SWEPS Swedish Production System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEPS Swedish Production System"

Transkript

1 Teknisk projektredovisning SWEPS Swedish Production System - Ett kompetenslyft inom Lean Produktion VINNOVA-Projekt April

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning Mål och Syfte Genomförande Medverkande parter Huvudaktiviteter Fallstudier Fallstudie 2 & 10 - Design av värdeflöde från leverantör till OEM Fallstudie 3 - Design av värdeflöde genom 3 fabriker Fallstudie 4 - Lean i tjänstemanna-arbete Fallstudie 5 - Säkrad materialförsörjning vid långa ledtider Fallstudie 6 - Förändringsarbete vid VCE Fallstudie 7 - Förbättringsarbete på Volvo Powertrain (Utveckling av produktionsstrategier med TPM som bas) Fallstudie 8 Materialförsörjningens påverkan på en monteringsstation Fallstudie 9 Materialförsörjning, Volvo Trucks Fallstudie 11 - Faktorer som påverkar plocktiden för manuella plock i montering, Volvo Powertrain Fallstudie 12 Materialförsörjning, Volvo Cars Fallstudie 13 - Kulturförändring Metallfabriken Ljunghäll Fallstudie 14 - Materialexponering på arbetsstation (delvis gemensam med fallstudie 16) Fallstudie 15 - Implementering av Lean Produktion i cellmontering Fallstudie 16 Förändringsarbete Volvo Penta, Vara Resultat och effekter

3 3.1 Fallstudier relaterade till Materialförsörjning Fallstudier relaterade till Försörjningskedjor och Produktionsnätverk Fallstudier relaterade till Förändringsarbete Kunskapsspridning Utbildning Mål och Syfte Deltagare Genomförda Aktiviteter Informationsspridning Publikationer och presentationer

4 Sammanfattning Projektet har syftat till att stärka svenska företag genom att utbilda i och implementera Lean produktionsfilosofi utifrån styrkor och utmärkande förutsättningar hos företag i Sverige och har genomförts i samverkan mellan industri, institut och akademi för att uppnå bästa möjliga kunskapsöverföring och informationsspridning. Under projektets 3 år har olika aktiviteter genomförts; 14 industriella fallstudier, olika utbildningsaktiviteter, industriella workshops för insamlande av kunskap från industrin såväl som spridning av resultat mellan deltagande parter. SwePS har också agerat samordnare mellan olika Lean initiativ inom MERA programmet. Projektet har resulterat i effekter i flera dimensioner genom att både bidra till ett kompetenslyft för industrin och till fördjupad kunskap om viktiga hänsynstaganden för företag i Sverige för att bygga upp långsiktigt hållbara produktionssystem baserat på Lean produktion. Flera samarbeten mellan olika industriparter har påbörjats. Över 50 personer har gått längre lean utbildningarna och >3000 personer har gått kortare utbildningar inom Lean. Fallstudierna har genomförts i samarbete mellan praktiker och forskare och samtliga har påvisat effektivitetspotentialer på sina respektive områden. I flertalet fallstudier har förändringar realiserats i de studerade produktionssystemen och efter att fallstudierna avslutats har företagen i flera fall vidareutvecklat produktionssystemen och implementerat lösningar. En webbplats har utvecklats för att dela erfarenheter och sprida resultat från SwePS. Webplatsen innehåller delresultat från projektet, erfarenheter från fallstudier som gjorts, workshops och metoder. Om du har frågor eller önskar mer information om projektet kontakta någon av parterna: Johan Svenningstorp, Volvo Technology, AB Volvo, Ulrika Harlin, Swerea IVF,

5 Lars Medbo, Chalmers Tekniska Högskola, Mål och Syfte Projektet syftar till att stärka svenska företag genom att utbilda i och implementera Lean produktionsfilosofi utifrån styrkor och utmärkande förutsättningar hos företag i Sverige. Den övergripande forskningsfrågeställningen inom SwePS-projektet är: Hur skall företag i Sverige bygga upp en långsiktig strategi för utveckling av produktionssystem baserat på Lean Produktion?, se figur 1. SwePS-projektet bidrar till att öka insikten om styrkor, möjligheter och förutsättningar för svenska företag vid utveckling av ett produktionssystem baserat på Lean Produktion. Frågeställningar som beaktats: VARFÖR Varför behövs ett Swedish Production System? VAD Vad inom Lean Produktion kan man copy-paste? HUR Hur realisera Lean Produktion i företag i Sverige? Frågeställningen hur Lean Produktion ska realiseras har brutits ner i tre delområden, Materialförsörjning, Försörjningskedjor och Produktionsnätverk samt Förändringsarbete vilka studerats utifrån företagens aktuella utmaningar och framtida strategiska utvecklingsbehov i projektets 14 fallstudier. 5

6 Figur 1. SwePS-projektet bidrar till att öka insikten om VARFÖR, VAD och HUR vid utveckling av produktionssystem inspirerat av Lean produktion i företag i Sverige. 6

7 2 Genomförande 2.1 Medverkande parter Projektet har genomförts i nära samverkan mellan forskningsaktörer och industri. De medverkande parterna borgar för en långsiktigt stark satsning både när det gäller stärkta forskningsmiljöer och industriell tillämpning. Industriparterna har ett starkt engagemang och drivkraft i de frågor som fokuseras i projektet. Industriparter: AB Volvo Volvo Trucks Volvo Powertrain Volvo CE Volvo Bus Volvo Logistics Volvo Aero Volvo Penta Volvo Technology Saab Volvo Cars Cabeco AB IAC Metallfabriken Ljunghäll Akademiska parter: Chalmers Swerea IVF 2.2 Huvudaktiviteter Projektet har genomförts under i samverkan mellan industri, institut och akademi för att uppnå bästa möjliga kunskapsöverföring och informationsspridning. Projektet har omfattat följande huvuddelar: 1. Utbildning inom Lean Produktion - för utvalda personalkategorier och nyckel-personer (Lean-spel, Lean produktion 7,5 hp vid Chalmers Industrihögskola m m). 2. Implementering i befintliga produktionsanläggningar implementering av ett antal grundläggande Lean-principer (14 st fallstudier med olika karaktär och fokus utifrån företagens aktuella och kritiskt viktiga utvecklingsbehov) 3. Analys och konceptutveckling - med teoretisk samt empirisk bas (de 14 fallstudierna), se figur 1. Ramprojektets upplägg har gett möjlighet till synergieffekter mellan de separata men sinsemellan komplementära delarna. Projektet har genomförts i samverkan mellan ett antal olika produktionsenheter inom 7

8 AB Volvo, Saab Automobile, Volvo Cars, företag ur Fordonskomponentgruppen samt medverkan från forskare vid Chalmers Tekniska Högskola och Swerea IVF AB. 2.3 Fallstudier I projektet har 14 st fallstudier med olika karaktär och fokus utifrån företagens aktuella och kritiskt viktiga utvecklingsbehov genomförts, se tabell 1. Fallstudierna har beaktat en eller flera av delområdena Materialförsörjning, Försörjningskedjor och Produktionsnätverk samt Förändringsarbete, se tabell 2. Tabell 1. Genomförda fallstudier i SwePS-projektet Titel Studieobjekt Akademisk Part 1 1 Värdeflödesanalys företagskedja (VFA) 2 2 Design av värdeflöde från leverantör till OEM 3 Design av värdeflöde genom 3 fabriker Cabeco, Volvo Powertrain, Volvo Trucks Saab Volvo Bussar Swerea IVF Swerea IVF & Chalmers Swerea IVF 4 Lean i tjänstemanna-arbete Volvo Aero, Volvo Powertrain Chalmers 5 Säkrad materialförsörjning vid långa ledtider Volvo Aero, Volvo Logistics Chalmers 6 Förändringsarbete vid VCE Volvo Construction Equipment Swerea IVF 7 Förbättringsarbete på VPT Volvo Powertrain Swerea IVF 8 Materialförsörjningens påverkan på en monteringsstation Volvo Powertrain Chalmers 9 Materialförsörjning Volvo Trucks Chalmers 10 2 Se fallstudie 2 Saab Chalmers & Swerea IVF 11 Faktorer som påverkar plocktiden för manuell plock i montering Volvo Powertrain Chalmers 12 Materialförsörjning Volvo Car Corporation Chalmers 8

9 13 Kulturförändring Metallfabriken Ljunghäll 14 Materialexponering på arbetsstation 15 Implementering av Lean Produktion i cellmontering Metallfabriken Ljunghäll Volvo Penta Volvo Penta Swerea IVF Chalmers Chalmers 16 Förändringsarbete, Volvo Penta Volvo Penta Swerea IVF & Chalmers 1) Fallstudie 1 ströks pga tidsbrist på de inblandade företagen. 2) Fallstudie 2 och 10 har genomförts gemensamt Tabell 2. Fallstudier kopplat till delområde Område/Fallstudie Materialförsörjning - X X X X X X X Försörjningskedjor - X X X och produktionsnätverk Förändringsarbete - X X X X X X 1) 2) Fallstudie 1 ströks pga tidsbrist på de inblandade företagen. Fallstudie 2 och 10 har genomförts gemensamt Fallstudie 2 & 10 - Design av värdeflöde från leverantör till OEM Bakgrund: I fallstudien ingick tre företag; SAAB som kund och IAC och Nitator som leverantörer. SAAB och IAC deltar SwePS, anledningen till att Nitator valdes är att företaget levererar en produkt som är väldigt annorlunda jämfört med IAC:s. Metodiken som utvecklades i första flödet (SAAB-Nitator) verifierades sedan i det andra SAAB IAC). Syfte: När ett företag tillämpar metoden värdeflödesanalys (VFA) stannar man ofta innanför fabrikens väggar. Vad som händer från det att leverantören är klar med produkten tills det att den monteras hos kund får visst fokus men många steg går förlorade. Syftet med fallstudien var därför att utveckla en metodik som kan tillämpas inom de områden som en traditionell värdeflödesanalys missar. Genomförda aktiviteter: Genom att analysera två flöden med vitt skilda produkter (produkt A är en liten okänslig artikel i bilens framvagn, produkt B ett repkänsligt instrumentpanelshölje) och sedan jämföra resultaten testades både metodiken samtidigt som det blev möjligt att analysera resultatskillnader. Resultatet från fallstudien bidrar till SwePS genom att synliggöra de kostnader och långa ledtider som uppstår när företag suboptimerar istället för att se till flödet som en helhet. 9

10 2.3.2 Fallstudie 3 - Design av värdeflöde genom 3 fabriker Bakgrund: Denna fallstudie omfattade tre företag i en leverantörskedja inom Volvo Bus Corporation (VBC). Företagen är Acrivia i Uddevalla (ramtillverkning), Volvo Bus i Borås (chassitillverkning) och Volvo Bus i Säffle (karossör slutmontering). Traditionellt sett har företagen varit fristående med olika system. Samtliga bolag är nu i Volvos ägo och det fanns ett identifierat behov att förbättra kommunikationen mellan företagen. Syfte: Fokus i fallstudien var att analysera värdeflöden i produktionsnätverk dvs analys av värdeflöden i en beroendekedja, exempelvis mellan olika fabriker. Genom att kartlägga värdeflödet genom samtliga fabriker var syftet med fallstudien att föreslå förbättringar till design av värdeflödet genom att identifiera slöserier i samband med kommunikation mellan fabrikerna. Vid varje företag genomfördes värdeflödesanalyser (VFA) där personer deltog från alla tre fabriker. Resultatet från fallstudien bidrar till SwePS genom att öka kunskapen om faktorer som är särskilt viktiga att beakta i produktionsnätverk mellan fabriker och utveckla ett systematiskt och tvärfunktionellt arbetssätt baserat på verktyget värdeflödesanalys (VFA) som möjliggör analys av slöserier och utvecklingsbehov i kommunikationen mellan fabriker. Genomförda aktiviteter: Volvo Bussar har tydliggjort sin produktionsfilosofi baserat på principer inom Lean produktion. VBC har genomfört utbildningar med stora delar av organisationen. I fallstudien är kritiska områden identifierade för att flödet ska fungera från ett helhetsperspektiv och en fördjupad studie genomförd. Det processområde där det fanns störst potential var vid gränssnittet chassi/kaross där chassit behövde ändras och omarbetas i första stegen i Säffle. För att öka kunskap och förståelse för dagens värdeflöde startades fallstudien genom att genomföra en värdeflödesanalys (VFA) av nuläget på alla tre fabriker, vilket är dokumenterat. VFA:n medförde att fokusområden i flödet kunde identifieras. För att identifiera möjliga besparingar i flödet skapades därefter en aktivitetsplan för att systematiskt arbeta med fokusområden. Stora besparingar identifierades och tester planerades in. Sedan utvärderades förslagen systematiskt. Testerna delades upp i olika grupper; Pilottester/Norgeorder och framtidsvision. Det resulterade i möjliga materialbesparingar per chassi och en reducering av monteringstid. Förslag på lösningar och en handlingsplan är framtaget som förbättrar det totala värdeflödet. En framtidskarta för totala flödet är framtagen och en aktivitetsplan följs löpande upp. Denna fallstudie bidrar till ett omfattande förändringsarbete på Volvo Bus som kallas B50 och innefattar de flesta fabriker inom Volvo Bussar. 10

11 2.3.3 Fallstudie 4 - Lean i tjänstemanna-arbete Bakgrund: Ingenjörsarbete utgör en allt större del av företagets totala arbetsbeläggning. Ett effektivt ingenjörsarbete sätter förutsättningarna för lönsamheten. Ingenjörsarbetet betraktas ur ett flödesperspektiv. Viktiga styrparametrar är beläggning (TWIP), kapacitetstak, men också kopplingen till värdetillförsel. Fallstudien är begränsat till produktionsteknisk verksamhet. Syfte: Att hitta styrparametrar, mätmetod och styrprinciper för produktivt ingenjörsarbete. Genomförda aktiviteter: 2 fallstudier har genomförts. Fallstudie nr 2 hade som syfte att validera en kvantitativ mätmetod för produktiviteten på en produktionsteknisk avdelning, mäta densamma och dra slutsatser. Avslutat projekt avseende införande av Visible planning på en controlleravdelning på VAC. Målet med detta projekt var att förkorta ledtiden mellan motorleverans och faktura till kund samt ledtiden mellan fakturadatum och pengar tillgängliga på kontot genom bättre kundstyrning. Båda två delmålen är uppnådda med betydande reduktion av bundet kapital Fallstudie 5 - Säkrad materialförsörjning vid långa ledtider Bakgrund: Volvo Aero har en produktionssituation som bland annat karaktäriseras av låga volymer, högt pris på inköpt material och långa anskaffningstider. Vidare är delar av processutrustningen dyrbar och samutnyttjas mellan olika produktionsgrupper. Produkterna har mycket höga kvalitetskrav och omarbetning måste ibland ske av komponenterna pga. att kvalitetsbrister upptäcks. Dessa karaktäristika skapar svårigheter att använda sig av vissa av de principer och lösningar som ofta präglar lean-inriktade verksamheter. Syfte: Fallstudien har haft två primära syften; (1) att tydliggöra de svårigheter mot lean-inriktade principer som ges av Volvo Areos produktionssituation samt (2) att pröva hur simuleringsteknik, speciellt operativ simulering, kan kompensera för dessa svårigheter. En specifik frågeställning som har behandlas inom ramen för dessa båda syften var att undersöka möjligheten att använda en pull-baserad verkstadsplaneringsprincip i den aktuella produktionssituation samt hur denna materialstyrningsprincip i så fall borde vara utformad. Genomförda aktiviteter: Datainsamling, beskrivning och konceptuell modellering av det studerade produktionsflödet har genomförts. Grundläggande principer för hur produktionsflödet skall kunna styras och planeras utgående från ett lean-inriktat sysätt har identifierats. Huvudprinciperna för en pull-baserad verkstadsplaneringsprincip, anpassad till den aktuella produktionssituation, har definierats, beskrivits och modellerats på en konceptuell nivå. Planeringsprincipen har dessutom operationaliserats på en detaljerad nivå genom att definiera ett 11

12 antal olika faktorer (aspekter) samt inom vilka intervaller det är aktuellt att variera dessa faktorer. Faktorerna har bedömts vara av speciellt intresse att studera både för att undersöka deras generella betydelse för materialstyrningsprincipens prestation men även för att utveckla en så väl fungerande materialstyrning som möjligt i den aktuella fallstudien. En simuleringsmodell av det aktuella produktionssystemet med den definierade verkstadsplaneringsprincipen har utvecklats. Simuleringsmodellen har sedan använts i en serie experiment för att undersöka om den pullbaserade planeringsprincipens kan vara framgångsrik i Volvo Aeros produkprestationsförmåga samt hur de olika studerade faktorerna påverkar Fallstudie 6 - Förändringsarbete vid VCE Bakgrund: I Volvos fabrik för komponenttillverkning i Eskilstuna (Volvo Construction Equipment, Component division) pågår ett gigantiskt transformationsprojekt där hela fabriken byggs om från funktionella verkstäder till flödesceller. Transformationen sker stegvis, område för område, och omfattar strukturerad genomarbetning av i stort sett samtliga delar av principerna i Volvos Produktionssystem. Syfte: Fokus i fallstudien är förändringsarbete i produktion och utvecklingsprocessen av Lean Production, dvs. resan. Fallstudien har bestått av tre delar; Del 1 Förändringsarbetet på företaget övergripande, Del 2 Maskinanskaffningsprocessen Del 3. Lean transformation av en bearbetningscell. Fallstudien bidrar till SwePS genom att identifiera framgångsfaktorer, hinder och förutsättningar i samband med en omfattande Lean transformation i fabriken för att öka kunskapen om faktorer och arbetssätt som ökar engagemang och ägandeskap. Genomförda aktiviteter: SwePS-projektet har följt förändringen och studerat företagets arbetssätt för att förstärka motivationen och ägandeskapet hos medarbetare Fallstudie 7 - Förbättringsarbete på Volvo Powertrain (Utveckling av produktionsstrategier med TPM som bas) Bakgrund: Volvo Powertrain i Skövde har sedan 15 år arbetat med TPM som sitt produktionssystem. När fallstudien startade fanns behov av att utöka detta till ett komplett produktionssystem och då utgå från den struktur som finns i företaget. Detta är en frågeställning som är vanlig i flera företag där det görs vissa satsningar inom lean-området men delar sankas för att kunna kalla detta ett produktionssystem. En utmaning för VPT i detta förändringsarbete är hur man går vidare i införandeprocessen vid olika produktionsområden utan att förstöra den befintliga strukturen, vilket kräver attitydförändringar och förståelse för normarbetet. Det finns flera initiativ på företaget som används för att 12

13 vända attityden i t ex monteringen såsom daglig styrning, operatörsunderhåll, förbättringsgrupper, 5S etc. Syfte: Syftet med denna fallstudie är att följa en utvald förändringsprocess, arbete i förbättringsgrupper, utifrån ett operatörsperspektiv. Detta planeras bidra till underlag för förbättringar som förbättringsgrupper kan arbeta vidare med i en aktivitetsplan. Ett mål var också att utveckla en systematisk metodik för att analysera attitydförändringar kopplade till förändringsprocessen. Ambitionen är att metodiken kan utgöra underlag att få ett effektivt arbete i företagets förbättringsgrupper för att på så sätt förbättra förankringen och acceptansen hos personalen och därmed bidra till ökad effektivitet i produktionen. Genomförda aktiviteter: På VPT har en fallstudie genomförts där en förbättringsmetodik användes vid materialfasaden på linje D16 och metodiken har också tillämpats på fler områden. Fallstudien har följt en avdelning i drygt 6 månader som under perioden påbörjade arbete med förbättringsgrupper. Datainsamling genom individuella intervjuer och från företagets dokumentation har genomförts i två faser i förbättringsarbetet (vid uppstarts- och genomförandefas). Fallstudien har också innefattat en pilottest av VPS assessment i delar av fabriken Fallstudie 8 Materialförsörjningens påverkan på en monteringsstation Bakgrund: Materialförsörjningssystemet i svensk verkstadsindustri påverkas av en ny typ av krav i samband med att principerna inom Lean Production, i varierande grad, införts i produktionssystemen. Ett exempel på krav som riktats mot materialförsörjningen är mindre tillgänglig yta vid monterings-line. Traditionellt har material levererats till Point-of-use (där materialet plockas av montör och där det skall monteras) i pall, och i stor kvantitet. En resurssnål produktion har önskemål om en högre andel värde-adderande arbete och behovsstyrning vilket leder till minskade leveranskvantiteter. Ofta innebär detta att en annan mindre lastbärare används. Icke värde adderande arbete är allt arbete som inte tillför värde till produkten ur kundens perspektiv. Lean Production syftar till att minimera andelen icke värde adderande arbete. Påverkas den icke värde adderande tiden av utformningen av materialförsörjningssystemet, och i så fall hur mycket? Syfte: Öka förståelsen av hur materialförsörjningssystemets utformning påverkar arbetsstationens villkor, I termer av icke värde adderande arbete, gångsträckor och ergonomi. Dessutom är syftet att förstå hur materialförsörjningssystemet påverkar ytbehovet för materialfasader. Genomförda aktiviteter: En pilotstudie har genomförts på MD16 Line och till den har en supermarket byggts för att möjliggöra mjölktransporter av 13

14 förbrukningsmaterial till line med tåg. Vidare har en nulägesbeskrivning av tre arbetsstationer på högvolymslinen MD13 genomförts och analyserats. En av stationerna byggdes om för att därigenom möjliggöra en djup analys av materialfasadsutformningens påverkan på resultatvariablerna utrymme, icke värdeadderande tid och ergonomi. Videoanalyser användes för att identifiera skillnader mellan de två olika uppläggen. Vidare har en kartläggning av de interna materialflödena för att försörja de tre arbetsstationerna med material genomförts. Som ett led i en av magisterkurserna vid Chalmers har även teknologer genomfört värdeflödeskartläggning av materialförsörjningsflöden vid Volvo Powertrain och ett examensarbete genomförts inom ramen för fallstudien, vilket behandlar relation mellan förpackningsval, transporterade volymer, transporter från leverantörer till Volvo Powertrain och dess inverkan på det interna materialförsörjningssystemet Fallstudie 9 Materialförsörjning, Volvo Trucks Bakgrund: I Lean Production ligger fokus på operatören vilken skall utföra så stor andel värde adderande arbete som möjligt. Dock förekommer ofta suboptimeringar på grund av att materialhanterings- och monteringsprocesser utformats var för sig för en så pass effektiv materialhantering eller effektiv montering i åtanke, snarare än den totala effektiviteten i värdekedjan eller monteringens krav för att uppfylla montörens behov. Ett exempel är skapande av effektiva logistiklösningar som på det effektivaste sättet löser transportproblemet, men inte ser till monteringens behov. Syfte: Att identifiera och kategorisera krav mellan materialförsörjningsoch monteringsprocesser. Genomförda aktiviteter: En förberedande studie i form av ett elevarbete inom det internationella mastersprogrammet Supply Chain Design Management vid Chalmers genomfördes våren Studien utfördes av en grupp på fyra elever och pågick hela vårterminen och omfattade 7 poäng. Eleverna studerade materialförsörjning till förarbetsstationer och materialexponering på dessa förarbetsstationer. Huvudstudien studerar förhållandet mellan materialförsörjning och produktion och de krav som finns mellan de två funktionerna. För att få fram kraven mellan funktionerna har fokusgruppintervjuer genomförts på Volvo Trucks, Tuve fabriken, Volvo Powertrain i Skövde och ytterligare kompletterande intervjuer med personal på ovan nämnda företag. Ett kandidatarbete har behandlat effekter av valet mellan koniska och kvadratiskt formade plastlådor för flöden mellan leverantör och line, inkluderande returflödet. Ett examensarbete har behandlat kitting och hur kitting som materialförsörjning utformas inom den västsvenska fordonsindustrin och jämfört detta med de erfarenheter av implementationer som finns i litteraturen. Studien har också studerat materialflöden inom och mellan aktörer i en försörjningskedja med en artikel från fallstudie 8 som går i ett 14

15 flöde till Tuvefabriken och sedan i retur till Skövde. För detta har Value Stream Mapping metodiken använts för att studera materialflöden inom och utom fabriker Fallstudie 11 - Faktorer som påverkar plocktiden för manuella plock i montering, Volvo Powertrain Bakgrund: Materialförsörjningssystemet i svensk verkstadsindustri påverkas av en ny typ av krav i samband med att principerna inom Lean Production, i varierande grad, införts i produktionssystemen. Ett exempel på krav som finns är att minska tiden för manuella plock och att därigenom minska andelen icke värde adderande tid. Icke värde adderande arbete är allt arbete som inte tillför värde till produkten ur kundens perspektiv. Lean Production syftar till att minimera andelen icke värde adderande arbete. Nya materialhanteringssystem och nya sätt att exponera material längs line medför ett behov av att veta vad som påverkar tiden för plock, men även hur lång tid ett plock under givna förutsättningar tar, båda av väsentlighet för både för praktiker och forskning. Syfte: Syftet med fallstudien är att förklara vilka faktorer som påverkar plocktiden för manuella plock vid monteringsline. Genomförda aktiviteter: Fallstudie 8 lämnade mycket information in till denna fallstudie och verkade som förstudie. Arbetet byggde vidare på de resultat som framkom kring den förnyade materialexponeringen. Förberedelserna för experimentet var långa och inkluderade diskussioner med företaget och diskussioner bland akademikerna kring utformning av experimentet. Resultatet av dess blev att ett experiment med ett fullständigt faktorförsök skulle genomföras. Försöksplan, experimentmetodik, körschema för experimentet samt anskaffning av utrustning och konstruktion av experimentutrustning genomfördes av Chalmers. Ett flertal seminarier hölls på Chalmers för att utreda vilka faktorer som troddes påverka plocktiden mest. I nästa skede stämdes dessa av mot praktiker, även utanför fallstudieföretaget. Ytterligare seminarier fastställde vilka nivåer som skulle testas i faktorförsöket. Experimentet genomfördes i december 2008 under två dagar på fallstudieföretaget. Analys av det mycket omfattande videomaterial som insamlades skedde senare under våren. Analysen och resultatet fastslog vilka av de sju testade faktorerna som hade störst påverkan på plocktiden. Resultaten presenteras i artikeln Factors impacting manual picking at assembly lines - an experiment in the automotive industry som kommer att presenteras vid EurOMA-konferensen i Göteborg. 15

16 Fallstudie 12 Materialförsörjning, Volvo Cars Bakgrund: Ett stort antal metoder används för att genomföra materialförsörjningen av komponenter till slutmonteringslinan hos Volvo Car, olika interna försörjningskedjor. Företaget vet inte vilka metoder som är ändamålsenliga och när en viss metod som bör användas. Syfte: Utveckla en metod som gör det möjligt att beskriva och värdera olika interna försörjningskedjor från godsmottagning till montering på monteringsstation. Genomförda aktiviteter: Företaget har genomfört Kaizen-veckoworkchops med s.k. Implementeringsteam samt utbildningar. Totalt har 150 personer utbildats i Lean materialförsörjning under 3200 timmar. Utrustning såsom testställage, materiallådor, testkassationsbord och skyltar har köpts in (totalkostnad ca 350 kkr). Implementeringsteamet har främst genomfört följande aktiviteter: - Tagit fram utbildningspacket för Lean Material. - Tagit fram standards för blåbackställ - Tagit fram standards för kassationbord och rutiner - Håller på att ta fram vilka plastlådor som VCT ska använda för internt omplock - Tar fram standards på byggbanor - Tar fram checklistor för ombyggnation på banorna - Tar fram layout för drömfabriken - Tagit fram arbetssätt för omplock Två examensarbeten har genomförts. Kartläggning av banavsnitt på byggbanorna samt av de olika typerna av materialförsörjnings metoder från godsmottagning till montör har genomförts genom intervjuer, videofilmning, datafiler samt skriftliga dokument Fallstudie 13 - Kulturförändring Metallfabriken Ljunghäll Bakgrund: Vid Metallfabriken Ljunghäll AB fanns ett behov av att starta upp förbättringsarbetet i en särskild del av fabriken och integrera arbetet med övriga delar av verksamheten. Syfte: Fokus i fallstudien var förändringsarbete i produktion och utvecklingsprocessen av Lean Production dvs resan. Syftet med fallstudien var att studera förbättringsbehov som underlag till införandeprocessen av förbättringsarbete i produktion med fokus på förbättringsgrupper, arbetsorganisation och informationsflöde. Genomförda aktiviteter: Fallstudien startade i oktober 2006 med en uppstart med VD och produktionsledare i A-hall där också en översiktlig kartläggning av nuläget genomfördes. Därefter utbildades 55 personer genom en Lean-introduktion och ett Leanspel. Det genomfördes med all personal i A-hallen (operatörer från alla skift, stödfunktioner, t ex 16

17 underhåll, kvalitet, ställare m fl). En kartläggning av slöserier genomfördes vid olika maskingrupper i A-hallen. Varje maskin fick ett eget slöseriblad i A3 med insamling av slöseriexempel under 2 veckor (alla skift). Utifrån resultaten från slöserijakten utformades ett intervjuunderlag där individuella intervjuer genomfördes med personer med olika yrkesroller. Totalt genomfördes 6st djupintervjuer (1-3 h) där resultat är dokumenterat för att utgöra en plattform för fortsatt förbättringsarbete utifrån gruppens behov Fallstudie 14 - Materialexponering på arbetsstation (delvis gemensam med fallstudie 16) Bakgrund: Vid Volvo Pentas fabrik i Vara pågår arbete med implementering av Lean produktion och kundorderstyrd produktion vilket kräver betydligt högre flexibilitet i produktionen än vad man tidigare hade. Syfte: Att utveckla materialexponering på monteringsstationer så att montörernas arbete underlättas, hantering av material och förpackningsmaterial minskar samt att den belastningsergonomiska situationen förbättras. Dessutom ska komponenter för montering av samtliga produktvarianter samtidigt kunna exponeras på monteringsstationerna. Genomförda aktiviteter: Inom fallstudien byggdes två monteringsstationer om för att bättre passa JIT materialleveranser. Dessa stationer utvärderades vid den pilotkörning som gjordes på monteringsflödet. Piloten var framgångsrik och hela monteringslinan har nu byggts om. Redan har materialförsörjningen byggts om i form av en supermarket med omplockning till mindre förpackningar. Stora positiva effekter har erhållits Fallstudie 15 - Implementering av Lean Produktion i cellmontering Bakgrund: Volvo Penta Produktion (VPP) i Göteborg konverterar dieselmotorer för marint bruk och för stationära marina generatoraggregat. Syftet med det förändringsarbete som tidigare har påbörjats inom VPP är att utveckla ett förbättrad och mer visuellt självklart flöde av produkter och material genom monteringsfabriken, samtidigt som även operatörerna skall ha ett bibehållet varierat arbetsinnehåll, med inget eller ringa grad av maskinstyrning. Monteringssystemet vid VPP skiljer sig från monteringssystemen i de övriga monteringsfabriker som ingår i SwePS-projektet. Framförallt gäller detta i den bemärkelsen att löpandebandsmontering ej förekommer, utan operatörerna bygger själva hela produkter på ett antal parallella arbetsstationer (s k cellmontering, eller vad som ibland även benämns dockmontering). Vidare så är monteringsfabriken småskalig och omfattar totalt ett sextiotal anställda vilket inkluderar både tjänstemän och kollektivanställda. 17

18 Syfte: Fokus i fallstudien är förändringsarbete i produktion och utvecklingsprocessen av Lean Production dvs. resan. Genomförda aktiviteter: Det ökande andelen av kanban styrda leveranser för vissa artiklar som nämnts har, tillsammans med de övriga förändringar, medfört att verksamheten idag har goda förutsättningar att utvecklas i flera avseenden positiv riktning på ett sätt som tidigare ej var helt självklart. Den pilotgrupp, vilken ansvarade för införande av s k 5S inklusive vissa andra vedertagna förändrings/förbättringsmetoder, har även under den gånga perioden visat sig radikalt förändrat beteende hos berörd personal vad gäller både nytänkande och förändringsbenägenhet. Denna pilotgrupp har nu genomfört ytterligare omfattande och fördjupande förändringar. Denna verksamhet har nu expanderat ytterligare och omfattar för tillfäller fler kollektivanställda. Ledningsgruppens utbildning i lean produktion är under planering, och därefter kommer förändringsarbetet i monteringsfabriken att påbörjas i en större omfattning. Vidare så har Chalmers utarbetat en s k skiss på ett fortsatt forskningsprojekt som sänts in till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). Forskningsprojektet benämns Framtidens flexibla arbetsorganisation: En jämförelse mellan små- och storskaliga monteringsfabriker med avseende på deras utvecklingsmöjligheter. Syftet med det sökta projektet är att utveckla en arbetsorganisation i de bemärkelser att bl a delar av produktionsberedningsarbetet i större utsträckning än vad som idag är fallet. Ett förfarande vilket med vissa omedelbara fördelar skulle kunna utföras i direkt produktion, och då företrädesvis av de kollektivanställda. Detta är ett problemområde som av flera olika anledningar är angeläget, bl a för att kunna vidareutveckla lean produktion i svensk anda, och i detta avseende har VPP vissa unika förutsättningar) Fallstudie 16 Förändringsarbete Volvo Penta, Vara Bakgrund: Vara-fabriken har under de senaste åren genomfört ett byte av produkt och nu pågår en reform av produktionen. Inom hela Volvo Penta pågår ett arbete med kundorderstyrning. Man vill i allt högre grad tillverka direkt vad kunderna beställer i stället för att som idag gå via ett lager, VPML. Detta kräver en större flexibilitet i produktionen än vad man hade vid fallstudiens start. Syfte: Fabriken har i flera år arbetet med självstyrande grupper och söker nu ett sätt att tydligare styra dessa grupper samt skapa klara målbilder för grupperna och därigenom öka effektiviteten. En väg är att nå den önskade ökade flexibiliteten är genom att tillämpa Lean produktion. I studien var önskemålet att studera vilken påverkan det får att ha en skrift där ledningen formulerat fabriken produktionssystem. 18

19 Genomförda aktiviteter: En koordinator är utsedd och utbildad. Man har dessutom genomfört halvdagsutbildningar med samtliga anställda. Ett test på monteringslinen är genomfört. Under testet provades mixat flöde mellan 4 cylinders och 6 cylinders motorer under en dag. Ombyggnad av materialfasaden har gjorts och ett warehouse där intern logistik kan göra omplock finns idag. Penta är en liten kund till flera av leverantörerna och en förändring av leveransemballagen bedöms ofta ta lång tid. Det optimala läget är att kunna skicka in vilken motor som helst i flödet utan att för den skull få en störning. För att nå dit kommer det krävas en hel del arbete inom materialhantering/materialfasader/förmontering, allt detta åskådliggjordes på ett bra sätt under testdagen i oktober SMED insats på bearbetningsdelen för att inkludera även denna i det mixade flödet. SMED utbildning genomfördes den november. Ställtiden reducerades med ca 20%. VPS assessment genomförd. 5S har startats och det börjar synas i verkstaden. Ett försök med taktat flöde har gjorts. I vissa avsnitt i produktionen sågs detta som positivt, medan andra var kritiska. Bland de positiva fanns måleriet de ha ju redan ett taktat flöde och att få in motorer taktat underlättar för dem. 3 Resultat och effekter Projektet har resulterat i effekter i flera dimensioner genom att både bidra till ett kompetenslyft för industrin och till fördjupad kunskap om viktiga hänsynstaganden för företag i Sverige för att bygga upp långsiktigt hållbara produktionssystem baserat på Lean produktion. Genom SwePS har följande resultat åstadkommits: En bred bas med personer (över 3000 st) inom fordonsföretagen har genomgått kortare Lean-utbildning för ökad kunskap om vad Lean produktion innebär och som bidrar till att en sådan företagskultur införs, utvecklas och upprätthålls. Nyckelpersoner såsom ledare och leankoordinatorer (över 50 st) har genomgått omfattande Leanutbildning. Personerna har till uppgift att leda och guida Lean-arbeten på sina arbetsplatser och vidare verka för att reformera företaget och har möjlighet att stötta ledarskapet samt tillhandahålla verktyg allteftersom förbättringsarbetet framskrider Uppdaterade och moderniserade utbildningar i Lean produktion för såväl grundutbildning och fortbildning inom högskolan som nya utbildningar inom industrin. Genom projektet har omfattande kompetensutveckling skett där ett stort antal personer genomgått utbildningar. Drygt 1400 personer har gått kortare utbildningar inom Lean produktion och fler än 50 personer har gått Chalmers Industrihögskolas 7,5 hp utbildning i Lean produktion. Möjligheten att följa kursen för deltagare från 19

20 intressenterna i projektet har underlättats av att kurserna har genomförts på olika orter i landet, från Kalmar i söder till Luleå i norr. Totalt har kursen satts upp i sju städer förutom Göteborg och under projektets period har Chalmers Industrihögskola erbjudit intressenterna i projektet möjligheten att följa kursen vid ca 20 tillfällen. Övriga deltagare i kurserna har kommit från olika branscher och olika storlekar av företag. Fördjupad kunskap om generella och specifikt viktiga hänsynstaganden hos företag i Sverige, där de övergripande principerna i Lean är generellt tillämpbara medan möjligheten till framgångsrika copy-paste lösningar varierar för delområdena inom Lean produktion, beroende på dess karaktär, kultur och kontext. Här behöver anpassning ske till företagets tekniska, fysiska, affärsmässiga kontext såväl som till kulturell, mänsklig och organisatorisk kontext. Som stöd för detta arbete har följande verktyg och arbetssätt utvecklats: o LeanNavigator ett dialogverktyg som stödjer utveckling av konkreta hållbara utvecklingsinsatser och företagets praktiska arbete med att kartlägga hur man arbetar idag med sitt produktionssystem och vart man vill sträva på kortoch lång sikt. o Värdeflödesanalys-metodik med tillämpning på produktionsnätverk och försörjningskedjor o Dialogbaserad attitydundersökning i samband med förändringar Utveckling av en webplats som möjliggör effektiv kunskapsspridning och att kontinuerligt dela erfarenheter från företag och forskningsprojekt i Sverige. Webplatsen innehåller idag resultat från SwePS-projektet med rekommendationer om vad man bör starta upp och ta hänsyn till vid vidareutveckling av företagets produktionssystem inspirerat av Lean, praktiska reseberättelser och analysverktyg. Ett antal nätverk av praktiker från företag och forskare inom produktion och logistik har bildats. Nätverken bidrar till kunskapsöverföring mellan företagen och gemensam utveckling inom specifika problemområden. Utbildning av 2 doktorander och seniorforskning för 5 doktorer inom institut och högskola samt 3 doktorer inom industrin. Publikation i vetenskapliga tidskrifter och populärvetenskapliga skrifter. Presentationer av resultat vid vetenskapliga konferenser och praktikerkonferenser. Inom projektet har 14 st fallstudier genomförts i industrin. Fallstudierna har genomförts i samarbete mellan praktiker och forskare och påvisat effektivitetspotentialer på sina respektive områden. I flertalet fallstudier har förändringar realiserats i de studerade produktionssystemen och efter att fallstudierna avslutats har företagen i flera fall vidareutvecklat produktionssystemen och implementerat lösningar. 20

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets Måluppfyllelse Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets övergripande mål: Verka för att långsiktigt stärka forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade

Läs mer

Utdrag från www.leanresan.se

Utdrag från www.leanresan.se 1 SwePS - Lean på svenska. En handledning för ett företags eget Lean-arbete Utdrag från Monteringsforum 11 mars 2009 Välkommen till 2 Huset Klicka på huset och du hittar information om olika byggstenar

Läs mer

Swedish Production System SwePS

Swedish Production System SwePS Swedish Production System SwePS Ett Kompetenslyft inom Lean Produktion Lena Moestam Ahlström AB Volvo Ulrika Harlin Björn Langbeck Swerea IVF Lars Medbo Chalmers Lean på svenska? Kan man tillämpa Japanska

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Värdeflödesanalys genom flera fabriker (Volvo Bussar AB) Översikt. Åtgärd/Aktivitet

Värdeflödesanalys genom flera fabriker (Volvo Bussar AB) Översikt. Åtgärd/Aktivitet 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Suboptimeringar Dålig kommunikation mellan enheterna Omarbeten Åtgärd/Aktivitet Värdeflödesanalyser Aktiviteter där personal från alla tre enheter deltog Aktivitetsplaner

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Försörjningsanalys en utökad VFA

Försörjningsanalys en utökad VFA Försörjningsanalys en utökad VFA Lars Medbo, Chalmers Björn Langbeck, Swerea IVF Per-Åke Sigbrandt, Swerea IVF Innehåll Försörjningsanalys Varför det? Bakgrund och ansats Två fallstudier En metodik Försörjningsanalys

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Värdeflödesanalys i försörjningskedjan (Saab, IAC, Nitator) Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Ny metodik baserad på traditionell värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys i försörjningskedjan (Saab, IAC, Nitator) Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Ny metodik baserad på traditionell värdeflödesanalys 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Isolerade suboptimeringar Luckor I flödesanalysen Mycket produkter I flödet trots korta avstånd Åtgärd/Aktivitet Ny metodik baserad på traditionell värdeflödesanalys

Läs mer

Motivation i förbättringsarbetet Dialogbaserad attitydundersökning i samband med förändringar. Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Kreativa medarbetarenkäter

Motivation i förbättringsarbetet Dialogbaserad attitydundersökning i samband med förändringar. Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Kreativa medarbetarenkäter 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Omotiverade medarbetare Dålig kommunikation Svårt att komma igång med förbättringsarbete Åtgärd/Aktivitet Kreativa medarbetarenkäter Nya intervjuer med fokus på

Läs mer

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie SwePS workshop Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll Delresultat från en fallstudie där syftet var att studera förbättringsbehov som underlag till införandeprocessen av förbättringsarbete i produktion

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

KNOP. Lärande och kompetensdriven produktintroduktion. Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix

KNOP. Lärande och kompetensdriven produktintroduktion. Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix KNOP Lärande och kompetensdriven produktintroduktion Docent Kristina Säfsten, JTH Docent Maria Gustavsson, IBL LiU/Helix 6 oktober 2011 Helix-dagen, Linköping Agenda Om projektet KNOP Vad är en produktintroduktion?

Läs mer

Uppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet

Uppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Det fanns inget organiserat förbättringsarbete i produktionen Bristande utbyte av erfarenheter mellan olika delar i fabriken Produktionsområdet lever sitt eget

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Lots för fabrikslayout. Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015

Lots för fabrikslayout. Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015 Lots för fabrikslayout Gunilla Sivard KTH Xpres Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015 Lots för fabrikslayout Ett sätt att sprida resultat från ett antal industriella forskningsprojekt ihop med Scania

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel.

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Varför skapa (beskriva) sitt eget produktionssystem? Tydliggör företagets vision, önskade utveckling av produktionssystemet

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Flödesoptimering i praktiken! FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIK

Flödesoptimering i praktiken! FORUM FÖR PRODUKTIONSTEKNIK FORUM FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 juni 2014 MODERATOR Swerea IVF Gunnar Bäckstrand VÅRA TALARE Scania Peter Hermansson Produktionsteknisk chef chassimontering ABB Components Hans Linder

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se Lean på svenska skall det vara nödvändigt? The Toyota Way Engagemang gör resultat Tjänster & produkter skapar värde i samhälle Acceptans & ansvar för utma-ningen, Utmaning Lång-siktigt pers-pektiv Noggrann

Läs mer

Lean på svenska ska det vara nödvändigt?

Lean på svenska ska det vara nödvändigt? Lean på svenska ska det vara nödvändigt? Presentation av Per Gullander, Swerea IVF Monteringsforums konferens 2009-03-11. Delresultat från MERA-projektet SwePS Swedish Production System. För mer information

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Lean Pilot En utbildning för förändringsledare!

Lean Pilot En utbildning för förändringsledare! Lean Pilot En utbildning för förändringsledare! Copyright 2004 by SBTI International.. ALL RIGHTS RESERVED. 1 SYFTE Lean handlar om att eliminera slöseri! Genom ett systematiskt införande kan alla verksamheter

Läs mer

Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet)

Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet) DENNA PRESENTATION ÄR ETT UTDRAG FRÅN INLEDANDE WORKSHOP INOM PROJEKTET LEAN & GREEN PRODUCTION NAVIGATOR. Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet) Kontaktpersoner:

Läs mer

En modell för diagnostisering och utveckling av arbetet med ständiga förbättringar. Erik Allard Helena Ekblom

En modell för diagnostisering och utveckling av arbetet med ständiga förbättringar. Erik Allard Helena Ekblom En modell för diagnostisering och utveckling av arbetet med ständiga förbättringar Erik Allard Helena Ekblom 2013-05-29 Styrkor Effekt av små men många förslag Kan ge konkurrensfördelar Svårigheter Svårt

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin

Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin Caroline Jarebrant Ulrika Harlin 12/6/07 1 Studie om Framtidens Industriarbete Uppdrag från IF Metall, Teknikföretagen, Swerea IVFs intressentförening

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Verkstadsklubben Volvo Skövde

Verkstadsklubben Volvo Skövde Verkstadsklubben Volvo Skövde Framtidens industriarbete Operatörer på CH13 D i Skövde är med i pilotprojekt! 2013 gjordes, på IF Metalls begäran, en uppgörelse med Volvo om att parterna tillsammans skulle

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Leverantör av kompletta transportlösningar Produkter Tjänster Finansiering Lastbilar Verkstäder Operationell leasing Bussar Serviceavtal Finansiell

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Swedish Production System (SwePS) ett kompetenslyft för fordonsindustrin inom Lean produktion

Swedish Production System (SwePS) ett kompetenslyft för fordonsindustrin inom Lean produktion Swedish Production System (SwePS) ett kompetenslyft för fordonsindustrin inom Lean produktion Projektledare: Lena Moestam Ahlström (AB Volvo), Ulrika Harlin (Swerea IVF) och Lars Medbo (Chalmers) Epost

Läs mer

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Program den 4 september 09.30 Välkommen, kort presentationsrunda 09.45 Norra länken, presentation av projektet, Jan Nilsen 10.50 Bensträckare 11.00 Chefsförsörjning

Läs mer

Implementering av ett Kvalitetsledningssystem

Implementering av ett Kvalitetsledningssystem Implementering av ett Kvalitetsledningssystem Jenny Nystedt & Jonas Offesson En modell för små och medelstora företag VAD? ISO-standard HUR? Lean Kvalitet - Kundfokus - Värde Krav -ISO Filosofi - Lean

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Publications SwePS: Name of Magazine, journal, book, Title Author Date (Year) Type Scientific Conference article (Artikel vid vetenskaplig konferens)

Publications SwePS: Name of Magazine, journal, book, Title Author Date (Year) Type Scientific Conference article (Artikel vid vetenskaplig konferens) Publications SwePS: Type Scientific Conference article (Artikel vid vetenskaplig konferens) EurOMA conference, Göteborg EurOMA conference, Groningen, The Netherlands EurOMA conference, Göteborg EurOMA

Läs mer

En 18 månaders förändringsresa. Något om metod och förutsättningar

En 18 månaders förändringsresa. Något om metod och förutsättningar En 18 månaders förändringsresa Något om metod och förutsättningar Den sneda vågen Samsyn & drivkraft: Utmaningar & ambitioner Vägledande principer Handlingsplan Arbetssätt Nyckeltal & mål Spridning Ständig

Läs mer

VPS transformation. SwePS workshop 080401

VPS transformation. SwePS workshop 080401 Approach för VPS transformation SwePS workshop 080401 Agenda Introduktion transformation Tillvägagångssätt för en VPS - transformation Uppnådda resultat 2008-04-01, Slide 2 En fabrik i världsklass Component

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Kartläggning och förbättring av värdeflöden Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Tieto PPS AH146, 2.0.1, Xxxx Leda förändring. Sida 1

Tieto PPS AH146, 2.0.1, Xxxx Leda förändring. Sida 1 Leda förändring Sida 1 Utveckling av en organisations verksamhet mot nya mål innebär alltid att arbetssituationen för de medarbetare som ingår i verksamheten behöver förändras. För att lyckas måste de

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015 Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Några vanliga Verktyg HUR UPPLEVER VI ORDNING? 1 HUR FUNGERAR

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1 TEK125 Logistik Chalmers University of Technology 1 Kursens syfte och innehåll Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel planering,

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Astra Tech AB Vår resa mot Lean

Astra Tech AB Vår resa mot Lean Astra Tech AB Vår resa mot Lean Ann-Charlotte Ryrman Avdelningschef Ständiga förbättringar 2008-10-07 Astra Tech AB Dotterbolag till Astra Zeneca Forskning/utveckling, produktion, försäljning av medicintekniska

Läs mer

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under 2017-2019. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs mer

Produktionslyftet. med Lean som grund stöder vi Sveriges företag!

Produktionslyftet. med Lean som grund stöder vi Sveriges företag! Bild från Johpomek AB Bild från Scana Steel Booforge AB Produktionslyftet med Lean som grund stöder vi Sveriges företag! Finansiärer Intressenter Målsättning Stärkt produktionskompetens, effektivare produktion

Läs mer

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget TIME-analysen består av fem delar som är uppdelade i tio områden, som var och ett har blanketter som stöd för arbetet. Materialet finns under olika flikar i den fullständiga handboken. Här visas exempel

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning L-O. Bligård, J. Andersson, A. Thunberg, A-L. Osvalder Docent Anna-Lisa Osvalder & doktorand Lars-Ola Bligård Avd. Design/Inst.

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Swedish Production System, SwePS

Swedish Production System, SwePS Swedish Production System, SwePS ett kompetenslyft för fordonsindustrin inom Lean produktion, Swerea IVF Det som visat sig fungera bra i Japan är det nödvändigtvis också bra i Sverige? MERA-programmet

Läs mer

Swedish Production System, SwePS

Swedish Production System, SwePS Swedish Production System, SwePS ett kompetenslyft för fordonsindustrin inom Lean produktion, Swerea IVF Det som visat sig fungera bra i Japan är det nödvändigtvis också bra i Sverige? MERA-programmet

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

SAPSA 12 NOVEMBER 2014

SAPSA 12 NOVEMBER 2014 SAPSA 12 NOVEMBER 2014 Change Management - Förändringsledning Arla Foods implementering av SAP inom Supply Chain Sverige fokus på förändringsledning Summering och frågor Presenteras av: Lena Selander,

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag Lean Akademi Stockholm 21-22 april + 20-21 maj + 14-15 juni + 9-10 sept 2010 Göteborg 22-23 sept + 12-13 okt + 17-18 nov + 6-7 dec 2010 24 200 kr Kursnr: 2290

Läs mer

Koldioxidutsläpp från arbetsmaskiner kan minskas genom hållbara affärsmodeller

Koldioxidutsläpp från arbetsmaskiner kan minskas genom hållbara affärsmodeller POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT B 2241-P Koldioxidutsläpp från arbetsmaskiner kan minskas genom hållbara affärsmodeller Johan M. Sanne, Anders Björk, Bo Sahlberg, Håkan Stripple IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Automation, additiv tillverkning och digitalisering

Automation, additiv tillverkning och digitalisering Reväst seminarium om framtidens robotiserade arbetsmarknad Automation, additiv tillverkning och digitalisering Magnus Widfeldt magnus.widfeldt@swerea.se 1 Utgångspunkt: Vision http://www.swerea.se/framtidens-industri-2030

Läs mer

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsosamt är lika med lönsamt Nyckeln till framgång på en arbetsplats är att personalen mår bra, det ökar attraktionskraften som arbetsgivare och stärker därmed varumärket.

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Granskning av effektivitet vid Läkemedelsverket Granskning av arbetet med värdeflödesanalyser

Granskning av effektivitet vid Läkemedelsverket Granskning av arbetet med värdeflödesanalyser Granskning av effektivitet vid Läkemedelsverket Granskning av arbetet med värdeflödesanalyser Susanne Andersson 2017-11-28 Nätverk för statliga internrevisorer, ESV Disposition Kort om Läkemedelsverket

Läs mer

LEAN i Färgelanda. Västerås 090331 - av Jan Eriksson, Färgelanda kommun

LEAN i Färgelanda. Västerås 090331 - av Jan Eriksson, Färgelanda kommun LEAN i Färgelanda Västerås 090331 - av Jan Eriksson, Färgelanda kommun Kan LEAN bidra till ökat engagemang, större delaktighet, mer arbetsglädje och utveckling av medarbetare och verksamhet? eller är det

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer