Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad"

Transkript

1 Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

2 Innehållsförteckning 1 Frågor KUNDEN I FOKUS Hur tar ni reda på kundernas behov och önskemål? Hur arbetar ni när ni tar fram utfästelser och hur gör ni dem kända för kunderna? Hur ringar ni in egenskaper i resultatet av ert arbete som är kritiska för att kunden ska uppleva god kvalitet och hur säkerställer ni att dessa egenskaper beaktas i processerna? Hur gör ni för att ta reda på om era kunder tycker att ni har infriat era utfästelser? Hur hanterar ni synpunkter, förbättringsförslag och klagomål? Hur använder ni dessa i förbättringsarbetet? KONTINUERLIG KVALITETSSÄKRING Hur följer ni verksamheten och hur kontrollerar ni att olika processer åstadkommer planerade resultat? Hur förebygger och hanterar ni problem och avvikelser, dvs a) identifierar och minimerar risken för att de uppstår, b) vidtar åtgärder för att lösa problem och avvikelser som uppstår och c) utreder grundorsaker till att de uppstår och förebygger att de hä Hur synliggör ni era kvalitetsbrister och värderar omfattningen av dem? Hur ser ni till att fakta och information som ni behöver för att analysera och ta beslut om verksamheten är tillförlitlig, aktuell och tillgänglig? Hur säkerställer ni att medarbetarna har förutsättningar att infria utfästelserna till era kunder? Hur samordnar ni er med andra verksamheter och andra intressenter för att säkerställa helhetstänkande och likvärdig service i era processer? FÖRBÄTTRINGSLEDARSKAP Hur prioriterar ni och avsätter resurser för förbättringsarbete? Hur uppmuntrar ni och skapar förutsättningar för medarbetarna att a) aktivt identifiera förbättringsområden, b) ge förslag till lösningar och c) delta i förbättringsarbetet? Hur uppmuntrar ni och skapar förutsättningar för lärande av andra för att förbättra verksamheten? Hur bevakar ni förbättringsarbete och agerar för att det skall nå önskvärda resultat? Hur skapar ni förutsättningar för implementering av förbättringarna? Hur utvärderar ni effekterna av genomförda förbättringsåtgärder? HELHETSFRÅGOR Footer 2(13)

3 1.4.1 Hur utvärderar och förbättrar ni ert sätt att leda och stimulera arbetet för kundorientering, kontinuerlig kvalitetssäkring och ständiga förbättringar? Visa med hjälp av relevanta mätningar vilken betydelse ert systematiska arbete har för verksamhetens resultat och måluppfyllelse? Om organisationen vill bli utvärderad Motiv för en utvärderingsprocess Footer 3(13)

4 Övergripande anvisning till Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling Under 2012 testar vi en omarbetad modell för att driva kundorienterad systematisk verksamhetsutveckling. Frågorna i modellen ersätter det förra Utmärkelseverktyget. Nya frågor är framtagna som mer fokuserar chefernas systematiska arbetssätt. Innehållet i frågorna är ett kompletterande chefsstöd som fördjupar förståelsen för grundläggande ledningsformer för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Kundorientering, processledning och ständiga förbättringar får en framträdande roll i modellen. Tillsammans med den gemensamma systematiken i planerings- och uppföljningsstödet i Rappet stödjer modellen det grundläggande chefsuppdraget. Din verksamhet bli även bli utvärderad enligt utvärderingprocessen Utmärkelsen Kvalitet Göteborgs Stad. Modellen med de nya frågorna kommer att testas under Efter höstens utvärderingsprocess utvärderas både nyttan med den nya modellen och själva processen. Bilden nedan visar frågorna i i sitt sammanhang och illustrerar hur kundernas behov tas om hand, hur verksamheten kvalitetssäkras och hur chefen arbetar med förbättringsarbetet. Allt i syfte att kunden ska uppleva en bra service. 1.Hur tar ni reda på kundernas behov och önskemål? 2. Hur arbetar ni när ni tar fram utfästelser och gör dem kända för kunderna? 3. Hur ringar ni in egenskaper i resultatet av ert arbete som är kritiska för att kunden ska uppleva god kvalitet och hur säkerställer ni att dessa egenskaper beaktas i processerna? 4. Hur gör ni för att ta reda på om era kunder tycker att ni har infriat era utfästelser? 5. Hur hanterar ni synpunkter, förbättringsförslag och klagomål? 6. Hur använder ni dessa i förbättringsarbetet? 1. Hur följer ni verksamheten och hur kontrollerar ni att olika processer åstadkommer planerade resultat? 2. Hur förebygger och hanterar ni problem och avvikelser, dvs a) identifierar och minimerar risken för att de uppstår, b) vidtar åtgärder för att lösa problem och avvikelser som uppstår och c) utreder grundorsaker till att de uppstår och förebygger att de händer igen? 3. Hur synliggör ni era kvalitetsbrister och värderar omfattningen av dem? 4. Hur ser ni till att fakta och information som ni behöver för att analysera och ta beslut om verksamheten är tillförlitlig, aktuell och tillgänglig? 5. Hur säkerställer ni att medarbetarna har förutsättningar att infria utfästelserna till era kunder? 6. Hur samordnar ni er med andra verksamheter och andra intressenter för att säkerställa helhetstänkande och likvärdig service i era processer? 1. Hur prioriterar och avsätter ni resurser för förbättringsarbete? 2. Hur uppmuntrar och skapar ni förutsättningar för medarbetarna att a) aktivt identifiera förbättringsområden, b) ge förslag till lösningar och c) delta i förbättringsarbetet? 3. Hur uppmuntrar och skapar ni förutsättningar för lärande av andra för att förbättra verksamheten? 4. Hur bevakar ni förbättringsarbetet och agerar för att det ska nå önskvärda resultat? 5. Hur skapar ni förutsättningar för implementering av förbättringarna? 6. Hur utvärderar ni effekterna av genomförda förbättringsåtgärder? HELHETSFRÅGOR 1. Hur utvärderar och förbättrar ni ert sätt att leda och stimulera arbetet för kundorientering, kontinuerlig kvalitetssäkring och ständiga förbättringar? 2. Visa med hjälp av relevanta mätningar vilken betydelse ert systematiska arbete har för verksamhetens resultat och måluppfyllelse? Footer 4(13)

5 1 Frågor Övergripande anvisning till frågorna i modellen Besvara frågorna genom att beskriva era systematiska arbetssätt och ange i vilken omfattning de används. Med systematiska arbetssätt menas medvetet valda, metodiska och organiserade. Använd steg för steg beskrivningar för att åskådliggöra ert sätt att arbeta. Omfattning syftar på hur regelbundet arbetssätten används och i vilka delar av verksamheten. De skall användas i relevanta sammanhang och tillfällen. 1.1 KUNDEN I FOKUS KUNDEN I FOKUS ställer frågor om det aktiva och systematiska förhållningssättet till verksamhetens kunder. Den insikt vi samlar om kundernas behov/krav/önskemål skall genomsyra vårt arbete i planering, genomförande, uppföljning och förbättring. Detta göra vi genom att översätta kundernas krav till krav på våra processer och styra de moment med extra omsorg som har störst inverkan på om kundens kvalitetsupplevelse. I våra kontakter med kunderna och i vår uppföljning av deras upplevelser får vi information som när den omsätts till förbättringar eller omformning av våra tjänster leder till en kraftfull dynamik i verksamheten Hur tar ni reda på kundernas behov och önskemål? Beskriv hur ni går tillväga för att skaffa er kunskap, t ex genom kundenkäter, organiserade dialogmöten eller synpunktshantering, om vad era kunder har för behov och önskemål som formar deras förväntningar på era tjänster Hur arbetar ni när ni tar fram utfästelser och hur gör ni dem kända för kunderna? Med utfästelse menas det ni utlovar i era tjänster. Kundernas behov och önskemål måste aktivt värderas och möta verksamhetens förutsättningar, krav och ambitioner. Genom att formulera utfästelser förtydligar verksamheten vilka åtagande den gör mot kund. Utfästelser kallas ibland för (kvalitets-) garantier, (service-) åtaganden, kvalitetsdeklarationer etc. Utfästelserna måste kommuniceras till kunderna för att förväntningarna på tjänsten skall kunna styras. Footer 5(13)

6 1.1.3 Hur ringar ni in egenskaper i resultatet av ert arbete som är kritiska för att kunden ska uppleva god kvalitet och hur säkerställer ni att dessa egenskaper beaktas i processerna? De egenskaper i tjänsten som är avgörande för att kunden skall uppleva hög kvalitet, kallas också kritiska kvalitetsfaktorer. Genom era möten med kunderna, organiserade dialoger, kundenkäter etc (se fråga 1) får ni kännedom om vad som har störst betydelse för kundens nöjdhet. Dessa egenskaper skall översättas till krav på ert arbete. Identifiera vilka processer och vilka moment i era arbetsflöden som har störst bäring på de kritiska kvalitetsfaktorerna och styr dessa uppmärksamt. Säkra arbetssätt och resurser och mät hur väl de utförs Hur gör ni för att ta reda på om era kunder tycker att ni har infriat era utfästelser? Beskriv hur ni går tillväga t.ex. med hjälp av resultat från kundenkäter, organiserade dialogmöten eller synpunktshantering, för att ta reda på hur kunden upplever era tjänster i förhållande till det ni har utlovat. En kundorienterad verksamhet kännetecknas av ett ivrigt och uppmärksamt förhållningssätt till kunskap om hur kunderna upplever tjänsterna och kvaliteten på dem Hur hanterar ni synpunkter, förbättringsförslag och klagomål? Synpunkter, förbättringsförslag och klagomål är ytterst viktiga källor till förbättringar. I hantera ligger att samla in, ställa samman, analysera och dessutom kommunicera skyndsamt och effektivt externt till kund och internt i organisationen Hur använder ni dessa i förbättringsarbetet? Synpunkter som samlas in och blir liggande utan analys och åtgärd är förödande för organisationens motivation att samla in dem. Har vi däremot ett aktivt förhållningssätt till synpunkter, diskuterar dem och gör förbättringar där synpunkterna är allvarliga eller återkommande kan vi komma tillrätta med brister som tär på både kunden och organisationen. Footer 6(13)

7 1.2 KONTINUERLIG KVALITETSSÄKRING KONTINUERLIG KVALITETSSÄKRING fokuserar på ledarskapet som ser till att verksamheten fullgör sina utfästelser. Ledningen måste säkerställa att kundernas krav omsätts i praktiken i verksamhetens värdeskapande processer, och att dessa flöden av aktiviteter har förutsättningar att fungera på bästa sätt. Kvalitetssäkring innebär också snabba och effektiva arbetssätt när någonting går fel samt förmågan att förebygga att det händer igen Hur följer ni verksamheten och hur kontrollerar ni att olika processer åstadkommer planerade resultat? Här avses den löpande styrningen av verksamhetens värdeskapande flöden, våra processer. Genom att synliggöra våra processer och vilka krav på arbetssätt respektive resultat som vi måste ställa på dem för att kundens krav ska tillgodoses, kan vi också styra dessa flöden Hur förebygger och hanterar ni problem och avvikelser, dvs a) identifierar och minimerar risken för att de uppstår, b) vidtar åtgärder för att lösa problem och avvikelser som uppstår och c) utreder grundorsaker till att de uppstår och förebygger att de händer igen? Vi måste ha en aktiv beredskap för att hantera situationer där problem och avvikelser uppstår medvetet valda och förankrade rutiner är nödvändiga här. Avvikelse innebär avvikelse mot de krav som vi ställer på resultat som ska åstadkommas eller på arbetsformer som ska användas. Problem och avvikelser som uppstår skall lösas men också förebyggas. För att förebygga dem måste vi åtgärda källan till problemen, grundorsaken, annars tenderar vi att ställas inför återkommande fel och brister. Dela upp svaren för respektive a, b och c fråga Hur synliggör ni era kvalitetsbrister och värderar omfattningen av dem? Kvalitetsbrister är brister som uppstår genom att en verksamhets produkter och processer inte är fullkomliga. Att kvantifiera kvalitetsbrister i kvalitetsbristkostnader kan vara ett sätt att tydliggöra storleken på problemet. Det är av betydelse av flera skäl, exempelvis att påvisa problemområden och få ett bättre underlag att prioritera mellan dessa. Den stora kvalitetsbristkostnaden i tjänsteorganisationer är oftast tid. Det kan exempelvis vara tid som går åt för att gör om saker som blivit fel, leta efter information eller tid man tvingas vänta på andra. Footer 7(13)

8 1.2.4 Hur ser ni till att fakta och information som ni behöver för att analysera och ta beslut om verksamheten är tillförlitlig, aktuell och tillgänglig? Beslut ska baseras på tillförlitlig och dokumenterad fakta. Ledning och medarbetare måste inom sina ansvarsområden ha tillgång till relevant information som möjliggör analys och slutsatser av hur väl arbetet uppfyller krav och mål Hur säkerställer ni att medarbetarna har förutsättningar att infria utfästelserna till era kunder? Förutsättningar syftar här på kompetens, ansvar, befogenheter och hur arbetet organiseras. Kompetensutveckling ska styras så att den gör det möjligt för medarbetarna att infria kundernas krav i dag men också på sikt Hur samordnar ni er med andra verksamheter och andra intressenter för att säkerställa helhetstänkande och likvärdig service i era processer? Våra verksamheter och processer har beroenden till andra verksamheter och processer som inverkar på kundens totala upplevelse. Därför är samordning många gånger nödvändig för att vi ska kunna arbeta effektivt och säkerställa kvalitet. Här beskriver ni hur ni identifierar samordningsmöjligheter, väljer samordningspartners och hur samordning bedrivs över tid. Footer 8(13)

9 1.3 FÖRBÄTTRINGSLEDARSKAP FÖRBÄTTRINGSLEDARSKAP fokuserar på ledning av verksamhetens ständiga utveckling. Initiativ till förbättringar behöver tas men framförallt fullföljas genom att vi sätter av resurser, både ekonomiska och personella samt visar en uthållig närvaro i vårt förbättringsarbete. Förutsättningarna för medarbetarna skapas genom att kulturen är tillåtande, präglas av nyfikenhet och drivs av en övertygelse att det går att utföra arbetet på ett bättre sätt. Dessutom finns det strukturer för hur organisationen tar hand om och värderar förbättringsidéer Hur prioriterar ni och avsätter resurser för förbättringsarbete? När ledningsfunktioner i en organisation driver på organisationen att identifiera förbättringsbehov, kan idéer och förslag bli många. Ledningens viktiga roll blir att prioritera bland dessa och på genomtänkta grunder tilldela de prioriterade initiativen resurser, såväl ekonomiska som personella Hur uppmuntrar ni och skapar förutsättningar för medarbetarna att a) aktivt identifiera förbättringsområden, b) ge förslag till lösningar och c) delta i förbättringsarbetet? För att medarbetarna skall ta en aktiv roll i att utveckla verksamheten behövs kulturella och strukturella förutsättningar. Kulturen kan vara välkomnande men finns inga sätt som gör att medarbetarnas delaktighet går att omsättas i praktiken, tenderar den positiva kulturen att skapa frustration i organisationen. Dela upp svaren för respektive a, b och c fråga Hur uppmuntrar ni och skapar förutsättningar för lärande av andra för att förbättra verksamheten? Ett föredömligt förbättringsledarskap kännetecknas av en stark ambition att utveckla verksamheten. Förutom att etablera förutsättningar för en förbättringsmotor inom organisationen, söker man kunnande och nytänkande hos föredömliga verksamheter på de områden som man vill utveckla. Footer 9(13)

10 1.3.4 Hur bevakar ni förbättringsarbete och agerar för att det skall nå önskvärda resultat? Ledningen behöver hitta former för att vara närvarande i förbättringsarbetet över tid, reagera på hur det utvecklas och bevaka att det håller planerad takt, form och mål Hur skapar ni förutsättningar för implementering av förbättringarna? Implementering av förbättringar är en utmanande fas. Den behöver mötas av ett ledarskap som är medvetet om och som hanterar de svårigheter som ligger i överlämning av ett förbättringsarbete till den löpande vardagen Hur utvärderar ni effekterna av genomförda förbättringsåtgärder? Genomförda och implementerade förbättringar behöver utvärderas efter en lämplig tid för att ge svar på om de avsedda effekterna uppnåddes eller inte. Footer 10(13)

11 1.4 HELHETSFRÅGOR Dessa frågor gäller samtliga tre områden och har därför fått sin egen rubrik. Besvara dem utifrån ert samlade ledarskap för systematisk och kundorienterad verksamhetsutveckling Hur utvärderar och förbättrar ni ert sätt att leda och stimulera arbetet för kundorientering, kontinuerlig kvalitetssäkring och ständiga förbättringar? Även formerna för att leda den kundorienterade och systematiska verksamhetsutvecklingen behöver ses över och förbättras kontinuerligt Visa med hjälp av relevanta mätningar vilken betydelse ert systematiska arbete har för verksamhetens resultat och måluppfyllelse? Med relevanta mätningar menas mätningar eller utvärderingar som ni bedömer ger er information om vilka effekter ert systematiska arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling får på verksamheten. De kan exempelvis vara era kundundersökningar eller specifika avsnitt i dem, mätningar kopplade till synpunktshantering, mätning av effektivitet eller fel och brister i era processer eller utvärdering av era förbättringsinitiativ. Koppla företrädesvis till er verksamhetsplan och uppföljningen av den och sök förklaringar/härledbarhet till graden av måluppfyllelse för de mål ni har satt upp för verksamheten. Footer 11(13)

12 2 Om organisationen vill bli utvärderad Så här gör du om du vill att din organisation ska bli utvärderad enligt utvärderingsprocessen Utmärkelsen Kvalitet Göteborgs Stad i hur ni arbetar med ledning av kundorienterad systematisk verksamhetsutveckling. 2 april senast anmäler du organisationen till stadsledningskontoret Anmäl här 11 april får alla deltagande organisationer information om vad det innebär att bli utvärderad 1 september är sista dag för inlämning av svar på frågorna inklusive Nulägesananlysen till stadsledningskontoret I slutet av oktober får ni er återföringsrapport Organisationen utvärderas av ett team examinatorer från Göteborgs Stad som utbildats till utvärderare enligt den nya modellen och den beprövade utvärderingsprocessen. Har du frågor? Hör av dig till Ingalill Brage Catarina Sjögren Footer 12(13)

13 3 Motiv för en utvärderingsprocess Motiv för att ha Utmärkelsen Kvalitet Göteborgs Stad Det finns flera anledningar till varför det är nyttigt för staden att ha en utvärderingsprocess som avslutas med att utse en utmärkelsemottagare som är ett föredöme för andra. Nyttorna är: att bidra till att skapa en förbättringskultur i staden i syfte att vara en lärande organisation med nyfikenhet, lust att bidra med egen erfarenhet och vilja att lära av andra att vara en belöning och skapa en kultur där det lönar sig att vara framåt att inspirera arbetet med kundorienterad systematisk verksamhetsutveckling och uppmuntra till mer effektiva arbetssätt att vara en del av ett ledningssystem genom att visa vad ledningen prioriterar att sprida goda exempel att skapa goodwill för staden Footer 13(13)

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola Qualis kvalitetssäkringssystem Kvalitet i förskola Syftet med Qualis Syfte: Synliggöra sambanden mellan faktorer som skapar bra resultat och god kvalitet. Bidra till att kommunicera vision, mål och resultat.

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger

Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger Ingvar Johansson AB Processutveckling Ingvar Johansson, Senior Advisor, Ingvar Johansson AB torso.radhus@home.se Tänkvärt! Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger Donald Berwick

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola

Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola JES AB deltar i utvärdering av kvalitet i skolan Under hösten 2014 har Anita Brun Nilsson managementkonsult på JES AB medverkat

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

UTBILDNING: Leda och förbättra processer

UTBILDNING: Leda och förbättra processer UTBILDNING: Leda och förbättra processer Introduktion Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och kritiska gränssnitt, samt att belysa

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Processorientering och Processledning

Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Senior Advisor, Ingvar Johansson AB torso.radhus@home.se Kvalitet? God kvalitet = att tillfredsställa och helst överträffa förväntningar!

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

SIQs Modell Kort överflygning med repetition

SIQs Modell Kort överflygning med repetition SIQs Modell & VVF SIQs Modell Kort överflygning med repetition Med syftet att....bekräfta och befästa dina kunskaper..ventilera frågeställningar..ta fram en gemensam bild SIQs Modell för Kundorienterad

Läs mer

Alla kan bidra till förbättring

Alla kan bidra till förbättring Alla kan bidra till förbättring Programkatalog Active Employees Sweden AB www.activeemployees.com 1 Utbildning för chefer/ledare Så ökar du medarbetarnas engagemang och delaktighet i förbättringsarbete

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Nu lyfter vi oss över det topparna! Kan man ta ett helhetsgrepp på en skolas komplexa verksamhet?

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Ett processorienterat arbetssätt - grunden för systematisk verksamhetsutveckling

Ett processorienterat arbetssätt - grunden för systematisk verksamhetsutveckling Från fixarkultur till processledning Ett processorienterat arbetssätt - grunden för systematisk verksamhetsutveckling Ingvar Johansson Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ ij@siq.se

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation?

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? Styrkebaserad Lean i praktiken HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer möjliggörs storverk. När ledningens

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ständiga förbättringar Handbok för chefer. Uppdaterad: 2014-04-29

Ständiga förbättringar Handbok för chefer. Uppdaterad: 2014-04-29 Ständiga förbättringar Handbok för chefer Uppdaterad: 2014-04-29 Därför arbetar vi med ständiga förbättringar Syfte Vi ska synliggöra och lyfta fram det förbättringsarbete som kontinuerligt genomförs i

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002

Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002 2003-05-13 Roland Nilsson Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002 Resultatet av SIFO:s personalenkät för 2002 uppvisade glädjande nog väsentliga förbättringar jämfört med motsvarande

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER LEDA PÅ VETENSKAPLIG GRUND - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER ANN-CHARLOTTE MÅRDSJÖ OLSSON UTMANAT LÄRANDE, SKOLLEDARKONFERENSEN DEN 2 OKTOBER Frågeställningar i presentationen Hur kan vi tolka och förstå beprövad

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2011 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling... 4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Utbildning: Leda och förbättra processer

Utbildning: Leda och förbättra processer C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Utbildning: Leda och förbättra processer Introduktion Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar

Läs mer

Kerstin Söderlund Planeringschef

Kerstin Söderlund Planeringschef Kerstin Söderlund Planeringschef Malung-Sälens kommun med cirka 10 000 invånare ligger i Västerdalarna. Kommunen är en av Sveriges till ytan största med en area på 43 kvadratmil. Hur vår resa började.

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Rene Chocron, SIQ Arbetslagskonferenser Temaarbetsträffar Utvecklingssamtal Förbereda lektioner och

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Visionsarbete FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Målsättning: Att starta en process med att väcka kreativa och utmanande tankar som hjälp för att skapa en framgångsrik vision för Svenska Brukshundklubben.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef Vara & VaraLean Maria Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden:

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling Kundorienterad verksamhetsutveckling Ingvar Johansson Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ ij@siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar, samlar och sprider aktuell kunskap om Kundorienterad

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Definitioner och begrepp inom kvalitetsområdet Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Institutionen för fysik KVALITETSSYSTEMET Handläggare: Magnus Cedergren Fastställt

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

SI Q. Projektledare Fredrik Lundgren

SI Q. Projektledare Fredrik Lundgren Projektledare Fredrik Lundgren Agenda Vägen till Bättre Skola Att vara examinator Reflektioner från 2006 Ändringar 2007 Viktiga datum 2007 SIQs Modell för Verksamhetsutveckling Bygger på tre hörnpelare

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer