Fullmäktige Sida 1 / 80

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige Sida 1 / 80"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 80 Sammanträde Tid måndag klo 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller tfn Arenden Arende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare 4 3 Fyllnadsval: ersättare i fullmäktige och medlem i 5 kulturnämnden 4 Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämndens 7 dagvårdssektion 5 Godkännande av budgeten för 2017 och ekonomiplanen (delvis bordlagt ) Månadsrapport för oktober 2016 jämte åtgärder 9 7 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån 20 samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen 8 3 Instruktion för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn Esbo stads koncerndirektiv Esbo stads ägarpolitik Givande av utlåtande om framställning enligt 34 kommunstrukturlagen om överflyttande av Rysskär från Helsingfors till Esbo 12 6 Försäljning av friluftsstuga i Salittu på basis av anbud Godkännande av en ändring av detaljplanen Kilogård i 42 stadsdel 54 Kilo, område nr Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo 58 (Bordlagt 22.8., 12.9., , och ) 15 Motion om digital inspelning av underliggande konstruktioner 64 och av skyddet av byggnadsmaterial som lagras utomhus vid Esbo stads byggnadsinvesteringar (Bordlagt 12.9., och ) 16 Motion om att pensionärer i Esbo som är över 68 år ska 68 kunna använda kollektivtrafik gratis (Bordlagt och ) 17 Motion om klädkod för fullmäktiges möten Motion om introduktion för och inskolning av medlemmar i fullmäktige och stadsstyrelsen samt nämnde- och direktionsmedlemmar år

2 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 2 / Fyllnadsval: ledamot i fullmäktige, stadsstyrelsen och stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion och ersättare i stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion 78 Esbo Maria Guzenina ordförande

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 3 / 80 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Ordföranden konstaterar att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsdirektören och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 4 / 80 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare väjs representanter för VF / Saml.

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 5 / / Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ersättare i fullmäktige och medlem i kulturnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige befriar ersättare Abdifitah Ali Abdi (SDP) från sitt uppdrag och konstaterar att hans förtroendeuppdrag som ersättare i fullmäktige och medlem i kulturnämnden upphör och väljer (SDP) till medlem i kulturnämnden från i stället för Abdifitah Ali Abdi (SDP). Redogörelse Abdifitah Ali Abdi (SDP) anhåller per brev daterat om befrielse från uppdraget som ersättare i fullmäktige och medlem i kulturnämnden på den grunden att fullmäktiges mandattid fortsätter. Enligt moment i kommunallagen kan en fullmäktigeledamot eller en annan förtroendevald som avses i 32 i den kommunallag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag om han eller hon så önskar lämna sitt uppdrag vid utgången av 2016 på den grunden att fullmäktiges mandattid fortsätter. Valbar till en nämnd är enligt 36 1 mom. i kommunallagen den som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) Den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. 2) den som står i anställningsförhållande av ett samfund eller en stiftelse där kommunen som verkar inom verksamhetsområdet för nämnden har bestämmanderätt; eller 3) den som är medlem i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i behörig nämnd. Centralvalnämnden utser på begäran av fullmäktiges ordförande en ny ersättare i stället för Abdifitah Ali Abdi. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs till nämnden vara man.

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 6 / 80 Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige befriar ersättare Abdifitah Ali Abdi (SDP) från sitt uppdrag och konstaterar att hans förtroendeuppdrag som ersättare i fullmäktige och medlem i kulturnämnden upphör och väljer (SDP) till medlem i kulturnämnden från i stället för Abdifitah Ali Abdi (SDP). Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Nämndens sekreterarei - Abdi Abdifitah

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 7 / / Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Katja Helle-Kainulainen (SFP) som personlig ersättare till ledamot Peter Ragnvaldsson (SFP) i stället för Ulrika Bachér (SFP). Redogörelse Ersättare Ulrika Bachér (SFP) i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion meddelar per brev daterat att hon flyttat från Esbo och anhåller om befrielse från sitt förtroendeuppdrag. Enligt 33 i kommunallagen är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs lika väl vara man som kvinna. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Katja Helle-Kainulainen (SFP) som personlig ersättare till ledamot Peter Ragnvaldsson (SFP) i stället för Ulrika Bachér (SFP). Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Sektionens sekreterare - Ulrika Bachér

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 8 / / Godkännande av budgeten för 2017 och ekonomiplanen (delvis bordlagt ) Fullmäktige beslutar om budgeten för 2017 och ekonomiplanen Behandlingen av inlämnade hemställningar bordläggs till fullmäktiges sammanträde

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 9 / / Stadsstyrelsen Månadsrapport för oktober 2016 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Pia Ojavuo, tfn Samuli Skyttä, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 antecknar månadsrapporten för oktober 2016 för kännedom 2 godkänner uppgifterna i bilagan om utfallen av resultatmålen, 3 godkänner följande ändringar av anslag, inkomstbudgeter och verksamhetsbidrag: Driftsekonomidelen 1 Allmän förvaltning, koncerstaben Minskning av inkomstbudgeten C051 Koncerntjänster, Esbo informationsteknik Sänkning av verksamhetsbidraget C065 Koncerntjänster, upphandlingscentralen Sänkning av verksamhetsbidraget 24 Äldreomsorg Minskning av inkomstbudgeten Minskning av posten Tillverkning för eget bruk Minskning av anslaget, tillverkning för eget bruk Ökning av anslag 25 Hälsovård Ökning av inkomstbudgeten Minskning av anslaget 27 Familje- och socialtjänster Minskning av inkomstbudgeten 275 Handikappservice Ökning av anslag 31 Utbildnings- och dagvårdsnämnden Ökning av inkomstbudgeten 41 Tekniska nämnden Minskning av inkomstbudgeten euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 10 / Byggnadsnämnden Sänkning av verksamhetsbidraget 46 Kollektivtrafik Minskning av anslaget Minskning av inkomstbudgeten euro euro euro Investeringsdelen 912 Immateriella tillgångar Minskning av anslag euro Minskning av anslaget, tillverkning för eget bruk Anv euro 92 Jord- och vattenområden Ökning av anslag euro 94 Fasta konstruktioner och anläggningar 948 HA-KT Avtalsenlig kommunalteknik Minskning av anslaget euro 94 Fasta konstruktioner och anläggningar Minskning av anslaget euro 964 Aktier och andelar, teknik- och miljösektorn Minskning av anslaget euro 7195 Maskiner och inventarier, Esbo lokaler Ökning av anslag euro 9512 Maskiner och inventarier, koncerntjänster Minskning av anslag euro Balansenheten Hagalund Överföring av anslag från anslaget för kommunalteknik till anslaget för immateriell egendom euro 9112 Överföring av anslag från anslaget för immateriella tillgångar 9512 till anslaget för maskiner och inventarier euro Bilaga 1 Vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti 2 Styrkorten Tilläggsmaterial - Tarkastuslautakunnan lausunto Redogörelse Resultatmålens och budgetens utfall föreläggs fullmäktige för behandling i månadsrapporten, så att de hinner behandlas under räkenskapsperioden. 1. Månadsrapport för oktober Resultatet för 2016 torde överskrida budgeten betydligt. Resultatet förbättras av att kommunalskattens fördelningsandel ändras för åren 2015 och 2016, samt bl.a. Då Västmetrons start fördröjs till år 2017 överförs också utgifterna

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 11 / 80 Verksamhetsinkomsterna torde underskrida den ändrade budgeten med cirka 22 miljoner euro bland annat på grund av att Västmetrons start fördröjs i HRT:s ersättningar för infrastruktur, byggande enligt avtal, markförsäljningsinkomster samt social och hälsovårdssektorns klientavgifter. De jämförbara externa verksamhetsintäkterna torde öka med 7 procent från bokslutet Intäkterna ökar på grund av en volymökning samt en ökning av intäkterna av markförsäljning och externa hyror. Den jämförbara ökningen av personalen exklusive Esbo Caterings personal var +283 personer i oktober. Ökningen består närmast av visstidsanställd personal som ska svara på det ökande behovet av tjänster i social- och hälsovårdssektorn och bildningssektorn. Personalkostnaderna har ökat med 3,2 procent från året innan. Också användningen av inhyrd arbetskraft har ökat med +15 procent jämfört med året innan. Personalkostnaderna torde emellertid underskrida budgeten, bland annat på grund av senarelagd nyanställning och ökad användning av inhyrd arbetskraft. De externa verksamhetskostnaderna torde underskrida budgeten med cirka 36 miljoner euro. Eftersom Västmetrons trafik är försenad senareläggs betalningen av driftsvederlaget och finansieringsvederlagets ränta till Länsimetro Oy, 14,3 miljoner euro, till 2017 och ersättningarna till Helsingforsregionens trafik för infrastrukturen år 2016 minskar med 8,8 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorns verksamhetskostnader underskrids med 4 miljoner euro, varav HNS returnering av överskottet är 2 miljoner euro. Bildningssektorns anslag för det ökande antalet asylsökande behövdes inte fullt ut, kostnaderna underskrids med 4 miljoner euro. De jämförbara externa verksamhetskostnaderna torde öka 5 procent från bokslutet 2015 på grund av bland annat ökning av avgiften för kollektivtrafiken, av upphandling av kundtjänster, av stadens andel av arbetsmarknadsstödet och av IT-kostnaderna samt på att måltidstjänsterna numera upphandlas av Esbo Catering Oy. Verksamhetsbidragets underskott ökade med 3,3 procent från samma tid i fjol. Verksamhetsbidragets underskott torde dock vara 14 miljoner euro mindre än i budgeten, huvudsakligen på grund av engångsposter. Sektorernas mål att minska verksamhetsbidragets underskott med 15 miljoner euro nås inte fullt ut med långsiktiga åtgärder. Intäkterna av skatter och statsandelar kommer att överskrida budgeten med 36 miljoner euro. Årsbidraget kommer att vara 169 miljoner euro och resultatprognosen är 35 miljoner euro, vilket överskrider budgeten med 50 miljoner euro. Sektorernas prognoser beaktar inte ännu HNS:s uppskattning av returneringen av överskottet, 9,9 miljoner euro, och inte heller de 6 miljoner euro som minskningen av periodiseringen av semesterlöner med 30 procent på grund av konkurrenskraftavtalet innebär. Beaktas dessa uppskattar koncernstaben att resultatet 2016 är cirka 48 miljoner euro och den jämförbara ökningen av verksamhetsbidragets underskott cirka 2 procent.

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 12 / 80 På grundval av de anslagsändringar som föreslås vid presentationen av oktobers månadsrapport, utfallet innevarande år och de kända överföringarna uppskattas stadens externa investeringar uppgå till cirka 320 miljoner euro, vilket underskrider den ändrade budgeten med 90 miljoner euro. Investeringarna underskrids bland annat i statsandelsintäkterna och kostnaderna för metron och i Esbo lokalers nybyggnadsinvesteringar. Av budgetlånen på 344 miljoner euro hade 200 miljoner euro lyfts i slutet av oktober. Behovet att uppta budgetlån preciseras i slutet av året. Årsbidraget och resultatet kommer att vara exceptionellt goda jämfört med budgeten, men ändå inte tillräckliga för investeringsnivån. Staden förmår finansiera 57 procent av investeringarna med internt tillförda medel och lånestocken ökar fortsättningsvis kraftigt. Vid presentationen av oktoberrapporten föreslås av ovan beskrivna skäl för stadsstyrelsen anslagsöverföringar samt för fullmäktige ändringar av anslag, inkomstbudgeter och verksamhetsbidragsmål. Skattefinansiering Den influtna kommunalskatten i slutet av oktober var 1 070,7 miljoner euro. Ökningen var 1,4 procent mot samma tid i fjol. Ökningen i hela landet var densamma. Fördelningsandelen av kommunalskatten har varit alltför liten jämfört med Esbobornas inkomstutveckling enligt den slutliga beskattningen Vid redovisningarna i november justeras beskattningen 2015 med 12,6 miljoner euro. Justeringen av fördelningsandelen 2015 höjer även fördelningsandelen 2016, som vid redovisningarna i december justeras med 23 miljoner euro. Kommunalskatteintäkterna 2016 torde uppgå till miljoner euro mot miljoner euro i budgeten, en ökning på 4,6 procent från bokslutet Samfundsskatteintäkterna var i slutet av oktober 106,6 miljoner euro, 9,5 procent mindre än samma tid i fjol. I hela landet är minskningen 4,6 procent. En orsak till minskningen är att en tidsbunden höjningen av kommungruppens fördelningsandel på 5 procent upphörde i slutet av Prognosen för samfundsskatten är 116 miljoner euro, samma som budgeten. Fastighetsskatteintäkterna var i slutet av oktober 59,6 miljoner euro, 12 procent större än samma tid i fjol. Prognosen för fastighetsskatten är 99,4 miljoner euro, samma som budgeten. De totala skatteintäkterna är miljoner euro. Prognosen är miljoner euro som överskrider budgeten med 34 miljoner euro och är 2,8 procent mera än bokslutet I statens andra tilläggsbudget ingår 39,3 miljoner euro för utveckling av närståendevården och 10 miljoner euro på grund av ändringen av socialvårdslagen. Esbos andel av detta är cirka 1,9 miljoner euro.

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 13 / 80 Prognosen för intäkterna av statsandelar är 59,4 miljoner euro och prognosen för hela skattefinansieringen är miljoner euro. 2. Utfallet av Berättelsen om Esbo I Esbostrategin för 2016 ställdes 36 resultatmål, varav 29 nås. Fokusområdet Resurser och ledning har 16 resultatmål, fokusområdet Invånare och tjänster har 10 resultatmål och fokusområdet Livskraft och konkurrenskraft har 10 resultatmål. De 6 övriga resultatmålen kommer inte helt att nås, även om en del av dem visar ett relativt gott resultat. Utfallen av resultatmålen framgår av hur väl målen för stadens årsbidrag och resultat nås samt av kundernas nöjdhet med tjänsterna. Närmare upplysningar om resultatmålens utfall finns som bilaga. 3. till budgetändringar Budgetens utfall och avvikelser redogörs noggrannare i kapitlen om sektorerna i månadsrapporten och kortfattat i följande redogörelse. Driftsekonomi Koncernstaben: intäkterna av projektet 6Aika underskrids med 0,6 miljoner euro. Inkomstbudgeten i förhållande till utgifterna hade budgeterats alltför högt. Koncerntjänster, upphandlingscentralen: det bindande verksamhetsbidraget underskrider budgeten med euro. Upphandlingscentralens intäkter av Esbo Catering Ab underskrider budgeten mera än kostnaderna. Måltidstjänsternas inkomstbudget har minskats en aning. Koncerntjänster, Esbo informationsteknik: Det bindande verksamhetsbidraget torde underskrida budgeten med 2,5 miljoner euro. Enhetens utgifter väntas överskrida budgeten med 3,6 miljoner euro närmast på grund av kostnader för den grundläggande informationstekniken, av vilka centrala kostnader är bland annat ökningen av Microsoft-licensvolymen (1,1 miljoner euro), tjänsteförvaltnings- och ja näthandelsutveckling (0,55 miljoner euro) samt en alltför lågt uppskattad och för lågt budgeterad nivå för tjänstekostnader (2 miljoner euro). Intäkterna torde överskrida budgeten med 1,1 miljoner euro. Ökningen beror delvis på bokföring under Tillverkning för eget bruk (0,6 miljoner euro). Intäkterna har också ökat på grund av att datorerna ökat i antal och prisen på datorer och därtill hörande datatrafik har höjts. Både kostnaderna och de interna intäkterna av telefontjänster överskrider budgeten. Informationsteknikkostnadernas överskridning faktureras inte hos sektorerna, utan i stället föreslås att Esbo informationstekniks mål för verksamhetsbidraget sänks. Äldreomsorg: intäkterna underskrids med 2 miljoner euro på grund av att intäkterna av klientavgifter underskrids. De budgeterade höjningarna av

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 14 / 80 klientavgifterna genomfördes inte fullt ut. Hälsovårdens inkomster torde på motsvarande sätt överskrida budgeten med 0,7 miljoner euro. Munhälsovårdens intäkter torde utgöras av en överskridning på 0,6 miljoner euro. Äldreomsorgens anslag i Tillverkning för eget bruk på 3,0 miljoner euro faller bort ur både intäkter och kostnader, ty informationstekniken i nya Esbo sjukhus köps, avvikande från budgeten, av HNS. Hälsovård: inkomsterna torde underskrida budgeten med 3,7 miljoner euro. Hälsovårdens egen verksamhet torde underskrida budgeten med 1,6 miljoner euro och den specialiserade sjukvårdens verksamhet med 2,1 miljoner euro. HNS återbördade överskottet på 8,9 miljoner euro från 2015 i juni 2016, men samtidigt överskrider HNS de budgeterade verksamhetskostnaderna med 6,7 miljoner euro. Nettoverkningen är ovan nämnda 2,1 miljoner euro. Familje- och socialtjänster: intäkterna underskrids med 1,7 miljoner euro på grund av att antalet personer som sökte asyl inte ökade så mycket som budgeterat, vilket påverkade bidraget av staten. Bildningssektorn: utbildning och dagvård ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet samt lovvård för personer med funktionsnedsättning. Kostnaderna faktureras internt hos handikappservicen i social- och hälsovårdssektorn. Bildningssektorn har budgeterat för produktion av tjänsterna. För att kostnaderna ska allokeras till handikappservicen höjs både utbildnings- och dagvårdsnämndens inkomstbudget och handikappservicens anslag för interna tjänster med 1 miljon euro. Stadsteknikcentralen: intäkterna torde underskrida budgeten med 5 miljoner euro på grund av uteblivna intäkter av markanvändningsavgifterna. Detta beror i sin tur på lika stora uteblivna investeringar, som skulle ha finansierats med dessa markanvändningsavgifter. Byggandet av kommunalteknik enligt avtal har nämligen inte framskridit i den uppställda tidtabellen. Den föreslagna ändringen gäller alltså såväl intäkter som investeringskostnader på 5 miljoner euro. Byggnadstillsynscentralen: det bindande verksamhetsbidraget är 0,974 miljoner euro. Verksamhetsbidraget torde underskrida den ändrade budgeten med 0,813 miljoner euro. Intäkterna torde underskridas med 0,78 miljoner euro och utgifterna överskridas med ca euro. Intäkterna beror på antalet stora projekt och på projekten kring metrostationerna. Stora tillståndsansökningar för metron till Stensvik torde överföras till Byggnadsnämnden föreslår att det bindande verksamhetsbidraget sänks från 0,974 miljoner euro till euro. Kollektivtrafik: både intäkter och kostnader minskas på grund av metrotrafikens försening. Esbos kostnader för infrastrukturen i budgeten 2016 innehåller användningsavgiftsutgifter för Västmetron på 8,830 miljoner euro och 10,862 miljoner euro i inkomster för infrastrukturen för Västmetron och terminalen i Mattby. Utgångspunkten för avtalen om kollektivtrafikens infrastruktur är att HRT betalar ersättning för användning

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 15 / 80 av infrastruktur. Västmetrons trafik har försenats till Därför uteblir de ovan nämnda kostnaderna för och intäkterna av infrastruktur I ett separat avtal om den infrastruktur som används av HRT har det bestämts att den ersättning för infrastruktur som faktureras hos HRT och betalas av kommunerna enligt andel bygger på HRT:s budget. Vidare har det i avtalet bestämts att ifall anmärkningsvärda ändringar beträffande ersättningarna för infrastruktur uppdagas under året, behandlas dessa som budgetändringar i HRT. På dessa grunder har HRT:s styrelse beslutat föreslå en budgetändring för samkommunsstämman på grund av Västmetron. Motsvarande ändring föreslås i stadens budget, eftersom de uteblivna kostnaderna och intäkterna är så anmärkningsvärt stora. I kollektivtrafikens anslag ingår underhålls- och finansieringsvederlag till Länsimetro Oy från augusti Vederlagen budgeterades till 15,3 miljoner euro. Bolaget börjar emellertid ta ut vederlagen först när metron börjar köra. Därför uteblir de budgeterade kostnaderna för vederlag i år. I kostnadsutfallet bokförs skillnaden mellan kommunandelens förskott, som bygger på bokslutet 2015 och kommunandelens utfall, som bygger på realiserade kostnader och biljettintäkter. Denna skillnad ökar kostnaderna I intäkterna 2016 har också bokförts en del intäkter från slutet av Kollektivtrafikens kostnader underskrids totalt 23,3 miljoner euro och intäkterna 10,9 miljoner euro. Investeringsdelen Immateriella förnödenheter: för 912 Social- och hälsovårdssektorn har 3,0 miljoner reserverats för informationstekniken i nya Esbo sjukhus som tillverkning för eget bruk. Informationstekniken genomförs emellertid som köp av tjänster hos HNS och därför föreslås att 3 miljoner euro i investeringsanslagen och tillverkning för eget bruk stryks. Äldreomsorgen har verksamhetskostnader på 0,4 miljoner euro som hänför sig till informationstekniken vid nya Esbo sjukhus och som ersätter investeringar. Därför föreslås att 0,4 miljoner euro överförs från investeringar till driftsekonomin. Vidare föreslås att euro överförs från Immateriella förnödenheter, 9112 Koncerntjänster till 95 Maskiner och inventarier, 9512 Koncerntjänster för anskaffning av hubbar och stödstationer till nya Esbo sjukhus. Markanskaffningen har varit livlig hela året och bland annat har staden köpt viktiga strandparker i Kallvik. Förhandlingarna om köp av råmark i Bemböle och Gumböle har avslutats positivt och säljarna önskar att affärerna sluts redan i år. Även anskaffningen av den blivande brandstationstomten i Mossberget framskrider. I budgeten har 12,9 miljoner euro reserverats för markanskaffning. Till dessa anslag föreslås överföring av 2,8 miljoner euro, varav 1,5 miljoner ur de underskridna anslagen för kommunaltekniska projekt och 1,3 miljoner euro ur teknikoch miljösektorns underskridna investeringsanslag för aktier och andelar. Esbo lokalers investeringar Tapiolan koulu ja lukio blev färdig i juni och togs i bruk i augusti. Anslaget för i år är 10 miljoner euro. Esbo lokaler uppskattar att åtminstone 2,04

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 16 / 80 miljoner euro av anslagen inte behövs. Esbo lokaler föreslår överföring till andra investeringsprojekt: 1,1 miljoner till Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå; euro till centralbrandstationen och euro till Tapioplanens servicebyggnad. Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå blev färdiga i juli. Av anslaget på totalt 19 miljoner euro hade 17 miljoner euro använts i slutet av oktober.. Anslaget för i år är 7,4 miljoner euro. Av detta hade 6,3 miljoner euro använts i slutet av oktober. Esbo lokaler uppskattar att ytterligare 2,2 miljoner euro går åt i slutet av året på grund av större extra arbeten och ändringar än man räknat med och på grund av projektets försening. Behovet av extra anslag år 2016 är 1,1 miljoner euro. Kostnadsförslaget och det totala anslaget för Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå överskrider budgeten 2016 med euro. Kostnadsförslaget och det totala anslaget för Centralbrandstationen överskrider budgeten 2016 med euro på grund av den stora mängden extra arbeten och ändringar. Kostnadsförslaget och det totala anslaget för Tapioplanens servicebyggnad överskrider budgeten 2016 med euro på grund av den stora mängden extra arbeten och ändringar. I anslagen för koncerntjänsters måltidstjänsters maskiner och inventarier har 2,492 miljoner euro reserverats för anskaffning av köksutrustning till centralköket. Anskaffningen görs av Esbo lokaler och bokförs under Esbo lokalers förmögenhetsslag Maskiner och inventarier. Måltidstjänsters anslag överförs till Esbo lokaler. Balansenheten Hagalund Överföringen av förmögenhetsslag till Kommunalteknik Aktier och andelar Stadsstyrelsen beslutade köpa aktiestocken i Tapiolan kelilahalli Oy och fullmäktige beviljade i budgeten 2015 ett anslag på 2 miljoner euro för anskaffningen Vid köpet i augusti 2015 innehöll staden euro av köpesumman, eftersom staden inte fick hela aktiestocken i sin besittning på grund av att en av aktieägarna gått i konkurs. Av anslaget 2015 förblev euro oanvända. Den innehållna köpesumman ska betalas när avtalsvillkoren fylls år I 2016 års budget saknas anslag för köp av aktier. Det extra anslag som behövs kan på grundval av oktobers prognos överföras från anslagen för kommunalteknik i Hagalunds balansenhet. Överföring mellan förmögenhetsslagen Kommunalteknik och Aktier och andelar. Tapiolan Keskuspysäköinti Oy har byggt centrumservicens lokaler samt ett allmänt skyddsrum i Hagalunds centrum. Fullmäktige godkände byggandet av ett allmänt befolkningsskyddsrum med cirka skyddsplatser i samband med Hagalunds centrumparkering för högst 3,5 miljoner euro (moms 0 procent) enligt kostnadsnivån i mars Att utrusta parkeringshallen till ett allmänt skyddsrum krävde

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 17 / 80 specialkonstruktioner, speciallösningar och specialutrustning för nödutgångar och ventilation. Skyddsrummets anläggningar och utrustning genomfördes som en del av parkeringsanläggningens möblering. Parkeringsbolaget meddelar nu att planerna preciserats och skyddsplatserna är 4 040, dvs. 240 fler än fullmäktige beslutade om, och att kostnaderna är euroa (moms 0 procent). Med hänsyn till det ökade platsantalet och byggnadskostnadsindexets utveckling vore de av fullmäktige godkända maximala kostnaderna euro (moms 0 procent). Kostnadsökningen är sålunda beräknad euro. Ökningen beror på precisering av planerna för skyddsrummets anläggningar och utrustning. Den av fullmäktige beslutade ersättningen för skyddsplatser som uppbärs hos fastigheterna täcker tilläggskostnaderna. I investeringsplanen har för skyddsrummet under förmögenhetsslaget Immateriell egendom reserveras 1 miljon euro. År 2015 betalades redan 2,5 miljoner euro. Kostnaderna är 0,785 miljoner euro högre. Balansenhetens investeringars bindande nivå är förmögenhetsslagen. Det extra anslag som behövs kan på grundval av septembers prognos överföras från anslagen för kommunalteknik i Hagalunds balansenhet. Teknik- och miljösektorn fullmäktige godkänner en överskridning av projektets totalkostnader och en ökning av antalet skyddsplatser samt överför 0,785 miljoner euro från anslagen för kommunalteknik till Immateriell egendom inom Hagalunds balansenhet. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen godkänner överföringen av följande anslag: euro till investeringsprojektet nr 4357 Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå från investeringsprojektet nr 4037 Tapiolan koulu ja lukio, euro till investeringsprojektet nr 1001 Centralbrandstationen från investeringsprojektet nr 4037 Tapiolan koulu ja lukio, euro till investeringsprojektet nr 6086 apioplanens servicebyggnad från investeringsprojektet nr 4037 Tapiolan koulu ja lukio, euro från anslaget för kommunalteknik i balansenheten Hagalund till anslaget Aktier och andelar, Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige 1 antecknar månadsrapporten för november 2016 för kännedom 2 godkänner uppgifterna i bilagan om utfallen av resultatmålen, 3

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 18 / 80 godkänner följande ändringar av anslag, inkomstbudgeter och verksamhetsbidrag: Driftsekonomidelen 1 Allmän förvaltning, koncernstaben Minskning av inkomstbudgeten C051 Koncerntjänster, Esbo informationsteknik Sänkning av målet för verksamhetsbidraget C065 Koncerntjänster, upphandlingscentralen Sänkning av målet för verksamhetsbidraget 24 Äldreomsorg Minskning av inkomstbudgeten Minskning av posten Tillverkning för eget bruk Minskning av anslaget, tillverkning för eget bruk Ökning av anslag 25 Hälsovård Ökning av inkomstbudgeten Minskning av anslaget 27 Familje- och socialtjänster Minskning av inkomstbudgeten 275 Handikappservice Ökning av anslag 31 Utbildnings- och dagvårdsnämnden Ökning av inkomstbudgeten 41 Tekniska nämnden Minskning av inkomstbudgeten 45 Byggnadsnämnden Sänkning av verksamhetsbidraget 46 Kollektivtrafik Minskning av anslaget Minskning av inkomstbudgeten euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro Investeringsdelen 912 Immateriella tillgångar Minskning av anslag euro Minskning av anslaget, tillverkning för eget bruk Anv euro 92 Jord- och vattenområden Ökning av anslag euro 94 Fasta konstruktioner och anläggningar 948 HA-KT Avtalsenlig kommunalteknik Minskning av anslaget euro 94 Fasta konstruktioner och anläggningar Minskning av anslaget euro 964 Aktier och andelar, teknik- och miljösektorn Minskning av anslaget euro 7195 Maskiner och inventarier, Esbo lokaler Ökning av anslag euro 9512 Maskiner och inventarier, koncerntjänster 99017

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 19 / 80 Minskning av anslag euro Balansenheten Hagalund Överföring av anslag från anslaget för kommunalteknik till anslaget för immateriell egendom euro 9112 Överföring av anslag från anslaget för immateriella tillgångar 9512 till anslaget för maskiner och inventarier euro Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 20 / / Stadsstyrelsen Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning och upplysningar: Maarit Vierunen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 höjer stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: Användningsändamål: byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel. Lånebeloppet är högst 771 miljoner euro, i ett eller flera lån eller finansieringsarrangemang. Lånetid: Högst 35 år efter att lånets första post har lyfts. Räntegrund: Finansieringen kan ha fast eller rörlig ränta Amortering: Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst fem amorteringsfria år räknat från att första posten av varje lån har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som skyddar Länsimetro Oy:s ovan nämnda lånenligt följande: - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter vars kreditvärdighet är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem, - borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp för vilket borgen ges, 3 beslutar att staden uppbär en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivaten. 4 Beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen.

21 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 21 / 80 Redogörelse Borgensfullmakten ändras enligt förslaget så att den täcker kostnaderna för slutförandet av projektet inklusive den förlängda byggtiden. Västmetrons passagerartrafik skulle inledas , men projektet blev inte färdigt fram till dess och starten har flyttas fram till år En specifik tidpunkt kan inte anges ännu. I takkostnaden för borgensfullmakten ingår också en riskreservation för oväntade kostnader. Projektets bakgrund Fullmäktige beslutade om en lösning för kollektivtrafiken i södra Esbo och valde som stomlösning mellan Gräsviken och Mattby en metro som helt går i tunnel. För att genomföra projektet har Esbo och Helsingfors grundat det ömsesidiga fastighetsbolaget Länsimetro Oy, som infördes i handelsregistret Esbo äger 72 procent av bolaget och Helsingfors 28 procent. Vid samma tidpunkt undertecknade städerna ett aktieägaravtal gällande frågor om bolagets administration och fördelningen av kostnader. Kostnadsansvaret för att täcka och finansiera de kostnader som byggandet av infrastrukturen förorsakar fördelas enligt principen för åsamkarens ansvar, dvs. enligt stadsgränsen. Kostnaderna i byggnadsskedet bestäms å ena sidan av byggnadskostnader på Esbo stads område och å andra sidan av byggnadskostnader på Helsingfors stads område. Ifall kostnaden gäller båda metroavsnitten, delas kostnaden i samma förhållande som den geografiskt fastställda andelen om parterna inte avtalar om någon annan fördelningsgrund. Tidigare beslut Beslut om byggande och finansiering av Västmetron Fullmäktige beslutade för Esbos del om byggande och finansiering av Västmetron Som grund för behandlingen användes projektplanen som utarbetats av Länsimetro Oy och beträffande statens finansiering ett ställningstagande vid statens budgetförhandlingar. 1 uppmana Länsimetro Oy att fortsätta planeringen av metron och genomföra projektet enligt de principer som presenterats i projektplanen så att kostnadsförslaget för projektplanen är 713,6 miljoner euro (moms. 0 %, jordbyggnadskostnadsindexet 131,5 poäng/oktober 2007.) varav Esbos andel är 355,3 miljoner euro (moms. 0 %) när statens andel av totalkostnaderna är 30 procent. 2 att Esbos andel av projektet finansieras med stadens budgetmedel i planeringsskedet och i byggnadsskedet med bolagets lån, som staden går

22 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 22 / 80 i borgen för. Fullmäktige beviljade stadens proprieborgen för bolagets lån på 400 miljoner euro och för derivaten som skyddar lånen. Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde om en höjning av proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån för de derivat som används för att skydda lånen 1 höjer stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: Ändamål: byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel. Lånebeloppet är högst 490 miljoner euro, i ett eller flera lån eller finansieringsarrangemang. Lånetid: Högst 35 år efter att lånets första post har lyfts. Räntegrund: Finansieringen kan ha fast eller rörlig ränta. Amortering: Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst fem amorteringsfria år räknat från att första posten av varje lån har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som skyddar Länsimetro Oy:s ovan nämnda lånenligt följande: - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter med kreditvärdighet som är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem - borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp för vilket borgen ges, 3 beslutar att staden uppbär en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivaten. 4 Beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde om en höjning av proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån för de derivat som används för att skydda lånen: 1 höjer stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: Ändamål: byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel.

23 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 23 / 80 Lånebeloppet är högst 690 miljoner euro så att summan kan bestå av ett eller flera lån eller finansieringssystem. Lånetid: Högst 35 år efter att lånets första post har lyfts. Räntegrund: Finansieringen kan ha fast eller rörlig ränta Amortering: Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst fem amorteringsfria år räknat från att första posten av varje lån har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som skyddar Länsimetro Oy:s ovan nämnda lånenligt följande: - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter med kreditvärdighet som är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem - borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp för vilket borgen ges, 3 beslutar att staden uppbär en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivaten. 4 Beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. Projektets läge Byggnadsentreprenaderna är i det skedet att de kan tas emot, en del har redan tagits emot. På stationerna görs samtida försök av systemen för tillfället. Finansiering Enligt fullmäktiges beslut tar bolaget lån, som städerna gått i borgen för, för att täcka kostnaderna i byggnadsskedet. För tillfället har bolaget lyft lån för 940 miljoner euro av vilket Esbos andel är 690 miljoner euro. Varje lånepost konkurrensutsätts separat mellan de finansieringsinstitut som kan bevilja lån för en lång tid ingicks ett ramavtal med Europeiska investeringsbanken (EIB) och Nordiska investeringsbanken (NIB), i vilket EIB förband sig till att låna 450 miljoner euro och NIB 120 miljoner euro till bolaget. Utöver dessa har Kommunfinans Abp deltagit i anbudstävlingarna. Av de nuvarande lånen har 450 miljoner euro lyfts från EIB, 370 miljoner euro från Kommunfinans Abp och 120 miljoner euro från NIB. Statsbidragen betalas retroaktivt en gång per år. Den högsta summan för statens understöd justeras enligt tidpunkten för betalningen av understödet och understödsbeloppet på grundval av jordbyggnadskostnadsindex (Maku 2000, jämförelseobjekt 10/2007 och poängtalet 131,5. Poängtalet

24 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 24 / 80 8/2016 är 153,0). Man har fått statbidrag för 22,9 procent av kostnaderna fram till Den uppdaterade kostnadsprognosen överstiger den tidigare kostnadsprognosen. et om borgen som nu behandlas bygger på projektets slutliga kostnadsprognos där en kostnadskalkyl på 713,6 (Maku 10/2007 poängtal 131,5) enligt projektplanen har justerats enligt den beräknade indexförändringen. Indexförändringen har uppskattats till början av år Dessutom har man i borgensfullmakten berett sig på en tilläggskostnad av att färdigställa Ängskulla station som beräknas vara 48,3 miljoner euro och på att Mattbys bussterminal byggs inuti metrocentrumet enligt modellen för Kampen istället för utomhus, vilket var förslaget i projektplansskedet. Terminalen grundar sig på stadens detaljplan för metrocentrumet. Detaljplanen vann laga kraft Tilläggskostnaderna för terminalen är 16,8 miljoner euro. De tidigare betalda statsandelarna har betalats enligt framskridandet av bygget och i slutet av projektet måste statsandelarna utjämnas mellan städerna så att de motsvarar kostnadsandelarna som städerna överenskommit. På grund av detta flyttas statsandelar på 2,6 miljoner euro som tidigare betalats Esbo till Helsingfors, vilket måste tas i beaktande i Esbos borgensfullmakten. Finansieringskostnaderna för slutskedet av byggandet har uppskattats till sammanlagt 45 miljoner euro inklusive räntekostnaderna som orsakas av ränteskyddet. Av projektets lån är 40 procent ränteskyddade. För oväntade kostnader föreslås en reservation på sammanlagt 32,2 miljoner euro. Motsvarande post med beaktande av städernas andel av betalningsansvaret är för Esbos del 22,7 miljoner euro, som föreslås inkluderas i borgensfullmakten. Utgående från det ovan nämnda är behovet av borgensfullmakten som riktas till Esbo 771 miljoner euro. Den tidigare borgensfullmakten ökas med 81 miljoner euro. Bolaget har tagit ut långfristiga lån på 30 år. Lånens prisnivå har varit exceptionellt låg oavsett den långa lånetiden. Den rådande låga räntenivån minskar betydligt finansieringskostnaderna under projektets byggtid. För tillfället är de lyfta posternas medelränta 1,325 procent. Borgen För att projektet ska kunna slutföras utan störningar och en total finansiering ordnas föreslås att borgen höjs till högst 771 miljoner euro. Städerna ansvarar i samarbete med Länsimetro Oy för bolagets finansiering. Bolagets styrelse beslutar om upplåning och lånen bokförs i bolagets balansräkning. Metron är ett kapitalintensivt kollektivtrafiksystem och en betydande del av metrons kostnader är kapitalutgifter. Användningstiden för metrotunneln och metrobanan är lång, så för att kostnaderna ska kunna fördelas rättvist mellan användarna måste också finansieringen vara långfristig.

25 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 25 / 80 Ränteskydd För finansieringen av metron ska man bereda sig på att använda olika skyddsinstrument. Sådana är åtminstone valutaväxlingsavtal, avtal om ränteutbyte och räntetaks- och räntegolvsavtal. Utgångspunkten är att ta lån i eurobelopp, men marknadssituationen kan leda till att det är förmånligast att ta lån i till exempel USA-dollar, schweiziska franc eller japanska yen och att genast när lånet tas ut växla lånet till euro genom ett valutaväxlingsavtal. Länsimetro Oy tar ingen kursrisk. Låneskydd är en separat åtgärd och förutsätter till exempel inte långivarens samtycke. Användningen av derivat förutsätter ett allmänt derivatavtal mellan parterna och dessutom ett separat avtal om varje gardering. För att handel med derivat ska kunna ske med parter med god kreditvärdighet (minst Investment Grade-rating) och marginalen ska hållas så liten som möjligt behövs stadens proprieborgen för derivat. Borgen ska gälla både det allmänna derivatavtalet och varje separat gardering. För att vi ska få ett så bra pris som möjligt vid varje enskild gardering och en tillräcklig spridning angående parterna bör inte antalet parter begränsas. Garderingen ska vara möjlig för hela det lånebelopp för vilket borgen ställs. Förhandlingarna om garderingen (det allmänna derivatavtalet och enskilda garderingar) sköts av städerna och bolaget. Länsimetro Oy:s styrelse fattar besluten. Eftersom det är fråga om ett ömsesidigt fastighetsbolag och de lån för vilka borgen ställs endast gäller Esbos finansieringsandel förutsätts ingen kontrasäkerhet för borgen för lånen eller derivaten. Däremot uppbärs en årlig garantiprovision på 0,05 procent på lånets eller lånens medelsaldo. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 höjer stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: Användningsändamål: byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel. Lånebeloppet är högst 771 miljoner euro, i ett eller flera lån eller finansieringsarrangemang. Lånetid: Högst 35 år efter att lånets första post har lyfts. Räntegrund: Finansieringen kan ha fast eller rörlig ränta

26 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 26 / 80 Amortering: Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst fem amorteringsfria år räknat från att första posten av varje lån har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som skyddar Länsimetro Oy:s ovan nämnda lånenligt följande: - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter vars kreditvärdighet är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem, - borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp för vilket borgen ges, 3 beslutar att staden uppbär en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivaten. 4 Beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. Behandling Byman föreslog avslag av ärendet. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att Bymans förslag till förkastande förfallit i brist på understöd. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes. För kännedom

27 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 27 / / Stadsstyrelsen Instruktion för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn Beredning och upplysningar: Sampo Suihko, tfn Tiina Pesonen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner de bifogade ändringarna av instruktionen för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn. Ändringarna träder i kraft Bilaga 3 Ändringar i instruktionen för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn Redogörelse Ändringarna i instruktionen för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn klargör organens roll vid utvecklingen av service- och lokalnätet. Bildningssektorns nämnder svarar i fortsättningen tydligare för de yttre förutsättningarna för tjänsteförsörjningen, för tjänsternas innehåll och för utbudet av tjänster. Lokaliseringen av tjänsterna bygger på en helhetsbedömning av tillgång, nåbarhet, kvalitet och kostnader. Vid lokaliseringen svarar sektorn på förändringar i behoven, stadsstrukturen, lagarna och tjänsteproduktionen. I samband med den helhetsmässiga förnyelsen av våren 2017 kommer man att föreslå befogenheten över lokaliseringen blir fullmäktiges uppgift. För planläggning, byggnadsplanering och byggande svarar teknik- och miljösektorn. Med ändringen i instruktionen som görs nu klargörs nämndernas och lokaloch bostadssektionens beslutanderätt i lokalärenden. Nämndens förslag till lokaliseringen av tjänsterna föreläggs stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion för behandling. Enligt stadsstyrelsens instruktion ska lokaloch bostadssektionen bland annat besluta om verksamhetsprinciperna för produktion och utbud av tjänster så att de främjar invånarnas välfärd och en hållbar utveckling.

28 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 28 / 80 Beslutshistoria Stadsstyrelsen De andra ändringarna i instruktionen uppdaterar bland annat tjänstebeteckningar samt föredragningen i finska utbildnings- och dagvårdsnämnden att svara mot ledningssystemet i finsk utbildning. Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner de bifogade ändringarna av instruktionen för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn. Ändringarna träder i kraft Behandling Beslut Föredragandens ändringar i bilagan vid mötet har beaktats i protokollet. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

29 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 29 / / Stadsstyrelsens koncernsektion Stadsstyrelsens koncernsektion Stadsstyrelsen Esbo stads koncerndirektiv Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg, tfn Katariina Koskela, tfn Vesa Kananen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner det bifogade koncerndirektivet för Esbo stad. Bilaga 4 Koncerndirektiv Redogörelse I den reviderade kommunallagen finns bland annat bestämmelser om koncernstyrning och vad koncerndirektivet åtminstone ska innehålla. Esbo stads koncerndirektiv fungerar som ett verktyg vid koncernstyrningen. Direktivet bestämmer de viktigaste handlingssätten bland annat för koncernstyrning och ledning, uppdrag som representant och styrelsemedlemskap, inhämtande av ägarens åsikt före beslutsfattandet, planering av ekonomi och verksamhet, koncernrapportering, kommunikation och offentlighetsprinciper samt förtroendevaldas rätt att få upplysningar. Koncerndirektivet gäller Esbo stad och dess dottersammanslutningar, förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt i tillämpliga delar även samkommuner och intressesammanslutningar. Koncerndirektivet kompletterar de mål som satts upp för dottersammanslutningar när de bildats och i bolagsordningarna. Koncerndirektivet preciserar, men ändrar inte, den rättsliga ställningen eller det ansvar som sammanslutningarnas styrelser och verkställande direktörer har. Genom stadens gemensamma anvisningar säkerställs genomförandet av Berättelsen om Esbo och ägarpolitiken, ett högklassigt genomförande av stadens kärnuppgifter samt möjliggörs en utveckling av Esbokoncernens struktur så effektivt som möjligt. I koncerndirektivet fastställs de förfaringssätt enligt vilka ägarstyrningen sker så att ägandena sköts ändamålsenligt, pålitligt och effektivt med syftet att trygga Esbokoncernens fördel som helhet.

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 91 31.3.2014 42 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Fullmäktige Sida 1 / 100

Fullmäktige Sida 1 / 100 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 12.12.2016 Sida 1 / 100 Sammanträde Tid 12.12.2016 måndag kl. 17:30-21:05 Paus klo 19.30-20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Maria Guzenina,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 347 15.12.2014 11 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 21/2012 1 (7) Stadsfullmäktige Kj/5 12.12.2012

Helsingfors stad Protokoll 21/2012 1 (7) Stadsfullmäktige Kj/5 12.12.2012 Helsingfors stad Protokoll 21/2012 1 (7) 432 Stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy HEL 2012-015676 T 02 05 03 01 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag höja beloppet på stadens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 539/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 37 10.2.2014 18 Beviljande av stadens proprieborgen till Leppävaaran jalkapallohalli Oy Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Fullmäktige 07.09.2015 Sida 1 / 97

Fullmäktige 07.09.2015 Sida 1 / 97 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 07.09.2015 Sida 1 / 97 Sammanträde Tid 07.09.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1006/08.00.00/2015 Stadsstyrelsen 105 16.3.2015 Fullmäktige 62 13.4.2015 Stadsstyrelsen 160 27.4.2015 76 Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Beredning och

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

och stadsstyrelsen godkända målen. Direktionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

och stadsstyrelsen godkända målen. Direktionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 3 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS DJURGÅRD Godkänd av stadsfullmäktige den 11 februari 2015 1 Verksamhetsområde 2 Direktionen 3 Föredragning Direktionen för Helsingfors stads djurgård förvaltar

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Esbo stad Protokoll 56. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 56. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.04.2015 Sida 1 / 1 1322/02.05.05/2015 Stadsstyrelsens koncernsektion 13 23.3.2015 Stadsstyrelsen 123 30.3.2015 56 Höjning av anslaget för aktier och andelar i balansenheten Hagalund år 2015

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141 Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010 Samkommunen 20 Styrelsen 141 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Stf. ekonomidirektör

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Fullmäktige Sida 1 / 40

Fullmäktige Sida 1 / 40 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 07.12.2015 Sida 1 / 40 Sammanträde Tid 07.12.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 8/2014 1 (8) Stadsfullmäktige Kj/4 07.05.2014

Helsingfors stad Protokoll 8/2014 1 (8) Stadsfullmäktige Kj/4 07.05.2014 Helsingfors stad Protokoll 8/2014 1 (8) 141 Stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy HEL 2012-015676 T 02 05 03 01 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag höja beloppet på stadens

Läs mer

Grundavtal för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Grundavtal för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård 1(8) för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Kust-Österbottens

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Innehåll 1. Koncerndirektivets syfte och mål... 2

Innehåll 1. Koncerndirektivets syfte och mål... 2 Koncerndirektiv för Malax kommun Godkänd av kommunfullmäktige 29.6.2017 91 Innehåll 1. Koncerndirektivets syfte och mål... 2 2. Tillämpningsområde... 2 3. Behandling och godkännande av koncerndirektivet...

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 2220/01.01.01/2013 Stadsstyrelsen 254 16.9.2013 140 Fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering Beredning och upplysningar: Kimmo Sarekoski, tfn 09 816 22525 E-post

Läs mer

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Kommunstyrelsen 30 8.08.04 Kommunstyrelsen 3 5.08.04 Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 05-07 Kommunstyrelsen 8.08.04 30 Enligt

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57 Sammanträde Tid 14.4.2014 måndag kl. 17.30 23.10 Paus kl. 17.35 18.45, 19.35 20.10 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Sammanträde Tid 21.12.2015 måndag klo 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 0 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADSSTYRELSE Godkänd av stadsfullmäktige den 18 september 1996 1 Verksamhetsområde 2 Stadsstyrelsen Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

Fullmäktige Sida 1 / 84

Fullmäktige Sida 1 / 84 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 84 Sammanträde Tid 12.09.2016 måndag klo 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01.

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01. Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 ' Iris Åkerberg, statistiker Offentliga sektorn 2008:1 Tel 25496 28.1.2008 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 Högre verksamhetskostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

INSTRUKTION. för. Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2015

INSTRUKTION. för. Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2015 INSTRUKTION för Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 11 november 2015 Instruktionen träder i kraft den 1 januari 2016 INSTRUKTION FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

1(7) KONCERNDIREKTIV. för. Samkommunen Svenska Österbottens förbund. för utbildning och kultur skn. Godkänd av samkommunstyrelsen

1(7) KONCERNDIREKTIV. för. Samkommunen Svenska Österbottens förbund. för utbildning och kultur skn. Godkänd av samkommunstyrelsen 1(7) KONCERNDIREKTIV för Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn Godkänd av samkommunstyrelsen 13.12.2017 153 2(7) Innehållsförteckning KONCERNDIREKTIVETS SYFTE OCH MÅL...

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 25496 Offentliga sektorn 2006:1 25.1.2006 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Försämrat resultat Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer