Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21"

Transkript

1 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm

2 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina attityder och kunskap i energi och mobilitetsfrågor samt att deras generella resvanor har kartlagts. Energiförbrukning och växthuseffekt Hälften av de tillfrågade vet ganska bra hur mycket el det egna hushållet konsumerar (i termer av kostnader). Villa- och radhusägare är mer kostnadsmedvetna än övriga grupper. I dagsläget är hälften av alla villor/radhus anslutna till fjärrvärme. Villa/- radhusägarna har en positiv bild av fjärrvärme som energikälla. Mest positivt är att det upplevs som driftsäkert (78%) och enkelt/bekvämt (85%). Drygt hälften anser att det är billigt och 60% tycker att det är miljöanpassat. En mycket stor majoritet av Linköpingsborna (84%) anser att växthuseffekten beror på mänsklig påverkan. En majoritet har insikt i att växthuseffekten ökar om man värmer husen med olja/kol, ved och pellets råder det dock osäkerhet om. Kunskapen är mycket hög om att el som är framställt av vind- och vattenkraft inte bidrar till växthuseffekten. Däremot är kunskapen om kärnkraftens icke bidrag mindre. Att bensin och diesel bidrar till växthuseffekten vet i princip alla, kunskapen om naturgas (bidrag) samt raps och etanol (icke bidrag) behöver dock förbättras. Trafik Av linköpingsborna bor 35% inom en 3 km radie till sin arbetsplats, ytterligare 21% bor inom 5 km vilket innebär att 56 % har upp till eller kortare än 5 km till arbetet. Till arbetet och skolan är cykel och bil de vanligaste färdmedlen, noteras kan att andelen som promenerar till arbetet är större än de som åker buss. Kort om kollektivtrafiken Av Linköpingsborna är det nio procent som åker kollektivt dagligen samt 12% ytterligare som åker 2-4 gånger i veckan d v s 21% kan definieras som regelbundna användare. Största gruppen användare är åldersklassen år där 31% åker två gånger i veckan eller oftare. En majoritet av Linköpingsborna (81%) har upp till eller kortare än 300 meter till närmaste hållplats från bostaden. Det finns en gemensam syn bland linköpingsborna att kollektivtrafiken är bra för miljön och ett trafiksäkert sätt att resa. I synen på enkelhet är dock såväl bilister som cyklister mer negativa. I undersökningen har för de tre färdmedlen, tolv påståenden ställts där de intervjuade har fått instämma med eller ta avstånd. Noterbart är att för kollektivtrafiken är andelen som tar avstånd större i sju av de tolv påståenden

3 De sju påståendena är; pålitligt billigt snabbt frihet hälsa trygghet personlig framtoning Motsvarande siffror för cykel är de två påståenden (trygghet och trafiksäkert) och för bil är det fyra påståenden (billigt, bra för hälsan, personliga framtonig och miljöanpassat). Kort om bilen Totalt är det 65% som åker bil minst 2 gånger i veckan (35% dagligen och 30% åker 2-4 gånger i veckan). Största gruppen bilanvändare är år. Frihet att resa när jag vill och bekvämt är de faktorer som samtliga grupper anser är bilens styrka. Enkelt anser bilisterna och kollektivtrafikresenärernas också att det är, cyklisterna ger dock ett lägre värde. Kort om cykeln Mer än häften Linköpingsborna cyklar minst två gånger i veckan eller mer (52%). I den yngsta gruppen är det två tredjedelar och minst cyklar de äldsta. Miljöanpassat, billigt och bra hälsa är de tre faktorer som får högst betyg av samtliga grupper. Trafiksäkerheten och tryggheten är de två största problemen. Det generella färdmedelsanvändandet I undersökningen har vi sett att de flesta använder olika färdmedel för olika resor: 51% av de intervjuade cyklar minst 2 ggr/veckan 20 % åker kollektivt minst 2 ggr/veckan 65% åker bil minst 2 ggr/veckan. I undersökningen har ett begrepp huvudsaklig användare definierats enligt följande; de som använder ett färdmedel 2-7 gånger i veckan och som använder andra färdmedel mindre än 2 gånger. Totalt är det 53 % av individerna som kan definieras som huvudsakliga användare fördelat på något färdmedel, vilket innebär att 47 % växlar kontinuerligt mellan olika färdmedel

4 Alternativa drivmedel Fyra av tio (41%) Linköpingsbor vet var man kan tanka biogas. En ¼ känner till att biogas alltid är billigare än bensin och 29% uppger att de vill veta mer om biogas samt att nästan hälften (46%) känner till att alla biogas bilar har två tankar och kan drivas på såväl bensin/diesel och biogas s.k. bi-fuel. Inställning till kommunens projekt En stor majoritet av Linköpingsborna är positiva till de satsningar som kommunen avser att göra i dessa två ämnesområden, 91% till trafiken och 96% avseende energi

5 2. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SYFTE OCH METOD Teknisk rapport och arbetsgrupp SOCOEKONOMISKA OCH DEMOGRAFIKSA FAKTORER ENERGI Förbrukning av el Fjärrvärme Växthuseffekten TRAFIK / MOBILITET Resor till/från arbetet och skolan Det generella färdmedelsanvändandet Huvudsaklig användare Attityd och kunskap till färdmedel ALTERNATIVA DRIVMEDE L INSTÄLLNING TILL KOMMUNENS ENE RGI- OCH MOBILITETPROJEKT RESULTAT OCH REKOMMENDATIONER...35 Bilagor: Korstabeller - 4 -

6 3. INLEDNING Linköpings kommun har fått pengar till ett Mobilitets- och energikontor från Naturvårdsverket i Klimatinvesteringsprogrammet KLIMP. Mobilitets- och energikontorets verksamhet ska genom kommunikation och informationsinsatser underlätta linköpingsbornas möjlighet att; göra smarta resval öka kännedomen om biogas som fordonsbränsle öka kunskapen om hur man kan minska sin energiförbrukning öka kunskapen om förnyelsebara energikällor för uppvärmning I KLIMP-ansökan angav Linköpings kommun på ett tydligt sätt att i de övergripande informationsmålen har kommunen valt att inte kvantifiera målen eftersom man idag har begränsad kunskap om hur stor kännedom linköpingsborna har om de olika områden som projektet kommer att inriktas på. Utifrån ovan har Linköpings kommun beslutat om- och genomfört en förstudie där ett representativt urval av linköpingsbor intervjuats om deras attityder och kunskap avseende energi- och trafikfrågor. 4. SYFTE OCH METOD Syftet med studien har varit att skaffa kunskap om nuläge för att kunna formulera kvantifierade mål samt att fungera som ett underlag för inriktningen på delprojekten. Mer specifikt; att skaffa kunskap om nuläge för att kunna formulera kvantifierade mål att vara underlag för inriktning på delprojekt vara en viktig generell kunskapskälla för samtliga involverade i projektet vara ett uppföljnings/utvärderingsverktyg för hela projektet I förstudien har 1000 st Linköpingsbor i åldern år intervjuats via telefon. De intervjuade har rekryterats via ett obundet slumpmässigt urval och den genomsnittliga intervjutiden har varit min. Intervjuerna har genomförts av Intervjubolaget AB i Härnösand. Intervjuerna har fokuserat på individernas kunskap och inställning till frågor rörande: Energi och drivmedel Färdmedelsval i lokala resor - 5 -

7 Teknisk rapport och arbetsgrupp Bruttourval Bortfallsorsak Felaktigt telefonnummer Sjuklig psykiskt/fysiskt Ej målgruppstillhörig Talar/förstår ej svenska Har redan deltagit på intervju (dubblett) Nettourval 1542 Ej anträffbar under tiden för fältarbetet Vägrare Genomförda intervjuer 1000 Svarsfrekvens 65% Förstudien har en hög svarsprocent, 65%. Nedan personer har ingått i arbetsgruppen. Helena Kock-Åström, Linköpings kommun Annelie Frick, Linköpings kommun Torbjörn Eriksson, Ipsos-Eureka AB Torbjörn Eriksson har ansvarat för analyser och slutrapport

8 5. SOCOEKONOMISKA OCH DEMOGRAFIKSA FAKTORER Totalt har 1000 intervjuer genomförts. Nedan redovisas i korthet de intervjuades demografi och socioekonomiska faktorer. Figur -1 Kön/ålder Kön Ålder Kvinna Man år år år Undersökningen har en jämn fördelning mellan könen, 51% män respektive 49% kvinnor. Av de intervjuade är: Åldersfördelning år 25 % år 47 % 55 år eller äldre 26 % - 7 -

9 Figur 2 Kort Östgötatrafiken / Boendeform Kort för Ö-traf i finns i hushållet Boendeform 51 nej 49 Villa / radhus Hyres lgh ja 18 Bostadsrätt Drygt hälften av de intervjuade (55%) bor i ett hushåll som äger sitt boende dvs bor i villa (37%) eller i bostadsrätt 18%. Resterande 45% bor i hyreslägenhet eller liknande. I nästan hälften av alla hushåll (49%) finns det minst en hushållsmedlem som har kort för Östgötatrafiken

10 Figur - 3 Körkort / disponerar bil / disponerar cykel Körkort för bil Hushållet disponerar bil Personen disponerar cykel nej 15 nej 18 nej ja ja ja Tabell Körkortsinnehav Körkort Man Kvinna Total Ja Nej Tabell Hushållets disposition av personbil Disponerar Villa / Bostads Hyres Total bil radhus -rätt -lgh Ja Nej Inte förvånande är det boende i villa/radhus som har det största bilinnehavet. Av boende i hyreslägenhet är det nästan 1/3 som inte har bil. Av de intervjuade är det hela 93% som har en egen cykel. Inga större skillnader mellan ålder, boende etc

11 Figur 4 Sysselsättning / avstånd till arbetet/skola Sysselsättning Avstånd bostad arbete/skola annat studerar Förvärvsarbetar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% km - 10 km - 5 km - 3 km - 1 km Bas: förvärsarbetar/studerar Av de intervjuade förvärvsarbetar 57% och studerar gör 16%. Tabell Avstånd mellan bostad och arbete/skola (bas: förvärvsarbetar / studerar) Avstånd till arbete / skola Villa / radhus Bostads -rätt Hyres -lgh Total 0-1 km km km Summa Intressant att notera är att boende i villa- och radhus rent generellt har längre till arbete och skolan. I tabellen ovan ser vi att bara 39% av de som bor i villa/radhus har kortare eller upp till 5 km till arbetet eller skolan. Som jämförelse ser vi att i de två andra boendegrupperna är det i princip 2/3 som har arbete/skola inom 5 km

12 6. ENERGI Detta kapitel fokuserar på linköpingsbornas inställning och kunskap till dels sin egen energiförbrukning men också deras intresse av förnyelsebara energikällor för uppvärmning av hus. I detta avsnitt, för att svaren skall vara relevanta, har frågorna bara ställts till de individer som har ansvar eller delansvar för hushållets ekonomi. I undersökningen har vi m a o exkluderat ungdomar som bor hemma samt inneboende eller liknande. Figur 5 Ansvarar / delansvarar för hushållets ekonomi nej 12 ja 88 Ansvar eller delansvar för ekonomin i hushållet har 88%. Tittar vi på åldersfördelning är det naturligtvis i den yngre gruppen som lägsta andel finns. Tabell Ansvarar/delansvarar för hushållets ekonomi Åldersfördelning år år 55 år eller äldre Ja Nej

13 Förbrukning av el Figur 6 Energi - Vet respektive vet inte hur mycket EL hushållet förbrukar Vet inte Vet ganska bra total hyreslgh villa/radhus Hälften av de tillfrågade som ansvarar för ekonomin vet ganska bra hur mycket el det egna hushållet konsumerar. I undersökningen har vi inte ställt någon kontrollfråga om deras svar grundar sig på förbrukning i watt eller kronor. Erfarenheten säger dock att svaret till största del bygger på kostnaden i kronor. Villa- och radhusägare är som synes av figuren mer medvetna

14 Figur 7 Energi - andel som planerar att vidtaga aktiva åtgärder för spara energi, fördelat på boendeform total hyreslgh borätt villa/radhus Totalt är det 38% som under de två närmaste åren, säger sig, planera för att vidtaga åtgärder som sparar energi. Figur 8 Andel av villaägare som känner till hushållets förbrukning av energi för uppvärmning 31 Vet inte 69 Vet ganska bra villa /radhus ägare Bas: 307 villaägare Studeras enbart villa/radhusägare är det sju av tio (69%) som har kunskap om hur mycket energi som förbrukas för uppvärmning av huset

15 Figur 9 Min villa/radhus huvudsakliga uppvärmning sker med Direktv-el vattenb-el olja v-pump ved fjärrv vet ej Bas: 307 villa/radhusägare Hälften av alla villor/radhus använder idag/är anslutna till fjärrvärme. Varför använder man den energikällan som uppgetts i ovan figur? Tabell Anledning till varför man använder en viss energikällan Anledning Var installerat när vi köpte huset 56 Enklast, bekvämaste energikällan.. 6 Billigaste 19 För dyrt att byta 4 Valde när vi byggde huset 8 Annat / vet 11 Som synes av tabellen är den största anledningen, att det redan var installerat när huset inköptes

16 6.2. Fjärrvärme Figur 10 Fjärvärme Villa/radhusägares syn på Billigt Driftsäkert Enkelt - bekvämt Spar utrymme Miljöanpass at Bas: 307 villa/radhusägare Villa/radhusägarna har en positiv bild av fjärrvärme som energikälla. Mest positiv är att det upplevs som driftsäkert (78%) och enkelt/bekvämt (85%). Billigt, anser 55% att det är, men 11% upplever det som dyrt. Sex av tio (60%) tycker att det är miljöanpassat

17 6.3. Växthuseffekten Nedan frågor har besvarats av alla intervjuade (1000 st). Figur 11 Växthuseffekt; vilket av följande påståenden stämmer bäst in på växthuseffekten, jordens temperaturökning Växthuseffekten har naturliga orsaker Vet ej Existerar ingen 84 Växthuseffekten beror på mänsklig påverkan En mycket stor majoritet av Linköpingsborna (84%) anser att växthuseffekten beror på mänsklig påverkan. Tabell Anledning till växthuseffekten Åldersfördelning år år 55 år eller äldre Mänsklig påverkan Naturliga orsaker Intressant att notera är att åldersgruppen +55 år är en aning mer skeptisk till att växthuseffekten beror på mänsklig påverkan, ¾ instämmer med övriga grupper

18 Nedan följer en redovisning av några frågor som syftar till att mäta kunskapen om vad som påverkar växthuseffekten. Figur 12 Växthuseffekten - ökar om vi värmer våra hus med Nej Olja,kol 5 Ved 34 Pellets - spannmål Sol Nej Ja 50 Ja 27 7 Figur -13 Växthuseffekten - ökar om vi använder el som är framställd av vindkraft kärnkraft vattenkraft Olja/kol 11 Nej Ja

19 Figur - 14 Växthuseffekten - ökar om vi kör våra fordon med Bensin 4 Diesel 8 Biogas Naturgas Raps Etanol Nej Ja En stor majoritet har insikt i att växthuseffekten ökar om man värmer husen med olja/kol och detsamma kan sägas om att solenergi inte bidrar. Ved och pellets råder det desto större osäkerhet om. Kunskapen är mycket hög om att el som är framställt av vind- och vattenkraft inte bidrar till växthuseffekten. Däremot är kunskapen om kärnkraftens icke bidrag mindre. Att bensin och diesel bidrar till växthuseffekten vet alla (mer eller mindre). Kunskapen om naturgas, raps och etanol behöver dock förbättras

20 7. TRAFIK / MOBILITET Av Linköpingsborna är det nästan ¾ som studerar eller arbetar. Nedan kort redovisning av hur de reser till arbetet skolan Resor till/från arbetet och skolan Figur 15 Färdmedelsanvändandet till arbetet / skolan sällan/aldrig bil förare bil-pass buss cykel gång 1 g / mån 1 g/veckan 2-4 ggr/v dagl Bas 725 individer (arbetar / studerar) Ovan figur ger ingen exakt bild av resandet till/från arbetet/skolan men den ger en bra uppfattning om utnyttjandet av färdmedel för dessa resor. Cykel (32% dagligen) och bil (25% dagligen) är de vanligaste färdmedlen till arbetet / skolan. Andelen som promenerar till arbetet är större än de som åker buss

21 Figur 16 Betalning för p-plats på arbetet Användning av cykelhjälm Ja Nej ej bil till arbetet 0 ökat oförändrat minskat ej cyklist Bas: 725 individer Bas:1000 individer Av de som arbetar/studerar har 74% gratis p-plats vid arbetet (och skolan). Av gruppen 30 år eller äldre är det 79% som har gratis p-plats. (se korstabellerna). Alla intervjuade har också fått svara på en fråga avseende deras hjälmanvändande de senaste två åren. Elva procent uppger att de ökat sitt användande, sex procent har minskat vilket ger en nettoeffekt med +5% i ökning av hjälmanvändandet

22 7.2. Det generella färdmedelsanvändandet Samtliga intervjuade har fått uppge hur mycket de rest med bil, cykel eller kollektivtrafiken under mars och april Tabell - Olika färdmedels användning under perioden oktober/november. Färdmedel Kollektivt Cykel Bil Bas: dag/ vecka dag /vecka dag / vecka dag/mån Mer sällan / aldrig Total Figur 17 Använde kollektivtrafiken totalt under mars april sällan/aldrig g / mån 21 1 g/veckan ggr/v dagl Totalt år år år Totalt av Linköpingsborna är det nio procent som åker kollektivt dagligen samt att ytterligare tolv (12%) åker 2-4 gånger i veckan, vilket innebär att 21% är regelbundna användare. Största gruppen användare är den yngsta åldersklassen år där 31% åker två gånger i veckan eller oftare

23 Figur 18 Använde cykeln totalt under mars april sällan/aldrig 1 g / mån 1 g/veckan ggr/v dagl Totalt år år år Mer än häften Linköpingsborna cyklar minst två gånger i veckan eller mer (52%). I den yngsta gruppen är det 2/3 som cyklar frekvent, minst cyklar de äldsta. Figur 19 Använde bilen totalt under mars april sällan/aldrig 1 g / mån g/veckan ggr/v dagl Totalt år år år Totalt är det 65% som åker bil minst två gånger i veckan (35% dagligen och 30% åker 2-4 gånger i veckan). Största gruppen bilanvändare är år där det dagliga bilanvändandet uppgår till 41%

24 Huvudsaklig användare Hur stora är då de grupper som använder ett färdmedel huvudsakligt? Huvudsakligt användande definieras här enligt följande; Huvudsaklig användare = använder färdmedlet 2-7 dagar/vecka, och alla andra färdmedel mindre än 2 dagar/vecka Tabell - Huvudsakliga användare (enligt ovan definition). Samtliga som använder något färdmedel minst 2 ggr / vecka (bas mer än 1000 individer eftersom en individ kan använda flera färdmedel mer än 2 ggr under veckan) Andel som åker cykel 2-7 dagar/vecka bas 514 st Andel som åker kollektivt 2-7 dagar/vecka bas 203 st Andel som åker bil 2-7 dagar/vecka bas 654 st Andel som växlar färdmedel Total 1371 st 2-7 ggr/ veckan 51% 20% 65% % Andel huvudsaklig bas 183 st bas 42 st bas 314 st bas 461st Bas 1000 användare 18% 4% 31% 47% 100% (se figur nästa sida som visualiserar ovan tabell) I tabellen ovan ser vi att 47 % av Linköpingsborna växlar och använder kontinuerligt olika färdmedel under veckan. Övriga resenärskategorier fördelas enligt följande: - 31 % är huvudsakliga bilanvändare - 4 % är huvudsakliga kollektivtrafikanvändare - 18 % är huvudsakliga cyklister

25 Figur 20 Alla användare & huvudsakliga användare Procent * Huvudsaklig användare = använder färdmedlet 2-7 dagar/vecka, och alla andra färdmedel < 2 dagar/vecka 53% av målgruppen ( ) är huvudsakliga användare. 47% växlar mellan färdmedel % av bilisterna 31 20% av koll.traf % av cyklisterna Åker BIL 2-7 dagar/vecka Huvudsakliga användare* Åker KOLL 2- Huvudsakliga 7 dagar/vecka användare* Åker CYKEL 2-7 dagar/vecka Huvudsakliga användare* Av Linköpingsborna är det m a o 47% som använder flera färdmedel frekvent varje vecka. Här torde det finnas en potential att vinna över bilresor till andra och mer miljöanpassade färdmedel

26 Hur ser då färdmedelsfördelning ut bland de 47 % som växlar mellan olika färdmedel under en vecka. Tabell Vanligaste färdmedel för växlare Färdmedel växlare Cykel Kollektivt Bil (bas 461st) 5-7 dag/ vecka dag /vecka dag / vecka dag/mån Mer sällan / aldrig Total I ovan tabell kan vi se att bil och cykel är de färdmedel som gruppen anger att de använder mest. Det vanligaste är att de gör 2-4 resor i veckan med såväl bil som cykel. För att fördjupa förståelsen över hur individerna växlar mellan färdmedel redovisas även hur alla de som använt cykel, kollektivt eller bil mer än två dagar/vecka använt andra färdmedel, se nedan tabeller. Tabell Samtliga individer som CYKLAT minst 2 dagar/vecka Använder andra färdmedel Åker även kollektivt bas: 514 Åker även bil bas: dagar / vecka dagar / vecka dag / vecka dag/mån Mer sällan / aldrig Av de totala 51 % som har cyklat minst 2 dagar/vecka kan noteras att 20% också använder kollektivtrafiken minst 2 dagar i veckan och att 55% åker bil minst 2 ggr/vecka

27 Tabell - Samtliga individer som åkt KOLLEKTIVT minst 2 dagar/vecka Använder andra färdmedel Åker även cykel bas 203 st Åker även bil bas 203 st 5-7 dagar / vecka dagar / vecka dag / vecka dag/mån 4 6 Mer sällan / aldrig Av de 20 % som har åkt kollektivt minst två dagar/vecka kan noteras att 50 % cyklar samt att mer än hälften (54 %) åker bil, två gånger eller mer/vecka. Tabell Samtliga individer som åker BIL minst 2 dagar/vecka Använder andra färdmedel Åker även cykel Åker även kollektivt bas 654 st bas 654st 5-7 dagar / vecka dagar / vecka dag / vecka dag/mån 7 14 Mer sällan / aldrig Av de totala 65 % som åker/kör bil minst två dagar/vecka cyklar 43% två gånger i veckan. Andelen som använder kollektivtrafiken frekvent uppgår till 17%

28 Figur 21 Upp till 300 m i avstånd mellan hållplats och bostad Procent 100 Huvudsakliga Bilister Huvudsakliga Kollektivtrafikanter Huvudsakliga Cyklister Samtliga Är det tillgängligheten till linjenätet som avgör om man åker kollektivt? I ovan figur redovisas de huvudsakliga användarnas avstånd till kollektivtrafiken från bostad. Noterbart är att bilisterna uppger att de har längre till hållplatsen i jämförelse med andra grupper. Totalt har 81%, 300 meter eller kortare till närmaste busshållplats Attityd och kunskap till färdmedel I detta kapitel fokuserar vi på individernas kunskap och attityd till olika färdmedel. Bas: huvudsakliga användare: 314 st bilister 42 st kollektivtrafikresenärer 183 st cyklister

29 Nu följer några påståenden avseende dina bilresor i Linköping i vilken grad håller du med eller inte? Figur Attityd till bil andel av olika resenärskategorier som instämmer (betyg 4-5) frihet bekvämt enkelt pålitligt snabbt tryggt avkopplande trafiksäkert hälsa billigt personlig framtoning cykel 2-7 dag/veckan kollektivt 2-7 dag/veckan bil 2-7 dag/veckan miljöanpassat Frihet att resa när jag vill och bekvämt är de faktorer som samtliga grupper anser är bilens styrka. Enkelt anser bilisterna och kollektivtrafikresenärernas också att det är, cyklisterna har ett klart lägre värde. Tabell samma som ovan figur (de exakta värdena) Påståendet om bilen - Andel som håller med cykel 2-7 dag/veckan kollektivt 2-7 dag/veckan bil 2-7 dag/veckan Frihet Bekvämt Enkelt Pålitligt Snabbt tryggt avkopplande Trafiksäkert Hälsa Billigt personlig framtoning miljöanpassat

30 Nu följer några påståenden om kollektivtrafiken avseende dina bussresor i Linköping i vilken grad håller du med eller inte? Figur - 23 Attityd till kollektivtrafik andel av olika resenärskategorier som instämmer (betyg 4-5) miljöanpassat trafiksäkert enkelt bekvämt avkopplande pålitligt cykel 2-7 dag/veckan kollektivt 2-7 dag/veckan bil 2-7 dag/veckan billigt snabbt frihet hälsa trygghet personlig framtoning De tre grupperna har en gemensam syn på att kollektivtrafiken är bra för miljön och ett trafiksäkert sätt att resa. I synen på enkelhet är såväl bilister som cyklister mer negativa. Kollektivtrafikresenärerna upplever tjänsten som mer bekväm. Noterbart är att för de sju påståenden som får lägst betyg (lägst andel som instämmer) överväger andelen som tar avstånd från påståendet, d v s fler individer tar avstånd än håller med (se bilaga korstabeller). De sju påståenden är; pålitligt billigt snabbt frihet hälsa trygghet personlig framtoning

31 Motsvarande siffror för cykel är de två påståenden (trygghet och trafiksäkert) och för bil är det fyra påståenden (billigt, bra för hälsan, personliga framtonig och miljöanpassat) där andelen avståndstagare är större än andelen som instämmer. Tabell samma som ovan figur (de exakta värdena) Påståenden om Kollektivtrafiken cykel 2-7 kollektivt 2-7 bil 2-7 dag/veckan Andel som håller med dag/veckan dag/veckan miljöanpassat trafiksäkert enkelt bekvämt avkopplande pålitligt billigt snabbt frihet hälsa trygghet personlig framtoning

32 Nu följer några påståenden om cykelresor avseende dina inställning till resor med cykel i Linköping i vilken grad håller du med eller inte? Figur 24 Attityd till cykel andel av olika resenärskategorier som instämmer (betyg 4-5) miljöanpassat billigt bra hälsa frihet enkelt pålitligt snabbt avkopplande bekvämt personlig framtoning cykel 2-7dag/vecka kollektivt 2-7 dag/vecka bil 2-7 dag/veckan trafiksäkert trygghet Miljöanpassat, billigt och bra hälsa är de tre faktorer som får högst betyg av samtliga grupper. Trafiksäkerheten och tryggheten är de två största problemen. Tabell samma som ovan figur (de exakta värdena) Påståenden om att resa med cykel Andel som håller med cykel 2-7 dag/veckan kollektivt 2-7 dag/vecka bil 2-7 dag/veckan miljöanpassat Billigt bra hälsa Frihet Enkelt Pålitligt Snabbt avkopplande Bekvämt personlig framtoning trafiksäkert Trygghet

33 8. ALTERNATIVA DRIVMEDEL I detta kapitel redovisas tre frågor som handlar om Linköpingsbornas kunskap och intresse av alternativa drivmedel biogas. Figur 25 Procent 100 Vet du var man kan tanka biogas i Linköping Procent 100 Känner till att biogas alltid är billigare än bensin Ja Nej 0 Ja Nej- men vill veta mer nej - ej intresserad Fyra av tio (41%) Linköpingsbor vet var man kan tanka biogas. En ¼ känner till att biogas alltid är billigare än bensin och 29% vill gärna veta mer om biogas

34 Figur 26 Procent Känner till att alla biogas bilar kan tankas med bensin/diesel s.k. bi-fuel Ja nej -vill veta meta mer nej - ej intresserad Nästan hälften (46%) känner till att alla biogas bilar har två tankar d v s kan använda två olika drivmedel (bensin/diesel och biogas) och här uppgår andelen som vill veta mer till 21%

35 9. INSTÄLLNING TILL KOMMUNENS ENERGI- OCH MOBILITETPROJEKT Figur 27 Bra eller dåligt att kommunen försöker påverka människors val av färdmedel.. Bra eller dåligt att kommunen försöker få människor att vidtaga energibesparingar åtgärder Procent 100% 3 6 Procent 100% 31 80% 24 80% 20 60% 60% 40% 67 40% 76 20% 20% 0% Ja 0% En stor majoritet av Linköpingsborna är positiva till de satsningar som kommunen avser att göra i dessa två ämnesområden. Två-tredjedelar anser att det är mycket bra att kommunen försöker påverka människors färdmedelsval. Andelen som anser att det är mycket bra att påverka människor till energibesparande åtgärder är ännu högre, 76%

36 10. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER Utifrån redovisat resultat är det främst inom två områden som Linköpings kommun (TEMP-kontoret) bör inrikta sina resurser gentemot. De två områden i nedan förslag är: Energibesparande åtgärder påverka hushåll att vidtaga aktiva åtgärder för att spara energi. Trafiken öka de miljöanpassades färdmedel andelar på privatbilens bekostnad. Naturligtvis är det även andra aktiviteter som kan genomföras, min bedömning är dock att ovan två områden skapar mest värde för Linköpings kommun. Anledningen är helt enkelt att i området växthuseffekt är kunskapen och insikt i vad som skapar växthuseffekten hög och att öka kunskap om exempelvis raps, etanol m.m. avseende drivmedel alternativt pellets/spannmål etc. till att värma huset innebär dock inga större beteende förändringar eftersom tröskeln att byta såväl värmekälla till fastighet eller ny bil till hushåll är hög. Andra områden som exempelvis biogas m.m. kan arbete inriktas på att stödja nationella initiativ som andra organisationer som exempelvis Fordonsgas AB och liknande organisationer initierar. Energi och energiförbrukning Hälften av de tillfrågade vet ganska bra hur mycket el det egna hushållet konsumerar. Av villa- och radhusägare är det 64% som har kunskap, bland de boende i bostadsrätt/hyresrätt är det en majoritet som saknar kunskap (och antagligen intresse) av energiförbrukning. Förslag: Öka andelen som tänker vidtaga aktiva åtgärder till att spara energi. Genomför aktivitet med syfte att höja såväl kunskap som intresse av att spara energi och kostnader utifrån det egna boendets energiförbrukning. Målgrupp: boende i flerfamiljshus (hyresrätt / bostadsrätt). Samarbetspartners: Eftersom 45% bor i hyresrätt torde en dylik aktivitet lätt kunna ske i samarbete med fastighets/hyresvärdar som direkt ser/kan mäta resultat i minskade kostnader

37 Trafik och färdmedelsval. Många Linköpingsbor cyklar ofta, drygt 50% cyklar minst två gånger i veckan. Andelen som använder bilen frekvent är också hög 65% d v s i princip två tredjedelar använder bilen frekvent. I undersökningen har ett segment växlare åskådliggjorts, med växlare avses en grupp som inte använder något specifikt färdmedel mer än andra. Andelen växlare uppgår i undersökningen till 47%, vilket innebär att nästan hälften av linköpingsborna har ett rätt så fritt förhållande till användandet av olika färdmedel. Detta torde också innebära att de är rationella och därmed öppna för bra argument som tilltalar gruppen. Förslag Aktiviteter - för respektive färdmedel. Kollektivtrafiken - arbetet bör inriktas på två områden. Produkten/tjänsten som idag inte upplevs som pålitlig eller snabb av någon grupp samt att vare sig cyklister eller bilister upplever den som enkel att använda. Som tidigare också lyts fram i undersökningen är kollektivtrafiken också det enda färdmedlet där andelen som tar avstånd i påstående frågorna är en majoritet. Imagen/profilen. Eftersom produkten antagligen är bättre än den generella uppfattningen bland linköpingsborna har Östgötatrafiken antagligen ett image problem att brottas med. Detta problem måste lösas genom att engagera såväl ägare vad vill de med kollektivtrafiken inom kommunen och länet samt att via intressant kommunikation och aktiviteter visa upp företaget Östgötatrafiken och skapa en bättre relation till marknaden och även intressenter som media. Cykeln fortsätta arbetet med olika cykelkampanjer. I och med att resurser från KLIMP finns tillgängliga finns förutsättningarna att genomföra flera och mer riktade kampanjer gentemot tydliga målgrupper, exempelvis skolor, arbetsplatser etc. Bilister: Här bör också möjligheten att rikta sig direkt mot bilister övervägas, det som kan vara av intresse här är att exempelvis genomföra liknande kampanj med bilbesiktning som genomfördes i Gävle (inom EU projektet TAPESTRY och som gav ett bra resultat)

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Undersökningen är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Sveriges- Camping- och Stugföretagares Riksorganisation och Husvagnsbranschens

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Aktiva och passiva elkonsumenter *

Aktiva och passiva elkonsumenter * Aktiva och passiva elkonsumenter * KRISTINA EK och PATRIK SÖDERHOLM Enheten för nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå E-post: patrik.soderholm@ltu.se * Det arbete som ligger till grund

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012 Trafikanalys 2012 Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor September 2012 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 5 2.1 Metod sid. 6 3. Vilka är dagens unga?

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Individuell marknadsföring av kollektivtrafik

Individuell marknadsföring av kollektivtrafik Bulletin 229 Individuell marknadsföring av kollektivtrafik en metodstudie Helene Jotoft 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Individuell marknadsföring av kollektivtrafik

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG LUND OCH UPPSALA STUDENTKÅRER BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG RAPPORT VINTERN 2008 P0994 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer