Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21"

Transkript

1 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm

2 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina attityder och kunskap i energi och mobilitetsfrågor samt att deras generella resvanor har kartlagts. Energiförbrukning och växthuseffekt Hälften av de tillfrågade vet ganska bra hur mycket el det egna hushållet konsumerar (i termer av kostnader). Villa- och radhusägare är mer kostnadsmedvetna än övriga grupper. I dagsläget är hälften av alla villor/radhus anslutna till fjärrvärme. Villa/- radhusägarna har en positiv bild av fjärrvärme som energikälla. Mest positivt är att det upplevs som driftsäkert (78%) och enkelt/bekvämt (85%). Drygt hälften anser att det är billigt och 60% tycker att det är miljöanpassat. En mycket stor majoritet av Linköpingsborna (84%) anser att växthuseffekten beror på mänsklig påverkan. En majoritet har insikt i att växthuseffekten ökar om man värmer husen med olja/kol, ved och pellets råder det dock osäkerhet om. Kunskapen är mycket hög om att el som är framställt av vind- och vattenkraft inte bidrar till växthuseffekten. Däremot är kunskapen om kärnkraftens icke bidrag mindre. Att bensin och diesel bidrar till växthuseffekten vet i princip alla, kunskapen om naturgas (bidrag) samt raps och etanol (icke bidrag) behöver dock förbättras. Trafik Av linköpingsborna bor 35% inom en 3 km radie till sin arbetsplats, ytterligare 21% bor inom 5 km vilket innebär att 56 % har upp till eller kortare än 5 km till arbetet. Till arbetet och skolan är cykel och bil de vanligaste färdmedlen, noteras kan att andelen som promenerar till arbetet är större än de som åker buss. Kort om kollektivtrafiken Av Linköpingsborna är det nio procent som åker kollektivt dagligen samt 12% ytterligare som åker 2-4 gånger i veckan d v s 21% kan definieras som regelbundna användare. Största gruppen användare är åldersklassen år där 31% åker två gånger i veckan eller oftare. En majoritet av Linköpingsborna (81%) har upp till eller kortare än 300 meter till närmaste hållplats från bostaden. Det finns en gemensam syn bland linköpingsborna att kollektivtrafiken är bra för miljön och ett trafiksäkert sätt att resa. I synen på enkelhet är dock såväl bilister som cyklister mer negativa. I undersökningen har för de tre färdmedlen, tolv påståenden ställts där de intervjuade har fått instämma med eller ta avstånd. Noterbart är att för kollektivtrafiken är andelen som tar avstånd större i sju av de tolv påståenden

3 De sju påståendena är; pålitligt billigt snabbt frihet hälsa trygghet personlig framtoning Motsvarande siffror för cykel är de två påståenden (trygghet och trafiksäkert) och för bil är det fyra påståenden (billigt, bra för hälsan, personliga framtonig och miljöanpassat). Kort om bilen Totalt är det 65% som åker bil minst 2 gånger i veckan (35% dagligen och 30% åker 2-4 gånger i veckan). Största gruppen bilanvändare är år. Frihet att resa när jag vill och bekvämt är de faktorer som samtliga grupper anser är bilens styrka. Enkelt anser bilisterna och kollektivtrafikresenärernas också att det är, cyklisterna ger dock ett lägre värde. Kort om cykeln Mer än häften Linköpingsborna cyklar minst två gånger i veckan eller mer (52%). I den yngsta gruppen är det två tredjedelar och minst cyklar de äldsta. Miljöanpassat, billigt och bra hälsa är de tre faktorer som får högst betyg av samtliga grupper. Trafiksäkerheten och tryggheten är de två största problemen. Det generella färdmedelsanvändandet I undersökningen har vi sett att de flesta använder olika färdmedel för olika resor: 51% av de intervjuade cyklar minst 2 ggr/veckan 20 % åker kollektivt minst 2 ggr/veckan 65% åker bil minst 2 ggr/veckan. I undersökningen har ett begrepp huvudsaklig användare definierats enligt följande; de som använder ett färdmedel 2-7 gånger i veckan och som använder andra färdmedel mindre än 2 gånger. Totalt är det 53 % av individerna som kan definieras som huvudsakliga användare fördelat på något färdmedel, vilket innebär att 47 % växlar kontinuerligt mellan olika färdmedel

4 Alternativa drivmedel Fyra av tio (41%) Linköpingsbor vet var man kan tanka biogas. En ¼ känner till att biogas alltid är billigare än bensin och 29% uppger att de vill veta mer om biogas samt att nästan hälften (46%) känner till att alla biogas bilar har två tankar och kan drivas på såväl bensin/diesel och biogas s.k. bi-fuel. Inställning till kommunens projekt En stor majoritet av Linköpingsborna är positiva till de satsningar som kommunen avser att göra i dessa två ämnesområden, 91% till trafiken och 96% avseende energi

5 2. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SYFTE OCH METOD Teknisk rapport och arbetsgrupp SOCOEKONOMISKA OCH DEMOGRAFIKSA FAKTORER ENERGI Förbrukning av el Fjärrvärme Växthuseffekten TRAFIK / MOBILITET Resor till/från arbetet och skolan Det generella färdmedelsanvändandet Huvudsaklig användare Attityd och kunskap till färdmedel ALTERNATIVA DRIVMEDE L INSTÄLLNING TILL KOMMUNENS ENE RGI- OCH MOBILITETPROJEKT RESULTAT OCH REKOMMENDATIONER...35 Bilagor: Korstabeller - 4 -

6 3. INLEDNING Linköpings kommun har fått pengar till ett Mobilitets- och energikontor från Naturvårdsverket i Klimatinvesteringsprogrammet KLIMP. Mobilitets- och energikontorets verksamhet ska genom kommunikation och informationsinsatser underlätta linköpingsbornas möjlighet att; göra smarta resval öka kännedomen om biogas som fordonsbränsle öka kunskapen om hur man kan minska sin energiförbrukning öka kunskapen om förnyelsebara energikällor för uppvärmning I KLIMP-ansökan angav Linköpings kommun på ett tydligt sätt att i de övergripande informationsmålen har kommunen valt att inte kvantifiera målen eftersom man idag har begränsad kunskap om hur stor kännedom linköpingsborna har om de olika områden som projektet kommer att inriktas på. Utifrån ovan har Linköpings kommun beslutat om- och genomfört en förstudie där ett representativt urval av linköpingsbor intervjuats om deras attityder och kunskap avseende energi- och trafikfrågor. 4. SYFTE OCH METOD Syftet med studien har varit att skaffa kunskap om nuläge för att kunna formulera kvantifierade mål samt att fungera som ett underlag för inriktningen på delprojekten. Mer specifikt; att skaffa kunskap om nuläge för att kunna formulera kvantifierade mål att vara underlag för inriktning på delprojekt vara en viktig generell kunskapskälla för samtliga involverade i projektet vara ett uppföljnings/utvärderingsverktyg för hela projektet I förstudien har 1000 st Linköpingsbor i åldern år intervjuats via telefon. De intervjuade har rekryterats via ett obundet slumpmässigt urval och den genomsnittliga intervjutiden har varit min. Intervjuerna har genomförts av Intervjubolaget AB i Härnösand. Intervjuerna har fokuserat på individernas kunskap och inställning till frågor rörande: Energi och drivmedel Färdmedelsval i lokala resor - 5 -

7 Teknisk rapport och arbetsgrupp Bruttourval Bortfallsorsak Felaktigt telefonnummer Sjuklig psykiskt/fysiskt Ej målgruppstillhörig Talar/förstår ej svenska Har redan deltagit på intervju (dubblett) Nettourval 1542 Ej anträffbar under tiden för fältarbetet Vägrare Genomförda intervjuer 1000 Svarsfrekvens 65% Förstudien har en hög svarsprocent, 65%. Nedan personer har ingått i arbetsgruppen. Helena Kock-Åström, Linköpings kommun Annelie Frick, Linköpings kommun Torbjörn Eriksson, Ipsos-Eureka AB Torbjörn Eriksson har ansvarat för analyser och slutrapport

8 5. SOCOEKONOMISKA OCH DEMOGRAFIKSA FAKTORER Totalt har 1000 intervjuer genomförts. Nedan redovisas i korthet de intervjuades demografi och socioekonomiska faktorer. Figur -1 Kön/ålder Kön Ålder Kvinna Man år år år Undersökningen har en jämn fördelning mellan könen, 51% män respektive 49% kvinnor. Av de intervjuade är: Åldersfördelning år 25 % år 47 % 55 år eller äldre 26 % - 7 -

9 Figur 2 Kort Östgötatrafiken / Boendeform Kort för Ö-traf i finns i hushållet Boendeform 51 nej 49 Villa / radhus Hyres lgh ja 18 Bostadsrätt Drygt hälften av de intervjuade (55%) bor i ett hushåll som äger sitt boende dvs bor i villa (37%) eller i bostadsrätt 18%. Resterande 45% bor i hyreslägenhet eller liknande. I nästan hälften av alla hushåll (49%) finns det minst en hushållsmedlem som har kort för Östgötatrafiken

10 Figur - 3 Körkort / disponerar bil / disponerar cykel Körkort för bil Hushållet disponerar bil Personen disponerar cykel nej 15 nej 18 nej ja ja ja Tabell Körkortsinnehav Körkort Man Kvinna Total Ja Nej Tabell Hushållets disposition av personbil Disponerar Villa / Bostads Hyres Total bil radhus -rätt -lgh Ja Nej Inte förvånande är det boende i villa/radhus som har det största bilinnehavet. Av boende i hyreslägenhet är det nästan 1/3 som inte har bil. Av de intervjuade är det hela 93% som har en egen cykel. Inga större skillnader mellan ålder, boende etc

11 Figur 4 Sysselsättning / avstånd till arbetet/skola Sysselsättning Avstånd bostad arbete/skola annat studerar Förvärvsarbetar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% km - 10 km - 5 km - 3 km - 1 km Bas: förvärsarbetar/studerar Av de intervjuade förvärvsarbetar 57% och studerar gör 16%. Tabell Avstånd mellan bostad och arbete/skola (bas: förvärvsarbetar / studerar) Avstånd till arbete / skola Villa / radhus Bostads -rätt Hyres -lgh Total 0-1 km km km Summa Intressant att notera är att boende i villa- och radhus rent generellt har längre till arbete och skolan. I tabellen ovan ser vi att bara 39% av de som bor i villa/radhus har kortare eller upp till 5 km till arbetet eller skolan. Som jämförelse ser vi att i de två andra boendegrupperna är det i princip 2/3 som har arbete/skola inom 5 km

12 6. ENERGI Detta kapitel fokuserar på linköpingsbornas inställning och kunskap till dels sin egen energiförbrukning men också deras intresse av förnyelsebara energikällor för uppvärmning av hus. I detta avsnitt, för att svaren skall vara relevanta, har frågorna bara ställts till de individer som har ansvar eller delansvar för hushållets ekonomi. I undersökningen har vi m a o exkluderat ungdomar som bor hemma samt inneboende eller liknande. Figur 5 Ansvarar / delansvarar för hushållets ekonomi nej 12 ja 88 Ansvar eller delansvar för ekonomin i hushållet har 88%. Tittar vi på åldersfördelning är det naturligtvis i den yngre gruppen som lägsta andel finns. Tabell Ansvarar/delansvarar för hushållets ekonomi Åldersfördelning år år 55 år eller äldre Ja Nej

13 Förbrukning av el Figur 6 Energi - Vet respektive vet inte hur mycket EL hushållet förbrukar Vet inte Vet ganska bra total hyreslgh villa/radhus Hälften av de tillfrågade som ansvarar för ekonomin vet ganska bra hur mycket el det egna hushållet konsumerar. I undersökningen har vi inte ställt någon kontrollfråga om deras svar grundar sig på förbrukning i watt eller kronor. Erfarenheten säger dock att svaret till största del bygger på kostnaden i kronor. Villa- och radhusägare är som synes av figuren mer medvetna

14 Figur 7 Energi - andel som planerar att vidtaga aktiva åtgärder för spara energi, fördelat på boendeform total hyreslgh borätt villa/radhus Totalt är det 38% som under de två närmaste åren, säger sig, planera för att vidtaga åtgärder som sparar energi. Figur 8 Andel av villaägare som känner till hushållets förbrukning av energi för uppvärmning 31 Vet inte 69 Vet ganska bra villa /radhus ägare Bas: 307 villaägare Studeras enbart villa/radhusägare är det sju av tio (69%) som har kunskap om hur mycket energi som förbrukas för uppvärmning av huset

15 Figur 9 Min villa/radhus huvudsakliga uppvärmning sker med Direktv-el vattenb-el olja v-pump ved fjärrv vet ej Bas: 307 villa/radhusägare Hälften av alla villor/radhus använder idag/är anslutna till fjärrvärme. Varför använder man den energikällan som uppgetts i ovan figur? Tabell Anledning till varför man använder en viss energikällan Anledning Var installerat när vi köpte huset 56 Enklast, bekvämaste energikällan.. 6 Billigaste 19 För dyrt att byta 4 Valde när vi byggde huset 8 Annat / vet 11 Som synes av tabellen är den största anledningen, att det redan var installerat när huset inköptes

16 6.2. Fjärrvärme Figur 10 Fjärvärme Villa/radhusägares syn på Billigt Driftsäkert Enkelt - bekvämt Spar utrymme Miljöanpass at Bas: 307 villa/radhusägare Villa/radhusägarna har en positiv bild av fjärrvärme som energikälla. Mest positiv är att det upplevs som driftsäkert (78%) och enkelt/bekvämt (85%). Billigt, anser 55% att det är, men 11% upplever det som dyrt. Sex av tio (60%) tycker att det är miljöanpassat

17 6.3. Växthuseffekten Nedan frågor har besvarats av alla intervjuade (1000 st). Figur 11 Växthuseffekt; vilket av följande påståenden stämmer bäst in på växthuseffekten, jordens temperaturökning Växthuseffekten har naturliga orsaker Vet ej Existerar ingen 84 Växthuseffekten beror på mänsklig påverkan En mycket stor majoritet av Linköpingsborna (84%) anser att växthuseffekten beror på mänsklig påverkan. Tabell Anledning till växthuseffekten Åldersfördelning år år 55 år eller äldre Mänsklig påverkan Naturliga orsaker Intressant att notera är att åldersgruppen +55 år är en aning mer skeptisk till att växthuseffekten beror på mänsklig påverkan, ¾ instämmer med övriga grupper

18 Nedan följer en redovisning av några frågor som syftar till att mäta kunskapen om vad som påverkar växthuseffekten. Figur 12 Växthuseffekten - ökar om vi värmer våra hus med Nej Olja,kol 5 Ved 34 Pellets - spannmål Sol Nej Ja 50 Ja 27 7 Figur -13 Växthuseffekten - ökar om vi använder el som är framställd av vindkraft kärnkraft vattenkraft Olja/kol 11 Nej Ja

19 Figur - 14 Växthuseffekten - ökar om vi kör våra fordon med Bensin 4 Diesel 8 Biogas Naturgas Raps Etanol Nej Ja En stor majoritet har insikt i att växthuseffekten ökar om man värmer husen med olja/kol och detsamma kan sägas om att solenergi inte bidrar. Ved och pellets råder det desto större osäkerhet om. Kunskapen är mycket hög om att el som är framställt av vind- och vattenkraft inte bidrar till växthuseffekten. Däremot är kunskapen om kärnkraftens icke bidrag mindre. Att bensin och diesel bidrar till växthuseffekten vet alla (mer eller mindre). Kunskapen om naturgas, raps och etanol behöver dock förbättras

20 7. TRAFIK / MOBILITET Av Linköpingsborna är det nästan ¾ som studerar eller arbetar. Nedan kort redovisning av hur de reser till arbetet skolan Resor till/från arbetet och skolan Figur 15 Färdmedelsanvändandet till arbetet / skolan sällan/aldrig bil förare bil-pass buss cykel gång 1 g / mån 1 g/veckan 2-4 ggr/v dagl Bas 725 individer (arbetar / studerar) Ovan figur ger ingen exakt bild av resandet till/från arbetet/skolan men den ger en bra uppfattning om utnyttjandet av färdmedel för dessa resor. Cykel (32% dagligen) och bil (25% dagligen) är de vanligaste färdmedlen till arbetet / skolan. Andelen som promenerar till arbetet är större än de som åker buss

21 Figur 16 Betalning för p-plats på arbetet Användning av cykelhjälm Ja Nej ej bil till arbetet 0 ökat oförändrat minskat ej cyklist Bas: 725 individer Bas:1000 individer Av de som arbetar/studerar har 74% gratis p-plats vid arbetet (och skolan). Av gruppen 30 år eller äldre är det 79% som har gratis p-plats. (se korstabellerna). Alla intervjuade har också fått svara på en fråga avseende deras hjälmanvändande de senaste två åren. Elva procent uppger att de ökat sitt användande, sex procent har minskat vilket ger en nettoeffekt med +5% i ökning av hjälmanvändandet

22 7.2. Det generella färdmedelsanvändandet Samtliga intervjuade har fått uppge hur mycket de rest med bil, cykel eller kollektivtrafiken under mars och april Tabell - Olika färdmedels användning under perioden oktober/november. Färdmedel Kollektivt Cykel Bil Bas: dag/ vecka dag /vecka dag / vecka dag/mån Mer sällan / aldrig Total Figur 17 Använde kollektivtrafiken totalt under mars april sällan/aldrig g / mån 21 1 g/veckan ggr/v dagl Totalt år år år Totalt av Linköpingsborna är det nio procent som åker kollektivt dagligen samt att ytterligare tolv (12%) åker 2-4 gånger i veckan, vilket innebär att 21% är regelbundna användare. Största gruppen användare är den yngsta åldersklassen år där 31% åker två gånger i veckan eller oftare

23 Figur 18 Använde cykeln totalt under mars april sällan/aldrig 1 g / mån 1 g/veckan ggr/v dagl Totalt år år år Mer än häften Linköpingsborna cyklar minst två gånger i veckan eller mer (52%). I den yngsta gruppen är det 2/3 som cyklar frekvent, minst cyklar de äldsta. Figur 19 Använde bilen totalt under mars april sällan/aldrig 1 g / mån g/veckan ggr/v dagl Totalt år år år Totalt är det 65% som åker bil minst två gånger i veckan (35% dagligen och 30% åker 2-4 gånger i veckan). Största gruppen bilanvändare är år där det dagliga bilanvändandet uppgår till 41%

24 Huvudsaklig användare Hur stora är då de grupper som använder ett färdmedel huvudsakligt? Huvudsakligt användande definieras här enligt följande; Huvudsaklig användare = använder färdmedlet 2-7 dagar/vecka, och alla andra färdmedel mindre än 2 dagar/vecka Tabell - Huvudsakliga användare (enligt ovan definition). Samtliga som använder något färdmedel minst 2 ggr / vecka (bas mer än 1000 individer eftersom en individ kan använda flera färdmedel mer än 2 ggr under veckan) Andel som åker cykel 2-7 dagar/vecka bas 514 st Andel som åker kollektivt 2-7 dagar/vecka bas 203 st Andel som åker bil 2-7 dagar/vecka bas 654 st Andel som växlar färdmedel Total 1371 st 2-7 ggr/ veckan 51% 20% 65% % Andel huvudsaklig bas 183 st bas 42 st bas 314 st bas 461st Bas 1000 användare 18% 4% 31% 47% 100% (se figur nästa sida som visualiserar ovan tabell) I tabellen ovan ser vi att 47 % av Linköpingsborna växlar och använder kontinuerligt olika färdmedel under veckan. Övriga resenärskategorier fördelas enligt följande: - 31 % är huvudsakliga bilanvändare - 4 % är huvudsakliga kollektivtrafikanvändare - 18 % är huvudsakliga cyklister

25 Figur 20 Alla användare & huvudsakliga användare Procent * Huvudsaklig användare = använder färdmedlet 2-7 dagar/vecka, och alla andra färdmedel < 2 dagar/vecka 53% av målgruppen ( ) är huvudsakliga användare. 47% växlar mellan färdmedel % av bilisterna 31 20% av koll.traf % av cyklisterna Åker BIL 2-7 dagar/vecka Huvudsakliga användare* Åker KOLL 2- Huvudsakliga 7 dagar/vecka användare* Åker CYKEL 2-7 dagar/vecka Huvudsakliga användare* Av Linköpingsborna är det m a o 47% som använder flera färdmedel frekvent varje vecka. Här torde det finnas en potential att vinna över bilresor till andra och mer miljöanpassade färdmedel

26 Hur ser då färdmedelsfördelning ut bland de 47 % som växlar mellan olika färdmedel under en vecka. Tabell Vanligaste färdmedel för växlare Färdmedel växlare Cykel Kollektivt Bil (bas 461st) 5-7 dag/ vecka dag /vecka dag / vecka dag/mån Mer sällan / aldrig Total I ovan tabell kan vi se att bil och cykel är de färdmedel som gruppen anger att de använder mest. Det vanligaste är att de gör 2-4 resor i veckan med såväl bil som cykel. För att fördjupa förståelsen över hur individerna växlar mellan färdmedel redovisas även hur alla de som använt cykel, kollektivt eller bil mer än två dagar/vecka använt andra färdmedel, se nedan tabeller. Tabell Samtliga individer som CYKLAT minst 2 dagar/vecka Använder andra färdmedel Åker även kollektivt bas: 514 Åker även bil bas: dagar / vecka dagar / vecka dag / vecka dag/mån Mer sällan / aldrig Av de totala 51 % som har cyklat minst 2 dagar/vecka kan noteras att 20% också använder kollektivtrafiken minst 2 dagar i veckan och att 55% åker bil minst 2 ggr/vecka

27 Tabell - Samtliga individer som åkt KOLLEKTIVT minst 2 dagar/vecka Använder andra färdmedel Åker även cykel bas 203 st Åker även bil bas 203 st 5-7 dagar / vecka dagar / vecka dag / vecka dag/mån 4 6 Mer sällan / aldrig Av de 20 % som har åkt kollektivt minst två dagar/vecka kan noteras att 50 % cyklar samt att mer än hälften (54 %) åker bil, två gånger eller mer/vecka. Tabell Samtliga individer som åker BIL minst 2 dagar/vecka Använder andra färdmedel Åker även cykel Åker även kollektivt bas 654 st bas 654st 5-7 dagar / vecka dagar / vecka dag / vecka dag/mån 7 14 Mer sällan / aldrig Av de totala 65 % som åker/kör bil minst två dagar/vecka cyklar 43% två gånger i veckan. Andelen som använder kollektivtrafiken frekvent uppgår till 17%

28 Figur 21 Upp till 300 m i avstånd mellan hållplats och bostad Procent 100 Huvudsakliga Bilister Huvudsakliga Kollektivtrafikanter Huvudsakliga Cyklister Samtliga Är det tillgängligheten till linjenätet som avgör om man åker kollektivt? I ovan figur redovisas de huvudsakliga användarnas avstånd till kollektivtrafiken från bostad. Noterbart är att bilisterna uppger att de har längre till hållplatsen i jämförelse med andra grupper. Totalt har 81%, 300 meter eller kortare till närmaste busshållplats Attityd och kunskap till färdmedel I detta kapitel fokuserar vi på individernas kunskap och attityd till olika färdmedel. Bas: huvudsakliga användare: 314 st bilister 42 st kollektivtrafikresenärer 183 st cyklister

29 Nu följer några påståenden avseende dina bilresor i Linköping i vilken grad håller du med eller inte? Figur Attityd till bil andel av olika resenärskategorier som instämmer (betyg 4-5) frihet bekvämt enkelt pålitligt snabbt tryggt avkopplande trafiksäkert hälsa billigt personlig framtoning cykel 2-7 dag/veckan kollektivt 2-7 dag/veckan bil 2-7 dag/veckan miljöanpassat Frihet att resa när jag vill och bekvämt är de faktorer som samtliga grupper anser är bilens styrka. Enkelt anser bilisterna och kollektivtrafikresenärernas också att det är, cyklisterna har ett klart lägre värde. Tabell samma som ovan figur (de exakta värdena) Påståendet om bilen - Andel som håller med cykel 2-7 dag/veckan kollektivt 2-7 dag/veckan bil 2-7 dag/veckan Frihet Bekvämt Enkelt Pålitligt Snabbt tryggt avkopplande Trafiksäkert Hälsa Billigt personlig framtoning miljöanpassat

30 Nu följer några påståenden om kollektivtrafiken avseende dina bussresor i Linköping i vilken grad håller du med eller inte? Figur - 23 Attityd till kollektivtrafik andel av olika resenärskategorier som instämmer (betyg 4-5) miljöanpassat trafiksäkert enkelt bekvämt avkopplande pålitligt cykel 2-7 dag/veckan kollektivt 2-7 dag/veckan bil 2-7 dag/veckan billigt snabbt frihet hälsa trygghet personlig framtoning De tre grupperna har en gemensam syn på att kollektivtrafiken är bra för miljön och ett trafiksäkert sätt att resa. I synen på enkelhet är såväl bilister som cyklister mer negativa. Kollektivtrafikresenärerna upplever tjänsten som mer bekväm. Noterbart är att för de sju påståenden som får lägst betyg (lägst andel som instämmer) överväger andelen som tar avstånd från påståendet, d v s fler individer tar avstånd än håller med (se bilaga korstabeller). De sju påståenden är; pålitligt billigt snabbt frihet hälsa trygghet personlig framtoning

31 Motsvarande siffror för cykel är de två påståenden (trygghet och trafiksäkert) och för bil är det fyra påståenden (billigt, bra för hälsan, personliga framtonig och miljöanpassat) där andelen avståndstagare är större än andelen som instämmer. Tabell samma som ovan figur (de exakta värdena) Påståenden om Kollektivtrafiken cykel 2-7 kollektivt 2-7 bil 2-7 dag/veckan Andel som håller med dag/veckan dag/veckan miljöanpassat trafiksäkert enkelt bekvämt avkopplande pålitligt billigt snabbt frihet hälsa trygghet personlig framtoning

32 Nu följer några påståenden om cykelresor avseende dina inställning till resor med cykel i Linköping i vilken grad håller du med eller inte? Figur 24 Attityd till cykel andel av olika resenärskategorier som instämmer (betyg 4-5) miljöanpassat billigt bra hälsa frihet enkelt pålitligt snabbt avkopplande bekvämt personlig framtoning cykel 2-7dag/vecka kollektivt 2-7 dag/vecka bil 2-7 dag/veckan trafiksäkert trygghet Miljöanpassat, billigt och bra hälsa är de tre faktorer som får högst betyg av samtliga grupper. Trafiksäkerheten och tryggheten är de två största problemen. Tabell samma som ovan figur (de exakta värdena) Påståenden om att resa med cykel Andel som håller med cykel 2-7 dag/veckan kollektivt 2-7 dag/vecka bil 2-7 dag/veckan miljöanpassat Billigt bra hälsa Frihet Enkelt Pålitligt Snabbt avkopplande Bekvämt personlig framtoning trafiksäkert Trygghet

33 8. ALTERNATIVA DRIVMEDEL I detta kapitel redovisas tre frågor som handlar om Linköpingsbornas kunskap och intresse av alternativa drivmedel biogas. Figur 25 Procent 100 Vet du var man kan tanka biogas i Linköping Procent 100 Känner till att biogas alltid är billigare än bensin Ja Nej 0 Ja Nej- men vill veta mer nej - ej intresserad Fyra av tio (41%) Linköpingsbor vet var man kan tanka biogas. En ¼ känner till att biogas alltid är billigare än bensin och 29% vill gärna veta mer om biogas

34 Figur 26 Procent Känner till att alla biogas bilar kan tankas med bensin/diesel s.k. bi-fuel Ja nej -vill veta meta mer nej - ej intresserad Nästan hälften (46%) känner till att alla biogas bilar har två tankar d v s kan använda två olika drivmedel (bensin/diesel och biogas) och här uppgår andelen som vill veta mer till 21%

35 9. INSTÄLLNING TILL KOMMUNENS ENERGI- OCH MOBILITETPROJEKT Figur 27 Bra eller dåligt att kommunen försöker påverka människors val av färdmedel.. Bra eller dåligt att kommunen försöker få människor att vidtaga energibesparingar åtgärder Procent 100% 3 6 Procent 100% 31 80% 24 80% 20 60% 60% 40% 67 40% 76 20% 20% 0% Ja 0% En stor majoritet av Linköpingsborna är positiva till de satsningar som kommunen avser att göra i dessa två ämnesområden. Två-tredjedelar anser att det är mycket bra att kommunen försöker påverka människors färdmedelsval. Andelen som anser att det är mycket bra att påverka människor till energibesparande åtgärder är ännu högre, 76%

36 10. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER Utifrån redovisat resultat är det främst inom två områden som Linköpings kommun (TEMP-kontoret) bör inrikta sina resurser gentemot. De två områden i nedan förslag är: Energibesparande åtgärder påverka hushåll att vidtaga aktiva åtgärder för att spara energi. Trafiken öka de miljöanpassades färdmedel andelar på privatbilens bekostnad. Naturligtvis är det även andra aktiviteter som kan genomföras, min bedömning är dock att ovan två områden skapar mest värde för Linköpings kommun. Anledningen är helt enkelt att i området växthuseffekt är kunskapen och insikt i vad som skapar växthuseffekten hög och att öka kunskap om exempelvis raps, etanol m.m. avseende drivmedel alternativt pellets/spannmål etc. till att värma huset innebär dock inga större beteende förändringar eftersom tröskeln att byta såväl värmekälla till fastighet eller ny bil till hushåll är hög. Andra områden som exempelvis biogas m.m. kan arbete inriktas på att stödja nationella initiativ som andra organisationer som exempelvis Fordonsgas AB och liknande organisationer initierar. Energi och energiförbrukning Hälften av de tillfrågade vet ganska bra hur mycket el det egna hushållet konsumerar. Av villa- och radhusägare är det 64% som har kunskap, bland de boende i bostadsrätt/hyresrätt är det en majoritet som saknar kunskap (och antagligen intresse) av energiförbrukning. Förslag: Öka andelen som tänker vidtaga aktiva åtgärder till att spara energi. Genomför aktivitet med syfte att höja såväl kunskap som intresse av att spara energi och kostnader utifrån det egna boendets energiförbrukning. Målgrupp: boende i flerfamiljshus (hyresrätt / bostadsrätt). Samarbetspartners: Eftersom 45% bor i hyresrätt torde en dylik aktivitet lätt kunna ske i samarbete med fastighets/hyresvärdar som direkt ser/kan mäta resultat i minskade kostnader

37 Trafik och färdmedelsval. Många Linköpingsbor cyklar ofta, drygt 50% cyklar minst två gånger i veckan. Andelen som använder bilen frekvent är också hög 65% d v s i princip två tredjedelar använder bilen frekvent. I undersökningen har ett segment växlare åskådliggjorts, med växlare avses en grupp som inte använder något specifikt färdmedel mer än andra. Andelen växlare uppgår i undersökningen till 47%, vilket innebär att nästan hälften av linköpingsborna har ett rätt så fritt förhållande till användandet av olika färdmedel. Detta torde också innebära att de är rationella och därmed öppna för bra argument som tilltalar gruppen. Förslag Aktiviteter - för respektive färdmedel. Kollektivtrafiken - arbetet bör inriktas på två områden. Produkten/tjänsten som idag inte upplevs som pålitlig eller snabb av någon grupp samt att vare sig cyklister eller bilister upplever den som enkel att använda. Som tidigare också lyts fram i undersökningen är kollektivtrafiken också det enda färdmedlet där andelen som tar avstånd i påstående frågorna är en majoritet. Imagen/profilen. Eftersom produkten antagligen är bättre än den generella uppfattningen bland linköpingsborna har Östgötatrafiken antagligen ett image problem att brottas med. Detta problem måste lösas genom att engagera såväl ägare vad vill de med kollektivtrafiken inom kommunen och länet samt att via intressant kommunikation och aktiviteter visa upp företaget Östgötatrafiken och skapa en bättre relation till marknaden och även intressenter som media. Cykeln fortsätta arbetet med olika cykelkampanjer. I och med att resurser från KLIMP finns tillgängliga finns förutsättningarna att genomföra flera och mer riktade kampanjer gentemot tydliga målgrupper, exempelvis skolor, arbetsplatser etc. Bilister: Här bör också möjligheten att rikta sig direkt mot bilister övervägas, det som kan vara av intresse här är att exempelvis genomföra liknande kampanj med bilbesiktning som genomfördes i Gävle (inom EU projektet TAPESTRY och som gav ett bra resultat)

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006 Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Ipsos, 23 januari 2006 Bakgrund och syfte Syfte: att genomföra en mindre underhandsstudie för att inhämta kunskap, om TEMP-kontorets

Läs mer

Linköpings kommun. Efterstudie - Attityd- och kunskaper

Linköpings kommun. Efterstudie - Attityd- och kunskaper Linköpings kommun Efterstudie - Attityd- och kunskaper TEMP kontoret Transport energi miljö projekt Uppsala TEM AB 2007-06-10 SAMMANFATTNING Våren 2004 genomförde TEMP kontoret en förstudie där 1000 individer

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resvaneundersökning Anderstorp

Resvaneundersökning Anderstorp Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län 2011-02-01 Yta för bild eller mönster 1 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: 2011-02-01

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen Trängselskatt Backa Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Primärområden - SDN Norra Folkmängd 2012 Backa Brunnsbo Skogome Skälltorp 7 592 6 444 2 549 8 488 Säve Rödbo Kärra Tuve

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Hushållsnära tjänster Eureka. Eureka 2001

Svenskt Näringsliv. Hushållsnära tjänster Eureka. Eureka 2001 Svenskt Näringsliv Hushållsnära tjänster Eureka 1. Innehåll Beskrivning av utförandet 3 Sammanfattning 5 Resultat 6-18 Diagram 19-54 BILAGA Korstabell Öppna svar Se pärm Se pärm Stockholm den 18:e december

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012 Resultat från telefonintervjuer December 2012 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs

Läs mer

MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER Reagera Marknadsanalys AB

MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER Reagera Marknadsanalys AB MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER 2008 BAKGRUND Under hösten 2007 genomförde Hemnet en undersökning som kartlade generella frågor om bostadsmarkanden (såsom hur man bor, hur flyttplanerna ser ut, vilka källor

Läs mer

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Allmänheten 2008 Version 3.0 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 2009-0-30 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 4,

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 SAMMANFATTNING Fyrtio procent av svenska folkets vitvaror är äldre än 6 år, medan nästan hälften av alla

Läs mer

Bil, cykel, gång, taxi eller buss?

Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Bil, cykel, gång, taxi eller buss? Din syn på ditt barns resor till skolan I denna enkät vill vi veta vad du tycker om ditt barns resor till skolan. Besvara frågorna så noggrant som möjligt. Det finns

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Problem och syfte Resandet har ökat och med det koldioxidutsläppet som bidrar till växthuseffekten.

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Företag 8 Version 1. NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 8-1-16 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 1, 3 Jönköping

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/ Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/175.441 HANDLÄGGARE Per Francke, Nicklas Lord Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Gatu- och trafikavdelningen 3 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02 Arbetspendling-scann Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: 18-5-29 9:23:2 1 Är du man eller kvinna? Sid 1 25 28 2 15 142 5 Man Kvinna 1 Är du man eller kvinna? Absoluta tal % Man

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

TNS Sifo. Uppföljande konverteringsstudie 2015 Hur öka andelen cyklister? Av Christina Karlsson

TNS Sifo. Uppföljande konverteringsstudie 2015 Hur öka andelen cyklister? Av Christina Karlsson Uppföljande konverteringsstudie 0 Hur öka andelen cyklister? Av Christina Karlsson christina.karlsson@tns-sifo.se 0709 69 66 Nov 6, 0 Innehåll Introduktion Bakgrund Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2010-02-26 Renare stadsluft Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 En resvaneundersökning för Skelleftedalen, Skellefteå

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Resvanor i Eskilstuna

Resvanor i Eskilstuna Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 2016 Koucky & Partners AB och Enkätfabriken På uppdrag av Eskilstuna kommun 1 Titel: Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 Författare: Hanna Ljungblad,

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING Stina Johansson, Helena Sjöstrand, Helena Svensson Inst för Teknik och Samhälle, avd för Trafikplanering, LTH Box 118, S-221 00 LUND, Sweden tel

Läs mer

Hushållsfakta. Rapporten skapad: 14:59:33 Typ av inloggning: Unika användarnamn Startar:

Hushållsfakta. Rapporten skapad: 14:59:33 Typ av inloggning: Unika användarnamn Startar: Hushållsfakta 2005-10-26 Rapporten skapad: 14:59:33 Typ av inloggning: Unika användarnamn 2005-09-28 Startar: 11:53:08 Stänger: Inget datum Antal frågor: 82 Antal påbörjade svar: 72 Antal kompletta svar:

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juli Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddinge kommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES

ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES 2014-11-06 VÄXJÖ KOMMUN ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES Enkätresultat 2:2 Växjö kommun Enkät skickad till låntagare ca 2 månader efter återlämnande av elcykel. Sammanställd 2014-11-06 av Mats

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Attityd- och resvaneundersökning i Örnsköldsviks kommun

Attityd- och resvaneundersökning i Örnsköldsviks kommun Rapport 9:8 Attityd- och resvaneundersökning i Örnsköldsviks kommun - en sammanställning av resvanor och attityder till resande För frågor kring rapporten: Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Länssjukhuset i Kalmar Oktober 2006 och november 2007 Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2.

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer