Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12"

Transkript

1 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG

2 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling 15 Åtgärder för att minska CO2-utsläpp idag 19 Åtgärder för att minska CO2-utsläpp till Ekonomi & lagstiftning driver utvecklingen 31 Miljömål och upphandling 34 2

3 Genomförande Undersökningen vände sig mot fyra delmålgrupper: Riksdagspolitiker inom närings-, miljö och jordbruks-, trafik- samt finansutskottet Lokalpolitiker inom kommun och landsting Inköpare inom offentlig sektor Inköpare inom privat sektor Totalt genomfördes 243 telefonintervjuer i målgruppen under perioden 3 19 juni 14. För urvalet svarade Kneg i samarbete med Demoskop. Frågeformuläret utformades i samarbete mellan Demoskop och KNEG. Ansvarig för undersökningen inom KNEG var Urban Wästljung. Demoskops ansvarige konsult var Peter Rosin. 3

4 Om undersökningen Bortfall Totalt Bruttourval (totalt ringda) 767 Fel nummer/fax etc. -17 Ej målgruppsaktuell -146 Nettourval 604 Ej svar 136 Genomförda intervjuer 243 Avtal/pröva tid 123 Vägran 102 Svarsfrekvens 31,7% Svarsfrekvens exkl. ej svar 51,9% 4

5 Sammanfattning Miljöaspekten är mycket viktig vid upphandling av godstransporter både inom den privata och offentliga sektorn. Kostnaden för att köra miljöanpassat anses inte vara högre, snarare lägre än att inte ta miljöhänsyn. Som inköpare anser man sig ha stora möjligheter att påverka miljön genom rätt kravställan i sina upphandlingar. Det är främst med hjälp av krav på samordning av transporter och val av drivmedel man tror att man kan minska miljöpåverkan vid upphandling. Det finns en tro på att man kan minska CO2-utsläppen med upp till en tredjedel med dagens teknik och lösningar. Det är främst samordning av transporter och ruttoptimering som skulle bidra till denna minskning, även val av drivmedel tror man kan ge större vinster. Till 30 tror på en något större ökning, men skillnaden är förvånansvärt liten baserat på den minskning man tror är genomförbar redan med dagens teknik. Det är samma områden man tror är de som har den största påverkan. Till 30 tror man dock mer på nya mer effektiva drivmedel. 5

6 Sammanfattning Det är ekonomiska variabler samt lagstiftning som driver utvecklingen inom miljöanpassade godstransporter på väg i väsentligt högre utsträckning än näringslivets egna miljömål. Dock har inköpare inom den privata sektorn en lite högre tro på de egna miljömålen. Fler än fyra av fem uppger att den egna organisationen har ett miljömål som även inbegriper minskning av CO2-usläpp och eller energianvändning. Inom politiskt styrda organisationer är det nio av tio. På den öppna frågan kring vad man kan göra i sin egen position för att påverka valet av mer miljöanpassade godstransporter så är svaren väldigt likartade. Den egna positionen styr utgångspunkten men det rör primärt kravställan vid upphandling av transporter. 6

7 Slutsatser Den bild som ofta målas upp av att det är dyrare med miljövänliga lösningar anses inte gälla, det är bara en liten minoritet som tror att miljöanpassade transporter är dyrare. En stor majoritet anser att det är kostnadsneutralt eller till och med billigare med miljöanpassade transporter. Den stora samsyn som finns mellan både politiker och privata och offentliga inköpare kring åtgärder och möjligheter bör naturligtvis stämmas av med utförarna men det bör betyda att möjligheterna att genomföra olika åtgärder för att effektivisera och miljöanpassa transporter får anses som goda. Sätter man det i relation till den stora påverkan man som inköpare anser sig ha i samband med upphandlingar så bör det finnas goda förutsättningar att ta fram bra lösningar för hur upphandlingar ska konstrueras för att maximera miljönyttan. Mot bakgrund av den positiva bild man har av kostnadsaspekten, den stora påverkan man som inköpare anser sig ha på transporterna är det något förvånansvärt att man bedömer potentialen till minskning av CO2-utsläppen med dagens teknik som så hög som närmare en tredjedel. Det kan vara så att samordning och ruttoptimering, som bedöms ha den största potentialen, är svårare att genomföra i realiteten än i teorin. Att det här krävs en insats från politiken och myndighetshåll för att arbeta fram system och tekniker för att nå en bättre samordning. Samt att även komma med direktiv kring upphandling som gynnar mer samordnade transportköp. 7

8 Slutsatser I det längre perspektivet mot 30 är bilden av potentialen till minskning av CO2-utsläppen relativt sett mer negativ, här tror man bara på en minskning med knappa 40%. Ser man det i relation till FFF utredningen så ter sig bilden som ganska negativ. Främsta förklaringen är troligen bristande kunskap, man gör ett antagande baserat på de kunskaper man har av dagens transporter. Ett vidare informationsarbete, framför allt mot upphandlande parter är viktigt för att hjälpa dessa att ställa rätt krav, flexibla krav som löpande kopplar mot utvecklingen av teknik och system kring transporttjänster. 8

9 9 Resultat

10 Miljöaspekten viktig vid upphandling En majoritet av inköparna uppger att miljöaspekten är viktig eller helt avgörande vid upphandling av godstransporter. Bland de offentliga inköparna är andelen nästan två av tre. Bland politiker uppger tre av fyra av de som avgivit svar att miljöaspekten är viktig eller helt avgörande vid upphandling av godstransporter. Det är något fler som tror att det är billigare än de som tror att det är dyrare för transportören att köra miljöanpassat. Inköpare tror det i högre utsträckning än politikerna. Mer än två av tre upphandlare anser att de via krav i upphandlingar kan påverka miljön positivt i stor eller mycket stor utsträckning. Bland de offentliga upphandlarna tror hälften att de kan påverka miljön positivt i mycket stor utsträckning. 10

11 Miljöaspekten något viktigare för offentliga upphandlare Hur viktig är miljöaspekten vid en upphandling av godstransporter för er? Medel Samtliga ,62 Offentlig inköpare ,93 Privat inköpare ,57 0% % 40% 60% 80% 100% 5. Helt avgörande Helt oväsentlig Vet ej/ej svar Bas: Upphandlare, 186 intervjuer 11

12 En majoritet av politikerna anser att miljöaspekten är viktig vid upphandlingar Hur viktig är miljöaspekten vid en upphandling av godstransporter för anser du? Medel Samtliga ,93 Riksdagsledamot ,93 0% % 40% 60% 80% 100% 5. Helt avgörande Helt oväsentlig Vet ej/ej svar Bas: Politiker, 57 intervjuer 12

13 Miljöanpassat anses snarare billigare än dyrare Är det dyrare eller billigare för transportören att köra miljöanpassat? Medel Samtliga ,09 Offentlig inköpare ,17 Privat inköpare ,10 Lokalpolitiker ,87 Riksdagsledamot ,08 0% % 40% 60% 80% 100% 5. Mycket billigare Mycket dyrare Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 243 intervjuer 13

14 Offentliga inköpare tror i större utsträckning att deras krav kan påverka miljön positivt I vilken utsträckning tror du att de krav ni ställer i era upphandlingar idag kan påverka miljön positivt? Medel Samtliga ,82 Offentlig inköpare ,23 Privat inköpare ,75 0% % 40% 60% 80% 100% 5. I mycket stor utsträckning I mycket liten utsträckning Vet ej/ej svar Bas: Upphandlare, 186 intervjuer 14

15 Miljökrav i upphandling Det område man tror har mest påverkan på miljön är kravställan inom samordning av transporter, fyra av fem tror det kan minska CO2-utsläpp i stor eller mycket stor utsträckning. Krav på val av drivmedel tror två av tre kan minska CO2-utsläppen i stor eller mycket stor utsträckning. Politikerna har större tro på val av drivmedel medan de privata inköparna är mer skeptiska. Även krav inom fordonstyp, ruttplanering och förarens körstil bedöms kunna minska CO2-utsläppen i stor eller mycket storutsträckning av en majoritet av de som svarat. 15

16 Samordnade transporter tros ha störst betydelse Hur mycket tror du att man kan minska CO2-utsläpp genom anpassade krav i en upphandling när det gäller? Medel Samordning av transporter ,12 Val av drivmedel ,91 Fordonstyp ,74 Ruttplanering ,61 Förarens körstil ,58 0% % 40% 60% 80% 100% 5. I mycket stor utsträckning I mycket liten utsträckning Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 243 intervjuer 16

17 Lokalpolitiker tror mer på val av drivmedel Hur mycket tror du att man kan minska CO2-utsläpp genom anpassade krav i en upphandling när det gäller? % Samtliga Offentlig inköpare Privat inköpare Lokalpolitiker Riksdagsledamot I mycket/ganska stor utsträckning Samordning av transporter Val av drivmedel Fordonstyp Förarens körstil Ruttplanering Bas: Samtliga, 243 intervjuer 17

18 De som tror att ekonomin styr utvecklingen är mer negativa till åtgärdernas resultat Hur mycket tror du att man kan minska CO2-utsläpp genom anpassade krav i en upphandling när det gäller? Samtliga Ekonomin driver utvecklingen % 100 Lagstiftningen driver utvecklingen Näringslivets miljömål driver utvecklingen I mycket/ganska stor utsträckning Samordning av transporter Val av drivmedel Fordonstyp Förarens körstil Ruttplanering Bas: Samtliga, 243 intervjuer 18

19 Åtgärder för att minska CO2-utsläpp idag I snitt tror man att det med dagens teknik går att minska CO2-utsläppen med cirka en tredjedel. Offentliga inköpare är något mer optimistiska än privata. De som anser att det är billigare att köra miljöanpassat tror på en något större möjlig minskning. Samordning av transporter och ruttoptimering i kombination med fordonsoptimering tror man ger de största vinsterna vad gäller CO2-utsläpp Politikerna har större tro på val av drivmedel medan de privata inköparna är mer skeptiska. Även krav på högre andel biodrivmedel anser två av tre kunna påverka CO2- utsläppen i stor utsträckning. Lokalpolitikerna har stor tilltro till biodrivmedel. Även riksdagspolitikerna har större tilltro till biodrivmedel. Tre av fem tror att effektivare lastbilar kommer kunna minska CO2-utsläppen i stor utsträckning. Riksdagsledamöterna tror i högre utsträckning på effektivare lastbilar än övriga åtgärder Förbättrad trafikledning och förarutbildning tror bara runt hälften kan påverka CO2-utsläppen i stor utsträckning. 19

20 Åtgärder för att minska CO2-utsläpp idag Mest tveksam är man till längre och tyngre lastbilar.

21 De som anser att det är billigare att köra miljöanpassat mer optimistiska Hur mycket tror du att man inom inrikes lastbilstransporter skulle kunna minska CO2- utsläppen totalt med teknik och åtgärder som finns att tillgå idag? Svara i procent. % 50 Medel Samtliga Offentlig inköpare Bas: Samtliga, 243 intervjuer Privat inköpare Lokalpolitiker Riksdagsledamot Dyrare att köra miljöanpassat Varken dyrare eller billigare att köra miljöanpassat Anser att det är billigare att köra miljöanpassat Ekonomin driver utvecklingen Lag- Näringsstiftningen livets driver miljömål utveck- driver lingen utvecklingen 21

22 Samordnade transporter tros ha störst betydelse I vilken utsträckning tror du att följande åtgärder kan minsta utsläppen av CO2 idag? Medel Samordning av godstransporter ,02 Ruttoptimering och rätt lastade bilar ,97 Fordonsoptimering - Rätt fordon till rätt transport ,89 Biodrivmedel ,89 Effektivare lastbilar ,73 Bättre trafikledning ,53 Bättre förarträning ,43 Längre och tyngre lastbilar än idag tillåtna 25,25 m resp. 60 ton ,42 0% % 40% 60% 80% 100% 5. I mycket stor utsträckning I mycket liten utsträckning Vet ej Bas: Samtliga, 243 intervjuer 22

23 Lokalpolitiker tror mest på biodrivmedel I vilken utsträckning tror du att följande åtgärder kan minsta utsläppen av CO2 idag? % Samtliga Offentlig inköpare Privat inköpare Lokalpolitiker Riksdagsledamot I mycket/ganska stor utsträckning Samordning av godstransporter Ruttoptimering och rätt lastade bilar Bas: Samtliga, 243 intervjuer Fordonsoptimering - Rätt fordon till rätt transport Biodrivmedel Effektivare lastbilar Bättre trafikledning Längre och tyngre lastbilar än idag tillåtna Bättre förarträning 23

24 De som tror på märlingslivets miljömål är något mer optimistiska I vilken utsträckning tror du att följande åtgärder kan minsta utsläppen av CO2 idag? Samtliga Ekonomin driver utvecklingen % 100 Lagstiftningen driver utvecklingen Näringslivets miljömål driver utvecklingen 80 I mycket/ganska stor utsträckning Samordning av godstransporter Ruttoptimering och rätt lastade bilar Bas: Samtliga, 243 intervjuer Fordonsoptimering - Rätt fordon till rätt transport Biodrivmedel Effektivare lastbilar Bättre trafikledning Längre och tyngre lastbilar än idag tillåtna Bättre förarträning 24

25 Åtgärder för att minska CO2-utsläpp till 30 Skillnaden mellan vad man tror det går att minska CO2-usläppen idag mot 30 är anmärkningsvärt liten. Även till 30 är offentliga inköpare mer optimistiska än privata. De som anser att det är billigare att köra miljöanpassat är mer optimistiska jämfört med övriga. I snitt tror man att det med 30 års teknik går att minska CO2-utsläppen med cirka en två femtedelar. Till 30 tror man att mer effektiva drivmedel kommer ha den största positiva påverkan på CO2-utsläppen. Även här är lokalpolitikerna mest optimistiska Även till 30 tror man att samordning av transporter och ruttoptimering i kombination med fordonsoptimering kommer ge stora vinster vad gäller minskade CO2-utsläpp De tekniska aspekterna som effektivare lastbilar, elektrifiering av lastbilstrafik och längre och tyngre lastbilar är de aspekter som relativt sett bedöms ha den mista påverkan på CO2-utsläppen. Lokalpolitikerna tror mer på elektrifiering av lastbilstrafik än övriga. 25

26 De som anser att det är billigare att köra miljöanpassat mer optimistiska Hur mycket tror du att man inom inrikes lastbilstransporter kommer kunna minska CO2-utsläppen totalt till år 30? Svara i procent. % 50 Medel Samtliga Offentlig inköpare Bas: Samtliga, 243 intervjuer Privat inköpare Lokalpolitiker Riksdagsledamot Dyrare att köra miljöanpassat Varken dyrare eller billigare att köra miljöanpassat Anser att det är billigare att köra miljöanpassat Ekonomin driver utvecklingen Lag- Näringsstiftningen livets driver miljömål utveck- driver lingen utvecklingen 26

27 De som anser att det är billigare att köra miljöanpassat mer optimistiska Hur mycket tror du att man inom inrikes lastbilstransporter skulle kunna minska CO2-utsläppen totalt med teknik och åtgärder som finns att tillgå idag/kommer kunna minska CO2-utsläppen totalt till år 30? Svara i procent. % 50 Med dagens teknik Till 30 Medel Samtliga Offentlig inköpare Bas: Samtliga, 243 intervjuer Privat inköpare Lokalpolitiker Riksdagsledamot Dyrare att köra miljöanpassat 27 Varken dyrare eller billigare att köra miljöanpassat Anser att det är billigare att köra miljöanpassat Ekonomin driver utvecklingen Lag- Näringsstiftningen livets driver miljömål utveck- driver lingen utvecklingen

28 Effektivare drivmedel och samordnade transporter tros ha störst potential I vilken utsträckning tror du att följande åtgärder kan minsta utsläppen av CO2 inom inrikes lastbilstransporter till år 30? Medel Effektivare drivmedel ,87 Samordning av godstransporter ,82 Fordonsoptimering - Rätt fordon till rätt transport ,77 Ruttoptimering och rätt lastade bilar ,75 Effektivare lastbilar ,75 Elektrifiering av lastbilstrafik ,60 Längre och tyngre lastbilar än idag tillåtna 25,25m resp. 60 ton ,36 0% % 40% 60% 80% 100% 5. I mycket stor utsträckning I mycket liten utsträckning Vet ej Bas: Samtliga, 243 intervjuer 28

29 Lokalpolitiker tror mest på effektivare drivmedel I vilken utsträckning tror du att följande åtgärder kan minsta utsläppen av CO2 inom inrikes lastbilstransporter till år 30? % Samtliga Offentlig inköpare Privat inköpare Lokalpolitiker Riksdagsledamot I mycket/ganska stor utsträckning Samordning av godstransporter Bas: Samtliga, 243 intervjuer Effektivare drivmedel Ruttoptimering och rätt lastade bilar Fordonsoptimering - Rätt fordon till rätt transport Effektivare lastbilar Elektrifiering av lastbilstrafik Längre och tyngre lastbilar än idag tillåtna 29

30 De som tror näringslivets miljömål driver utvecklingen är något mer positiva. I vilken utsträckning tror du att följande åtgärder kan minsta utsläppen av CO2 inom inrikes lastbilstransporter till år 30? Samtliga Ekonomin driver utvecklingen % 100 Lagstiftningen driver utvecklingen Näringslivets miljömål driver utvecklingen 80 I mycket/ganska stor utsträckning Samordning av godstransporter Bas: Samtliga, 243 intervjuer Effektivare drivmedel Ruttoptimering och rätt lastade bilar Fordonsoptimering - Rätt fordon till rätt transport Effektivare lastbilar Elektrifiering av lastbilstrafik Längre och tyngre lastbilar än idag tillåtna 30

31 Ekonomi och lagstiftning driver utvecklingen Två av fem tror att det är ekonomiska skäl som kommer driva utvecklingen inom miljöanpassade inrikes lastbilstransporter. Riksdagsledamöterna tror med på ekonomiska drivkrafter En tredjedel tror att det är lagstiftningen som kommer driva utvecklingen. Lokalpolitikerna tror mer på lagstiftning än övriga grupper En av fem tror att det är näringslivets egna miljömål som kommer driva utvecklingen. De privata inköparna har en större tilltro till näringslivet miljömål än övriga. Riksdagsledamöterna tror i väsentligt lägre utsträckning att det är näringslivets miljömål som kommer driva utvecklingen. Man anser att det är politiker inom EU och nationellt som har störst ansvar för miljöanpassningen av inrikes lastbilstransporter. Politikerna anser i väsentligt högre utsträckning att ansvaret är nationellt. 31

32 Ekonomin och lagstiftningen främsta drivkrafterna Vad anser du främst driver utvecklingen inom miljöanpassade inrikes lastbilstransporter, är det...? % 50 Samtliga Offentlig inköpare Privat inköpare Lokalpolitiker Riksdagsledamot 40 I mycket/ganska stor utsträckning Ekonomi Lagstiftning Näringslivets miljömål Bas: Samtliga, 243 intervjuer 32

33 Politiker anser att politiker på nationell nivå har störst ansvar Vem anser du har huvudansvaret för miljöanpassningen av inrikes lastbilstransporter? % 100 Samtliga Offentlig inköpare Privat inköpare Lokalpolitiker Riksdagsledamot 80 I mycket/ganska stor utsträckning Politiker på EUnivå/internationellt 22 Politiker nationellt Näringslivet Politiker lokalt 1 Bas: Samtliga, 243 intervjuer 33

34 Vanligt med miljömål Upphandling viktigaste verktyg för minskning En överväldigande majoritet av organisationerna har miljömål kring minskning av CO2-utsläpp och/eller energianvändning Politiska organisationer i något högre utsträckning. Bättre formulerade upphandlingar, bättre kravställan i kombination med lagstiftning, regler, kombinera transportsätt och samarbete mellan leverantör och företag är det de flesta tar upp på den öppna frågan om vad de kan göra för att välja mer miljöanpassade godstransportlösningar. 34

35 % 100 De flesta har formulerat mål om CO2-utsläpp eller energianvändning Har ni inom er organisation en målsättning för minskningen av CO2-utsläppen eller energianvändningen? Ja Samtliga Offentlig inköpare Bas: Samtliga, 243 intervjuer Privat inköpare Lokalpolitiker Riksdagsledamot Dyrare att köra miljöanpassat Varken dyrare eller billigare att köra miljöanpassat Anser att det är billigare att köra miljöanpassat Ekonomin driver utvecklingen Lagstiftningen driver utvecklingen Näringslivets miljömål driver utvecklingen 35

36 Öppna svar - Vad tror du att du skulle kunna göra i din position för att påverka att ni väljer mer miljöanpassade godstransportlösningar? Bas: Samtliga, 243 intervjuer 36

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 KNEG har via Demoskop undersökt transportköpares kunskap om hur miljöpåverkan från transporter bäst kan minskas. Undersökningen vände sig mot fyra

Läs mer

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Först några utgångspunkter The main conclusion of the analysis is that the introduction of Mega- Trucks would be beneficial

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Trådlöst nätverk Namn: Conventum Smart Kod: guest011. 5 november 2014 Slutkonferens för projektet. Utveckling av grönare logistiktjänster. Välkommen!

Trådlöst nätverk Namn: Conventum Smart Kod: guest011. 5 november 2014 Slutkonferens för projektet. Utveckling av grönare logistiktjänster. Välkommen! Trådlöst nätverk Namn: Conventum Smart Kod: guest011 5 november 2014 Slutkonferens för projektet Utveckling av grönare logistiktjänster Välkommen! Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan Moderator Trådlöst nätverk

Läs mer

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Energianvändning (TWh) Minskande utsläpp från lastbilstrafiken Positivt Utsläppen

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Sju av tio kommuner i Dalarna ställer miljökrav vid upphandling

Sju av tio kommuner i Dalarna ställer miljökrav vid upphandling PRESSMEDDELANDE 2008-01-16 Sju av tio kommuner i Dalarna ställer miljökrav vid upphandling Sju av tio kommuner i Dalarna, som svarat på en enkät från Naturvårdsverket, anger att de alltid eller oftast

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket KNEG..? Bildades 2006 med den gemensamma målsättningen att: Halvera utsläppen

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling Kommunal upphandling det möjligas konst Jordbruks och trädgårdskonferens 3 mars, Alnarp Thomas Idermark 2011 03 03 Lagen om offentlig upphandling Gällande lag om offentlig upphandling (2007:1091) I samband

Läs mer

Mycket miljö för pengarna - Kostnadseffektiva miljökrav i den offentliga upphandlingen jenny.vonbahr@greenindex.se 1 Presentation Jenny von Bahr, miljöekonom och VD för f Greenindex Rapport: Kostnadseffektiva

Läs mer

Hur kan vi som transportköpare

Hur kan vi som transportköpare Hur kan vi som transportköpare pare ställa krav och påverka p marknaden för r hållbar h gods- och logistikhantering? Per Haugland transportchef Vi på Servera ser oss inte som en grossist utan som en affärspartner

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Rapport. Skrotpeng. Bil Sweden & MRF 2009-04-08

Rapport. Skrotpeng. Bil Sweden & MRF 2009-04-08 Rapport Skrotpeng Bil Sweden & MRF 0-04-08 Målgrupp och metod 4 Målgruppen var Allmänheten 18 år och uppåt i Sverige 4 Det har sammanlagt genomförts 1000 telefonintervjuer. 4 Intervjuerna genomfördes 31

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering Kontakt Postkodlotteriet: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-08 1 Bakgrund och Syfte Bakgrund Novus har genomfört

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25 Miljösmart logistik Workshops våren Resultat miljöworkshops -06-25 Vad anser transportköpare är viktigt vid köp av transporter? (Lumsden, 2007) Vad tror Schenkers största kunder kommer vara viktigt vid

Läs mer

HR-chefer om varselläget (Demoskop)

HR-chefer om varselläget (Demoskop) HR-chefer om varselläget (Demoskop) 11-11-1 Om undersökningen Syfte Målgrupp Antal intervjuer Metod Att undersöka hur varselsituationen bland Sveriges största företag och i vilken utsträckning den globala

Läs mer

Resultat. DemoskopPanelen 2015

Resultat. DemoskopPanelen 2015 Resultat DemoskopPanelen Om DemoskopPanelen DemoskopPanelen är en årligt återkommande undersökning bland den svenska allmänheten. Frågorna som ställs inom ramen för DemoskopPanelen handlar bland annat

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Hur arbetar ni med miljöfrågor?

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Hur arbetar ni med miljöfrågor? Undersökning bland företag i Gävle kommun, Hösten 2015 Mitt råd till er är att arbeta proaktivt, dvs. besök företag, skicka ut information om vilka lagkrav som gäller för

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-15 REV 2014-10-27 KFN-2014/310.119 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-11-25 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets precisering

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Arbetsgivares syn på föräldraledighet Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Bakgrund och syfte Attitydundersökning för att kartlägga arbetsgivares inställning till de anställdas föräldraledighet

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser

Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser Vård i privat regi Om undersökningen Syfte Undersöka allmänhetens attityder till vård i privat regi och dess konsekvenser Målgrupp Den svenska allmänheten,- år Metod Telefonintervjuer inom ramen för Demoskops

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Företagarpanelen Q Västerbottens län Skolan

Företagarpanelen Q Västerbottens län Skolan Företagarpanelen Q 01 Västerbottens län Skolan Skolan Bristande förberedelse av elevernas framtida yrkesliv I vilken utsträckning bedömer du att skolan förmår att förbereda eleverna för deras framtida

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden. Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö

FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden. Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö FFI FEM PROGRAMOMRÅDEN ENERGI OCH MILJÖ TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

Stort stöd för rätten att välja skola

Stort stöd för rätten att välja skola Stort stöd för rätten att välja skola Anser du att det är rätt eller fel att man kan välja vilken grund- eller gymnasieskola barnen ska gå i? Samtliga 8 Man 8 Kvinna 8- år - år 8 - år 8 - år 8 - tkr/år

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

Samarbeten en väg till

Samarbeten en väg till Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på deras kostnader och service, men även på transportsektorns utveckling. För att öka kunskapen om hur och vilka transporttjänster

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

Eureka Marknadsfakta AB

Eureka Marknadsfakta AB Inledning Eureka Marknadsfakta AB har på uppdrag av svenskt Näringsliv genomfört en undersökning bland tre grupper av sjuksköterskor: yrkesverksamma i offentlig och i privat tjänst samt blivande sjuksköterskor

Läs mer

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet Moderatorn har ordet Dagens hålltider: 14.00 14.55 Informationspass 14.55 15.00 kort paus inför pass II 14.55 16 00 paneldiskussion Första passet: 1. Inledning. Jan Andersson chef för Barn och Familj har

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution - En distributionslösning i Halmstads kommun Michael Elofsson, Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun. Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten

Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun. Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten Det går men det gäller att inte gå ner sig i träsket Att arbeta praktiskt med miljöfrågor i upphandlingar

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Attityder till Kameraövervakning. SSF Svenska Stöldskyddsföreningen

Attityder till Kameraövervakning. SSF Svenska Stöldskyddsföreningen Resultat sammanfattning Attityder till Kameraövervakning SSF Svenska Stöldskyddsföreningen 2009 06 16 06 Om undersökningen I samband med en nya lagen om kameraövervakning som formuleras i höst önskar Svenska

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

Portoinköpare. 21 Grams. Emma Fjellström S-115692 2008-10-03. Synovate 2008 1

Portoinköpare. 21 Grams. Emma Fjellström S-115692 2008-10-03. Synovate 2008 1 Portoinköpare 21 Grams Synovate: S-115692 2008-10-03 Helén Nilsson Emma Fjellström Synovate 2008 1 Om undersökningen Syfte: - Syftet med undersökningen är att den ska ge en bild hur portoinköpare ser på

Läs mer

BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation

BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation Endast diagram, utan kommentarer Kund: Kontakt: Sveriges Annonsörer Anna Lindström Novus:

Läs mer

Rapport. Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2011-01-04

Rapport. Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2011-01-04 Rapport Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 0-0-04 Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen har varit att följa upp hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

DINA VAL SPELAR ROLL

DINA VAL SPELAR ROLL DINA VAL SPELAR ROLL Vad? Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att du som bilist enkelt ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodrivmedel som till exempel biogas och biodiesel.

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Filipstad. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Filipstad Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 61 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Undersökning om inkomstskillnader och pension

Undersökning om inkomstskillnader och pension Undersökning om inkomstskillnader och pension Mitt i livet 25-55 år AMF Om DemoskopPanelen 27 Metod Sedan 22 gör Demoskop kontinuerliga mätningar kring svenska folkets värderingar, vanor och attityder

Läs mer

Krav på e-faktura till offentlig sektor?

Krav på e-faktura till offentlig sektor? Krav på e-faktura till offentlig sektor? Dialogmöte 10 och 20 mars 2015 Anderz Petersson, Peter Norén, Birgitta Österman Syfte med mötet Att presentera regeringsuppdraget och de frågor vi ska utreda Att

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. Akko Karlsson (MP) Vice Ordf. Regionförbundet Kalmar län Fossilbränslefritt 2030 (inte 2050) Fossila bränslen, Kalmar län 2008 GWh Drivmedel Eldningsolja

Läs mer

Inköpta transporter inom kommunal verksamhet. En betydande del av transportarbetet

Inköpta transporter inom kommunal verksamhet. En betydande del av transportarbetet Inköpta transporter inom kommunal verksamhet En betydande del av transportarbetet Vad styr volymen beställningstrafik Geografisk storlek och befolkningsunderlag Grad av centralisering Befolkningstäthet/spridning

Läs mer

Undersökning av Miljözonen i Göteborg. februari 2003. Ett projekt inom TELLUS Göteborg

Undersökning av Miljözonen i Göteborg. februari 2003. Ett projekt inom TELLUS Göteborg Undersökning av Miljözonen i Göteborg februari 3 Ett projekt inom TELLUS Göteborg Bakgrund Företagen i undersökningen Miljözonen infördes i Göteborg 1996, för att på ett effektivt sätt minimera miljöpåverkan

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Dialogmöte 4. Program, workshopmaterial och presentation uppföljning. 12 mars 2014

Dialogmöte 4. Program, workshopmaterial och presentation uppföljning. 12 mars 2014 Dialogmöte 4 Program, workshopmaterial och presentation uppföljning 12 mars 2014 Apropå Samordnad Varudistribution. Samlastning möjliggör lokal upphandling Samlastning av kommuners varor kan minska utsläpp

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015

Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015 Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015 1 Introduktion Vi skulle gärna vilja ha en heldag med er och presentera DKs miljöarbete och ge intressanta inspel kring viktiga miljöaspekter som vi

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Miljökrav på transporter i upphandlingar

Miljökrav på transporter i upphandlingar Miljökrav på transporter i upphandlingar Per Erik Österlund Project Manager, Clean Vehicles, City of Stockholm Sid 2 Möbel och kontorsflyttning Provsvar Kontorsmaterial Persontransporter Cirkulationstvätt

Läs mer

Att använda välfärdsteknologi -vad behövs?

Att använda välfärdsteknologi -vad behövs? Att använda välfärdsteknologi -vad behövs? Ett samverkansprojekt mellan SKL och IT&Telekomföretagen eförvaltningsdagarna 2014-10-08 Välfärdsteknologi Vad är välfärdsteknologi? Produkter och IKT-tjänster

Läs mer

Resultat Allmänheten om ersättningar 2009-04-03

Resultat Allmänheten om ersättningar 2009-04-03 Resultat Allmänheten om ersättningar 0-0-0 Genomförande Undersökningens målgrupp var personer mellan 18-8 år. Undersökningen baserades på Demoskops beprövade metod för befolkningsurval. Totalt genomfördes

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten

Rapport. Utvärdering av ÅB Det orange kuvertet till nya pensionssparare Pensionsmyndigheten Rapport Utvärdering av ÅB 2010 Det orange kuvertet till nya pensionssparare 2010 Pensionsmyndigheten 2010-04-23 Bakgrund och syfte 4 Pensionsmyndigheten (tidigare PPM och delar av Försäkringskassan) genomför

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer