Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi I kraft varande TTS Utvecklingsplanen för Joker-linjen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020"

Transkript

1 Samkommunen HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN /02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tel HRT:s verksamhets- och ekonomiplan har utarbetats för tre år av vilka det första är budgetår. Beslut om budget och ekonomiplan ska enligt 11 i samkommunens grundavtal fattas på samkommunsstämman som hålls senast i slutet av november. Enligt 23 i grundavtalet ska utlåtanden om budgetförslaget begäras av kommunerna och dessa utlåtanden ska sedan bifogas till budgetförslag som ges till samkommunsstämman. Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på - HRT:s strategi I kraft varande TTS Bokslutsuppgifter för år 2011 och föreliggande uppgifter om utfallet för år Den godkända trafikeringsplanen och planerna på lång sikt - Planerna över stomlinjenätet och tvärgående linjerna - Utvecklingsplanen för Joker-linjen Ekonomiplanen för år har utarbetats så att den motsvarar kostnadsnivån år Viktiga strategiska mål under planeringsperioden: - Beredningsarbetet av HLJ 2015 fortsätter och täcker hela TTS-perioden. - Genomförandet av intentionsavtalet om markanvändning, boende och trafik (MAL-avtalet), som ingåtts på basis av Helsingfrosregionens trafiksystemplan (HLJ 2011), främjas och följs upp. - Förhandlingarna för att utvidga HRT:s område fortsätter, - Beredningen av det nya biljett- och informationssystemet (LIJ2014) och av det nya taxe- och biljettsystemet (TLJ2016) fortsätter så att

2 det nya systemet är i bruk år Upphandlingarna infaller år I det nuvarande resekortsystemet genomförs endast de nödvändiga ändringar, - Förhandlingarna om avtalslösningen för den 3 zonen i närtågstrafiken och för utvidgande av HRT:s område mellan HRT, Kommunikationsministeriet och VR fortsätter och målsättningen är att det träder i kraft HRT förbereder sig att närtågstrafiken öppnas för konkurrens, - År 2013 planeras hur Västmetron påverkar busstrafiken i Helsingfors och uppdateras planen över anslutningslinjerna i Esbo, - För spårvägstrafiken uppgörs en linjenätsplan som omfattar hela linjenätet, - Samverkan vid störningshanteringen och förberedningen för ordnandet av undantagstrafiken förbättras i samarbete med trafikföretag och VR, - Utvecklingsplan om pålitligheten hos kollektivtrafiken genomförs i samarbete med HRT:s ägarkommuner. År 2013 utreds utvecklingsbehov i Kervo och Kyrkslätt, - Åtgärdsprogram som är förknippad med kollektivtrafikens säkerhetsstrategi genomförs, - En till servicenivån och priset ny och flexibel Metropol-kollektivtrafikform tas i bruk vilket resulterar i märkbart flera nya passagerare bland tidigare personbilister, - Under år byggs ut elektronisk kundkommunikation och kundregister. Publicering och produktionssätt av tidtabeller förnyas. Målsättningen är att den nuvarande tidtabellsboken slopas år 2015, - Nya verktyg för utveckling av kunnandet samt för hantering av projekt och upphandlingar tas i bruk. Ekonomiplan Verksamhetsinkomster HRT:s verksamhetsinkomster år 2013 är sammanlagt 588,0 miljoner euro. Ökningen från 2012 års budget är 26,8 miljoner euro (4,8 %). Biljettintäkter Biljettintäkterna år 2013 uppskattas till sammanlagt 278,6 miljoner euro vilket är 3,8 % mer än i 2012 års budget. Som grund för bedömningen har använts en utfallsprognos som gjorts utgående från utfallet för nio månader. Enligt prognosen kommer biljettintäkterna år 2012 att uppgå till 269,7 miljoner euro. Antalet sålda biljetter år 2013 har uppskattats öka med 2 %. Till biljettpriserna har lagts en genomsnittlig höjning på 3,5 %. Biljettintäkterna utgör 47,4 % av HRT:s verksamhetsinkomster.

3 Mervärdeskatten för kollektivtrafiken höjs med en procent i början av 2013 från 9% till 10%. De utgifter som inte kan täckas med biljettintäkter eller andra inkomster, betalas av medlemskommunerna till HRT i form av kommunandelar. na består av kommunandelar för den operativa verksamheten, allmänna kostnader och kostnader för kollektivtrafikens infrastruktur. na i 2013 års budget uppgår till sammanlagt 291,4 miljoner euro, i vilket ingår prognosticerad kommunandel om 1,6 miljoner euro för Metropol-trafiken. na utgör 47,4 % av HRT:s verksamhetsinkomster. Till kommunandelarna riktas utgifter år 2013 sammanlagt för 594,3 miljoner euro varav kostnaderna för den operativa verksamheten uppgår till 466,1 miljoner euro (78,4%), kostnader för infrastruktur till 69,5 miljoner euro (11,7%), allmänna kostnader 58,7 miljoner euro (9,9%). Till kommunandelarna riktas intäkter sammanlagt för 296,8 miljoner euro varav biljettintäkterna är sammanlagt 278,6 miljoner euro (93,9 %), statsstöd för kollektivtrafiken 5,6 miljoner euro (1,9%) och intäkter som riktas till allmänna kostnader 12,6 miljoner euro (4,2%). I kommunandelarna har dessutom beaktats medlemskommunernas under/överskott från tidigare år sammanlagt 6,1 miljoner euro. Stödet för kollektivtrafiken i stora städer Stödet för kollektivtrafiken i stora städer har beräknats uppgå till 5,6 miljoner euro år Övriga stöd och bidrag uppskattas till 0,8 miljoner euro. Övriga verksamhetsinkomster De övriga verksamhetsintäkterna, 11,6 miljoner euro, består huvudsakligen av intäkterna från biljettkontrollen, VR:s ersättning för kontrollavgiftsverksamhet och av hyror som faktureras av trafikföretagen för pausutrymmen och resekortsapparater. Intäkterna från kontrollavgifterna beräknas uppgå till 6,4 miljoner euro varav bokförs kreditförluster och kreditförlustreserveringar för 2,5 miljoner euro. Kontrollavgiften kan vara 40 gånger det lägsta enkelbiljettspriset. Kontrollavgiften är 80 euro sedan år Det föreslås att kontrollavgiften höjas till 100 euro år Hyresinkomsterna som faktureras av trafikföretagen för pausutrymmen och resekortsapparater beräknas uppgå till 2,4 miljoner euro, ersättningarna från VR för kontrollavgiftsverksamhet till 1,3 miljoner euro, inkomsterna från försäljning av resekort till 0,7miljoner euro och andra inkomster till 0,8 miljoner euro. Verksamhetsutgifter HRT:s verksamhetsutgifter i budgeten för 2013 är sammanlagt 586,5 miljoner euro. Det betyder en ökning om 25,7 miljoner euro (4,6 %) jämfört med förra årets budget.

4 Personalkostnaderna är 17,1 miljoner euro dvs. 2,9 % av verksamhetsutgifterna. Personalutgifterna ökar med 0,7 miljoner euro (4,5%) från året förut. För de allmänna avtalsförhöjningarna reserveras 1,5 %. Utgifter för köp av tjänster Utgifterna för köp av tjänster i budgeten för 2013 uppgår till sammanlagt 561,4 miljoner euro, dvs. 95,7 % av HRT:s verksamhetsutgifter. Kostnader för den operativa verksamheten, kollektivtrafik Kostnaderna för den operativa verksamheten i kollektivtrafiken uppgår till sammanlagt 466,1 miljoner euro, vilket utgör 95,7 % av HRT:s verksamhetsutgifter. Det betyder en ökning om 26,5 miljoner euro (6,0 %) jämfört med års 2012 utfallsprognos. Ökningen av kostnadsnivån inom kollektivtrafiken beräknas bli i genomsnitt 3,7 % år Busstrafikens utgifter är sammanlagt 315,8 miljoner euro. År 2013 uppskattas kostnadsindex för busstrafiken stiga med 4,0 %. Tågtrafikens utgifter uppgår sammanlagt till 69,8 miljoner euro som innehåller, förutom huvudstadsregionens tågtrafik som anskaffas som köptjänst, även ersättningarna för VR i enlighet med Kervos och Kyrkslätts kollektivtrafikavtal. Kostnadsnivån för tågtrafiken uppskattas stiga för köptrafikens del med 2,5 % år 2012 och för Kervo och Kyrkslätts del med 3,5 %. Kostnaderna för spårtrafiken uppskattas till 50, 1 miljoner euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 3,3 %. Kostnaderna för metrotrafiken är sammanlagt 24,6 miljoner euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 3,3 %. Kostnaderna för färjetrafiken uppskattas till 4,3 miljoner euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 3,9 %. Kostnaderna för den operativa verksamheten i Metropoltrafiken år 2013 uppskattas till 1,5 miljoner euro. Köp av övriga tjänster För köp av andra än operativa tjänster i kollektivtrafiken används 25,7 miljoner euro varav 6,5 miljoner euro till IT-tjänster, 5,6 miljoner euro till biljettförsäljningsställen där betalningen går till återförsäljarna av resekortet, 4,1 miljoner euro till sakkunnigtjänster, 2,3 miljoner euro till tjänster gällande underhållet av material och utrustning, 1,0 miljoner euro till tryckning, 1,7 miljoner euro till ersättningar till städerna för skötseln av den statiska informationen, 1,1 miljoner euro till annons- och reklamplatser, 0,9 miljoner euro till post- och teletjänster (inkl. kostnaderna för datatrafiken), 0,4 miljoner euro till bevakning under biljettkontrollerna samt 2,2 miljoner euro till andra tjänster såsom bank- och kontorstjänster, städning och underhåll av fastigheter samt personaltjänster (såsom t.ex. utbildnings- och resetjänster). Kollektivtrafikens infrastrukturersättningar Ersättningar för infrastrukturen uppskattas år 2013 uppgå till 69,5 miljoner euro. Ersättningarna för infrastrukturen inkluderar 65,5 miljoner euro i

5 kostnader för Helsingfors, 2,6 miljoner euro för Esbo, 1,1 miljoner euro för Vanda, 0,06 miljoner euro för Kervo samt 0,3 miljoner euro för Kyrkslätt. I ersättningarna för infrastrukturen ingår 50 % av avskrivningar på kapitalet och räntor samt förvaltnings- och underhållskostnaderna till deras fulla belopp. Kalkylgrunden för kapitalersättningen för infrastruktur som tagits i bruk före 2010 är egendomens justerade gängse värde. Beräkningsgrunden för den nya infrastrukturen är bokföringsvärdet. Räntan på kapitalet och under byggnadstiden som har använts är fem procent. Avtalet mellan HRT och dess medlemskommuner om ersättningarna för kostnaderna om kollektivtrafikinfrastruktur är i kraft sedan Enligt punkt 8.2 i avtalet skall om infrastrukturkostnader, som uppstår på grund av betydande kollektivtrafikinvesteringar som tas i bruk under 2012 eller efter det, avtalas i sin helhet separat. Sådana nya, betydande kollektivtrafikinvesteringar är åtminstone Västmetron och Ringbanan. Principerna i det gällande avtalet har tillämpats vid fördelning av infrastrukturkostnader i verksamhets- och ekonomiplanen. Förhandlingarna om fortsättningsavtalet är på gång, och kostnadsfördelningen justeras då det nya avtalet träder i kraft. För material, förnödenheter och varor reserveras 1,0 miljoner euro år Hyreskostnaderna år 2013 är 4,2 miljoner euro. De ökar från året förut med cirka 0,8 miljoner euro (23,1 %). Ökningen beror på hyran för datorerna som är i kontorsbruk i HRT, vilket är en ny funktion, samt justeringar i HST:s avtal gällande hyran för batteriskärmar. Övriga kostnader år 2013 är 2,9 miljoner euro. Till övriga kostnader förs uppskattningsvis 2,5 miljoner euro i kreditförluster och kreditförlustreserveringar för kontrollavgifterna. Verksamhetsbidraget år 2013 uppskattas till 1,5 miljoner euro och det räcker för att täcka finansieringskostnader som uppskattas till 0,1 miljoner euro. Finansiella intäkter och kostnader HRT finansierar sina investeringar genom att ta lån i finansinstitut. År 2012 behövs inte uppta långfristigt budgetlån och HRT har varit tills vidare skuldfri. Uppskattningsvis behövs 18 miljoner euro i lån för nya investeringar år 2013, 17 miljoner euro år 2014 och 30 miljoner euro år Då uppgår lånestocken i slutet av år 2015 till cirka 59,1 miljoner euro. I beräkningen har använts låneräntan på 3 %. Årsbidraget efter finansieringsposter är 1,4 miljoner euro. Avskrivningar enligt plan år 2013 är 7,4 miljoner euro och de ökar med 1,5 miljoner euro (26,2 %) jämfört med förra årets ändrade budget. Räkenskapsperiodens underskott år 2013 beräknas uppgå till 6,1 miljoner euro och kan täckas med överskottet från de föregående åren. Hantering av över/underskott Det kommunvisa över/underskottet enligt HRT:s bokföring beaktas i de kommande årens budgetar. Efter användning av över/underskottet år 2012 beräknas det kumulativa över/underskottet uppgå till 17,4 miljoner

6 euro. Då verksamhets- och ekonomiplanen för år godkändes, beslöt samkommunsstämman att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kumulativa underskottet enligt bokföringen. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs enligt räntan på den första bankdagen på varje räkenskapsåret och räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer räkenskapsåret. Förslag (SR) Styrelsen beslöt föreslå till samkommunsstämman att den beslutar att a) Godkänna budgeten för 2013 samt verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga b) Besluta bindande anslag och inkomstposten för år 2013 enligt Verksamhetsutgifter euro Investeringsutgifter euro euro c) HRT betalar årlig ränta till medlemskommunerna på det kommunvisa överskottet och tar ut ränta för det kommunvisa underskottet år Beräkningsgrunden för räntan är medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av räkenskapsår Räntan är 12 månaders euribor på den första dagen av räkenskapsåret. d) På HRT:s grundkapital beräknas ingen ränta år 2013 samt e) Bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 17 miljoner euro och kortfristigt lån på högst 20 miljoner euro år Behandling Biträdande stadsdirektör Juha-Veikko Nikulainen lämnade mötet under behandling av detta ärende innan beslutsfattandet. Verkställande direktör Suvi Rihtniemi presenterade ärendet. Under diskussionen ändrade föredraganden sitt förslag gällande punkt b) enligt Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att den beslutar bindande anslag och inkomstposter för år 2013 enligt Verksamhetsutgifter euro Investeringsutgifter euro euro Ändring av kommunandelarna på euro genomförs så att underskottet för Kervo ökas med motsvarande belopp. Styrelsen beslutar att berättiga verkställande direktören att göra ändringar i dokumenten som föranleds av ändringar i kommunandelarna och andra tekniska ändringar i verksamhetsoch ekonomiplanen samt i motiveringstexterna.

7 Förslag (SR) Styrelsen beslöt föreslå till samkommunsstämman att den beslutar att a) Godkänna budgeten för 2013 samt verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga b) Besluta bindande anslag och inkomstposten för år 2013 enligt Verksamhetsutgifter euro Investeringsutgifter euro euro c) År 2013 betalar HRT årlig ränta till medlemskommunerna på det kommunvisa överskottet och tar ut ränta för det kommunvisa underskottet. Beräkningsgrunden för räntan är medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av räkenskapsår Räntan är 12 månaders euribor på den första dagen av räkenskapsåret. d) På HRT:s grundkapital beräknas ingen ränta år 2013 samt e) Bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 17 miljoner euro och kortfristigt lån på högst 20 miljoner euro år Styrelsen beslutar att berättiga verkställande direktören att göra ändringar i dokumenten som föranleds av ändringar i kommunandelarna och andra tekniska ändringar i verksamhets- och ekonomiplanen samt i motiveringstexterna. Beslut Styrelsen beslöt godkänna föredragandes ändrade förslag. Samkommunsstämman Styrelsens förslag Samkommunsstämman beslutar a) Godkänna budgeten för 2013 samt verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga b) Besluta bindande anslag och inkomstposten för år 2013 enligt Verksamhetsutgifter euro Investeringsutgifter euro euro c) Att HRT betalar årlig ränta till medlemskommunerna på det kommunvisa överskottet och tar ut ränta för det kommunvisa underskottet år Beräkningsgrunden för räntan är medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av räkenskapsår Räntan är 12 månaders euribor på den första dagen av räkenskapsåret. d) På HRT:s grundkapital beräknas ingen ränta år 2013 samt

8 e) Bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 17 miljoner euro och kortfristigt lån på högst 20 miljoner euro år Behandling Under diskussionen föreslog utvecklingsdirektören Olli Isotalo, som understöddes av Jorma Haapanen och Pekka Sauri, att samkommunsstämman - beslutar att Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) genomför gemensamt verksamhetsprogram för att dämpa ökningen av förvaltningens allmänna utgifter. - beslutar att Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har tätare samarbete med respektive städernas organisationer vad gäller planläggning, markanvändning och boende. - understödde i övrigt samkommunstyrelsens förslag. Under diskussionen föreslog biträdande stadsdirektör Pekka Sauri, understödd av Olli Isotalo, att samkommunsstämman beslutar godkänna budgeten för år 2013 samt verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga dock under förutsättning att ekonomiplanen justeras enligt vad HRT och medlemskommunerna överenskommer skilt om indelningsgrunderna av infrastrukturkostnaderna. Beslut Samkommunsstämman beslöt: a) godkänna budgeten för år 2013 samt verksamhets- och ekonomiplanen enligt bilaga dock under förutsättning att ekonomiplanen justeras enligt vad HRT och medlemskommunerna överenskommer skilt om indelningsgrunderna av infrastrukturkostnaderna. b) besluta bindande anslag och beräknade inkomster för år 2013 enligt Verksamhetsutgifterna euro Investeringsutgifterna euro na euro c) att HRT betalar årlig ränta till medlemskommunerna på det kommunvisa överskottet och tar ut ränta för det kommunvisa underskottet år Beräkningsgrunden för räntan är medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av räkenskapsår Räntan är 12 månaders euribor på den första dagen av räkenskapsåret. d) att ingen ränta beräknas på HRT:s grundkapital år 2013 samt e) bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 17 miljoner euro och kortfristigt lån på högst 20 miljoner euro år f) beslutar att samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) genomför gemensamt verksamhetsprogram för att dämpa ökningen av

9 förvaltningens allmänna utgifter. g) att Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har tätare samarbete med respektive städernas organisationer vad gäller planläggning, markanvändning och boende. Bilagor Verksamhets- och ekonomiplan Medlemskommunernas utlåtanden om budgetförslaget

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet I den här utredningen beskrivs samarbetsalternativen för anordnandet av utbildning på andra stadiet, hur alternativen står i relation till undervisnings- och kulturministeriets anvisningar samt alternativens

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Vision 2015 och de strategiska valen för 2010 2015

Vision 2015 och de strategiska valen för 2010 2015 Vision 2015 och de strategiska valen för 2010 2015 Förord Strategin definierar målsättningarna för HST:s framtid och de viktigaste strategiska valen för uppnåendet av dessa. Det långsiktiga målet representerar

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets publikationer 12b/2015 Ekonomiska utsikter Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Program och strategier 3/2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik 3 Konkurrenskraft

Läs mer

Avgifter hos FI APRIL 2015

Avgifter hos FI APRIL 2015 Avgifter hos FI APRIL 2015 INNEHÅLL april 2015 Dnr 15-3551 Sammanfattning 3 1. Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 enomförande 4 1.3 Läsanvisningar 5 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Information om. Lag om samarbete inom företag

Information om. Lag om samarbete inom företag Information om Lag om samarbete inom företag Information om lag om samarbete inom företag... 3 Minnelista över samarbetslagens förpliktelser... 3 1. Lagens syfte och uppbygnnad... 4 Lagens uppbyggnad...

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer