Enkät kring hållbara transporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät kring hållbara transporter"

Transkript

1 Enkät kring hållbara transporter Norrköping Företag 8 Version 1. NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 1, 3 Jönköping PHONE FAX VAT NO. SE INTERNET:

2 1

3 Enkät kring hållbara Transporter Norrköping 8 S ammanfattning Syfte och metod Nordiska Undersökningsgruppen har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att genomföra en enkät som ska beskriva invånarna i Norrköpings kommuns resvanor, kunskap om och attityd till trafik och miljö, så att denna kan utgöra en uppföljning av en tidigare mätning som genomfördes 6. Syftet är att att följa utvecklingen av invånarnas kunskaper och attityder under den tid Nätverket för hållbara transporter pågått. Syftet är också att utvärdera kännedom om de aktiviteter som nätverket ägnat sig åt. Nätverket för hållbara transporter är ett projekt som arbetar med att förändra resvanor och transportsätt i Norrköping. Det är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, E.ON, Svensk Biogas, Vägverket och Östgötatrafiken. Syftet är att fler ska välja andra alternativ än transporter som förbrukar fossilt bränsle samt att påverka transportbehovet. Projektet ingår i kommunens klimatinvesteringsprogram som ska leda till minskade utsläpp av koldioxid. Undersökningen genomfördes som brevenkät med två kompletta påminnelser och målet var att få in ca svar på ett utskick på 1 enkäter. Den första enkäten genomfördes under februari och mars 6 och den uppföljande i november och december 8. Antalet svar blev st av urvalets storlek och sammansättning gör att de skillnader mellan mättillfällena som finns bör tolkas med stor försiktighet. Miljöarbetet hos företagen Nivån när det gäller andelen av företagen som har en miljöpolicy var hög redan 6 och med tanke på urvalets storlek är den slutsats vi kan dra att den ligger kvar på samma höga nivå (93% 6 och 8% i årets mätning). En mindre andel av de som svarat på enkäten uppger i år att de har en resepolicy. Bland de något färre företag som uppger att de har en resepolicy uppger dock fler i år att det ingår miljöaspekter i den (då hälften, nu tre av fyra). Ungefär var femte företag ställer någon typ av miljökrav på sina leverantörers transporter och ungefär var tredje ställer krav på sina egna transportleverantörer. En lika stor andel har kunder som ställer miljökrav på transporterna. Andelen miljöcertifierade, miljödiplomerade eller som arbetar med miljö på liknande sätt är oförändrad jämfört med 6 års mätning (ungefär 6 av 1).

4 Transporter När man går igenom vilket transportslag man använder sig av så är transporter med lastbil även i årets mätning det överlägset största transportslaget. Sannolikt ligger båtfrakter relativt högt eftersom Norrköping är en hamnstad, men vi har här inget att jämföra med. Den främsta slutsatsen även i årets mätning som man kan dra av dessa svar är att företagen inte vet hur stor andel av deras transporter som sker med förnybara bränslen. Kunskapen om hur stor andel av transporterna som sker med samdistribution är något högre, men även här kan nästan hälften inte ange andelen. Det är samma mönster som vid 6 års mätning. Det främsta sättet att genomföra tjänsteresor är med bil och därefter tåg. Av de vanligare färdmedlen ute i samhället är det framförallt buss som väljs bort när det gäller tjänsteresor. Även när det gäller tjänsteresor är man i stort sett okunnig om hur stor andel av resorna som sker med förnybara bränslen. 31% av företagen har liksom 6 egna fordon för transporter av gods och paket. Bland de som har fordon för egna transporter av gods, tror majoriteten att deras andel av fordon med förnybara bränslen kommer att öka de närmaste tre åren. 8% av de tillfrågade (9% 6) har idag tjänstebilar på företaget. Även om underlaget är litet kan vi här konstatera en markant ökning av antalet tjänstebilar som drivs med alternative bränslen som gas, etanol, el, RME eller liknande. Majoriteten av de som har tjänstebilar tror också att andelen kommer att öka. De allra flesta erbjuder fri parkering oavsett vilken typ av bil man har eller vem man är. Var femte företag har tjänstecykel som dock inte verkar användas speciellt mycket. 9% av företagen uppmuntrar sina anställda till samåkning, att åka kollektivt eller till att cykla genom att exempelvis delta i cykelkampanjer. Något företag ställer till och med som krav att man ska samåka och ett företag har en egen bussförbindelse. Val av transportslag Flera faktorer tenderar att öka i viktighet när det gäller vad som är avgörande vid val av transportslag för gods och paket. Viktigast är som tidigare att det är pålitligt, kostnadseffektivt och säkert. Minst viktigt är att det är miljöanpassat även om det är den faktor som ökat mest i viktighet. Mönstret är i stort detsamma som vid 6 års mätning för persontransporterna vilket innebär att de viktigaste faktorerna vid val av tjänsteresor är att det är pålitligt, tryggt och trafiksäkert. Minst viktigt är att det är miljöanpassat även om det inte saknar betydelse En tydlig skillnad jämfört med 6 års mätning är att kännedomen om etanoldrivna bilar ökat och troligheten för att köpa en bensindriven bil har minskat markant. Mest troligt är det att man som en ny tjänstebil istället väljer en etanoldriven bil. Om växthuseffekten Ser man till de företag som anser att de bidrar till att förstärka växthuseffekten har den andelen ökat något. Detta kan sannolikt bero på en större insikt i ämnet även om det finns en möjlighet att de företag som besvarat enkäten faktiskt också gör det i högre grad. 3

5 Om nätverket för hållbara transporter 11% av företagen uppger att de hört talas om satsningen Nätverket för hållbara transporter vilket är tämligen oförändrat sedan 6. Ingen är negativ till satsningen och en klar majoritet positiv eller mycket positiv till den satsning som en aktivitet som Nätverket för hållbara transporter innebär. Tron på att satsningen kan ge en långsiktig effekt är stor eller mycket stor (betyg och ) hos nästan hälften av de tillfrågade företagen. Vi har också frågat om hur man uppmärksammat de aktiviteter som förekommit i anslutning till projektet. Kampanjerna på stan har haft ett relativt bra genomslag då 6% uppmärksammat dessa, av de som besvarat enkäten. Ännu större uppmärksamhet har kampanjen och klimatsmart fått där 1% uppmärksammat den. Störst uppmärksamhet har Al Gores film fått men då måste man också vara medveten om det stöd denna film fått genom uppmärksamhet i riksmedia. De mer målgruppsinriktade aktiviteterna, som musikteatrarna är, får av naturliga skäl lägre uppmärksamhet. Slutsatser När det gäller att dra slutsatser av materialet kan vi konstatera att urvalets storlek och sammansättning innebär att vi måste tolka jämförelserna mellan mätningarna 6 och 8 med stor försiktighet. Dels är urvalsstorleken liten och svarsfrekvensen relativt låg. En annan orsak är att de som i år besvarat enkäten består av mindre företag än tidigare vilket säkert också gör jämförelsen svårare. Av de som svarat på enkäten är dock miljöarbetet tämligen utbrett. Exempel på detta är att 8% har en miljöpolicy och att 8% är miljöcertifierade. Detta återspeglas även delvis i de satsningar och krav på miljöarbetet som många gör. Dock återkommer man hela tiden till att det är kostnader och kostnadseffektivitet som är mest avgörande för vilket transportslag som väljs även om relativt många tar miljöhänsyn. Att ta miljöhänsyn blir också viktigare vilket undersökningen ger ganska tydliga signaler om. Det var redan i 6 års mätning också ganska tydligt att kostnader och skatteregler är viktiga för om man t ex ska välja tjänstebilar som drivs av alternativa bränslen och vi kan i årets mätning notera att det mest troliga är att man väljer en etanolbil nästa gång man väljer tjänstebil. Detta var inte fallet 6 men skattelättnader har ju införts för miljöbilar allt sedan dess. Detta trots att de flesta tror att andelen miljöfordon kommer att öka. Noterbart är fortfarande att kunskapen om hur stor andel av transporterna som idag genomförs med fordon som drivs av förnyelsebara bränslen är låg. Hur som helst är man positiv till satsningen som Nätverket för hållbara transporter gör, även om få känner till den före de fick enkäten. När det gäller aktiviteterna är dock kännedomen om de olika kampanjerna tämligen hög och ligger på nivåer runt % för de mer lokala insatserna. Där kan vi konstatera att man nått ut till de företag som besvarar enkäten på ett bra sätt. Att man inte når ut lika brett med t ex musikteatrarna är naturligt eftersom dessa insatser är mer nischade. Kännedomen om Al Gores film är ännu högre men påverkas av den allmänt höga kännedomen om denna film.

6 Innehållsförteckning KAP 1 SYFTE, METOD OCH UPPLÄGG... KAP MILJÖARBETE MILJÖPOLICY RESEPOLICY INGÅR MILJÖASPEKTER I RESEPOLICYN? MILJÖKRAV PÅ TRANSPORTLEVERANTÖRER MILJÖKRAV PÅ LEVERANTÖRERS TRANSPORTER KUNDERNAS MILJÖKRAV MILJÖCERTIFIERING MILJÖCERTIFIERING ANTAL ANSTÄLLDA KAP 3 TRANSPORTER I VILKEN OMFATTNING MAN FRAKTAR SITT GODS ANDELEN TRANSPORTER SOM SKER MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN ANDELEN TRANSPORTER SOM SKER MED SAMDISTRIBUTION FÄRDMEDEL PÅ TJÄNSTERESORNA ANDELEN AV TJÄNSTERESORNA SOM SKER MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN HYRBIL/GEMENSAM POOL AV TJÄNSTEFORDON ANDELEN AV EGNA FORDON FÖR TRANSPORTER AV GODS OCH PAKET SOM DRIVS MED ALTERNATIVA BRÄNSLEN UPPFATTTNIGEN OM HUR ANDELEN AV FORDON FÖR TRANSPORT AV GODS MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN KOMMER ATT PÅVERKAS DE NÄRMASTE TRE ÅREN TJÄNSTEBILAR ANDELEN TJÄNSTEBILAR SOM DRIVS MED ALTERNATIVA BRÄNSLEN UPPFATTNINGEN OM HUR ANDELEN AV FORDON AV PERSONTRANSPORTER MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN KOMMER ATT PÅVERKAS DE NÄRMASTE TRE ÅREN PARKERING PARKERING TJÄNSTECYKEL UPPMUNTRAR FÖRETAGET TILL SAMÅKNING... 3

7 KAP VAL AV TRANSPORTSLAG FÖR GODS OCH PAKET FÖR VAL AV PERSONTRANSPORT/TJÄNSTERESOR KÄNNEDOM OM OLIKA MILJÖBILAR VILKET FORDON KOMMER MAN SANNOLIKT ATT VÄLJA OM MAN SKA KÖPA EN NY TJÄNSTEBIL? KAP VÄXTHUSEFFEKTEN SYNPUNKTER PÅ ANLEDNINGEN TILL VÄXTHUSEFFEKTEN I VILKEN GRAD ANSER MAN ATT MAN FÖRSTÄRKER VÄXTHUSEFFEKTEN? KAP 6 OM NÄTVERKET FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER KÄNNEDOM OM NÄTVERKET FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER INSTÄLLNINGEN TILL KUNSKAPSHÖJANDE AKTIVITETER EFFEKTEN PÅ LÅNG SIKT NÄTVERKET FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER AKTIVITETER... KAP SLUTSATSER... 3 BILAGA ENKÄT 6

8 KAP 1 SYFTE, METOD OCH UPPLÄGG SYFTE OCH BAKGRUND Nordiska Undersökningsgruppen har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att genomföra en enkät som ska beskriva invånarna i Norrköpings kommuns resvanor, kunskap om och attityd till trafik och miljö, så att denna kan utgöra en uppföljning av en tidigare mätning som genomfördes 6. Syftet är att att följa utvecklingen av invånarnas kunskaper och attityder under den tid Nätverket för hållbara transporter pågått. Syftet är också att utvärdera kännedom om de aktiviteter som nätverket ägnat sig åt. Nätverket för hållbara transporter är ett projekt som arbetar med att förändra resvanor och transportsätt i Norrköping. Det är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, E.ON, Svensk Biogas, Vägverket och Östgötatrafiken. Syftet är att fler ska välja andra alternativ än transporter som förbrukar fossilt bränsle samt att påverka transportbehovet. Projektet ingår i kommunens klimatinvesteringsprogram som ska leda till minskade utsläpp av koldioxid. URVAL/METOD/SVARSFREKVENS Undersökningen genomfördes som brevenkät med två kompletta påminnelser och målet var att få in ca svar på ett utskick på 1 enkäter. Den första enkäten genomfördes under februari och mars 6 och den uppföljande i november och december 8. Antalet svar blev st vilket är några fler än i 6 års mätning då svar inkom. Urvalet är litet och bygger från början på ett register av företag som på ett eller annat sätt var i kontakt med Nätverket. Vissa av dessa företag finns inte kvar 8 och i andra fall har kontaktperson bytts ut. Av de företag som svarade 6 svarade i år 1 st. Eftersom det huvudsakliga fokuset med Nätverket för hållbara transporters arbete legat på privatpersonerna har man bara velat få en grov bild av hur företagen arbetar. I vissa fall kan även olika personer bland dessa företag ha svarat på enkäten och vi vet av erfarenhet (när något företag råkat skicka in mer än en enkät) att svaren och bedömningarna kan variera inom samma företag beroende på vem som besvarar enkäten. Storleken på de företag som besvarat enkäten har också sjunkit vilket får konsekvenser för vilka resurser man har att arbeta med dessa frågor. Detta gör att jämförelserna mellan åren och även betraktandet av nivån i svaren bör tolkas försiktigt.

9 KAP MILJÖARBETE.1 MILJÖPOLICY Ja Nej Ej Svar Fig.1 Har ni någon miljöpolicy? (Frg 1A) Nivån när det gäller andelen av företagen som har en miljöpolicy var hög redan 6 och med tanke på urvalets storlek är den slutsats vi kan dra att den ligger kvar på samma höga nivå.. RESEPOLICY Ja Nej Ej Svar Fig. Har ni någon resepolicy? (Frg 1B) En mindre andel av de som svarat på enkäten uppger i år att de har en resepolicy. 8

10 .3 INGÅR MILJÖASPEKTER I RESEPOLICYN? BAS: DE % SOM HAR NÅGON RESEPOLICY Ja Nej Fig.3 Om Ja ingår miljöaspekter i resepolicyn? (Frg 1B) Bland de något färre företag som uppger att de har en resepolicy uppger dock fler i år att det ingår miljöaspekter i den. 9

11 . MILJÖKRAV PÅ TRANSPORTLEVERANTÖRER Ja Nej Vet ej/ej svar Har inga Fig. Ställer ni några miljökrav på era transportleverantörer? (Frg 1C) Även när det gäller denna fråga sjunker siffrorna något bland de som svarat.. MILJÖKRAV PÅ LEVERANTÖRERS TRANSPORTER Ja Nej Vet ej /Ej svar Har inga Fig. Ställer ni några miljökrav på era leverantörers transporter? (Frg 1D) Ungefär var femte företag ställer någon typ av miljökrav på sina leverantörers transporter. Frågan ställdes inte i 6 års mätning. 1

12 .6 KUNDERNAS MILJÖKRAV Ja Nej Vet ej/ej svar Har inga Fig.6 Ställer era kunder några miljökrav på era transporter? (Frg 1E) Fler har i årets mätning tagit ställning i frågan (alltså färre vet ej/ej svar). Andelen som har kunder som ställer miljökrav är dock relativt oförändrad. 11

13 . MILJÖCERTIFIERING Ja Nej Vet ej/ej svar Fig. Är ni miljöcertifierade, miljödiplomerade eller liknande? (Frg 1F) Andelen miljöcertifierade, miljödiplomerade eller som arbetar med miljö på liknande sätt är oförändrad jämfört med 6 års mätning..8 TYP AV MILJÖCERTIFIERING BAS. DE 8% SOM ÄR MILJÖCERTIFIERADE Figuren överstiger 1% då flera svarsalternativ var möjliga 6 1 ISO 11 EMAS Annan Fig.8 OM ja, vilken typ av certifiering/diplomering? (Frg 1E) Ett par stycken har i detta system nämnt Krav och Svanenmärkning. Annan: Krav, 1 st Svanen 1

14 .9 ANTAL ANSTÄLLDA 1 eller fler st st 1-1 st st 6- st st st Vet ej/ Ej svar Fig.9 Hur många anställda har ert företag (antal personer)? (Frg ) De företag som besvarat enkäten i år är något mindre än i 6 års mätning. Medianvärdet när det gäller antalet anställda är st i år jämfört med 9 st i 6 års mätning. Ett faktum som säkert påverkar hur man besvarar frågorna kan vara företagets storlek, en påverkan skulle kunna vara att mindre företag har mindre resurser att lägga på sitt miljöarbete. Medelvärde 6: 1 Medelvärde 8: Medianvärde 6: 9 Medianvärde 8: Maxvärde 6: 8 Maxvärde 8: 9 13

15 KAP 3 TRANSPORTER 3.1 I VILKEN OMFATTNING MAN FRAKTAR SITT GODS MED TUNG/LÄTT LASTBIL Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.1 På vilka olika sätt och med vilken omfattning fraktar ni idag ert gods och era paket? (Frg 9A) MED BUSS Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3. På vilka olika sätt och med vilken omfattning fraktar ni idag ert gods och era paket? (Frg 9A) 1

16 Forts. I vilken omfattning man fraktar sitt gods MED TÅG Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.3 På vilka olika sätt och med vilken omfattning fraktar ni idag ert gods och era paket? (Frg 9A) MED BÅT Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3. På vilka olika sätt och med vilken omfattning fraktar ni idag ert gods och era paket? (Frg 9A) 1

17 Forts. I vilken omfattning man fraktar sitt gods MED TAXI/BIL Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3. På vilka olika sätt och med vilken omfattning fraktar ni idag ert gods och era paket? (Frg 9A) MED ANNAT TRANSPORTSLAG Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.6 På vilka olika sätt och med vilken omfattning fraktar ni idag ert gods och era paket? (Frg 9A) Liksom i 6 års mätning dominerar lastbilsfrakterna när det gäller transporter med gods och paket. Annat transportslag: Flyg, st 16

18 JÄMFÖRELSETABELL ÖVER DE OLIKA TRANSPORTSÄTTEN: År Inte alls I ringa I liten I viss omfattning Ganska stor Stor Allt/nästan allt Vet ej/ej svar Tung/lätt lastbil 8 % % % % % 13% 6% 8% Tung/lätt lastbil 6 % 1% % 6% % 19% 1% 11% Buss 8 % 16% % % % % % % Buss 6 % 1% % % % % % 33% Tåg 8 38% % % % % % % % Tåg 6 38% 1% % % % % % 31% Båt 8 38% % % % % % % % Båt 6 38% % % % % % % 31% Taxi/bil 8 38% 11% % % % % % % Taxi/bil 6 % 19% % % % % % 38% Annat transportslag 8 13% % % % % % % 6% Annat transportslag 6 % 1% % % % % % 9% 1

19 3. ANDELEN TRANSPORTER SOM SKER MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN 6%-1% 1%-% 6%-% 11%-% 1%-1% % Vet ej/ej svar Fig 3. Uppskatta hur stor andel av dessa transporter som drivs av alternativa bränslen (ex biogas, etanol, el, RME etc)? (Frg9B) Liksom i 6 års mätning är den främsta slutsatsen att man inte vet hur stor andel av transporterna som sker med förnybara bränslen. 3.3 ANDELEN TRANSPORTER SOM SKER MED SAMDISTRIBUTION 6%-1% 1%-% 6%-% 11%-% 1%-1% % Vet ej/ej svar Fig 3.8 Uppskatta hur stor andel av dessa transporter som sker med samdistribution? (Frg9C) Kunskapen om hur stor del av transporterna som sker med samdistribution är högre, men hälften kan inte heller här ange andelen. En större andel anger dock att andelen är så hög som 6-1%. 18

20 FRG 9D OM NI INTE SAMDISTRIBUERAR VAD KRÄVS FÖR ATT NI SKA ANVÄNDA ER AV SAMDISTRIBUTION I FRAMTIDEN? Vår verksamhet passar ej in, st Har nyligen slutit avtal om leveranscentra, 1 st Tidsvinst Ekonomi Vi försöker, men det kan finnas akuta orders ibland Om vi hade fler transporter FRG 9E VAD KRÄVS FÖR ATT NI SKA STÄLLA HÖGRE MILJÖKRAV PÅ ERA GODS OCH PAKETTRANSPORTER I FRAMTIDEN? Att kraven finns inskrivna i vårt avtal eller i vår policy, st Att det inte medför för stor kostnad, 1 st Ekonomisk morot Inte köpa transport av tillverkare utan köpa in transporter själva Kundkrav Lägre eller samma pris Större förståelse Större volymer 19

21 3. FÄRDMEDEL PÅ TJÄNSTERESORNA MED BUSS Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.9 På vilka olika sätt och med vilken omfattning utför ni idag era tjänsteresor? (Frg 3A) MED TÅG Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.1 På vilka olika sätt och med vilken omfattning utför ni idag era tjänsteresor? (Frg 3A)

22 MED BÅT Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.11 På vilka olika sätt och med vilken omfattning utför ni idag era tjänsteresor? (Frg 3A) MED BIL Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.1 På vilka olika sätt och med vilken omfattning utför ni idag era tjänsteresor? (Frg 3A) 1

23 MED TAXI Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.13 På vilka olika sätt och med vilken omfattning utför ni idag era tjänsteresor? (Frg 3A) MED FLYG Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.1 På vilka olika sätt och med vilken omfattning utför ni idag era tjänsteresor? (Frg 3A)

24 MED ANNAT FÄRDMEDEL Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.1 På vilka olika sätt och med vilken omfattning utför ni idag era tjänsteresor? (Frg 3A) Mönstret är detsamma som i 6 års mätning vilket innebär att tjänsteresor i första hand genomförs med bil och därefter tåg. Framförallt busstransporter väljs som tidigare bort. JÄMFÖRELSETABELL ÖVER DE OLIKA TRANSPORTSÄTTEN VID TJÄNSTERESOR: År Inte alls I ringa I liten I viss Allt/nästan Vet ej/ej Ganska stor Stor omfattning allt svar Buss 8 6% 18% % % % % % 16% Buss 6 8% 1% % % % % % 9% Tåg 8 % 18% 16% % 16% 11% % 9% Tåg 6 % 19% % 33% 1% 1% % 1% Båt 8 8% 18% % % % % % % Båt 6 % 1% % % % % % 9% Bil 8 % % % % 9% 3% % % Bil 6 % % % 1% 1% 36% 6% 8% Taxi 8 11% 33% % 11% 11% % % 1% Taxi 6 1% 38% 1% 1% % % % % Flyg 8 % 18% 13% 16% 9% 13% % 11% Flyg 6 % 1% 19% 1% 1% % % 1% Annat färdmedel 8 13% % % % % % % 8% Annat färdmedel 6 1% % % % % % % 9% 3

25 3. ANDELEN AV TJÄNSTERESORNA SOM SKER MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN 6%-1% 1%-% 6%-% 11%-% 1%-1% % Vet ej/ Ej svar Fig 3.16 Uppskatta hur stor andel av dessa transporter som sker med förnybara bränslen? (Frg 3B) Något fler anger i år att tjänsteresorna sker med förnybara bränslen. I de flesta fall är dock svaret, liksom tidigare, att man inte vet. 3.6 HYRBIL/GEMENSAM POOL AV TJÄNSTEFORDON Allt/nästan allt Stor Ganska stor I viss omfattning I liten I ringa Inte alls Vet ej/ej svar Fig 3.1 I vilken omfattning använder ni hyrbil eller en gemensam pool av tjänstefordon för persontransporter? (ej personliga tjänstebilar) (Frg3C) En större andel svarar i årets mätning att man inte alls använder hyrbil eller en gemensam pool av tjänstefordon för persontransporter.

26 FRG 3D VAD KRÄVS FÖR ATT NI SKA STÄLLA HÖGRE MILJÖKRAV PÅ ERA PERSONTRANSPORTER I FRAMTIDEN? Policyfråga, 3 st Att vi får anvisningar från vårt huvudkontor/ledningen Kundkrav, st Ekonomiskt Billigare bränsle, 1 st Att det garanterar en bättre miljö Billigare, tryggare och enklare Bränslekostnader Lägre priser Lämpligt, billigt miljöbränsle Samhällskrav Skattelindring för inköp av sådana bilar Vi premierar val av miljöbil och efterlevnad beroende på prisnivån på biogas och etanol Vi tittar redan på hur vi ska minska miljöpåverkan Att de ska vara genomförbara Vi gör väldigt lite tjänsteresor, men vid inköp av bil ska förnyelsebart bränsle beaktas

27 3. ANDELEN AV EGNA FORDON FÖR TRANSPORTER AV GODS OCH PAKET SOM DRIVS MED ALTERNATIVA BRÄNSLEN 6%-1% 1%-% 6%-% 11%-% 1%-1% 8 6 % 19 Har inte egna fordon för transporter av gods och paket Fig 3.18 Har ni idag några egna fordon för transporter av gods och paket? (Frg8A) Om ja hur stor andel av dessa fordon utgörs av bilar som drivs av alternativa bränslen (ex gas, etanol, el, RME etc)? (Frg 8B) I stort sett är det samma svar som vid förra mätningen men ytterligare ett par stycken företag anger i årets mätning att man har egna fordon för transporter av gods och paket som drivs med alternativa bränslen. 6

28 3.8 UPPFATTTNIGEN OM HUR ANDELEN AV FORDON FÖR TRANSPORT AV GODS MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN KOMMER ATT PÅVERKAS DE NÄRMASTE TRE ÅREN. Öka Vara oförändrad Minska Vet ej/ej svar 8 6 Har inte egna fordon för transporter av gods och paket Fig 3.19 På vilket sätt tror ni att er andel av fordon med förnybara bränslen för transport av gods och paket kommer att påverkas de närmaste tre åren? (Frg 8C) Bland de som har egna fordon för transporter av gods och paket tror majoriteten att de kommer att öka andelen fordon som drivs med alternativa bränslen, under de närmaste tre åren. FRG 8D VAD KRÄVS FÖR ATT NI I DAGSLÄGET FÖR ATT SATSA PÅ FORDON SOM DRIVS AV FÖRNYBARA BRÄNSLEN? Affärsnytta och funktion, 1 st Att fordon med motorer för alternativa bränslen tas fram och att de är prismässigt acceptabla Billigare, tryggare och enklare Fler gastanknings möjligheter Krav från kunderna på miljövänliga transporter Skattelättnader Ekonomi

29 3.9 TJÄNSTEBILAR Ja Nej Fig 3. Har ni idag några tjänstebilar? (Frg A) Något färre uppger i årets mätning att de har tjänstebilar. 3.1 ANDELEN TJÄNSTEBILAR SOM DRIVS MED ALTERNATIVA BRÄNSLEN 6%-1% 1%-% 6%-% 11%-% 1%-1% % Vet ej/ej svar Har inte tjänstebilar Fig 3.1 Hur stor andel av dessa fordon utgörs av bilar som drivs av alternativa bränslen (ex gas, etanol, el, RME etc)? (Frg B) Även om man bör vara försiktig med jämförelserna mellan de båda mätningarna kan vi konstatera att ökningen av tjänstebilar som drivs av alternativa bränslen har ökat markant. 8

30 3.11 UPPFATTNINGEN OM HUR ANDELEN AV FORDON AV PERSONTRANSPORTER MED FÖRNYBARA BRÄNSLEN KOMMER ATT PÅVERKAS DE NÄRMASTE TRE ÅREN Öka 9 Vara oförändrad Minska 8 6 Vet ej/ej svar Har inte tjänstebilar Fig 3. På vilket sätt tror ni att er andel av fordon med förnybara bränslen för transport av gods och paket kommer att påverkas de närmaste tre åren? (Frg C) Majoriteten av de som har tjänstebilar tror att andelen bilar som drivs med förnybara bränslen kommer att öka. FRG D VAD KRÄVS FÖR ATT NI I DAGSLÄGET SKA SATSA PÅ FORDON SOM DRIVS AV FÖRNYBARA BRÄNSLE? Skattelättnader, st Lönsamhet att köra miljövänligt Billigare, tryggare och enklare, 1 st Ekonomi Få förmånsvärde när tjänstebilsanvändare skall välja fordon Kommer kontinuerligt när gamla leasingperioder slutar Lägre priser Lämpligt, billigt bränsle Bilmodeller som fungerar i verkligheten och inte bara på papperet för det är otänkbart att tanka gas var 1 mil Tankningsställen Tillgång Vi håller på att byta till bifuel Vår nya policy är att enbart ha etanolbilar som tjänstebilar Bättre ekonomi De ska tydligt vara de bästa miljöalternativen Om man ska byta bil Kostnadsfråga 9

31 3.1 PARKERING Till personal med tjänstebil 8 88 Andel som erbjuder parkering 8 Andel som erbjuder parkering 6 Till personal med privat bil Fig 3.3 Erbjuder ni gratis parkering vid företagets lokaler? (Frg ) Nivåerna när det gäller andelen företag som erbjuder parkering till personalen är likartad jämfört med 6 års mätning även om något färre i årets mätning uppger att de erbjuder parkering till personal med tjänstebil. Det är i år i stort sett samma nivå när det gäller att erbjuda parkering till personal med egen bil respektive till personal med tjänstebil. 3

32 3.13 TJÄNSTECYKEL Ja Nej Fig 3. Har ni någon tjänstecykel på företaget? (Frg 6A) Något färre uppger i år att de har en tjänstecykel på företaget. OMFATTNINGEN PÅ HUR MYCKET CYKELN ANVÄNDS Alltid/nästan alltid Stor Ganska stor I viss omfattning 1 I liten I ringa 9 1 Inte alls Vet ej/ej svar 1 Har ej tjänstecykel Fig 3. I vilken omfattning i samband med tjänsteärenden används denna cykel? (Frg 6B) 31

33 3.1 UPPMUNTRAR FÖRETAGET TILL SAMÅKNING, ÅKA KOLLEKTIVT ELLER CYKLA Ja Nej Ej svar Fig 3.6 Uppmuntrar ert företag idag era anställda att samåka, åka kollektivt eller cykla? (Frg ) Frågan är ej jämförbar med tidigare år 9% uppger att de uppmuntrar de anställda till att samåka, åka kollektivt eller cykla. JA; BESKRIV PÅ VILKET SÄTT: Deltar i cykelkampanjer, st Alla resor skall ske i största miljöhänsynstagande, 1 st Det är ett uttalat krav att samåka och att själv samordna resor med övriga i företaget I kallelser där flera anställda är berörda Interna tävlingar där personalen belönas om de har rört mycket på sig Korta sträckor inom arbetsområdet promenerar vi LFV anställda på Arlanda ombeds att samåka eller åka kollektivt för att lätta på miljötaket (NOX CO²) för flyget Samåkning till olika arbetsplatser Vi har som miljömål att minska utsläppen av koldioxid från fordon Vi följer kommunens initiativ om till exempel en bilfri dag Vi försöker men får inte med oss den fackliga organisationen vilket är väldigt jobbigt Motionspremie Policy Vi har en egen bussförbindelse till företaget Genom att resa så kostnadseffetivt som möjligt ger det samåkning NEJ, BESKRIV VARFÖR: Våra anställda behöver bilen i arbetet, st Kollektivtrafiken fungerar inte tillräckligt bra De anställdas eget ansvar, 1 st Det fungerar inte De som har möjlighet gör redan det Finns för närvarande inte något krav/önskemål om detta trots att många pendlar mellan Linköping och Norrköping I dagsläget ingen prioriterad fråga Vi använder yrkesfordon Vi gör inte det i vårt typ av arbete Vi har planer att göra det Har bara en anställd, han bor 3 km från arbetet och orkar inte cykla De flesta bor i närheten 3

34 KAP VAL AV TRANSPORTSLAG.1 FÖR GODS OCH PAKET 8 6 Svarsfrekvens Kostnadseffektivt Säkert Pålitligt Snabbt,,,,6,8,6,, 91% 9% 91% 9% 91% 9% 91% 88% Tryggt,6, 91% 88% Trafiksäkert,3,1 8% 8% Miljöanpassat Annat 3,, 89% 83% % % 1 3 Tar helt avstånd Instämmer helt Fig.1 Vad är avgörande vid val av transportslag för gods och paket? Nedan följer ett antal påståenden om vad som är avgörande för er. Vi ger dig ett antal egenskaper och vill att du håller med eller tar avstånd till om de är viktiga eller ej i en femgradig skala där 1=Tar helt avstånd och =Instämmer helt i det som påstås. (Frg 1) Flera faktorer tenderar att öka i viktighet när det gäller vad som är avgörande vid val av transportslag för gods och paket. Viktigast är som tidigare att det är pålitligt, kostnadseffektivt och säkert. Minst viktigt är att det är miljöanpassat även om det är den faktor som ökat mest i viktighet. 33

Aktiviteter Del 1. Inledning

Aktiviteter Del 1. Inledning Aktiviteter Del 1. Inledning Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 1. Inledning Aktiviteter inom Nätverket för hållbara transporter... 5 Enkät kring hållbara

Läs mer

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Allmänheten 2008 Version 3.0 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 2009-0-30 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 4,

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Aktiviteter Del 4. Publikt, med bred målgrupp

Aktiviteter Del 4. Publikt, med bred målgrupp Aktiviteter Del 4. Publikt, med bred målgrupp Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 4. Publikt, med bred målgrupp Smarta resval..............................................................

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm 2004-06-21 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun

Brukarundersökning Järfälla kommun Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Psykiskt funktionshindrade Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Avdelningschef Per-Gunnar Fransson 2007-02-26 1 (9) Rese- och transportpolicy Rese- och Transportpolicy 2 Beskrivning

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2014 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 29 Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 21 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 21129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor

Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor SP4 BESLUTSFÖRSLAG Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor Kommunstyrelsen föreslås besluta: Tillstyrker föreslagna förändringar och Riktlinjer för resor att gälla 2016-2019. 2015-12-21 Tom

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Tove Zellman, Region Skåne Vilka utmaningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2012

Miljöredovisning Greencarrier 2012 Miljöredovisning Greencarrier 2012 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241 RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN Godkänd av kommunstyrelsen 2009-10-07, 241 Förslaget är utarbetat av plan- och byggchef Jan Myrén, miljöstrateg Jan Sandell och Kustomsamordnare Jenny Christensson.

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 KNEG har via Demoskop undersökt transportköpares kunskap om hur miljöpåverkan från transporter bäst kan minskas. Undersökningen vände sig mot fyra

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

FLYGET OCH MILJÖN Toivo Sjörén

FLYGET OCH MILJÖN Toivo Sjörén FLYGET OCH MILJÖN 2006-06-16 Toivo Sjörén Om undersökningen Ämne: Flyget och miljön Projektnummer: 1514899 Uppdragsgivare: Luftfartsverket/ Gullers Grupp Tid för fältarbete: 19-22 maj 2003 5 8 juni 2006

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Miljöbilssituationen i Oskarshamn

Miljöbilssituationen i Oskarshamn Miljöbilssituationen i Oskarshamn ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2008 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se Tala med oss Vill ert företag förbättra era medarbetares hälsa samtidigt som ni minskar resekostnaderna och stärker ert miljöarbete? Det kan ni göra genom kostnadsfri rådgivning. Projektet Bästa Resan

Läs mer

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten Riktlinjer för resor i tjänsten Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2016-04-26 20 DNR: KS000954/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006 Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Ipsos, 23 januari 2006 Bakgrund och syfte Syfte: att genomföra en mindre underhandsstudie för att inhämta kunskap, om TEMP-kontorets

Läs mer

TRAFIK AB. Kalmar 2008-06-04. Thomas Rehnström

TRAFIK AB. Kalmar 2008-06-04. Thomas Rehnström KALMAR LÄNS L TRAFIK AB Kalmar 2008-06-04 Kalmar kommun Under flera år haft processen igång om vilka kommunala fordon som kan nyttja biogas Ansökan om KLIMP bidrag till biogasbussar Upphandling linjetrafik

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer