Enkät kring hållbara transporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät kring hållbara transporter"

Transkript

1 Enkät kring hållbara transporter Norrköping Företag 8 Version 1. NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 1, 3 Jönköping PHONE FAX VAT NO. SE INTERNET:

2 1

3 Enkät kring hållbara Transporter Norrköping 8 S ammanfattning Syfte och metod Nordiska Undersökningsgruppen har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att genomföra en enkät som ska beskriva invånarna i Norrköpings kommuns resvanor, kunskap om och attityd till trafik och miljö, så att denna kan utgöra en uppföljning av en tidigare mätning som genomfördes 6. Syftet är att att följa utvecklingen av invånarnas kunskaper och attityder under den tid Nätverket för hållbara transporter pågått. Syftet är också att utvärdera kännedom om de aktiviteter som nätverket ägnat sig åt. Nätverket för hållbara transporter är ett projekt som arbetar med att förändra resvanor och transportsätt i Norrköping. Det är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, E.ON, Svensk Biogas, Vägverket och Östgötatrafiken. Syftet är att fler ska välja andra alternativ än transporter som förbrukar fossilt bränsle samt att påverka transportbehovet. Projektet ingår i kommunens klimatinvesteringsprogram som ska leda till minskade utsläpp av koldioxid. Undersökningen genomfördes som brevenkät med två kompletta påminnelser och målet var att få in ca svar på ett utskick på 1 enkäter. Den första enkäten genomfördes under februari och mars 6 och den uppföljande i november och december 8. Antalet svar blev st av urvalets storlek och sammansättning gör att de skillnader mellan mättillfällena som finns bör tolkas med stor försiktighet. Miljöarbetet hos företagen Nivån när det gäller andelen av företagen som har en miljöpolicy var hög redan 6 och med tanke på urvalets storlek är den slutsats vi kan dra att den ligger kvar på samma höga nivå (93% 6 och 8% i årets mätning). En mindre andel av de som svarat på enkäten uppger i år att de har en resepolicy. Bland de något färre företag som uppger att de har en resepolicy uppger dock fler i år att det ingår miljöaspekter i den (då hälften, nu tre av fyra). Ungefär var femte företag ställer någon typ av miljökrav på sina leverantörers transporter och ungefär var tredje ställer krav på sina egna transportleverantörer. En lika stor andel har kunder som ställer miljökrav på transporterna. Andelen miljöcertifierade, miljödiplomerade eller som arbetar med miljö på liknande sätt är oförändrad jämfört med 6 års mätning (ungefär 6 av 1).

4 Transporter När man går igenom vilket transportslag man använder sig av så är transporter med lastbil även i årets mätning det överlägset största transportslaget. Sannolikt ligger båtfrakter relativt högt eftersom Norrköping är en hamnstad, men vi har här inget att jämföra med. Den främsta slutsatsen även i årets mätning som man kan dra av dessa svar är att företagen inte vet hur stor andel av deras transporter som sker med förnybara bränslen. Kunskapen om hur stor andel av transporterna som sker med samdistribution är något högre, men även här kan nästan hälften inte ange andelen. Det är samma mönster som vid 6 års mätning. Det främsta sättet att genomföra tjänsteresor är med bil och därefter tåg. Av de vanligare färdmedlen ute i samhället är det framförallt buss som väljs bort när det gäller tjänsteresor. Även när det gäller tjänsteresor är man i stort sett okunnig om hur stor andel av resorna som sker med förnybara bränslen. 31% av företagen har liksom 6 egna fordon för transporter av gods och paket. Bland de som har fordon för egna transporter av gods, tror majoriteten att deras andel av fordon med förnybara bränslen kommer att öka de närmaste tre åren. 8% av de tillfrågade (9% 6) har idag tjänstebilar på företaget. Även om underlaget är litet kan vi här konstatera en markant ökning av antalet tjänstebilar som drivs med alternative bränslen som gas, etanol, el, RME eller liknande. Majoriteten av de som har tjänstebilar tror också att andelen kommer att öka. De allra flesta erbjuder fri parkering oavsett vilken typ av bil man har eller vem man är. Var femte företag har tjänstecykel som dock inte verkar användas speciellt mycket. 9% av företagen uppmuntrar sina anställda till samåkning, att åka kollektivt eller till att cykla genom att exempelvis delta i cykelkampanjer. Något företag ställer till och med som krav att man ska samåka och ett företag har en egen bussförbindelse. Val av transportslag Flera faktorer tenderar att öka i viktighet när det gäller vad som är avgörande vid val av transportslag för gods och paket. Viktigast är som tidigare att det är pålitligt, kostnadseffektivt och säkert. Minst viktigt är att det är miljöanpassat även om det är den faktor som ökat mest i viktighet. Mönstret är i stort detsamma som vid 6 års mätning för persontransporterna vilket innebär att de viktigaste faktorerna vid val av tjänsteresor är att det är pålitligt, tryggt och trafiksäkert. Minst viktigt är att det är miljöanpassat även om det inte saknar betydelse En tydlig skillnad jämfört med 6 års mätning är att kännedomen om etanoldrivna bilar ökat och troligheten för att köpa en bensindriven bil har minskat markant. Mest troligt är det att man som en ny tjänstebil istället väljer en etanoldriven bil. Om växthuseffekten Ser man till de företag som anser att de bidrar till att förstärka växthuseffekten har den andelen ökat något. Detta kan sannolikt bero på en större insikt i ämnet även om det finns en möjlighet att de företag som besvarat enkäten faktiskt också gör det i högre grad. 3

5 Om nätverket för hållbara transporter 11% av företagen uppger att de hört talas om satsningen Nätverket för hållbara transporter vilket är tämligen oförändrat sedan 6. Ingen är negativ till satsningen och en klar majoritet positiv eller mycket positiv till den satsning som en aktivitet som Nätverket för hållbara transporter innebär. Tron på att satsningen kan ge en långsiktig effekt är stor eller mycket stor (betyg och ) hos nästan hälften av de tillfrågade företagen. Vi har också frågat om hur man uppmärksammat de aktiviteter som förekommit i anslutning till projektet. Kampanjerna på stan har haft ett relativt bra genomslag då 6% uppmärksammat dessa, av de som besvarat enkäten. Ännu större uppmärksamhet har kampanjen och klimatsmart fått där 1% uppmärksammat den. Störst uppmärksamhet har Al Gores film fått men då måste man också vara medveten om det stöd denna film fått genom uppmärksamhet i riksmedia. De mer målgruppsinriktade aktiviteterna, som musikteatrarna är, får av naturliga skäl lägre uppmärksamhet. Slutsatser När det gäller att dra slutsatser av materialet kan vi konstatera att urvalets storlek och sammansättning innebär att vi måste tolka jämförelserna mellan mätningarna 6 och 8 med stor försiktighet. Dels är urvalsstorleken liten och svarsfrekvensen relativt låg. En annan orsak är att de som i år besvarat enkäten består av mindre företag än tidigare vilket säkert också gör jämförelsen svårare. Av de som svarat på enkäten är dock miljöarbetet tämligen utbrett. Exempel på detta är att 8% har en miljöpolicy och att 8% är miljöcertifierade. Detta återspeglas även delvis i de satsningar och krav på miljöarbetet som många gör. Dock återkommer man hela tiden till att det är kostnader och kostnadseffektivitet som är mest avgörande för vilket transportslag som väljs även om relativt många tar miljöhänsyn. Att ta miljöhänsyn blir också viktigare vilket undersökningen ger ganska tydliga signaler om. Det var redan i 6 års mätning också ganska tydligt att kostnader och skatteregler är viktiga för om man t ex ska välja tjänstebilar som drivs av alternativa bränslen och vi kan i årets mätning notera att det mest troliga är att man väljer en etanolbil nästa gång man väljer tjänstebil. Detta var inte fallet 6 men skattelättnader har ju införts för miljöbilar allt sedan dess. Detta trots att de flesta tror att andelen miljöfordon kommer att öka. Noterbart är fortfarande att kunskapen om hur stor andel av transporterna som idag genomförs med fordon som drivs av förnyelsebara bränslen är låg. Hur som helst är man positiv till satsningen som Nätverket för hållbara transporter gör, även om få känner till den före de fick enkäten. När det gäller aktiviteterna är dock kännedomen om de olika kampanjerna tämligen hög och ligger på nivåer runt % för de mer lokala insatserna. Där kan vi konstatera att man nått ut till de företag som besvarar enkäten på ett bra sätt. Att man inte når ut lika brett med t ex musikteatrarna är naturligt eftersom dessa insatser är mer nischade. Kännedomen om Al Gores film är ännu högre men påverkas av den allmänt höga kännedomen om denna film.

6 Innehållsförteckning KAP 1 SYFTE, METOD OCH UPPLÄGG... KAP MILJÖARBETE MILJÖPOLICY RESEPOLICY INGÅR MILJÖASPEKTER I RESEPOLICYN? MILJÖKRAV PÅ TRANSPORTLEVERANTÖRER MILJÖKRAV PÅ LEVERANTÖRERS TRANSPORTER KUNDERNAS MILJÖKRAV MILJÖCERTIFIERING MILJÖCERTIFIERING ANTAL ANSTÄLLDA KAP 3 TRANSPORTER I VILKEN OMFATTNING MAN FRAKTAR SITT GODS ANDELEN TRANSPORTER SOM SKER MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN ANDELEN TRANSPORTER SOM SKER MED SAMDISTRIBUTION FÄRDMEDEL PÅ TJÄNSTERESORNA ANDELEN AV TJÄNSTERESORNA SOM SKER MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN HYRBIL/GEMENSAM POOL AV TJÄNSTEFORDON ANDELEN AV EGNA FORDON FÖR TRANSPORTER AV GODS OCH PAKET SOM DRIVS MED ALTERNATIVA BRÄNSLEN UPPFATTTNIGEN OM HUR ANDELEN AV FORDON FÖR TRANSPORT AV GODS MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN KOMMER ATT PÅVERKAS DE NÄRMASTE TRE ÅREN TJÄNSTEBILAR ANDELEN TJÄNSTEBILAR SOM DRIVS MED ALTERNATIVA BRÄNSLEN UPPFATTNINGEN OM HUR ANDELEN AV FORDON AV PERSONTRANSPORTER MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN KOMMER ATT PÅVERKAS DE NÄRMASTE TRE ÅREN PARKERING PARKERING TJÄNSTECYKEL UPPMUNTRAR FÖRETAGET TILL SAMÅKNING... 3

7 KAP VAL AV TRANSPORTSLAG FÖR GODS OCH PAKET FÖR VAL AV PERSONTRANSPORT/TJÄNSTERESOR KÄNNEDOM OM OLIKA MILJÖBILAR VILKET FORDON KOMMER MAN SANNOLIKT ATT VÄLJA OM MAN SKA KÖPA EN NY TJÄNSTEBIL? KAP VÄXTHUSEFFEKTEN SYNPUNKTER PÅ ANLEDNINGEN TILL VÄXTHUSEFFEKTEN I VILKEN GRAD ANSER MAN ATT MAN FÖRSTÄRKER VÄXTHUSEFFEKTEN? KAP 6 OM NÄTVERKET FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER KÄNNEDOM OM NÄTVERKET FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER INSTÄLLNINGEN TILL KUNSKAPSHÖJANDE AKTIVITETER EFFEKTEN PÅ LÅNG SIKT NÄTVERKET FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER AKTIVITETER... KAP SLUTSATSER... 3 BILAGA ENKÄT 6

8 KAP 1 SYFTE, METOD OCH UPPLÄGG SYFTE OCH BAKGRUND Nordiska Undersökningsgruppen har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att genomföra en enkät som ska beskriva invånarna i Norrköpings kommuns resvanor, kunskap om och attityd till trafik och miljö, så att denna kan utgöra en uppföljning av en tidigare mätning som genomfördes 6. Syftet är att att följa utvecklingen av invånarnas kunskaper och attityder under den tid Nätverket för hållbara transporter pågått. Syftet är också att utvärdera kännedom om de aktiviteter som nätverket ägnat sig åt. Nätverket för hållbara transporter är ett projekt som arbetar med att förändra resvanor och transportsätt i Norrköping. Det är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, E.ON, Svensk Biogas, Vägverket och Östgötatrafiken. Syftet är att fler ska välja andra alternativ än transporter som förbrukar fossilt bränsle samt att påverka transportbehovet. Projektet ingår i kommunens klimatinvesteringsprogram som ska leda till minskade utsläpp av koldioxid. URVAL/METOD/SVARSFREKVENS Undersökningen genomfördes som brevenkät med två kompletta påminnelser och målet var att få in ca svar på ett utskick på 1 enkäter. Den första enkäten genomfördes under februari och mars 6 och den uppföljande i november och december 8. Antalet svar blev st vilket är några fler än i 6 års mätning då svar inkom. Urvalet är litet och bygger från början på ett register av företag som på ett eller annat sätt var i kontakt med Nätverket. Vissa av dessa företag finns inte kvar 8 och i andra fall har kontaktperson bytts ut. Av de företag som svarade 6 svarade i år 1 st. Eftersom det huvudsakliga fokuset med Nätverket för hållbara transporters arbete legat på privatpersonerna har man bara velat få en grov bild av hur företagen arbetar. I vissa fall kan även olika personer bland dessa företag ha svarat på enkäten och vi vet av erfarenhet (när något företag råkat skicka in mer än en enkät) att svaren och bedömningarna kan variera inom samma företag beroende på vem som besvarar enkäten. Storleken på de företag som besvarat enkäten har också sjunkit vilket får konsekvenser för vilka resurser man har att arbeta med dessa frågor. Detta gör att jämförelserna mellan åren och även betraktandet av nivån i svaren bör tolkas försiktigt.

9 KAP MILJÖARBETE.1 MILJÖPOLICY Ja Nej Ej Svar Fig.1 Har ni någon miljöpolicy? (Frg 1A) Nivån när det gäller andelen av företagen som har en miljöpolicy var hög redan 6 och med tanke på urvalets storlek är den slutsats vi kan dra att den ligger kvar på samma höga nivå.. RESEPOLICY Ja Nej Ej Svar Fig. Har ni någon resepolicy? (Frg 1B) En mindre andel av de som svarat på enkäten uppger i år att de har en resepolicy. 8

10 .3 INGÅR MILJÖASPEKTER I RESEPOLICYN? BAS: DE % SOM HAR NÅGON RESEPOLICY Ja Nej Fig.3 Om Ja ingår miljöaspekter i resepolicyn? (Frg 1B) Bland de något färre företag som uppger att de har en resepolicy uppger dock fler i år att det ingår miljöaspekter i den. 9

11 . MILJÖKRAV PÅ TRANSPORTLEVERANTÖRER Ja Nej Vet ej/ej svar Har inga Fig. Ställer ni några miljökrav på era transportleverantörer? (Frg 1C) Även när det gäller denna fråga sjunker siffrorna något bland de som svarat.. MILJÖKRAV PÅ LEVERANTÖRERS TRANSPORTER Ja Nej Vet ej /Ej svar Har inga Fig. Ställer ni några miljökrav på era leverantörers transporter? (Frg 1D) Ungefär var femte företag ställer någon typ av miljökrav på sina leverantörers transporter. Frågan ställdes inte i 6 års mätning. 1

12 .6 KUNDERNAS MILJÖKRAV Ja Nej Vet ej/ej svar Har inga Fig.6 Ställer era kunder några miljökrav på era transporter? (Frg 1E) Fler har i årets mätning tagit ställning i frågan (alltså färre vet ej/ej svar). Andelen som har kunder som ställer miljökrav är dock relativt oförändrad. 11

13 . MILJÖCERTIFIERING Ja Nej Vet ej/ej svar Fig. Är ni miljöcertifierade, miljödiplomerade eller liknande? (Frg 1F) Andelen miljöcertifierade, miljödiplomerade eller som arbetar med miljö på liknande sätt är oförändrad jämfört med 6 års mätning..8 TYP AV MILJÖCERTIFIERING BAS. DE 8% SOM ÄR MILJÖCERTIFIERADE Figuren överstiger 1% då flera svarsalternativ var möjliga 6 1 ISO 11 EMAS Annan Fig.8 OM ja, vilken typ av certifiering/diplomering? (Frg 1E) Ett par stycken har i detta system nämnt Krav och Svanenmärkning. Annan: Krav, 1 st Svanen 1

14 .9 ANTAL ANSTÄLLDA 1 eller fler st st 1-1 st st 6- st st st Vet ej/ Ej svar Fig.9 Hur många anställda har ert företag (antal personer)? (Frg ) De företag som besvarat enkäten i år är något mindre än i 6 års mätning. Medianvärdet när det gäller antalet anställda är st i år jämfört med 9 st i 6 års mätning. Ett faktum som säkert påverkar hur man besvarar frågorna kan vara företagets storlek, en påverkan skulle kunna vara att mindre företag har mindre resurser att lägga på sitt miljöarbete. Medelvärde 6: 1 Medelvärde 8: Medianvärde 6: 9 Medianvärde 8: Maxvärde 6: 8 Maxvärde 8: 9 13

15 KAP 3 TRANSPORTER 3.1 I VILKEN OMFATTNING MAN FRAKTAR SITT GODS MED TUNG/LÄTT LASTBIL Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.1 På vilka olika sätt och med vilken omfattning fraktar ni idag ert gods och era paket? (Frg 9A) MED BUSS Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3. På vilka olika sätt och med vilken omfattning fraktar ni idag ert gods och era paket? (Frg 9A) 1

16 Forts. I vilken omfattning man fraktar sitt gods MED TÅG Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.3 På vilka olika sätt och med vilken omfattning fraktar ni idag ert gods och era paket? (Frg 9A) MED BÅT Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3. På vilka olika sätt och med vilken omfattning fraktar ni idag ert gods och era paket? (Frg 9A) 1

17 Forts. I vilken omfattning man fraktar sitt gods MED TAXI/BIL Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3. På vilka olika sätt och med vilken omfattning fraktar ni idag ert gods och era paket? (Frg 9A) MED ANNAT TRANSPORTSLAG Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.6 På vilka olika sätt och med vilken omfattning fraktar ni idag ert gods och era paket? (Frg 9A) Liksom i 6 års mätning dominerar lastbilsfrakterna när det gäller transporter med gods och paket. Annat transportslag: Flyg, st 16

18 JÄMFÖRELSETABELL ÖVER DE OLIKA TRANSPORTSÄTTEN: År Inte alls I ringa I liten I viss omfattning Ganska stor Stor Allt/nästan allt Vet ej/ej svar Tung/lätt lastbil 8 % % % % % 13% 6% 8% Tung/lätt lastbil 6 % 1% % 6% % 19% 1% 11% Buss 8 % 16% % % % % % % Buss 6 % 1% % % % % % 33% Tåg 8 38% % % % % % % % Tåg 6 38% 1% % % % % % 31% Båt 8 38% % % % % % % % Båt 6 38% % % % % % % 31% Taxi/bil 8 38% 11% % % % % % % Taxi/bil 6 % 19% % % % % % 38% Annat transportslag 8 13% % % % % % % 6% Annat transportslag 6 % 1% % % % % % 9% 1

19 3. ANDELEN TRANSPORTER SOM SKER MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN 6%-1% 1%-% 6%-% 11%-% 1%-1% % Vet ej/ej svar Fig 3. Uppskatta hur stor andel av dessa transporter som drivs av alternativa bränslen (ex biogas, etanol, el, RME etc)? (Frg9B) Liksom i 6 års mätning är den främsta slutsatsen att man inte vet hur stor andel av transporterna som sker med förnybara bränslen. 3.3 ANDELEN TRANSPORTER SOM SKER MED SAMDISTRIBUTION 6%-1% 1%-% 6%-% 11%-% 1%-1% % Vet ej/ej svar Fig 3.8 Uppskatta hur stor andel av dessa transporter som sker med samdistribution? (Frg9C) Kunskapen om hur stor del av transporterna som sker med samdistribution är högre, men hälften kan inte heller här ange andelen. En större andel anger dock att andelen är så hög som 6-1%. 18

20 FRG 9D OM NI INTE SAMDISTRIBUERAR VAD KRÄVS FÖR ATT NI SKA ANVÄNDA ER AV SAMDISTRIBUTION I FRAMTIDEN? Vår verksamhet passar ej in, st Har nyligen slutit avtal om leveranscentra, 1 st Tidsvinst Ekonomi Vi försöker, men det kan finnas akuta orders ibland Om vi hade fler transporter FRG 9E VAD KRÄVS FÖR ATT NI SKA STÄLLA HÖGRE MILJÖKRAV PÅ ERA GODS OCH PAKETTRANSPORTER I FRAMTIDEN? Att kraven finns inskrivna i vårt avtal eller i vår policy, st Att det inte medför för stor kostnad, 1 st Ekonomisk morot Inte köpa transport av tillverkare utan köpa in transporter själva Kundkrav Lägre eller samma pris Större förståelse Större volymer 19

21 3. FÄRDMEDEL PÅ TJÄNSTERESORNA MED BUSS Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.9 På vilka olika sätt och med vilken omfattning utför ni idag era tjänsteresor? (Frg 3A) MED TÅG Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.1 På vilka olika sätt och med vilken omfattning utför ni idag era tjänsteresor? (Frg 3A)

22 MED BÅT Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.11 På vilka olika sätt och med vilken omfattning utför ni idag era tjänsteresor? (Frg 3A) MED BIL Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.1 På vilka olika sätt och med vilken omfattning utför ni idag era tjänsteresor? (Frg 3A) 1

23 MED TAXI Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.13 På vilka olika sätt och med vilken omfattning utför ni idag era tjänsteresor? (Frg 3A) MED FLYG Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.1 På vilka olika sätt och med vilken omfattning utför ni idag era tjänsteresor? (Frg 3A)

24 MED ANNAT FÄRDMEDEL Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.1 På vilka olika sätt och med vilken omfattning utför ni idag era tjänsteresor? (Frg 3A) Mönstret är detsamma som i 6 års mätning vilket innebär att tjänsteresor i första hand genomförs med bil och därefter tåg. Framförallt busstransporter väljs som tidigare bort. JÄMFÖRELSETABELL ÖVER DE OLIKA TRANSPORTSÄTTEN VID TJÄNSTERESOR: År Inte alls I ringa I liten I viss Allt/nästan Vet ej/ej Ganska stor Stor omfattning allt svar Buss 8 6% 18% % % % % % 16% Buss 6 8% 1% % % % % % 9% Tåg 8 % 18% 16% % 16% 11% % 9% Tåg 6 % 19% % 33% 1% 1% % 1% Båt 8 8% 18% % % % % % % Båt 6 % 1% % % % % % 9% Bil 8 % % % % 9% 3% % % Bil 6 % % % 1% 1% 36% 6% 8% Taxi 8 11% 33% % 11% 11% % % 1% Taxi 6 1% 38% 1% 1% % % % % Flyg 8 % 18% 13% 16% 9% 13% % 11% Flyg 6 % 1% 19% 1% 1% % % 1% Annat färdmedel 8 13% % % % % % % 8% Annat färdmedel 6 1% % % % % % % 9% 3

25 3. ANDELEN AV TJÄNSTERESORNA SOM SKER MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN 6%-1% 1%-% 6%-% 11%-% 1%-1% % Vet ej/ Ej svar Fig 3.16 Uppskatta hur stor andel av dessa transporter som sker med förnybara bränslen? (Frg 3B) Något fler anger i år att tjänsteresorna sker med förnybara bränslen. I de flesta fall är dock svaret, liksom tidigare, att man inte vet. 3.6 HYRBIL/GEMENSAM POOL AV TJÄNSTEFORDON Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.1 I vilken omfattning använder ni hyrbil eller en gemensam pool av tjänstefordon för persontransporter? (ej personliga tjänstebilar) (Frg3C) En större andel svarar i årets mätning att man inte alls använder hyrbil eller en gemensam pool av tjänstefordon för persontransporter.

26 FRG 3D VAD KRÄVS FÖR ATT NI SKA STÄLLA HÖGRE MILJÖKRAV PÅ ERA PERSONTRANSPORTER I FRAMTIDEN? Policyfråga, 3 st Att vi får anvisningar från vårt huvudkontor/ledningen Kundkrav, st Ekonomiskt Billigare bränsle, 1 st Att det garanterar en bättre miljö Billigare, tryggare och enklare Bränslekostnader Lägre priser Lämpligt, billigt miljöbränsle Samhällskrav Skattelindring för inköp av sådana bilar Vi premierar val av miljöbil och efterlevnad beroende på prisnivån på biogas och etanol Vi tittar redan på hur vi ska minska miljöpåverkan Att de ska vara genomförbara Vi gör väldigt lite tjänsteresor, men vid inköp av bil ska förnyelsebart bränsle beaktas

27 3. ANDELEN AV EGNA FORDON FÖR TRANSPORTER AV GODS OCH PAKET SOM DRIVS MED ALTERNATIVA BRÄNSLEN 6%-1% 1%-% 6%-% 11%-% 1%-1% 8 6 % 19 Har inte egna fordon för transporter av gods och paket Fig 3.18 Har ni idag några egna fordon för transporter av gods och paket? (Frg8A) Om ja hur stor andel av dessa fordon utgörs av bilar som drivs av alternativa bränslen (ex gas, etanol, el, RME etc)? (Frg 8B) I stort sett är det samma svar som vid förra mätningen men ytterligare ett par stycken företag anger i årets mätning att man har egna fordon för transporter av gods och paket som drivs med alternativa bränslen. 6

28 3.8 UPPFATTTNIGEN OM HUR ANDELEN AV FORDON FÖR TRANSPORT AV GODS MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN KOMMER ATT PÅVERKAS DE NÄRMASTE TRE ÅREN. Öka Vara oförändrad Minska Vet ej/ej svar 8 6 Har inte egna fordon för transporter av gods och paket Fig 3.19 På vilket sätt tror ni att er andel av fordon med förnybara bränslen för transport av gods och paket kommer att påverkas de närmaste tre åren? (Frg 8C) Bland de som har egna fordon för transporter av gods och paket tror majoriteten att de kommer att öka andelen fordon som drivs med alternativa bränslen, under de närmaste tre åren. FRG 8D VAD KRÄVS FÖR ATT NI I DAGSLÄGET FÖR ATT SATSA PÅ FORDON SOM DRIVS AV FÖRNYBARA BRÄNSLEN? Affärsnytta och funktion, 1 st Att fordon med motorer för alternativa bränslen tas fram och att de är prismässigt acceptabla Billigare, tryggare och enklare Fler gastanknings möjligheter Krav från kunderna på miljövänliga transporter Skattelättnader Ekonomi

29 3.9 TJÄNSTEBILAR Ja Nej Fig 3. Har ni idag några tjänstebilar? (Frg A) Något färre uppger i årets mätning att de har tjänstebilar. 3.1 ANDELEN TJÄNSTEBILAR SOM DRIVS MED ALTERNATIVA BRÄNSLEN 6%-1% 1%-% 6%-% 11%-% 1%-1% % Vet ej/ej svar Har inte tjänstebilar Fig 3.1 Hur stor andel av dessa fordon utgörs av bilar som drivs av alternativa bränslen (ex gas, etanol, el, RME etc)? (Frg B) Även om man bör vara försiktig med jämförelserna mellan de båda mätningarna kan vi konstatera att ökningen av tjänstebilar som drivs av alternativa bränslen har ökat markant. 8

30 3.11 UPPFATTNINGEN OM HUR ANDELEN AV FORDON AV PERSONTRANSPORTER MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN KOMMER ATT PÅVERKAS DE NÄRMASTE TRE ÅREN Öka 9 Vara oförändrad Minska 8 6 Vet ej/ej svar Har inte tjänstebilar Fig 3. På vilket sätt tror ni att er andel av fordon med förnybara bränslen för transport av gods och paket kommer att påverkas de närmaste tre åren? (Frg C) Majoriteten av de som har tjänstebilar tror att andelen bilar som drivs med förnybara bränslen kommer att öka. FRG D VAD KRÄVS FÖR ATT NI I DAGSLÄGET SKA SATSA PÅ FORDON SOM DRIVS AV FÖRNYBARA BRÄNSLE? Skattelättnader, st Lönsamhet att köra miljövänligt Billigare, tryggare och enklare, 1 st Ekonomi Få förmånsvärde när tjänstebilsanvändare skall välja fordon Kommer kontinuerligt när gamla leasingperioder slutar Lägre priser Lämpligt, billigt bränsle Bilmodeller som fungerar i verkligheten och inte bara på papperet för det är otänkbart att tanka gas var 1 mil Tankningsställen Tillgång Vi håller på att byta till bifuel Vår nya policy är att enbart ha etanolbilar som tjänstebilar Bättre ekonomi De ska tydligt vara de bästa miljöalternativen Om man ska byta bil Kostnadsfråga 9

31 3.1 PARKERING Till personal med tjänstebil 8 88 Andel som erbjuder parkering 8 Andel som erbjuder parkering 6 Till personal med privat bil Fig 3.3 Erbjuder ni gratis parkering vid företagets lokaler? (Frg ) Nivåerna när det gäller andelen företag som erbjuder parkering till personalen är likartad jämfört med 6 års mätning även om något färre i årets mätning uppger att de erbjuder parkering till personal med tjänstebil. Det är i år i stort sett samma nivå när det gäller att erbjuda parkering till personal med egen bil respektive till personal med tjänstebil. 3

32 3.13 TJÄNSTECYKEL Ja Nej Fig 3. Har ni någon tjänstecykel på företaget? (Frg 6A) Något färre uppger i år att de har en tjänstecykel på företaget. OMFATTNINGEN PÅ HUR MYCKET CYKELN ANVÄNDS Alltid/nästan alltid Stor Ganska stor I viss omfattning 1 I liten I ringa 9 1 Inte alls Vet ej/ej svar 1 Har ej tjänstecykel Fig 3. I vilken omfattning i samband med tjänsteärenden används denna cykel? (Frg 6B) 31

33 3.1 UPPMUNTRAR FÖRETAGET TILL SAMÅKNING, ÅKA KOLLEKTIVT ELLER CYKLA Ja Nej Ej svar Fig 3.6 Uppmuntrar ert företag idag era anställda att samåka, åka kollektivt eller cykla? (Frg ) Frågan är ej jämförbar med tidigare år 9% uppger att de uppmuntrar de anställda till att samåka, åka kollektivt eller cykla. JA; BESKRIV PÅ VILKET SÄTT: Deltar i cykelkampanjer, st Alla resor skall ske i största miljöhänsynstagande, 1 st Det är ett uttalat krav att samåka och att själv samordna resor med övriga i företaget I kallelser där flera anställda är berörda Interna tävlingar där personalen belönas om de har rört mycket på sig Korta sträckor inom arbetsområdet promenerar vi LFV anställda på Arlanda ombeds att samåka eller åka kollektivt för att lätta på miljötaket (NOX CO²) för flyget Samåkning till olika arbetsplatser Vi har som miljömål att minska utsläppen av koldioxid från fordon Vi följer kommunens initiativ om till exempel en bilfri dag Vi försöker men får inte med oss den fackliga organisationen vilket är väldigt jobbigt Motionspremie Policy Vi har en egen bussförbindelse till företaget Genom att resa så kostnadseffetivt som möjligt ger det samåkning NEJ, BESKRIV VARFÖR: Våra anställda behöver bilen i arbetet, st Kollektivtrafiken fungerar inte tillräckligt bra De anställdas eget ansvar, 1 st Det fungerar inte De som har möjlighet gör redan det Finns för närvarande inte något krav/önskemål om detta trots att många pendlar mellan Linköping och Norrköping I dagsläget ingen prioriterad fråga Vi använder yrkesfordon Vi gör inte det i vårt typ av arbete Vi har planer att göra det Har bara en anställd, han bor 3 km från arbetet och orkar inte cykla De flesta bor i närheten 3

34 KAP VAL AV TRANSPORTSLAG.1 FÖR GODS OCH PAKET 8 6 Svarsfrekvens Kostnadseffektivt Säkert Pålitligt Snabbt,,,,6,8,6,, 91% 9% 91% 9% 91% 9% 91% 88% Tryggt,6, 91% 88% Trafiksäkert,3,1 8% 8% Miljöanpassat Annat 3,, 89% 83% % % 1 3 Tar helt avstånd Instämmer helt Fig.1 Vad är avgörande vid val av transportslag för gods och paket? Nedan följer ett antal påståenden om vad som är avgörande för er. Vi ger dig ett antal egenskaper och vill att du håller med eller tar avstånd till om de är viktiga eller ej i en femgradig skala där 1=Tar helt avstånd och =Instämmer helt i det som påstås. (Frg 1) Flera faktorer tenderar att öka i viktighet när det gäller vad som är avgörande vid val av transportslag för gods och paket. Viktigast är som tidigare att det är pålitligt, kostnadseffektivt och säkert. Minst viktigt är att det är miljöanpassat även om det är den faktor som ökat mest i viktighet. 33

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm 2004-06-21 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Individuell marknadsföring av kollektivtrafik

Individuell marknadsföring av kollektivtrafik Bulletin 229 Individuell marknadsföring av kollektivtrafik en metodstudie Helene Jotoft 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Individuell marknadsföring av kollektivtrafik

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer