Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad"

Transkript

1 Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

2 Innehållsförteckning 1 Frågor KUNDEN I FOKUS Hur tar ni reda på kundernas behov och önskemål? Hur arbetar ni när ni tar fram utfästelser och hur gör ni dem kända för kunderna? Hur ringar ni in egenskaper i resultatet av ert arbete som är kritiska för att kunden ska uppleva god kvalitet och hur säkerställer ni att dessa egenskaper beaktas i processerna? Hur gör ni för att ta reda på om era kunder tycker att ni har infriat era utfästelser? Hur hanterar ni synpunkter, förbättringsförslag och klagomål? Hur använder ni dessa i förbättringsarbetet? KONTINUERLIG KVALITETSSÄKRING Hur följer ni verksamheten och hur kontrollerar ni att olika processer åstadkommer planerade resultat? Hur förebygger och hanterar ni problem och avvikelser, dvs a) identifierar och minimerar risken för att de uppstår, b) vidtar åtgärder för att lösa problem och avvikelser som uppstår och c) utreder grundorsaker till att de uppstår och förebygger att de hä Hur synliggör ni era kvalitetsbrister och värderar omfattningen av dem? Hur ser ni till att fakta och information som ni behöver för att analysera och ta beslut om verksamheten är tillförlitlig, aktuell och tillgänglig? Hur säkerställer ni att medarbetarna har förutsättningar att infria utfästelserna till era kunder? Hur samordnar ni er med andra verksamheter och andra intressenter för att säkerställa helhetstänkande och likvärdig service i era processer? FÖRBÄTTRINGSLEDARSKAP Hur prioriterar ni och avsätter resurser för förbättringsarbete? Hur uppmuntrar ni och skapar förutsättningar för medarbetarna att a) aktivt identifiera förbättringsområden, b) ge förslag till lösningar och c) delta i förbättringsarbetet? Hur uppmuntrar ni och skapar förutsättningar för lärande av andra för att förbättra verksamheten? Hur bevakar ni förbättringsarbete och agerar för att det skall nå önskvärda resultat? Hur skapar ni förutsättningar för implementering av förbättringarna? Hur utvärderar ni effekterna av genomförda förbättringsåtgärder? HELHETSFRÅGOR Footer 2(13)

3 1.4.1 Hur utvärderar och förbättrar ni ert sätt att leda och stimulera arbetet för kundorientering, kontinuerlig kvalitetssäkring och ständiga förbättringar? Visa med hjälp av relevanta mätningar vilken betydelse ert systematiska arbete har för verksamhetens resultat och måluppfyllelse? Om organisationen vill bli utvärderad Motiv för en utvärderingsprocess Footer 3(13)

4 Övergripande anvisning till Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling Under 2012 testar vi en omarbetad modell för att driva kundorienterad systematisk verksamhetsutveckling. Frågorna i modellen ersätter det förra Utmärkelseverktyget. Nya frågor är framtagna som mer fokuserar chefernas systematiska arbetssätt. Innehållet i frågorna är ett kompletterande chefsstöd som fördjupar förståelsen för grundläggande ledningsformer för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Kundorientering, processledning och ständiga förbättringar får en framträdande roll i modellen. Tillsammans med den gemensamma systematiken i planerings- och uppföljningsstödet i Rappet stödjer modellen det grundläggande chefsuppdraget. Din verksamhet bli även bli utvärderad enligt utvärderingprocessen Utmärkelsen Kvalitet Göteborgs Stad. Modellen med de nya frågorna kommer att testas under Efter höstens utvärderingsprocess utvärderas både nyttan med den nya modellen och själva processen. Bilden nedan visar frågorna i i sitt sammanhang och illustrerar hur kundernas behov tas om hand, hur verksamheten kvalitetssäkras och hur chefen arbetar med förbättringsarbetet. Allt i syfte att kunden ska uppleva en bra service. 1.Hur tar ni reda på kundernas behov och önskemål? 2. Hur arbetar ni när ni tar fram utfästelser och gör dem kända för kunderna? 3. Hur ringar ni in egenskaper i resultatet av ert arbete som är kritiska för att kunden ska uppleva god kvalitet och hur säkerställer ni att dessa egenskaper beaktas i processerna? 4. Hur gör ni för att ta reda på om era kunder tycker att ni har infriat era utfästelser? 5. Hur hanterar ni synpunkter, förbättringsförslag och klagomål? 6. Hur använder ni dessa i förbättringsarbetet? 1. Hur följer ni verksamheten och hur kontrollerar ni att olika processer åstadkommer planerade resultat? 2. Hur förebygger och hanterar ni problem och avvikelser, dvs a) identifierar och minimerar risken för att de uppstår, b) vidtar åtgärder för att lösa problem och avvikelser som uppstår och c) utreder grundorsaker till att de uppstår och förebygger att de händer igen? 3. Hur synliggör ni era kvalitetsbrister och värderar omfattningen av dem? 4. Hur ser ni till att fakta och information som ni behöver för att analysera och ta beslut om verksamheten är tillförlitlig, aktuell och tillgänglig? 5. Hur säkerställer ni att medarbetarna har förutsättningar att infria utfästelserna till era kunder? 6. Hur samordnar ni er med andra verksamheter och andra intressenter för att säkerställa helhetstänkande och likvärdig service i era processer? 1. Hur prioriterar och avsätter ni resurser för förbättringsarbete? 2. Hur uppmuntrar och skapar ni förutsättningar för medarbetarna att a) aktivt identifiera förbättringsområden, b) ge förslag till lösningar och c) delta i förbättringsarbetet? 3. Hur uppmuntrar och skapar ni förutsättningar för lärande av andra för att förbättra verksamheten? 4. Hur bevakar ni förbättringsarbetet och agerar för att det ska nå önskvärda resultat? 5. Hur skapar ni förutsättningar för implementering av förbättringarna? 6. Hur utvärderar ni effekterna av genomförda förbättringsåtgärder? HELHETSFRÅGOR 1. Hur utvärderar och förbättrar ni ert sätt att leda och stimulera arbetet för kundorientering, kontinuerlig kvalitetssäkring och ständiga förbättringar? 2. Visa med hjälp av relevanta mätningar vilken betydelse ert systematiska arbete har för verksamhetens resultat och måluppfyllelse? Footer 4(13)

5 1 Frågor Övergripande anvisning till frågorna i modellen Besvara frågorna genom att beskriva era systematiska arbetssätt och ange i vilken omfattning de används. Med systematiska arbetssätt menas medvetet valda, metodiska och organiserade. Använd steg för steg beskrivningar för att åskådliggöra ert sätt att arbeta. Omfattning syftar på hur regelbundet arbetssätten används och i vilka delar av verksamheten. De skall användas i relevanta sammanhang och tillfällen. 1.1 KUNDEN I FOKUS KUNDEN I FOKUS ställer frågor om det aktiva och systematiska förhållningssättet till verksamhetens kunder. Den insikt vi samlar om kundernas behov/krav/önskemål skall genomsyra vårt arbete i planering, genomförande, uppföljning och förbättring. Detta göra vi genom att översätta kundernas krav till krav på våra processer och styra de moment med extra omsorg som har störst inverkan på om kundens kvalitetsupplevelse. I våra kontakter med kunderna och i vår uppföljning av deras upplevelser får vi information som när den omsätts till förbättringar eller omformning av våra tjänster leder till en kraftfull dynamik i verksamheten Hur tar ni reda på kundernas behov och önskemål? Beskriv hur ni går tillväga för att skaffa er kunskap, t ex genom kundenkäter, organiserade dialogmöten eller synpunktshantering, om vad era kunder har för behov och önskemål som formar deras förväntningar på era tjänster Hur arbetar ni när ni tar fram utfästelser och hur gör ni dem kända för kunderna? Med utfästelse menas det ni utlovar i era tjänster. Kundernas behov och önskemål måste aktivt värderas och möta verksamhetens förutsättningar, krav och ambitioner. Genom att formulera utfästelser förtydligar verksamheten vilka åtagande den gör mot kund. Utfästelser kallas ibland för (kvalitets-) garantier, (service-) åtaganden, kvalitetsdeklarationer etc. Utfästelserna måste kommuniceras till kunderna för att förväntningarna på tjänsten skall kunna styras. Footer 5(13)

6 1.1.3 Hur ringar ni in egenskaper i resultatet av ert arbete som är kritiska för att kunden ska uppleva god kvalitet och hur säkerställer ni att dessa egenskaper beaktas i processerna? De egenskaper i tjänsten som är avgörande för att kunden skall uppleva hög kvalitet, kallas också kritiska kvalitetsfaktorer. Genom era möten med kunderna, organiserade dialoger, kundenkäter etc (se fråga 1) får ni kännedom om vad som har störst betydelse för kundens nöjdhet. Dessa egenskaper skall översättas till krav på ert arbete. Identifiera vilka processer och vilka moment i era arbetsflöden som har störst bäring på de kritiska kvalitetsfaktorerna och styr dessa uppmärksamt. Säkra arbetssätt och resurser och mät hur väl de utförs Hur gör ni för att ta reda på om era kunder tycker att ni har infriat era utfästelser? Beskriv hur ni går tillväga t.ex. med hjälp av resultat från kundenkäter, organiserade dialogmöten eller synpunktshantering, för att ta reda på hur kunden upplever era tjänster i förhållande till det ni har utlovat. En kundorienterad verksamhet kännetecknas av ett ivrigt och uppmärksamt förhållningssätt till kunskap om hur kunderna upplever tjänsterna och kvaliteten på dem Hur hanterar ni synpunkter, förbättringsförslag och klagomål? Synpunkter, förbättringsförslag och klagomål är ytterst viktiga källor till förbättringar. I hantera ligger att samla in, ställa samman, analysera och dessutom kommunicera skyndsamt och effektivt externt till kund och internt i organisationen Hur använder ni dessa i förbättringsarbetet? Synpunkter som samlas in och blir liggande utan analys och åtgärd är förödande för organisationens motivation att samla in dem. Har vi däremot ett aktivt förhållningssätt till synpunkter, diskuterar dem och gör förbättringar där synpunkterna är allvarliga eller återkommande kan vi komma tillrätta med brister som tär på både kunden och organisationen. Footer 6(13)

7 1.2 KONTINUERLIG KVALITETSSÄKRING KONTINUERLIG KVALITETSSÄKRING fokuserar på ledarskapet som ser till att verksamheten fullgör sina utfästelser. Ledningen måste säkerställa att kundernas krav omsätts i praktiken i verksamhetens värdeskapande processer, och att dessa flöden av aktiviteter har förutsättningar att fungera på bästa sätt. Kvalitetssäkring innebär också snabba och effektiva arbetssätt när någonting går fel samt förmågan att förebygga att det händer igen Hur följer ni verksamheten och hur kontrollerar ni att olika processer åstadkommer planerade resultat? Här avses den löpande styrningen av verksamhetens värdeskapande flöden, våra processer. Genom att synliggöra våra processer och vilka krav på arbetssätt respektive resultat som vi måste ställa på dem för att kundens krav ska tillgodoses, kan vi också styra dessa flöden Hur förebygger och hanterar ni problem och avvikelser, dvs a) identifierar och minimerar risken för att de uppstår, b) vidtar åtgärder för att lösa problem och avvikelser som uppstår och c) utreder grundorsaker till att de uppstår och förebygger att de händer igen? Vi måste ha en aktiv beredskap för att hantera situationer där problem och avvikelser uppstår medvetet valda och förankrade rutiner är nödvändiga här. Avvikelse innebär avvikelse mot de krav som vi ställer på resultat som ska åstadkommas eller på arbetsformer som ska användas. Problem och avvikelser som uppstår skall lösas men också förebyggas. För att förebygga dem måste vi åtgärda källan till problemen, grundorsaken, annars tenderar vi att ställas inför återkommande fel och brister. Dela upp svaren för respektive a, b och c fråga Hur synliggör ni era kvalitetsbrister och värderar omfattningen av dem? Kvalitetsbrister är brister som uppstår genom att en verksamhets produkter och processer inte är fullkomliga. Att kvantifiera kvalitetsbrister i kvalitetsbristkostnader kan vara ett sätt att tydliggöra storleken på problemet. Det är av betydelse av flera skäl, exempelvis att påvisa problemområden och få ett bättre underlag att prioritera mellan dessa. Den stora kvalitetsbristkostnaden i tjänsteorganisationer är oftast tid. Det kan exempelvis vara tid som går åt för att gör om saker som blivit fel, leta efter information eller tid man tvingas vänta på andra. Footer 7(13)

8 1.2.4 Hur ser ni till att fakta och information som ni behöver för att analysera och ta beslut om verksamheten är tillförlitlig, aktuell och tillgänglig? Beslut ska baseras på tillförlitlig och dokumenterad fakta. Ledning och medarbetare måste inom sina ansvarsområden ha tillgång till relevant information som möjliggör analys och slutsatser av hur väl arbetet uppfyller krav och mål Hur säkerställer ni att medarbetarna har förutsättningar att infria utfästelserna till era kunder? Förutsättningar syftar här på kompetens, ansvar, befogenheter och hur arbetet organiseras. Kompetensutveckling ska styras så att den gör det möjligt för medarbetarna att infria kundernas krav i dag men också på sikt Hur samordnar ni er med andra verksamheter och andra intressenter för att säkerställa helhetstänkande och likvärdig service i era processer? Våra verksamheter och processer har beroenden till andra verksamheter och processer som inverkar på kundens totala upplevelse. Därför är samordning många gånger nödvändig för att vi ska kunna arbeta effektivt och säkerställa kvalitet. Här beskriver ni hur ni identifierar samordningsmöjligheter, väljer samordningspartners och hur samordning bedrivs över tid. Footer 8(13)

9 1.3 FÖRBÄTTRINGSLEDARSKAP FÖRBÄTTRINGSLEDARSKAP fokuserar på ledning av verksamhetens ständiga utveckling. Initiativ till förbättringar behöver tas men framförallt fullföljas genom att vi sätter av resurser, både ekonomiska och personella samt visar en uthållig närvaro i vårt förbättringsarbete. Förutsättningarna för medarbetarna skapas genom att kulturen är tillåtande, präglas av nyfikenhet och drivs av en övertygelse att det går att utföra arbetet på ett bättre sätt. Dessutom finns det strukturer för hur organisationen tar hand om och värderar förbättringsidéer Hur prioriterar ni och avsätter resurser för förbättringsarbete? När ledningsfunktioner i en organisation driver på organisationen att identifiera förbättringsbehov, kan idéer och förslag bli många. Ledningens viktiga roll blir att prioritera bland dessa och på genomtänkta grunder tilldela de prioriterade initiativen resurser, såväl ekonomiska som personella Hur uppmuntrar ni och skapar förutsättningar för medarbetarna att a) aktivt identifiera förbättringsområden, b) ge förslag till lösningar och c) delta i förbättringsarbetet? För att medarbetarna skall ta en aktiv roll i att utveckla verksamheten behövs kulturella och strukturella förutsättningar. Kulturen kan vara välkomnande men finns inga sätt som gör att medarbetarnas delaktighet går att omsättas i praktiken, tenderar den positiva kulturen att skapa frustration i organisationen. Dela upp svaren för respektive a, b och c fråga Hur uppmuntrar ni och skapar förutsättningar för lärande av andra för att förbättra verksamheten? Ett föredömligt förbättringsledarskap kännetecknas av en stark ambition att utveckla verksamheten. Förutom att etablera förutsättningar för en förbättringsmotor inom organisationen, söker man kunnande och nytänkande hos föredömliga verksamheter på de områden som man vill utveckla. Footer 9(13)

10 1.3.4 Hur bevakar ni förbättringsarbete och agerar för att det skall nå önskvärda resultat? Ledningen behöver hitta former för att vara närvarande i förbättringsarbetet över tid, reagera på hur det utvecklas och bevaka att det håller planerad takt, form och mål Hur skapar ni förutsättningar för implementering av förbättringarna? Implementering av förbättringar är en utmanande fas. Den behöver mötas av ett ledarskap som är medvetet om och som hanterar de svårigheter som ligger i överlämning av ett förbättringsarbete till den löpande vardagen Hur utvärderar ni effekterna av genomförda förbättringsåtgärder? Genomförda och implementerade förbättringar behöver utvärderas efter en lämplig tid för att ge svar på om de avsedda effekterna uppnåddes eller inte. Footer 10(13)

11 1.4 HELHETSFRÅGOR Dessa frågor gäller samtliga tre områden och har därför fått sin egen rubrik. Besvara dem utifrån ert samlade ledarskap för systematisk och kundorienterad verksamhetsutveckling Hur utvärderar och förbättrar ni ert sätt att leda och stimulera arbetet för kundorientering, kontinuerlig kvalitetssäkring och ständiga förbättringar? Även formerna för att leda den kundorienterade och systematiska verksamhetsutvecklingen behöver ses över och förbättras kontinuerligt Visa med hjälp av relevanta mätningar vilken betydelse ert systematiska arbete har för verksamhetens resultat och måluppfyllelse? Med relevanta mätningar menas mätningar eller utvärderingar som ni bedömer ger er information om vilka effekter ert systematiska arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling får på verksamheten. De kan exempelvis vara era kundundersökningar eller specifika avsnitt i dem, mätningar kopplade till synpunktshantering, mätning av effektivitet eller fel och brister i era processer eller utvärdering av era förbättringsinitiativ. Koppla företrädesvis till er verksamhetsplan och uppföljningen av den och sök förklaringar/härledbarhet till graden av måluppfyllelse för de mål ni har satt upp för verksamheten. Footer 11(13)

12 2 Om organisationen vill bli utvärderad Så här gör du om du vill att din organisation ska bli utvärderad enligt utvärderingsprocessen Utmärkelsen Kvalitet Göteborgs Stad i hur ni arbetar med ledning av kundorienterad systematisk verksamhetsutveckling. 2 april senast anmäler du organisationen till stadsledningskontoret Anmäl här 11 april får alla deltagande organisationer information om vad det innebär att bli utvärderad 1 september är sista dag för inlämning av svar på frågorna inklusive Nulägesananlysen till stadsledningskontoret I slutet av oktober får ni er återföringsrapport Organisationen utvärderas av ett team examinatorer från Göteborgs Stad som utbildats till utvärderare enligt den nya modellen och den beprövade utvärderingsprocessen. Har du frågor? Hör av dig till Ingalill Brage Catarina Sjögren Footer 12(13)

13 3 Motiv för en utvärderingsprocess Motiv för att ha Utmärkelsen Kvalitet Göteborgs Stad Det finns flera anledningar till varför det är nyttigt för staden att ha en utvärderingsprocess som avslutas med att utse en utmärkelsemottagare som är ett föredöme för andra. Nyttorna är: att bidra till att skapa en förbättringskultur i staden i syfte att vara en lärande organisation med nyfikenhet, lust att bidra med egen erfarenhet och vilja att lära av andra att vara en belöning och skapa en kultur där det lönar sig att vara framåt att inspirera arbetet med kundorienterad systematisk verksamhetsutveckling och uppmuntra till mer effektiva arbetssätt att vara en del av ett ledningssystem genom att visa vad ledningen prioriterar att sprida goda exempel att skapa goodwill för staden Footer 13(13)

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

Ständiga förbättringar Handbok för chefer. Uppdaterad: 2014-04-29

Ständiga förbättringar Handbok för chefer. Uppdaterad: 2014-04-29 Ständiga förbättringar Handbok för chefer Uppdaterad: 2014-04-29 Därför arbetar vi med ständiga förbättringar Syfte Vi ska synliggöra och lyfta fram det förbättringsarbete som kontinuerligt genomförs i

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Inledning Barn-och utbildningsförvaltningens lönepolitik är en viktig del av Västerviks kommuns samlade lönepolitik. Lönepolitiken

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Utvärderingsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetsutmärkelse

Utvärderingsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetsutmärkelse 1 Utvärderingsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetsutmärkelse Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Enhetschef/kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: Besöksadress:

Läs mer

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Skolverkets allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete Målgrupper Riktar sig till huvudmän, rektorer och förskolechefer.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv René Chocron, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ Nu lyfter vi oss över det topparna! Kan man ta ett helhetsgrepp på en skolas komplexa verksamhet?

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Alla kan bidra till förbättring

Alla kan bidra till förbättring Alla kan bidra till förbättring Programkatalog Active Employees Sweden AB www.activeemployees.com 1 Utbildning för chefer/ledare Så ökar du medarbetarnas engagemang och delaktighet i förbättringsarbete

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger

Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger Ingvar Johansson AB Processutveckling Ingvar Johansson, Senior Advisor, Ingvar Johansson AB torso.radhus@home.se Tänkvärt! Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger Donald Berwick

Läs mer

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola Qualis kvalitetssäkringssystem Kvalitet i förskola Syftet med Qualis Syfte: Synliggöra sambanden mellan faktorer som skapar bra resultat och god kvalitet. Bidra till att kommunicera vision, mål och resultat.

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete - med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling Göteborg den 24 september 2013 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Allmänna råd Skolverkets allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET?

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 1 2 ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 2.1 Kunskap, engagemang och lust Kunskap, engagemang och lust är viktiga drivkrafter för alla former av förändringsarbete. Arbetet med kvalitetsutveckling

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Program för kvalitetsutveckling

Program för kvalitetsutveckling STADSLEDNINGSKONTORET BILAGA 2 SID 1 (8) 2011-06-14 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort långsiktiga ambitioner och strävanden, Stockholm - en stad i världsklass. Hela stadens organisation

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola

Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola Lucksta förskola och Condorens Förskolor - tilldelas SIQs Utmärkelse Bättre skola JES AB deltar i utvärdering av kvalitet i skolan Under hösten 2014 har Anita Brun Nilsson managementkonsult på JES AB medverkat

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

PROGRAM FÖR KVALITETSUTVECKLING

PROGRAM FÖR KVALITETSUTVECKLING PROGRAM FÖR KVALITETSUTVECKLING Beslut i kommunfullmäktige den 2012-03-12 Inledning Genom Vision 2030 har Stockholms stad visat långsiktiga ambitioner och strävanden att nå målet; Stockholm en stad i världsklass.

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Examinatorsutbildning 2013 Introduktionsutbildning. SIQs MODELL

Examinatorsutbildning 2013 Introduktionsutbildning. SIQs MODELL SIQs MODELL 2 Förbättringshjulet - grundläggande synsätt A S P D HUR? Vi får aldrig till det hela vägen runt! Förbättringshjulet - grundläggande synsätt Verksamhetsutveckling med helhetssyn! Vad Hur Arbetssätt

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 8 December 2015, kl 13.00 Plats: Kungsgatan 9, förvaltningens sammanträdesrum, plan 3 - Duvemåla Information och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Dnr:40-2010:71 INTERVJUGUIDE FÖR INSPEKTÖRER: REKTORS INTERVJUER Leder rektor

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FÖRSKOLEAVDELNINGE N KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016 Självvärdering av hur arbetslaget utifrån läroplanen skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Processorientering och Processledning

Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Senior Advisor, Ingvar Johansson AB torso.radhus@home.se Kvalitet? God kvalitet = att tillfredsställa och helst överträffa förväntningar!

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2016/110 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Enkät till skolledare

Enkät till skolledare Enkät till skolledare 1. Kommun: 2. Kön: kvinna man 3. Befattning: Jag är Ansvarsområde: (sätt X för de alternativ som stämmer med ditt huvudsakliga ansvarsområde) 4. Jag arbetar på gymnasieskolan med

Läs mer

Mål - Resultat - Lön. transportgruppen.se

Mål - Resultat - Lön. transportgruppen.se Mål - Resultat - Lön transportgruppen.se Lönsam lönesättning - Sätt rätt lön TransportGruppen, februari 2014 Mål - Resultat - Lön INLEDNING FÖRETAGSMÅL OCH INDIVIDMÅL MÅL I ARBETET MOTIVERAR ATT SKAPA

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med det menas både undervisning och utbildning! Skolverkets

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation?

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? Styrkebaserad Lean i praktiken HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer möjliggörs storverk. När ledningens

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer