

13 Hur utvecklas anknytning? Barn som har kontinuerlig kontakt med en eller ett par vårdare under sitt första år kommer att utveckla en anknytning till dessa och söka sig till dem när fara hotar De kommer också att protestera vid separation ifrån dessa vårdare.

14 Knyter alla barn an? Ja nästan! Barn kan inte välja att inte knyta an till mindre bra vårdare Att knyta an är inte det samma som att anknytningen är långsiktigt hälsosam för barnet Viktigt att skilja mellan anknytning och anknytningskvalitét

15 Förhållandet mellan anknytning och utforskande Är olika system och kan inte vara aktiva samtidigt. Utforskande sker mest avslappnat och effektivt med föräldern i närheten

16 Anknytning - ett biologiskt kontrollsystem Beroende av sensorer som anger när det är dags att aktivera

17 Vilka stimuli aktiverar anknytningssystemet? Inre faktorer t.ex. smärta, sjukdom, hunger, rädsla, utmattning Yttre faktorer t.ex. att lämnas ensam, främmande personer, höga ljud, mörker, plötsliga temperatur växlingar Vad försätter systemet i viloläge?

18 Kroppskontakt!

19 Närhet utforskande - omvårdnad Vid rädsla aktiveras anknytningssystemet och barnets behov av närhet och skydd Vid lugn finns utrymme för utforskande och avstånd Den vuxnes uppgift är att skapa utrymme för och balansera dessa system till barnets bästa

20 Trygghetscirkeln återges med tillstånd av Cooper, Hoffman, Marvin och Powell, 2011 TRYGGHETSCIRKELN Omvårdnadsperson som tar hand om ett barn och tillgodoser dess behov Jag behöver att du Jag behöver att du Stödjer mitt utforskande Vakar över mig Gläds åt mig Hjälper mig Har roligt tillsammans med mig Skyddar mig Tröstar mig Njuter av att vara med mig Organiserar mina känslor Jag behöver att du Jag behöver att du Välkomnar mig tillbaka till dig Allt jag behöver veta för att stödja mitt barns trygghet Alltid: är STÖRRE, STARKARE, KLOKARE och SNÄLL När det går: följer mitt barns behov När det krävs: tar ansvar och bestämmer

21 Barn möter världen på olika sätt Temperament handlar om vårt nervsystems reaktivitet Aktivitetsnivå Emotionalitet - styrka i känsloreaktioner Närmande/undvikande Tröstbarhet/avledbarhet Sociabilitet Blyghet Impulsivietet

22 Temperament påverkar hur lätt anknytningssystemet aktiveras Individuella skillnader för när anknytningssystemet aktiveras Avgörande för barnets känsla av trygghet är att få rätt stöd anknytnings systemet aktiveras

23 Att hitta den rätta balansen Den vuxne behöver förstå vad barnet oroar sig för Den vuxne behöver stötta och hjälpa barnet att göra saker det inte vågar på egen hand En inkännande vuxen hjälper barnet att organisera och förstå sina reaktioner

24 Inre arbetsmodeller Föreställningar om sig själv och andra människor baserade på samspel med anknytningspersonerna Jag är värd att älskas och få hjälp när jag behöver det Andra är att lita på och finns där för mig när det behövs Om interaktionen inte varit så positiv utvecklas mindre positiva modeller Jag är inte värd att älskas och få hjälp när jag behöver det Andra är inte att lita på och finns inte där för mig när jag behöver det

25 Anknytningserfarenheter och inre arbetsmodeller Barn som ofta avvisas utvecklar en modell av självet som ovärdigt anknytningspersonens omsorg. De undviker att söka stöd och deaktiverar sitt anknytningssystem Vid inkonsekventa reaktioner på barnets signaler eller ängslighet inför utforskande kan barnet uppfatta omgivningen som farofylld och sig själv som inkompetent. Barnet håller sig ängsligt nära föräldern och anknytningssystemet är uppskruvat på max

26 Små och stora barn - vad är skillnaden? Foto: Lotte Fernvall, Aftonbladet

27 I grunden inget behovet av trygghet har vi med oss hela livet Våra förutsättningar att klara oss och känna oss trygga på egen hand ökar med åldern Vad som triggar anknytningssystemet förändras med åldern (konflikter med jämnåriga en vanlig orsak hos äldre barn)

28 Känslan av trygghet inte lika beroende av fysisk närhet Stora barn har mycket mer erfarenhet/övning Stora barn har en annan kognitiv förmåga (minne, inre arbetsmodeller och känsloreglering)

29 Blir man inte bortskämd av att få all denna uppmärksamhet?

30 Anknytning och annan psykologisk utveckling Självkänsla Självständighet Sociala relationer Problemlösning Trygghet underlättar alla former av utforskande och lärande!

31 Anknytning i (för)skolan

32 Att förena förvärvsarbete med att ha barn är inte så enkelt

33 Viktigt att fundera på och vara ärlig med vems behov som styr Vilka behov har små barn i förskolan? Vilka behov har större barn i (för)skolan? Vilka behov har föräldrarna? Vilka behov har pedagogerna? Hur ser förutsättningarna ut för att möta de olika behoven? Hur jämkar vi de olika behoven?

34 Varför reagerar små barn så starkt på separation? Anknytningens syfte är att upprätthålla närhet till en beskyddande vuxen och är nära kopplat till rädslosystemet. Farosignaler är t.ex. okända platser och personer, plötsliga förändringar och att vara ensam. Om en situation innehåller mer än en fara ökar våra reaktioner. Ensam, i främmande miljö med främmande människor = panik!

35 Barn behöver en vikarierande anknytningsperson när föräldern inte är där Hur blir man en vikarierande anknytningsperson? Genom kontinuerlig kontakt och upprepad erfarenhet av att personen kan tillgodose mitt behov av trygghet

36 Att vänja sig vid ny miljö kräver trygghet

37 Trygghet föder nyfikenhet

38 Fara rädsla - anknytning

39 Samlad erfarenhet av pedagogen som tröstare och av att föräldern återkommer = trygghet

40 Inskolningens syfte att vänja sig Vid den nya miljön Vid en pedagog som kan fungera som en ersättare för föräldrarna Vid att klara sig flera timmar i sträck utan sina föräldrar Vid att använda pedagogen för att försätta anknytningssystemet i viloläge för att kunna ägna sig åt lek och utforskande

41 Separationsreaktioner och sorg Protest -- Vart tog du va gen?? Ilska, upprördhet, hopp och hårt arbete för att uppnå återförening Fo rtvivlan -- Jag saknar dig, jag a r ledsen och ensam. Jag klarar mig inte.. Rädsla avtagande sökbeteende, tystare mer inåtvänd gråt, barnet drar sig undan. Losskoppling -- Jag ma ste klara mig och fo r att kunna ty mig till nya anknytningspersoner ma ste jag koppla loss fra n dig.

42 Separationsreaktionen beror på: Separationens längd Tillgång till en lyhörd vikarierande anknytningsperson Att få hjälp att organisera sina känslor

43 Tecken på att barnet inte är tillräckligt trygg: Häftig/ihållande/återkommande ledsnad (mer än någon timme och flera dagar i rad), trots pedagogens försök att trösta och avleda. Barnet visar få positiva känslor och deltar sällan aktivt och engagerat i förskolans aktiviteter eller lekar. Barnet visar tecken på ett urkopplat anknytningssystem genom att vara passiv, dra sig undan eller vandra omkring planlöst.

44 Överlämning Barn skall inte lämnas på förskolan de skall lämnas ÖVER. Det behöver finnas någon som tar emot och tar över som barnets trygghetsperson. Viktigt för allas skull att ha fungerande överlämningsrutiner Föräldrar som har alltför lätt eller alltför svårt att lämna över sina barn behöver stöd

45 Anknytningshierarki Barn har en inre rangordning och söker spontant den som står överst i hierarkin bland de tillgängliga personerna Svårt för någon längre ner i hierarkin att ta över så länge som föräldrarna är kvar

46 Anknytningsbehov i förskolans vardag

47 Märks barnets anknytningsmönster i förskolan? Alla barn påverkas känslomässigt av att börja förskolan men det märks på olika sätt! Trygga barn protesterar minst lika mycket vid separation de är inte vana att bli övergivna av sin vårdare! Kan bli stökigt och gnälligt hemma en period. Trygga barn har dock inre arbetsmodeller som gör att de förväntar sig att få den trygghet de behöver och överför denna positiva förväntan till pedagogerna. Det är lättare att forma nära relationer med dessa barn

48 Barn med otrygg anknytning Barn med undvikande anknytning kan verka tillsynes trygga i förskolemiljön direkt eftersom de inte ger uttryck för sina anknytningsbehov vare sig till föräldern eller pedagogerna, har dock höga stressnivåer Ambivalenta barn har ofta en jobbig inskolning eftersom de har svårt att släppa föräldern och inte heller så lätt låter sig tröstas av vare sig föräldern eller pedagog Pedagoger har en möjlighet att erbjuda nya, mer positiva, relationserfarenheter genom att inte förstärka barnets tidigare reaktionsmönster

49 Pedagoger kan bidra med positiva anknytningserfarenheter Ju svårare det är för pedagogen att få till stånd en positiv relation med barnet desto viktigare är det! Pedagogen måste vara den som tar ansvaret för att kontakt och samspel utvecklas

50 Trygghet är en förutsättning för lek och lärande!

Ska jag vara har? Om adopterade barn i förskolan

Ska jag vara har? Om adopterade barn i förskolan Ska jag vara har? Om adopterade barn i förskolan.. ISBN 978-91-637-2172-4 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Box 308, 101 26 Stockholm Telefon: 08-54 55 56 80 E-post: info@mia.eu Publikationen

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa

Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa AV PHILIP HWANG OCH BIRGITTA WICKBERG Denna rapport har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut tagits fram av professor Philip Hwang och fil dr Birgitta Wickberg

Läs mer

Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp

Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp Johan Möller och Niklas Pilman Examensarbete 30 hp Psykologprogrammet

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Mötets magi. om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kerstin Neander

Mötets magi. om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Kerstin Neander Mötets magi om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten Kerstin Neander Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2011 Mötets magi om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten. Kerstin Neander Stiftelsen

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Projektredovisning av projekt Grindstugan

Projektredovisning av projekt Grindstugan Projektredovisning av projekt Grindstugan Projektledare: Eleonor Aity Persson, socionom Projekttid: 2 januari -22 december 2008 Innehållsförteckning Innehåll sidnummer 1. Sammanfattning 4 2. Inledning

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något!

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något! Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildningen Utbildningsvetenskap C 15 hp Vårterminen 2011 Kandidat/Magisteruppsats xx hp Ämne xxterminen 20xx Om du lyssnar

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TONE AHLBORG Lust och samliv att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TACK TILL Barnets Lyckopennings stipendiefond, som delas ut av Synskadades Riksförbund och Svenska Barnmorskeförbundet. 2008

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Föräldraskap i förändring - föräldrars upplevelse av en samspelsbehandling

Föräldraskap i förändring - föräldrars upplevelse av en samspelsbehandling GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Föräldraskap i förändring - föräldrars upplevelse av en samspelsbehandling Katarina Susena Examensarbete 15 hp Psykoterapiprogrammet Vuxenpsykoterapi Vårterminen

Läs mer

ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING

ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING Kandidat Examensarbetet i lärarprogrammet Michaela Axebrink Julia Enander 2012 INSTITUTIONEN

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende Av leg. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, Hanne Veje och Hanne Stolt, PsykologCompagniet, Köpenhamn. Denna text ger en inblick i hur man kan förstå och hantera problemskapande

Läs mer

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning?

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? 1 Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? Lisbeth Pipping C-uppsats vid institutionen för psykologi; Göteborgs universitet, 2001 2 Hur ser hjälpen ut när det gäller

Läs mer

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon Dokumentation från heldagskonferensen 22 november 2012 på Ersta konferens & hotell i Stockholm. En dag för erfarenhetsutbyte och inspiration med personal som

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson Förord Bildskapandet sker i en relation där jag som bildterapeut står för en fast men osynlig ram i arbetet som bygger på barnets utforskande i rummet. Barnet måste få utforska själv och det måste ske

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

När mamma och pappa skiljer sig

När mamma och pappa skiljer sig När mamma och pappa skiljer sig - En kvalitativ undersökning av hur barn reagerar på föräldrarnas skilsmässa och hur man inom barndagvården kan stöda barnet Isa Granqvist Examensarbete för Socionom (YH)-examen

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer